Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 19, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    X
»von-liessen»
er et halvugentligt Nyhedss
og Lplyszningsblad for
ctei san-In Follc
i Amerika-.
A
tmgaat
Cz Tirsdag on Frcdag
ÄFCO oq kostet Om klarer I symfmd
G J. BLJU «. de Einem-de Stam
,«L..9 stg s-·2.«0jlldla11ch
waoqx M
Vim
W
.,l)ansleeren"
er det eneste danske Blad
i Amerika, der udgaar
to Sange
H om ugen «
udgives af
DAMASW ««"«. PUR «0»FE,
Ist-Alk. NEURASXLL
XII-mu- Nmnre wildes
im paa Forlangendr.
Nr. 2l.
Blum chr» Tiksdag d. 19. Mai-is 19077
m Aaks
Terminal Tax-Billcn.
Ietnbanetne sagten dkt bedtte de
forstaar.
Siges at underkøbe Aviier.
J Gaar stulde det enidelige Slag
ftaa i Repkæsentanthuset i Lincoln
om Termsinal Taxation Loven· En
Korrespondent til »O. D. N.« stri
ver, at Jembanerne hat gjort de
tes sidste desperate Forspg paa at
tilfsje dette Lovfokslag et Rever
lag ved at substdere (ftstte) Avifer
baade i Lincoln og andre Dele af
·Staten, thr fom helft det lod sig
gsøre.
J de understottede eller under
købte Blade er Jembanerne frem
kommen med to-Spaltede Aktikler,
som efter Udseende var redaktio
nelle lldtalelset. De hat vist Tal
for, hvorledes enhver anden By i
Stufen vilde lide Tab ved »Ter
Minal Taxatton«, medens Omaha
vilsde høfte hele Fordelm
Jernbane-Aktitlen siger, at Tet
minalerne (Endestationerne m. v.)
i Omaha har en samlet Vætdi af
826,000,000, hvis Stattevækdi nu
(paastaas der) fordeles mellem alle
Byerne i S-taten.
Attiklen fortsætter med at paa
staa, at Terminal Tapation vilde
resulteke i, at enhver By i Staten
Uilde gennemsnitlig Habe 815,000
Beerd af stattepligtig Jetnbcme
efendom paa de Mils Spor, fom
ligger indenfor Byernes Gerean
Sau fortcelles der fcevsiilt om By
erne, hvorledes hvet af dem vilde
tabe fra 85,000 til 865900 eftet«
dereö forstellige Stprrelse. Der tiesj
imidlertid med, at den Werde-stat
telse, fom vilde blive lagt paa Ba
neknes Ejendom i enhver By, vilde
ctieke end opveje Fordeling af Ba
netnes Omaha-Ejendom.
Attiklen er en sidste Kraftan
strengelse for at faa Legislaturmed
lemmerne fra Liaasddiftrikterne til
at stemme imod Loven.
Forstagets Vennet stoler imiid
lektid paa, at Medtennnerne fta
Landdistrikterne fuldt nd bestand
hvorledes den fokeflaaede Lov vi(
atbefde, og at den vil bevirke en saa
for-get Bestatntng af Baues-ne, est
den vil mere end opveje de Tab, som
Byekne maatte ltde ved at mäste de
ted Del of Terminaslernes Beet-di
l
Det iapauike Spstqömaal
Dei et løst for San Fran
ciscos Bedlommende.
Fra Sau ancisco meldes un
der 15. ds.: Ni jaipanssisle Smaa
piger gaves i Torsdags Motges
Abgang tjl Redding «primsary
sichs-oh efter at de havde befdaaetJ
en Pkwe ansamde Kean til
engem Sprog
Det er det fsrsie hold Iapanesiske1
Bun, der er oplaget i de offewtlige,
Sma, fide-: de »dem-ledig H
Byens Stolemwd hat schaledes
indfriet sit Lsfte til Pkæssident
Roosevelt. Paa den anden Side
hat Prcesidenten tilbagetaldt alle
de Sagen som var begyndt for Lau
dets Dsmstcle for at anders-ge
Stolen-ichs Ret til at stille Japa
neknes Born fka de andre. Hele
det japanste Spørgsmaal er det
med afgjotå for San Franciscoz
Vedlomnrende.
