Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 18, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sne Am. Den ækdstse Meter cr
E. le Maiw, Oder sit Wstab i
1848, »den næstr i Rækken er Mir-fes
MeIchior fra 1850.
As Vetzekeme et Ider 80 eller to
fleke ensd for et Aar M og af
Maglere 121 eller 12 flere ensd i
Fjor ved den-ne de; sdet stylsdes
nimmst den i Fjot afholdte Eiss
Inon. As Mæglere Var asitcr 6 Va
te- oxx Vetselmægjeve, 54 Varemægs
lett, 10 Vesselmæglere og 21 Skibs
mæalew
Forbrydelse smod Zog
sitterhelden. 2. Juledag ved
F- T»i"den om Eftermäddagon blev
der ved Jembamovertøtselen ved
VodrosssveL Kbh., svet en Bøllestreg,
ider tuwde haft nlvorlige Folgen
2 Personen ider ventede, niedens
Bonrmene var nebe, kastede Mast-se
lig on stor Slæde smod et usdsgasaew
de Etötratog, hvilket den dog ikke
Wut-e, Cda den blev kostet for sent.
Sie-den fakdt imiidlertisd ned i Spo
tet ved Siden af, hvor est Klumpen-—
borgtosg netop stubde passen. En
Mond af debovogtnimgen sit hur
tig Sie-den svæk fva Sporet, saa at
ingsm Siasde stete. De fo Perso
ner lob Womt deres Vei, men
forsplgstes Its-market af en Jem
bansemsarwd, som eftser at have be
mæriot sog Hufei, Tyvmi de gis sind
i Vodrosss Tot-emade honstede Po
liti, som Eichelde dom.
Legemet erholder siue Lin-Strass
ter fta fuldstxrndtg soc-must Jude.
Bund Fordojelse forfxzusxsk Orge
;-t mcsd mit Wod, mm Mode
ocilvr et Folge-n as Uforfiqmlnsd
I Mat- oq Inst-, nq Mantos-der
«-»1rst.,ittksr th EujtcnnsL llsnlds
Inkrng Um ;rt Jud-« inrucr t Ma
u«::· hvorvksd Eucken-, Nmisis ok;
Halm-« fonmkiujvxk TI;.·.r nmn
inz: i-; fmfer formksq :. swth Ugo
visn oq ster tad, linqu Instit-W
Un- Iowa
’T’1cs3fukd- NlHJ Tuns ;:;t sur-«
rpr J nfukpik « su lsqu -. «:I«H1u(sn
N ««:1dvuld«u« sur smums krtspscsscpis
Ewise og gn- anisu nyx zskxn Mit
um stuter- tzmrhkL ou is .! nuxni
lu« Zimutlutmn tnsn tr. r r Hub
TU( Ihm ltsduuksk aj Ums-.- tll ut
Immu- Fiskicu ntlissi c::r:,j.
Man Lin w wish-th- IM a vr n
smsd dsms nnldc oki 1mu.:ih-"ä««k
sIHXUVTWL ALDYHWI I"-L·(’nlksi·
ölmä Trauqu nim» Lsn IMM
Ian fnmss hos Hund« Humadrn »Er
Si mö. Hin-z yun Mk tmr dist,
tin « nd Pcngmc til Olmnxxumnza
Mcdxcuns Co., (Th«11mm-uqa, Tru
nks-Ihm oq en Pulle- vil Hi frubt
med Posten.
. THEDFODDS
BlAclcsDRAlISlll
IVritcs ni um«-- Intuit
mmst Hin-tut »Ist-r
ever muss-- sm- ol
mimnk »Aus-Iph- unsl
III chithp «s« SNTOIS OUODE . Un- stritt
hoc-I puhllslsesc ins »wes-stunk Ists-I trie
ken·»-. Ein-usw« 20 sen-. Athen-:
ww. N. MOOsi·L. Wksmkmmn o r.
Et storartct Tilbud.
»Er-kann og H·eucmet«
med to Inn-, »Von tbltottsct" oq
»Wide Falle whom-PS der nu unkom
mek mannedtigt sie-d mmbst « ltoke
Stdn-, er ou I im Isme flatgastkp Ists
Tal-bald er Ist Wein-, cvmnnscinq o-!
