Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ilielfeii Ziivdc for Moder biisdi SICH-« O
dir.
SkiiespillerZangenbergs
AniekikasToiirnc —- H5.M.
Fiisiigeii hat den 12. Febr. modicigei
liil. Ekiiespiller Chr. Fiingenberg i
Indiens oq nniderholdti sii nied hiim
iiin hing foiciiaiiende Rejfe til Ame
ili-.i. lwor anespilleien gieniieiii de
diiiike Foreiiinisier vilde scisa Lejligi
bed til at se talrizie Repræienianier
for vore Liiiidöiiiasnd
Tjeneftefolkenes Fore
n i ng afholdt Zøwdag sden 1i)· Feb.
Delegereiinøde i ,,F—olkeis Has« i
«O-don.se.
Der im inødt ca. 30 Repræfen
tasntei for na. 600 Medleiiimei. Det
vedtoges at udqive ei Ugeblad samt
ai arbejide for Oprettelse af en Ovi
skole for Tjeiiestefolk.
Kan
Drankeren
helbredes?
Hvoiledeg en Duftrii losie Tciikieiissaligi
ipsrgsamalei vaa feiii Minuten
»Entwu· ilvinv kiin have Roger
lsed inden Familien, liiiio hiiii
virkelm nistet bei-«
Linn stark:
sei-g iioi det. Jeg icoi-, oi enlivei Mund
siin fiiii iiliskn for JiiL Teiie ci niin »i
- feiiing eiiek nimme
Aaigvideljeix Ei
iri ot iniii Mund i
inne Blei ioiioifiiis
at nilioive iiii im
Tisif iikien iii bei
lytkcdecz heim, koni
ieg iil den veibe
vix-innen at Tiiice
vanm M iikk um«
nagen lldiid, nicn
eii Liiiidoin eiq at
en Tiaiikei tkcrii
i qci incic iil Mein
iii end Moraliikikdiieii. Dieb denne Teuri
iiir Iici iiinoi ikg bei reiie Middisl eignet
iiiedede liiini.
Eidcn liiie Iesi bekrndigioii detlc ciskis
ijiiigin ddrl iil iiiciiigc andic sei-innen miii
oginci liiiis tiingi bist nied nuiciiiemI Reini
iairip on niiiniie ai bis-si- lieis tie- dc ineii haiikis
loic Tiaiikeie nndei Geh iiidliiiq. Isiidbeiet
tcin give-z neinniisliiik ei iiie inni, lii cii ciii
Hain-, aldclisss iiskideligi riii iiiiisi insgci Uni
iiiii suq ei iiiieilieuiii iiiii. iii Dei Oil nimm-,
ogieqisiä nikd «i«.:·b- give fein niiinieie
Loln nimm hin-J Te l-in nii fxniic iniii Ti
iiS »Nun-i tin W mis- "»’iii ei, Wir-T Miit
gam »iiiiierioii, LPH Maine Ave , Dili
liilkii, N. TU. Z nd i nin Emin Im ixsii
lllli’li1!iil«lz’ii’.
Et storartct Tilbnd.
. » . - «
»Nun-en oii Vieiiimct
in-—i is- ji!..7.-. »Ein-i Mist-sichs .-s.i
« il ikiif »F Wein liisik)-!", e-«k iiii iisknin
inir Jana-Hi nnd niisiiiii i-( iiisie
Sude « isii i iiii Pir- Yliiiciiiiszp Isl
Kniiliiili ek iil Iss ii--i. Lin iinliiiii iii
Lsiiduiiii i ins sinni- «(ii. ritisitiii il
in ir i .- itisii ifi i! .«l i«i »Ist sind-i
iii ispn n Ime sli n.i itiii. Hii ii ii·.
sinds nisnickit nr Thdiiii
For 20 Ccntii
I,"fkiiiisr(e», in « -i ins is ei »- ll -r
iiiienicni los Lil. Mut-, isil i-· leih-«
Etit »Ih-- tun Hi Eis-mitwi« iiiio iii
Tilickq ei siliii Teil-« Tillsiits ei kisii iui iin iilinekviiie
Aduiinriiisn M biidci iiuiis ist«-rinnt iii iiiii.siii:eiii
iuiiiliir. Windeln-irr im Eli-v ums-( iii
Ihn cis-Min- Cisisiis -ii.iiiii«s, JciisiL
«-« » Bclkkrendc,
M Jutekcofant,
»So-Mel Englisb
Sow to use it."
ist Manitkdsstmmim for Vrngcn
as Eimklst
Joiculiinr Turck Basel-, Wonnen-.
ngntcr Inst-S
Sl W onk Aarct Ecud 10 Contss
for et cnkclt Etscmplan
cORREcT ENGLlSH,
Evanston, Ill.
