Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 18, 1907, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - WWI
- ;.--«z
»Yasnskeren«
et halvugentlig Ruhe-des og DAM
nmgszvlad for d : Ymske Juli
« tAIuerica,
udatuei a
DAleH Ll"l U. l’(·l;L. IIOUSIL
Blum Ihm-.
.Danfketen« udgaar hvec Iugpag og Fredag.
Pkii pr. Ausgang
i de Founede Stank s 1.50. Udlandet I200.
Bleibet betales l Forfkud.
Besiilling, Betaliug, Adresiefokandting og
ander aagaaendk Blut-ist avresicres:
DAN lsll LUTlL PUBL. 110U5B,
Blatt, Nebr.
Redaktpn A. M. Audenm
Alle Bidkag til »Faulbrut«-i Jndholdt
Afhandlmget, Roxrewoninucer og Actlkler
as enhvet Akt, bedes adressetet «
A. M Anderjen, Blum Nebst
Boten-ed at the Post Utftccs st mais-. Neb»
cis- ges-und klns malte-n
Advektisins letztes made Imin upon
sowie-tian
,,Danlkecen«
bliver sendt nl Subjhsiv mer« indtil udtryl
selig Opsjgelse moququ u lldgioeme, og at
Geld et berate, 1 Loeiengskenunelsse med de
Formel-e Stacerg Bontove
Naat RLæieme kennend r sxg til Folk dsr
avektekek i All-»den einen s r at Mc has oem
ellet for at san L« plss nj »: om riet aveueteve,
bedes de alms km sli :- de laa Avenissk
mentet i dem ·.:«««..d. ? oil være ttl gen
sidig Nym.
Eu dum Ttylfeii.
J Artillen »Nutfxdslvinden« i
sidstr Nr. hwde Forfattserinden be
txyltet del tysie Udtryk »Sturm-und
Drang-Peri» «, hvad der var ble
·vet til »Stor-Munmegs-Perio
·-de,'· og Fejlen var undgasact Kor
rekturlæferens Opmærkspsmhod Ud
tryklet betyder gansle simspelt Stem
vg Trængsels-Perio-de.
Red.
Da tZs streu.
»Lad det nu vcere nol« i sidfte
Nr» havde vi bar Bund, hva«d den
Diskussion ansgiL Siden hat vi
imoldtaget descndelser fra to Leg
imætkd og eet fra Paftor N. P. Si
monfsm Den sidfte er bekitlsct: »En
nødvendig Replit til Præstemc Sive
og J. M. Hausen.
betitlet »En nodein Replit til
Prwsjerne Søe og J. M. Hansen«.
Vi set intet saf Betydrning i Ar
tiklen wden det, at Past. Simonsen
«siget, at hatt ewdnu i 1907 kcm fakt
te sit Navn under, hvaid Past. Søe
wnfører of ham efter »Missions-bu
Get« fra 1894. Dei san aldeles ikte
anfstes imvd, hvad han hat sitevest
1 drum For-hanle, pas-staat han.
Formigst er Artiklen meget Ird
fvtdrmde, soa iom svi stukde optuge
den« maatte vi give de mildre Bro
dre Lov til at tepliceke nwd Passi.
Wem saa det ikke et til at
ovetstne, Mr «det vibde faia Ende.
Dei-for blivet vi ved Beflutnsinsgen
om ast lade bei væte not.
M. Simonsens Artikel spat
bebe Stehn-e med Logmændems.
Sie-l demse Sttid saa fortswttes,
scsa faat man sinsde sig en asnsden
Ackme ensd, »Danftseten«. El
lets lswd Spsrgsmwaliet bkive aßkjort
wo Arbejdsmarkem Red.
Nntidvsmfaudetu
Der er vift ingen, som fort-ums
frit og med Effektsanke hat lcest,
hvad der i de sidfte to Numre dar
betet asnført af Fotfatterinden n.
Schougcmrd, som ikke maa insp
tsmme, at hun sirivet udmærket o;
vkrceffendse revker mange af ;,den tro
sderne Kvindes« Synidier. Man
hat osgfaa pasa Fslelfem at tun en
Kvinde kunde strive, hvasd hun stri
Vet.
