Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 18, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Yanmark I
Senestorm over Jyllaud."
— Trasikfotstymlser. Fra Fre
derikshatm telegtsackferedes Aftenen
den 28. Dec. ttl »R. «B.«: Gn hef
tig Sneftorm hat vaset her siden i
Max-ges. Formiddagswget ind
tom forsst i Eftermisddag Kl. m. 4.
og Pasfasgcrek·og Post sik ingen
Forbinidelse smed Gpteborg og Chri
stianssuiwdsdsampetne, lisgesom Posi
damtperen fva Christiainsswnsd forst
iwdkom sent i Akten. Efter Ets
preswgets Afgsang blev der hejst
Stormsigwaler.
Tvasikbeftyreren i Sttuek meldte
i Gosar Eftermbdda-gg: Sich Mor
gemnekdkngen et tegelnusskg Drift
suspenderet Struet —- Osddesund
Syd. Dei Ved Deijerg faftkørte
Morgean fra Ringtøbing iwdkorn
til Skjern efter fern Timers Arbei
de. Nateksprestoget afgik fm
Stier-n wrde med ca. 6 Timets
Forfmkelse. Morgentoget foa Sij
er er qennemført ti! Skjevn med 3
Timers Forsinkelfe. J Thy cr
endnu i-nte«t Tog u«dsmdt. «Snestor
men vedvarer i det nokdligse Thy,
medens den øvkize Del af Bestim
lawd hat roligere Vejt med Tø og
enkelte Siedet Regu. Rydning er
i Gang. Thybamens Eftermiddags
tog søqes sxennetnført i Leg-ge Ret
mänger. Fva tog til Stkuer pag
Sttæknimen Struer —- Skjern
vewies resesmcessig Drift genovfaget
med LIE:enLO-;ene. Den regelmæssige
Tsrift bar oceret suspenderet pza
Lemksiabanm Regel-www Dtift
Denk-es .s«enopt.a:et Bernh-Lsmsvig
med Efkerwkssdasqstosqet fra Vemlx
Pan ThisteFFjetristslevbanen er
Dristen ffwnsdfet Stuttet Kl. 121-5»
Efterm:iddaq.
sTncvsikbesimetm Struer meidet
Qussdiasq Aftenr Der er nu Tot-seit
paa alle Kstsedfens Limäer paa Strei
nisngen Struer—-Skjern, og alle
Tag gennemføres, sdogg med Ma
kelsen Pia-a Thvbætren MedeSne
Aq
Vädmidcriäu chld
IV Es ;,:(Y:TL«-«ti.Ua«
I »s-.--IIIIdIinchI af
Is- ; » -« «
« II sx - sygdommc
’. : (:! « s:Ik: Ists-s O Ein III
- · I xr ff
II LW -«
.III Immunde HellIeNTI t ved
" « If ll
« III-I·!!bci1f
« Ixume III
x JE-.II VII Ante-: . . . UT
«I- sc cicII In A tIIIa« IIc LIII II n:
« I ; I sIIIakIeIIII LIEfIIIDeIIe kIIsIsII Ism- I
loI oIII Zueuanitck hat ertlcckcst usu
de Wuc- !
vIdImL ;I i
hrlhnmc LU:
bkedsäcjxx
VI IsIinIsIT Inn-III Iaa Helbndslier ded »Ist-»m·
sum III-ihres I Isgr III Aug
«l-»SI:17« I-.-sIIII«I-(-«-’·.
EI: Mond I Ists-. usw« IIIIII
hmsde Ion of Busens-In I
»Er-:- I 12 » number tun-III
III. IIIIII« et Nen- UIIkr Vim
«s.er nI lmII IIII IIIII se km
III-di som Irgen.
CHII Tom-: I Hort-II III-wer at
thIde IIIIDsIckIIhHI esIIr JI nun-.
