Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 18, 1907, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Dansteren«.
Q
Fvcdag den 18. Januar 1907.
M
Gutstjeneften
Bleir, Nebr.
Gudstjeneste hver Sondag For
middag Kl. 101,-2.
Ssndiagsfkole hver Zondag For
middag Kl. 9 i Kitlens Bafement.
Blatt, Nebr.
Gudstjeneste til forwaan Tit
Sowdag Form-ing.
Lsigesaa Søndasgsstole til soede »
ltg Tisa
Zondcpg Eftermiddaq og Afren
holdes der Mode paa Stolen undeH
Trin. Zieminuriums Hetningen1i5
fmnsforetriwgs Ledelfe. Pastot H«
Bondo vil vere- en af Tanzme. Alle
allow-nd .
En af Stolen-J Elcoet, Chr.
kagenfen, hat oæret aloorlig fyg
en Tib. Han blev fort ned paa Ho
fpitalest i Byen for at lunne fa.1
berste Legetilfyn og Pleje. Dr. M.
Nielsen hat ham under Behansdling.
Der hat lydt forstellige Rygtet
om, kmsd der feil-r yam. Der kaltes
baasde om Tyfoid og Tuqu, faa om
Lippendicitis (Blsan-d«tarmsbetændelfel
wen hoch det san hat været, sn
tan oi meddele, a: han nu er i Be
.dr"rn,;, og sdet bleo forsilret her fqr
et Var Dei-ge siden, at Tyfoid elle
Tyfus var der i hoert Fald itkr.
—-— Sundshedstilftanden dar ellets
væm god pau Stolen.
— tPræstemvdey fom der hat voi
rer kalt som skulde holdes her den
ZU. og 31. Jan» er bleoen udsat.
Det vil not med det fprfte blive be
tend:gjort, want det stal holdes.
—— Meerkelsigst Bejr bar vi haft
ber omkring ensdnu denne Virtter.
Jngen Ssne og ingen Kulde af Be
stydniwg. Termometret bar ikle end
nu. saa vidt vides, været nede ped
NuL Man rigtiig simult ozq behageligt
Bejr hat vi heller ilke haft megei
saf. J længere Tid hat vi haft was
Vejr med Tange og Rimfrost. Lidl
JsflIza eng-arg imellem bar gjort
rrre Erwent »Sidersalks« velegnede
til Zettel-L Drengene hat moret
sig katmffelig paa dem
Wuedes er dettel
st W
HARTNAC- OZ MÆJZIXI
. III-u « c s» sind-, Tot-du O.
Osakqu stammt-i « EMQ Ima
UIT III-mit Stand til et
I tat-et sit-It hat M
I I i t c tu c t s ’
E -« ".«.«·.«?." HAVE-XVIII Das
Inw- W Ok
— Ist Ilsdu CWUGLJ innen U akus- B
sk. W s ab Ist
Ism- M et is
Det ftotc ZpørgsmaaL
Eets Prcedikener as Vastor P.
P. Thoteth velkendk Tom Pkæft i
den founede Kirte i Amerika. 64
store Zider i Omslaq Pkks 25 Cent.
Danithuth Publ Haufe,
» Blaik, Neb
sslmslsos Nr. 60.
Fy sann-bot Inst Ill- sslmm M
bekamen-do Ast ny Tut-z bit M Nr. »
soc-» wiss Tot-tot sit Mode sor- j
mur, ikke tyt of Hort-et com do matt H
Tekstok indhamlas sslmsdsxsr. mai
or npr kmt Cujclsnit. Kors, llukpo os !
Tittol i Gut-l os so Gnlclllnio omkkiak i
Kanten. lacbamlsn l Its-kr, solicit o
tinr Ists-kaust and smudsomslssos
Puder-L 1 M stillt-ho- bsr msa m
kam-L st Inn hu- Illo sum-ko- os lot
Mo Doktor-su- Pttuo ot- Diss.