Jmidlertid er der fovmodentlig
ikke mange af ,,Dsi.«s kvindelige
Lesers der tilhører den »moderne«
Klasse. De Kvinder, der hat de!t«
Nybyggerlivets Befværlighedet med
en Wand, hsret som Regel tix en«
bedre Klasse.
Men der et noget anbet, vi lige-·
vil bemerke, og det et, at vi nu«·
bin-de haft en Afhandlinsg osm »Na-if
stsdssnmuden« at læqge ved Siden
af den mode-t. Men en soc-dem kan
km m Whlsig For-fester leben, vg
Dei et Mc gosdt ct vide, naar han
Der et
M ZW, di W o- fort-läg
MMMIM,sgdetetf-Ils
«I
!
1
71
1
"!
I·
!
(
!
!
l
(
et for use-get sagst. Bel twket Vi
sietiksewttmtwstiftteogBind
lsigse« melltm Man-den og Armen i
Hufen hoor Tvcdragtens Amt-d
tout-met ind. Msm nsaar en Mnde
iover for sit Køn hat-der det opkim
sdelsige, af Staberen bestemte For
how, saa stal vaden for sit Ksns
sVedtommentde ogsaa hævde det op
ktinidelsgr. Stal Man-den være Her
sre i Hufet osg Hoved for Familien,
»faa man htm ogsasa huste, at det
.fcerlsig er walasgt ham at »elsie".
LDet er altsaa Kerlighedem
Idet gennem ham stul hetste i Huset.
« Eises-km Kristus erstede tue-nig
beden og hengasv frg selv for den'«,—
faaidan fkal Mundens Hertestilling
»vere. Og htvem Kristen er itke glad
Ived sat kalde Kristus »Hem«, nei
Iop fosrtdi han reget-et mesd Rettig
bed. Kætliqhedem stal regem
Nutidsmwdem ,,·de moderne«
Mem-d, sosm tilbringer deres Fritid
i Klubben eller for Atbejdst
Pses Vedtmnmenide i Salooner I
isfelig itke bedre emsd de »moderne
«ndet«. Som Hoded fsor Fami
lfen maa Manan altdd bete det
Fførste Ansvar for, hvordcm det stan
stil. Men bedft er det, wn ,,Kongen"
hosg ,,Dwnningen« deler godt med
hinsank-en sog hjælpet hinan-dem thi
een af dem for-maar ikte udesn den
andens Hjælp at stabe et godt
Ihjem
Dei er for Resten et merkteltgt
Tref, at medens ,,de moderne
Kviwder" revfes i sdet omtalte SM
ke, scrsa faar ,,-de msodeme Mand«
Idetes glatte Lag i »Gennem Stat
tene.«
Bliv tfro mod din Bekendclsc.
) Hvig du nogen Sinde bar stan
Jei ved Enden nf en Alle, da Ved du,
,at sag langt, forn dit Lje ræller,.
famles den til et lille Punkt. VI
ril nu samles Vcd deine Punkt og Ia
ne en niok spa hurtig Wandrin
fremas.
» Punktet, Tom vi zwar ud fra, lal:
Sdek vi »Den apostolifle Fiirles
löjrundlægaelie i Jerusalem paa iør
lfic PinsedaJF Elli der indenfor den
ne Menighed er en fremadslridendr
-11dvillin,1, der-Im Jsiver bedre end
noget andet Strift Av. G. IS LU
lysning. Apostlene bede, men itse
Guds Meniqed med dem. Da Je
sus i stn nvperftepræftelige BembaX
for sme Apoftle, bad an ogsga irr
Eftersiægisn sauledes: »Jeg bewi
ille alene for disse, men ogfaa for
dem, som formedelit del-es Or)
stulle tro paa mig« sJoh. 17, 2s«.
Gu’ds Riges Sag standsede illa
Rtyttetesn psaa den hvide Heft droq
stadigt fremud seiten-de oq til Sein
Dyg«tige Ledere folget stadigt mel
Udvitlingem Ledere, som lan føce
Gwds Menighed paa fede Grcks
isgangh Ledere, der med Ordels
sSværd og Bonnens Kanoner symm
ti- Berdens vg Arntilristens Fest
ninget Jlsden var jv kostet paa
Jordan. Den brcendte under deresl
Fødder og i dekes Hierin-, og de
bastede smed »der-es Heu-es Wunde
De trodfede al Modficnrd og Foragt
og stred ufotfcerdede fremasd med den
Villie, det Sind og Hiertelag, svm
under alle Omstændigheder maa og
kan læsgge Ver-den under sin.
