Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 05, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Primipalem men im tænler, at des
er t)p:»esii.1igelig Fattigdonn Naak
der er Dxmsleligt at faa ?lrbejde,
cllet der er Ztudom i F»iini1ien, el ·
let nanr der er Zitrike, saa lider
Bot-neue mest, oq dct viser, at det er
Fatti,1,dcs:n i de fleste Tille lde
Tenne Bestrioelfc indelo) Idee Dg «
sac« e: aloorligt Orsd til oLJ stiftete»
til sk, fgm ønfler at folge i den
tote Hammers Fodspor. Tit miJ
(.UZr. 3.), tommcr disse Folts Ness»
hvek Dag med et stadigt Optikein
Hm Hjcclp.
Vi talder ofte Mennester Brødxe
og Søftre og ladet idem lcve dereLU
jammerlige Liv, sum de bebst kan,
Vi taler til Full om zyrelferen
sont git onilring oa gjorde del
Jeg nndres, hvad han vilde sigc
om Zlavebolderne, derfom han kom
:Ek Jorsden isten. Bi ved, at man
qc af de fattige i hans Kødsdafie
harte lyam Incd Glæde, og vi ded»
at snanqe af dem i Dag ilte beh
der sig om det, efter ide hat meet
undekluct Pan en saadan Mande,
er bleoen fløoe og ligegyldige og bar
itke fJaet nogen Undervisning i
Keine-»Nun Krifti Befaling til oS
alle cr: Tsn stal elsle Herren din
Gnd af dir sanfte Hjerte, as din
sanfte Zjæl og dit gansle Sind,
og din Ncestc soin dig selv. Hvad
Minder hette for mig og dig? vae
tneget Ruder oi os om vor Næftes
Hoormeaet as vor Tid Da Vore
Mem ter qiver vi til at tjene dissc
finan, som ogsaa er Guds dyre
tobtes Jeg leder itle om dinc
Pers-ge men om «dig. Hvad der især
behøves er perfonlig Tjeneste frem
for noget andeL Lad dig og mig
Escitemrim faa vidt vor Evne rckli
ter, at gøre Vort Bedste for at fcu
dette Zpøkgsmaal bragt frem for
Aanqtessem og san det besvaket
een Gang for alle.
«W»1·ship Uml by tiniuzz gpinh
l)e(-(ls. not Wirth im« muten-itan
Kind disk-d- ilunts tu »m- nimmt-r
Untu Uml »n- (l»n(-. my liri)tlit«r. nntu
stim."
De blidc Barudomsdagr.
Tre Fortællinger af Kirftine
Vor-matt andehsolder »Gaasedren
sgen«, »Rollo« og ,,Norbaggen«. Fint
indbunden, pas-senkte til Gave for
Born i Zøndagsftolem Prifen er
25 Cent.
Davids Salmer.
En billig lille Bog for Sendagå
stotebørn. Koster tun 10 Cent ind
liunden i Shirtingsbind med rødt
Snit.
Guardmiosioncrr R· B. Maus-ein
Ei Liv i Trostasb. Fortalt eftec
hans egne Meddelelser af Pastor M.
Thomsem med to Billeder af R. B.
Clunsem Vi hat Bogen igen i Dan.
Luth. Publ. Hause. Den kostet 40
Cent i OIUM
Tit mine Born.
Rotte Betragtninger af Ravenzoti.
Af førfte Stytte fslsgende:
»J denne lille Bog vil jeg neb
slrive for mine Binn, hvad der hat
beweget dereö Fader i hanc Ltivs
Dage.« Ganste jcevne San-dhedek..
Han saa lyst paa Livet og hvorfor?
Fordi Gud hcwde elstet ham over al
Munde, Gud hwvde Mket ham al
den Lylke, der vel kunde times no
get Meintest- og til den Lykte hatte
W Zi. smäne M.«. 88 M i
Mag, Peis s40 Cents.
Ung Eris paa Sturz-card
M Amte-tut Weiter Karl Gass
lawdet) over-Tat wf Ein-il Westw,
ndgivet af Kittelig Forening for den
Inder-Mission i Baum-Ich Eint
net-banden i eleganst West
Bind, fertig passende til W Bog.