- O « HJ .Zh1.x-knue»dkcm
. II
L sure-z o sm-st«:dig;’lxlns1dnu"d
c! iwnundc uq til
Muste. erfonA
Wurst-fu« :I.!-’jnn.
BASMUS JOHANSEN
isr tin vol tin-»Hast miscl
Avlskeilslscsherfnrctcst
komm-MS Anr. Dem-ins
Mutters, Mann-»m. links-n.
’l’wi1ns,, most Lager iik Its
piiirs samt »I. l. Ums-»F line
us Musik«-eri, som Mr
gjort sitz in hemmt nat
lc v i- l i tat. Papst-til city
linggim mail Autoumml
sent. Unsinn s(kp-irututs.
lsjn His til alle-. met- billig;
kom ng se tot- du kober
f
YZTIDPVWUXIETH
Flensborg. —- Til Redaktpr
Jessens Grav. (F.l· Av.) Til
afdøde Redaktør Jessens Fødselsg
sdasg den 5. Febr. Entom der fra
Betan on meget sfor og smuk Krasng
af Laivrsbæxy Palmer osg Roset
Krasnsen var forsynet med bresde
tøde og hvidse Silstebaand med
Guldfrynser. Det ene Baum-d bærer
Jndstriftem ,,Rigssdagsmiaindd Redak
tør J. Jessen«, det anbet: »Im
nordslesvsigsst Ungdosm i Berlin«.
Tosftluwd. Snestokm Tots
dag 7. Feb. husvkde de der paa Egnen
sen Vorkygsnde Smafwrtm tisl lansgt hen
paa Eftermiddwgen. Aftenstvget, som
sswkdie vcere der Kl. 7,46, awbom
førit Kl. 4 om Nuttm. Basnon var
Oben 9. Febr. atter rysdsdet og To
gense «i sm gaansle Genge.
Tastlsmtd OW. Eie-ndoms
hunsdeL For-jeden Dag folgte
Land-wand J. Sierich i Rurusp sit
Lawdbolsstdd til sim Nah-ver Niels
J. Hist-Puck og Hams Bei-r Søwp.
Købeswmfmen er usbekonidi. Ejentdmm
man stal u«dftylles.
Totsdsagon iden 7. Februar køble
Johænms Sinich den Ward-hand
ler N. Nielson af Møgeltønkder til
hørende Stammrcel i Dover mad
omckrent 25 Hektor Land og 400
Mark Statteværdi. Kobefummen
nævnes ille.
Aabenraa. — Fifkeriet pack
Ilsabenraa Fjord er i den fe
mre Tid rigbig gsodsi. Der indbrin
ges sdaglig større Fang-ster. Særs
läg fanges »der Sild og Brislinger.
Som on Undtagelse kan nævnes, at
de i Aar holder stsg temmelig go-dt
Pris, fasa Fiskersne virkelig hat
noget Udbytte for deres haarde Ar
vbejdr. En Del af de hsjemlige Fi
sferifaritøjer hat i den sidste Tid
sauer indlagt Motor, og siere er uni
der Udførelse, faa de nu fmrt san
faa en lille Mototbaiasdsflsaade sen-di
ud Na Fiskeri.
Gram. --—- Gesneralforsa111:
Ung. Den aarlige Generalforsams
linx for Ilirdelsmejeriet »Statu
:aar-d« asholdteg Onsdag Efter
sniddag den U. Felsr. Paa Petersens
Gæstgivergaatd i Grum. Regnslai
bet, der balasncerede metd en Sum af
»Im-H Mk. M Pg., oplcestes og
,7:«dtendte5. Der er fridste Aar insb
Ieoerct st,0s"«s.z,f529 Rund Mælt, book
as er tærnet oq folgt til Etsportfore
iningen 102,070 Pund Smør, til
Leoicmndørerne 6654 Pan-d og lon
Iant III-ZU Bund Desuden er dkr
folft tontant 1046 Puntd Fløde vg
803312 Pund sød Mcrlt. Forbrufket
til 1 Pund Smør hat været 26,4'J
Pund Mcelt. Gennemsnttspris ps.