Der er sagt oni den oldlirleliqe
Tib, at den er »Blodvidnernes Tid;«
og dei er desvækre alt for sandl.
Vi lan jso ille wndei end tcenle der
Paa med Vom-ad De sgj-ot"de, hvad
d: lunbr. De blev im mod deres
Henes Ord og Missiongbefalsingen
Bladet vensder sig. J Amsel 324
bliver Konstantin »den Store Ene
heriker i del wmerste Rige, og da«
bliver Religionen gforl til Sbaisress
ligiom Srna fta den Tid og Endlil
Reformwisionens Tid hat vl en Pe-«
tin-de i Wllen det Moder W fcrl
Diebs Wd at siæte sig igens
tem. W vg- dens Mete,
W is ftt M de Krisis-I- M
via-n Miet Dyh lager- nu det«
yevdsligeSvctd osg tvinger Natio
ievnepm LivongdnedtilFlvss
set pg Zier for at foa dem Mie. «
fremd som en sdelwgismde Mast
i Mmisgheden, og Paveme gis til
sidst san vidt i deres Tywnisetinz
over Sjælene, at de ndsendte Af
liadstrcemmere, sosm stulde sælge
Syndsforladelse for at samle Pen
ge til Fuldsprelsen af St. Peter-s
Kirlen i Rom. Og blau-di disse vor
Johan Tegel, eOt meget usedeligt
Mennesie. — Trent! her ligget nu
den Kirle, sorn Apoftlene grundlagde
pack hiTn Pinsedasg i Jerusalem
Havde Peter og Paulus staaet U
fra de dvde og set hvilken Forfati
ning Guds Menigkyed nu var stedt
i, da bilde, om der ellers er angen,
Ider lan græde Blod, de have gjort
det. Men er Mennesiet utro nwd
Guds VefalinxL da bliver han dog
tro. Jesus hnvde sagt: »Helvedes
Pone flal itke fsaa Overhiaand over
min MenigheN (Mt. 16, 1R). Pa
ven inted alle sine Pensgekvvere, va:
bleven de Helde eller Dader
s Vorte, fom stred imod Guds
Menighed Men sderes Pottner
(chkvelen) faldt, for Slaaen bleo
findt for, osg frem traadte.Munken
fra Fangehullef. Den latholsie Lir
kc bleo ilke sin Opgave tro rned
Henfyn til at ptædile Evangelietfok
as Stabningem Den kalte-de Even
geliet dort og prckdilede Gerninger
nes Vej til Frelfen Der bleo ilke
Tale om at tro Pan Jesus Kristuiz
til Salighedx men Zagen blen: got
fkkldestsgørewde Gewinnen og bviijs
Elle du tan gscn den Vej, faa benl
for dine Eynder til Prcesten, og U
skal han give dig Roikkering, stemp
Zet meid del pavelige Begl, og hode
mere for-langes der da. LI, J Pen-:
qerøvere og Sjælemordere, J hat til
Tsisfe eders Løn dorte. J Anden
Lsaringen 2, 5 læfer vi: ,,K-orn der
kor i Hu, hvorfra du er falden xg
kensd om og got de sorrige Gewän
gen men hois ille, da lommet Isg
snart over dig og sij flytte din Ly
seftage fra deng Sted, hois du jkke
cinwender dig.« Dei havde jo i
manqe Aar lydk som mæigtige Trom
petstød fra Sions Mute til den ka
tbolste Kirke om at komme i Hu,
hvorfra den var falden. De harte
Trompeten-Z Lyd, qil ud oq greb
Tjenerne ozq taktede dem Pan Baalet.
