Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 12, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
II
I
’I
NNil I
I
Dansksjsmerilcansk Selskabs Fallesims til
og Rundreise i banmarlc
med
skanclinavian- American Liniens
»Wind ms ogyusk Wka ist-hemmt susus
LIMITED-. c. F. TlETGEN. L"T.««"« W«
I
cos«-«I«·-««i « IHIIIIIH -»I g« »Im cui-. HI» »s« Is- »I- :4
l
DANsK-AMER1KANSK sELsKARm
270 N As Msntl A He - ctichUO II l lN0l8.
I
mødet, ved hvilke sidste Menghedss
fokbundsstytelfen vælges. Dgfaa der
kunde der vcelges paa Livstid. El
ler hvis man vil have Valg af kor
tere Tidsrum, tan man varetage
Princispper ved at indføre Selvs
supplering for ei vift Antal Med
lemmer af Mekiighedsforbunsdets
Stytelse. Denne Styx-ekle fom mai
lade Menighedsfamfundene virle i
fuld Ftihed, maa dog have den Op
gave at swrte Saqundslivet, hvor
det er i Fore. Dei maa have nogcn
Ret til at godlensde eller forkaste
de enkelie Menigshedslamfunds Bed
tcegter. Og ligesom det enkelte Sam
sund natutligvis til enhver Tid kan
udmelde sig af Forbundei, saaledes
maa Forbitnidsstytelfen hasve Ret til
at opsige Forholdet til et Menig
bedssamfund, dersam det i Liv ellet
Lake stulde fremkiomme med san
dem-ne Fing, som strider mod hele
Menighedsotdningens Aand og
Grundptceg.
Menighedsforlundet maa ogsaa
have sm Kasse, hvokaf Udgifierne
til Fasllesvitksodheden indenfok For:
bundet mfholdes. Den vil ofie Itun
ne klare sig ved en Jndsamling ved
det store watlige Falleömøde.
Oele Ordningen assluttedes end-es
lig isLandeorbundesL fom da bliver
en Sammenflutninsg asf alle Menigs
hebsforbunldene Dets Opgave Eli
ver at virle til aandeligt Summen
hold for Mnighedsliveii Jndre
Mission i vort Falk og at represen
tere dette Menighedsliv udadtiL
Som Menighedsforbundme stadig
mcka vcere underrettet om Menigs
lxdösamfuwdene og deres .Stytelfe,
«saaledes mua Landsfiorlbundei be
standig viere underkeiiet om Mienigs
hedzfokbundme og deres Stytelfer.
Diöfe maa enten direkte eller ved
Repræsentantet vælge Landgforbuw
deis Styx-elfe- Denne kan da sam
menkalde Menighedöforbundenes Sty
relser eller Repræsenianter for disse
eller, i ganste ekstvaordincere Til
fcelde, store Landsmsdey dels til
tegelmæsfige, dels til ekstraordinæke
Moder, naat der moaiie viere An
ledning dertil, ellet naar et vist An
tal as Menighedsforbundene lrwvec
det.
Jeg trot, at vi folget vor lus
thetste Bisses Grundsætnsinger bedst,
naak vi faa vel i Ænighedöfotbun
denes som i Landsforlmndets Sty
telse vælger fasa vidi msuligi lige
mange Priester og Segment-. J ov
rigt mua Fokholdet melletn Lands
fokbundet og Menighedsfothwdenc
ivcere ordnet paa lignmde Maade
som mellem disse og Wen-igde
famfundei. Dei enielie Menigheds
for-bund mua kunne sudiræde, og
Landssorbundsstyrelsea maa kunne
oplstge Forbiwdelfen med et Menigs
hedssorbunstx Og dettes Vedtcew
tek maa altid væke godkendte af
·Landeorbundet.
(Sl-uiies.)