iJmidlcrtid —— Stoleraadet i Sau
Franciöco hat vedtager en Bestan
melse« fis-m forbyder votsne Japa
nere sat frikrentere de Flusses-, hvor
hvide Smapiger undervisse5, idct
det hat lsseslntteh at intet Barn af
udenlandst Byrd over 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 elle: 16 Aaksaldeten
ftal tilstedes Abgang til henholdssvis
1» 2., Z» 4., 6., 7. eller 8. Grads
Stolen Denne Bestemmelse gælder
alle fremmedfødfe Elever og kam
mer fasaledes ogsaa de japanfte.
Præsident Roofevelt hat saa nd
stedt en officiel Ordte, som gaar
ud paa, at saa vel ,,siilled« som »un
stilled« Arbejdere fta Japan og
Korea, der hat fcvaet Udvandtebe
villing til Mexico, Canada eller Ha
waii, og lommer derfra, de stal notg
tes Adgang til De Forenede Sta
ters Tekritorium.
Den-te Ordre er fra Prwsidenstens
Side en Jndfrielsfe as hans Løfte til
Borgmestrr Schmitz og hans As
socierede, da de var i Washington.
Styx-od- hwft onst-ord, var
-forfvundne.
Lake Citys Sin.
Bntlington Bauens Busqu
Der strives
New-Z«, at
i ,,Omaha Daily
Burlington Jernbane
jtompagni hat lundgjort, at det itle
Tril bygge en uy 8100,000 Fragt
Depot i Omaha, fom det havde pro-s
jetteret, men fremdeles bvuge del
faldefcerdige Stur, som det benyt
ter for Tiden, fordi del sont Følge
af Legislaturens fjendtlige Lon
pivning »itte lan evüe det«. Bla
det til-ijen
»Statistilten vifer, at Bauen hat
sparet slere Gange dette Beløb i Un
derbeftatning.«
Bed at gaa uden om Laden,
hvad »Tekminal Taxation« vil go
te en Ende paa, hat Burlington
Kompagniet betalt Omaha 82,282.31
i Stat om Aaret, mcdens det stulde
have betalt 330,900. Omaha taber
saaledes aarlig 828,668.
Det er beregnet af Statte - AU
tokiteterne, at Burlinsgton Kompag
niet hat snoet sig fri for at be
tale Osmaha over 3400,000 i Stat
ter.
Og det er muligt, at Beløbet er
cndnu stets-, da Tallene itte er be
kegnet efter den oppwltede Verdi,
som Buvlington Bauen for 15
Aar siden i Anledning asf Maxi
mum Fratt Talstsagen satte sin-:
Ejendele til. Da paastvd Baum, at
dens »city property« var vcerd
57,700,000 ellet omäking 10 Gange,
hvad det tostede i 1880.
Buklsingtons Ejendom i Omaha
setteö til 83,000,000 i Dag, min
dre en Halbdetm af, hvad Kompag
niet selv vurdersde den til for 15
Aar schen. Det er i Forlyold til det
tc tonßvvative Overstag, at Bur
lmgton stulde betale 830,900 i By
stat om Waret —- lidt over een
Procent as Verdien.
De andre Bauer-, ssom lobe-: ind
til Ostia-da hat sparet i sammt For
«bold, U. P. fort-alt i Ratten.
Jkke MatvinsBatuet.
Det berettes fra Ogden, Utah
at det Bam, fsom Konduttsr Smtth
itte det
Det viste sig at være
,,Btalem-an« R· P. Piattee af Salt
Sau fnart Batnet
Salt Laie City fra Ogiden, mod
togeö det saf Polittet, men Faderen
beviste dets Jdcntitet. han for
tlatede, at Bat-net en Tib, siden
Modeten var dsd, havde vceret hcs
Bedstenmderen i Michigan, men da
han nu var bleven gift igen, havde
lkan sendt Billet og faaet Barnet
sendt under Konduttsrens Bevogts
ning. ,
Drenqen var under en Kvindes
Bessvzstninw da han antom til Os
tsen. Pinselstonmcesndene havde te
leqrwsist lendt Bestrtvelfe af Dun
aen tilligemed Nummer paa So
isevcgn og Werth-' m. m.
hausen-holder lallmm l 6 14 Daue.
pos- Dtutsunt munteres at help-esse »va
ttlislde gilts-un ladvknttsr. list-ruhe illa-stem
siudte domskrhotsnttl tll l( Dase, eller Magens
lbathttaleh doe.
arriverede i»
Brownsville-Mysteriet
opklaret.