Da ! T-·rden«s Lob traadie Dr. Mat
:inLnthet frem i deres Midte nxed
den samme asdvarende Rest om, at
de siulde komme i Hu, hvorfra de
rat faldne og Vende om til at gsre
de korrige Gerningekx men de sov
den spdeste Søvn og lod hain vide,
at de snsiede helst at blive usw-stift
1ede. Men lda var det ogsuaa ude
med dem. Lysestwgen blev flyttet,
og de ophsrte alt være den sande
awitolisie Ritte· Dette blev nu den
lutherste; for Martin Luther med
Gads Ord iændte Lys igen paa
;Jord· Men hat den luthersle Kir
Tle faaet Evangeliets Lys, da hat
den otgsala en stor Opgiasve for si,1,
som indebæt i sig to ftp-re Hovedi
punkten Fskst at fotkynde Guds
Ordet om Synd og Nuaide til Om
vendelse og Tw paa lden Hex-re Je
sus Kristus; demæst at bedare den
dsbte Slægt insdenfor dens Ene
mærker. Og til Bevmelfen slal th
.ne, at de blive onlærte og fam Fors
ftaaelse af, at den lutherske Kirle et
den ene netlcerewde med Henstjn til«
Daab oig Nat-ver . s
JVg spstget sdsa den store Starr
af Monsd og Minder, sont i bete-Z(
Livs tidligssie Morgenstund bleo I
fsdte paa nv iden lufhetsie Kitle,(1
hvor er J hernie? De sieste af eder I
hat scddet enjen pag Skolebænlenl
eller i Sondwgssiolen oig lett Lu- I
ther- lille Mietidmuz det vigtigsiH
af »den luMe Arles Bekmdelfes- I
striftey og dens Beet-di er af den sf
Ari, at W asndet Sktift i Ver-I
den næst Bibelen kan holde MunH
mdd den. des det, ai J hat leert (
dem-e lille Dogmstik, er Weste Par- i
bn as eder bog met-e ellet mindrel
IWUO me bei Spanien-alt
cejfer sig: strikten Kittel-te komm-r l
M- Osd ums-sie Ek- Det fis-II
lersigsdufotqfthtundctdeii
et W for at fis-de Fett Gu Delzl
soc-sen »Ist-s ved del Mek Vetter
, used sin seien- I
Z
Z
I
lex
Z
I
IF
IT
,
Z-TK
sandt. Tons f. Els. paia W
liker, Guid-den« Advewtister, Mu
hamedanere, Speritifter, Christian
Scienre«s v s. v. Stal vi være for
nøjede aneid at se paa, at de dra
ger Fvll med stg baade ud i Socke
mert og Afgudsdyrlelfe, nden scu
-meget som at lpfte vor Nsst deri
mod?
Da Luther paa Slottet i Leip
zig tvistetde med Dr. Ecl og blandt
andet sagde, ast Johann Hass, Paa
flnnde var gruwdtristelrgc og stem
mede med Evan·geliet, og at Kon
stantzer Koncilet tog seit ved at
fordomme dem, raubte Hertug Georg:
,."fy, for sden flemrne Sygc!« Sand
cden lunde Georg ikle taale. Han
laldte den en »Sygdom.« Det sam
me got sta sgældende over for en
Del Lutheranere i Dag. De siaer
Elle netop, sont Georg, at den cr
en Sygdom men de ftyr den som
en Pest. Satt f. Els» at Prcesten en
Zondag Formiddag -flulde, naar
lsans Telst tillader ham det, aøre
nvgle Bemærlnjnger med Hensyn til
disse Zetter og Partien da lan
di om Eftermiddagen eller de derpaa
folgende Dage høre noget lignensder
Jeg fynes nn, at han stulde lade
dem være i Fted· De ser ja sanke
des paa det, og deres Menina lan
jv være ltae saa qod som vor. Jsssa
Vil da berttl fvare: Den lutherse
Kirle arunder fea ilte paa Menins
,1er, men ma Jesus Kultus-, der i
siq selv er det levende Guds Ord.
