Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1907, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren.«
Its-dass den i. Mmz wiss-· l
Gudstjeuester
Blair, Nebr.
äudstjeneste tyveici Sendag For-·
Iiddag Kl. 101,-C»-.
Smdagsskole hver Sondag For
tisng Kl. 9 i Kirtens Basemenf.
Blair. Nebr
Aldrig mindes vi at have fet,
It Folt havdse saa god Brug for
Dies Afte, som de havde heri
M i Gaar Motges. De plejet
stets at feje Fottotvene om Morge
n, men i Gaar ftrsede de Aste
pa. Sagen var, at Jotden ovemlt
Ia betagt med Js fra Regnen Af
Iseu found Der stete baade Fatd
q Optejsiwing i Gaar. Bi hat dog
Ite htvt om, at wogen tom til
Siede. J Aftes var Jst-n deklet med
set ywdigfteTiUe Lag Sne, sog i Dag
II Morgen skimm Solen igen, og
ist dejtigste Syn moder Øjet, idet
Jstaget i Trwioppene sspillet i Sol
staalerne fom de klarefie Ktysialler.
sen den Herkighed faar not Ende
W ret Nrng Hvilte Kontraisteti
—- den siidm gtaa Aste, det krystak
share Jskag og den blcendmde hvide
pg rene Sue! Det er ogsaa et Billede
IF Livet.
—- Bespig. —- J Sønoags hav
Je vi Beng as Mr. og Mrs. S.
Lindquist fta Webstet Co» Nebr
De hat Verrat her i Byen i ftete
Auge og atflagt Bespg hos Slægt
singe og Verwer, sæktisg da hvs Mis
Bindqutsts -Brødre, Jens og Tho
Is Anders-en.
. Sara-me Dag hast-de vi Besøg af
Igie unge fra Ham«pton, Nebr.
sskit Henriksen og hans Spstrr
Iiss Lydia og Miss Bessey Han
Iax De hasvde vceret paa Bei-g hvg
Inst-It Bondos i Manus, Iowa,
itg wot ogsaa set ind hos Past. Lunds
isSiosux City. Lydia Henritsen hat
met hos sin Søster, Mrs. Bondo,
i wogte Maaneder.
Sau i Forgwats havde vi Vespg
If Mr. C. »M. Christekrsen fra Masern
sitt-J Nebr. Heu hin-de ver-i i
Mahawed Kreaturer, og saa tm
w en Datter paa Stolen her, »Da
s Csolloge«, natutligvis, som han
Hat-de ind at hitse paa. Og med del
We gjmsde han lidt Fortetning
Iet, og Redacktsren svar han ten-di
Ied fva gern-met Tib. Vi sit bl. a
is lille Passiar om de svundm
bange Tidet i 1893 og 1894.
M, Benner, fokdi J set ind um«
des gtæder os altid at hitse pag
bade gamle og uwge Brauen
diskde o Born M .
Eneos Senats-.
sank-H. cheneuspikrzec at dm n yet aldu
-·:«. sv shnnnnsf ’-. Chr-sen r Co» der impe
« Its-en T Heda s« arti-me Conniv Stuf
St . ..uc Firma ou vetcue en Sinn lief
käm-s; -s t! ut mer «).i u the If Kamkr der Mc
beibmxcs veo Eli-u km ai Sau-- Ost txt-h Caro.
, r a at J. C h e u ed.
serv-T- : te - am og anders rede-i min New-rett
IM- cis-e Junt Inst-.
A W. Gleaiotr.
’ l Notatan Public-It
IJP sha- HM um tax-es inwendig pg bitte-c di
Iva aa B Jdn ei S nahtndeuic c Syst-M M
sub : Ihm-U gravis.
BE mcm tmsi Apotheke 75r.
H Wiss-« I-n ! m- Ich-LEde
Oufker
« —- eu Hughhidek staats. O »
IHMVMD edet til
Mars. Amt-a Fo-uts,
1148122 Clartfoth Fremmtst, Nebr.
.
ngdomsmsdr.
Om Sud vil. afholdes et ftp-re
Wämjde i Sioux City, Ja.
I- 12.——-14. April.
