Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 22, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    b
s b
———---—».-.—.——« - ,.- « ..-.«
»T».-.
»M« »Hmwlkcrcn".
ei END-« spligt Nyhedss og Op-«
c-, ,FY.. Hbllld for
800 -
bei daner » .- c Amerika.
udgaatcikgdag og erbag og can-.
om Iacet i Forstud 81.50 I I« ,.u«:u-1«- «
awskkræm.
M
.,xiangkeren··.
det eneste hauste Blad i Amerika,
der udgaar to Gange om Ugeu,
, udgives af »Damle Luth. Publ.
Honie«, Blair, Nebr.
l Prsve-Numre sendes frit paa
Stank og 82.00?Udl(1nde1. « Forlangende«
Nr. (3. Blair, Nebr» Tirsdag d. 22. Januar 1907.
16. Aarg.
sengt-list Tag-Sammcnstsd.
I
157 Mennefket omtomne.4
Junge .!ngive5s0111?lak
sizen til SasmmenftsdeL
Tet are Aar begyndek, som de:
gaan endte, med en Rækte uhvgg.
lige Jsernbane-Uslyfker. Fra Fokvs
lee, Ind. inteldes i LIrdagT at det
rftguende Passagerwg Nr. 88 pa«
Bi; Fou: Banen rendte ·imod et
Tiefkuende Fragttog famme Dags
Morgen sil. 2..9-0. 18 MennesierT
blia fnuske eller brændts tildødesosn
Folxe as sEImmenftpdei. Passazqer-;
WH- lob sned en Onktighed as 50J
Mil i Timen Det befiod af zns
,,con·:bination« Vogn, to Sovevogne’
for Cincinnati. een for JndianapoJ
lis :,1 en privat Wagn, h:or; Ba
nenFs Vicevræsidents Ouftku, Mus.
c- ckn Schaff, tot-te Hele Tuget,
sigecs der, blev Flammean Neid
Du net fern den private Vogm Den
Heo reddet soeb, at man vfte Von-d
over den med Hatte fra VeigrpfteH
Peu een Mund nask omlom bete
Togperfonalet paa PassagettogeL
As de 18 dvde bkckndte sde 11 ihjel
·: Combinatisonoognen Der und
l
»Zum i det bele, san vidt man bed,
« -tun sen Mond fra denne Nz1n,e«l
anuer fn Cnica,w. Han rinere
Lahskette smed et andet To g, og ef l
ter Tuns Beretning anbmth De·
spmtnme og faarede i Soveoognend
nsen II de oqua fangede og brænd
te, :matte de fliner til Mrs. Schafsg
prioate Voqw Im Person«11et, si
ges der («det man in vcekc den ene
overlevendeL n!ente, der var« TM
vmtring 15 Person« i Combin1
tion Vognem men Passagerek sigcz
der «an omkrina ZU, saa Antallex
of cnktonme ins-Ja ccete langt starke
end de 18, der stkaks blev fund-ins
Bezku Tag var ordrede ti-! at
standfe ved Fokvlen Men pas
Grund saf den tætte Taagc var In
geniøo svaa ,,Tbe Bisg Fout Ihm-«
ikte i Stand til a! se et LnssimaL
som ordkede ham til at standse oq
ilade Fragte-met passen. Text-gra
sisten, Tom -vidste, at Taagen vilde
fonds-Ihre Jngenipren fta .at s
Blsock Signal-L gis udenfor og
ssvingede heftigt med sen Lantetne
og akkykede idet Indwdstr et halvt
Dass-n Sind med sm Revolvm enen
alt sorge-ves- Et Ofebm eftek htt
tes Beaget fra Summenstssdes ud
obsi- Bvem Alarmklokfer og Flsi
set taldte strakä«F-olk nd for at yde
erklv til de umwing
Sieblikkeligo antandtes Vkaget, oJ
for der kunde ndes de isndeftængie
Oft-w var deden saa intins at in
gen- kunde komme nett not til at yde
Hielt
Man spIkget uvilksaakligh Men
lau d-: Taagen undstylde nogens
Seusde de ieee beuge Foksigtigheds
sMoid ssil den? l
Sidstr Nyt fm Mag-um«
Tirette fra Kiugston meddelee i
Frei-ans- at Ackede med at begra«
ive de dsde og rodde Gaderne zwar
raste fees-tad. Ovek 500 var da be
graivedr. Den fydvestslisge Del af By
M set ad ligeiom St. Vierte gjoksw
eftek Mont Pelees Usdbrud.