III-USE PUBL. ERST
sur-. Ins-.
lliclnesbvrcl
fra Vor Frue dicke 1 Odenfe as
Laster Busch, stenografisk gengivet,
nlegnet Jndre sJJiissionsz Wenig-che
der i Danmact. As For-order fol
gende: »Temxe Inmiqu ,V«Idne6
byrb' fremtommer cne og alene
efter Venners iktdxrwuxisxnde Op
fordring. Msatte disk Bidneebyrd
blive til Witwe og chi-«,zneisc for
»He Vennexx
Vetftor Ruf-it est vislkendt iblandt
set donfkss »Ich-solt i Amerika og
Esaus Pxædikcthg vjl siktect bxivc
modtaget :-.:«Lt- '««.cede. Den Ema-:- (
Dan. Luth. Publ Hause, Plain
Nebr» og kostet umb. ikouipouerex
Shirtingöbind s2,00. J franst Bint
»O III-d komp. Loederryg Pris 82,80.
j- -«A",«
«.-...k.e.--.:
cFortsat fka Side 5) »
1895 koldet til sit nuværsntde Em-»
Wde foan Sogar-presst ved sin Fa
ders gasmle Ritte, St. Michael-is i
Ftedericia; senkte blev han fillige
Provft for Elbo m. fl. Herreden
Forli-den fokstellisge leolsogiske m
filsofoftsie Afhandlingen »Hm Lyt
5aliquedsdriften on Samvittigbieden
sont de natursligc Fxorudfætnjnger
for den triftne Tro«, .,o!n Muligyes
»den af en lriffelig Tw«, »Im Un
lJeret«, »ein den frie Junke« D.s.v.,
ltsnr bnn i Lober af disfe Aar site
set en Mængsde Predikenet og As
aller i ,,Jn«dte-Missions Tisdende«
»Kristeligt DankslaM
Man lan ille ansdet end læggex
Meerle til den tndelige Lod, BI
sfunen giver dennesm Fr. Zeuthencs
Prcedilener, on genaem Idisfe man-te
Aar er hanå Forlvndelfe bleven ved
ct vceke lige klar og bestand man
kebpoek blol a: lese den Prcediken,
ban nu ved fm Tosaarige Fødfels
Sag hat udsensdt qennem »Im-dro
Missions -Tidewde«.
Han hat været Medlem as msange
Befmrelfer og deltaget i mange At
Hlsejdet som Jndre - Missions Re
;præfenstasnt: vsi bebe-ver ille at nass
;ne, hoillen Plads ban but indtagei
;i. »du lirkelige Udvalg«s For-hand
Ringen
Fwdeksil Zeuthens Navn vil vckre
uadflilleligt knyttet samtnen med
ansdre-Missions : Arbejdet i doch
Land.
J somtrent 30 Aar hat ban væretz
Medlem af Jndre Missions Beftst
rclfe — siden 1878 — i man-ge Aar
var han Bestyrelsens Næstforsmand.
Hvor hpj Pris Wilh, Bett fatse
paa Frsderik Zeuthen, fremgaat ty
Hselig nvl as Billi. Beclg Livserin
dringet — vi lieh-ver f. Eis-. bloi
a: henvife til det Affnit as Jndre
Mission-Z Hist-orie, V. Bett plejedz
at lalde »de: thyste Kors«.
Da man Daigen efter V. Beete
Begravelse i 1901 samledeg i Org
leo Ptæftegnard for at foretage Vatx
as en m) Formand, funkle-des all-.
Stemmer om Fr. Zeutlxem
Der var ilte nogen let Stilling
a! cwektugc J den almindelige Be
vidsthed var Navaene ,,Jn«dte-Mis
sion« oig »Will) Beck« i den Grad
sammensknyttede, at man ille tun-De
Icesnle fig den ene uden den andeu.
A! »K«iktelig Forening for den in
dre Mission i Dannmtl'« fm en rin
gs Begynidelfe mod lun een »Komm
:or« var votHet op til at blive en
sdet hele Land omspændende Inst
tution med sin store Jndsats i dasnfk
Kristem og Kirleliv, skyldtes jo, næft
Gub, Vilh Becls Klarsyn sog Orga
Tnisationsralenn bang mærlelipe
HEvne til at holde sasmmen paa den
istoee State af »Jndre Misseras
Hek«, der efterhaanden haode faimlet
isig under Jndte Missions Fam.
Jhans utotlelige Fasthed sog dog few
Ifotnctgtenide Bpjelighcd, Mr del
»gfaldt at fkenvme Herrens Sag.
Da mt Becl var gaaej bott, var
Luften fulld af Spaadonnne om »den
Jndte Missions Smdersplittelfe.
