Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 22, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
man betont-er al sden Forttasd, Sa-»
loose-tat gir, alle de nun-ge hieni,
som bit-ver Idelagte, alle de mang
Mer. som W til Gran-de
M Grund af Wienfbab, sen
stulde «det voere en Mist for enlyver
af os at modakbejde dette eresen.
Dersom vi, sont et kristmt Folst i
Opermsstenmelse med Vibelen vit
de leve med vor krikstekige Bekendelfe,
— da maatte Saslokmevne d-. —- Af
boldssagen er absolust nødvewdisg
baade i ltistelig og social Heusc
ettdr. Dei et en Kendögetning, ak
hvot Spiritusen blkvet Xuttct ind«
E ej Hiern, der bliver KristenidommmY
lukket ad. Devssosm Kirken og Afj
holdsfagen ste gaa væk, da dil-l
de det blive ude med dette Land«
Lad os opmuntre de unge og op-;
fordre dem til at were med til ais
brinige mere Lys og at bekæmpe etä
llvcesem fom loegger Stut og Falk.
Ide. Hvorfor siaT Vi taale det cfs
Saloonerne, som di ikke fauler afj
Kiesen? Satt at eders Bøkn komj
bjem fta Stolen og fortalte, at nuj
stulde de ikke lcere mete, nu havdeI
Læreren brændi deres Bogen nu
siulsde de lære at fpille Koet og at
knyde og bedkaqe i Koktspil ng
staas og bande o. s. «v. — hvad vilde
J som Forældre faa sigeZ Bilde J
lade dette gaa vaaatalt ben? vilde
J ikke straks reife eder mod dettej
UvæfenZ Men netcp dette ek det jH
at Saloonerne leerer de voksne. !
Det sociale Fokhold er daarligts
fom des er, of( derfom det stal blive
kedre. maa Saloonerne lulles, ogi
,,Lampcvuoscrcu.«
En krislelig Fortcellinsg fra Stor:
lsyen Boston om en stattels fastig
lille Pige, som lever gennem trange
Knot, men dog naar at komme
blandt gode Mennesser, som hie-el
tser hende. Bogen er sireven as Marie
S. Cumntins, en dygtig Forfatteks
inde, som sendet meget til de sattiges
Kam. Bogen er paa 532 Sider og
kostet qodt indbunden s 1,20. Den
er mesl Passende for de unge at læs
se, og burde sindes i alle de unges
Bibliothelek.
Noomi
ellet Jerusalems sidste Dage. As
den belendle Forfatlekinde Mts J.
B. Web-b. Bogen stildter i Fortd
lingens Form Scener fra den Tit-s
periode,der er mest rig paa Residen
heder; den sorgelige Tid for Jodetne
og Jerusalem, da Forjæstelsen gik i
Opsvldelse og Jerusalem blev neb
tkaadt as Hedningerne. Bogen er»
bleven læst med slor Interesse nf
gamle og unge. De, som isle hat loest
den« vil sillerl lcese den med meaen
Glæde og Interesse 484 Sider sin:
indb. Pris 81,25.
-,.sl’kisteligt Folleblad.«
Redigeret as Passok H. O. Fri
modt Mollek, sho. Ptæst i den soken.
Kiste. Bi hat nelop saaet Meddelels
se onl, at des hat vundet i Usdbte
delse med over 1500 Abonneniter i
Danmatl i de sidsle tte Mauneder.
Des slulde glcede os, om dette Blasd,
som er es Bindeled mellem vor Kitle
hjemwe og l,erovke, og But-bringet
sra Mormonmsgsionen lunde ogsaa
hos os vinde mete Udbtedelse. Dei
udaoat boer Sondaq og kostet s1,00
quellt-. Kein beslilles s l
»Aus vaa B icn«. l
Ema-ums oq Fortckllingek til
Brut for Prckftek nq Zøndagsfkole
lærerc. CFn ny Samlinq til Bring
nim as bibelske Sandheder, fund(
og nurirlhe med Sandhedens Ptæ.1,
særkh V-1«sfende for Sondagsstolen
ne· III-un ek oafaa besternt for Les
nitn i Hjemmene oa vil yde god
Hjassp til Qrdets Forftaaelse. For
at let-e Brugen er der i Bogen en,
Forteqnelse, der vifen paa hvilte
Sidek der sindes Forfællinget til de
anfskfe Striftsiedet, hvilket et meget
praktiss. 242 Sidet godt in«db· Ptis
8190
Gud et min Fresse.