Erbot-Ihr help Familien Eubilrspti
usw-um et u- Ckscn min. isoc mass
at onna-i une Abmnmimx ask Ins-l
qmbe ndnukkkede Islbudx
C
F o r 3 5 C e u t v
isstimstkkn indienvt mkd drin Wort
miemem Ist «n. Janus-, vII s- inm
. Eber Jovis-en of Nimmst-· nnd In
III-a » Aar Dem Itldstd » tm for Im littmdessdr
Ihsnnemer. M dvdec stock Fromm- m Ihounecn
samt-su- Jtsvebeltnsfnh Sksivstratctil
Ida dsnlem Cevqk Munde, Josua-.
wantedss T""« III-« i» learn
tu wsstesr rul) hinlirs
Om- nmn tu rough
puint Music-«
PARRY MFCL co»
Indisnapolis, Ind·
»Ist
or vors um bistvtiske
Ageuter Qui-es Itk--Usssn0pnssi
Ie- u Uns-s IOIIOIOIUUI.« En full-sten
Ii cis-net entom pas »m- øldeae i Rom- Oru lu«
n IM. invheianenve de ne sub-stunk I
lV.5. M its-e Sitte-, ptsqtlstldk muntein msd
et ou Inn-I helsilm sitt-den Bettes mdledes insd
erst-Hm Sinn-statut- Mickeliuk En ualminvkhq
III-Imm- IU sod Itzt-festeste- Slkw Malo Met se
singt-Im es Iemivtmas til Entwinden-.
LI- S« siegt-c «- co , Divi. C.
Ists Deus-us It» Uhu-Js, Zum-id
Det store Spotgsmaah
Setz Predikener af Paftot P.
P. Thmby, velkendt svm Ptæst i
den fokenode Mrle i Amerika. 64
state Sidek i Omslag Pris 25 Cent.
danifh Luth.P-.1b1. Hauf-,
s Wi, M.
mssssssssssssssgxsssssg
Hönderiglland
l swssssssssssssisssssssitth
Hast-erstem —- En hvid Jul
blev Edet til en Fovatrdriusg i Aar.
Den Sne, der havde ligget en sink
ten Dages Tib, blev for-get med
HSnefsale stulseaftansdag henimod Af
Htesn osg i begge :J-uledagense, fsaa vi
«sit saa «dejl«igt et Kaneføre, som on
istes lan. Det hat da ogssaa gaael
lyltigst med Kanefatten i de for
lkbne Dage.
Jsen pasa Dasmman er dersiimod
Ibleven Irdelagt af Tden faldne Suc.
LVel svar sden ille gsod i Fot«vejen,
imen bringelia Nu hat man munt
»tet feje Bauer paa den.
H Frosten er taget godt til i
Juledsaaene. Hver Nat hast det stos
»set op til en hat-v Sturz Graden
i Julesdageno er her i Byev
Kot-lohne pasa sckdvasnlig Monde. Ju
;leaften og forste Juledag var der
stcerlt Veso-g i Kirlernte.
—- Drulnet paa Fiorden.»
iEIn henved 10 Aar gammrl Drong,
»Es-n af Basgevmestser Rademacher
rsasa Naffet faldt om Morgmen den
29. Dec. gen-nein ern paa Fiorden
og dkutnede. Hain wilde famimen
niedern ais-den Dtentg spasa ud til
Stibene, »der ligaer i Vi«nierleje, rsa
han falidt her iaensnem iden mdnu
trmkde Js.
Z Fielstrup. —- Aftcnfang med
Juletrm Ligesom i andre Sog
Hne has vor Sogsnepræst Pastor
Fischer ogfaa her i Kirlen de to fid
ste Aar afholsdt Aftesnsfsang med Jn
letræ, denne Gang Smdaaen før
Juleaftsensdag om Eflevmäddaigen
Kl. 4. .Hø«ktidelighe-den fik i Aar et
færliat festligt Præg ved, at Kir—
ten ftraalesde i Lyfet fra tre smulte
Lyfelr-oner, fosm er blevne ansinssiede
ved frivillige Bidrasg fra Neuigk
den, liaefom Dean Pauler i For
vejen haode indem-l Bornene i nogke
Julefamlet, fom ble afsimgne flet:
ftemmia usden Orglets Ledsasgelse.
