Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 19, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
hansksjlmerikansk Selilcabs Fatllesiur til
og Rundreise i Danmark
..mea-—
I I s I I
skanljlnavlan-Ämsklcan Llnlsns
ask-. mode-tue 0q ytleksl kommt-toben lockt-nece
llnbbeltakme En Selskabsreise im
Postdsmpsklb ..c- F- T. ETG E Nl . Homer og Hei-rek.
ff T siim m.« ith M Li« Ins Hm sJIDs tu Skr s sssls sr Pr( ugr inso, III
DANSK- AMERIKANSK leLsKAlÅm
270 N. As blind A eetm cflchUO ll l INUlbI
Vlc l oRlNA eransekior nk vom- m woride mediuan Behandlinqwr de
flcnr new-Ie, kwmäfke ou private Qy symm- formal
msndelig cvushcs i alle dens Nonne-. soktidliat Ustaqenht o. i. v» Vom-n agct vkd Don-an
stmnqelir. mekntiosnhed nem Raum llvsvkkvclikt o.5 v. Tsct ehrst-» et nehm-ad- Ren-e
Imum og spornt-er cuuv ed, St rte oq sit-straft Trn unser Bis-M de( fund-, seist-,
sprichl-nie og trug-ems- ml·b, om n den fskste Vetknqelsr for suchst-ums sunphkh
L tte oq um«-Ia Atti-cu- J dmx Lin-m Kaum og smqu Fkrinadftmbm ek der Inn m Maade
at eholde Zank-heben paa. nemltuvtd at luaswe fix-new Leg-met og alle drts men- ellrr mmrkc
imtteenkkioetkeve cis-nu- tcl im Block-as , um Mo ou Eis-rat hos Mai-nd ou nvinder.
Viciokinqisctmndlmqen var qjott dem Dr anbre, oa bund den tmr nickt im« andre Ian den pas-c
qske for Tan Mangi- Vlakd Eisen-tuned m de mai-ge tun-the oval-miser ruhvcr ont at den er m
Iskek Behandlun- Fkl Leg-mach Unverspqelte on m sung billig schont-may fom
miser-des Institut sites entwcts ovgivne Symptomen Gouv tsm Snmvlomlisten i Dag.
THE VlcToKlNA DONATIONS Dei-t. A. Koom Zl l. 30 Deskbokn stkeet. chlcssm llllnols.
»so-W
f
— «-. «-s-1W
As
se
Ornm, Nebr.
Der hat i Vinterens Løsb været
adftillig Sygdom blandt Dansterne
newmtring
—- Gamle Nsielg Poulsen var syg
i lcengere Tit-, og Rasmus Lotsen,
som Inodtager Flpde for Beatrice
og Farmers Cooperative Creatnery
Eo» Osmaha, havde La Grippe ei
Par Uger. For Tiden er der to
Patienten den ene Mes. Rasmus
Hausen, den anden Jens Nielfen.
Jens Nielsen blev pludfelig syg
fertige Fredag, og en tiltaldt Lcege
erklærede, at det var .et Stags
Blodforgiftnsings-·Tilfeelde.
Han er dog atter bedre, om end
langt fra rast
— Mrs. Rasrnus Hausen hat
haft Blindtarmsbetændelse, men er
nu faa meget bedre, at man mener,
hun kommer over det uden en Ope
ration. Dr. Marie Rielsen fra
Blair er Mes. Hansens Lege.
— Hos Richardt Nielsens og Pa
stor Henritsens hat Storken asiagt
et l-ille Besøg, saa man tsr for
rnode, at Foraatet er i Anmarch.
Familierne er for-get med hver en
Dotter. Dansteren gratulerer!
— Saa var der et Par Bryllup
per som siulde omtales.
For godt et Var Uger siden fei
redes Miss Svendgaards ogv An
ton Andersens Bryllup. Past. Schae
fer fra Kennard forrettede Vietsen
Brylluppet holdtes i Brudens Hieni,
hvor en talrig Stare af Slcegt
ninge og Benner bragte det unge
Par deres bedste Øncster om en lyt
telig Fremtid Brudens Moder er
en Datter af Søren Jensen (den
eridre S. J.) i Blatt.