Ung- anet fva Laswd og By,
I- til wot Umgng i
Ihnx City; vi vcater mange frem
Ist.
Mit edvs Komme f-: den 7.
-«Qsil M W,
I. Th. Luni-,
· ins-Je St» Max Ein-»Is
—
Jslestjerneu 1906.
It- ft- Mn its- hat fuet
(«Korsrespd. fortth fra Side 5.)
samiledes en Pengegngr in-) i a! Zeit
:,ed, medan nxgie Lange csleso sung
ne, og da Pastcr Madsen saa vendte
stg til Jensens med nogle Ord af l.
Mos. 46, hoori Herren troster Jakob
med, at han vil besta.«.dig være ham
næw og være hans Gad, da denne
staat -ved Grænssen af ftt Qjemlanly
Ksanaan, og er pna Vej til Ægypten,
til det U«kendte og fremsinede, og gen
nem disfe Ord troffede dem med, a:
Herren ogsasa wilde folge dem i det
fremmede, Jnm de tm drager nd i
felv om vnnsselisse Opgaver ligge
for dem, da gar Afftedens Følelser
stg Udflcz ·: Taater has mere eng
em.
Jensens hat 5 Born; Hans, Jn
Jlins, Jna og Arthur tager de med
Jst-g, den femte, dekes lille Max, festn
·fna.rt lunde væke et Aar gantmel, ds
de asf Liuwgebetcendelse for nogle U
ger siden. Maatte Her-ten gtve d::n
Trost i Dillid og Tro til at bære
ogflaa denne Sorg. Vor-e tnderligste
Ønster mn Helbredelse for Mr5.
Jensen folget dem.
Bed Mentghedens sidfte Aarsmpde
valgjes Jensen til Form-Jud men da
ban nru rejser, beholder Osle Aas-mus
sen Posten.
Henmed en lcerlisg Hiler til BU
dre og Softre i Blatt, og hvor J
sindes.
Johannes Henrilfen.
Flaxton, N. Dak.
Hr. Redaktptt
Qm De kan give net-g lidt Plads
1 »Dansteren«, tun-de jeg have Lyst
til at strive lisdt.
Da jeg sncrrt har levet her i 7
Anr, saa bar jeg fo faaet lidt Erfor-«
tnsg i Vejrforholdene. Vi lceser fo ii
»Dasnsleten'« orn wegen di i N.:
Dakota, isaa frnn Mangel asf Kuli
og Fødevarer, og det passer vel nol«
paa fompme Steder, men her omlrinn
i mange Mileö Omlreds passer det«
nu iste, og hvad Asverterisng an
waay da tror jeg, Dakota lan aber
tere sag selv, naar Fall komm-er vz
ser det, og her lotmner mange; men
alligeveL nsaar Pest Damsiosv stri
vese »30 below«, men bar-e en ene
fte Dag, da lan jeg ikle rigtig for
staa det, for jeg lever jo not en 16·
a 20 Mil lcengere Nordoeft, men«
her rnvalte Termometret nu —« ju,·
det kan nu ille hjcelpe, det maa siges
—- ,,40 below« Zerd. Sau kan jen:
itte se, ljvnd der er i Vejen. Men»
jeg har jo not a«,f andre Nordpolk
farere hørt, at efter som de lomrner
længere op, ssaa vtl Kompagfet file
Vise risgctig mere, men det lan jeg nn
islle for-staa, og det kan Nanfen hel
ler ikle. Men nol om det. Det er
sandt, a«t Vintrene i det almindelige
er koldez det træsser nol, naar di er«
ude wt inte, at mi pkøver nu og da,
om vi ikle lunde faa Huen lidt len-;
gere ned over Ørenez men saa er der»l
msaaste en og andeu, som sagen Hvad·’
saa med Riesens Ja, der ftaar vi,j
men det Mrefte er nu ille at stau
før lange, hvis man da holder den«
lidt i Binden, fort suia lunsde den get-i
ne fryse, og i faa Fald ved jeg intets
andet Rad-d end en god Klump Sne
at gnide godt med, faa faar den
strals sin naturlige Fawe tilde-ge
Mr vel, vi tan tkle klage, vii dar
det sgodt, Dakota bar gingt Plads
tkat mnge Mennester, og det icklH
bslot, saa vi til Nod kan lede, cnens
ogsau tsil Oder-sind, det lwn erthverf
se, sont Vom-mer her-. Maatte vi bare
Elle glermne at tolle her-ten der-for,
for hin-n er dog alligevel alle gode
Gatvers Siedet Men det gaat her
som saa mwwge andre Stedee, des
weer vi er tilbtjelsige til at tænle
at ni er temsmellg dygtige, og glommen
ast reden Den-en Xcm vi siet Amt g
te. hom. svm dvg hat Mi: »Gott
WWW,sr-a stalalädetasns
Meisle edu«
Meer jseg maa stutte need en venligl
Wen til alle Der-Medeas Las-te og
en sætlhg Wen til M og SU
stre osg M W it og our-Mag
W, Iowa .
