Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1907, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
japansle Studenten saa at flere af de
Eckern-c- japanste Helte og State
ntcend er tristne, vnndne for Kriftus
gennem Iltnekitaszs Studenterbevce
gelie; osg Tystlasnlds lriftne Studen:
immng hat en lignende Opgave
nu, da Hundreder af Japanere auc
lig studeter ved Berling llsniverfitesi.
Mldit og sinkst er Bevægelfen i
Nord«.)lmerila, her findet vsi den
rendyrlei, ilddøbt Naar jea nasvner
de fein eller fets LUtidler, sont virter
samtnen til at danne denne Tl)pe,
da naa dette Maal, udsætter Iej
ncig gansle vift for at sizie noan
der vil lyde en Smnle fortwrslet for
man-ge, « en Risito, sont altid lebe3,
nanr tnan oatan soil heiwende sia tii
saadanne, der itle kender Sagen
nøjere.
Bibelftndium, det Mit sige
del at lasse den heilige Strift grun
digjt Da med det Fonnnal at nddnbc
sit .nristenlio, er uden Tvissvl sblevei
alntindcsigere herltietnnte ester Pakt
virtnina fra den Mant· Var del
nmn et Tilfælde, at je,1, da iea en
Nat ooesnattede paa en P:)lytekni—
lers Voerelse pasa Jthacas Universi
tet i Amerika o] leid Blikket alidc
ben over l).1ns Redl, fandt en grun
dkx ilidt Bibel -:nelle-n Reiniens
Odeznistrn Da Micrrayg Jntearal
ealcukesk Der findest bis-selig aanfte
tiiasrkeliae ,,Bisl«ellredse« i Amerika
Zaniech fort-alte en Mr. Parier,
der var Zelretwr for den kristelige
Forenina ved Chicagos medicinsle
Akademi, at han i 1897 var Leder
for en asf de befynderligste i den
Art, der vistnol er set; den bestod
nemlia af 9 Medletntner, hvoraf 2
Jvder, 1 Katolik, en Anarlist, 1
Metosdift ffosm dog kotn i synlia For
legenhed, da hasn blev opfordret til
at lede Bønnen), niedens Resten itte
prætenderede at svære noget som helft.
Man hatvnede næsten altid i at
drøfte, hvotdan en ret Krifti Di
scipel flnlde lebe; alle nekesløse theo
retisle Diskussioner fsokbeholdt Lede
ten sig Ret til at afftcere. Dei aller
mærtvcerdiigste var, at de ved Seme
strets Slutnina bad hasm om at
fortsætte til nasfte Aar, og at de
basvde talt tned 6 andre, som saa ogs
faa vilde vcere med. Jalt var 15,00t)
Studenter i 1901 indstrevne i re
gelmcessiae Bibellredse ded Nordame
ritas Universiteter.
Von er den anden oite ncevnge
Dritt-kraft i Beoægelsen, særlig
,;Morgenvagten«s smulke og natur
lige Slik er insdslæepet derfka: at
tilbrinae i det mindste de førfte 20
Minnter af stn Dag med Bøn og
Bibellcesninsg. Vi andres-, naar Vi
hom, at en hebe-ist« lejseklig Haj
stole, som blev bygsget for nogle Aar
siden i Japan, ilke mangler et Rnxn
øverft oppe, hvor de kristne japansle
Studenter lan over-holde ,,M»orgen
ivagten«! Nutidens Kristne hat nie-c
alt leere om Wonnen ilke blot fom
Sieelens Nødraab, men sont Menigi
hedens Motor, som det, Atpostlen
atltid i Begyndelfen og i Slutnin
gen af Isine Breve nosvnek og regem
need som Arbejdetö stjulte Kraft.
Haand i Haand meid denne Faktor
gaur det pekfsonlige Akbejde
tpaa at spre Kasnvmeratekne enteltvsis
tilKristus. Ogssaa i dette Stykle et
todte wmerikanste Studiefæller adstili
ligt komd for os, selsv om vi ogsan
hat vore smuskle Minder fra Atten
ture paa Langelinie og S.vineryggen
og gode Benners Verelser. Der et
ogsaa meget at vinde atd den Vej.
