Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 18, 1907, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fvyed grnen
M
Hund vi vehsvkn
St Øre aabent for andre-Z jkod
Qg Leber renfet ved Aandens Glød
St Øke magern for Satan-z List,
Yken blindi for Brod-terms Fest JJ
Brift.
Es Rkker Fod Da en diasjpforu
.«·Ja:1d,
En Tanke fund m en fmdig Rand.
Es udseZt Hierte, et ndmngt Eind,
En Faen, Tom a ! H tm starre ins.
H R
—--—-—«Ok
Blaudt Tvætgc i Afrika.
Af Kommandant i Konqostaren
O t t o J. L u n d. ,
END-Inst Tidgsttif:««)
(Fortfat).
Vi oil km betragre Batuaemez
sei-e -Leoeois.
De bot Unkng i Sie-Den i smasa
Lchwdsbveh om man tan talde den
Samling elendige Hytrer, shvori de
ber. for en Læwdshyx fom Regel
«:cell·et en fæadan Kol loni fra 50 tklf
300 Jndiokder, og sie-ne der itte;
Tiwdes noget Spaer hos dem, ad
iydet Ide dog til en vix- Grad en
sending hvis Magt dog ofte er ret
problemttst. Af og til regnet en!
deiwg sig endogssaa for Herr-.- ove:
Here fass-dankte Kolonier. ;
Lsccwdåbyen lisggek i Stoer Vortcs
Fta Alfarvej, og hvor smasn mindstj
sent-de at stvde pwa dem. Hytternel
sen kavede af Grene af Palmearten
Napf-in oenifera og er i Reglen saa
primitive, at de kun afgiocr et med
riftigc Ly for Sol og Regin, mun
gen Gan-g bestwar de ensdog tun as
4——5 sit-re Palmegrene, der er stut
Iye i Jorden og befede samtnen for
Mn, faa sde danan en Zug- Kup
-pel.
Msedens Negerlasndsbyerne i A!
mindelixkhed er temmelig regelmæai
Zig «cml·agke, er dem ikle Tilfældrt
sie-) stærgenes Bver, Hyrterne läg
get sosm de kan bede og Høvdingensz
Hytke er ligse saa tarvekig som de
andres. Man set ngen ryddet, pænt
laget Plsads miisdlt i Byen og den er
ikke omgwcn as Pliwntagek, ej hell-H
sind-er man qu eller Gaben ———»
Urfsown gwr i sm Frodighed op
1
titllem Hyttseme, og Dværgene Or
M for den; «thi jI nætmete de:
K, des hurtkgere tan die forfoinde
ist-d i sden. dersoim der stuide komme
ist-get fis-sägt
Howd den ydtv Realighed angaaz
- öd er den ssaa fom fau, og der tuj
kr just ikke af Maria Farina i en
stumm By, hvor alt Affald ssmides
Itzt-, hvor det bodst kam fxlde sig.——
MS Mpblemmt er ind
frmset til det stt mulrge, det
til fig- en Skogs Sen-g, eller retterej
jagt en magst End, lav Bænf afi
Darf-G »den ban just ilte bessyldes
H; »Im- wt W magelig, iscek da den;
Mc dem Wies, Ihverten af Madras
wlx
- kswskkv »H» s— U s »F — Y .·
vsvsv
s
Isrciideu dar sine
ForbdelsckcklosteInfluenz :,
Rest-seh Bronleitis og
Ls crippe·
ffsJ I V V«7«7;IIILV««.I V · I
singe If dicke III-Ins genannt
Ists-stelle is Ali-aiforsadkisis,
sen
Ve. August Koenigs
Hamburger
Yrygtthe
.- IWII Uns II Inst Ist is
es bei-seli- Tus.