W
Dct ftoke Nummer paa
Programnet
Som et begyndende Jndlæg i
Diskussionen om Ungdomösagen stal
vi uden Kommentar optage følgens
de efter det not-sie Blad ,,Ung-dom
mens Ven« af 1. Marks:
Hvad bot von-e det store
Nummer paa Programmet
i Ungdomkforeningernecck
Dei er en ypperlig Ting, at de»
unge i en Menighed danner en«
Ungdomsforening. De unge bot gi
weö rigelbg Anledning ttl at sam
m, hvot Danz og Dri! og tun-d
den Tale et banlyst og hvor der
stverfpmod getes Forspg paa at Isi
te deres Syn og stytke deres moral
ste vg. teligisse Sans. Men altfior
ofte og pcm altfot mnge Siedet
maquer man Shn for det, sont
sit es virkelfg Msteu Ungdvmss
forening saa aldeles sorslellig srni
enhver anden Ungdonisforening. Og
det er, at Kristns itke alene tages
med, naar man aasbnet og slutter
Mødeme med An«dagt, men at Kri
stus er det store wamer paa
Programmet.
Stal man da gøre Ungsdomsmøi
derne til Bønnemøder? Aa ja, det
otlde vel itte være saa rent ud If
Vejen. Man lan vel ikle benytte
Tiden til noget stort bedre end at
bede sammen til Gud. Da hat
man jo et greit og bestemt Løste
fra Kristus selv, at han oil være
tilistede. Oa lyvor han er til-stede,
blir der not et Mode, hvot Pri
grammet er hvad det bør verre. Men
den Slags Møder, vi tcenler os,
behøver ilte netop at vckre Bonne l
moder. Ved systematisk Bibelstu
dium, titlehistorisle Foredrag, Fore
drag om Mission, Vidnemøder,
Samtale over bibelste Emner eller
bibelsle Katatteret blit Kristus det
store Nummer paa Programmet,
dersom de, der ledek og tager Del,
er gtebne af Kristus og hat sat
som sit Lin-s Maal at ophsje hans
Navn og Vinde Stridssmeend under
bans Kotsfanr. Fdlt, som itle har
dette Maal, hat aldeles intet med
lristelige Ungdomssokeninger at
Aste. Det er Menighedens Prest
samtnen med trdende unge Meend oa
Kvindec, som hat det paa sig at
drive Arbejdet inden en leistelig
Ungdomsforening. Dei-, hvot ille
det et Tilseeldet, lan der natur-liq
vis ikle vcere Tale om, at Knistus
tan være det store Nummer pa:
Programmet. En Ungdo-msforenina
drevet helt ass tanteløö, letsindig
Ungdom blir til Stade da ilte til
Gavm
Flere Ting tyder paa, at man
faar Øjnene op sok Nødvendigheden
af, at Ungsdomsmsderne itlealene
saar et leisteligst Praeg, men en
helt nd a’sgjort, bestemt leistelsig
Karalter. »Ungdommen sor Kri
stus; Kristus soe Ungdommen«
blir Maalet. Jntet mindre end det.
Det et bedre og tettere at have en
liden Forening, hvor Mesdleminek
ne mener det alvotlig med sin Kri
stendoni og shvor de lan opbygges
og dolse i Kundslab om Kristus og
hans Kirle paa Jorsden og tiltage
i ·Dygtigl)ed i titleligt Aribejde end
at have en stor Forening, hvor de
ssesle Medlemmer tænter tun paa·
verdslig Fornøjelse, og hvor det al
voklige Element maa gste Komm-o
mis med det letsindige Element.
En Forening, vor det letsmdige
Element raa-der, er til l»iden Hjeelp
for Menigheden. Den kan naturligs
vis samle mange Penge for Me
nighedem men hvor mange Penge
en Forening end samler, dersom den
itte er en aandelig Kraft i Menig
heben, er den i Grunden Wenig-i
heden til liden ijlsp. Den et Me-»
nigheden til Stade. Hvad der abso
lut ttænges er, at Menighedens
Prest og troende unge Mænd og
Kivinder visdomsfuldt tager Le
delsen i sin Haand Om man-ge as
de mere letsindige Medlemmet taber
Interesse for Fokeningen saar itle
hjælpe. Der maa være Salt i en
Ungdomssorening ogsaa, og at
Saltet lomanet nogen helt tnd i
Viertel og snier dygtig er det bed
ste, sont kan ste.