23 Llsaks Jubilæum. —
Graver og Ringer her i Sogmt B.
Ben«diren, ftrives i »Mdm." af W.i
Dec» lan tden 1 Januar 1907 fejrel
sit 25 Aars Jubilæum i donsne Be
stillan Bendixen bar i »denn-e Nacktel
as Aar tagt en sjaelden Paapasfelig-;
hed fsor Dagm ved KirlegaardensT
Vedligeholdelse og bidrsaaei sit til
sdens Usdsmytmina, og mange as
Sowets Beboere vil da ogfaa mer«
Tal mass-time hans faa vel fom
.Lm-stkuens Opmærlsomshed, naar en
as deres Hlkaarorende ·maatte sænles
i Jordm, og sde da fansdt Graden
pyntet med Gront og Blomfter.
Naar Benldixm derfor paa Nyiaarsi
das-g tan se tilbage paa faa lawg en
Virlfomhed. da masa sdet siges til
bang Ros at han hat hygget ng
siedet oin Kirlraiaavdsem saa dem hat
;faaet et smult lldseonde og hsrer
med stil en af de smukleste i Omeg
tm
! Bontdixen hat i sdisfe 25 Aar vor-»
tret med til ai jordfcesit derived 460
lPetfsoner.
Hafen —- Jndskrænkningi
as sden danfke Gudstjenri
He. (V. TJ Kirleforstaan-devsiabei!
bar i sit sidsir Mode deddaget fra 1.
IJamuak hm at lade afholde dasnst
JGUdsijeneste een Gamg am Manne-F
Iden. iSom Grund anføres, at det
Its-time Slægtldd hat haft udeluikensde
istysi Undervisninsg i Stolen. Dei er
Jjo det, Fortysisnsinsggmændene ofte»
Tauf-m fom Grund iil, at Kitte
ifproget med Tidesn stal blive reist
syst helt op til Kongoaam J Hsjer
bar det hidtil vækesi sawdan, at der
den ene Maasned prcediiedes stiftevis
paa Dunst iog paa Tosk, i den nceste
tun eesn Gang paa Dunst Med
Henftm Eil de vorige Helligdage stal
Idet i Fremiiden blive fom hidtiL at
sder predites paa Dunst paa Anden
Hellisgdwgene, sSlærtorsdag, Nytcmrk
often og ved kyvekanden Fastegudz
tjeneftr.
Kiriefsorstwldetstabeis Besiutning
sial jo sprst godkendes af dei Preus
siste Konsistorium man asi deite vil
sie, kan der fo, ssom on Meddeler
iil »Flensb. Nachrichten« killidsfuldi
strkver. mkppe Ver-re Tvivl am.
Vu«mkdtup. —- Esn Tal-diag,
fom vifi vix faa et ubehageligt Ef
tekspil for Bei-kommede er emsig
somit-et sved Grwiewldstesdet MI
Tromm.
lGn Wand m Basis-up Mach
boensde tæst ved bei derwfle Tolsdsfted
thde i November indført en Vogn
;·om Ratten uden at anmelde og for
l»wir-e Iden. Vognsen blev konsiskeret og
Ilsensai i Toldvæsenets Habe. J Ste
;dei for sat berigtige skn Forsglemmek
He foretrak Manlden ved Rattetid at
limnspoktere Vognen tilbazqe over
Grcensen
ssergenten der fik Vagt denne
Nat, nesmlig 12. Dec., opdasgede, at
Vognen vsar fsorsvusnldsen og da han
e: godt kesndt pasa »E«qinen, ansede han
strals, da Sporene i Sneen viste.
at Vogrnen var føri Syld paa, It
den var føvt til en Svogek, Munde-n
bar i Leri. Ved at anmelde det til
det tyste Tolldsvæsen fandtes nun-sie
ri,1·iig Vognen i Lett
Pau Hjemvejen vælkedes Kob
-mnnden i Jels-Tr«ol-dkær Kl. 2 om
Ratten, for ai Monden kunde fan
en Flusse Cognal til at fejre Kupei
med, on senete stal de paugceldende
have kørt en ttyst Jerbanebom i"tu.