Hvortil flulde vi have Præften hvis
de itle flulde have Lov til at pu
dike Guds Ord, fom det staat stre
rset, for dermed at drage Mennefler
Hort fra Mentnaer, Afgudsdyrlelfe,
os- Materialsisme, oa Autoritet her-.
til bar sde oasaa faaet fm Menlgi
hedens Hoved, Kriftus. Det lader kill
at høre med til vor Tids flotte Udsj
talelser La«d de andre i Fredl Dettez
Nr ogfaa nozqet af den lcerde Gras
muss Opfattelfe, naar han med sin
flotte Udtalelse siaer bl. a. om Lu«l
ther: »Luther er en god Mand, mens
kxan bar rørt ved Munlens Mave cg·
Pavens Krone. Dette flulde han al
drig have gjort.« Mon ilte en Del·
af dem, som bærer denne Udtalelse
Ha Tungespidsen stulde gaa me)
den Jndbildnin-g, at de derved lcegs
ger for Dagen et vist Male af Kerk
lighed til Søslende uden for den
lutherfte Ritte? At der er Kerlighed
til andre Guds Børn uden for vore
Grænser, dette er rigtigt oq maa jaa
vcere, sanft-eint vi har Guds Aand;
men at der her er noget af, hvad
vi lalder for »Slin af Kriftendosm«
lan aldrtg benæsgstes. J Joh. 14,16
siger Jesus: »Den Hellig Aand stal
lære eder ag paaminde eder om alle
de Tisng, som jeg hat fagt edet«;
men naar du er saa smsinstlizx at
du itte kan stnale at høre Gudö Ord,
sum det stunk strevet, da gaa dog
itle mied den Jndlyildning, at du fo
der insde med et stort Maul af den
hellig Arm-d hvorfra den meget nd
Iorteö Fromhed og tilsyneladende
Mlidenlhed er bevirlet. Kost Ma
sten bort og blisv tro nwd din Be
!endelse.
Seertig til eder, unge Bresdre on
Esstre i den lutherste Kitte, raabet
eg: Bliv tro nwd din Beleudelfel
US hcrve en Flot af Max-nd og Kritt
)ec, smn mer den luthersle Kirle
ned »der-es Leder, men hviö Hierin
r langst dorte, den Stags hat vi
lle ftor Brug for. Det er Hier-l
erne, vi vtl have, itle from-me Tasl
emaalden En Del af eder gaar ja»
sed Vejsiellet og martres af den
Eanle, at der engen Føde er for
derö Sjæle og aandelige Livs Ud
stillst-g i Tden lutherste Kiefe· hast
sog for alle Ting san-dankte Tanter
Dort og lad dine Tonlet med heu
yn til, at der er et stsnsnere thv og
n mete keelig Jensdetomsmenhed i
Ie tefovmette wirket, fatel Der er
ande, at de hat met godt, men
n Del der er jv tun ttltræklenoe
or del fanseltge Begreln srug din
Dies-ne og Idbtse Dirne. Se til Bunds
Sage-ne, og »du vtl finde, at en
lot Del af M Aandeltghed, der fa
UIMMØWJIMULO
ers Lyb. Dad pl til-e tw bvser
M, men Nive, om U t Wirbelta
edm et us End. Og efierdt Nenne
tetesretfotos uvdgtmidelthns
Minn, Ist U del i cvt Use Stu
Iet If Neu-reitet pp sum eeu as
m IIW Obwng- »
femme et Manne ved MI·
Mike Witz og en VII af ;
anthdmluthekisemkii
e, m de Im l dac- og Um
Inn III M MI- Mk.
De et nf dem. fosm hebræerbrevet
irildver for es øg beder orn iiie qi
fosrlxrde deres egen Forsaitnling, som
nogle have for Siii. Gebt-. 10, 25).
Den CHle villielsse Kam-steter hat
vi saa mrknge saf i Verden. De h-Jt
for Siii ai bryde deres Lufte med
Henspn til Trostuh Men 'deiie er en
smegei siem Usiii, smn let ftfret dette
med sog, at de taber sig seit-. Med
andre Ord: De got sig sei-V udygs
iige baaide for Gud og Men.nesier, isg
kdei var bedre, at de uldrig havde
eisifterei. Mine iære Medsøfiende i
den luthersie Kiriek hold dog iiie
Haonden over en saadan ilfiiii ihi
som sJ gør deiie, da er J ei langi
Siyiie paa den Vei, hvor dei heb
ider: Gwds Formaninsg kan have en
god Dag. Jeg gør nu, som jeg selv
fmder for gedi.