. Mit as Spexmlmcy og at IIIIII IIu
)«:: Her
oII IIIIDIIehe YIkloazx frisch-N Sankt
- I isssrsstkro (IFI):II!.I. EDeI:.I1IIII-IIII;IIV
Ittc LMIIDec Hasscue hart ,.«.«IIII;«.I1" Imvd LIOIIWIS
Rauh «)iIII fIs s ,J IIIauIIekIszu H but IIII III-edel
nckvx sI bIIk T. .. IBK ller JIIgeII ZIIIeIIc snekc I
III-Ent- IIH eIi II. ,I III- cr raste-«
»IchI-«1«I;s:hsc0I-w EI IsIIr hos en Dame I cklalnstncx
Innre-sc I-- -«« III . ’IIIIcekI lde tim- esI Ich-Im Imm
ICI:« .III Iu T Mkde lmk III-I Ir-) IRS-z
VIIII XII «.-I«: III-I Ixflkkgqe BrIIIen Te IIIIos
III-no- Ie W- I- . «5 sur u komm-I III-re hanc-II
Ikw VII-J sk: «
LZ
,Act-.·—I"’ ,.-.I Fund Lands. III-J Gksfkslbed
pg Dur-I III ore Jungan IIIIII eiIIiIIIr
Iom Inl« N IT . Lu os- icndk TIsIII krI IIIII III
Damit ir« chI sum oIIc TI- onst-r IIsI neIIg
den He «;«- Tun-c Te Iktc III-wes om d« .I IIIII mu
nt: « - «-«. I J III »der Iem III-net XII-III Ih« I:l
Nrqu ss A« www-II Cletmr Airss I·., Tem. Lä- W,
W « s ..7 5!..KarIsI1-3 CIIII J.Is«s.
HAVETS MWAKIEIL
se kommende kjæmpe cunarIIere
IIIIIIETMIA II Lllslllslls
III engste eIIIsII renne III-s- sImIc Inminpsmpshldm
soc POII Ianqe 43100 Ton VIIpIiicsmenI og
7 -). 000 Rossen-Etsch sent-es at III vs
Vordern st rate hu» gsiIs og soc-I s Leg-me silbe.
Haar Do sendet- efter Vonner
alle- Ieise-r til Tamle Landes
III-m iIIu non gamlo pas-licequ
cllMlIll LINE
I-’I«-Ihl·-I0·«c IML
ZUIIOBD PASSAOI
Ilch I III-. U III.
III skmäinavicn s hage, S Tit-III
II- IIIIIIWOJIII M s II i dass-MI
cAKIAII W »Es-II«
IIIM III-Un pay-I us- oIIIsIskir.
OAKOIIM «MMW·«. .
m Its III-o, Ic.000'kcs.21 .000 Its-.
to s sit- ststsstts l Ver-Ies.
sc Mist-Isc- IIOIIIIIOIIIIIO III-speis
LUCANIA cAIIl PANIA
Um -—. If I CI .
Wimih I.-u:w« "II«I-II".
Sprossde
JUN- Ast-»Is
ÆW M
III-UND JAXONIA
Iw- NIQIIO Ist.
Ist-Wiss— sacht-.
OWIIOW
ploven first W Kl. 6 Eftmm
Estromeoget M Sirt-er sit-.
fes kun Eil Hut-up, »Es-Jorka det atter
mumer Dei sidste Afterring i
shver New-sing gmnemsspreg ma den
ne Sirt-eth, og regelmæssig
Drift er deteftet genvptagien pa-:
alle Kredsens Stkcekninigen SM
tet Kl. S.
Tmsi«tbe«styreten fska tredie Krebs
(A-arhus) mobdjc Fovnriddagstoget
»fm Fuderikshcwn hat vætet fast
äVed Spudersioa hvor 6 uf Tagets
)Vosgm mdsnu besiender sig. Pslov
er udsendt Sydpaa fta Judex-its
havni og AaCbsorg. Aaslborsg——
Fjerritslevbanen ufurbat, og paa
ISæbybnnesn er Driftein umgelmæs
sisg. Snestmnm est forMigt nu
5 Afterng osg Vejret vesd at siaa
over til TI.