Disfe Spaadomme hat i Libet af
de sidste 5 War vfst fig at blive til;
Statt-me
At »Ist-selig Forening for den in-;
dke Mission i Minori« endnu i;
Dag,« —-- sitiver en af denö gamle
Arbejdere ffl os —- «sta-at Tom en;
fuldtud livskvaftig og fast samtnen-»
tsmret Kettdsgerning der siytdes —«
II, i fskstr Ratte, »den indte Missj
siosns egmtlige Fonmn.d«, som Vilh
Bett plejede at kasde vor Heu-e Je
sus Krisstuz men detestrk —- i ikte
fein-ge Grad sden for-M Form-Ind,
Frederil Zenthem som me fylder
ISEMS Am·
Han hat i en Mencdet ve
tet Ideu indre Misfwss fuldtto Ven,
findet san soc-dem udeu mindsie Bak
len ellek Usitterhåd og In i 5 Am
stockt svm vor Form-nd
Jsg list ktke sen-ge w Sw
menligninsg swd Wilh. Doch-— Sam
nsnljgnntget well-m Gudi Riges
Arbejdere et nasan aleisd as del
onldr.
Men sinl jeg i Optik-ed vog- paa
W Aas-Weg sont leisten
Pia-K og som Mission-us Zornwut-,
san M jog sige, at den Mal-,
KOCH-st- M W Weihw
Ibelt san megen Mttighed som(
de siestr andre Gast Bim.
Der er for Tiden viiftsnvt ikte no
gen Htkelig Petsowlighesd i DaMtk,
fern er mere agtet og respeksteret end
Frdderik Zeuthsm
Hans Dygtighed fom Præst og
Fortuna-T hin-us var-me Karlighed ti!
Jus-dre- Mission og den-T Arbejdem
er almisnsdelig kendt og siasttet iblacsrdt
os.
Var han end i en enielt LIng
reer l«idj minsdte ,,stu-alfat« en-d maai
sie ssnfkeligL saa bang det sammm
med bans store Sasmvittighesdsfuslds
hed og kuns bog sde busskode Brysn
varmt bauten-de Hierfe.«
De, der bedsst ten-der Provst Fre
sdetit Zeuthen, vil viftnok i Her-Wh
gen give ovenstaamde Ret, osg i hele
»den insdte Wssisons" Ncwn kain
der sikkert spjes til:
Gud svelsigne Fkoderik Zeuthen vg
her-are ham for os enidnu en giod
Stund!
»Kr. Dagbl."
Conneil Bllssh Ja.
Med Ønsiet om et velsisgnet Not
aak til Læfeme, sendet jeg herved
en lille Beketning fra Co. B.
Tirsdag Aften den 8. Jan· af
holdt Menigheden sit Avrsmsde,
hvorved vedtoges, at Menighedssined
lennner fka andre Meniighedet kasn
soptages i Menigheden wden at gen
nesmgaa den i Konstitutionesn fast
satte Provetid paa 3 Munneder, des
foni de medbkinger Dimissionsattest
km den Meniigheld de hat tillwri. »
Menigbedens Einsbedsniaknd Miqu
tcs Med LI; III-Horna
» Til Diatoner genvalgtes Mr. S.
Is. Linken, J. Jenien og A. Han
fne, til Truftesesx Martin Relsen
GenoaLY M. C. Jensen og Lle
HilL nnex Zetretcer, Christossetspn
genmlgteg ligesaa, JOHn Hill til KI
lettor rq Bude-wollen e: ArbejH
foin tun med knegen Flid og Fore
tomnienbed knr udtort i tnange
Ihr. Zorn Illeddjaslper valgtes Mr.
Gebur.
J Folge de forftelliie Rapponm
has-de vi sidste Aar e: Fremsgn-ngzs
zar. Gelden et bunt ned til 35500
est tun en lille Nesitance km fokrige
Aar. !
11 es opugue i niemals-dem m(
dgl-te II 13 Var æigteviedr. samt et;
Var Eølvbrnllnpper, nemlisg Mk. on;
tJJkrsx «.lt. P. Reler den BR. Otto-i
llser og Mr. og Mrs. F. S. Chr-H
stofferfen den 14. Dec. Kvindeforesl
iningen tceller nn 77 Medletnnier.,
HDe hande sidfte Aar en JndtægtIl
Ved Kolletter 8101, ved Vasar VIII
Irr-sinkt Bei-v med ein-set N gis tnj
Menigbedenss Geld· As en Ball.
psm IFZUM ved Aarets Ende sit
Menigbeden det thve og Japan
Missionen MO, Utah Missionenslsj
og Iowa Ateds 85.