Ante-Hei af Omkomm holder sit
cndmt omkting 1000. Nogle sigepi
Fette Tal er for ljdet, andre menem
det er for stott. Dei er de smangc
farwede, man ikte Lan faa Bested
som for det Neste ein-ten sde sind-s»
i Nuinerne, ellek de er undkomm U
flygtede til andre Egm. »
Fuldt og Vel 1000 Mennefker si
ges at væte lesmlæstede for Livstid
(
Hans-erleidet Ieise-m M 14 Dase.
Iqs sum-met streuten-O It hell-rede »Im-n
— tut-the ans-easy Insoweit-ist« stimm- euer-ma
IIUe ptsmhotmm m « Date-. kllek Inst-«
listed-met M
lindnu er intet gjorx for wi Man-d
sættc de besladigede Bygniniger i den
nordlige og nstlisge Del af Byen og
T Forstaden St. Andrew til at bo ·:.
Der lan i Virleligheden intet gttes
i den Retning foreløbig, da idet
manglek baade Tommer vg Penge
at lobe for. Men om Ksingston et
pdelagl, sigeg der, faa et JanmiJ
fom et hesle i Bedo-w, der er baave
ffpde og Husly nok ude i Landst,
on Regeriwgen sendet daglig en 3 a
4 Jernbanelcks af de hjemløse ud
cmkring til Øens landlige Egnr.
Mange bot i Telte, fom Nil-im
ret hat laam dem, andre hat op
fort en Stags Loohytter, lutlede med
Lagney Sjaler og lignende, dels
cgfaa med Palmen og lækkede med
lsrede Bananbladr. Lykleligivis hat
Veiret vætet udmærlet. Der hat ver
tel Ser not paa Hirn-lett til at
moderere Solln-dem og der er allj
nevel ingen Regn faldoL
Ksongressen i Washington bevilges
dc nie-get bekedvilligt Hjcelp fru Mi
litæroplagene til de nsdlidende. Del
synes imldlertid, at U. Ss Samari
:.1nekgekning hat faaet en brat En
de, idel Guyetnør Swelstenham hat
ordrct Admiral Davig med fme Fels
on Skibe bott.
Hookdan del nn hat sig, saa hat
Admiral Daois sit-get Præsident
Roofevells Qrdxe om al sen-de Sup
Uns-Stint «Celtic« ladet med Ase-(
led, til Hiælp for Rings-vom og han
hat til Ac» Press udtall fom sin
Overkeoisni-n,1, at Gut-ernsten ilte
et i Elcmd lil at afhjælpe III-dein
Lmn bpllager og misbilliger wegek
Guoeknøreng usmflige Optræden.
Fort-leise bellst-ever vqn en Dan.
Taa Lampe-e sit-o m- cnlntne Todten- Ven
»ein tillsagefm qu- mu wesen-, bms Mc hell-reden
E W lmovs e Mann Um lmek Ællr. »Ic.
Swetkenhmns Optræden
fokdismmeö.
J T« til Morgen indeholdec
-.11U1d ne .1l:.indelig Fordømmelse
as Nuner Zwettenhams Optræ
sen zuerer Admiral Davisjä Der
u .1l Zandsnnlighed for, at den bei
siste Reqerim vil tage saa alsvotlig
zum den Zag, at den tilbagekiaslder
vaeteenhann Endnu for-holder den
fln nasrmest undslyldende, medens
den ventek pna mutig Fortlarinz
jJien alle fnnes enisge onl, at under
ingen Osmstcendigshedek burde et
Vreo sont Gast-ernst Swettenhath
ti! Admiral Davis om at trcekle sig
Zunge oæke flrevet, og de erklæter,
a: ille engang de sidste Begisvenhes
der-Z Trnk lan tjene fom Undstyld
ning for, at en Regekin-gs-Repmsen-»
unt over for en Officer i en ven-’
im Nation, engagetet 1 Barm
Ixjerti,1l)edg·.1ekning, benyttek Spros«
lom Smettenham hat beugt (Bre-s
set er fior vidtlpftigt for os at an
føre). Den engelste Presse lynes
enig ocn at for-dumme Swebtenshcvms
Oplrckdem
Vj stal meddele et Telegrakm fra’
G n a ta n a m o , hvot Admiral
Das-is ankom til i Gaat fra Rings
tnn. Det figes det, ast Guvetnpe
Smettenham standsede Wiege-am
merne fka Magst-on Lsrdag Akten
nngaaende hans Strivelfe til Ad-«
insikal Davis osm ask tret-le sisg ist-s
lage.