Det andet Bryllup, sorn bsr ow
tales, var oore i det tyfte Seme
ment blandt »Missourianerne«. Oz
da den danste Menighed her har en
Præst af næonte Samfund, leg
ges der jo Meerke til, hvad der
foregaar hos Fixsterne
Der er en Forhistorie til nenn
te Bryllup. For et Aars Tid siden
var der et flot Bryllup hos den
rige Mr. W. Hilgentamp. Den
ssthe af hans 6 Døtre blev gift med
en ung Mand ved Navn Sheer, vg
saa en Tysker. Pastor Hilgen
dorph officierede. Brudens Fader
gav dem 160 Acre Land i god
Drift, og byggede et ftort Hus for
de unge at bo i. Herligheden var
imidlertid af tort Vorighed Et
Par Uger eftee Brylluppet, blev Mr.
Sheer pludselig syg af Hjernebe
tandem og dpdr. Det var et
haardt Stag, og Slægt og Venner
sprgede med den unge Enke.
Efter en 9—10 Maaneders For
lsb forlovede Mrs. Sheer sig med
en Broder til sin afdsde Mand,
og de fleste syntes jo, det var i sin(
Orden, da hun itte kunde besinn
Farmen alene. i
kMen saa en Sondag ved Juletid,
da de Nyforlovede var i Kitte,
holdt Past. Hilgendorph en Tor
dentale, hvori han ud fra en Klau
ful i-Dr. Waltherö »rene Leere« for
ssgste at overbevise sine Tilhorere
sm, at det anses for BlodftatmJ
hvis en Rinde ægter sin afdsde
Monds Broder, og at et saadant
Fort-old er lige san syndigt, som
om Ssstende ægtede htnanden.
Det var jo som at eksplodere en
Bombe. Og Wer-nie troede, hvad
Præsten fagdr.
Stemntngen gtk htjh og memge
var forvttset onn, at et suadant
Ægtestab var i Modstrid med Sta
tent Lade. En Sivoger ttt Mes.
Sheer fovhtvte stg endog Mangan
Also-· Wut indis« lI
Isrtlulh IV- laut-,
Toll-s s Antliata-,
cssrocu »Eint- t-I, Ox
-ttsi, Tun mai-, Ue
» als Juni Will-, ost
Zum-, Uns-ost- lutly
l« wq I It)-. til-print
1«—-ili«z -kt«lssV-Ith)- « .
Iris tilde-mit kok Its-( l htmststkek all-It Pia-km l-:’nl »o
inte- es Kuo stotte- r Mem-stotka kklk Ist-s til-ge Lake
sUMEKSST NUKSEICY. sollt-Miss, hist-.
ende paa Raadhuset i Blair. Past.
Hilgendorph nægtede paa det be
stemteste at oille vie et saadant Pak,
og det var den almindelige Me
ning, at Forlovelsen not blev hat
vet. Paret lod sig imidlertid ilte
forbløsse, men totte for et Par Uger
siden i al Stil-hed til Blair og
bleo gift. Sagen hat vakt adstillig
Opssigt her paa Egnen. Selv man-ge
af disse, der hylder den ,,rene Lcei
re«, synesn det er at gaa for visdt.
Nogle synes, det er luthersk Jana
tisme, medens andre aabenbart er
tlærer Missoursianismen for at
Praktisere yderligaaaende tvivtlsoni
nie Anstuelser.
Som dette strives, lommer den
sorgelige Nyhed, at Chr. Ponlsens
19 aarige Son Spreu hat braetlet
sit ene Ben nogle Tommer ovenfor
Knæei. Han var bestæftiget med at
tote Straa, da han af Vanvare
faldt baglænds af et Lass. Familien
Poulsen har det sidste Aars Tid
haft usædoanlig megen Sygdom og
andet Uheld, og dette nye Ulyttesi
tilfcelde tommek saa meget ubelejli
geke, som Foraarsarbejdet nu staat
for Dørem og Spreu vanstelig tun
de undværes.
——.Mr og Mrs. Simon Larsen
hat begge været sng af La Stip
oe det nieste af Tiden siden Jul, og
Mr. Larsen er ensdnu itke rast. Mr.
Simon Larfen var en af de aller-"
føkste, der tog »homeftead« her paa
Egnen. Det bliver til Sommer
akkurat 40 Aar, siden han lom her
ud. Den nærmeste By var den Gang
Omaha, og den aldeles nogne Prai
rie lignede det bølgende Hav. Mr.
Larsen kan fottælle mange interes
sante Ting fra Pioneerlivets forste
Dage.