Ved Foæningens Aarstnsde valgi
tes Meg. C. Hill til Lederiwde, Miss.
L· P. Malt-sen til Setsetcet og Mes.
IN. Peterfen til Lasset-en til Syste
:lc-nnnite valgtes MS. FI. Wsen
»Na llth Stteet, Mes. N. P. Niet
1fen og Mes. H. Olfenx Det vedto
cses blandt werdet at i Aar singen Bis
far afholdes.
lSpndag den 16. Dec. bespgte
Miss Levsin os og san-g og spilleIJ
: Hirten, on det take oel figes nied«
Sandhed It alle, sorn bot-te hende
tm glad o; opbyggcts W. Hirn
et tendt af mange ixrden Den forenJ
Ritte; men« til dem som itle kendes
Gen-de tan Esset siges, at hwn er svenft
sog levek typs en Slsgtning. Han et
ktlind hart-ed R Aas-: gamml an
»togelig, stiller udinrrdeh lwiltet eg
lfca maa sigej om spat-W Sma, Isg
the-wes Sang tydek m hem- Pris.
Den reiste herer til WHAT
—- Zlläfs Lauert Lassen et meget
syg af Tcting; hun er mitten ude
at Stets-Ob til at skive fIg og taler
tun l-i-dt. Läg-soc her Mei. Gad
mnwdfen vcket siegst sys, men et
nu lidt bedec
—- Mifs Anna Sjkmsen under
gis en· Opemkion paa Omahs WIT
«tal for ein Tid siden og var W
sa- mt, at Leser-ne Wo hende
·aldeles; isten hnn et uu Diana-e pg
gsk gode Imvfttiw
—- Mri· Jessen undetgfk for
non-le Dage siden en Oper-isten ag
saa pag M Opspivb M pa
vek him smet soll komme over det.
—- Julemorgesn W vt Impro
dslken Note-Its th M og Al
tersang, wir foM til Wut
legtle M m- skm Was
pag Mc. M m can-g gen-m
Markt ellek faa Lin-ji den gaak, vg
ssaa vom pas Knæ iik Gud Fadsers
Mrc og bang Riges Fremme p.m
JOHN l
P:afior Peter-In fu Moor-»
iymd fom var til Ficellegsllngdoms
»mode, Qmaha og Council Bluffs
11iigdoinsforeninger, i Omaha, Prat
,ditede for os Sondag For-midde
den 6. ds. og til lliigdomsanødei
Eftermiddag og Mien. Hierielij
Tat for ModeiI
--— Nu hat VI faaet lidt Ene
bar-e lidt.
— Det fotvenieij at Omatn ä
Council Blusss Insect Ny. Co. vsoil
·- Jlar bvgge en Linie nd til Ainlei
fu- de Donftuniine, beliggende i
sydøsilig Rekning in Bin-n. Lin dei
gen-s, vil der bEiJe ei fovlyoldsvics
siort Foreiagende oq Niv( is! Nin
tc for mange iaa oel Tom ti! Biien
i ?l!n1indeligl)ed.
—-- Bmxmidei hat vedivgei, at
Byen ital indeles i 7 »Wards«
Siedet for H; lmen da swogle var
imod dem, blev der iilsiidst bestem«
ai Bestemtmelfen iiie ital ircede i
Kraft for den 1. Jan. 1908
—- The Inidependeni Telephone
Co. bar 2100 Bis-ones og en Ins
Fremtid fra deng Aarsmsde den
14. ds.
Jndke Missious Almanak
l907.
Vi hqk eudnu nagte Judkc Mis
sions Dumqu for l907. Alle
sont Infter siq ca Annaqu for i Aar
bedeäs indfessve Briiilling iuden de
blive absoqu
L(5«ibsdiuft
Dauifh Luth. Publ. Haufe,
« Blaitz Nebr.
Markecispriser.