Vidnesbykd af en af Soldaternr.
Dei var hans Kasumekatcr, der stob.
Fra Galveftom Tex» meddelez
under 17. ds.: Myfteriet, som am
gav Negerfoldaterne af 25. Infan
teri Regiments Togt mod Folket i
Brotvnsyville, Tex. sidste 13. Aug.,
ex ifølge en Artikel i Galvesston
News bleven optlaret. Efter syv
Maaneders Underspgtelse af fade
rale Autoriteter, hat man fra D.
C. Gray, en af de afstedigede Sol
dater, soxn tilstaar, at han tildelö
deltog faaet hvad der synes at ver-«
re en fand Fortlaring af For-My
delsen Manden har levet i Galves
fton en stor Del af Tiden, siden han
klev afftediget fra Heeren kort efter
den stammelige Dsaad.
Jfølge hans Fortlaring var An
arebet itle forud planlagi, men
Folgen af en formentlig Uretfcer
dighed, som en hvid Mand i
Brotonsville sial have tilføjet en af
Soldaterne en halv Time før TU
ten foretoges. Negeren lom tilbage
til Barraklekne, tog sin Rissel og
ertlærede, at han vilde dræbe den
bvide Mand. Flere andre React
solsdatek ekllærede frivilligt, at de
vilde folge med og se til, at Arbei
dei blev udsprt, og for at hævne
flere Uketfcerdighedet, som de men
te at have lidt af Borgerne. Efler
Angrebet paa Byen returnerede
Negrene til Barralterne, og mange
af Soldatetne var behsjælpelige med
at faa Riflerne kensede for Jnspets
tionen efter Skydningen blev fou
taget. -Tilsyneladende delstog tun
Soldater fra eet Kiomppagni i Sind
ningen, men saa godt som hele Ba
taillionen vidfte, at det var Sol
-dater, der havde foretaget Skyd
-ningen.
Mange atf Negrene ved denne
Batallion lod sig hverve i Gal
oefton i Sommeren 1905 og retur
nekede dertil, da de blev afsiedigedr.
Det stges, at Negerfoldaten Gran
lsar afgivet sin Ettlæring til en
Nepokter i den Tro, at han var en
U. S. hemstnelig Poliiibetjeni. han
siget, at han var menig Soldat ved
Kosnnpagni B af 25 Jnfantcri Re
gimmt. ·
Fatale Mineulykker.
Henvesd 100 Mennefker
omkomnr.
Den Gang er det Tyskland, der
ramtnes af fatiale Ulyller. Des
meldes fra Berlin, at der i Lor
dags inidtraf to Mineulyller, htm
ved ca. 100 Mennestenomckow
Cn Eksploswn af Dunster i en
Mine ved Kleinriossfelm Lothkingen,
»sfokaarsagede 65 Mennesskers Did.
12 andre kom til Skwdr.
. En Elevator i en Mine ved St·
Johan faldt 1000 Fod og dtæbte
22 Personen-, fom var paa den.
Kong Haakpn og Frei-singen
sBladet »Tribune«, London, of
fentliggsr en lang Bereining om et
«Jnkerview, som Bladcts Korrespon
dent i Trondhjem hat haft med
Kong Haaknn, og som hovedsagelig.
dreiede siq am Haagkonferencen
Kongen udtalte bl. a., at Norge
som det Land, der hvert Aar udi
deler Nobels Fredsprig, var en sper
lig Fortcemper for Faden. Han be
mckrkede lejlighedsvis at han forud
for Fredsprifens Uddelinz havde
smndtaget Hundreder af Breve fra
alle Jordenö Egne, hvori forsielliqe
Person« freut-satte deres Ønster
med Henfyn til Fredzprifens Ub
ldeling.