Men Gier-den Vasrede ikke Iænge. T
Timer efter ftod Vogsnen ved det
tyste Toldsted, beflsaglagt af det tyftc
Toldvcesen
Dest Vil rimelsigvis blive en abe
hagelig Historie baasde for Monden
og hans Hjælpere, dsa han nu fsaar
at bestille baade med det dansie og
siset tyfie Toldvæfen.
Der siges nu til Undstylsdninsg
for det stete, at det hele skulde ver-te
et Puds for at drille den dansie
Tolder.
List — En helsdig Jæger.
sTo Dy-: iseet Stud. (A. T.) Guard
ejer Hansen i Dyrelyasve hast-de det
Held Juleaiitensdag at finde to Run
dyr mied eet Stud.
Nogle Dage for hat-de Hansen
sludt pan en Hure osg saaret den;
men da hsan innen Hund hmode med,
lunde hakn ille fak- fsat paa den.
Eftet en Tid at have fulgt Hakens
Spur faa han snogei borte en Ræv
med lden i Finden Rceven var for
langt borte til, at han tun-de vamme
den: men han siød alligeveL Ræven
lilev bange, lod Haken falde og lob.
imen nu sit Hanan sit Bystte
Aabenrsan s-—— Mistet et Die
(.Hmd.) En lille Dreiun, som gaar i
Realsiole i Aubenrsaa, fik for nogen
Tid siden under Lege-n en Torn ind
isit ene sØje Drengen led slemme
Sinn-ten og blev derfor indlasgt pag
Dialonissestiftelsen i Flensborg,
two-r man hat væket nødt til at inqe
Øjet u«d. Dkengen er en Sen af
Lærer Simoner i debotg.
»Vedfted Soga. -—— Afdød V-.
keran. Den 29. Dec. jordfcestedes
pan Bedsted Kirkegasatsd Aftwgts
mund, tidligere Landboelsmsand
Chresten Jessen, der opnaaede en
Alder of 75 Aar. Den Hedenganigne,
fom i 1864 havde vcetet med iil at
forfvare Port Fædreland mod Vold
on Osvergteb, havde ved Flild og
Dygtighed arbejdet sig op fra san-an
Kaar til en velstillet Mand, saa hast
csg hans LHustru tun-de henleve bete-Z
Alderdom uden Nætiswgssiorg. Men
Chresten Jenfen hats-de iktc alene
veret smed til at for-spare Fædre
landet i sine unge Dage, han ded
blev at vise Trofsctsthed msod Sproq
og Minder. Dansstheden var haim en
Hier-Mag og han stsjulie sikie fm
Menisng, smen hcevdede over-for en
hver, Wd han ans-an for Sandhed
vg Rei.
Hygum. -— Dssdsfald. Jour
nalist M. Diall, som i otmttent 18
»Mit-weder var Medarbejdec sved
»Hele«, er sFtedsag id. 22. Dec.
afgauet ved Dsden si sit Hjem. Undet
smawge Samt haivde han Imaet at
twge Studendereksamen i Ksbenhavn
og havde fasavt Tisg en Stillinsg, hmr
han, isom »du-n snsllede, twnde tage
vitkssom Del i vor Folkelamp. Man
tun i dort Tid stsod han i detie At
lsej-de, du en ISWdomz sham havde tidt
under i Unwid, Winkeln-de ham,
paa et Tsidspunkt, du hmng Mand
iosmssgermäng first stulsde til at be
gynlde stkiver -det awbsntaaste Bla-d.