Pund me 119,51 Pa. Dring
thcstsninger pr. Pd. Smør med
Kessel 12,f)6 Pa» uden Korsel R,15
Vg. 1000 Pund Mælt hat insdbragt
i17,18 Mk. For Drifl af Osteriet er
indlommen 685,76 Mart.
Der soptoges dereftier en Del nye
Jnteressenter i Mejeriet, færlig fra
Vrættdstrup og Fol, tyvorved Meh
riot vil blive betydelig forstørrei.
Gratmby. — Den nor-dssles
vigfte Lansdbofotening
holdt den 5. Feb. Mode hos Gast
giver Hause-n i Gram. Moder anb
nedes as Foreningens Form-umd.
Formgter Høyek af Billeslund, der
rpsocsdwde Forsamltnsgon til at syn
qe ,,5.Ztræt dtn Fo- «. Dekefter gavesz
Ordest til Lege Dr. med. Simonsen
zaf Toftluwd, der holdt et Interes
jsant og oplyfmtde Foredtag onn,
hvovlddes man hat at ifosrhvlde sig.
mar sman tammes af Ulyllesstilfælc
de, og lade-n Lægen Kam komme til
iStedr. Forfamlsinsgen taklede Tale
Ten for Fowdvaiget ved at reife sig.
Eiter Forodrwget var der Fallegspis
ninsg vg Basl fort Formimgens Mesds
Flammen Msdet,« der var godt besp«gt,
overværedes as heut-ed 150 Personen
—- Knust Helen. Statt-mö
fovstasnsder Sckawp pas »Mit-at Sta
thsom Sw af P. Starup l Gram,
Var fokloden sasa ubcvdtg ved Ran
gertsngen als en Bauen-am at san den
me M tin-d wider et af Miene,
Ohr-owed hælen fusvdstæwdig knutstes.
SW M t tangere Tid W ar
-degtlg
—- anokfartew Da der sta
dtg kommt-c M merk Sm, ftvdvei
der den 6, Febr» kan Kainsefarten
holle i Gang. Karten bliver ogliasa
dygitig brugt i Vintesrx men den hsar
ogsaa haft Ro i lætrge. Hier hat vi
ilke haft Kainespke de sitdfte tre Aar.
Warst-dran — Byeins For
skøtnsn e fie. Ihrstønnelsegselstai
Esset ,,Frederitks:lnn"d« has i thier
aaret Wabenan VJPlintxtkngen a7
den af zden tidliigere Gjier af Bam
drupgmardd, Grosserer Jakob Niet
sen, stænkede 4 Tonder Land store
Jor«dlod, uatlmindeliq smukt beligs
gen-de ved Bønstrup Ew, kun 10 Mi
nutsters Gang fra Byen. Selskabet
bar taget en Opgave iop, som for
haabentlig svil føre til, at der mied
Itden paa et nasturskønt Steh stabes
en Plautusng saa stor, sast »den lan
give iPlads for en størte Foltefor
familimg og blive et Swmlinsgöfted
ikle alene for Foll nor-den for, cmen
ogssaa for Fell smden ifor Auen.
iVatmtdrup liigiger tue-get centnalt
for en ftor Del crf den smstdterfte Oel
uf Slesvtg, og Byen er med sine 2
ftore Hotellek i Stand tbl ast lmme
tilfredssttlle et »st«or«t Fremmedbesøgs
materielle Fornødenheder.
Den ltdeer Lwnld store Pat
cel, öder nwd Pest støder op til det
snye Awlæsg, tilhører et sanderjydst
«K-onsovt·cu-m, som for intylig hat lobt
Ien Del of Vasmsdrupsxpatards Jordan
Man banden at det vil lyltes·ast for
maa Kommunen til at løbe denne
Parcel til Beplamtning. J Foxlbim
delfe med tde alt tilplanstode 4 TM
der Landd vtl der lwnsne stabes et bej
lig Lystwnilæg med direkte deanigk
til Søen i en Lcengsde af omstrentH
1500 Alen. I
Slrydstruip. — Dyr Forsil-l
stisn g. Den 18. Jammr meddelitess
i »Modersmaalet« at niogle Lan-d
mcend hevfm havde udmelidt sig af
lden genisidige Forsilringslokening for
Kreatur-eh ,,Holfatia« i KieL fovdi
de fIainsdt Forenisnsgen for dyr. En
Mund med 2 Køser var fault-des
kommen til at bekale 35 MI.