Denne deillge kristelige Fort-l
lino as Eugenie von Wiss-kalt Im
et ovekcat lpaa dausi of DISC, Mi
dtet den Uto og Dominikus-, Sich
ten bar· naar Herren Mc et Em
heksser,.oq den dvkle oq Rost- tan,
give. M Sider sitt indis. w M«
Denkst Licht-. Publ. desse.
slait ...... Hebt. .
M u paa Tit-, der sen ein Famu
.-dting i social Wanst-. W tun
span, at sdek i de" Fee-sed- Spate
lsidstr Aar dsde 75,000 Man-Wer
isom Isige as Drit, og at 2500
Zustyldige sama Bsm blov staaet
Jihjec af dekes drum Jota-ihm
jSalioonernes Arbejde, bestyttet af
szLosoen og Krigzvcesenet, er at dringe
Sjæle til Helvedr. Der er intet,
»der tmmner og pdelægger Lamms
og Præstemes Arbejsde svm Saldo
Verne.
For nogen Tid fide-n blsv ider af
et Kirlesamfuwd udsendt en Mis
sionær tisl Hedniwgerne. Med sam
me Slib, ssoim Missionæken rejste,
og til fasmme Pladö l Hedninsge
san-bei sentdteö 17000 Gall-on Vicen
devin; hver havde sin Mission.
Jeg maa siutte med at sige, at
Afheoldsssagen hat istm Betydnsing——
lsaade i ltistelig og social Hauswir
de. Korn derfot, Bewies-, og sint
eder til ,,Vlaa K-ors’ kristelige Af
l)olsdsbevægelse.«
Derefter talte Dr .J. A. Gessitm,
en lendt dansi Chirong Læge, om
de berufende Drittes Jn«dflydelfe
tsaa det mennesielisge Legeme. Dr.
Gessing holdt sit Foredrag paa
Engelsf, og ud fra det lægevidensta
lselige Standpunkt, idet han be
Iyste Altoholens absolut ftadelitze
Jndvirtning paa det menneslelige
Lege-im og hvorledes en Alkoholist
fynter Gradvis, længere og lcengere
sied, indtil det sidste Stadium, eller
Delerimn tremen5. Der findes slet
ingen Nceringsvcerdi i Altohol, det
e: flet og ret Kemilalir.
Alkohol er sladeligt for Øjnene.
Nydelsen af Allohol i den varme
Zommertid sgsiver Aarsag til for
ffelliige Mavosygidomme.
Nydelsen af Alkolyol i hvillensom
helft Form forringer Arbejdslraf
ten og flapper Legemet.
Dei er satt-ist belyst gennem Stu
dier, at Alkohol er absolut Gift.
Alte-holen er ille alene stadelig for
det enlelte Mienneste, men ogsaa
for den kommende Slægi. Alls
lwlisme og Drulkenftab et advelig;
det lille Batn bliver spdt smed Gif
ten i fixi, og den virker hemmende
for Barnet Udviklinsg og Opvætst.
Dr. Gessisng slusttede sit Foredrag
med at from-Mc et Digt af sin
Yndlinqsdiqter Ldswafellom
Msdet var godt bespgt og der
var baade Sols-fange vg Fallessange
under Modei. Vi er sitler paa, at
manxae hat faaet Forstaaelsen af
Afholdssagens store Betydnsinsg faci
rel i lristelig og social Henseende
scsm for det mennestelixpe Segme.
Tær var fleu, som beviste dette ef
ter Fowdraqeneg Slustnisng ved at
lade sig iindtegne som Tilhcengere
af »Blaa Ida-M lkistelige Afholds
forensing.«
Missionsfaug.
Min Tanke jeg sttiver, Papiret den
giver,
Den lcensge hat hvilet paa Sind-et
saa tungt,
J Søstrnde Lære, hvor end J man
vcktc,
Lad os til Guds Ære staa famsmen
som een.