NLAUL ZWEITER
Uvede IWIntcse).... ps-. Rost-« i .«;(1
— (spcuis)........... —- »Hu
iMei-lshetleses).»....... .. —- »A
- ie-k,s,.»«............ -— .'«««
list-ke.......·... .... - .ij
Nutz — J
R)·i(»..-... .............. — säh
sein............-........-............OZ(I)--·i«l"
SOTTH OHAHAx
Ist-»ic- lsood cwnfks(1f.»»«»...». EITle 10
cis-Dick- Fck-(lek.ss. ......... til- CJG
swin...,...... « 6..’I) ON«
:. s NISLSINZ
WIIU AND Mf MIIEI
«- M sonst-lu- vis sicut sc mai-»
Nil-L me. M W III-II Heisa-z
Aahesvlek Ilt uy tät-et s e Gkoccskw
sä lsskeqs life-te Priser. li- -s-- os. A »
- Fee-thr- sssst IIIde Ist-I our-hier «
ss-n Des-re Pris. sum its-n het« es. U Je H
Ja II Im Ists sinkst-tin sinnst-. Do vi
slvs ode. It chr. Adel-ev s- est-i- »i«
cis- Dciwt Its-Wieso- III-n
De mit Firma. »An DU- Ums-see
co-." C. D. Strpr Eiterfølgek
smde om en Dcl af bete-I baut-ex
Von Bis-r vil altid vix-re de inveiir.
som- gsde Baker ksm satged for. Dei
hemmte Etwain Festse« vil osi altid
have part Spieg.
« UND-Dr »tr- l) fis-s H -. l--Z j Ihm
lsrsssps »F YLIZX « LAP- Kinssä -«
-·. yet stnksss puu «1««t.-« Mem-»
H VI Imr us«: :«ankn«1v(-s F sei-hist
The Blair clothing ih
EJJ Rus- i"or Nu Prsi !:l itle — mis- «! .
i vesst musqu
" sit-EI- «—-. «- -:««.- ««--« IMMOM
sc YLAII·
MIISNOS
PATINTS
findt Manns
Unmu
copnmmn sc
Anmss ins-»mu- - du«-»sp- -ntt codes-i Eli-n msy
muss-» Ist-»mu- ssw »san«-n »So I out-s- In
mass-nun is Modus-s was-ist . ( »Im-umn
nsms umschrmssdsnuuL UAIUI II us- Post-la
»m- Im. Ums-It sfnssy l-« sen-km- Mal-.
»unm- uusn I smu h Num- s lo. wodle
»dem-Muth Ums-»m- i: asso. la th
Seiemilic Einem-tu
A dumm«-ists muss-um Use-ils- lzktsu cit
-s«-(n«--« uf Imy wiss-nist- Jscmsh Ton-Is- U s
»w: tum- Ismsuds. Il· M tile list-Ists
mszg ; ca si»-—--nswxgkk
»so-. ö- Is sie-. Indus-kam
l
IYogcr W« Horn.
Bot-news- . Ustll oh .. Udvalg ai
kBibelenS Auxtaxtina -:· sann ils-re
bibelste »unm- og Ihm- ocd Stole
scstykch Rum. meist Chr. chdks
ddkss. Med sum-un M Jlluitratizøs
net. 382 S. Støxszeljcu af Bogen
dyzs x 11 Ton-. Pkip HEZML
Bedstemoden En Iortcelling·
iæklig egnet til Qplæomag fo
-Vsrn. WSider, sintindb. Pri
01.00.
- Unge Helle. Fortctlling fra Nov
j den« Distid for llngdommen. Vet
S T. Thyregod Med mange Jllu
strationer 12: Sider indbunden
Pris 60 Cents.
Disfe nget er helt nye og fast
fra Dan. Luth. Publ. Hund«-, Blatt
; Nebr.
susp
ss III-miss
z WIXN 1312 «
; c n z; sTock Tod«-Missi»
Fr—· hsr g- Buildi Tc
X " 2(«.«-c·.-1(Ix-s«·l.s L« Y
Lag iste- csg s- W
Oä VI hilf filen- Hu« pfr
Umketsvarein
Ji hat- alt. hvad De snskem
»Is- llmä nkz xiv m Losjlig --(l Hl us In J
,«t-t« Iow- trs B- 0«--«1.mmul.-.s X m :
sAS 8R08.
us den-u- pon-»t- Nu
lot Im kam-»Musik«
Doc. PIERCE
for Furniiuse and Ruka
Unseriakms s qpe · las-w
E. c. INSECTS-, Blaixx Nebr·
.?aw»uC-HMM
Es -« Hm no um
llbrnmqe » ««1«D(-·« m. . Hm o Matt-is
-s in »p- --«—. Butter
Umscsl X ursc u «I--. .-l()«,
:«egg. « J.::i Blau-, Nebr.