J den Lbnledning hat Blasdel frsa
,.H«olsa-tia« i Kiel modtaget en Stri
oelse, daleret den 5.Febr1mr, hoc-ei
Oel blandt andet hedden
; ,,Ved Opretielsen af ,,Holfaiia««
ilslev del anfet for tilitrcelkeligt, naiar
Tder for sit-er oiilrcrvedes 2 pCLz
Jssnen da denne Procentiais ilke var»
ltil-slrcelle.li»q —til at forhisndre et ftorti
Tilflud, blev efter Anmodning af«
lTilsynsmyndighieden Prckmien citat
»haasnden forhøjel til ZU- pCt., lwils
let limsde foretazqes af Forvalinings
Handet pasa Gram-blas af Statutiei
»U, Forsilringsbetinsgelferne
Naspir nu el Medlem hat Stude,
Haa vsil idet ogiaa gerne have Gesde
Jørelfe derfor. andtxæder lder over-J
rrdentliza store Tab, faa er del doIJ
nod:sen'dig.t, at der masa vcere Mid
iler til at betal Zladen med, sog du
»Holsatia« bete-r paa Gen.si.dighed,
er Medlemmerne forvliglede til at
ketale Tilslud, dersom Prcemierne
ille er tilstrcrklelig. —- — —
Jndttceder nu ensgang et Aar rigt
paa Tab, og Medlemmenne masa be
·tale atmet euere end ellers, lau defte
fle, uden at del lnn forudses, og nasar
fsm Folge her-of 5 Medlemmer i
Slrydflrsup smelsder fin ud, ksan vi
ille gøre derfor; der mag-He da ikle
indiræde noget Tal-I En Form
ting et ingen Anstalt, hvoraf der stal
drang Nytte, men den er til at be
flytte sin-. Medlemimer mod direkte
Tab.« —- —
——- —- J denn-e Skrivselse afspælles
ikle Jndtryllei af, at »Holfaslia« til
Tider lan vasre en dyr Forsilringsi
forening. «
—- EjendomshandeL
lGaardejer Rasmus Møller i Uldal
FIsolgste Tirsdaig den 5. Febr. sin
Ichvavd sior 68 Tender meid et Net
toudbrytie af 325 Mk» til Gamdeier
YNiels Hvsidding i Slsydsirusp for
38,000 Mi. Der shoilet en Wftcegt
«an Gent-dem Tibtwedelspn stwl sin
«de Sted 1. Msarti
—
Verderle —- Dsid paa Vog
ne-n. sTitsidag den 5. Febr. reiste
iMmer J. Paulsen og bang Hwstru
her as Byen Eil deing for ast be
sitge en Wien sum et gfft med en
Gnæwprsynsmsand der. Reisen gil
MASS- pm Sdaeionen dnaIk de Kasse
og bei-am sig deteftet til Felde mod
Meter-nd hiern. Paa Boten derhen
IdmonVogm ssom var senkdtidemi
Mede; men neeppe var de kommen op
i Momen, og Womit M aldnu
kkle sat sig tsil reite, spie Monden
A
ank baq over i Sædet og var død
I
I
I
I
I
I
I
med det sasmcme,ra1mt as et Hjersth
flag. Den Afdndg en fund og stærk
Mund der aldrig havde mærket til
nozen Sraghed blev kun 51 Aar
unmel Han efterlader sig Huftrtt
U 6 Børn, hvoraf de to er Monstr
;:re ede.
Azerfkov. — Afh«oldssa-.gen
Nisfionær O Madf sen fta Haders
!ev, som Mandag sden 4. Febr herv
de hokdt et Afhockdsforedvag paa
,.Familie'hjem-met« i Toftlsund for
Ilfholdsforeningen dersteds, hol-M
paa fanvmes Opsprdriwg et Foredcrag
her, Onsdasg Aften i Goodteimptlaw
lagen. sDer var msødt ca 100 Til
hørerr. Foredmgsholsderen hiolsdt et
læterigt Foredm-g, sit-m fulgtes med
Interesse crf Forssamskingm Han
sbekysfte det imed nogle illusstneresnde
Rott. Føbgensde Vers, som Digteren
sKaJalumds fromme Moder sena ofte
sen-bog for sin iSøn, og som sblev
Digiteren til stor Kraft under Livets
Styx-me var sogsaa givdt ast tasge med
i Afhoildsaebejdet, sagde Talerem
swamp maa »der til, stal Livet gro,
Ej Mmp blot for sdagsligit Brød,
Man Kasmp for Frihed i Liv og Tro,
Thi evig Stilstand er Død.