Kotigen delte ikke Mr. Steads
Anstuelfer om, at Lu«fvskibene i en
ncer Fremtid vilde standse For-I
gelsen af Msilitærudgifterne ved at
gsøre Krigsflaaderne og Heerene anyt
tige. Efter hans Mening vilde
Luftstibene tun blive endnu fryg
teligere Vaaben end Un-dervands
baadene, og de vilde næppe kunne
hidføre almindelig vaæbning.
Konfercncen i Haag vilde gøre vel
i at insdsfkrænke Anvenxdelfen saasvel
af Luftskibene som af Undervands
baade til fkedelige Form-anl.
Arm-gen udtalte, at de stote Sum
smer, sorn kræves til Optetholdelfexc
af den væbnede Fad, vjlde kunne
tjene til Fremme af mange ftodelige
fFormaaL Den nswvækende Ligevægt
smellem Stsaterne, der var opnaaei
ved siore Ofre, var imsidleriid en
altfor kofibar Ting til, at man let
«sindig turde rokke ved den.
Oversvsmmclser i Pittsbukg.
20 Mennesleliv og megen
Ejendom tabt.
Under 16. ds. meldes fra Bittg
-l;urg, Pa.:
Den sidfte Bereininsg angaaende
Tab af Menneskeliv Ved Oversvøms
smelfen i dette Distrilt sættek Tallet
til 20.
Ejendomstabet anslaaes til 89,
000,000.
Tabet i Staalfabrillernes og
andre Fabkitkers Leveringer alene
del-her sig til 85,000,000. Tabet af
Lønninger til Arbejdernse regnes til
82,000,000, og Tab-et paa de for
ftellige industrielle Anlæg til andre
s2,000,000.
Men heldigvis kunde der til
smmm Tid bereites, at Bau-bei i
alle Floderne deromkring havde be
gtyntdt at synke og sank raisi. Spor
-vogns-strassitlen kunde atter gen-op
tages i de overfsvømmede Distrit
ter. Siden Oversvømmelsen begyndi
te, hat 100,000 Mennesier været
uden Aribejdr. Lønningstabet behe
vede saaledes tun at være 820 til
Mawds for at nwa de 82,000,000.
sTabet ved Bawdstaden et enormt
ud over hele Staten.
Fra Rusland.
Tre Studenter henreiteö.
Under 15. ds. berettes fra Mo
slow, at fire unge Revolutioniister
blev arrefteret af Poliiiet der for
to Dage siden efter en heftig Kamp
med Politiet og en Bande Agita
torer. De blev Dagen eftet ftillet
for Krigsvet, dømt til Døden og
findt tiltrods for Protefter fta
Moscows Delegerede i Rigsduimaem
Tre af de unge Mænd var
Studenter vedMsoscsows Univertsrtet
RIvere halshugsger syv
Personen
Fra Yeslsifasvetgrad, Rusland, mel
des under samme Dato: Et Land
gods her i Nabolaget blev i Giaar
overfaldt af Roderr. De bansdt og
halsskyuggede Goidsejeren, fern Ar
lpejdere og en Kvinde. En Soldat
cg et Barn sljulte fis-I i en Høstak
og var herfra Bidnc til det strei
telige Blodbad; de er begge gaaet
fra For"stan-den, og Soldaten døde
i Dag under Delirium i et HospitaL
Noverne sitrede sig et Bytte, vætd
81,.000
Storfyrst Michael giver
81 0 0 , 000.
Fra St. Peteksbcrg samme Dag:
Storfyrft Michael, Czarens Bro
dkk, hat givet s100,000 til Lindrng
af Hungersnøden i Pro-vinfetne·
Destiden hat han folgt til Land
mandsksansten til Fordeling mellem
fattige Bønder 6000 Jordlsodder af
bang Ejensdomme i Oril-Provinfen,
eifter en gennemsnitlsig Pris af sl4
per Acke. ·
Panikken i Wall StreetÄ
Dei faa graut meu blev godt.