DR. c. R. MEAD,
DENI 's IST.
Rooms in Mayle "-ulldlng.
ks H .-1- s- Pl·s"n- 76.
W ll MUERTZ
:MEDOOINAUA:
sä SLAIR - - · NEBF
Pan o - us hemmt mediciuskc Umpamtex
Ube« « m Hsibs sehelie ingen Bemljnip
Iohn n. pude
ston P du«-( s- liess-te Gkocetles M III
Iems billige-te knien
Pmcellmnsvstet I kitkt costs
Ncsmis Pius-sc Is. Ilsls Moor Cz
Als-tät NishruskIL
Cis-Offde (- ds" is- ts its-« OWNER-v
Dr. Z. g Bot-fort
Dennoch
UOM oft-? Blatt N «’«(")::sl RUII
Ist-II Phsckns I-«
sehst-II Plis-. s
JOBOOOOQJGG · « ’ »O E
Dr.gdaln1er.««’«"skk«
Pan Tr. Its-sinnr- snu Etous vix Te
finde et got-: Us-« ·t,1 til Linien m Jrsvelkn,
kmwnH :«om1«m:hic. Usfckdn un Janus
Ring-I Bcnsmaa:e, !se-II«11c:k-xapv-Jt«. Arm
bemnkx Volk-Ezer og Felswand nimmt-c
Zkeen Hinwe- og Nishi-· jarnt fmsskkhqe
Ema-z F, Urkme
Jqptnfke Bein-. jun Mit-.- for vondskek
Lommetstsklckdct 1q M Juni-tut
Mai-unter » vehszjumrrt Ursoaxg Jj
forssllmc days k subkt May-.
w« Gan og sc!
RCNOJIOJIO »O
stupid-»Ist- Ops «
i
K
DR
F. R. sTEMRRL
ksse es Nisus-.
stossw- ovu onus-s spornt-c
H sit-»s. . · . muss-. X
D. Christenfen : :
« Mem-Makk«
dabei-alter Dis seit set-I, salwt sik m
get Icøü samt cellerz og canned Eis-.
Dicke-« bijeste Prisek bete-les for
Und-h sbiad og l( I- ritt-te
Ils- M CO. Ists-. Ieb
.cooks (,r0cery.
For-te Kinn-w- Kote-nicht«
UI kimeljke Prihet
Ist-I og flink Adjektiv-.
Ums sue Ordner pr. Telefon til
OUOICS III-ANY REISE
Iie cum-how cash swrk
I. A. W. Butykst
seh-s It dass vott ston Lakei
st Grau-stock Dis-vorl- ox sto
VI IU me via-Dom von ais-o
Ms Uns-maint- ; :
bis-s site Print Wss tot Ill
Msakmpmäuttsr.
ÅMDT HÄKDWÅKE Juit autom
W nun-« am
les of «Quick Meal Stett Manga, sont vil
btive folgt m Reisender vilmmesieke Tem.
Bis lastget det eigne «:Imeticatt Stett Feue«
AKNOT HARDTWARQ sur-Ne
Ihos. P. LIpplncoI
Its III-tosend Dah- oo Itsla It»
sitt-. III-. hu th- tollovtss M
so Ists Obst III-th- scls MU
m sitt Otto-s- Mss W
los-M Ist-i M Ists-. Most-ehs
sst III-. Ins-klar W s III-II
sss licht Fuss-. Ast-tm W sm
..I.k:.t.u-rz."
cksvmonumeater.
Issscs. Ist-Ost
slslk I Noth -
Iso
5.:I.ZAPP«L:-( .
q. chIc, Hof-· MJ JZJJIJ »
- sonth 0n1;.k. -. «
handle-r kun xmis Nun-w ssi
H
JlJJJJJ MUBJJ ZJJIJE
Trwlssts ng Kult( tret-sink.
Optik sk slle stag- Bygninzsmstoklsssv
Alle slsss cui tote-- k-- »- i met-r UJ Des-n
«Jj. st Its-« r.
baut Acon-nie »n- ns erstu- pss Lamk II
OF Kopf-UND
.«-·«s.«te Dass-es Jota rtsfkdd · ·«—I" ski
JJT «Up!01JiU-v" lud J ut -·.' —·««.-".«—
»Was-. VII-M XH fu«-.- . st
i-« IiJs mit-is Hi Zik- ;-m1. hob-! « "-;
. »Hu-. Vandt"»vis. kik ::-.i.