Overlcege Ottesen ved Skodsborg
anatoriusm Ist-ger: Aflyoldsstand
punktet er et Adelsmicevkez det bør
være de wnge helligt. Det ser et af de
M-idler, fsom fører de unge fremd
paa Kongevejen til fand Storhed
Efter Foredriccget vsar der fcelles
Kasse-hard, hin-or Sange og sen-act
Fortællinigser satte alle i en glaid
Ztemninsg og det uden Kosng Alto
bosls Tiljtedevævelse
Ieis. — Jels - sGrø nebæk
Andeslsmcelkeri afholdt sm
zarlige Generalforsamsling forleden
Dag. J Aaret 1906 er der leveret
3,498,191 P·d. Mælk· Med Frsadrag
af Det-ccil-11dsalget er Gennemsnits
forbruget 25,94 -Pd. Mcell til 1 Pd.
Zmøn ESmørret er ssolqt til en Pris
If 121 16——100 P-g. Af Fløden fra
de tre Mejerier Mord for Grætrsen
er der lceknet 487,557 Pd. Smør.
Tsrifthimkoftninsgersne beløb siq txl
TRJRL Mark 12 Pa. Regsnffabet
flntter med et Qverflud af 25,25k,;
Mark 60 P-g·, hvoraf henfasttes til
Reservefonds-et 2500 Mark. Resten
fordeltes mellem-Lev·erantdørerne med
10 Mark pr. 1000 Mark.
J- Bestyreslfen afqu ved Abtret
nimg Gsasavdiejer Jørgen Ssørenfen, i
Ewig Sted Valqtes Gasakdejer Kristen
Vosnsbæt II Tilfynsmadet afgik ef
ter Tut Jes Dall af Jels Sstoo,
fom esnstemmig -·aen"valgtes.
J Zommerns Lob agtes indlagt
elsektrisi Belysninq Pna Mejeriet.
Toftlumd. —- Ejensdomshaw
d e l. —- Piaa den Løvdaq d. L. Feb.
afholdte -«2(1kttiosn i Nurer over Hans
Rolsivvs Gard, sosm Hasnsen og Sis
renfen as Tingslev er i Vesiddelse
Haf, sit Nil«olai Niser -af Runsdbjerg
Este-den kaldet, 8 Ton-der for 2501
Mi» Rasmussen Lautkup samme
Isceds g Id. sspx :-»-3,000 Mk. Stam
Parcellen løsbte Hans Rolskov sei-v for
32,0()0 Mark, men folgte stracks 12
Tknn devaf for 1.4,000 Mk. til Ni
kolsai Rissen saf Rundbjerg. Bestei
ninsgen folgt-es til høje Prifer bl. a.
2 Mikro-weh den one til 1275 Mk»
den ansdein til 990 Mk.
» —— Hans Moller af Brandernv
»Im-ad folgte samsme Dag sin Gaard
Imed Befcetning til samme Firma for
;32,000 Mk. Der hviler en After-St
Eva-a Gaardm
i —- Købmand Laust Christensen
i- Taf-Hund folgte forleden sisn Eim
dom i Osterbyesn for 7425 Mk. til
Komhawdler Amtdwas Rissen, svm
bebor Hufet shdsn i Fjosr.
Den100-aar«ige Smed i Fae
Fte-d, der ved sittste Valsg glcededc
,sig over at kunne erfgsive sin Sie-arme
paa H. P. Hanssesm er ifølge »Schl.
G.« nylig dad.