—
Tofilunstt —- Myn.dighesder
ese og Jdrættem —- Gen-dat
men fna Toftlnnsd wm forleden
Dag til Nin-rup, mit-den« der Pvedes
Gymnasttt af Besen-ne i Ferse-m
linigdhuset Don befalede Leder-en at
holde op, men Odelserne fortfwttes
alldgevel Dei Wtes nu at ville
komme Eil en Ost-san
—
—- Togforlbindelfen hat
i de sscdsstc Dei-ge (Juledagekne) veret
uregelimæssig pasa Grund af Sinken
pasa Jemsbtmestwetnsingm Titng
Aften asnkmn 8-Toget føtst hertil
»Kl. 9,30, mesn densne Gang Vasr der
sgauet Brit-d pack Mastian Da To
lget kosm til anderup, kuwde de
igsen tøre los, efter at Maskimen Va:
bleven ifi.am.dsot.
Bylderup.—— Overfaltdet Oed
Hajstrup. (T. Z.) For nosgle
Man-nieder siden iblev en Mund over
faldet og u«dplyndret pau Vejen mel
lem IHIajstrup og Kru«vlund, og en
uwg Msaiwd her fra Byen blev uf
Lansdsretten i Flenssborg som Ger
niwgsmsaind idøsmt 6 tJJiiaanedersl
Firmgset Man føgte den Gsanig for
.gceves esfter en Person fra BurkialJ
fonn sogssasa var msistænkt. Nu er hsan’
bldven fanden osg dømt for ansdre
Forseelser. Jsmidlertid forsøger den
Tdosmfælsdte unge Micmst S-lægtnimge
im saxt fsaa Overfaldsfwgen gen-oth
get. Den Diomfældte gcelsder her pasa
ngon almindelig for at være uskyl
dsg.
z Grwniby. — Syg Missions
tun d ida t. Missionskawdtdat K
Poort fna Tiset, som et bleven nd
dawnet til Missionær Pan Mission-Zi
slolon i Humans-bng i Hans-toben
slulde til Nytaair igiaa til Jnsdimh
hvot han vilide blevet ansast paa den
xsnoridslesvigste Missionsstation Titu
IPati. Allen-de den Z. Januar stulde
idek have vwket Afskedsspst yet i
thirkem sog Zden 4.1 Januar stule
zshan san tiltræde Reisen til Jn«dien.
Dette blev foreløbig ikke til noget,
Ida Poort fik et damligt Ben og
cfter Lægens Udfsagn var en Opera
tion msdvendig, sua i Stedet for at
reiste musatte hasn førfi i Nytamet
insdlægge sig pasa Diatonissestiftelfen
Hi Flonsborg for at blive sbehandlet
Taf Lægen. For sPoort er det des
Were tedeligt, som shan itke tan kom
me sosa titdligt saf Sied, thi kam-mer
hain til ast rejfe niosget sum-g vil han
indtræffe i Indien i sden hede Tid.
’ng ·det er ikte heldigt med den bm«cte
;Ov0ergang i EKlisnvaet for Europæere,
tsdc stal helft derud i Regntiden, da
sdet er mm køligt
Hainle — Frosfest ihjel
i Au ben rau. —
Kwaturhandler Mpller her af
iByem som var kommen til Mar
’tcd i Akabmraa -og boede hos Gualt
giver Anderer paa Sondern-w
.fait’dtes frosset ihjel u-de i Vognpo:
ten — telefoineredes der fra til-aben
Brach Man a«nsta-ger, at ham i Rattens
ist har faaet et Jldebesindende, er
Utaaet op, fuldet som, og er bleve.i
lliggende hjælpeløs. Lcesgen luwde tun
fastflasa, at hon var frossen ihjæL
Or. Msller var kuin 35 Aar.
Salmcbøger.
Folgende Numre anbefales fcerligi
sotn baade billige vg solide, fmulle
og fmagfulde.
Nr. 49. Denne Salmebog er lig
N 29 i Udstyr, og Bindet lignet
de andre, men den hat begge Til
iteg, ialt 992 Salmer, samt Kol
leiier, Epistler og Evangelier
cbegge Tekstrcelle1). Den kostet!
s1.70. «
Nr. 29. Summe Salmebog fotn
Nr. 9, men med Kollekter, Epist
ler og Evangelier, begge Teksitets
ker. Denne et den almindelig
btugte Udgave. Prifen er forn
scrdvanlig s1.60.