l
l
1
i
t
(
E
l
l
P. Unreer
sel om vort Kirtesasmfnnd hasvde be
;t;n"dt den her dansie Koloni i Valxen
Zo, Bd:nt.1na. Tit Oiiyisning st-:
dem, fom tænster paa at tage hertil
for at tage frit Hotneftead Land vil
ieg sege. ast denne her danste Koloni
er« der itte noget Kirkefamfund der
hat begyndi. De førfte Danste, sam
tosg Lan-d her Ved Csulbertfon, Mont.
tog det i Matts Maaned 1906. Flere
Dansie rundt omtting i Land-et hav
de sltevet til Jens Dixon, am hasn
hat-de nsoget Kendftab til Landet i
Wsilliams Eo» N. Dat» og han strev
til dem, at hatt vilde mode dem i
Willestson, N. Dat» og saa vilde hatt
gaa med dem og se Landet. Saa
blev deit bestemtt, at de stulde komme
til Willestoin med den sidste Exten
sion si Mutts Maaned. Som sagt,
faa gjort. Man kam til Willeston
Nogle gis ud saa langt som 45 Mil
and-re 65 Mil, men Landet var ilte
asf den Bestassenhed, som de vilde
have, saa da de tom tilbage til Wille
ftson, dar der en Wand der frn Cul
bertlon, Mont» som sagde, at de
tun-de faa alt det frie Westead
Land, sum de vilde have, ved date
at gaa 51 Mil langer-e paa G. N.
Banc, faa dilde de finde det dedste
vsg situneste Prarie Land, som de
wogen Sinde havde set. Kommen til
Culbertiom Mont» git di ud at se
paa Landet fta 7 til 14 Mil fra
Byen Culldertfon og alle -osg enhver
stog saa et Homestead Jens Dier
Var ogsfaa med ude at se paa Landet
og var meget givdt tilfteds med det
samme. Selbfelgelig da Danster.ie
her høret til den toten. Kitte, saa
shvasd det tirkelige anaaat vil vi ag
Isaa stumme til at tilhøte dette Kit
tesasntfsand Her i dette Dopr,
hwri jeg hat mit Land, et der endnu
4000 Acres af frit Homeftead J
dst T-owns’hi.p, isotn ligget Nord for
datte het, et der 8000 Arres, og
faakledes til man tommet ud 25 Mil·
hwr den danste Koloni ,,Dag,mar"
er bleven anlaat, og hvor der nu et
45 Danfte, som hat taget Land.
Det grænfet op til den dansie Kobo
ni »Daneville«. Der et 12 Townfhips
som itste er taget. Alt Land er i
Montana, oa det høtet under Great
Folt Land District, faa Landet tan
itte »frles« paa i andre Stater end
Montana Den natmefte Plads, thr
der kan ,,files« paa det, er Culber
ton. Soo Banen, scm tomsmer fta
Flaxton, N. Dat» og skal til Pacisit
Kyftem toter alletede Tsog til Ani
Tsrose N. Dat» en lille By 50 Mit
Nord-it for Daamat Settlementet,
osg saa Great Not-them, iom gaar ud
fra Minot, N. Dat» og lieber de sids
sie 20 Mil langs Eos-. Begge tat-pes
nu otn at kam-me tatst ind gennem
Montana. Forretninasmændene het
i Culbertidn hat siasset ftit Husly
til alle Landfwaetnes Baker« saafom
Mastiner, Jndbo, Køet oa Heftr.