Bylidetw —- Slaaet Wjeb
(sFl. A-v.) Dsa Durste-n Schnitt-Es
Hustru Tirsdswg Aften (d; W. Jun.)
i Msrknsingen vtilde heute Band
fawdt hun fm Mtawd ltggende jam
rewde paa Lpgukvet i Mist-MS Dil
ftiaind og mod blødvude hoved Hatt
VlCToRlNA eransttfor at væke en paalidclig met-must Behandling·or de
, flcfte new-Ie, trouifle og private cn dumm sammt
mindelig Svagheh I alle dend Formen Ioktldllai Lustige-we o. f. v» fomar agek ved Opernst
ssrcrimklsp, Ulisstwfivnmed. items Vamsr,1ldivasvelfcr o. f. v. Den oval-et ei neun-s Nerve
sn km on ge omsmset sammt-« St kte og Lin-straft Dengivek Blonetdet ums-, seit-,
wrudlende oq rennst-use Omlstu om er disn forer Vettnnetjefor sanft-roth Sau-lieh
Lytt- oq stemttvsa Belisar-. J dem- Livcts Kamv og sinnig zumal-streben er der nn en Munde
en behutkss1 Entwinden vaa, nemluj ved at lumvc ist-neu Wem-met og alle Orts mete- clltsr mindre
ern-ne ku» um«-N Organe-m nn Musik-is , um Xiv on Euer-as tws Miknd og Minder
Aicturmchkmndlsnnkn hac- kuort distsk for sinds-r, og hvad den hat« giort for andre Inn den onsaa
nun- sor Ton-. Mmmc Amen Eksarisnvcd m de mange Munde ovsrbtviier cnlwrk om at den er en
ssIker Lehmann-« Fki Lea-mark Undekspneucun·sn its-tin billig Oehandlinth sont
tilbmsdog sen-»in Ihnen-»mer ovgivne Symptomen Sei-d euer Symptomlmm i Das.
THE VlcTOKlNA c0MPANY. Dest· A. Roma It t, 30 Dem-dont strcet. chlcsgm all-wis
-——.—--—-——-—....———f».— - --- » «
»so-»sa-OsosstLstskOsstsgsOsaiOigiOskskoskx
Folgende Striftet qf P. S. Vig:
De tre økumcnifke Symbolen
dercs Oprindclfe, Jndhold og Betyditing.
30 Süden J Omslag 10 Cenm
Bibclen, Guds Bog og hans Borns Bog.
16 Stdn-. J Omflag 5 (5,entö.
Om Troens Vished.
23 Sider. J Omstag 5 Senkt
Sand og falfk Luthckdom.
J Omstag 5 Cents.
WEOHOEOEOEO
Danfke i Amerika.
Nogle Blode cf den daner lldvandrings Historie, færlig den usw«-,
samt en Onerfigt over Danskemes Antal og Udbredelse i
de forenede Statut 109 cider. Prig 25 CentQ
Den luthcrstc Kirch Mission i Amerika.
El Fokedtag ved Urmaus Menigheds 50 aarige Jubilæum i Racin
Wis» den 27. August 1901. 24 Sider. J Omslag 10 Geruch
Den rette Brug af den helligc Nadvcrc.
35 Sider. J Omilag 10 Gent-.
Om og imod Advcmismcn.
48 Stdn, i Omslag tsc.
DANISH LUTHERAN PUBLlsHlNO HOU5E.
Izu-In »Es-L
sk- OHOEOEOEOEOEOMMOEO
OBÆOHOOHOHMOOIOOZOVOVOHOOIOMÆ
?
?
Z
?
?
NYETESTAMENTER
Stiirstilct, indhmnlssn ishirtinxxshiml 60c:·
Jsl(-llcnmlil(-l. i Imje.-li,xxt lzjnd Böc.
; x--l(-!l(-ms-nilsst. tin-d (inl(1—nit 5()c
l llusfust pkm Himml, i stmrkt Utnslxig 20c.
DANlSH PUBLlSHlNG HOU5E, Bleib-, Nein-.
I
I
s
i Iet danske Bibelselskabs Udgave.
O
shasvide vsæret sysselsat paa Los-ich
kg ved Nedftigningen er Ulykken stet.
Hvotledes det er gaaet til, bliver ak
drig opklarei. Lægen erklcerede, at
der var stet et Brsud paa Hier-»stat
len, og den Forulykkede html-tm uden
»Bevidfthed, indtil Døden henimod
Midnat gjiorde Ende paa hans Li
«delser. Han var.67 Aar gamsmeL
FRU OLSLN’8
TRA hlc pl Abk.
Verdikulde sahst-.
t
!
!
I,
!
«skugsanvisnsnx:. smok Mt kan nnuesjlup o.
s l:·-.k piivssnukuh Folgt-s has
I· t- u O l s s n .
l No. 97 West Wth states-, Hawan N. I.
l Aus Isc.