Nr. 81. Den Salmebog hat i
lange-te Tid veret uisolgt, men an
hat vi et godt Oplag. Den et
lig Nr. 29, men i Gedestindöbind
(Morollo) og er cerlig Herd de
20c mete. Den kostet sl.80.
Detie er en seerdelez stark, hold
bar Salmebog.
Nr. 9. Salmebogen med eet Til
læg, uden Kollektek, Epistlet og
Evangeiier, med Guldsnit, efteks
lignei Kalvestindsdind, med Koth
Harpe vg Linie i Guid paa Vin
det. Smndsomsiag og Fodetai
Megei iynd og passende For-mai
Pris s1.60.
Navn paaitykkes i cegie Guid for
10c eksirm Andre Lager ellers Uc
Danish Luth. Publ. Hause,
Unit, Neb.
Den menneJkelige Orkktnisme er fom et
om e r Ur. Noget ommer l orden, «Værket«
O negter at gjøte Tjeneste og manf ndek
sig til Urmageken. Hundteder a Ute
blik repareret med betydelig Bekosming, naar en Draabe Olje var alt,
der tlltrængte6.
Dr. peter’i
EKuriko
det gamle, velprsvebe Urtrwldbel, er den Traube Olje, der bringet den
menneikelige Lrganismes »Werk« til at aa igien. Den renler Blodet
og gioer ny Links-kraft Tet er ikke en UpothekenMedicim Faaes ai
fpectelle Agentcr. Skriv til
DI. PSTSR PAHINSV s- scdls co»
its-tu so. floyno Ave. cflchMh ll·t·.
Rom til sie-let
MOMLOMCWO Iname as sei we» Zwei-!
LI— NÆSTE EKSKURSION B. FE8R, 1907.
Hexe-l ssk (l(·r Sagt um sydo Is. mms Dts lzmr lot-it Ist-krel) Uns Null-Linden lot
Hellprml »z: Yelstuml ved selv ul sc det. Ut- lmr hist-l Ist-»ge- m,l( i tlkst kulth
Nur-L llvnklur Nivetlekss Kun- m-(l til Sydeu. lwnk 1)·- kim arlnsjrle Inlcs i del
frio JMJ lmgts mn Aufkl. ug iorljcnc Fettge- l·«(lt-n-m-.c nøfe Form-klein« l)(-1 km
lkst Luft-M II Vtsd at las-(- wsr friis illumnskwlts Ast lnlc Hi Pakt-« m: Z) vtssl at
ltølm en lljemgøgek Billet tll )1()titg(-Itir-ky.Ala..s«nn lnsesrlmglmnsimslm Alle
Punktes Nur-l im- ()lsi» »s( Yes-it ltsr Nississip rillmlHL Ekkdlcnmion ltvtsr lot-Sie
og txt-die- Timdiisj livek Mann-etl. Januar - pril. gaslilesmlr sur Ill) hage
m clsicugn »g- Rastut . .. ... XVI-l
Fm st.l’anl»jz Ketur». . .....«.8·.57.50
Frs Ninus-minne- »j( let-tu s- .. ....327.."-0
Kinn »j; se- mwl vix-us anes »F Humtnpnlign Ftprlmlilpne her m- (l stets-. Ins-r
l)(- nn lmk. Akt-or drum-« um Do vil lslive i disk koldo Nunl Alt-r tage ET NYT
skkllfk as ! tsjcn til Vplstsml i del kige Hydtssk lden 7. sur U. Februar AfltnL
der «"l’ht» . ttsck Gruweni llukticnllurlgfs us .«lli-l);sntit" sit ist-»list- Nod-Ei Flutst
jxmntsrxu Der blivtsr clki en Und Anledning til ist Akt-Ue islg jncl i Ägorlxrngtst der.
skriv pim Enge-Mk til THE coMMERclAL cLUB. l)ep’t. N» Tlns llusinsssg Nensd
Organisation of Vl( )XTGOVIERY· Ä LA RAMÄ, l«. s. Ä.
v v
E
OWW
Portaellinger og Is. agaer.