««». - ,- . ··
.-kic,zsus state Linn-. .
s"k!1«(»mv"ond IZUML Alm. Bank-p- smn q
Pcuge langes vaa Land ozt MU
....-utc.mnget hoc Venqe foI Jub- kin Ud Ins
iclgei .il Bogens billigt-e two
I. h. Mut-diesem Ist M »- mu.
Initdillb Vu- NOT-Ident.
D. s. Illuaasekr. Gast-m
- .- It.- MW-M—
I
IF
Eis-T
SHsz
I . »W
U:
is
JAm --«I..unqxuen0c:
I
IIIIslforretIting.
I Folger III-II etbvm ,3cteI.-Ivkk1dt. Abs -.I»
iwokanei Iot hmr eIIme »He-s Mel. VII-, m
· SITF VII-re Ist-d --- bILliIsere III-III
s
; ACM MILLWC TO
s -Ii«---·«-ä-·--i-«i-. -;..-;..--gss
I Eis-;H-s.«·:«;ti,:-.ka;1;s
f A . . «
»Man- Nstsongl Bank
I IUanWIoIIII 075 umw«
sslnIIIIoeIIg L a»1soneIIIIII.
WUM Ie iet:(1:«:stfmtsc«-«.t
«, Mani- Bat-» ;-s-I ring« III IIIv csckesm
I II. Ak. MU«I:I, F: Tuns-Ele
I.B.V«wks, Lixce Hu. T C.3:k«knis,6«.-«L.
A.cAsTETTERT
Banner-owns Mut. Neb
I Wink-II Aal-Indes - Nun Mu- Wo
« ek- Iteusmx a( THE-III og I Laq
ovecstmek note UkIIvek en huan
III II. Lon äumimng et aus-i Io.
n· von et as CountieIS «·««·«. ·.
ssmmmvt Rom md oq gjr zornunug m
IS. Gast-er Skala-Iang, itoc elleI IIIKIv It
II pelkommeu
ME- kä- IIEHW NO 29
J. c. U N R U H.
. Msbellomänins o- ·«Undcmkin-·.
Gulvapok steiget-III
s List-or og Kind-stam
slslss, Nod-.
Zhikl Mel-gis ö· PPtdwetscy
s. V. cAPls. Met
bes missiqu musikqu o- mest o—
Ilsks Tjeneme I die-Umsi
Msyvtsa. Winke-Inn kklkcsnychc
Tkssdeoelqdlss est Ists-sen- Ostska «
net-et mie. « n
siehtklaks sinkst-m VIII tut- -.-« STIka
s.s·v. Neptun-m- - »- IIIII II«
« « I. AKNBbKC
-- »vor-Wiss- JOHN-NR
r. est-: komm z ssetliing i»hstd—tk«
. ais-« W IS ..i.--.r-«3:k« Roms L: III-I
-eI Jud keinin III FotIdiIss og Sams
«-"-«v VIII-sue IIIflIgco her-»nu- FI
-I.:«I-ngIII nume- OeIIIeeII eabivlut rul.
«s-«ut..v- uns-»sp- Iisusgi oq got-I.
..IIIII:I· ck .stIII«II«rq. Must. MSL
« kwkc is »Hm Om- euer
s TIII««.IdII;gIII BekIabsmgtv
one-III, Ixuk Ihne. bclI Sty!
V isnyickfke eIIII Instit-, bekam
. .- IeI Isg II kove III lmtIae og ..·
«·« bsIIeIr It Inst pi;
ED. UÄTTUIEZEN
· LAII U :- :: :: NICPQ
Of I. O
W Ze- IIIIII VII-II -—·II»· »k.
Ilsltsdldelinses It »Hu-( um«- « -
uvc Uekclstnts’co. oc I· H « I
byset Ishcmc It sue bou- »Wi
IMevskIt Cassius-km- «- » - . -,
Von III-In Im si- -I.--»7 s .-.-.
ten-thate- cs III »oui«-- -«
w. De- Avsspceussms m »I-- - .
III-us heule- Gms-«»-. « .. ssI
stets von III-seh Its »s» -I - -
MMIIO von l-III-tI---Iv· II
usw«-sk- i»«.«.,«-«««.- .. -
III-t- hut ophom I m» «
"sstktitn" fu«-- s-« s ,
c. c. TIOMPSON. Mk.