Stromvng Hobro——Fre-detiks
how-n fatkur. Regelmæssig Drift
sgenoptoges i Estrrmiddag. Slut:
tet Kl. 41,,x-.
sTrsassikaestyretrn i Aarhus end-»
sdek femm: Da Smle er lobenJ
af Spvwi mellem Kvisfel og Fre
«derikshavn, er denne Strcekning
endnu ufarbor og Driften endmj
mgebmæssig smellom Frederifshavu
og Wall-org Aftenekspreswgetfyd
paa udsewdtes fm Hist-ring.
En rasende Enesiorni
bar, ist«-ir- Telegmm til »Di.1:bl.«.
rauført Stang Fiflcknndlere er
Tab, der mn regneg i T:Isinder,
ide: en Masse leben-de Fisi i den
stærke Frost er Jede i Hmtefadetke.
Kongeparret ilænlcr
20,00s) Kr. til Menigheds
plejernc. DIS. Majeftcktcr
Kotigen oq Dronninqen plejedc sosn
Kronprins osg Kronpriniegie at sen
De en meget betndelig Gave boesxz
Aar til de enkelte Meniqhexsgplejcr
i Byen til Hjcklv for trcrngende.
Siom Konge og Dronsnina bat ne
nu msiet at give en Gavc til »Ko
benlyatms fattige gen-nein de samme
Jnstitutiosner, bog ssaalede« at Gaven
nu gives urrdset eet til de iamoirlsssi
de Meniqhedgplejerg lldval.,1, seen
iaa fordeler den mellem de enlelte
lolale Menixxedgplejer. Samt-III
er Finmemrreks Give die-Den lsetu
deliq forbøjei, idet der for nærvccr
ende Resgnftubsaar er biet-en tiiiakn
Menighedsplejerne 1(,-,U«s) Kr. Fu
hver saf Majestætetne, af lwillet Be
lob »in-an — efter Eion Decembe
nummmt of Menighedsplejerncss
Organi: ,,Ztefunus« bereitet —- al
lerede hat modtaget 14,000 Fir.
Atlental paa Reiz-for
wand Koch. Er Hientat smod
Retsfotmnnld Koch i Køkænbaoxu
for-del sidste Lordag i det gamje
Aar, hat valt stor Senlation.
»Dgsbl.« striver den 31. Dem
Fm Poliskiets Side er der san
snel Lordag Aften sum hele Dagen i
Gen-It udfoldet et energist Arbejsde
for ast fasa paaigrebet Einer Christof:
sei-sen, der for-Ded( Attentatet mod
Retsformsand Koch. Hidtil et del
dog ilke lykkedes.
sAlIerede Vn.gthol-det, der Kl. 11
Lorng Aften udsendtes til Puirou
illebeijenefte i Byom sit hans Sig
nalemmt opgivelt, og M alle af
giaoaensde Tog tosg Opdaigelsest
tjentense de tejsende i Øjesyn. Li-v
«geledes blev hans Siqnialemeiil lele
qrafmt til de vinsemieste Byek os,
Jurisdiltionet i Ind- og U'dlawd.
Signalemonslet lyder smaledes: Ei
nnt Chrisiossersen, fidt den 14.
Jcmuar 1880 i Christiania. 64
Tommer hof, almisnldelig Vygsning,
blaasgrwa Øjm, lyseblmdt Meg.
Gan hast en Mode-set Prii mellem
Wi- og Merer bærek ri
meligviö mong Falle, hmu-n-’
der Amstkivet Muse, w Ame-(
tol; mirs Mk.
— Form-deren ec, sum nøvwi
ftdt i Ehristimia, met- lvm i en
tidlig Acker til Eis-W og blev
opdtwgst i SaxWW. Ind
ttl sit 20. Aar hat hcm We haft
wogen W md Poin wen
poa W TI- som Von i M
delfe M en fett-IM, der bis-l
MMtssy og sum M sam
I
!