Jhi Vantroens Strand diens List
-og denö Faun-,
Forvilder faa mangen en lebende
Sjæl,
Eom Frelse hat funsdet i Kriftus,
og vundet
Tet evige Liv — o, den Glæde be
staat.
Vaagn op, hvo som som, kignI
Jomfruer floge,
Thi cheivelen lurer paa Sjælens
Fortis.
Naar Hyrderne sover, vil Djævelen
vaage
For os at bedecke, i Ssvne ast Haa.
Gudg Bstn man-glitt Føde, thi her
et san Ide
At ensom man fsler stig, hvor man
end gmr.
Her manglet to Mc pas Bellt-and og
OW
MenLkveHKrkstut-o,bwsan
seht-at
Vaqgsn op, btuger Froste-h lud Mc
M.
Sau Falles M M M Styls-des at
e.
Fug-des der take-, ein Mit ej
, « W
Lyjbjwdk»,ka o-. expoe Ic- M
Isng Hufei, »der brcsnsdey We itte
man sendet
Ei Bad til de Foll, svm derisnsde
, most ho,
»Mot! ladet dem sovie, og selv de sig
love,
Og ventet paa mewn i Htmlen at
fau.
Men aldrkg Vi vinider sden Krone,
som Andre-h
Dersiom svi vil leve dort sKød stil Be
hag—
Det gasmle maa dødes, og vi maa
genstdes
Til Livest i Kristus, fasa siger Gudsz
Ord.
JHav altiid for Øje hanDSved og
hans Møje
iHans bodige Pande og blegsnmde
, 'K-in«d.
Se der, hvor han lkdkr den bitreste
! Kvide,
Betasnk dog i Tibe, for dig og for
i mig!
Forfattek af
en Jndremissions Ven.
Land i Damian (8'o.,
Montana.
Ved a: læse en Artikel i ,,T-sk·«.
ftsrnt)lig, optaget fra »Dannevirte«,t
sont jeg til at tccnte, jeg vilde flriveH
Isdt otn dort dansle Zettlement hast
E Datospn CO» Mont» da ogsaa ltecs
cr Plads for mange Nybyggere med«
läge san gode lldsigter som i ValleyJ
po» Mont» eller Williams Co» N»
Tal-, til begge af hvilke det findet-J
op Da er beliggendc omtrent ZU;
Inn syd fak erat Northem Bauen-;
Her findes nieget aodt Land, der.
tan taan sont l)omestead, og en;
Tel af den Strøm ai Hjemsøgere,t
iom til Foraaket gaar Best, vil itke
kalte ved at komme her og se sig onc,
ca det vilde alcrde mig at se Lands
incrnd not her til at tunne danne en
Inenighea I
I
Præfterne fra N. Dai. Kredsen
stiftes endnu til at lomsme her en
tsann om Maaneden at holde Gudss
kjeneite, on alle af dem synes addi(
csxn lldsiaterne her for et danii Zett-«
TentenL s
Her er den FordeL at alles Ønfler
Un blioe tilfredsstillede nied Henfm
til Land, da vi hat det store Oder
vaxtdinsgsanlæg, under hvillet der er
nieget Land endnu at faa at købe,!
op. som kcm iikfkedsstine dem, samt
har Midler og ønster at danne etJ
Hjem i en velbebygsget og frugthkt
Tal, hvor Misvceth vil blive ukendt.i
Og for saadansne, sont ille synsesj
km at lage Hjemsted on binde sdemt
til at leve paa det for fem Aar, er»
her lidt over ti Tusind Acres Land
»ai billigt Jersnbanelan«d, omlring
khvilket det meste Friland er optaget
af Dunste, og hvis opkøbt nu i Bin
ter eller tidlig i Fotaaret mu-ligvis,
lan alt blive settlet med Dunste
Prisen paa dette Land er fra tke
til otte Dollarö Pr. Acke.
- Her hat nu i de sidite 10 a12
Aar været farmet en Del, hvilket
hat givet en Gennemsnitshøst af
18——20 Bushells af Hvede, 80—35
af Havre, 10—12 af Flax og 20-—25
iaf Mass, og man-ge hat en Grimm
snitshøst af moget mete. Vor egen
Haft frdfte Sommer var 36 bu. Ode
de, 56 bu. Havre sog 15 bu. Flax.
pr. acre af 400 act-es saaet ialt, saa
der kan ikte dære woget Spornsmaal
uden en Nybygget kan have gode
Udsigter til at danne et godt Hjem.