184 Stdn-, Ptstt 90 Cts. Bogen
er bekt mi.
Ny Biljer.
En ny Eos ask Elsith Pedersem
Tom Man hast Amt Don ny Pto
fW, den er nW as Kirieltg
Mag- for den W Mission
»Das-M sont spat-indem for sp
W W at W It set-stetig
M. M Mr, eW saht-.
Wi LIM
Daatsh Lan-Pakt du«
Wi, M.
—,,Wuw.to0c;s
Ist-NR VWIIWM
M
»Danstcten«s Mission
ibtandt oort Full-.
Vore Sasmfundsopgaver hat jo i
den senere Tid været stetnme til
Betragtnäng i »Dansteren«, og l)vor
til jeg tager Inia den Frihed at
tnnite nogle saa Benicertninger.
Dei ck nn itte de sorstellige Sant
fzmdsopgasoer, jeg natcr at toninxe
insd p.«.a. Dein tender oi jo alle«
sein iæser Sanifsundets Binde og
ot ved jo tiltigc, at de træver alte
Gilde Borns timelige og aandelige
Eli-tm saafremt Gudg Riiges Sag
ital bloinstre iblandt os og blioe
til Velsignetse for Samfund og
·Menigheder.
Tet ee nu særlig »Dansteren«5
Mission iblandt den forenede Kir:
tes Venner og Medlemmer, jeg vil
»berate; thi den trcenger ogsaa til
Foltetg Etatte og burde vom en
Del more udbredt iblandt dem» der
beten-im sig sont Samfundets ag
den sorenede Kirtes Venner, og
sont faar dekes Betjening sra Sant
iundeL Men man -ved jo godt, sont
Nednttøren udtrytter sig, at Dan
sleren lsnr stcekte Konkurrenter at
tæmpe imod, faavel danste som nor
Hste. Ja, manae er ncermest inde for
YNylscdsblade, andre sok spændende
Ronianet, og atter andre synes mau
ste, at Dansteren bringet for lidt
Laieftos for Penaene o.s.o. Men
bvorfor saa itke holde et ellek flere
listige Blade ester Behag ved Si
Iden as D,ansteren dem findet man
saa ofte iblandt Folt selv oni de et
i Bessiddelse as alle Samsundetö
Blinde
Redaltøren Beniaerter, at Dan
steren trænger til en starre Hase at
Koreespondenter ska de danste Set
tlenientee og ligeledes sra Byerne,
hoor Dansterne er stærtt represen
terede ja, det vilde sitckert gøte Bla
«det mere interessant og tillige til et
steckten Bindeled mellem det dan
ste Falt, ncermest imellem den sou
nede Kirtes Medlemmer. Men det
er jo et SpøegssmaaL om dennes
Herr vil tytte -ud. Dog er her da’
ilte Frygt for Kugler og Gram
ter. Blioer der Ktig, saa btivek
det da tun paa Papiret. -
Saa er lder attet noget, siger Re-t
dattøren, foruden de smaa Nyheder
fra Menighedeene, der ligger Kor
respondancen nær, og det er Pet
sonaltyistorie, det vil scge Nyheder
fra de forstellige Egne fra Nybyg-s
gerlivets Dage. Ja, det vilde sit
tert ivaere interessant not at shøre
lidt Tsra Rybyggeklivets Besværliig
heder, og hvad Fremsgang det danstc
Folt hat gjort i de Egne, sont deshar
»ala: til deees Arnesteder saavel i By:
etne som paa Landet, og itte at sor
glemme Biografier as Mund og
Kvindee, sont har været Bancer
dere og arbejdet sor deres Lands-i
mcends Bel, og itle alene for deresi
egen Ære eller timelige Miedings
det være saavel paa det timelige
sont paa det aandelige Omtaade."
an hn tmnmu AAnt w gamk
Soldater til at tot-te u«d, som hat
oaeret Bau-binden sra Begynde!
delsen; thi de tan jo seesttille Bi
ograsi as egen Erfaring, hvortmod
de, sont itte hat veret med fra Be
gyndelsen, stal samle deres Mate
riale fea andre Stder. Nu et der
sdlvsilgeltg gamle Settletnentet,
hvor de stoste Banetmydete er cis-I
Am« dw Thus spt
men detsra maa man page til Dat
te med, hvad der er gaaet i Arn
sw SÆG M IMM.