X
l
Z
Z
ositet i Miit-Instituts Museum.
W blev einst-der mag-redet
as Politiet, og Cihrifwssufm sit i
Fovaaret 1901 2 Auks Farbe-drings
hussatbejdr. Da hain tsom nd, gen
optog W fm Fovbrysdewirksothd
og anhplsdttes paany, hvoteftet han
idømtes Fotbsedringshusasrbejsdy den
ne Gang for Heeleri. Siden ind
lagides han en Tid paa Ladegaat
dens Tsrwnigsansftalt og blev i Slui
Ringen af 1904 usdvist fvm ill
hfammehkrensde i Dimmari. Fkkst
i sde sidste Duge vides hcm paany
at væte duliet sop i Kobean.
Efierforstninger fortsættes na
sturlisgvis mesd al mulig Energi.
Retsfommnsd Koch blev after i
Gam- undetspgt af sm Huslcege,
som tonftuterede, ast den ene Hist-ne-I
tcmsd samt tre Fortændet tm tun-;
ste. Kuglen —- sosm totlet være
Tarni-eines Modstawd — ilke for
maaesde at ttænge op i Hier-new et
gaaet i sirwa Reining in«d i Jng
iziemuskleth Men paa Grund If
en betydeliig Blodusdlrædnimg i Mu
skelthulen hat det vætet umuligt at
sanft-im en name-re Umsaspgelir.
Besindensdet er eitet Qmstcendighe
del-ne iilfskedsftillende; mesn af Hen
stm til dein forestaiaende Operatimi
er Retsformansdein i Gaat bleven
l-.We1-fsin-t til Diatonissestifsielsem
i J Lobet af Goal-Idang itrkdlob
Hmlrisge Foresporsgsler og Sym-p3
Jtitiltenkgivelfkt til Retsformandens
Oft-m
Fsorbtydekcsn er fide-n bleven paa
slrebem As det foreløbige Fortun
fxemgaar for det føksik, at han fo
qer at ncegie sm Brode, —- fot det
endet, at hain eT on forhutlset Per
son, som trok sig forfulgt alle Vu
ne, og hcm saa insgen Udvej til et
crdesntlisgt Liv, og swa synes dei,
fom han i fm Fortvivlelse hat vils
let hat«-me sig pwa Netsformnsnden.
Vi stal san lige endnu onføre efier
»Kr. ngl.« as 2. Jana
Hos Christoffekfenchkre
inde. — Vi sit iAftes. ved et Be
fpg hos Umstanan Vættikrde «
ansdttyl as Christoffersen, f-om gan
sle spat-et til Asfessorens.
Han boede pag et Dagkammet for
2 Kronet om Uge-n, som shan efter
Vertinsdens Udsasgn Etligt og rede
ligt Malt-. Kun var det sisdste
Gang, sda han iniet Atbefde hande,
gaaet noget over ’Tiden, og da
Vertinsden drrfor hat-de msinsdet
ham Veto-m, var han guaet siin Bei
— «det var lett fotinsdem hom gil
op og sipd pasa Retsmastkdun
Da han lom Albang var han
magst nedtrytt og hin-de sagt til
Mist-m at tm var det swatt
fort-i med dam, wen han namede
ellers intet om Wie-mater
Vettiirden stildtede ham fom et
tigtig godt og sstitleliigi Mannestr.
som hun abdrig shiwde haft noget at
tlage paa.
Hm viste os ei Nytmatstmt som
hasn havde Howet stkevet —- men itle
faaet offen-di —- til sm Ackestr. Des
fortstillede en Engel, og under-reden
fis-d: »Kommet hid til mig« o.s.v.
Derpaa Lande hasn sttevet ssn Nept
amslyilsm
Zporvoqnsstrite i Ko
be n ha vn. Derom skrivek »D3b.«
;af Z. Jan. bl. a.:
i DHrr. Sporvoqnsfunitionærer
tun-de vel ikte have ønsiet sig et be
dre Vejr at beqynde Sstriken i.