Satt-me Muster i Chicagv form-lich
ast hasn en Aften i Foreningslotalet
san en mvg Student, svm sad og
tedede sig osg var noget sky as Beeer
W Utiltalende cif Ydte og blev der
fot let til-werd than vansdt hans
Tillid, sit hasm med i en Bibelkteds,
eig i Amsets Lob oplevede han et
wandeligt Gennnnbmd Neste Aar
sit Monden, der var Ist-Wenn
Pisa-U i en nrindke By langt derfka
og skwnsde Wle Maanedek eftec
IM, sit W M blasen Leder asf
en Mist-mittelst M 19 unge Men
wiken
Mission-findet pro-get af
giokt Wlfen Stden Meist
Wicdet L 1888 Kiste FRAUN
Wen«, et W 4000 Mai-emi
Tere sfm Miit-tin Teiles uid seen
W, us M eftor
en vol W Plem, W met
sstmäettst Mik, for at smM
W Bild-m nnd de W W
AMIG M d· W list-III Ob
Mb W it MIN, It We
Mission-W essen es M at
M das-W W, W
stisnsdet og Mem-d, saa de i Aar
»nur saaet en Sekreteer (C«and. theol.
TEilert Morthensen) der udaluk"kende
reiser med denne Sag for Øje«; saa
meget niere, som sde smaa Nationer
synes ast have et scerligt Mission-s
ta-ld, bl. a. sor.di man ilke hos dem
,l«-esrn·1ter poslitiste Bagstankeh
Stett-te Personlinsheder bar i den
ne sont i alle andre aandelige Be
anelser været synlige Redstabeki
Jeng U«d·bt-edelse. Ooer denn alle rn
szter Generalsetrestæren, John Mott,
;(«n sakliq klog Mund nied en ra
ifende Energi og og det ydmygste,
Freneste Sind. Hvor vi hekhjeansme
Isavner ledende Studenteripersonligi
slyedert Vor Tid ejer ingen Vilhelsn
Mode, en founden Studentergenera
ltin-n Isejrede Helt Ære Være der-es
Lærdotn og gode Hensigter, men os
«k)ar hverken P. Manch eller Stanke
sellek Vislltelm Rasmnssen l)enrevet.
EQg hvad den dnnste kristelisge Stu
jdenterbevænelse i Dieblitlet mest
.trængte til, var rrnaaste netop en Fø
Heer. Men L. P. Lasrsen og lkjnnr
jPrivf er paa Missionsniartem Hang
IKoch er Prcest paa Fanø og Sino
kzmardsPetersen opve ltng Grib Stoy,
ges-, Valdennr Ans-undsen er Profes
sor i Kirtebistorie. En Ists-Theo
llon var smnlig at foretrcelke; tlsi i
wfforpostTjenesten vil The-owner let
Hing-de den iøvrigt usortjente Bestle
jn«inspq, at de er ,,betalt for det.«
l JV meke direkte religiøs Bevæ
tsqelsen blev ledet, desto mere sluldc
jsden ogsaa lomrne til at bettyde i so
scial og kwlturel Henseertde. Oxfor
derstndenternes sociasle Arbejde er vel
Eletendh i Yale i Stsaten New Ysork
ssainlede de tristne Studenter i et
sAar ca. 38,000 Kroner til Mis
ssionsarbefdet i Fattixylvartetei. Det
jer sorgeligt men sandt, at det størs
sste ssooiale Sstuden«ter-Akbejde her
zlksjennne drtves as de Radikale, da
!»Rets"hjcelpen«s Tanke dog allerede
:er udtalt i Josbs Bog i det Ord:
I»Den mig ubekendtes Retssag under
»spg1te jeg.« Og der er hele Grupper
:os Stube-tende, sorn venter paa en
hastig kristelig Studenterbevægelses
.Jndsats.» Jeg tomker paa Landba
shøjsstolen, hvor jeg selsv oftere med
zstor Gloede hat talt, sog paa Semi
Inaristerne, sosm kyar vætet de lette
ste Osre sor oversladisk antitristelig
sPaavirknina og kwis mangelsulde
sUddasnnelse seltv K. M. Klsausen hat
serkendt Rigsdagen.
, Her gcelder Herrens Bønt »Weder
tHøstens Herre, ast han vil uddrioe
;Ar.bejdere i sin Høst!«
; Og Paa denne Smdag opsordres
sMenigheden i alle kristne Lande net
,ov til at vtage den studetende Ung
;kom scerlig op i sine Bøsnner.
s Till. til »Dgsbl.« as 10. Febr.
ti-risten1tvet.