Vi hat en aarlig Regnmcenigde af
15 Tom» med Størftedelen i Mai
og Juni. Der hat i Somit-er været
opmaalt for en ny Jernbane, som
vi header vil knsnme her inden tei«
icon-ge; et Mejeri vil blive bringet i
Sidney nieste Sommer-, og her er
rigeltgt og vellpnnet Arbeide for
Meend og Heste paa den stote Kanat.
sont er under Avbejde
Bote Mntre er heller itie san strenge
sont i North Da«k., da de varme
Binde vil blose fta Vest nassen det
halt-e af Blumen
Der er rigeiig med sent og Bren
de, sont et fett fvt at heute det.
Wi, som Inster at komme her oq
se Landet vg ngew man sage Bibl
let Eil Mondes, Montana-, beliggende
20 Wild-it for Ællistom fra dvtfi
keu Med- der goa- Witte
Dwg M. 7 osm M deeop t
seist Indessen-»
IM, Mantuas
KFiefpondthcTr
Lack. Wis.
Vi hat haft en særdeles met-li
sdende Vdnsteir hos os indtil mtdt i
Januar. Jnigen visdere Frost, men
siden Jul hat Vi faaet en Del Sue,
Hsaa vi hat godt Slædeføre. Her er
ilderfor i denne de en ganste livllig
:Trassit med at tøre Træ til Sav
-1nøllerne og Bsræntde til Stationem
J Vinter betaler Opkøberne lidt me
te for Becende, del nærmest paa
Grund af den store Kulmansgel i
Vestftsaterne.
chvnsdkompasgniet hat i den senere
Tid folgt en Del Land Et Kom
pagni fva Minneapvlis hat nhlig
lebt sen Del og er nu i Færd med
at opføre en ,,ca-mp" i Ncerheden af
vior Skuimsmestation Det er not
sderes Hensigt førft at tage Træet og
fide-n sælge Land-et Her er flere
Form-ere, der har tøbt hver en 40
Arres, sont er beliggende indtil de
res Fam, nærmest for »pasture«;
til deres Kreatnrer, da Mejeridrift
her er den vigt«i»gsste andtægtskildel
Jens Farendorff, som for fort!
Tid sideu sorgte fm Fakm til ein
Mandl fta N. Dakota, hat køhtz
Paul Christensens Farm i Mill-j
iown, som er beliggende tcet ved
Kirlen Kobesummen var 86,500.
Tit Farsnen her-r 112 Acres Stava
on Farmland. I
Marias Nielsen, fom bot i Narr-l
heden af Kirlen, har købt afdødel
Nikokaj Smithss Fami, spm xggek
up til hans egen, for 88,500; der-«
til herer 60 Arres.
Henry Rasmussen, Ethon, S.
Dakota, har lebt Peder Jensens
Faran beli-g·»c(ende en Mit Øft fo:
Milltown Kiefe, for en Pris as
s2,460. Til Farmen hører ca. 50
Arres, mest Skov.
Tshorvaild Fatendorss, en Br-oder
til Jens Farendorff, som for Tiden
er Befthrer fsor Niels Jensens Enk:
i Luck, hat tøbt Eddy Holmss
Farm en Mil Ist for Kirken for en
Pris af 81,170. Dertil er ca. 45
Acres, men ingen videre Bygnin-i
sier og kun faa Acres opdyrtet. !
Her hat nu i den senere Tid pæ :
ref lidt Liv i Land Da Farmhandeh
faa Landagenterne tjener Penge,
men dem er der heller insgen Mangel
paa. Og her er maaske andre, der
i al Hemmelighed driver sannsme
Fortetnins9, naar Lejliahed gives,
csg der tan vcere lidt at fortjene.
Men hvad der itke lan taale at se»
Lyset, burde vi Mennesler ikte be-s
satte os med.