I- s um«-im
Isi- 25 est
WANT MWXTLI Us Je I
eller Stintd As Kolkenstoj eil man
E Regelen sinsde nong Potter as
Mem-M Ler, der meget ligner vors
Jndsewtter, samt en Motten desto-l
enidie as en udbnlet Turle oste
sen stor og Lung, at en Man tm
tsasne Mag med at bccre den. Des er
alt. ---— Hoszs en eller enden Vi: nun
uztsan sinde ex eller Here Musikin
strumenten Der e: sden i syele Afrikn
Jlnrindeliqe GongsbiotLL den ith
szælldnere Inn-Inn samt der for
Varuanerne Als-ne speisen-e Musik
:nstrnn:ent: lFlcssstntnfteDnsp sen
kestnjr as ro Bam: njssmkker As
!«Jilte de: ene er sorsnnet use-) Nil
Ter, weben-J ide: andet er slættw
naar Bisse Stutter gnil s mo)
Demner Erem crnmer der en tlxl
Ist-Mc Lud, som absolut ikte er tue
jlrsdsst i europæiske Orsm ——-—
« Ud over disse Ting sinder man i
.steglen intet i Bntnnnekneg Hyttek,
san man ser, »t: der for en Etno
spraf ikte er knegtet a: denke tsosk
Batnanernr.
Klædedragten er sag smmel som
viel mutig. Monden bester mellern
Venene et Zwite Tos, vævet as
Bast· Kvindens Draqt ssndstkcknter
sig til et Bælte om Lim, Rette Basl
te er sleth as Bast, Ist-e i slere
Farben og er til Tiber meget smult
Tlrbejde Men bin-De Mænd ozt
Kvinsder scrter tue-gen Prss pag at
pynte sig med Perser Og lignende,
derimod er det sjældent at se dem
smnkkede med Arm: og Ltntelringe,
sig de bcrrer aldrig, sont f. Ets.
Monsgotvinderne, de tunge Halsrin
zTe as Kobber eller Messing.
As vraltiske Gkuwde graut Baru
aen altid tret-stinken eslet retten
sagt, ragen tksi medens der tndce
Afritas Beboere gth ten-der en pri
mitiv Barkerknin er Zacken bexk
utetrdt hos dem.
Vatuaen tatoverer sig itte on scr
i Reglen stetig-los Dog tan det hænde,
szst Faimilteovekhoveder bærer Hage
stæg paa den ene Stdse toenstm
If Hagen: dette stettes til en gan
ske tynd Pist: men denne Ztit er
sttkekt optaget ester de omboende
Bantwhsvdssnsge has hvern den Om
mlte Stægpist et ee ndre Tegn km
Heodingevæedtgbed
Hjemme i stn Lands-m særdes
Bannen saa godt som altkd »Ja-aben
!øs: dvg beendet det, at lnn derer
Den korte Knio E Betten der san
Regel bestaar as et Stnkke Bild
sowe- ellet Antilopestind as ca. to
Tom-merk- Vredde. ;
As eurcwcesske Var-er lckrek Bank-«
sen forst og fremmest at fette Ptics
Pan Glas-Perlen helft sag stote og
ssærkt sarvede sont 1nultgt, dekncrst
paa Salt.
Dæt varer længe, Enden bnn tonl
mer til at brnde sig om Bomulds
toset og Betlckdningsgenstande t net
bete ·taget, alt dette gener-et hans
sts Bemgelse for menet« verimod
tun Ting som s. Ets· komme Fla
sier og Maser, afsiudte Patronhnls
site as Metal og lsgnetsde Ubetndes
lighedet have stot Band-s for darn.
Batuiaen staut altid op nted So
len, Id. v. s. Kl. S. Hans Toilette
et Nul, thi hwn habet Von-d sont
Besten og blsvek ldetfot tutn versteh
nam- shan et ttde i Regnvejh ellek
naar han, hvad der sjeldent ster,
fakdest i Von-der — En Gang intel
tem indsmtret han sit Lege-nie i en
PM, licwet as ten-et og pulveri
seriet N’«Gusallattæ og Palmeolie, nd
edragset as Frugterne as Glase gut-(
tteensis. Dame Ponvade er tssdlig
og for en europcsst Nest alt atedet
end Nilus-mode — Neglene hobdeö
altid omhyggesigt tasttssppeidh og
iTændevnle Uns-es og stylleö med stm
sOnthu M Morgen og Asten sann
estet hveet Nimmt-.
Esset Tothet hengivet Bau-am
nam han er hjetmne i Mist-tm
sig stsl et swds Drinerliv, siddende
M In Erst-tot Betrogne them sin
M M It MVM vg sy
nes Wust-Du s sasig »dolce sur
M«; m W W site; hstet
has-n m Wien-selig »Und et hakt
ists-wiss W We og fotsivtnder i
-katmu, ijvvtha hcvn sttst kommst
til-IS W at Jene er sotbi.