Just for Stil-eins Afsejling send
te Bnens Mayor og Council Ad
miralen en Peditiom hvoti de bad
ham om at blive, og Hielt-horni
teen med Ærtebisiop Hubball I
Spidfen truede med at kesignetr.
Da de anveritwste Liege-r forlod
Hospitalel, grad Pullen-lerne og bad
»dem og de amerikansie Krigssiibe
orn at blioe, og »r·de Dorfs Sy
lgeplejetsier ersten-ede, at Guyet-n
kens handling fom bevirbede Ame
Htilanernes Mermle san ille be
teges mildere end strimcknel
Sprængt i Lasten.
Mange Mennesker dræbte
ca. 35 tilfkasdelomnr.
l
l
l
!
lEt Jeknbaneckog odelagL
Paa saimme Baue, ssosm der i en
enden Artikel et form-U som, stete
der alter Lptdag Affen en frygw
lig Ulytle. Bdg Four Accomsmodali
ontog Nr. 8 fort-ob Tene Hauie,
Just-» Kl. 8,80 Lordag Afckem Kun
20 Minutler senere pdelagsdes del af
en Eköplsosition Ost for Sand-find
Jud. En sJeknbanekvogns - Ladnsing
af Krudl paa Sidesporet elspllodere
dc nemlig, som Tegel passeredr.
Femten Mensnesler bleko Ijeblikkelig
dtæbtr. De tilsladekomnes Tal .ek
ca. 30——35.
Man følte Stødet fra Etsplositim
nen i Term Haufe, sog der bleo
flrals sendt Hjælpetog baade derfto
og fra Paris, Jlls. Men ogsaa her
Wnlsleliggjordes Rednjnxgsarbejdcc
ved udbtudt Jldløs.
En Dreng, som gil fra St. Marys
lil lllvllesftedet, kom tilbage og sag
de, at næsien alle Pasfagetene var
dræbte Han fortalte -ogscc-a, at Kardi
.rognen ftod lige over en ny ,,pip:
line«, fm Csey, Jll. Det sag-des,
at der var undsluppen Gas, sog-I
fokmodenlslig bar cvceret tkængt ind
i Kru«dlvognen. O; i del Toget scm
passe-rede mener man, at Gnister
fta Lolomottvet hat anlændl Gas
sen iog foraarlaaet Elsplosilivnen.
Hjælp for »vaefteaders.«
Rsonaregmand Gwmm N. T»
fremsatte forleden i Httset Forslax
tti Resolution MI, at ,,Homesteaders«
i Nordvesten, sont lider under Kul
manaeL ftal give-Z Abgang til at
Akte borte fra del-es ,,Hosmesteads«
indtil tre Maaneder i Lobet af Vin
steten .Dette Mk. Gtonnas Forflag
ex· senere enftemmia vedtaaet i Hu
fet.
Enig med Roosevclt.
Legiglaturens Repkæsentanthus i
Jesserson City, Mo. asnertendte for
lcden mod de republikanste Med
xemsmsers Protest Præsident Nonse
Velts Optmden overfor de Nogekfob
dater, fom deltoia i Opstmeti
Brownsoillr.
Kulnøden i Seattlr.
Seattlcz Wash. led Ifotfærdelia
for en Uges Tid siden paa Grund as
Kusldm J man-ge Hjem maastte
Møbtek og gamsmselt Arveaods husas
aes W og benyttes som Brande·
Blizzard i Nordveftm
Fra St. Paul, Minn. meldes den
gl. ds.: North Dakota er dælket
med Sne af susckdvanlig Dybde. He
le Egne er issolekede, og alle Jeru
baneliwierne i Staten et prisgfven
Elanentetne. Jlle at Tog fra North
Dakota er arriiveket her de sidsste tte
Dage, og Funktionæretsne hat intet
Begreb ein« naat Tmsikken svil blive
Yaenoptsagm
» »Blizzatden« i Lordags var den
»oætfte, man hat kendt i et halvt
Judke Missious Almauak
" l907.