Regetingen kom til Undftrtiiing·
Uden at nogen synes rigtig ais
tunne fortlare Grunsden dertil, op
stod der Torsdag og scerlig Fredagi
i sidste Uge den vildeste Panil paa
Versen i Wall Street, New York.
Attiemartedet fluttuerede fix u
maadeligt, at Nedgangen i Frsedags
medførte en Beerdisorringelse as
heninicod en Bsillion Dollars. Et
Blsad angioer denne Sum, et andet
tun 534 Billion. Etscmpelvis kan
nævnes, at i to Dage sank Attier
ne paa Great Northern Bane 161,,-4
Pioints (en Værdifsorringelse af
324,000,000); Northern Paciftt
18 Points (Værdiforringelse 827,
000,00()); Union Pacisic 32 Pojnts
chersdisorringelse 860,000,000).
Chi· Rec. Her. nævner i alt 86
«Jernbane- og andre Korporationen
lwis Attier sank, ens niere, en In
dens mindre, men Union Pacisic
Baums Attier sank dybere end no
gen anden Korpsorations.
ISom sagt synes ingen at kunne
for-klare, hoor Panitten startedc,
heller itke dens Aarsag. Not hat
man i længere Tid lunnet have be
arundet Frygt for, at en Omvcelt
ning lunde komme paa Grund af
baasde Banernes og andre Korpora
tioners Oderliapitalisation og ban
det ,,Stsock.« iMen var det Grun
den, saa var Panitken næppe hver
ten kommen saa pludselig, ejhellesc
faaet Ende saa snart eller uden
Fallitter.
Jndenfot Regeringsltedse nærer
man stært Mistante om, at Pa
nitlen paa Aktiemartedet er sat i
Scene som et Ansgreb paa Prwsident
Rooseveltö Politik i Forhold til
Jernbaner og andre Korporationen
Men om saa er Tilfceldet, saa er
Beregninsgen slaaet fejl· Finanzwi
nister Cortielryou er nemlig i Sam
raad nied Præsidenten kommen Si
tuationen til Unsdsætning nie-d 893,
c-00,000. Han medsdelen at United
States treasury, oni nødvensdiigh
strats lan sætte 871,000,000 i
Cirlulastion for at sri Pengemarke
det i sin Helhed fra at gribes af Pa
nit»len. U. S. 4 Procent Bonds
for 825,000,000, fovfaldne til J.
Just-i tan insdløses strals. 818.000,«
000 i Bank-Nons, som stulsde ind
fties i denne Maaned eller i Au
gust, tillasdes det Bankerne at be
holide i Cirkiulation. Lsigeledes ladet
shan M,000,000, ssom i Fon Ef
teraar blev midlertid deponeret i
Nastionalbaiwter, bliOe udestsaaensde.
Resten as de Penge, som er stillei
til Banilernes Disposition hidrørec
fra Tvbdindtcegter.
lOgsaa til London og Berlin
naaede Pan-Mem Et as de volsdss
spinste Falsd paa amerikanste Attier
og andre Værdipapiret, som man
tendet til, indtraif Paa« Londons
Ætiebørs Torssdasg Aften efter den
almindelige Borstid Der var sat
i Omslpb et Rygte o-m, at man
havde opdaget onitsattende Falst
nerier i Forbindelse med visse Al
tier, og det bidrog yderligere til
Kurssaldei.
Londonbladet ,,Morning Post«s
Redaktør for den sinancielle Asde
ling striver om Situationen:
»Den sidste Man-vie af de anre
rilanste Pengemeend er maaste det
mest barnagtige Frrsøg paa Bluss,
som de nogen Sinde hat gjort sig
skyldige i. De hat odelagt d:
amerikanste Jernsbanet i det altie
liebende amerislanste Publikums Of
ne ved at bruge Jernbanernes Var-—
Forlilclie heim-Idee vaa en Tag.
Tau sog-use Ist-me minim- Tablets. Pen
gsneeillmgetra alle Ida-liefern lwis tlte hell-redet.