.le Christian Enghauge.
t
t
) Mel.: O, Kristelighed
Hvsordan lever jeg?
»Er Livest as Jesus Elsemspel i mig?
Kan det paa mig Wertes, jeg er en
as hang,
kJ hele smin Fremscerd, i Sind og i
I Sang?
iKan Verden Odet merkte, tasn Bevden
det se?
Se, dette mua ste.
Hvokdan lever jeg?
Naar jeg er blandt dem, som vor
Gud folget ej?
Kam jeg ta’ et Stridt, om end lisdet
nnd dem,
Og ligegodt vandre paa Gudsvejen
samt
Nei, -det tasn jeg Me, sont frelses jeg
s
Asd hinnen gasa til.
hwsrdan lever jeg
sJ alle Dingt —- Tvosltvet, fslgee
tdst mig?
Vil jeg ved et Maalttd andt Bun
ttv med Mod
ham taskte sor alttng —- Vorher-te
san god —
Mod dem-dem soldetf Ja, sawdan
det man
For mtg alttd M.
hvottdsa loher jagt
Muse nagen er sys, smeezncr not
M Ma,
Mejegllmsdastvallhenogulet
M dem
w M og vm M oq der nai
Mit-WO
tse, det er, hoch Jesus Muqu as
Most-totsc
Hovidcm lever jeg?
Naar Lejvigshed stund-mit sig bydixr
for mig
At tasle for Jesus sog vidne om ha-m?
Vil san jcg det gøte, eller bortgax
andd Stam?
Hvotdcm slan for Jesus jeg doz
stumme mig?
Gj stasmmed’ han sig.
Hosordan lebet jeg?
Naar Næstrn han stmnmelig nd
. skælder mig,
Kan jeg dia svelsigne, betale ham fan.
Fäden Uret at lide, taalmoidigen gan?
Se, det masa jeg.gøre med Hierte og
Sind,
Om Jesus er min.
vardan lever jeg?
Hat Sasndheden altid et Tilbold i
Mig?
Kasn «s«om Kritsten jeg sige en Ting i
Dag.
«Et andet i Morgen o-m selvfamsme
Sag?
Min Tun-ge jeg bruge til Sansdhed
kun matt,
Med Jesus kukn gaa.
szordasn levet jeg?
'Nasar andre hat Usfreid, vedkomsnser
det mig?
Ja, fom en Guds Tjsener jeg stifje
msaa Frei-, 4
Olm det san et mulig«t, i san-d Kerk-»
lighed. !
«Se, aslt det forlanger min Jesus ais
I »i« s
Sau fwldt hams er jeg. !
Kiirrctpondancer
—
Ilaar »Daiifleien« san sjældeni
Iliringer Nyt frei Vruil), san er Aar
Isaqu ilie den, at her intet Nyt stir.
ils-n, soiii har Evne til at føre en
I,Pen bedre end jeg lan gøre det,
Itiinde bereite ndftilliiitx jezi faar nøjzs
iiied i al Zimpe lhed at ineddele lidt
iif, kivsad her foregsciar og er fores
siaet igennein Vinieren.
Først lidt fra 3«anatoriei. Her
fra lan iiieddele5, at den ftore By! I
I
I
I
I
Briisli, Colo. I
I
I
iiiii.i, soni hat værei under Arbejde
flere Ucaanedey nu nærnier sii
iin Jsiildendelsez dei er io Uger isis
ixii, ii d-; ii fidsie Sien lagdeg pai
iTaarnet; det hele er under Tag
Ielett riste lelolkelediiiiiiger er lagt ind
seg tsiariiieapparalet snart fcerdigi;
Isiai ftaiir «Plasteri nii« og Snedker
I
arlejdei tilliage, nien livis Arbejdei
:e.dbl lineiide liiii siride fremd, foii
dei lnr qiori, fia bil det itte tage
iiianie Uger, før Hufet kan tages i
Briig Det er da ogsaa iiied mdgen
LcengseL der bliver set hen til den
-.i;.1,, di det tan fle; thi Huspladien
Tom den er nu, har lcenge vceret
siildt optaziek det hat et Var Gans
kie set vxinflelixit ud nied Plasds for«
ny Pailieiiter sosin slrev om at blin
optaqetz bog er der hidinidtil gjort
lldvej for enhver. Dei hænder og«faa,»
at en og anden losmmer hertil udeii
at hasve strevet deririm forud. Men
liner Gang det er stet, hat der dog
staaet en ledig Seng. Det er med
Tal lsil Herren for stadig Hiælp
ielv i die-se iilsyneladende helt time
lige Ting, vi lcin se iilbage paa Da
peiie, loiin spart-di, og del er Emed tat-i
neinilmelig Glæde, svi set Dagen i
Møde, da den store Bygnang staat-I
fcerdig, rede til at tuges i Brug.i
Jblandt de Ven-ner, som i Bin-I
terens Lieb hat besøgi os, er PasI
ftor Brandelle Dr ieol fra Denver,I
Colo. Han var liin hos oö en Hm
dag, faa nogen Prcedilen stl vi ikke
af heim, nien iil Jiolh Ev. 5. Klap.