—- Past. Henriksen holder i den
ne Tid Fasteprcedilen hver Onsdag
Aften.
— Meniigheden ved Hill Cree!,
som i sin Tid ftiftedes af Past.
Harald Jensen, da senere betjentes
af Past. P. S. Vig, hat det sidste
halvandet Aars Tid vccret betjent
af Past. Henritfen af Missourisw
noden. Dog finde-z der et Par st
milier af hans (Past. H’s) Wenig
hedsfolk ved Hill Creel, og disse
i Forening med Menigheden, som
for betjentes af vort Samfund, siges
at have lovet ham en Lon af 100
Dollars om Aaret. Past. Henriksen
holder Gudstjeneste ved-Hm Creet
hveranden Sondag Eftermiddaa.
Korr.
Konfirmationsmindr.
M hat atter faaet Oplag 17
Konfirmationsmsinde Nr. 401, trykt
paa sint Papst i mange smagfulde
Kulører efter Tegninger, Udfstt i
«Tyskl«and. Dette Konfirmations
minde var det most falgbare af alle,
vi hat hwft, og vil sikkeri i de flesie
Tilfælde være tikfredöstillende. Pri
sen er 81.50 per Du-sin. For mer
mete Ovlysninget se vvr Katalog,
Side XlV, under Atiester i vor
ny Katalog for 1907, hvok »der sin
des en mindre Efferligning i een
Kultr.
HDauish Luth. Pub. Deus-,
! Bist-, -: : Ruhms-«
f f
Gipsy Smith.
Ei Foredrag holdt i Siloams Kitte, Chicago, Jlls.
Sondag Assten d. 3. Februar 1907
as Jvar Marias Hausen.
Midt i Januar Maaned d. A. holdt Zigojneren
Rodney S-inith, ,,Gipsy Smsith«, som han bencevner sig
selsv, en Rælte Vcelielsesmsoder her i Chicag«o, hviltet er
oås alle betendt. Moderne oarede et Var Uger og holdtes
lhver Middag sra Kl. 12——1 i »Tl)e Great Northern
JTheatre« og oni Llstenen dels i Forste Kongregationakj
iKirte og delg i Auditorinm; sidst nævnte Lotale hart
jmenem 4 og 5 Tusinde S«i-ddep1adsek. Ved det sisdste
UMode bleo as Formanden for det Udvalg, som haode
Hforanstaltet Moderne, sagt, at paa lange Tider havde
ineeppe nogen Mand saaledes oundet andgang i det ame
ritanste Foltehjerte sosin Gipsh Smsitl), og deri laa vist
ingen Overdrivelse. Gsipsy Smiths Forsamlinger bleve
omtalte vidt og bredt, en srisl Bevckgelse og Oploiielfk
sulgte med dein, oa uden al Tvivl greb Guds Aand
mange Hierter under Moderne. Manne Mennester aslagde
ved disse Forsanilinger en aabenlys Belendelsse om a i
ioge Herren, og mange andre gjorde det oist i Stilhed.
Tilt det bliioer til Frelse og leoende Kristensdom sor deni
alle, kan næppe icenkes, men at det maa blioe det for
mange, hat man Loo til at haabr.
Da denne meertelige Lcegmansds Qpihold og Vids
nesbyrd her i Chicaao saaledes er bleven solt viden om,
og da jeg maasle haode mere Lejlighed til at overvaere
hans Moder end de fleste ansdre i Siloanis Menighed oa
sblandt den Flot Mennester, som samles til- Opbyggelse
i den-ne Kiefe, saa hat jeg tænkt, at det miaasie kunde
lblioe os til gewsidig Velsignelse, at jeg holdt et Fore
drag om nceonie ejendsornmelige Zigojner osg sortalte et
og andet oni det Jndtryk, jeg sil as hans Person, hans
Gerning og Arbejdsmaade. Dette vil jeg gore, ikle sor»
at cere et Mennesle, men sor at cere og prise den levendel
Gud, som har gjort Gipsy Srnsith til et udvalgt Redstab
til mange Menneslers Vettelse og Frelse.