Pasa samme Ttd, som man mete
og mere ptsvet at sætte Fee-entwer
ne stprke Maul, gar Trangen eftek
at mode samtnen med andre for at
beleeres og tnspireees ats andre slg
gældendr. Kredsmsdet ellee Di
sttiltmsdet as Ungdoendforenlnget
holdes mere og mete. hvor den
lata-le Forese-lag hat at bestem-t,
afgjort tristeltgt Maal og hvor der
arbejdes aslvorllgt hen end-d dette
Maal, vil Erlendelsen as Udyglllls
heb veette Ønstet om Raudllaawlng
med faul-arme sont hat sMUW
W. Manne unge Meers-d og
Minder og Pulte-e Saat vg FEM
m dem sann-. M sage Fpn
Tom-me samtnen og Modet vil bli
uljyre srngtbfingendr. Man komme:
stammen sot at lære, sor at op
tlsyggeä Ja, man er hungrige, og da
vsil man ogsaa tage til sig as Ret
lerne.
Hat derimod de lokale Fortentw
aet ingen anden Opgave end at staf
fe Medlemmerne Mord og Unber
holdning og samsle Penge for at
cller andet GøremaaL vtl man for
gæves lede ester nogen Trang til a:
mode samtnen med andre Forenin
get for at raadslaa mn, hvad lan
være Foreningen til mest Nytte og
Gavn og paa hvillen Maade den
bedst lan fremme Guds Sag paa
Jorden. Kom saadanne Fornsjelsess
Foreninger sammen til et større
Møde vilde det bare gaa usd paa
Mord og Forlystelse. Der vilsde ilte
være nioget Alvor; heller ille no-«
gen Trang ester at leere, at ins-pi
reres. Et sadant Mode vilde vcere
uden aandelig Kraft; thi det dil
de væke uden Aan-d.
Lad nu Prester og alvotlige
Menighedsifolk og opvalt kristeltg
Ungsdom taenke Paa dette, tale om
dette. Det er en stor Sag! ,,Kvistus
for Ungsdomimem Ungdommen for
Kristus«. Hvorledes lan der bli
niere Aandens Kraft i Ungdoms
arbejdet? Hvorledes lan vi sag
Ungdommen lebende interesseret i
og hungrige ester Guds Ord? Fast
Ungdosmmen begejstret for Missionss
erej«det? Ttden gaar. De unge bli
snatt gam-le. Kan vi ilke faa dem
med, mens de er unge, salder del
haardt siden. Verden arbejder as
Lsiivsens Kræfter sor at saa Ung
dommen med. Hat Guds Menigfed
paa Jotden saa lidet Syn sor, hvad
den hat i Efe, at den er lige glad
enten de unge blir med eller ilket
Meget har veret gjott. Hvok
talnemlig den unge Slegt bør ver
ke nwd de gamle sot hvad de hat
gjort i littelig Henseende ved at
danne Meni-gheder, bygge Ritter-,
oprette Stolerl Men om end meget
hat vceket gjort med de unge soc
Die, er det ille sag-t, at endnn
mete tkle burde have været gjott.
Og ingen er mere villig til at
sindrømme dette end de gam-le. Ung
-domsbevcegelsen er endnu ny blandt
os. Vi hat samlet os frem. Hat
ille gjort saa godt Avbejde som
vi burde. Vi set meget slævt i
Ungdomsarbejdei. Dei bot vi ret
te paa. M vi hat en Stare med
ptcegtig Ungsdom paa Land og i
By. Ved at vise dem Venligihed og
Overbærenlyed vindet man dereg
Fortkoligshed Da vil de med Glcede
lytte til Raad og Formaninger og
Alvorsord og med Ttden lan man
faa dem med i Arbejdet paa at byg—
ge Guds Menighed i vor Midte og
sblandt Hed-n«rngerne. Alt ester sont
Interessen sor saadant Akbejde vol
set, alt ester som Kristus blir det
store Nummer paa Programmet t
Ungdmnssoteningetne, vil det steeve
vige Pladsen sor det, som er tet
og sundt og dersdr elsleltigst i Guds
og gode Menneslerg Øjnr.