John Jstgensem
i
Korrespondancer
Lack, Wis.
Sorg og Glcede de vandre tikhobex
silandt os Mennesier her i Livehi
Inart er der en, spm nedlægger sm
Vandringsstav og gaar ind til den
cvige Milez her sples jo Sorgen
for de efterladte mere eller mindre.
Snart er der et Par, fom rætker
hinanden Dann-dem lader sig smede
i Hymens Lenker sog gkver hinan
den LøfOe om troligt Fslqesiab gms
new-. LiveL Her Wes jo Glæde.
En af de celdre i Menlghedem
Jens P. Nieksens hast-rin, ang ved
Dsden den 30. Januar estrr lern
gere TM Smgeligched glad og
frimsodig i Troen paa sin Frelfer.
Afdsde var spdt paa Men, Dan
ntatt, for ncerved 75 Aar; sidet-.
Httn eftetlader sig Httsbend og tx
Dottre, fotn er gift og leoer i
Iliæthedem fastnt ftete Børttebørtt, ti
trotsne Born efter en Dotter, son.
døde for en Del Aar sidett. De vi!
alte spie Zatmet af en kætkig Htt
strit, Moder on Vedstetnoder.
thdøde Ltleo siedet til Hvile den
iorstc Februar Pan Menighede112
Kirtezttatd Pktstot Vig kalte i
stärken on fotrettede oed Grasen.
tsfttistett Ponlien i Laketoton as
git oed Jeden den 22. Fahrt-tat,
nceiten 5 ilzter eftet han nat urt
dertaftet en Operation. Han eftet
hder tin Httsttu og tre tttonsitnte
tede Born samt to tookstte Ssønntsr
oed sin forrige Huftttt. De oil sit
tert alle fole et haatdt Saon af est
twrlia Akatefaslle oa Faden Hatt
eftetkadct tilliae sitt gantle Faden
sont letter i Wattttata Wis» fantk
to Litodtc og en Spottet Hatt biet
I-; »Ihr gantntel og kotn tter tit
Eettlesnentet for henintod 80 Aar
stdett fra Viq Flats, Wis.
Den 26. Feb tttat btezt han ste
Ttet til »Holt-: paa West Dentnattz
Jtirtektaard bois Menisthed tun ti«
Dotte. Pastot Jttrktettsen kalte Vef
ltattsJ Baate ozt fortettede ved Gen
ren. I
Mt5. J. A. Entith i Luci, født
Punkten, døde Mandagen den LI.
Jelitttar eftet tcengere Tids Syst
dont (tiont«ttntption). Afdode va
ftedt i Neenah 1L74. Httn eftetla
der sia Httgbond oa en Dattet tanzt
Moder, to Zøstte og 7 Brødre.
Pastor Vig talte i Hjetnmet over
aftwde Onsdazaen den 27. Febr»
ott Danen eftet blev httn ført ti!
Oseola, Wiss-. for ctt jordfcesteg ocsd
sian af en Dattet, sont døde for
tnapt et Aar siden.