» III-u Obst-III Rulmcskntlmerksst im- brumlsnm
; dzl let-, munle unsr. Legt-um« Apistan ssmr Urv·
ausartorpg frmtbit tillu main- lmd y:!-1-1mn1.
« sspsiru slm Ahotckukut sendo luk «i«-.-. tug ins-km
I sum-I.
« Tit ruhn-tu smn indsenthk sks cum-( Fkhuwrkssk
vi! vl scnilu Ruh-en trit.
Ists-I Ober-'s Linde-neue
ssr en sikktsr km· snk Rlstsiirxmsissnm wnlno lsis
,t(9.-, ers-. LinnementHishngtin-« Fru U! tsn Mo.
rseuxlu 81.00 us H vll htsntlv dut til du«
sweetest stories
Ever Told
ot- THE BlBLE BEAUTIFUL
for boys and sit-let The groatest lsiblc
book for yotmg people over pul)1ishe«t
Beginnlag at the creation jt takes the
skeader through the Bible in fifty-two
chaptets, one for Such Aal-baut of tm
year. while a set-les of questions follow
jng each Day ldteadiug holt-s to rocall
Incllmpkess upon the mjmi the lziblo
truths leakascx Writton on an entitle
» now plan. A Book of pleasuro and pro
Hlt tot your-g person-i on saht-um aktu
twonx II tolcl by Anat Pkmionca Pro
tussly illustkatod with now magniti
olont litogmpus in coloks, kalt page
halt-tonm, and many other bocutitui
Coccums-. 254 lakgs pages.
Fries-. 75 cu.
vol-l- i.uth. Publ. Haus-.
Junk- neu-.
»W0DERSMAALEP
Øvelse i at tate, Trag
. og aktive Dansk. —
Udarbejclzet at sig.
« Anker-. Furhandles
, nu af Danish Luth.
« Publ. House i Blsisn
» , Ist-gen er128 Sieht-;
Pris: inc1b. 40 cis»
s- indbunden i Spir
tiugshmd so cours.
, ges-Aue Bestinsxk
« . get bedes ou Sendt
til Publ. Konse, da
vi hak overtaget Restciplaget og bele
Forhcksdlingen ai dennc ypperligse
60-k. Forvcsntende Der-es Ordre.
Danish Luth. Publ. Hauss
Iklslr. Naht-.
DANMARKS KORT.
Stern-lese 23x28 Tom-net Trykt i
fordkoilige Ein-von vjser Mart Jeru«
hauen l;yer, Købstæder og Flaskkey
»zum alle hetydelige Landxbycn stonse
G Ein-de og Hirt-ker
Tildomles i en Paprnlle portofrit for
tsc. j Friimtkrketu Bnhver dansk Mantl
zur-de ejc et Kort af DimmarIL
DANISH LUTtL PUBL. HOUSE
Ums-. Nahr.
salmsbog Nr. sc
Ny salmebog mod alle sclmoruz M
hemmende dot- ny Tut-S, lslt 990 Nr
men uJen Tiskstetr Er i puseucje Pot
mut, jkke tyk og klodset som do moci
·l’(«k—1--r jndbundno salmobogen »so
cr tue-d find Guldsnit, Kors, llnrpe ok
Tjtml i Gukj og on Guldliuio omkkins
Kante n. lncjbnndon i stockt-, solidt ok
Inst l.aleerl-in(l, mod smuclsomslag os
Feuers-il. l den sulmshog hat- man den
l«’ur(lel, at man hat- cllo salmemo og tot
passende- Bustormsh Pklson St .1.80.
kZbenhavn og Omegn
sgsLLEDER.—-— "
Detto er Titlen puii en ny samling at
Eine Bitte-der km Danmarks liovodsmd,
udkunnnon pag Villtelm Tryclos Kast
korlug i liebendqu
ludelmtdor 30 storo Bllletjot at most
bekendto strog i Kobemhavn og Omokn
derjblaudt der ayo Buddhas-, Marmor
kjrkea, Vor Fkuo Kjkke, vor Ekel-sk
lclkko. Engel-ske- Kiklts· Rosen borg, Pr
cjonsbukg, Betst-ti, Pattl at Dytohavou,
Boden, Amallonbokg, Dronnlng Londo
Bro. Nod-vors Zoskildo Domkirko o.s.
Alls Alles-me et sur miser-to og gocit
kopmäuocksåo. Dot et- cu tln samliox St
tune. Don tm tot Cho. krim. weilt