Cedar Falls, Jn.
J— denne Tisd tegnes der Sub
stviption i Nazareth Menighed til
en ny Ritte. J sidste Uge var der
tegnet op til PLOOQ det er Menin
gen, at den nye Kirke stal koste ca.
P10,000.
—— Hans Hansen og Mary Jst
genfen (Datter af Claus JørgenseM
blev cegteviede den 20. Feb. Bi
Fnsker det uns-ge Par Lykten og Bel
signelse.
—Godtifred Jensen hat rentetJo
han Peterfens Form og er flyttet
der-ad 1. Marks.
—- Pastor Nyrop holder Faste
ptædiken en Gang om qun i Naza
reth Kirke i denne Tib.
——— J Onsdags overtasiede nogle
af Kvinsderne i Nazareth Menighed
?Mrs. Passtor Nyrop ved at overrwkke
hende en Gabe i Anledning af hea
des Fsdselsdag.
— Jngwakd Knudsen og Husirn
Ifra Audnbon, Ja. aflagsde i fidste
iUge Bespg has andsenz deer,
sont bot her i Byen De reiste i
Mandags til N. Dwkoka.
— Her hat verei en Del Sygs
dem i den sidste Tib. J. Clausen
hasvde for 3 Uger siden et Tit-hage
fald as sin gamlle Sygdom, spm
han Elle er kam-met over entmu. Ris
Bari-e og Mes. N. Grkstensen hat
vgssaa væeet abwvlkigt syst
—- Qkiver anch, en as de sae
taldte Evansgelister, hat i de sidste
8 Uger holdt Møsder i et start —
kfor Ansledningen opført —- Brutde
hus paa Main St. Efter den al
minvdelige Mening at dømme set det
itte wd til, at hans Birksomhed for
aavsager omiinøse Forandringer.
Han er imidlentid i Besiddelse af en
Del Hmnøy som nu og da kommer
til Udbkud paa en for en Evangelist
ret moertelig Maadr. Der fortcelles
sauledes om ham, at han en Aften
da han var midt i sin Prædiken, og
en celtdre Herre reiste sig og gik ud,
udbrød: ,,Naa, nu fik han det not
fior vanmst, den gamle Rooftet.«
—- Hvis de kan faa Jernsbane
-vogne, rejser Niels Okfen Nielsen
og Martin Jtverssen i denne Uge til
Kenmare, R. Dak» hvor førstnævm
te hat købt og sidstnævnte rentet en
Fam. De var begge Medlemmer
af Nazareth Meniighed og naar de
nu fotlasder os, vil vi ønssie dem
lykkekisg Rejse og bede om, at Her
ren maa velsigne dem og dereö Fa
milier i detes nsye Hiern.
—- Gamle Mrs. Jushl var for en
8 Uger siden saa uheldig at falde
og forslaa sit ene Ben meget flemtz
vi vil dog haaibe, at hun fnart maa
komme faa vidt, at hun kan bruge
sit Ben igen.
—- Chr. Juhl et igen i sit gamle
«bu«siness.« Han hat et smukt Ub
valg i ,,.Harnish«, og bliver vist ikke
vred, naar hans gaicnle Forretnings
Venner tonnner ind og hilser par
,iham. Hob-J.
Til Paafkr.
» Pcnsionsdigt, af Ed. Blaumüllet.
’«Jndhold: Digte for Palmespndag,
Oanngxedag Usdewfor Domhwfet,
Paa Domhusets Alton, Bed Gra
ven, og en dejkig ny Paastesalme.
sDisfe deflige, gtibende Digte
bringet Paasskatemning De Ali
vaere passensde at uddele til de stin
te Born i -Ssndagssssolen. Pris
10 Cis» i Parti stor Rahab
Konfikmationsmindr.
iVi hat atter faaet Oplag If
Monfirmationsnrinde Nr. 401, trth
spaa fint Papir i mange smagfulde
Mal-m efter Tegninger, udfprt i
Tysklsand Dette Kanfirmations
jmsinde var det mesfi falgbare af alle,
vi hat -ha1ft, og vil fhktert i de fleste
Tilfælde være tikfkedsstillende. Pri
sen er 8150 per Dwsin. For nærs
mere Oplysninger se vor Katalog,
Side XIV, under Attestet i vor
ny Katalog for 1907, hvor der fin
sdes en mindre Efterlisgning i een
Kulør.