Paul Christen-few som for kiort
Ttd fide-n folgte skn Farm til Jens
Fahensdorss, stog i Fiel-ge med sin
Huftru en lille thttur til Iowa,
hvor de tidligere hat hoet, for at be
føge sderes igasmle Venner og Slægt
n«inge. Men ude i Iowa blev Chri
stener angreben af Lungebetæwdel
se, ag 8 Dage esiet afgit han ved
Diebe-n, og hans Lig blev fort tisl
Tylor, Minn» hcvor hasn blev begra
vet den 11. Januar. Hain var ef
ter Foelydende 62 War gammeL De»
tjlhørte den danste Kirke og kam her
til fra Ihm-, Minn» hvor det vg-»
faa svar deres Hensiat at aflaegqej
Besøg. De hu tsngen Bern. Ja,
Deden kein-mer, enten«-man er hiern-»
me eller pm Lystrejse, men det lh-i
der ja osgsaa saa til os, at vi stal
være betedt til enhver Ti«d.
—- Købmand P. Lomios’ Hng ved
Lucl Station, som blev opføkt for
faa Aar siden, afbrcendte Fredag
Akten iden 21. Dec. En De lJnide
sbIeV reddet. Bei-kommende hande;
assuretei. s
Viborg, So. Dak.
nements-Fornyelse til ,,Dasnsteren«,!
sril jeg sewde samme, dens Redak-«
tpr og Lceferlreds noale Linier Ig
lade høke fra os, da det er en Tib,
siden nogen gennem »Dansieren«
hat sendt noget herfra.
J Gaar, den 15. Jan» havde vi
Aarsmsde for den stand. wann
luiherste Menisghed her Kcnm besse
nes af Pasior Frev. Vefekfen). Re
der Kundsen, lwis Tid var owne.
blev genvalqt m For-wand oa An
sderS’Poquen blev siaeledss wmsat
M »trnsiee«. Tre Fam«3-s »e- M
taqne i menkabedem nemlhs I. P.
Smfens, Mels Nimmde m
Christi-an Mund-IT v« -» www at
fa« Irre uye Medlemmek Z «- »
Fremtfd «
«- Y,:,»
M hast haft kidt wldt Vejst den
istdfte Ugses Tidz mir-n vi hiwde et
dejligt szlevejr. Bote Jus-gabs
tjenester war der-for særlig godt be
spgte, og Viert Juletræ var en »Spie
ces« i Ordets fuldeste Betydntmg.
Og nu, siden Stormen shar« lagt sig,
Zog der kbasrtner i Horiizonten, lad os
ida alle ssom een arbejde hen til at
lfaa en stme Menighed, et gpdt
’Sa·marbejde, at svi smaatte forn Me
misghed faa Lov til ast blive til Bel
signelse, og blive en Menighed til
Guds Ære. Ja, maa Gud hjcelpe
ios dertil. Lad saa Kanonerne vcere
sog alt andet, hvad der saam ogkan
drcebe aasndeligt Lisv. J Siedet for
mod Medlcmmer og Prcestebrødte
— lad os mere øve ins i at holde
Kanonen ladet og rettet mod vor
Sfælefjende Djævelen, fom stadisg
riil Prøve paa, om hatt ksan over
Vinde os. Lad os alle tsage os det
te met-- tsil Hier-te. Saia til Slut vil
jeg ønfke Redaktøren og ,,D»ansteren«s
Læfere et godt og svelsisqnet Nytaar.
Charley Nelson,
Mgh’ds. Seh-einen
Bøgcr.
Ktiftus, vor Kotige, og hans Rige
To bjbelsie Betragtninger af Bistsp
V. Gøtzsche. —- Samt: Den kriste
lige Frihed og Ktlden crf Band,
som opvceldek til et evigt Liv. T:
Predilener af Paftor Fr. Zeuthen
Jalt 52 Sider. J Omslag 20c.
Do. 2. og Z. Hefte: Mme. Gay: J
Afrikas Jndre. Minder fra Zum
befcmissionem 62 Sider. J Om
slag 25c.
Do. 4. Hefte: Jnhn Eliot, India
nernes Apostel. 16 Sider. J Om
flag 10c.
Gennem Braadsøerne. Wf Gertrut
AlmquisL 126 Sitzen J Omflas
30c. J smwls Bind 50c.