fsjede han nogle Ord ved Morgen
eindagiem Dr. Brandelle er Prall
i Awljftana Sein-oben.
J Midien af Januar iftandsede
ite Mcend fra Albert Lea, Minn.,J
ho- og en Dag- Tid paa Gemm-?
reife; dereö Maul var Frednv Co»
Eis-lif» og sbe hmvbe iaiget Vejon over
Biirllsington Banden just for at kam
ne bei-ge os; de agtede ogsua at
standse i Sasltspstuden for wi aflægs
ge Post-Ist Hastan Jenseits ei Bei-g
iom de nceaede bei, eller om de maebe
dereb Reises Man-L ved jog Me.
Stiel-de diese Linbee falde dem i
Hemde, las faae de Wiege M
for Des-ges og en renlig Dimen.
Mk. N. P. ani og H. C.
Meldgiaaivd sum begge et Medletni
unter crf Samiorietts Pest-vesqu hat
besteigt o- ei Pair W, mebenz
Wet hat Amt weder Mk
L AI
Pastor Weisinann hat ogfaa ow
ret ililanu VI to Gange det sidfte
’l7-al.oe Aar. Forfte Gang var ved
Tutigspsiongnmdet fidste Efterasar, fisdite
Gang o.1r, da han bragte en nnzi
inzi Mand hertil fra Voulder, Colo.
Bed den Lejligil ied »ræ-dikede Pnftor
Weisnmnn oin leftensen den enefte
Tas« Jan our dok- oj, ooer de førftc
Ver-is i l. Joii. R.
Der rr i Leber nf Vinteren koni
nett flere Familier hertiL fom all-.
().1r LJiIt fizi i Blien Førft i Otto
der i. Il. kein Hir. Peter Jverfen fri
.IJt.iran«, Jn. lierud nie-d sin Hufiru
on to sann-i Hern; efter at have op
ss :-ldt fii tun Sanatoriet en fort
l: Tid kølne stock-sen et Hirs, foim vix
i
)
t
!
under Unrelfe oi beligziende lige
ed ByeOm og Elyttede derind, faci
innrt Huiet mit fcekdigt. Det var
7 at qenoinde sin af Tit-berlnlofen
ikedk rudte Heldred hnn loni bernd,
.q dg. lian efer Niitaar var kommen
Eik-: til No eerr Traolsheden nied
Fliitniniem kein Kræfterne ogfaz
gilt-ane, o,i de: lseiyndte at fe lyfere
nd fos den inne Familie, indtil en
Enden Student tosxn til sog lagde
Joerfen paa det Leie, fra hsvilket
tun Eile mer-: stnlde reife sit Han
Find-: tun Dir-ritt ienJelkaziende to
Tage-, di Die-den den 16 «’febru1:«l
VI Lust- lsort. Dei vir et haardt
Plan fis-r den nnae Huftru, og dth
føltes del dolilielt haardt juft nu, di«
alt mode begnndt at tezine fig fan·
lnft for Fremtiden, on Døden korn
faa irdentet ,om den end ilte trafs
Joerfen uforlieredtx Imaa han f-o«m:
overvnndt Dpden og fom giver eviat
Liv, faa Lov til at ayde sin Trost
ind i den efterladres Hier-te Begra I
oelfen fandt Zted den 19.·Februar
ira Kerlen Den asfdodes Fad r,
Tom bot i Makciis, Ja., var kom
men til Siede. Vi, fom havde lcert
Jsverfen at kende nenne-m daglig«
Omgnnkn hsasode lcert at fkatte hani
fom en lær Broder.