Mit-I Ragnct Bensen og Anton
ts. Sorensen hasode Bryllup Ons
dagen den 20. Februar og blev ceg
teoiet i West Denntati Kitte at
Passtot Jøtttensen. De nygifte hat
Dvertaget Brudgontmens Foræt
dtes ,Chtisten Søtensens Fam
sont er beliggende tcet ved vor Kir
ke. Til Lytke! -
Jeg toenstet oel, at de fleste af
,,Dansteren«s Læsere hat- fulgt
Lckgntands Diskussionen som th
rwtet fort gennent ,,Dansteten«,
tned lidt O·pntætts.«thed. Det hat
da vceret Tilfældet for mit Bed
totnntende. Jeg forftaat, der et
deut, sont hat vvætet en Del imod
denne Diskussion, men jeg tan itte
ie, at den hat vcetet til nagen For
atgelse. Dei et jo godt, at Folk
tonttner ftent nted deres Meninger
oa Ansiuelser og faat sat Tantetne
lsidt i Beocegelse. Hvad det saa
anaaat med denne Lægmsands-Mio
ston, det stal jeg ikke indlade ntig
paa. Dog er jeg ikke i Tvsivl ont,
at en Lægtnand, som er dtevet nd
pact Missionsmarken af Guds Aattd
og i Kætlighed til sine MedtnenneH
ster, jo kan udrette noget. Haut
tan siktett udføte en Getning tilj
Oertens Ære og were til Velsigne!-»
se for Guds Riges Udbredetfe
iblandt sine i Aanden tfottige Bro
dre og Spstrr.
Korr.
New Lisboty Wis.
Siden stdste Meddelelset hetfta,j
er der Linn-wen to nye Grade paas
vor Rittegaakd Den føvste gem
met iStsvet af August Stocriiensj
7 Uger gatnle Datter, den anden
Ente Kann Kitstine Jeppesen, 77
Aar Sammet
—- Thomtas Jensenö Form, be
liggende tæt ved Kiesen, sont sidstet
Gang meddeltes at veete til Salg,t
er tm fotgt til Peder Jenseit fra«
Beltnsont, Wis. Dei et en for alle
Patter tilfredsfttillende Handel. Bi
et glade ved at fasa en Mund hertssiL
der otmsatter vott sMensighedsakbek
de med Interesse Farinten umta
ges as den nye Ejet fra 1. Martsz
men forelsbtg vil en Sen og
en Dotter af Ejeten beftyke
Fermen, da hatt endnu itte hat
’splgt, hvor shan leder. RMumtnen
vat- 86,800. tWomas Jenseit hat
rentet Dit- i Ntetv List-on vg» vi!
Jmiedes endmt bebt-the at Mit-te
vor Wen-W. her er endmt flete
Fauste stil Sake, hellsng nier
ved Mete, Stole og Meiert. Om.
nagen Walde We at faa nckmeke
Mitte-ca bewende, ckan sman
beratende fis ttl Unwette.
t-— sdandag ihm W. Zehe-. havde
W W at ville Mr
rasle Thomas Jensens og sige dern
Farvel før de forlod den Plads,
der i saa smanae Aar har Oceret de
res Hieni. Alle samledes her ved
Præfjeboligetn Da med Madkurve paa
Armen-, og en hel Del af Kirkens
kkeserriestole, marckxerede man i Flok
iil Formen. Da Jenfcns ikke hav
de mindste Anelse om ForehavendeL
lan enhver fosrstaa, det blev til
»surprife.« Sinn Minde og Pasa
swnnelsegaave overrakte ejeg paa Me
niahedens Vegne det gamle Ægte
par en frnut Bilel og talede ud fra
Pf 119: ,,Dit Ord er en Lygle for
min Fod oa et Lys paa min Sti.«
Jeg vidfte jo, at den gamle Bibel
rar bruat meget og derfor ncesten
opslidt, faa ogsaa af den Grund var
Gaven las-klommen Men ogsaa ster
lia fordi den kom sotn en Paaskøw
nelses- og Kcerüghedsgave, og fordi
Thomas Jenfens bar faaet Bibe
lens Jndhold leert, saa den for
dem er en Lygle for for deres Fnd
Da et Lys Paa del-es Sti, derfor blev
den dem en alcedelig Oderrafkelse.
Efter Nydelfen af de medbragte
Madkuwes Jndhold stiltes vi med
ffølelfen af en gladellg Samsrnen
kamst.