Vi bar end-m nagte Jndke Mii
sisui Ali-mutet for 1907. Alle
im Iustek sig en Ilmnat sit i Aar
pedes indieuve Besttlliug inden de
Um absolut
Ærmistt
Dantth Luth. Publ. Haufe,
Blatt-, Nebr.
Aasrhundkedr. J Bier-gegnene shar
msonstrøse Snesired dækkef Banc
sporet med 50 til 75 Fod Suc. De
fvcereste Anstrengelsey forn gsøres
paa Greait Nsorthetn Bauen fior at
rydde Sporet er -util-stmktelige. Soo
Banen et ogfaa fuldstændig deme
:aliseret. Sidebasnerne er helst op
gbvet Anstrengelsetne famks om
Wdlitsierne, imen ikte desto mindre
tun Togene ikke føres igennem.
Opersvsmmelfer i
Ohio-Daten
Fka Louiwille, Ky. berettes under
18. ds.: Alle Vegne spndenßor Mitk
busrg ftiger Ohio Rsiiver med forma
ligende Hurtisghed, sog det spanes, at
Band-standen vil bliive Tisge faa høj
som i 1884· Finder og Bække i Ken:
stucty er ganet Over deres Bredder,
«og megen Stade er anrettet. Mange
Smaabyer, beligsgende ived mindre
Flodek trues med Ovevsvømsmelsng
smange FamiTiet hast smaattet flygte
fra Hjemmenr.
J Lausisville hat det regnet næften
daglig i tre Uger, og Ohio Floden,
som hat sie-get stadig og hurtig,
naiaede i Gaak pp i »Wholesale«
Distriktei. Vejrbureauet kundgjorde
i Gast-h nt Floden vi-! ivedblive at sti
ge i flere DaIge iog sandfynligvis in
den Sondag naa snv Fod over Fa
rekinsien
Den 19. ds. meldes fra Cincin
nnti, O.: Oele Dalføret lider frem
deles under den værste Osverfsvøm
melfe, man hat været Vidne til ipaa
fyve Aar. Hver enefte By langs
Flöden er i Nod baade for Fødeva
ret og Brænde, og man-ge Tusinde
Familier er hjemløfe Paia Grund af,
at nmn hat svceket nødt tisl at lukke
Fabr-Hier og andre Etablissemen
ter· Og Fboden stiger fremdeles.
Manne Byek befansdt fig i Mørle
i Gaar Aftes paa Grund af, at
Gaöledninger var brukket eller An
slægsgene overspømmei.
Manna Lov i Udbtud.
Det -n1e·l«de5 fra Handlung Ha
waii, at Mauna Loa hat haft et nyx
Udbrud. En fjerde Lamstwm gaar
fxem i Reknsisng af Kona, en Lands
l«y, beliggende nosgle fau Mil fra
-Kealakekua:ngten. Der herster vild
Panik blandt Befolknsingen.
Verdensshistotiske
Smaaskriftet
as Professor S. B. Thrng J kiorts
fattet Fremftillsisnsg. Jn-dhold: 1)Jr
lands Historie. 2) Ruslands Histo
rie. Z) Grsundlwggelsen af de nordi
amerikansle Fristater vg den insdre
Itamp om Slaveriet. 4. Det tyfte
Riges Historie 5) Den ssidsfte fran
fte Repubilsiks Historie S) Det bt«i4
tiste Ver-Unskisges Dannelfe. 7) Cy
perns Hbftorir.
Disse verdenshiftsotiste Trcel er
iike tøtre Fakta og Tal, men inter-:
essüntes velstrevne Fortellzinger af
Vetidensghistoriem Entwer, som ywder
Hiiskorie, mil lcese dem med stot Jn
tekesfe. Oder 500 Sider iialsi. IGodt
indb. kostet 81.20.
Danissh Luth. Publ. Haus-,
Blaik ...... Nebr.
Fta Uvenstab til Vens
ftab. —- Esn god ltistelig Forml
lisng af Mark-a Nathusius, overfat
fra tny ved Olga. En Bog pap
sewde for -de unge at lese. Den
but-de, siwdes i alle de uniges Biblio
teker. 252 «S·dder, fint insdb., Pkis 80c
Dan( Luth. Publ. Heule,
E Blan -—— Nebr.
Ygtlt oq tiek blauvtruijdzmänd
»Den dansske Kirte«s Stole ·i Des
M-o·vnes, Ja. hiavde ifølge offen-täg
gjorte Meddelelser derfra op til 5.