I. Is. Brot-« Nenn paa dvet Mike-. Be.
dipapirer til Gambling efter lagse
Planet. De hat brugt Milkioney
som kunde .voeret anvendt til Ba
nernes Bedfte, til Børsssvindei. Nu
foresl-aar de en Kowference. Der
eneste Redrkingsmiddel er sunde Fi
nancer. Faldet vil msæarste medsføre
Vsansskeligiheder pasa den anden Side
af Atlanterihaivei. Men hvsis bei-te
kian bidrage til at gøre Jan-bank
administriatisonen til noået bedre enh
en »Bucket Shop«, vsl det ikke Um
for dytt betalt.«
Pianikken synes jmisdlerttd n«u vel
oberst-auch u»den at der stete en ene
ste Fallit. Allerede føk Aktiebsksen
i Fredags sluttede sin Fotretning,
jublede de til-ftedeværenide Mæglere
over, at Faren var overstaaet.
Omkomne i Flammen-.
Fra Wheeling, W. Va. meldeö,
at mellem 7 og 11 Mennefker omckom
tidlig i Lørdags Mvrges ved en
Jldløs, ssosm øgede Rædslerne paa
Grund af Overfvømssmelsem
Ved en Giaseksploston sattes der
Jld paa ,,The pottery Plant«, og
Flammerne fpredte sig til Beweises
hufene. Munge sprang ud a»f Vin
d·uerne. Ejendomsbabet anflaas til
850,000.
»Danfkcten« og ,,Notden«.
De, som indsender Betaling for
Danisieren eller ny Abonenter, kan
faa Dansteren og Norden for 81.90.
Dette gældet for baade gsamle og nye
Holderr. Hqu at fokny snarest mu
ligt. Vi vilde gern-e om alle, der
staat i Restance for Blade, vil be
tale nu, inden Regninsger blivet
udsendL
s »Herr-en er min Tilflugt.«
Fsorklarinsg og Uidlceggelfe af nogce
af Davids Pselmer fra Abs-plans Op
rørs Tid, af N. C. Han:fen, restder
ensde Caplon i Rønm
Cn Bog sperlisg passende for Søns
dwgsskolelærete og de Tom mster lidt
nøjere Kundstwb stil ds.-’fe dejslige Sal
mer of den nidkcere Herrons Timer
David. Bogen er trykt paa sinst Pa
pst-. 154 Sitten anidbmrdem Pris
75 CARL
k
Mary.
Bjørnstjerne Bjsrnsons sidfie Bog
er netop udkommen. De, fotzt onstee
at folge med i den nyere Litteratur
derhjemme vil glcede Fig ved at faa
denne Bog af Norges, ja shele Stan
dinasoiens mest cktemragende Forstw
ter. Bjørnstjerne Bjornson er stlkett
en Fotfatter af højefte Rang ög
lceses med stior Interesse af hele det
nordiske Folk. Bogen er tryick i
Nsotdisst Formg, Kobenihcwm Den
er paa 216 Sidet og kostet i Dan
mark Kr. 3,50, hos og 81,00. Den
er mest passende for de mere modne
Leserr.
«Kristns og de studerense«.
Demsne Bog af Sognepræst C. Stop
gaatid Peterssem isnideholdet Asawddems
nellse og Kristentkso, Foreer hol-di i
Studentevhijemmeh -Sbuidsentertyipet.
til Balg, Fotedrasg for Lackinsloles
kleben og Sand O«pdvagebse. Stop
ard Petersesn et meget tynsdet fom
Jrfatter, da han paa en ferdelei
siegen-Te ok! let fajfclxq Maade Lan
»Hka . PreNroq i lske wende Udttnk
:«-:r de »Am-r ban lsehandleh Bo
«;1 er Paa 64 Sidcr og kostet iwdb.
J Sense
»Du-owns godc Strid.«
En Aatgang Pxædikener ove
Kirkeaatets gamle prstelmlle af;
cogneprccst Henry US sing. En megekf
dvgtig Aargang Prckdikenek af et;
cf Danmarks dyatix te Teologer. 527
Sider godt indbunden Pris MAO
Dankle Luth. Pub. Houfeky
Blwir, : : Neben-IT