Smaa Stene til Herrens Hug. 8C
Süden J Omsiag 10c.
llgudelighedens tre Attikler. Af Pa
stot C. Wagener. 21 Sidek. J
Omflag sc.
Ekitzer fra København. Af V. L.
Jndshold: Jndledning — Rullekæl
dersosllsne —- Hsøletfolkene —- Kauf
lklinkeren —- Den stjulte Famng
— Den mystiske Leier. 171 Sibet
J tomponeret Bind s1.00.
Bed den mørte Flod. En Fortælling
fra Armenien. Af D. Alcock. Pan
Danst ved Pastvr Matthresem 22ä
Sider. J Omslag 81.00. J kom
Poneret Bind 31.50.
Den ny Ptcestegaard. Af Elith Pe
dersen. 300 Sider. J Omslas
80c. Fint indbunden sI.20.
Under Faderhaand. Kionsitmationts
gave af W. Petersem 124 Sider
sint in«db. 40c.
Kaptajnenö hustru. As Lunis Pe
tetsen. 148 Sider i Omjlag Oc
Jndbunden 75c.
En modig Mand. Bistop Damm-ins
tons Liv og Død, fortalt for Ung
d·o«mmen. Aif E. C. Don-sum J
forkvrtet Ovetsættelse ved Mo
J Bachevold. 180 Sitzen J Om
stug 506s
J Stilhed. Af N. J. Fräs. J Om
slag 10c.
En Kkiftens Jndtægter og Udgifte:.
J Omsiag 156.
Fortællinger af Hesba Stntton.
Paa Daan ved N. P. Mal-few
456 S. J Omsl. 90c, invb. 81.20.
Den hellige Kris. Af John Bunyan
Paa Dunst ved N. Th. Junk. Jl
lusstreret af C. Bank. 217 Sider.
J Omflag 90c. J kmp. Bind 81.7u
Den Wnneste Enighed. En Osverve1.
else til Qjælp mod Tidens Warum
AJf Past. G. Münster. 22 Silber
J Omstag 15c.
Jvan og Esther. En Formlljng fri
deelivet i Ausland Af Mic
Lang. J Omslag 25c. Smuski inv
bunsden soc.
Saul-redet tro. En Fortcklling fu
Dungotforspslgepserw 296 Si
oer. J Omslag 60c. J tonwom
ket Bind s1.00.
Gennem Btmvvtngw As A. Gib-:
ne. Overfat fn Engelss. J Om
flag 40c. Flut indtmnden 75c.
vosi Sand —- ellet Klippeqtund. A«
Hist-both Holstein Hollteinboto
I14 Styx-. IX Omstag 40c.
Nsspmä Ollet Jerusalems sivsie Dust
m Nie J. V. »Ist-Oh tm Sidet
J Denqu 80c· Zins sum-. III
III »mer om Lves l Kühn-L Es
T·d DE Vmsiaa M« «
« Y- o IRS-L Tmoåtkætdsdsok
swwiswkwssspw m Mai-M s-:
» «- — sichs-»Ok- VIII Sspks F
CAN-Oh VIII W. Wes-L ·
Gennembrudvt En Fortsan Ist
Luthers Did. Pan Deus I
J Pan-: R. P. Mut-sm. sog-II
j der. J Omslag 90c., inw. M
Fragterne modneö. Af Emil hoc-ius
En Fortælling. 218 Siber, i Om
slag 60c., indb. 81.00.
Fra Vilh. Becks Beste-Mit 80 Si
der. J Omslag 20(·.
Nutidsmartyrer. Af A. C. L. Gros
Rasmusfem Jndb. 90r.
A. Fibiger: Et lille KongespejL Bi
belhistoriste Fondng over de Its
Konger Herodes i ny Testamenie,
Pris indsbunden 90c.
Tre Julefortællinger. 84 Sidet I
Omslag 10c.
Godt begyndL Asf Sputgmr. Foc
koriet og bearbejdet af Vilh.Rasch.
266 Sider. Jndb. 31.00.
lHavets Sonnen Af C. T. Hon. 15s
f Sidek. Jndrx 90c.