Jan. væket bespgt af 122 Elever 1
dette Stosleaan
— Past. R. Andersen med Hu
-s1ru, Brsosoklyn, N. Y» afrejfte alle
kede 8. Jan. ttl Florida. Hans
Adresse der er: c. o. M. P. Nielsen,
Box 105, Titusville, Florida.
—Past. V. (S. Jensen af »Den
danste Kitte« ovil i sncefte Munned
gpre en Rundrejse omstriinsg i sit
sSasnvfund scerskig for at holde Fore
drsaig sog vvcekte Interesse for et nyt
Unsgdomsbliasd, fom »De samtnen-«
sluttede dasnfte Ungdomsfsoreningeri
Mellemstaterne« agter at udgive.
—- Past. Joh. Nordentoft i Ko
tenshavn oplyfer i en Bog, han ny
tig hat udgivet at kalt 28 theotogsistc
Kandidater hjemme fra shar pvet el
iler øver Prastegerninsg i »Den d.
Fi. i A-m.« Hertil bemærter »Kr.
Siml.«, at 11 af disfse har nu Em
bede hjemsme i Damit-art; esen dsøde
i sin Tjenefte herovre (Paft«or P.
tfritsen), og 11 staat i Gernsingeti
iblandt —os. Med Undtagelse af Pa
ftor »Th. Hebveg og afdøde Pastoc
Eritsen hat inqu af de oven ncevn-«
te vceret shek i nogen slængere Aar
nette.
l Tianste paa Jamaica s-- Uds
satte fior at do af Feder. -—- Vor
Lan.dsmand, Plantagebeftyrer O. R.
Strande fra Port Antonio Paa Ja
mnica --- under et Bespa i New
York for mutig at flaa sig ned der
- bespgte »Daan - Ameritaneren«
da fortalte folgende:
Der er gode Penge at tjene der
oer fior Folk, som vil lægsae sigi
efter Banasndyrlsningen Til at be
tatynde med kan en Pslsanstagebestyrer
ihasve sine 60 Dollars pr. Maaned,
zfrsit -Hus, frit Tyende og fri Hefte
Hamt dito Kisten-ich og Gagen stiger
thnrtigL Efter nsogle Aars Forsløb
Man den Iøsbe ap til 120--150 Dot
lars maanedlja
Vi var tun tre Danfle der-vore.
,,Mansager« ved Frugtkompwgniet
Kaptiajn S. D. List, ,,Msana»ger« J.
P. Dietz (fva Aalborg) og jeg. Baa
sde Lsist og Dsietz hat weget betydeligh
Stillknger sog stok Jndflydelse. List.
lsor i Port Antonio og Dietz i An
notto Bay, bange prcegtige Repre
sentanster fsor Vor Nation
Der er dokligt paa Øen, men ved
lænsgere Tids Ophold bliver man
ufejlbarlia angsreben af Feberm
Man kan ikte vcerge sig ismod den.
Naar man rider u’de om Nsastten eller
i sRegnvejr, kan main nemlig ikte
sgardere ssig ismod den Mostito, sotn
frenrbrisnger Feberen. Feberen komi
smer tomsmekig regebmcesssigt ocn Mor
genen og Eftermsiddagem og man
plejek da at dæmpe den ved fotud at
indtage Kinin :og forstellig Slags
Medtcstn Gunopæete er usdfat for at
do asf Feder-m og man-ge mao af ldan
Grund forlctde »Wen. Saailedes tei
ste en Lasndsnmnd, Lars Wang,
fotleden derovre sra for at begive
sig M Kaltfovniem Dei innrer Any
isnden Feberen obre-r er helt u«de af
tKrsopIpm
Jeg kan ilke made Lands-wand
til at twge Plads paa meaica . .
htjis de da shar deves Lipv leert!
— Islgonde læstes t en Korre
spondansfe fru Marquette, Nebr. til
»D. d. Pf stdnk W:
Smdag Aan vadt Wink Rom
et sovermaade interessant Fortdng
emed Gmnmästtlen som Grundlag.