Men intet anede iea den Dag, at
en anden Ooerraskelse var for Haw
den. Oin Torsdaa Aften kom
Thomas Jensen over med den nye
Eier af Farmen, at vi kunde til
bringe Aftenen san1n1en. Omlrent
Kl. 8 blev Hufet storxnel af mel
lem 80 og 40 af Menighedens Ung
dam, men de var da lun bevcelskse
de med velfyldte Madlukve,»saa v
tom os snart af den Forfkrælkclfe
En af de unge medbragte en Pakt
fra Posthulet i Byen, da den var
for stor for Posstkøkeren at bringe
ud (?). Endssønt der var paale
ftret et ftort Antal af Stamps, syn
tes jeg dog, det var knapt not efick
den Bergt, den hande. Jeg maatte
jo aabne den for al se, hvad den
indeholdt. Men det var endda ikke
saa let, thi der var ilke sparet paa
Ompakning. Endelig tom jeg Eil
det inderste Rum, hvor der førft
fandtes 8 Palker med Paafkrifter
af Bøknenes Navne. Dei var just,
hvad de kunde beuge. Æb·ler, Ba
nanncs og Olippelsinen Saa kom en
lille bitte Æste til Mr. og Mrs.;
men den var ikle mindre værdifuld,
da den indehsvldt baade Guld Jg
Sølvmønt. Ja, Karligheden er op
fcndfom som en Magi til at bind
sammen. Vi tilbragte ssaa en swa
aelig Aften samtnen med Tale,
Sang og Leg. Men Klolcken blev
slet ilke ,,surprised«, den gik sin
EftIille, vanie Gang og mindede os, at
Tiden gaat. Men det lvar vist fra
alles Side med Fnlelsen af en gla
delig tilbragt Samsmenlomst at Vi
siiltes.
iVsort Sanglor got gode Frem
slridi. EVi samles lysver Onsdaa
Aften til Øvelse. Kotet tæller 14
Stemmer, men vi vil snatt mfste
maaste 4 af dem ved Bortrejse.
——. Johannes Jener, vor tidli
gere «Mejeri«ft, hat felv« lobt en Oste
forretning i en By omärent 80 Mil
herfra Johan Mortensen stal have
Bestiilltiwgen som Mein-ist her. Han
hat lfaaet sin Uddannelse pasa Dai
ry-Siksolen i Madisom hvorifra han
ieik udgaaet med usdsmærket KatakleU
—- Tre Familiet og en Ungkarl
er nylig optaget i Menigheden.
Hilsen til Bladets Lassen.
C. EVer
llgb Bilaner nu
sur slnkgt oq Wonnen smn l miskests at
Tun her Ul Landst, tlsl tltsr tsr l"(lsiLt(-r
til en sit-u- 1s’0rim(lring i l’rismsni-. sklsn
(ls-n nye ojx nie-get skarpe lnlntigmli()ns·
I«»v nu m- l)luv(kn inttuglet og male-H
Kraft- (len l..Iuli dem- Aar skattim
knr llver Pasizuger (ilil(e- annsrjkanske
Metlborgeke), sum lan(lstuu-s lier i
Lamlnt, er bleven forllgjet og bljvor
km den l. Juli
4 Voller-.
Om klar jlklco spart-s Pol-ge mell at
lmlio lkilettek tm, sna lim- (lek i alle Til
fstslkler iklco tabos now-D man Ponlelen
ligger dekl. at- om Passugeremelwbor
Bllettor nu kunnt- cle tiltrwde liejson
stkaks og Iser het- l Title naak Forsan
ukbejtlot bewachen
Kam l Hu
at l ireülo Klasse pas Manchmle
Amokicawhlnjens sklbe sinds-I sama
Rum kot- 1«’umiller og kot- Amoran
Kviucien
For Print samt fuldstazncligo 0plys
nlngsr tilslctlv lloveclkontokot,
A. E. Joanson « 00.,
(tli. A. Motten-sen G Oo.)