Forend jeg omtaler Maniden ncermere, vsil jeg frem
.sore nogle Jndvendinger. Jeg solte mig itte netop til
talt as alt oed Gipsh Smiths Moder. Jeg var saa
ledes ikte glad oed Sangen. Ja, i visse Maader maatte
den taldes meget godz den blesv ledet as en as Chieasgos
aller-bedste Sang-leeren og -ledere; og det var saare op
lostende at lhtte til de mange sinkt-kle, lrastige og del
uddannede Sangstetnmer, som lod sia hore i den itare
Forsamsling men alligeoel opbyggede den msig ikle. Ved
alle de Moder i Auditoriurn, hvilske jeg var med til, sang
man tun as to Sange; kunsde jeg endda have sagt, at
man sang to Sange eller Sol-mer, nien det ian jeg ikle.
Man tsog tun en ,,Forsjerdinsg«' eller »Bogfjerding« af
Salmen, eet eller naar det gik hojt to Vers as Sangen,
ester sorst at hasoe sunget Omtvcedet sra 5 til 12
Gange; sluttelig sang man Koret igen og igen, og jeg
ioverdrisver dei nceppe, naar jeg siger, at dei blev sunget
25 a 80 Gange hoer Asien, og Astenen efter det samme
igen, en bedrooelig Gaasegang og Trædemiolle Det tan
gerne oaere, at saadanne Vers og Oniksoaed blsioe sungne
iaaledes ind hos Forsamlingen, at de aldrig glemmes,
men opbyggeligt er det itke. Dei scetter ligesrem enB
Taalmosdighed paa Probe at stulle sisdde i en stor syn
gen-de Forsamling med Sanglyog og Salmehaste i Haan
den uden at saa Lov til at synge en eneste hel Salme eller
Sang. J -,,The Greast Not-them T·heatre«, hvor ved
de sorsste Moder en ung Kvinde dirigekede Sangen med
stor Dhgtig.hed, gsit det bedre; under hensdes Ledelse fik
Forsamlingen Lov til at synge Salmerne til Ende.
Ei andet Saon ved Gipsy Smsiths Moder var de
res salramentlose Nat-ur. Ja, det var jo heller ikke Be
sstem«melsen, at Salramenterne stulde foroaltes oed hans
Forsamlinger, og han er jo uordineretz nien alligevesl
«tan det ille andet end vcere est Saon, et dhbt soldt Saivn,
sor en Kristen med det bibeliste,luthertsie Shn paa Sakra
menterne som oirtelige Naasdesmisdler og Livsistromsme i
Guds Men·ighed, at voere til et lristelsigt Mode og saa
i Forlynidelsem der lyder, aldrig hore de heWige Sakra
menter næosnt end sige sremstillet med deres Naadogave
og Betydning sor Kristenlivet. Gipssy Smith er i den
Henseende vel ikle ringere end andre Kristne i den« respe
merte Kirke5 han er sin Kirles Barn ogsaa i den Hen
seende. Eet stal jeg give ham Kredit sor: han talte al
drig nedsættensde om Satramenterne og Lutheranernes
Opsattelse as dem, hviltet ikle kan stges om alle Prac
dilanter i den resormerte Kirle; han var simpelthen tavs
angaaende dein; nien selo deite maa en luthetst Kristen
jo beklage.
Man lan vel ogsaa blive lidt aensgstelig oed at tænte
paa, at saa mange Mennesler Priste disse Moder; alle
vare glade ved dem. Jeg ved not, at alle i Synagogen
i Nasaret roste Jesus sor de liosalige Ord, som udgil at
hans Mund, men der sortælles ogsaa om de ssanisme
Mennesier, at de snart ester bleoe »sulsde as Vrede« (L«ut.
4); der lceses ogsaa oni den for-sie Menighed, at den
,Jhavde Yndest hos alt Foilket« (tA-p. Ger. 2, 47), men
ille længe ester maatte den samme Menigshed taale blo
dig Forfolgelse (A«p. Ger. 8, 1). Osg Verdens Had mod
Gde levensde Ord er alle Daige det samme, oin end
det lan ytre sig sorstelligt, og dersor kasn det godt volde
en Belhmrsing, naar alle vose vore Forsamlinger. Da
Lcegmianden Kristen Madsen i Beghndelsen as sorrige
Aarhundrede beghndte at holde »Helligforsamsling«, kom
shan en Dag med straalende Ansigt til »gamle Svane"
iog fortalte, at man-ge vare sarnlede, og at alle fandt
Behag i hans Tale. »Bei er woget s....«, sagde den gaonlr.
sMen da saia Kristen desen en Tid erster iom og sor
iaslte, at han havde holdt en gudolig Fortsamling hivor
stere as Tilhorerne teil-de stene ham,. sagde Sonne: »Ja,
nir beghndee det at kein-nie i sin Orden«. Paulus taler
jo om at »borttasge Korsets Forargelise« (Gal. s, 11).