Dnabsattcster.
Daabsattester Nr. 502 haves at
ter; efter det i længere Tid hat væ
ret vansteligt at siasse, har vi op
naaet at faa det Paa Lager igen.
Dei er trykt i Tystland paa sint
Papst-, i mange pæne Kuh-ten
Stamlsen er 16 by 12, on meget
smagfuldt usdspri.
Prisen er som sædvanlig s1.50
per Dusin. Pasa Side XI under
Attesiet i svor ny Katalog findes en
Tun meget ringe Gengfvelse af
samme i een Kulør og mindre Stor
relfe.
Verdenshiftoric.
Danst Udgasve asf Norda! Ross
fens Verdenshistorie ved Jngvord
Bondesem Gennemset og revideret.
Jndbefatter Oldtiden, Middelnb
deren og den nyere Tids Historie
To Dele, indbunden i eet Bind, sl
alt 320 Sider med manne Illustra
tioner og flere Koti. Heri stildtes
de vigtigfte historiske Begivenhedcr
ned gennem Tiberne· Godt og stcerkt
indbunden. Bogen kostet s1.00.
Ung Erik paa Sødergaard.
As Amlajtus (Pcrstor Kaer Gass
lasnsder) ovekTat af Emil Westtusp,
udgivot wf Kirlekig Forensing for den
demMEiDsion i Dcvnmsch Fint
insbbunkden i eleganst ksomipsoneret
Bind, sieng passende til denne Bog.
184 Sisder, Prig 90 Eig. Bogen
et helt ny.
Ny Bilier.
sEn ny Bog crf Elith Weder-sen«
som ogfaa hast ists-met Den ny Proc
stegaatd, »den er ndgkvet af Zirkelig
Founing for den Jndre Mission
: Dame, fom sgasramäeter for Bo
gens JnMd at mte ä erstelig
Amt-d. M Sidey elegant indb.
Pri- 81.30.
Danks-h Luth. Pub. Hause.
stetig : : Music
Hafmeliöger If: Hafmeööger
For at tilfredsstille de som onskek swtlig üne og elegaute
salmebøger hat« vj faaet jndbunden Specielt i meget stunk
ke ug huldbare Bind et Parti as Salmebøger. De er de mest
elegantes ug tineste salmebøger fort pas Lager i Amerika.
Alle disse salmehøger er med todt under Gu1(isnit, tun
de Hjømer, me(1 et Tillæg og begge Tekstrxekken i sort Læi
der undtagen ander er mean Og med tu Mærkebaanck De,
son- har set dem ensker at eje dem. de er saa dejlige at man
fristes til at lægge den gamle til side og ksbe en :-iy.
Navn paatrykkes ikke disse fine salmeboger da det vil
vansyue Bjndet.
Lake nedenstaaende Beskrivelser og bemærk Prjsetne.
Upgiv Bogstav eller Nummer ved lndsendelsen of
Bestillinger.
NR. l ls
Nopperet franst Chagrtin bøjeligt
Lscsderbind. Ordet Salmebog i Guld
paa Ryggen, med speciel san-Mel
Forsiring over Ryggen og paa For
og Bagsiden, med 4 ganste smaa Kett
;paa bede Sidet og en sin Linie out-z
lkring unten. —- Pris: 32.20. »
NR. ss4 !
Amerikanst Scelstind, bøjeligt Las-!
Iderbind Ordet Salmebog pag Ryg
Iog Side i Gurt-, et fint Kokg i vet ne
’derste ijrne paa Forsiden i Guld
)Fosiring, et lille Kurs i en Rosette
"paa Ryggen, og et Baand rundt otn
JVindeL —- Pris: 82.20.