Foruden Jverfens er site andre
Familier losrnsmen bertil i Vsinter.
Fra Coulter, Ja. kosnt Mr. Thor-;
scald Jenfen og Mr. Sørenfem beg-;
sge for deres Husftruers HelliredsQs
Styld Mrs Zørenfen var paa
Zanastoriek ca. 3 Msaaneder i Sonn-«
meren 1906; linn kom i den Tid
nodt til Kræfzex og lagde 16 Bund
til fin Viegts dette, i Forbindelfe
nied, at Sundheden astter tom til atZ
staa paa foage Fødder, da Mrs.««
Smenfen reiste tilbane til sit Hjem
i Iowa, var vel Hovedsaarfaigsen for
dem til at rejse her«ud.
Fra Plainivieia Nebr. lom Iow
griif Christianfen herud med sin
Familie for et Par Msasaneder fiden.
Kost Tid efter deres Asnksosmft kann
tes hele Familien af Sygdom Mr.
Christian-sen raimtes en Dag nf"
Ilpopleri. Huftvn og Børn blev
sinnt-ebne If Jnflue·n.-ia. Vi kan nu
,1«lcedes ved atter at fe hele Familien
raisi·
Mr. Leerftioso flyttede herud mcd
Familie fra Hutch«infon, Minn. førft
i Februar.
Det er dog ikle iTilflytwinger nie
ne, fom tan berettes osmz der er vg
faa dem, der rejfer fva os; fanlech
Jens Jenfen med Huftru og Dotter.
De hat folgt ud og er den 23. Febr.
reift fra Brufh med Danmsart fo:n
Matt-h den 28. Febr denn-per de af
fted fra New York. Vi ønfkek dem
Lytke paa Reisen.
Det er loesngere Ttd siden, Mr.
Lawrence Jenfen bestemte ftg til Its
rejfe til Califoenia for sin Huftrus
Slyld, fviin i lang Tid hat lidt nie-i
net usf Rheumatisme De hat nui
folgt ud, lejet Farmen ud og wgsterk
alt rejfe en af de fsofte Dage. Det
er dort Haab og Ønftq at Mes.
Jener nu miaa vtnde Helbred der
usde, Imen det est osgfftwa med Vemod
di stager Affked med diöfe Venner.
sJenIfens hatt boet ved Brief-h i 11
Aar, sog de var en af de fprfte dan
fte Fiasmäliey fsoim Plvttesde ind, vg»
lbele Dtden hast lde udfoldet en Virt
ffoimlhed form mwnge nu Wes Bel
fignelsfe daf. Jener hat i flere Aar
Junldewift i de offentltge Sksolet vg
;·ftden Menstiglhedens ftnfte Dasge fou
«fta'ae«t Siswdagsfiolm, fvm under
bang Ledere et fnt frein til« niu at
fcimle bin-M 46 og 50 Born vg»
uwge hver Stube-O og wed sit msildei
Verler sog felivolpofrensde Anbejsde has
shan Wdet alles Gerte-h We Me
nes alone, men hele Wdem det
vtste lng tfcer den 22. Febr» Ida den
fwmledeg i Edle Ratnmsfens djem
forutt W Web mdd dem. her
Ovmspd WORK M Ade Q)
-«;. -.« «;·«.- .
..«, -.·O«s--s«.-s·s»,«o c·· --««.': s. · , · «« - -·4«.«·« -«««s-«:-»«·-I-«
Pengcne til Skosoi vil rrckke
duppkit san !.n:gt, Ewig man
kjobcr de jun-Ic, gvdj forarbcis
dede
Hkolegko
for Mutter og Piger. Te er tiluirkedc af
det lnsdst lmarbeide Lippe-D Saalcrne er
surrte at stidc paa, og Skon har scrrre vcomme
cno andre Sto.
Mauer Skotrsso er for-net, faa de ikte stader Fo
dcn l)0«;- voxeude Born. De
et san stærte fom Jctn
Deresz handlende furer dem eller vil sknsse dem
for Dem — modtag inqu andeu. Amper
Baremærke er stemplet pna hver caale.