! O Mist W Votuan to
’kn«.-; M«.ml’tisder. Han et i·ngenlunde’
Rettig-ragten og for ham et alt Kpd
spifekigt, Og de nnekkeliaste Ting
III-In Eurovceerne dar Afsiy for,
ziegnes for rense Lættcrbiditener, for
VII-. ütød ni Eleinqer ika Dg!er,
EFlaxeknius og faJ niedere Ei better
staser Linn sig de: nier, oin Rodet
Um fiiet en Jsgiaa meqet stor Tan
t-. -- -- »Im spiser ikte Lngten!« «
sizxer ba:i. Knindernr del·.«iqer itre
’J.I?cen-d.«ne5 Illinaltiden Seiniøkge
fis inseer Maden i Den Petit.
Ist-Its den er Ernt, ex Eiiiierxditaiser
ei ntendte Eifer quiiidek itnkker
Bannen with-Ein sin Mund, ten
sei sine Tænider U Hnider dein nikks
in litle Pind, der er flogiet i de.-i
ene Ende. Jeg its-r net, at sdette Ist
der eneire, sorn vi Europæere Un
Tirre af Banner-ne .
Tagen War med ftadigt Drioerä,
Te: til Tider afdmsdes of lio!i,1:
Etasnderi imed en Natio; nien detstal
dog denn-krieg, at dette tuin meget
sjælsdenst gaar over til Slagssmsaatl
inellem Docerge indbyrsdes. Bannen
has nødign han fnigmyrder sini
Fjenide, nanr han endelig vil haini
til Lin-J, og Fjensden et i RegienI
en ai Undertstyktetne, en of de
fort-same mere oewotsne og mæzi
tigere Bantuet, som et toinmeni
Dvckrgeneg fattiste eller formentlige
Ret for nat. « «
Som alt fiaJ, hat Batuaerne in
qen Jnduftri, og foin en Folge derjf
sei rnan Idem som Regel ubeftæfixi
get i dereg Lands-Wen sei-n en fjceå i
den Gang tan nnisn se en ellet andm
i Fett-d .med at lave et Net af Snore
euer sno sdisse as fine Plankesibreg
»Jka ioin oftest ovsættes ogfaa deite
Arbeits-e in der Devise da de hu
Ding for Reiten J dei heie og stokc
inaa an sige, at af alle Troperncxs
Folteracer et Batuaen den, sosn
hat mindft Tante for den Dag i
Morgen, og sdet vil sige kriegen tksi
jo ten-gen man tomrnet mod Sikd
Og Øsit er Princippet »I! lade den
Tun i Morgen have not i stn Pia-i
ge«, udvitlet Men jeg tvivlet pai:,i
a! nogen bedre og nøjagiigere uIJ
irrer det end netop Baum-eine !
Bannen gaiat tidtig til Ro. than
wendet e: Baal inde i Hytten, irrtt
Fek grønt eller fugiigi Ved vaa dei,
fcsr at Rai-gen ital holde Mogtiicern
csg antdte Udehagelisge Jnfetter both
og uden at dceite stg nied ungek,
iagger th fig paa fin Bsanibugfeiin
un jeder i en Rog, der snart vikde
scoæle et hvilkei fom helft cioiiiferet
Mennefke
i Fidinden tan iiie tilbkinge sin
Dag i famme Grad as llvirtsomhed
ism Manden. Hun nicka om Morge
nen ud at fuinie tprt Bunde siden
ben man hnn iilbekede Pagen-s
zllkaaltider og i det ihele taget usd
rette, Wd Mirniden malckgger den
de. Detiinod hin hun ikte stoki Bi
Jsoær If sine Bern. Saasnatt de san
Ihegysnsde ast trat-le omkrinkn man fes
passe sispg seit-. Under Afkvator er!