De, som itslie hat Heite, tan lødc
den billigere her end i then. Unge.
gosde Heste fta 1100 til 1250 Pd.
Styktet lan indes for 200 til 250
Doll. Parret; saa er de tiltørte Ny:
Mastineti et lidt dyrete end i Osten,
dog tan det istte betale sig at tot-e
og sende det her-op. Tom-met et ri
-meligt, 27 Dollars spr. 1000 Fod og
«opiad, For en Famile var det maaste
bedre, at Manden lom for-ft, udspgte
sit Land, og sit lidt byaget, og saa
Familien kam senete. Men de, ssom
treuling bringet Familie med, maa
helft strive sprit, saa man lan staff-e
detm lidt Husln til de faar btyggek
M bestes Land. Marts og April
1Maaniedet hsver Titsdag et en
Billet fra St. Paul, Minn. 7 Boll
-og fra sOmaha og Chicaao 12 Doll.
-til Culberton, Mont. Med en saa
awweeldende Strom at Lands-gere,
Tom dil komme herttl, vilde det va
re det dedite om Fall strev hast-,
fsr de kom, Pfua at main kunde staffe
dem Amt-f til at komme ud og se
spat-a Land. «
Eil Slwt vil jeg sige, at Dansters
ne herpppe M stal meddele »Æ.«
Las-fere, war Landet et «optage·t, at
W W Utst ists-Wes W« M»
iMartsongttileildet
innere Land not til alle og entwer
k Dem-e M nmaste viere Mk
W ast Hawaii-nd Haar LejW
MARGARETE-audime
W t Mdm Thi W H
M et sum »m Sage M tm
M M. Ese der W W
ist W M M, san W de
M folgt aller Mitte-F M Bd
Wspsa m den Maske san des
M Nishi HM : -. —
III-Its »F JOHN-a
« (
l
Danisli Lite in Town and country.J
In- ·H«:.-·sn-: meins-Wiese «
Fincly illustmtcd iuui Ueatlyl
houn(l. 266pakers. This book
will he- rtsmi with grcot intensst
liy the yourin people ontl espec
ially hy those who han- hearct
so much about lksnnmrli hut
reml or gest-n so littlts ot thnt
country. from which tlit-it·1);n·
onts kame. zunl who Freiens to
reml länglile
Xothing is written in the
lthiglish limguugis which can
ulnal thisliook in klein-nnd Vivs
id Jescription ot that country
iuwhi(-l1 wo all nn- so much
Unsre-tut This hook tiils a
long solt want among out- young
people tot- mt up to dato nam
tion in good and form-tm Eng
lish limgunge. The hook sclls
for ABO. sent free liy mail; net
pkic(.«.
DANISA PUBL. EOUSE.
auuty Nest-»
Dei We Jslan
Kristrlig Familiealmanat
Pris 20 Cent.
Bi hat oqfaa nogle Judke Missions
Almanakkek og Afholds Almanakkcr.
Slulde der vcre ungen. fom cndnu
manglek hauste Almauatkety da liebes
de bestille sammt staat-est inden vott
Oplag stipvet op.
Danifh Luth. Publ. Honsr.
Maik, Nebr.
Murkeclspriser.
ROHR HERR-:
list-de (K’lntet).....·.«.. pr. Izu-hol s Jst
—- (spklns)»....,».. — .0«-0
Mai-s tshelle(1).......... .. -- .le
— (esk).......»......... —- »Als-z
Hsvke......»...«........... — Eki
Ru- — .50
svits .................................. ·3.I·
sOlJTII OstAHAc
Stuije tsood comsech ............... 85.15 « 5.75
cholceFekckets..»................. (.23--5.00
svia.......·..... .. 6.7.'- Mo
Skovland og Fatmc til Salg
itm dankte »Zum-mein l Volk En» Wis.
Biene beim-res, naak Roma-Ue met-folgen at
Japan zumal-m Wet- Wis.
J· s Dissens-—
OIOCIIIU AND Aas Mit-Ef
mi o Osaka form-sing nd site-s st Dis-ist«
-’udl. cui-. Its-l Mindll flink set-using
Ast-ekeln Ilt vy Laste- s soc-e citat-ries
il lzykeuslsveue l«klsek. Kodas-. w. Ac
ker-Ort samt smlre Fskmkrocluhwsy « L:
ssn oedsie Pris. soc-i tut-dem es. s; du«-.