Dei ian alsdrig ncrgies. at der er
mansgi og nie-Hei i den iuthersie Kir
—ie, med Henftm til, hvad vi kan
kakde Biiing, som but-de ockre ander
ledesx imen dei bliver ikie bedre der
med, at J som forsirwmie sinar paa
iVejskellet og glor derma. Hast Paa,
per-i da den luthersie Kiries Reforma
Fior Edødh da døde Eiie Edeln-gelief,
Hej heller Reformaiionsatbejdei med
imm. Kristus hat aldrtg lagi Ar
Hiejdei hen iii en enkeli ei heller iil
mogle fan, men i Gudå Rige lyder
:J stal alle være med. Ligeledes
Zur Herren heller aLdrig givei een
cller nogie fasa Lyfei; men de har
clie faaei Del. Og til ai belyse sdeiie,
vii jog med Henfyn iii Luther neh
ne io Ting: Han iroede f. Eis. sit-,
at Jviobs Brev var nogei apostolksi
Skrifi, og om han sit en anden An
siuelse spr stn Ded, derom et iniei
bereitet. Dermrst svar hans Syn san
indsitcrniei med Hensyn iil Hednin
gemässionM ai ihan paa deiie Punkt
kunde have irænigi iii den Heilig
Aaxnst Lys. En af den luihersie
Kiries Opgaver er Reformen eller
om J vil, ai føre den sande Kirke
tilbage vaa apostoiifi Grund. Og J,
for hvetn den luihersie Kirie er en
aandelig Moder, siulde blive tro
mosd den iurherfie Beienidelsr. »Mit
eder heit ind i den med Aand og
Legeme, og J vil finde nd, ai der,
i dens Ska«iiammer, ogsaa ligger
et Pan-d for oder at aagre med.
Karl M. Hausen,
Minneapolis, Minn.
W
En Lægmands Ssu m
Dageus brennende
Sptrgsmaaw
Bad at se Sckridem der ftres i
,,Dsanstewn«, kam-met Blodet ligesom
til ast tulle hurtigere i Unterne, og
jeg gribek hermed Anledningm til
at kasste en »Bo-mbe« ind blnsadt de
kcempende Rækker, i Hand om, at
den mokalsie Birming itte oel ade
blive udi Eksplositionen.
Ja, san er der da Etrid igen
blandt de ,,lccrd«e«, —- ,,there is no
life, but itektisble fvsght«.
Nwt jeg sial udtale min Mening
om sdenne Städ, hvilten Oel blika
en Rost fm Publikum, saa maa jeg
’sige, at jeg ,,liter« en saadan lille
Hlfveksling i »Dans!eren«s Progtam
«cn,tang imellem fdet er Elle »den
Zlags, jeg lasset sidst), især en fan
knn fom den sidste, book der im
qribes med Brander-c Gran-nich
Torwdoer osg two-d det nu hat-de
alt det minder-ne Sims, nasser som
det galdt at indtsage Port EIN-thun
ja, det fynes nocstem fom man stal
være Vidne til det nnefte Nyk et
Søsiag paa Landjorden, da der alt
er asngrebet imed Brandere og Ka
nonerne fdet svære Ztym lades for
pag et Magstbud at usdfpv sit Jud
«r-.okd til Dad og Odem-Hers- »de
rmkring· Dog, lad os haabe for de
frcmstormende Legkoners Zkym at
de et ladede med last Kutt, hvusd jeg
nu not trot, de er, felv om de et
ladede med snok san stcrrk know-n
’«· Denne Art. var mediaget til
sidste Nr» alfsaa for vi flatte
f de Diskussionen om Les-Mantos
f spørgsmaalet,o—— smen sit ikte
; Plads. Dei-for ladet vi den fol
! ge her. Den hat henligget ikke
san fort Tib, — en Sieb-ne.
den dog hat maattet delt mod
stere, fortdi vi hat veret oben
lcesset med den Stegs-. Vi bei
stuttede as san alligevel til at
lade den gaa med, netap focn
»Gn Lægsmsands Syn paa Da
gens bracndende Spvtgsmoal.«
Der er asdskilligt i den« form er
værd at jage i Betragtning og
Man-den »fæ-,1ter jo med aabm
PandeC Fort-often et der intek
i Artiklen, der bei-Mr Srna-.