Skulde Byesns Jnsdvsaanere rigtizx
man-ke, hvad en Standsning of det
saa stcetkt benyttede Trasikmiddcl
bei-d, maatte Odet være under For-»
hold, som sdse i Gam, hvot SneenH
hele Morgewen og Formfddagm hat«
fyget ned over hele Bym.
Bed Forespøvgfel hos Ists-mer«
som »Burmeister ckc Waitfs »Ak
las«, ,,le1m«d«, »Amt« osg andre
ststte industrielle Etabkigssmenter
etfam vi dag, at Spowognsstriten
i Forbindelfe mdd idet siberiste Vejr
Mc bar haft nagen Jndflydelse paa
Akbejdemes Antonkstrisd Efter en
Helligdag er der alttd en Del Esset
v-lete, mm Tallet pwa disse og de
hell Adel-W er san godt som nor
»Im-It
M du et en hel Del Ins-Mel
ser pag de mbm Byggepbwdset sigek
sig selb; M det styldes uxdeluktonsde
Print der ikke tiilcder Arbeisde sede
Dei er ftvsi og fremest Dtpstci
W2.Devatnæsimikketijai
faa M paa i Gam, faa opttwgine
var de. Mens Nytokv, Anpassu
jow, Mspladfen o. f. v. var
saa blank for Dtosier. at man stulde
tro, IStriken ogsaa owfattede dem.
»Nei, vsi et itte ga·le,« fagde en af
dem, idet for gode Otd og Betoling
lod srg ovettiale til ask tote for os,
»til duglig got Swrvognene os faa
smegen Form-Id, at vi helft fer, den
Strike mua vare længe ved. Nu kan
man da faa lidt at fmtjene. Jeg
hat ikke meet of Klædeme i Nat,
blsot Mem-me en Tut for at siifte
Heft, for jeg icenlste jo not, at dej
blev Strite. Ja, jeg hat saomænd
cllerede fem Tun opstkevne, og Vi
tør næsten itte være i Nat-heben af
Telefomem fosk Foit stældet ud, naar
vi ikke kam heute dem med dej sam
mc.«
Ligesaia glude f-: Vognrmændene
paa Streiten. Alt hvad de hat af
tullmde Materiel er bleven tugei ud
af Vognsturset og fokspcendt. Uftnnsds
feligt rknger Telefomm, og san FolH
ikke fasci Dtoster, flottet de sig med«
Kot-vier og Landauekc Nu og da
fes en lukket Charabmm Alt san-»
bring-es. I
Hæderågaven iil Deli.
faigersne i Kasmpen for Fre-!
Etelandei i Aarene 1848——sl
1850. --— Bestykelsen for de milder-I
re Usnsdetlslassets Pensionering iog
fcr Jnmlisdeforsørgelsen meddelen
Ved sden Fredag «d. 28. Der. i
Kraft traadie Lov oim en livsvatig,»
caklig Mrsgave til Deltageme if
Kampene for chrelandet i Amme
1848—50 er der tilstaiaet Mcend
smn i Aarene 1848—50 hat staaei
red en til den damsle Hæk horende
Afdeling (Jn«stituiiosn) medens denne
var pag Ritgsfod sFeltfow Heller
som hat vævei udkommanderesde med
ellet sosni ftioillige gjorde Tjenestr
om Bord i ei i Anlddning af Ari
gen udrufiki Slib, en lithig,
scatlig Hædeksguve af 100 Kr.
Fotfaldsdagen for Hadersgavenz
er sprstr Gan-g den 28. Dec. 19063
ag senkte hveri Ams 28. Dec» faci
ledes at deetszxaven heieftet nd
betales med sit fulde Bei-b 1007
Kronen for san vidt vedlommendes
er i Live sden 28. Dec. i dei passi
gceldewde Aar.