- St III Ujd t-- Pscktn bono-. De n,
-.-ltls seid-. It che. Nielseu » ents- kodi
KIC Des des-Ist ils-I hin-Ue ho- bis-.
Dr nye forma. »Hu til-it lind-me
- co«," C- LI. Lrokihs Eftcrfvlgex",
anholdec om en Jst nf dekeg HnudeL
VorePsiser vil altid one te tat-eile
som gode Vater tin stelqu tot. Tet
tseromte «Ciwooo Fern-« vil vi oltid
have tm Lvlag.
I
I
I
I
So YEAIS·
EXPSKIENCE
Tau-e IVI s RI« s
besten-s
copmienss äc.
Anva- somIIk II II IslzI I- II III-d Mist-« -sl-- in msy
IIIIII Hy -«-«- r- sIIII I IIr III I -II I«,» a »Hm-r III
Isnvs IIII III I- III-« UIIIII IyI III- sisImI les s IIII minnt-st
«» m diskutka IIIIIIM -.«II II. HAMJBOOI un I tin-»O
« III Ist-Is. HI los QI u. »I« y I- II st- wiss-IIIIU»IIIII.
»Es-III »I- I -«III«I »u- III-II Mut-. z Is-. »eer
Is« I« kI»- wIHHIuL t- IMIIII III tm
Scietitific Amerika-u
LIIImNss sIsIstIIIII-«r-.-I«IvrMIIH I s. mit IsspIki
I II -I .IIII- p· II-IsIIII- J« IIW «iI r I -.- In
«« r II. III -. Il. Buhl ij :«I«I I ·- um«-len
IIIka I- co sssssssssss New York
Lunens usw«- »A- Ptd Washmsmn D. c.
."1e BIair Ckothi ncsj ,
.,:-1t1k -.- U sssI II »-I««
IIIHIIgess spg Y- ;k.; k« « « «;
III-· Nisus-» I,s«s. «I« : » )·1.-«l»i
s-! Isftk sfls .4«I I« ss«·-- g Uhu-« «
EIN-I I"-):· H-» I«r»«. z ·-g« -«. ·"«.l«
·.«·(T IILII Use
. .«i..-«4."-;- Ists-— »s- Wsp fix-IMM
I
s
. ;-—-:s W!
»Sæd og Host.«
EII un Bog lige fcerdig af Past.
III-. Anker· Tut indcholder
IoItc Betragtnkrnger over umn
ge Emner ndlagt tin-I m seng
Ilendr.
Drum Bog vII siktekt blive
modtaget med Glæde aI de
Immqe Danite i Amerika Iom
Iender Forfatteken gennem hanö
Vikkiomhkd Iom met og Sko
lefokitander.
240 Sider sinI knoti. 81-00
bonI-h publ. honte
lilsln naht-.
VVTNN Bli Ob liAPPC ( U —
LIVE sTOclc OOMMISSION, csttle, Hogs sml sheep. I
Exchange Building,
Vi teuer og skrjwr tun-sk.
- south Omaha. «
Vj handle-r km- paa K011nnis.s.i()«. f
YLSI WILL-If III-L
»Ja vi liar kaacst von-. Use
Uintervareiu
VI hat- alt, hvacl De snsker.
Kisin lml os lv os Lojllslsetl tll at lade
Dem Spott- fta ' --40 pct. pag alle Vase-.
SAS BROS.
Ell bei-les- lsolesie III-l
Iok slle Form-positiven
Doc. PlERcE
for Furuituke and Russ.
Insekt-hing s Spiel-tm
E. c. PlERcE, Malt-. Ncbr.
;.Farn!mm E Smnson.
; Amth k va MateriaumndeL
Hlbkmuget oa W.k.disned. Trpetu o Maling.
! anvxnkunmle og BrilllL
Illptkrcl V- »kl- n Ex«o-i««««lly.
J Bqui lex-rasten Malt-, Nebe.
DR. c. k. MEAD.
DEN nST.