«Jeg irsor, at man mac- sige, at omshansdlesde Prcdikant
sorliyndte Nonsens Ord;" men om san alligevel For-·
argelsens Braad ved det ille var sasa tilspidset, sorn den
shurde viere, ja derom"stal jeg ingen Dom seitde, nien som
sagt, wogen Wstolsigshed oil melde sig ho- W.
Endelig vil jeg sige, at jeg vgsaa var noget hemmte
lig ved den Jagen eftet Resultat, fom tom frem ved
Gipsy Smsiths Moder, ved at der stulde betendes va
Stedet osg optcelles, hvvr mange der var blevne omvendte
eller dog søgte Osmsvendetse Naat man læsgget Markte
til, hvad Jesus sigct om Guds Riges Vætst: »Saeden;
stastes i Jorden, og Scedemanden sovet og staat op Nat
og Dag, og Saeden votfet og bliver høj, han ved ej ielv
shoorledes; thi Jorden bæter Frugst af sig seln" (Mart.
4, 26.—29.), da ved jeg itt-e, om man gaat Aandens
og Ordets Veje ved paa denne Maade at jage ester RI
sultat ved selve Miederne Det snnes, sont man hat
Lyst til at pille ved det nys nedlagte Scedetotn for at
se, om det hat spiret i Hiertets Jord, men tan en sat
dan Pillen itte let blive stcebnesvanger for Sccdens rette
og sunde VætstZ
Paa den anden Side: et det for megen Jagen efter
den Zlags Resultatet i den tefotmerte Kitte, ta er der
maaste for lidt af denne Streeben iblandt os Luthera:
nere. Dei tan nsok være, at det eftet mange Gudstjene:
ster, Msissisons- og Vcettelsesmøder vilde gavne meget.
om Talerne itte styndte stg saameget med at komme bort
fra Forssamilingen, men derimod blev tilbage for at bede
med og tale med søgende Mennester orn Guds .ige.
»Man stal smede, medens Jetnet er varmt«, siger Ord
sproget. Maaste hehr-ve- noigle Hinter, som ete blevne
glødede vp under Gudstjenestem netop nogle Hammer
scag ved Bøn og Samstale med Praeditanten efter Me
det fot at blive sormede efter »den Lærdoms Form«.
fom Trer naevnes «i Rom. 6, 17. —
Men ttods disse Betænteligkheder og Jndvensdinger,
saa tror jeg, at Gipsy Smiths Møder have haft stor
Betydning for mange Mennester, og det hat ogsaa vcetet
mig baasde til Gaivn og Glcede at tære at tende denn
Mand. Jeg stal nu omtale ham og hans Fortyndelse
noget ncetmere.
Gipsy Smith er født d. 31. Marts 1860 i Wanstead
Sogn ved Evvingsstsoven i Nærheden af LeytonIstone i Eng
land vg batnedøbt i sit Fodesogn Hans Dobenavn er
Rodney Smith, og hans ercelsdre ere Kornelius Smith
og Huftru Mary Sinith, født Welct, begge Zigøjnere
eller Gipssieä som dette Foltefaetd taldes baasde i England
og i Amerika. J Dansmart taldes de ogsaa Tatete ellet
Natmaend, og i Norge Fanter. Moderen, som de taldte
Voll-ie, døde i April 1865, da den lille Rodney saaledes
lvar fein Aar gasmsmeL Og Sasvnet as Moderen synes
aldrig at have fortacdt Gipssy Snisith Han omtalte hende
med en besyndetlig Ømthed og Kætligshed Ved sit sidste
Mode i Chicagv fagde han: »Mit Fole Zigøjnerne, cere
og lyide deres Forcetdre. J unsge Man-d, sont have MI
dte, stast dem, elst dem. Draeb itste din Moder med
haarde Ord, tnus itte hiendes Hjette ved Ligeghldighed
og Syntn Du tan itte erstatte det ved senere at lægge
nmnge Blvmstet vaa hensdes Kiste eller ved at scette en
kostbar Mindesten piasa hensdes Grav. Og derfom du er
iden Mand, du bør være, da vil din Minder viere den
glasdeste og stolteste Kvinsde i Chicago. Du set denn-:
zmin Haansd. Det er tun en Zigsøjners Haand Men jeg
vil absolut ncegte at besmitte den Ved at røte ved en
Mand, der taldet sin Moder »den gamle Kivinsde« (,,the
old Woman«). Msin Modets Dsød eftetlod et Saat i
mit Hjerte, der aldrig helt et bleven lcegt. Ja endog ind
til dette Øjeblit, stønt jeg hat naaet mine Manddoms
aat, er min Sjæl ofte fuld af Lcengsel efter tnini
Moder«.