III H. c. kefolii.
Dette udmærkcde Værk i tre samlinger anbefgles var-Inn
Første samling. 328 sider, kostet 40c» anden samling. 844
sider, 50c., tredie samling, 288 sider, 50c.. og hele Værket
sl.4·0. lndbunden i Papbind med solid Ryg. Køb deu, før
den et udsolgt.
Danjsh Luth. Publ. thust-,
Blair, Nebr.
w - W«
O säNslsdchMW
I
Ist-I
Iosososososososososososososososo Iosososdsowsoicsn
Fountain
Pen . . .
VI har længe sagt atskaffe en god Fuuntain Pei
til en rimelig Pris. Vi trot· vi hat opnaaet dcttc i
Diamond Point Pen.
Denne Fountain Pen er gamnterct as Dia
mnnd Pojnt Pen Co., 102 Bukman st , New
York City. ug kxm Sendes til dem, um den ikkcs
er tilfredsstillende. Ved at købe i starre Partier
kkm vi sælge denne Fountsjn Pein for 96c. frit til
settdt. En Garantiseddel medfølgcr hver Pen. Vi
sendet- rlen i en Æske med Anvisning ()g..Fjller".
DANISH LUTHERAN PUBLISHING HOUSE
BLAIIL NEBR.
Denne Fonntain Pen hat en14 Karat Guld Pen
Frimxcsrker modtages som Betaljng.
send for denne Fountain Pen med det sammt-.
Hurtig Expedition af Bestillit1ger. En ljlle
Fortjeneste man en stor Omsætnjng ventes.
."- KIHIWOI OICIWMWOICZ
WWOIOIOIOIIZCJIOIOIOIOIOIQIOIOIOIOIOII
UOMIEIOIOIOGOIOIOIOIOICIOISIOIOIOIOIOIOICIOIOICIG
M Ny Testamenter
: Det ydsaslre Blbelselsksbs Miso-e- «
l)(-.r billige-sto, hsttot pas Bund ............................... Ue E .
E Metsemstitet j Lommotokmg son, Man-d shiktiassdiack. keins-km soc Ts
E Meinem-tilgt i Louisvotokmsiz son, Weilst shjktlusshinch Gold-alt, wo ;
Mollomstllst 1 Lommotoknmy sum Weilst shlktiasshlmx M Om- ; »
slss oc Feder-L hoch-o indb., runde Hist-non ................... Mc J
: Kalisto-tilgt i Lommotok1nat,,olegant. bojeligt Lsdskbinch todt un- «
I dok CuldsnM made Hist-not, smudsomslhg os Feder-l ........ .1.00 T
, E stokstilot Udsovol stttt shlktinksdlml ............................ soc : .
Moset stokstilst Udssvo tot- slåko solt ........................... 81.00
.» ; Alls vors Ny Testament-or ot- 1mpoktokocls tka Darm-II Do does-te
; Kind st- spocislt wähan tot-« o- ok magst smagtulclq Ist-bis der ; -
Z ihsclokbtml MI- pollsn Do vjl vsko passomlo som Gans nd risse Z·
-; Lein-dank
· DANISH LUTkL PUBL. AOUSE,
sum. Nase
WMRWWOOOOO Most-RGO
Om Kristi
Efterfolgelfe.
If Thomas a Kempit Jllustreket
Pragtubgavr. Operer paa Dunst
seh Pasiok D. B. Klæbor. Med .
Fokstmerens Levnedsbestrivelie og
tegningek af Hoffmann, Schnon«.
von Carol-selb, von Fuhrich samt
andre ftemkagende Kunstnere.
Drum Im Iathuadrede gamle
sog kappei nnd Bunyaus »Vin
skimmeui Bank-ring« om at vcte
Herd-as mest udbudte sog net-it
efm Bibelw, es jagen Log Iafm
iom den Lys over et ikvmt Gut-g
samt ikimodige pg glade Liv Vor
Gut-I Instgt. M Stdn i fiueiie
Magst-ins Pris I2 Zo.
Vantsh Lam. Pah1.ll0uso,
Mast-, Nebr.
Osb
W