Rooms in Mayle s.«;uilcllng.
R« 91 »H- Plsnnss W.
« U. MUERS
: MEchlNALlA :
BLAIR · - - NESF
shall Akt-Zeig hemmte medicinste Proz-mater
’ Udeu isfln Helbtedelie lagen Beratung.
Iolm Il. Meele
Statt cclvsl sl bedu- Gkocekles M DI
sess ljllllqste klug-.
Pcsnfesllulnsvsket l ils-i Oliv-IV
Nella-II »was lö. slslr Plume 65
Rlaör NMNIASIEL
VOKONOKO Of O IS' ONOKGKOK
Dr. Z. Y. xlksvfou
Eli-Mist
Omos over Blan- Nzisimml Bank
IIIOIII Ihr-no lu!
Nebst-its Plu-- « -" —l « «»I·
JOJIOJIOJCO »I. ·! -’ ’s Ost
Jsssoxosoato
.Otksss’.s’0sI-’ O
s « .
Dr.l1dalnIer.W3-kk«
sxtaa Tr. Panncis Tru; Ztoxc vix Te
finde et godt Um« lg til Halm m soweit-y
amom: Vertrauen«-c llcsasdu isg sama-.
Man Bkuimaale, Ilksnchetknuvpen Arm
boond, Hat-Immer og Holzhauer xvletterede
steck, Ruwe og wahrt-, samt foritrlugc
Stegs Sense-une
sqptmssk Vater, for-! Ilsslssc for bunt-sieh
Lommewrsäcrdrr - g M Immer
Glas-Unter --—— ct vkl..-:-i:!rte-rct Ubvalg of
folsfslljth ;·.I’AS!I!1bes MIN
piss Gna og sc!
-,' DR
F. R. STE MART.
kamt on Kinn-q.
KCNTCR OVEII UAUEKS APOTIEK.
ZH »Hu-c - . . Kam-. X
Mem-Markt
an wies-Um sitz me-! icsrhlrf naht-( («.- r.«-«
kp de «u1nt(!c!.(r) ig rann « l- Esk
Das-eu- bøjcsxe Priscr n- -«al-:s; km
Hader shmd og l 1(rkr«-12.
, slalk Phora O. Blank. Nebr
..cooks Orocery.
For-se Klaswim Kuh-nichtve
til time-like Fuss-r
Reck »V, Hinz-. Hexe-ung.
i
I
i
E;
) TCWstensen : :
I
I
L
Zeus due Ll;-’xs-s« zw« ilkslefnll fis
c« (.-7·IS. I;!.ÅIIC. SIEBEL
lu- Gatsohow can-h iser
K. A. Frass-m Bostka
Zehss at W fort swro Lager
at uk icon-ich Dkygwcls os sio
VI vll komd sw- Dem von n- bro
coky Dopsktmontsp ; : :
Das-n- hsjwui krisok bot-glo- tot Ill
barmprodultwk
ARNDT HAKDWAKE Mist ankom
- nun-that
tæs of «L-tuc! Meal Qteel Mangeg,"« iosu vil
blive folge m Aufeer vilsmekesjete Tem.
Vi iælgek det asgke «Ameticnn Steel Jena«
ARNDT HARDTWARE, NOT-Wid
hos. P. IJ ppl net-I
Th- ltsplssssst Desti- ss stu- It.
sitt-. sod. III m Lotto-III IM
Os html this III-i di solc- visit
tss Inst I Essi- Mgs W
sit-im Ists- sml Nin-, Aas-W
· us sym. Inst-tot suchst- 0 Iw
Ios Ists-i Pan-ps- W II Ins-.
J.t-:.Lu1-z;
crsvmonumenter.
Ists-os. III-sm
slslt ( Naht-.
IJWN MOUUZRML
Tkselssh ox kalten-einlas.
Oplag It alle slsgs Bygningsmstokhlo.
Alle stac- Knl sen-es Inn ! sog-»st- tll Dosen
ruhng PH-« c
Lsd Acon-»k- kiw Oxcstsh is pas List-hu
c. II. Mangeko
Fauste-Klasse- Potografkorretring
Ut »Im to Jst-M pas Entom-Nisus
Wurm-do klan M knrsmrrkst Ak
tpsjslo Allons-s i lklmnt Hiqu ellet
sit-A IR. Vnndüuva xtms
Isitizcns Stute Bank«
smanmond WHAT Alm. Bankfotxcmins
Venge launes paa Land og wem-.