126 s. Klnslo st» - - CHICAGO
100 Washington Av. s..d1lunespolls.dllvn
.vlc l oRlNA er ansetfor at ver-re m puallbelig mrdtcmsk Benennung-or de
· fleer new-fe, ktoniste og private In hemmt samst
miudeljs Jung-seh i alle send Formen sotttdlint Amme-we o. f. v» fvmsk statt Vsd STIMM
ftrmmcln«, Ubemukiomth slme Vani«r,1!dsvcrvclirr o. F. v. Dku obs-ever ei nehm-ad- Nerve
iw tm og ge optkiiet Inmitka Stint- og Ulysseus-. Tengiucr Blodrt vet Hunde, Isme
sktudlcude ca nimm-»wes tout-its- som » tun sorer Wunsche for fallsfmudm Zum-lieh
z Mk- og Leemtidm Velmrnu J fis-ne Zions Kanns og stanig Frctuadstmben er disk tun en Munde
at benom- cmmlnsrcn wu, nemlvu kcd at nimm Ohr-neu- Leaemct og alle dctsj men- cllcr minrre
trane mer Horn-di- cmtmrt n( im Lin-trust- imt Lin oq Euer-at list-s Mit-nd og mündet-.
Nichtstun-Betst-ndlsuaen tun- kmnt m i in« Hain-, uq bund Den lw mir-n for andre kat- den ngsaa
non- ik1:«Ti-m. Maus-- Aarg Es- fnri nbpv ig te minng sure-the ov rbmäscr cnlwrr om at den er m
Wie-· Belmiivtims. Iri Lag-main Ustdkrsogklicisgcu ask-ja billig schmollen-, sont
Iillnsnsdeg Irrt-still rstrnsutswkg tmmvske zynwttmkn Sei-d csm Inmplomlifleu1an
THE VIcTOITlNA UOMPANY. I)cpt. A. KOOM sil. 59 Denkborn streck. chlcsgm Instit-Is
AA AA AA AA AA 44 44 44 44 44
(
(
OHHHHWHOHOHO—OO—O0—OHHO—OHO—OHHHHO—OO—OO—OO—OO—«O—OO—OO—OO——.H.—0.——.9—«.
OH
Bauer pagscnde for Pmmic til
pg- Sondaggfkolclmm zi
»3krpbli·q dog stcerk.«
niinehge Fortasllinger for note on sum-. 743 Sitzen
indbnndkn, Prics LI) Nes.
Milde-verwest l.«
"iT-.i«;»1»(!ls. innb., I s Inslsjg I Ets.
»Lildcvældet 11.«
Innm kiisteliqe Isortnllxngeh M Zwer- Pricz 25 Cis
umdunker
»Hedcl)usct.«
Jnineltg Iowa-Hing Ists thex i anilag 15 Urs, ind
l1nnbsn II htgk
»Der fortalite Varn.«
Hn fxmmsllmkx tilesjnet ungc Smle Do kämen Jndb.
Vtisz 371 Urg
»Adlcdc chclc.«
Ere ,7.mcuslling(sr af Hcslssa »Ein-non, 120 Sich-. Ind
lmnocn, Piis -ö() Nä.
»Den trufaste Forjætter.«
Lmnassnftrr nl hour Tag i Manne-dem Pris 20 Ets
»Sc paa Jesus-A
Tuntkr on an ved Iiandcnolew Entonstytter til hinn
an 1 Mannechk Puck 133 MS.
»Trnabcr fm Livcts Flod.«
Ell ler clnlhnsg mtb Bibsljpwg og Vers til hver Tag
i klaren Prits, nnt indb. IU Urs.
»Fortællinger for Born.«
Jndlntndm, Ptis W (8"t«3.
,,Teddys Finap.«
Usn biftmic om en rast Jung. Jndb., Pris -10 Eritis-.
»Tagligt Vrød.«
lldoalgte Spkog af Nnds Oid med et Zaltnevers til hver
Lag HtareL Un vastdifnld og sinnst indbnnden lille
Bog. Brig :3.- nis.
»Ich-c Humo« (fe hvilket Mennefkeh
Hn Zangkreds om Krifti Lidclse as Biskop Thomas Kingo.
Sainnst og ndgivet af Pastor J· M. Hausen, Chicago,
Jll. Jndbnnden 20 MS.
»Je-Zsica«3 førfte Bøn.«
Un Fsortælling for Vorn. Med 9 Junstmtionen til
delg mer Originaltegningcx as Btlledhngget Bergs-new
124 (F-ider. Judlx 40 WH.
»Jesu Billede.«
Tigke af A. Mnnch· Eiter en romexsk Legendr. Ptis
godt indb. 25 MS. .