, Vi tilvirker oasaa »Dauert-Ub- Sko for
L ·- Herre og »chtctn Lad11« Sto for
I
« s
CI
IN
Os!
Ot
III
sJ -
:O
Dersom De har en «Fireplace"
Miit bru« ’:JI«1(S(i-I X«ntilxiiingiinihs" iiirut Jer l)t«ni iins »in-gl
tiin siilinsntl list lliHciI l’«i:i tiisssn Ri—t iciiii h« tmiiss iinii siiLg
Ists-i is(i.-(i «;4· ils-i Hi I usl Sinn I il» « th Iiik n H il li(«citi)c-«1-snn(10
I(- Nun im( xiii ng pxiiI Siiiin iii l«)1tt ikitn Nin-tin i Nin-d til ist »l)
in sit m- n niI in ins He I ili n X isi i( l-« i tiIi siri ngi sti- It ir. l in»
(iskriit X t·jr vii ist-n kuunts »Ur-inni- lnsit- «qu
Dersom De ingen «Fireplace" hat-,
—i.«1 i link-« n« dli n ihm-sc r l«· s. «ini(1i« Situ« ’ Di II in itt s i l«I-r1)iniit lsi
m- Il skIIrsiusiI n kmn ( II iilmimh iig Kakisp IInn un II si( n Cur nd swni
tu ti« ilsis II b imiii E nint rSL ik— Ur- i nIisi 1 k« III lsI »Hu -. »k- X Hi k« in
lirazmiisp km i lltiliuk c Musik-»Hu XI ml («fiii Hi It; ilng l« du xi—i r
cis-« leistu- n;.s Firmklin» ---.s«:i-.«itu.-a:r-1iiitl(«itui«g()vs««u End
its-In- ". Niiiitlerug malt-i lci iminiilhi imr.
EDWlN A. JACKSON öz BRO.
Nu. 30 lii·«i«;ini,ix Ysinnst-« — Nim- Y()s:i(.
get bekam sig
ai: holde Deres ,
s l( 0 I
i goci Statuts
Vi gar al Stegs
Reparationsarbeicie
Biair, Nebraska. pas S K o o
1111111111111111111111111111111 1111111111111111111111III-111
—
FR sØNDAGssKO LELÆRERE
m « sw- »t- -0-· II-- nun-univ
FWMLMMVGEA TJL
Bibelhistorier 03 Luthers Kaiekismus L
A
Disie Bisger har i længere Tid vceret
udiolgt, men haves nu i ny Udgave. ·
Samtale over den bibclgike Historie
En saandbog for kostete csg Unge. Ttedie Udgave. J fki Beaibejteiie
ved Laste. LI. Chr. Hausen og Sognepkcest H. L Linsen over bet gamle
og nye Testamentcs Historie , 639 Sider pqa sint Bapik, stcerkt
iudbunden. Pris ................................... s2O80
Samtalkt om Luthetø Lille Kaieikigmug.
En praktisk Haandhog for Sondagsfkolelæterr. 4de Udgaoe, genemset
og andres mer Originalens Ute Qplag ved J. P. B. Petekfeih Rot-Din
speFtIr. 480 Sitzen godt iudbunden. 82 00
puiener ................ ....
Begqe Boger iaas i
Danish Luth. Publ. House.
FLICM, - - - »Es-MAX
—
sw «-«I «u
" OEOEOEO sis O HGB-Ost OJBOEO is . 4 O EBOW
V Det costs-hie Bam .».- katph nakhingtoas
« Levnet og Død.
EN Roms-stumm tust Magnet unke s·ssls.1
WOXOPOWPO
swrdoleshoci do Birn, Yu ljnge ok Digoh
squ tjdlig what-to nd l orden, som enden
Sonne-m okhoclt kristsll 0 dragslso aller os
sim ges-treu- åon trotz-s uds Aands ttclligs
Besag 0ngkkninsok pas ll«ertot.kevdok no et tll
den Lukan-mond- Vokclons kalt. For sit-i san
sk dem-o Beketninsäoi sskcloloshod tut-mu- umh,
toksokokisko TM, mskknla vskdls os ast
Ug at komis. j- tnls It styt soci- Dator-usw
so sue-, de ka- Io vom-.
DAlelsl PUBLlsklldlc FAMIle Blüt-, Nod-.
« WOPOWWOPOPOW
WOOOW