! NR. l IS A
! Glat tysk Kalveskindslceder. Ordet
ESCIrnebog paa Ryggen og forneden
jpaa Forsiden. Ei sint Kors med Dru
ser i fymbvlst Forsirsing i Guld og
lblankt i det øverste Hjørne, en sin Li
ten, og Gsuld-Forsiring indendig paa(
Kanten asf Bindet. —- Pris: 83.25.
- NR. l29 A
J sint tyst Marok:ko, polftret Bind
med Ordet Sallrnecbog i Guld paal
Ryggen og Forstdem samt en sin
Blomst i blank Forsiring paa For
siden og Linier paa Ryggen, en sin
Linie rundt med Kanten. Ptis 52.80
NR. III B
Den samme Bog i famme Bind
mesd merke-todt, »dan! wine csobok«,
Læder, og forskellig Forsiring. 8280
NR. Ist
J nopperet Lædevbind, franst Chia
grin, polstret Bind, Ordet Salmetbog
E Guld paa Side -og Ryg, forgyldt og
blank Fovsiring i det svenste Hjørne
paa Forstden og paa Ryggem 82.40.
NR. l82
J stort-wopperet Lederbinsd, aime
rikanst Sælsiind, politret Bind. Or
det Salmebog i Gold spaa Ryggen, et
lille fint Kors paa Fotssidem en bred
nie omkring Kanten, bøjeligt Bind.
Pris: 82.60.
NR. l IS B
Summe Bind som 1160, lin for
siellig .Forsiring. — Pris: 8260.
NR. l l7
Denne Salmebog er indbunden ef
ter det almindelig tendte engem-ame
rikansie Mønfter ,,devinity cimi
binding«, Overfaldsbind, et Baand
omtting, los Ryg. Tyrtist Chagritr.
Særdeles starrt og solidt indbundeu,
med Ordet Salmebog i Guld pag
Rnggen, forsiret Linie paa Bindet
foret med Leder, saa det er bojeli
og stætkt. — Pris: 32.50.
NR. ll8
Fint mat tyst bøjeligt Kalvestindss
bind, Ordet Salmebog i Guld pas
Ryggen vg Foksiden, et fint Kurs med
Guld og blank Fo siring foroven pas
Forsiden, en sin mie omkring Kan
fin blank Forstring fvwven og form
den spaa Bagsiden. Pris: 82.40.
NR· l84 A
Fint glat Kakvestindibind, polstret
Bind. Med Ordet Salmebog i Guid
Paa Ryggen, et sint lille Kot-S i Guld
paa Fsorside::. sine Hjørner paa For
srden med Blind- Vg Guldtryk. 82375
NR. l84 S
Summe Bind med forfkellige Møns
site i BlindiryL Pris: 82.75.
NR Iss A
Fint pevsist Kalvesstindsbind pol
stret Bind, Ordet Salmebog paa
R.yggen og Forstdom ssamt en sin sym
lwkst Blv«mster-Forsiring i det pvetste
Hijørne Paa Forsidem Guldfotsiring
omfrisnsg Kanten indwendig paa Bin
det, Tom giver et sint Udsseendr. Pris:
83.50.
NR. lss B .
Summe Bind med lidt forstelltgt
Gkuld sog blank Forstring. N.50.
o
Saa hat vi endnu salmebgger, deklangt overgaat de even
for nævnte. Diese vjl give den største Overraskelse, da de
hørek til sjældenheder paa Bogbinderkunsteno 0mragde.
Vi hat- kun eet Bind ak hver stags, bøjeligt og polstret. Det
er alle med todt under Gnldsnit. runde Hjørner. et Tillæg
og heggc Tekstræliker. i en An foret Æske, med Kantforsi
ring i Guld paa den indvendige Lxederkant af Bindet. og
med to hvide silke—Mæt-kebaand med Icvaster. — De sæiges
efter Bogstav-Numek.