man itte Born ret Umge. Nun-r
Dtengen er 10——11 Aar gam-mel,«
Lan shan gvdt vcere en frommgende
Jægey «og i sit 8———10 Aar bot-Mis
tes Pigem ·d. v· f. Fadeten selger
den-de til on ellee crnden Maitd for
nogle Pilespidfer, en Kniv ellet Iig
nende Beerdigenfiandc og httn miaa
tda hos en feiern-med, men en Bat-m
fom hun Mo, paastuge sig alle en
Hustrus og Sind-W sägt-et og
lett-e usden at have Stygge of Ret
tig-dedu; M i Uvstoven hat Kvins
sden tun Mögen Hm levet sdet
fwmme glmdekltse Liv som sin Mo
der, og bliver few Moder sein ofieit
ftt sii MMe Bat
sSehfplgelig Heil-der Bestimmte som
alle bei indes Afritas Fell Fletsc
neriet7 meet det er dog Heident, at
en Magd ihm- mete end 10 a 12
Rinier i sit Damm thi fest Dreck
gsne sont en Gang for alle ee fak
tige, er et relwa Hakem itke
san strt en Mike Shi, form for
Oe einige Regen-. Dvcthne me
Wldg W med at Wille-used
Ewig-der iwbykdesF ins-en santn ts
Het en- NEW, ja, san dyb et
thans Fmgst for denn- mden Men
westw, at hast ein-d ikke spisee en
M M, sont en Sich hat
seither-It
Z W man W Wams-e teio at
M M We W W
;HthofLMiM-ßsgsks
M, W, M et i Mit
M M es W W M
itattsek Hofterne og begnnsder at dan
’I·e; Inen iaa erinsdrer hun, at dei
lHzektscn er Lliten eller Ma·anestin, og
1:::·.u ilte Tid til at danfe nu.
Oder Bastnaerne Ekoiler txtugende
titrtgt aus de nxnlnsende Foltszi dybes
itc FUqu Jngen vil rwttc en Ba
.n.1 Hkmndem spise af dani- Mad og
dete tun-Z Veie, han er san fnldftæn
tiiq Bari-I sont nagen og intet ander·
Ja, m.1n·.1en Gang dar det unsdrei
t::E-1, at Vantuen Vil spise Fipd af
set Din-, icsm Batnaen hat den-ist«
,.:-«c:t de: wr tun da nden «3t1-upler.
Initan lnnde det aldrig falde en
damit in) at junge paa en Chiqu
«.·ngne, d. e. Brod, laoet af Mantos
Irssddemesrs Mel, sont en Batnatvinkse
Rande They nei, innere ddde tun af
’Ettlt. Den Bantnxnand dm hvem
set hom, at han lyar dan eqiilcje
nscd en Doærzttvinde, han er mo
taist desd for sin Stamme, wen
lieres det orn en Koinde, at hnn hat
ilejet Dingung med en Don-m, da
dtcebeg hun, og hele hendes SIeq
føler sig ranceret. Sau stor Stand-Z
csx Filasseforftel findes der i Urs
itoven, der. hoor man almindeligft
»or, at atle Fokdonnne er ntendte.
Zorn Jotger er Batnaen et Vidi
nndet, for hoein in-tet er nmnligtxJ
dem frnstek intet Dyk, det være figJ
not fda start og ftckrtt men taletI
km at fix-ne Fcelder for Leopatdee
med s.1:n.-nc Let.Ied, sont en danft
Forstncznd triler om at fast-te Zats
for Rasse-, U tun fcettet Felder Jg4
fanget Inn-L Hans- eneite Vaabenl
ex Bnen sog en lille bred Anto, ment
fis-se to Tätig forstanr ban cgioa;
clt beuge bedre end alle andre. »
VII-»uan tiendstab til Naturen
ogz den-: Bidundere er fort-Hoffen .,«
xg hvem der lnr boet mellem disse
,yIll,l-r.1)e» twiltaarlig til at Te.