.lnvcgnmgek pan Penge soc Jud og Udland
Iælges til Tag-no biuiqne Kurs
I. h Mantis-sub M. Muth eins
skestdknh Ame Mr hint.
D. s. Nummer-. säumen
Z wEAR
-,«...·., .- .,-«.. .—».--—.---«-—-s-i
Alttcs runzangwende t
Mclforrctuing.
Filget njie efhvm Fremstridh Absolut
Gar-Juki for hvek eueste Sei Mel. Put- n
Sæ!. Vedn Brod — billigen Pris.
LIM.;».MIL.I·UN»C.. LE
Nimm Of EIN-U- ««'I·1-n«·k.
EIZII Nation-II Bank
Gatqu ssIIIIIs ST-» :,,!II.II·..I.
UIILIIIIIIIIIZ BCIIIIIIIIIIIIIU «
szsxz kxIsIc ...s -I--·-!IsIIbcII-I.
,(ScI:Ie-17nvi7r« :II I. -.,-» II« Im III-tue.
F. W. IIIIIIIIII , "e::. '
ZJILHOIIIIL III «I,I. II III — m IsinstcIs
A. cASTETTER.
Zenit-onuan III-m Sieht
Wanken smbnebeiz I IIIICIII III-I IIch
ei- »I: III aI III-II, up I lag
III-III Ies,«« vie-e IIIIIrsrx exI how "JII
III-II VII FoIIeIIIIIIq II oIiIII IIII
ns :I«II-e eI as GoIIIIIIIIS III-He
.I(:IIIII"IIDI. Rom Ind OF VII-( IRS-kein : s, Imd
Jst IIIIhkek L-IiIIcI-IIIIII(I, IIoI euer IIII-, u
M veIIrIIIIIIIeIL
NO « IrIIZIusI M 29.
ZEI .I I uNRuH
»Es-H ModelloIIeInIIIH os »Undemkins«.
« Guva I· RGO-IN II
II WXII-MI- og IIIIII«IIkI-mmss.
slslh Noli-.
IIIII I I IItä w
IsskEgsIgLIsts »O
s v. cAw 8 III-k
DCU dvctiikste soll-II site- oc mesc III-—
III-be T ums-u I XII-I isin
Dem sy· rem. Naniwa-tu III kcmyelu
Tun-dem- Inrllwsges i II use-III HIeI dy
Ice Mesttthsn
EIIFIIIIIIIS Klolcktkh »FI( tut-« -«. Its-tm
c. I. v. II-- [«iII-:III»II» ne s- « II I »s
TIIoNE F« FARNBSRO
VeIasIoIIekeI Fortetning IKJW
» Stark-»so III.IIIIIte« ast- Muts-I
Vom and enchI III Solid Ietos Inn-s
IIIIdheIU Pnseme bIllIge v Inst-Inte. st
IeIIIIIIZIeIII enhoek HeIIImI e absolut MI.
TIIIaI eibe III-fang bIIIIgI og geht«
TIIIIIIe III Jambekk Bleir, Reit.
nie-I De Inst-r hera- ellek .
I
Dteagedmgtet, Haku-damp
IIIIIIIek Hai, helf Set,
BadIIkM illa after beratet
II II- IquI
M III-LI.JIII«.ZIZI » « I
ED. UATTIIUESEVL
Ist-Als. :- II II II ABBE
The Kee give stm n- III
Msstssllm If »kl-. Most-·
Use IIW co. of chIcssckI m
W Ist-us- st III- sscd ens
W Munde sont-Ia
VIII III-s Ist Co stot- Grotten-·
W CI M betonte-steinw
ssr. links-nehm satt-s Koti
Issss W crust-nnd act-c II
Its m M. VI Inst-sak- ps
UW III- Lsmtutnsotl M It
III-.- ssvsu so- bIssmIs Im- o«
— stu- cphou I sys- Ny
QIIU hat Das· k
o. c- IIIoIIIIssoII III-I.
o-—
X