Ovesnsnævnte Lov omfattek ikkc1
blot her-beende, mai ogsaa Dunste
i Usdlandei samt Slesvigere, Hol
stensere, Lauenbotgere, Nordmænd,
Svenfsere og Endre, »der opfylder
Lovens Besiemmelser med Hensyn
til Krigsdeltagelsew
Stemaet til Bsgæring am Hie
detsgcwen Irdlevereö ped. HenvendeU
ie til nætmesie Amsstue eller Iow
kasfe. i Kibenhapn stil Invalide
lsefwrelsens Konto-, til lwilten fid
fte alle stristlige hemensdelset om
Udlesoerinag af Stenmer og alle nd
fyldie Stein-m visl Viere at ind
sende.
Grove Nytaarsoptøjer
i Hufen-T — Nydaiaksnsat bar
ifL R. B. storc Smrme af Voller;
buseret i Gademe i Horsens Ud-j
kasni. J flere Guder er alle Gaddij
ter fuldstcesndig must, og i man-ges
private Hase er Ruderne ligeledess
knuste ved Stenkast. Skaden PJaj
Gaslygtet asnslaas ji! godt los-OF
Krone-n (
Flatket tun-di i 4 Dsgmj
Lisng Morgen den 22. Dec- for
fvasndt en gift Kone fka sit Hjem i
Walme ifL »Aalb. Stiftst.« er
hun funsdet, eftet at hun i 4 ngn
hat vansdret omkring i Hvorup kg
Lindhobm Sogne og i al den Tid
faa gosdt som ingen Mad hat faaet.
hun hat ligget usde om Nat-tm i
den stærie Kuldr. J Dnsdags et
hun sasa Lamm-n iswd stil Mandat-d
by, hvor hun ten-die Statt-instr
stmrderens Husttu. Hm! var da
helt fva Samlingen og ydetst for
tpnwnen. hemdes header og Ftddec
fad i blsodiigt th, og hendes An
sigst var haardt amgkebet af den
siærke Frost. Dei var ille let at
opfatie how-es foksttmede Tale, man
san W tut-de man da forstaa
paa Why wt him Mc vilde tilbage
til sit Die-n i Anwva ·
Sictkonifotstmäeten tog M msd
Rot Mctlfghed as den spe
ttmme ShkseL forfytnde beude MS
M es sit M des-rast M den
des Glas-W m- ud Mist
Jldebkand -k Vor-sons. -—i
J BWWW til Errkefru han
fkus Ejenidom pm Swide it
HAND, hwt Arbejdernes Felle-II
msgawksvtison hat Forfamlmgslokw
ler, opstosd Nusttm ttl 2. Jan. Jld.
Hielt den kwdvemdsige Dei af Balken
etctgm sbscæwth og Salen tempo
mredes· Dei i sdenne indstalletede
Biogmfthraster. som var asfuterej
for 3000 Kr» brændte. Jslden for-z
menes ifl R. B. opstaaet her, mu-:
ltgsvis ved en elcttrist Kortsiutningj
Missionær Skkefsrudw
fra Samhalistan venstes i Aateis
Lob ast ville gæstie Ksbmhavm
Bibelselskabei, som jo hat
sin aurlige Kollett i alle Lowdets
Kitker Nytaarssdag, sit sidsie Gang
paa »den-ne Dasg ca. 24,500 Kr» hvad
dser var 3300 Kr. merk end det fere
igaamde Aar. J Ankets Lob et der
udbtedt 45,348 hellisge Strifter.
hvoraf 1820 er udlevekede Statis.
Zelslabet, hvis Formosa-d og Se
tretær henholdsvis er Ovetpræsident
Odenburg og Bistop Poulfsn, bsr
ogsaa sinsde grod Stett-e paa den fore:
smaenide Nma-arsdasg, strivek »Ah«
as 29. Dec.