Dei tret besatte Rom Miste sig Elle
uden Grund Vdevst tiilfoetdg. M Vil
de Insie for de unge, og for-reiten
sogsaa for de ældte, aist Pastor Ravn
tret oste vsilde hol-de den sSlags Fo
lte’drcvg, det «vi«lde ivære en mcvgtig
JStøtte oig bidvage til et gddt Sam
Jmenyold L. W
» — Dunst Boodersamsund —- J
en Hensvendelse til Brsodersasmsundets
TLoger usdtaler dets Prcesident Vogt
Jblansdt an-det:
»He-ad jeg særlig onsler at heu
llede alles Opmæktswmslzed paa, er en
Sag, siom er as højeste Vigtighed
for vokt sSamfunds uasbrwdte Frem
gang, nsemliig: Bevawlsen as vort
Mindersymaal hds den opvoksende
Uwgsdom Osg jeg shenstiller derfor
til Brødrene, at enhver sremtiidig
lcegger stor Vægt paa Asholdelse as
dasnske solle-lisge Forednag, og at der
straks soed Aarets Begyndelse arbei
des shen til, at de danste Feviestnler
ndes svirksosm sog sinaneiel Stettte
sc--veralst, hviot saadanne findes, og at
saadianne lSkoler føges oprette-de,
tkdor ingen hidtil shar Virket; samt
endelisg, at de dansk-amerikansie
Højskoler bliver gjsort til Genstand
for vor scerslige Opmærksomshed, der
ved ast Ungdmnmen optnuntres til at
sog-e Qphold paa disse.
Ved at lægige et krastigt Arbejde
insd sor denne Sag, mener .Præsrdent
Vogt, at Samsundet baade seltv ban
se en tryg Fremtid i Møde -o·q blive
til Velsignelse baade sor den unle
Jende sog den kommen-de S«lce·gt.
Da der, san ret vi ded, itke fins
des andre danske Ferieskoler osg Hof
sloler her i Amerika end dem, der
er oprettet as osg staat under Kik
tens Ledelse, sna masa det vel være
Præsident Both Mening, ai Bro
dersaimsundets Medslemsmer i al sin
aJllmsindelighed slal drasge Nytte as
og støtte disse Stolen Gid det mag
ste i stor Udsstrcekninsg Fremtiden
vil j-o evife, i hvot stnt Udstrækning
Futen-innen er neig smed ssin Priest
dent i det Sstsykke
s— Ferndale. J- »-Bien« as
18. Jan. meddeles: iGamle Peter
Bsonnsiksen er asgaaet Ved Døden.
Enhver Dansker i Cosuntyet lendte
den Asdøde der as de sleste ·i Al
mindelisghed blesv laldt »Ontel Pe
ter.« Lisge sidesn ihan sor onvttent
sem Aar siden ratnites as et upon-let
tisk Sla-g, hat det strantet cmed hans
Helbred, og nu giorde en sHsjertessyg
dom Ende paa shans Liv. Stønt
hans Død saaledes ikle svat helt
uvenstet, sgjsorde det Sovgens Busdstab
Im ,,Onte-l Peter«s Død dog et dbe
Jndtryk paa alle her-appe, thii den
-gasm:le Hædersmansd var ualminsdelsiq
as-l)olsdt; han Var svenlig og ins-de
tomsmende imod enshsver og tog med
usvckkket Interesse Del i alt, htvad
der svar Dansl. Den Mg.telse, han
nied, bevisstes ilte mindst vesd det stoke
Folge, sont i Lordaigs sulgtse sham til
bans sidste shvilestew Passiv-r Jen
sen sorrettede ved Begrasvelsm —
Peter Bonnilsen var lidt over 62.
Han lsom til Amerika i 1893, og es
spter et tort Ophold i Gomit-il Blufss
»tom han her til Fern-dalie, hvor han
den meste Tid hat hast sit Hjem hos
sstn IStvigerssn og Dattel-, Mr. og
Mes. Martin E-rilsen. For um
tresnst sels Aar stden Gegtfndcke han
lher i Byen en Eigarsorretning, ssom
»senere overtosges as huns Wer-sm.
Wf andre Sslægtntnge her paia Eg
nen esteklasder han fvg sto Brpdre, H.
M. og Amvs Bo"nn;iksen, en SIstexn
Mis. Peter Damgaarid, Arcata,
sann-t. en Broder -i Petasliuma, J. J.
Bonn-isten
Julegave. —- En lille Juk
glave til de hellige i Danmiath satt
Zsat as Wilhelm Becks Von-net sot
1906. 72 Sider i Omsslag. Pri
20 Cts. Vi hat endnu wogte immng
Dan. Luth. Publ. Haush
Blsaik — Nebr.