:1:ere im dlat og bar Fanthi i;
Kisplingg Jun-glefortæll1nger. Naar’
en DIEer fortælley læder han altid
««-.1nste uoitta-arli-,1 Tor og Manier
cptrcede sont tcentende dg talende
Verse-netf Vois Tale og Tanteganq
!-.1nforf!.1ar. —
Ecm »kl: san hat jeg i to Ast
l::-—.-t Hin-de Dværgene, de: var
inst. di jeg. var Chef for Staticnen
Jboth fidcn dJ jeg sotn »Seit-kenn
haodc Rolnmanxdoen over n’5sii:i’
Seit-ten
J Jlmto kam jeg i nær Bernrinq
need Dcsærgene, og vi fokftod hinisn
den forbavfende godt, jeg, dir Ielcs
allerede frsa T-ren;eaatene hat-de spät
Lnft til et frit osg nbundet Liv, og
mangen qod Gang havde følt den
sælsomsme Lcengsel eitet at fokioinde
sSkooem fom jeg fra AtndenxietöI
Vindner san paa den asnden Sid.,
Sorg S-, som mangen Zion-dag«
Mode tilbragt Time efiet Time nde
i sSlcoenfømckyedem ssddende pas en
Træstnb saa stille, at Stovmuiene
tom frem og ubetynnede lsb foraa
smig. jez fotstod Bamaens Kætligi
nie-d tit sin Stov og sin nbundne
Frihod, osg mlaustr arbejdsde jeg min
We ihckvdigt, end jeg lande, paa at
fowandle Dvcergene til fast bosid
sdende Statteborgere i en ordnet
Stat; men til Gengceld ttot jeg, at
tdisfe hat-de strete Tillid til mig end
Itil nogen act-den hvid Mand, sont
de for hævde haft med at Aste. Og
II Ly as tdötme Tillid Lande ieg free
-des vlwdt dem, næstrn sont en af
der-es egne, til hvem de betvoede de
teg stsrke ellet minde Sol-get og
Bein CSlntteD
I For Uns
i En as Jndre Missions Kolportøi
tret i Dem-met hat soweit spl
IN
l Pan en Reise traf jeg samtnen
Llex-ed m Mand, seen jeg com i Tale
Lake-d en- Guds Riges Udbredelfr.
Don Idee-He bl· a. de Ord: «Jeg
Evilde tun Neste. at Evangeliets For
lmrdekfe itke toten-de fuu sie-e Pen
Inn-ist« ng spend- W: »Sie «
Opd sit De Malt her i Herden, men
jeg er werd-Im sm, att De ikte nd
tcrlee dem i »den ein-den Werde-L
isDetsom De warmer i helvede, man
De da mit fis-: »Der et eigtignal
alt W seid met at W; men jeg
tmede dvg min- W. pg sdet
et on Im txt-it i al wiss Irengfel!"
Og M Des-seid- W dient-til
tout-, m De »du on age: »J
her er ewig-Vol over ci Osten-gelte
Idejw at me; muss bei hat essen
i
til min Gliede hsrt, at hem er ble
von en alvoetig Küsten-, der nu itke
hol-der mere af sine Pensge, ensd at
M godt kvn affe dem, naat han
devved ksan befordre Guds Riges
Udbredelsr.
Hvasd kasn et anefte give til
Vederlag for sisn Sirt-R
CO
Varnn Hinten
Nogle Mennester drin-get Solstsn
oft Varmg andre Js og Kulsde med
sig. Msdet du en af de føtfte, naak
alt fek merkt og tusngt ud for di,1,
san vit hans tvenlige Wndttyh
Smil og opmuintkende Ord fmitte
pasa dig, og efter at hasn et gaaet,
vil »du føle dig unseligen enId spr.
sSaadanne Mennester fokstwasr at
sgsre andre lyttelige, og over alt er
dc veltonmr. Lig Kaleb og Jospa
usdfpejde de idet forjkettede Lan-d og
bringet dejlig Fragt med scg tit
dage. De hat selv nndt of Lan-MS
»Dann-im og Mcelt og vikde gerne,
nat alle and-re stulde have Dei si det
tannne Gode.
Anderledes er det med den anden
Musik« Klynt og Klage er ldereiz
Masd og Dritte· Naar Solen stimmen
svaomtt, onster de Kulde og nam
Tdet er toldt, Insler sde sig Sammet-.
Da set de pasa det forjcettede Lands
store, befesstede Byet og stærte Mem-I
pet, og i Misstnoid wdbtydet de: »Vi
er som Greshvppet for dem«. Guds
Ltfter og Vetsisgnelfer er smiaa i
Sosmmenligniwg. Slige Mennester
wwnidter omtting i sden anndelige
Ørten hele Livet igeninem uden at
mjde Lande-is Enden Mismodiige on
tørre henlevek -de et ulytteligt Lin
og bringet itte andet end Sorg og
Vomod one-d sig, hvot de tomsmer.