Red·
søndagkskolekpktzcsy
DK
lin ny lkække M mksget sinc- og oltsgunt udstyresila
Kart. hin-es sum Lager. Hist-me- er, som pay do sum-·
sondxigssknlksknrh neun
Nr.
Nr.
Nr
Nr·
Nr.
Nr.
Nr.
XI-.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
XI.
Nr.
Nr.
I. »Carl ev empor-. 12 hitxslskp Tiskskknrt mecl lslosns
month 250 Pakkesk
2. »Nati- oz smdtmä s. 10 lzjheltisksttkr 1 l-«arve«tryk.
250 l« Akt-«
Z. »Oui« steck-. 12 licht-linke- Tiskstkort cui-J Puglo
og ist«-um« 2 (- Hat-km
4. »He-M du mä» mls est-r sit Rath at denkes- optsgc
du this til Æke « l« slnhtnervdss Tiskstknrh Zisc- Palc
5. Pulmeokck l« Hort i smukt Psirvelryk ins-il
Momslesr sig Lan Iskkilmn Zut- l«;-kkeis.
d'i. Its-. Cis-ach Tcknksikt list- l-:m(l—kubesr mecl lif
l-e:teks! chmnm 2W PiskkHL
T. weissg- 0 d o» tielllgc Stets-kn- O'- 'l’(«kstk»rt mocl
km Palast-Uni- Lnnskk ins-r l5-- l'itkk«n.
A. »Code csvek lo- von stundij 6 Mille-der M
Hart-einst 15(- Pech-km
9 5« Minin Ursein-is fis ilist »in-il« »F ny ’l’t«gk,a·
»so-nu- Htcsr Urjgnm -st« sur-«- Knmsumsn lins Dir
Vkstr)k.« Xy Frhfg n-. km Nurts tsg Nun-. IM« l«-«k.
1«. »l) Hist-m tin-« ts Kurs mHl «l·m-tt«spr»g for
Mrgo »in- Iäcs l« Mc«
ll »csum Orts us Uvsem i.ys « 0 s I tslskoe "l"«k9-U(»rl
ins-· lslmmitssr kg l« inter. l-- 1««klu-n
12 5« Nin-l In- «- .(«-l r kik slos guts-I« »F ny Testa
Inssttt·-ts«t·-r »rein »M- iu femm- linn n t«r i cis-t
l«;4rnst-)k Zä« l';ikk« n
13 ..Po-ukshiun«. 0 l«’ninH--I«l(««l(-r,i tmmkt
l«’-n·n«1r)k pi; nnd Nimle Lö« knickt-u
H. Mai curi- fiunti tsl stn Aal-« 5 Kurt j Paka
US k löts PiIkkHL
.15 »Ist chu Mein-· l« Bibel-smij insect Las-C
kskJmänlseslisc v Hm Unscer Mc l ukkmk
M »so den m Jesus- 24 stum- lslsnnntekkukt mal
lsibtsl Alt-L 25 l' Mit-Is.
!7. »Es-de I time-Is- 4 Lntsilicknbsssilledtsr miscl
Blum-ist« - g Pugl« s Iint Parvstryk 150 Pakt-en
18 »Dort von nnd ci.·« 72 smau lcoki i immkke Rit
reekkråk «»-(1 lumtekst for solang-Malen 250
's e-.
.22- »Aus cuelst 12 Ists-m erkort niett liibelspmg l
tim. F ,-v·«t )Ic. 250 1'9,kk·« .
25. »Im-lass sit Muts 12 Bis-chinij » Hangvoks
nie-. ltanune f Piijlee miqosjntn Att- Mike-in
.29 Ame- hivqe Cis-N 8 Kor- med Nin-heimt
1«0(2 1«»l(lti«n
.32. »wid» Mc Iz- Huqmsekkak mod lziboltekst
OF Ver-« 25ss Pijkkssls
, 33. »An-d statt-« 2. lulm Jud lokstkwt mal From
-—tillink(-,s- us do ist-o A-«nl mir 756 Pekkoik
.57 »O Mu- As «· 50 ckllvonw »Im-« Nindsssyssulss
hakt «5«- Fahl-u .
DANISH Lum. publ» nouslä
sum, dies-,