Zmutt (»7tgasmc-nsres111
tat. —- Genemlkonsui Sile-owns
L Dom har· efter et treaatigt Op
prsld i UdlandeL ved Cours Not-Jud
i Paris absolveret Ekssamen meI
Udmcrrielfe
Melkem Aspiranter fka Tyftland,
England on Rusland var de to
danfte de eneste Udlce—ndknge, der er
holdt Universitetets lldnkækkelsev
usedaillr.
Nytaarsaften i Gar-nis
serzs Kitte. Dei blev en
fmuk og stemsninggfuld Gudstjeneste.
hvormed sman afsluttede Aas-net
1906 i Garnisons Kitte. Stpnt
der ligeledes de fenere Am bar va
ret ftærkt besest ved disse Midnatsi
qudstjenester, ker der nckppe vierei
skere Dur-cum i Andagten end Nnt
aarsaften i Aar: thi den store Kit
ie var i den sene Aftentime sfuvenide
fuld. Sogineprcrft Chr. Sørensm
swd Paa Præditeftolen og udlngde
Evangeliei. ngasa i flete af De
mindre Ritter var der isvrigt Nms
antsaften Gwdgtjeneste i Anled
ning af Aarssiiffet
En Auiemobildteske i
Brand-. Da en as de niy Auto
-mebisl-dtosier fotleden Affen be
fandt sig ude i Berups Allen Ko
benha«vn, etspbodetede Benzinbe-.
botdeten Pludselig med et sicth
Ksnnld og Luerne flog favnehsj"
op i Laffen. Det Falcksije Red
ningstorps blev tilkatdt, og det let
kedes ogsaia sdetste at fua Jlden
kealj ved Hjælp af Ptesenninsgek,
knen sprsi efter at hole Kot-essen
var erstrebt Der kem insect Men
nestet til Stude.
Et Offek for Nytaats
fjovet. Nytautsaften blev en
Mand tevet em af et Par op:
stræmte Heste Heste paa -Østetgade.
Kebenhavn, eg ilde stilrodt af die
se. Han btagtses til Kemsmunehw
spitalet, hvot han henlaa bevisdsp
les-, Im Kl. 8 om Motgenen de-!
2. Januar døde han.
Det et nu -oplyft, at han et den
i Stotkholm hjemmehetende SO
cakige Mnstinmester Carl Band-in,
tjenstsørensde pag en i Frihavknen
ligsende svenst Damm
Deden skykdes Brud pas Hjekij
nen, og det nennte Brud er frem
temmen ved Spott af en hefte-«
hov i
Kvalt ved Kulosforgift-«
eins. Den 18-aiarige Konditon
lcetlins J. Ch. A. Klink i City-i
tafeen i Odense havde em Afteness
sden 28. Dec. basqet en Spand Gle
·der es stillet ved Siden qf sin
Sena. Neste Morgen fandtes han«
Hohe »N. B.« ligqenide ded, mit
of Malas
90 Aar. Kansas-n Bis-heim
Lerenh Beut-ell, seen er fjdt den
R. Dec. 1826, seit-ed- den 29.
Dek. sin Rose-arise schief-das
M var Student, da W nd
btsd i 1848 es mekdte sis sent Fri-·
IMA M- C. Mittel-mitten bee
im seyen-ed- til Seesens es bestes
i M ved Mel es Bebt-L
W 4. Ost. f. I. III III
Botmäqu i Mississ
refewe og sit Aufs-Reife mä U
Liviebabaillm, der m smed ved
Avktsmsg IGwdsss vg Singet ved
Ftedericisa.
than blev sdereftet den Is. Au
gust 1849 forsack til Lin-jenes del
wg ved 5. kastætknsinsgsbataillvn
·? sSlaiget ved Jst-ed, mode-as han i
Oktober 1856 komme-rede til Pre
mierløjtnam. J April 1865 et
holsdt hart sisn Assked fna Hatens
Linie, men udnævnckes 1868 til
Roma-in i Forstærtningen sprst ved
85., fenere ved 36. Bataillon, Zwil
ten Stilling has-n bellte-die til 19.