Awstelen opmusntter de Ktiftne
til et glcedeligt Liv i Gud, isdet han
trdtaler sisg saaledes: ,,Glcedek edu
i Herren, attet siger jeg: »Glæde:»
edet«. !
Paulus, om end omringet af;
Bansielighedet og i at Stags Fute;
var en lylletig Kristen Htm Og
Silus fang endog bag Fængfelets
Mut-e. Han bragte Solstin nie-d sig,!
thi Naswdens Sol stinnede klart s«
hans eget Hierte . -
Usdv.
---- - -- CO- --- --- !
Hvor er HimlknP l
Folgende Hijtorie blev nylig for-«
:alt as esn Prasjt Han ijavde hold:
en Præditm oni Himlen. Den føi
gende Dag nie-die han en Rigmand,
fom var Medlem af TIJienighedem
Biasnden sagde: »Na-re Pastor, ii
Gaar pkcedjtede De om Hunlen og
sag-de mang-. smutte Ting om Den,
nie-n itte, hvok den mir at sinde·« -—
»O, Oder glædek 1nig," fmkede Prce
sten, »a: jeg i DW lan faa Anledi
hing til at oprette det forspmtc
Hzeg komme-r just fra en Hytte baz
Walten Der bot en bundfattig Ro
ine. Hun ligger febets1)g, og i en an
den ISeag ligget to Isygse Bom. Hun
er nieget sutttig og hat hvekken at
ibide eller wende Nackt De nu gaat
hen og tsber en Mængde lrafiizxe
Levnetsmidler samt Kul og Bed, og
De san gaar hen til hande og stge::
Ame Kom, jeg bringet Dein disse
Tiwg i vor shan Jer Nava. Naur
jde sasa nahm-: Bibelw, leser Dzi
Ivids 23. Saslme og knæler ned og
beider med den fyge Kone og Bot
nene, — ja, Wem De faa itle faar
jsdimlen at se, fasa givek jeg Dem
lDetts Mc tilbage.«
. Den snæstr Morgen fagde Man
Hdem ,,Ri-gtig, Or. Post-oh jeg hat
ict Himlen og været 15 Minittter
". den«
For-staat »du dette, litt-e Leser-?
Wvd dg Mist-d
Julegave. —- En lille Juk
gave til de hellige i Dannmrt, fort
fat as Wilhelm Becks Bei-net for
»’«906. 72 Sider i Dis-flag. Pri
"20 Cis. Bi hat end-tm wogte tilbaxge.
Dun. Luth. Publ. haufe,
Blair-——Nebr.
l
Z
Fta Uvenskab til Ven
.5 lab. —- Esn god kristelig Ferkel
ling as M Mich over-M
fta syst ved Ohn. En sog pas
-fends for de tin-ge at lese. Den
Idan stude- i am de We- sinks
teset. M Stdn-, stnt ichs-, Ptissdc
Dei-. Luth. Publ. Honig
« M —- Mkm
C
PRU OLSILIPS
THHNF Ists-»K
Vwkdifulde sah-G
Brugmtvisnink Rmok lj·1t wm Hmussslap us
! "--: stts Mars-L Ssoslsw bis-d
I· I- u C I s . a -
No. As West »Es-M Art-eh links-kund N. I.
VII-I Ist-.
Irrt 0!«-.sn’.s- Ruh-«- er usimsrlcst sur likuvlssmkx
!-3-11«-r. unmle Ins-r, eckemik kliju XVI-. su» Ny
uxssrpsrwz its-schik- nllo andre hin-! Åvgeh-mun
—;-.-..-s Ein Manch-rat sen-la kur «le sog ins-et
Vnil s.
7i - »O Visn smn findende-s II vom-I stimmt-Loh
vu n —«,-1. I« Rulnsn fru.
Urs. Otto-II Linn-many
sk en —i·,.'«;·-r knr fin- Rhcsumutikssnt Svulnc PA
Iksh ein« Linuemcnt Ausland-« km Wiss-a MS
sonsks shoo uc vl vll scsmlc des M dem.