Efter sin Huftrus Død blev Kotnelius Srnith ow
-ven-dt til Herren gennem en lang og haard Bodstam-v,
og senete tosm hans to Brødre Bart-vlemceus og Mond
loet ogsaa til Troen. De tom alle tre til at vitte for
Guds Rige som Lægptceditantet i England. Kvtnelins
lever vg virter en»dnu.
chermeft ved Faderens Paaivirtning og drevet as en
længselssfsuld Sjcels dybe Trang blesv Rddney Ssmith
ved Ginds Naade omvendt til Herren i November 1876·
Da Fasderen spurgte ham: ,,Vit du hlive en Kristen
Rodney?« svarede han: ,,.Ved Guds Nasade2 Jeg vil vaete
en Kristem og jeg vil mode min Moder i Hismlen.« Det
iasfgsørende Sttidt var taget. Zigsøjnerdrengen havde valgt
»den gosde Del«, Lioet i Troen paa Guds San. Han
svar den Gang 161Xz Aar, men uden wogen som helft Sto
legang eller Kundstab; han tendte itte et Bogistav og
stunde itte strive sit eget Navn. Men han tog tat med
sfristt Mod, fit lidt Stolegang og ved Flid og Selv
sstudsium hat han erhvervet sig en god Del almindeliqe
Kundstaberz iscer hat han øvet sig ved at leese i Bibelen
og saaledes ogsaa øst af denB xige Jnsdhold for Hiertei,
og hasn er i Besiddelse ais mete Tatt og Dannelse end
almindeligt Han tom ved General Booths Medvirtning
til London, hvot han tokn til ast vitte i den kristelige
iMislsion on senete i ,,’-’frelsens Hær'«; fra denne Ger
ning blesv han senere asssat af Generalen, fordi han mod
tog et Guldut som Ettensdtlighedsgave fra Vsenner i Han
ley. Senere fluttede han sig til den epistopale Metodist
tirtej hvoraf han og hans Husttu vg deres tre Born ere
Medlemsmer. De tilihøre en Men-i-ghed i Manchester, Eng
land, hvot Præsten heddet Evllier. Gipfy Smtth ansta
ler sin Prcest med degen Agtelse og Kcertigihed
(·.Fottseettes.)
Strandfogdenö Datter.—AfN. P. Mal-few M So
der, godt indbunden. Pris 81 00·
Olivcr kast.—Samfundsroman af Charles Dicken
oversat af Prof. Wilh. Møller. Dronning Alexande
siger, af alle Forfattere er Charles Dickenö hendev
Ynglings Forfatter. Bogen er paa 350 Side
godt indbunden. Prisen er 80 cts.
Undek Bilde vaux «Besides de Bonnie Brief Bushf
Fortællinger og Erindringer fra en stotst Landdbs
af Jan McLaren. Ny quave paa dunst. Bogen ir
deholder Doktoren af den gamle Stole, LInnen f
hans Karlighed, Domsie, Hans Moders Predikek
Lachlon Campbells Forvandlina, En Samvittje
hedsiag. Bogen er paa 272 Sider, godt indbundec
Pri- 80 ets.
Danifh Lutheran Publishing Hostie
Nah-, Mk
Den lille Sanger i elegant Bind.
s LVi har efter Beftillsinsg faaet iud
«bun«den i specielle sine og elegante
Binid den lille Sanges· De et de
meft samgfulde og nydebigsste Bind,
oi kender. Dis-se Sangere er stet
lig passende som (,,.Gift Bankk)
Gasver til Bryllup, wonsirmsastiom
Fødselsdag og andre Lejlsigheder.
Jndbindingerne er alle i de sinc
ste, sspecielt tillavede Læderbind med
Moire Silke-Fors-ats i hat-mone
rende Kuløketz SälkpMækkebaand
med Kvaster, sint Guld»snjt, runde
-ngørner, elegant Fiorssring i Guld.