Kun en kurt Beskrivelse kan her gives Af disse elegante
Saln1ebøger.
saltnebog A
J sint poleret Kal-vestindsbind, —
Kuløren falder i brune Farver, spejl
blank, Kulører i varierende harmonist
iSnmg og fin Afpudsning. Pris: i
Hbøjeligt Bind 83.80; i polstret Bind
s4.00.
sahnebog s
F sint poleret franst »levant« Kal
vestindsbind. Kssssren af Læderet fal
der i morkegrønne Farven Pris:
i bøjeligt Bind 84.20; i pplstret
Bind 84.40.
salmebog D
Fint poleret Kalvestindsbind, franst
,,levant" Leder. Kuløren falder j
spejlblanke brune modulerede Farvek.
Pris: i bøjeligt Bind 84805 i pol
stret Bind 85.00.
Salmebog E
Lig B, men i lyfebrune modulmde
Farvet, ,,tan«, og spejlblank poleret
Leder. Pris: i bøjeligt Bind s4.20;
i polstret Bind 84.40.
sulmchog G
J det sinkste cegte fort Chagrin, med
fint Silleforfats i hvidt. Pris: i
bøjeligt Bind 84.40; i polsttet
Bind s4.60.
Sulutebog H
J stoct-noppetet sint Lcedetbind,
Alaska Sælsiind, solidt Udseende og
stærkt iwdbundet i polftret Bin
T4.00.
salmebog l
Lig H, men lidt forsielligt udstyket
Bind. Pris: i bøjeligt Bind 63.80;
i pvlstret Mnd s4.00.
salmebog J
J det sineste mørkerødt Russian
Kalvestind, spejlblank poletet Leder.
Pris: i bøjeligt Bind 84.00; i pol
ftret Bind NOT
salmebog K
Summe som J, men i fort. Pris:
i bieligt Bind s4.00; i polstret Mnd
M
salmcboix L
J mørierødt Russian Kakvesiind,
»reine coior«. Pris: J bøjeligt Bind
83.90.
salmehog M
Lig L, men swrt Lober. Prit- i«
b
vøjeligt Bind 83.90; i povstret Bind
k4.10.
sahns-bog N
J fint Prwpareret »undresised«
Kidskind, ,,m«otelt«, blødt Leder, men
stærkt. Fatve msørkegvøn elle-: »oli
ve«. iPris i sbøjeligf Bin-d s4.00.
saltnebog 0
Lig N, men i ro"fenrød Favve, ,,old
vose oolbt«. Ptis i bsøjekigf Bind
s4.00; i polstret Bind 84120
salmebog P
Lig A, men Farverne fakter «i Tot
siellige røde Kulører. Pus i bøjeligt
Bind Jaso; i polstret End 84.00.
Salmebog
Lig A og P, men Fortserm sfalider
·: mørkegraat og fort. Ptss i bøjeligt
Bind ss.80; i polstret Bind s4.00.
Salmebog F.
Jndbunden i sjwlden ejendosmmekig
farvet Kalveskind, esfterlTWnDe gam
melt Kobber i Farbe cig Udseende.
Pris i bøjeligt Bind säh-TO; i Pol
stret Bind s4.00.
sahnebog s
Kalveskind, delikat chtholadebrun
Farbe. Pris i bøjeligt Wind 88.80.
salmebog T
J mørkebtun fatvet Kidftind, sjckls
den mat Kulør. Pris: i bpjeligt Bind
83.80; i spolstret Bind s4.00.
salmebog U
J Kallvesiind, mai Farbe eftet
ihimmebblaa, med et sint Guldkork og
Lillie i Guld. Pris i bøjeligt Bind
84.80.
Saltscbog W
Lysobrsunt ceng ergpr Ernst-edit
«lelæder, med sin Polibur. Pris: i
Isøjeligt Bind 87.00; i polstret Bind
S7.50.
salmedos x
J ,,undressed« Kidstind specielt
og kunstneriist killavet, i smukke os
delikave Farvetoner. Mc og mit-Ie,
meget sint vg blodt splende Loder,
lig Plde i Udspmdh Pkis ss.90.
stlmebok Y
sig X. wen Wut Bind, Wäld.
DAleH LUTH. PUBL. HOU5E, Blatt-, Nebs