Hedehusei. Af O. Glau«brecht. Paa
) Dunst ved Ellen· J Omslag 20c..
I inbbunden 30c.
«Solstin og Skyer. En Ægiesiabsn
I historie. Paa Danst ved Pastvt
s Matthiasekp 214 S» sint ib. soc.
sHetren er min Tilflugtt Nosgle as
Davids Salmer fra Absava Op
rørs Tib. Af N. C. Hausen- 154
) -Sidek. J Omstag Soc.
Spurven og Guds Billie. En Ovets
J vejelse mod Tidens Bann-L As
Pastor G. Münster. J Omsl 10c.
Genspejling. En kristelig Fortcelling
fra Engelsk. 272 Sidet, sint indb.
Pris 65c.
P. G. Blum-es Prasdikener over alle
Kirleaarets Lektier og Epistler
samt Fastepmdikener. Jndb. 82.40.
Paa Liveti Vej. Pmdikener over be
nye Tekstek, 073 Sider, solidt ind
bunden, Pris 82.80.
Retfærdiggørelse og Helliggsrelfe, BI·
Sider, E ffnt Omflag, 10c.
Et Liv i Sandhed. Af Robert S.
Speer. En Biogtasi af VIII
McAllister Beaver. Autorisevei
Oversættelfe af K. Rest-er Ins
Fotograsi. 208 Sidet i Omslsk
Pris soc.
Ved Afritas Fleder. Af Annie I
Butler, oversat af Chr. Strickes«
Lage.
Hytoeorengen. Fra Tyst vev Ellch
30 Sitzen J Omstag 10c.
Vor Frev. Af M. von O. En Ru
tidgsortcelljng. Autoriseret Oder
sokneise heiskget vev N. P. Mad
F sen. Mk- Sideh Govt MU
S2.()U, i Omslag 81.60.
Et lyltcligt Liv. Af V. L. 218 Si
.der, pcent indbunden med sint Ti
telblad. Denne Bog siades i net
sten alle troende Hjem i Daumen-L
Kost-er kun 45c.
Missionsbibuotljeteh Redigenet as
Harald Jenseit-. — 1. Hefte: Mex
andet lMacIay. En Levnetdsstess
ning. 48 Sided J Omslag M
Den kristelige Studenterbevcgelse If
Knud Heiberg rund. theo. 29 Sis
der i Omsiag 10c.
Skrøbelig, dog steti. Af M. v. O
Kristelig Fortælling for siote ps
smaa. Oversat fra Tyst af M«
BlædeL Pris indsb. 25c.
Alpetnes Stu. Af N. O. III
f Dunst vev Post-or N. P. Medic-.
286 Sider i Omilag 60c. Jud.
90c.
Dem-de fra Landsbyen." Foriællins
, af Emil for de unge. 157 W
godt ind»b. 70c. .
Det førfte Blad i Bibelen. Af st
Vettex, oversak af M. WolI. U
Sider. J Omsiag 40c.
Fortcellinger og SmaatræL As D.
L. Moody. 820 Sider i Omstrp
81.00. Godt subb. 81.50.
Sorte-Klippe. Af Rokph Som.
Paa Dunst ved N. P. Mitde
248 S. J Omfl. 60c, inw. soc·
lSybel Garth eller: Læri as Gus.
) 251 Sidek, smutt iuvb. soe.
ITeddys Knop. En histori- II II
! rast Dreng. As Amy C. Feusvkr.
’ Overfat fra Engelst af h. J. s.
C. Mathiasen. Jude 40r.
Teltmsigstonen M Biqu of U
; med. Fri. Matie holst, Fri. leh
i te, Lic. theor. h. Wing- Band-.
! Lege Joh. Brodes-few Isan IS
s Siden J OMM Isc.
’To Julefortællinget. As I. spl
! mei. 40 Give-. J M 1oc.
M vcd M As D. M. s
IDanstvedR.P.Mu. III
Sitten J Dur-Ins we. III
) M
Beet paa Reise. M s. L. 144 ci
s dek. J Omuag soe. Juv. M
Wink Fta Engels nd m I
I WW Ioks»-....«
VIII-»t- ouukwu du«
.. .»««;.i.-s.. . M. u«