,,Hyrden og Lammet.«
tm tiueVogfoi Born. H Sude-L Trykt med latinske
Zyper. J stnslag 10 Sis
,,Tro indtil Doden.«
Nogle Bladc sta Nefotmationshistorien i Spanien J
Lmslag snedsat Brig-) 10(Cents3.
»For mine fmaa Venner.«
Jndbnnbem Aufgang m- 50 (5ts.
»Den lille Søfugl.«
Ensmnkog interessant Fortælling om Kristenforkplgeh
sen i Spanien. Jndbstitde114oCts.
,,Adventklokker.«
Cz kristeligc Fortasllinger. 1l3 Süden J Linslag 20 Ets.
Jndbnnden 40 Cis-.
,,Hjcmad.«
zkm kristclige Fortkrltinger. 117 Sidcn Jndb 40 Ets.
,,Under Graner og Palmer.«
minelige Fortællinger. 161 Sidnn Smnkt kahl-. CONS
»Firc Fortællinger af Hans.«
10 Muts i Omjlag.
»Oliebladet.«
En Samling as 80 Skriftsptog og passende Salkneve1·s,
trykt paalige san nkange non as Pergament· Dis-se er
indlagti et Fabel-al. Prisen er 25 Cts. "
«c1motser of EbscholN « -
Oliebladet paa Engelsf. Pkis 25 Geists.
»Fabricius kortfattet Bibelhiftorie.«
Med 28 Junstrationer, indbundeu 35 Cis.
»Hvad Maanen fortalte.«
52 Sider i sint Omslag. Priö 20 Os«
»Vogt min.e Lam.«
Fortællinger for stoke og jtnaa. 118 Sider i Lmslag
Pkis 25 Cis. Judo. 40 nis.
»De blide Barndomsdage.«
75 Sider i Omilag 15 sitz-, indb- 25 Its. J n d h o ld:
Gaatedtengeiy Notla, Norbaggem «
,,Jesu Kristi HyrdesTrostab.«
En Lignelie (Allegtni) —- og ,,Tet«tabte Faar«, en PM
vilen as afdøde Pastor R. Frimodk Meb Billet-e af »den
gove Hyrde« og »der tabte sank-« 32 Sidet, i kulsrt
Omflag. Ptis 8(«5ts, I- for 80 C«tö. og 100 for OTOO
»Kristi Kærlighed.«
50 ndmæikede Fotnrllin er til Btug ved Borste-zuvi
tjenester og de unges Mo er. 92 Sider, i Omflag 40
Cents. Jndbnnden 60 Cts.
Do, L. Samlmg. 31 Formllin er. 109 Sider. J Om
slag 40 Eritis· Jndbunben 60 ents.
DANISE PUBLISFUNG EOUsE,
Eil-Alk, NEBR
O—OO—OO-OO——OO—OO—OO—O
x00—00—00—00—00——00-00—00—0O—OOO—OO—OO—00—00—00—00—00—00—00—00—00—00—00—00—00—00—00—O0—00«00—00—00—00—00—
ff ff ff ff —ss——f"f—«ff—-ff
ZikoskofkoskossoYIsOEOHEIZILIHÄOEKJHO
E Det loktabte Bam euek Ralph Harbingtons
Les-net og Døci.
N Foinssnvma list Magnet uns-o sit-txt
kadoleshod do Bitt-, Yn ljngo os Eises-,
sum tjdljg msans ml l otden som out-o
Heime-m ortmdt kristsliioozdtugsfso aller os
sxm gom sm den trotss nds Lands ttdligs
Zeiss-g ugvirknjngok pas II erjagte-met no ot- M
den mitkommen-do Vetdons akt. For sm- sum
sc cis-uns Bekomm-. i Sskdolashod Nonne onst-,
sorgt-winke TU. domskkntn vskdls os akt
uk m koncltz in kam It styt omäs Ist-Kommt
, so sma, nun-am Pa- so out-.
DAleU PUBLIsKlNC AOUsE, VIII-, Nein-.
WOOOPOWWOOOW
WOIOOØOIIO
WOOQW