Den liebe-»du- llnq "Yejledek lll san-l
liecl" mka man-se lunstmtlnnek »- Planes
ktenclwt lrls ovesmlL
Denn-s Aus-: et- pmmlskkt altem-eh sm- at
enlwek lim- ksskissmatless. Den link kedclet
o- rll komm-- tll M ketltlc dlknnegltck l
Tuslndvig km Ums-en
lslennc this- lussikives alle Systlommo
Son- lsjcsmgmcts Urtsuepslckmq samt clen
Mai-de Inn-wu- clr lnmms lusllskulekn
lnsn » glitt-yet soc slsmulingvokne nl
Process-sur (’»llins im New York Puls-ersi
tel
Do. iom Isvs lOIt sont-n- Ses,
mone. It sen st- sln Vogt vol-s
l Guss
l)el et on llmk tm sllsp us mln-ek. nn
ellet sammel. diaml ell(«k lcvlude. kl- ellek
lallt-« « alle liurde lmvts Nytle If slen. Bo
gen-r uyuik Das-vol lka mnlte sum sy-e.
De mal-·- ltkkek ei den. lusorlecles cle shalltk
Enkel-Wust- Syikslomme osk len- et lyiltellst
le De syst- loms las-e »in cle sonsielllsv
sygclomme os- (len Hamb- lwokkms sle
hmme lnslhkerlex
Opclv Den-s Nin-n o- Atlrtsoso metl tydts
lig slkklst sinnt send Puntpokta os Bogen
ril hllns susmlt Dem umso-enden slcklv
»den Apis-suchen
Illi. B. O. COLLINS
llleillcnl Institute.
140 W. 34 st» NBW YOU.
Sweetest stokies
Evek Told
os- THE BlBLE BEAUTIFUL
for Imka und gis l·(1. Tin- greattmt Bibl
Imok for young pwple over publislsod
Zegissnink m thi- crisxniun it take-s th
kssmlesk through Hm Bibl-« m fifty-two
Adepten-. »ne- fur ais-h swan- uf Un
year, while I sei-ists us questisms follo
nsk each Day Konsums hulps to keck-til
W impress upon Um tun-J Ut- bit-to
nume- 1eumetl. Wnuku un un wan
new plan. A Book nk plssnsuro and pro
m. tot younq per-wiss on Sahn-im sit-ok
nMuwld by Aund Procent-«- Pro
fusoh illustmdod with new Ins-sum
dont ljtogupus in entom fu« page
hielt-wass. and many other dmtitul
onst-sinkt 254 lurize page-.
Pries. 75 cu.
csnizh Luth. Publ. Home.
sum »Es
DANMARIC lcokl
størrelse 23x28 Tom-neu Tkyltt i
imskellißs Pan-eh visek til-n Jers
bimer. Byety Rohr-tade- os Risiko-.
samt alle betydeligc Lsscsbyer. isten-c
Gurdc os; Hirt-en
Tilseades i en Pape-alle pottofkit kos
45c. i Frimsckker. lsuhvek dies-l- VII-d
but-de ejc et Kost If Den-mark
DAMSU Ufktt PUSL Hollle
Malt-. Nebr
Eu stu uy ndgm si Bibli
i Lommfotmat nnd
latiufte Zyper.
Hi Inster at heulede Dpnmkb
Bmkeden paa en ny Udgqve of
ib en iLommeformat medlatinfe
Zyper, Stsrrel e 517 Tvmnter es
w, Tomme ty , trytx naa fmt Pa
pst med man e helstdtge Illustra
tioner godt adeer Det gamle Te
stamente er efter den ny cveriæts
reife. Bindet er me et imagfuldt
kned orimn og Gu tryi, Leder
Vvec aldsbin med afrundedszsrs
net og ltgner en sin engelst i el.
szlen er med Guldinit, runde
djsrner og t delig Tryk. Den er
særdeles pas ende sum en Gave til
Konsirtnander. Der er od Plads
nl at paatrytke Navni uld. Bib
Iten er meget billig, da den freige
cor ils-b. Navn me entra. Por
pirit ttliendt.
Dtnisn Luth. Publ. Ums-ee
Uhu-Judi