Det er en Fryd at eje en swadan lille
Sianger indbunden, det mest iattkstk
sie, man tender, et helf lille Kunst
vcerk fra Bogbinidersfapei.
Navne kan ikke paatrykkes disse
elegante Bsind uden at vonsyne dem.
Lm Nasvin ønstes, kan det trykkes
san-I et Silke Meerskebaiansd som Von
lcegsgeö i Bogen. Syw forskellige
Farver have-s som her orggsisveh
S. 446. J møkkerødj, fløsjelsagtigt
Kidskind med J. H. S» Sange
geren og Løv i GuldjryL Beige
linier i Blindtryk. Pris 83.50.
S. 447. J mørkegrønck, fløjelsagtigt
lKidsksind, mesd Kors, Eirkler os
Ordet Sangeren i G111dfryk. Rose
med Løsv og bot-gen»«»e Linie-: l
Blinsdtrvt Pris 88.50. «
S. 448. J merkegvønt. fløsjelsasgtigt
Ksidfkinsd, med smiaa S·22jernet,
sine Liwier og Ordet Songeren I
Guldtryk, med KføverbladssFov
sirinig. Vris 8850
. 449. J mørskebmnt flsjelsasgtig
·Kidsstind, moduberende Flur-ne i
bruni. Ordet Sangeten i Guld.
Pris 88.50.
S. 450. J himmelblaat, flssjellass
tigt Mdsfkind med Kors, Gmsblem
og Oridet San-geren i Guldttyk,
og blindtrykt LIV-Foksirinsg. Pri
83.50.
S. 451. J sehnt-by flojelsasgtigt
Kidskind modulerende Farbe i
todt, Ordet Sangeren i Guid pas
Rvggm Pris 88.50.
S. 452. J choeoladebrunt, gladi
Kidskinsd med et sint Alle Kots
og Linier i Giulsd samt Orbet
Sangeren paa Ryggen i Guld.
Fin Forsiring med Linier, Knop
per og Lillier. Prss 88.25.
Dank-sandten
M
Daabsattestek Nr. 502 haves ist«-· «
ter; efter det i lcengete Tid hat ve
ret vanskelisgt at staffe, har vi op
naaet at faa det paa Lager igen.
Dei er trykt i Tysiland via-a siut
Papir, i mange« pæne Kuh-ter,
Swrrelsen er 16 by 12, og megeck
fmagfsuldt udspri.
Prisen er fom sædvankig 8156
,per Dusin. Paa Side XI ander
IAttester i »vor ny Katalog sindeö en
atun meget ringe Gengisvelfe af
samme i een Kulør og mindre Ster
relse.
Vctdcnshiftoric.
Dunst Udgave as Not-del Noli
fens Verdenshisiorie ved Jngvotd,--«
Bsondesem Gennemfet cis-, revidereiJ
andbefaiter Qldtiden. NiddelaL
deren og den were Tifs Histori
To Dele, indbunfcn i set Bind, i
ali 320 Sider med Mut-e Jluiiras
iioner og flere Kork. »der-. ffildres
die vigiiqste historiske Begibcrihedcr
ned genuem Tiderne. Gde og steckst
End-banden Bogen Mie: 81.00.
Gaardmisfiouæt R. V. Clausm
Eii Liv i Trostab. Torkalk efiek
hans egne Meddelelfer as Paitor M.
Tshom1sen, med to Billeder as R. B.
Cllaiusew Vi hat Bogen ixTen «: Das-L
Lukh. Publ. House. Den kostet 40
Cent i Our-flag.
Davids Salmctn
En billig lille Bog Tor Eva-days
stolebørn. K-o«sier tun 10 Cent ind
buniden i Shirtiwgstnd med rødi
Snit.
De blide Batudomsdagr.
Tre Fariællinsger as Kirstine
WortmiarL Jndeholder »Ga-a«sedren
gen«, »Roll-o« og ,,Novbaggen«. Fint
indbundom pasme til Gabe for
Børn i Søndsasgsstolm Prisen e:
25 Cent.
»Du store Spøtgsmaal.«
Setz Predikenet af Pastot p.
P. Thoreby, vellondt spm Pkcfi I
den forenede Kirte i Amerika. It
store Sider i Omstag Pris 25 M
Danifh Luth. Publ. Heusc
Blaiy Nebr.