Der. 1888, da han paa Grund af
Akder endelig afstedigedeö fta HE
ten.
Fortegnelse over samt
lige Grosferere, Meeglete
cg Vetsellerere i Kebenbavn
ej Lsrsdag den 29. Dec.— — i Lis
hsed med tidligere Aar —- udgivet
as M .Hansm. Det fwnvgsaar af
denn-e Forieqmelsr. at der ved Ud
gangen as 1906 var 2764 Gassen
ere, del højeste AntaL der endnu
lxm soc-tret, og hoc-rast hovde løst
Borqerskab som fanden det forlpip
Eis Haser Hast-Ist
Helbrcdcde fin Mond for
Drukkcnsiav.
Sktiv til licnde idna og hnn vil
med Gltrde meddple Tom lnmr
ledcs linn glordc det.
Mut »Hm-s- Imr m huknxnnfhst Jus-m i
ohn- LU !«l«n. thun-: hin Dis-nun «le · zisnc
Mtdlcr M uk tun- slstxn Kuh-El t . c
W bum Dei-s pl « St Orka : il uns-(
mwcnch 1 Oennuurqlwc« Im m« . . «n
hvrr " x Hin
i -—«»H:J k -·k
u·"k-"k Ttexf·..·f.c11,
ital lkrrr u! « - s
Nile L« us ir. »kl,
mI Um «" Neun-r
N! mirs-this nnd
IFer FUqu Ihm
ol udrwN »He
Fabr-, M TH« »in
Tc tilsnmsr min
mkddclts THA, bvvcs
dem- Yasuna-Mel
bestehn-. « Mk
IHMPI » cui-U
Crrinkiabrd s) .,
luk Habt d- :« T rast
« dlsxubr th ’ Ue
gratis nl Zusiadkr og Inskkr nahm » imde d» tkz Fi»,»
Mut Ahn-sie cr: Mkp Macht«-O Rishnhmiun
Its-le Ins-. hinsank- I. II. Lm Te Ums-»n- miq
wag, vtl Im bcivakc Tores Brev mak. Invqu
Peagr.
IlAjchCSS
US CIII IOJA IDICIC
III-III oft-In
is zun ist-F di
nTs srtms uns
Witle Ums-tust
Unsn you will
nur pay Uns pro
fit us 3 4 mitl
Jli«1ne«1, Ist-nee- —- Ismntsy san-d Unk
hitrisossusmstzuu Uns »er Mssi of
li-«««-r. Inn-sitt Fig-«- mnl ,«-rf(·»
sc-»«««««««f,). TMer M- qua
nmusv Uns-n m every der-til aml ris
Sjnech lsuy direct kmm nu. und gis-se
I-101»«y. Nin-i for k1·(:0(-«cular«nil
pkjcos ist unt-o.
ILTBN IlAIkNBss c0.,
ocmson «0w«.
Ezs —- s
Fallestur til
i
ZDanmarlc
sumuutsnst m( ji«-IN u
DANSIC ANEKIKANSIC ZEDMR
— «
TU E N lusgxntltst i Ncswfi vkl ZU
. den 12. Juni 1007
«l nn-« « r.
ku-h-y H-18(.-00 links-gr-«
( Hv- kius -«kl-«-I(1(--s Ltli Is Uns-U Tut
- «- ·II» (k'«-1urI-:illt«U-« g- il s«r
,- I X« lsos Kl Hutl uMk »- its
.«l.’«·tlss tsluht Hrtkknk
, l s J« stif- muss- llos tssc i
! l) um«-h inkn ntss «k·s Umg
IssW s. »Ur-« - UNDRFJS I
D NMA AK
Flu- tuzns r shz usil m grinsest-FAU
I 1« « »ich-« ·«. I» Mist bis w-!
Isil Ost V «
I. IMNMC AUO MKÄNSK SELMAS
- (’I-ns l van-r.(. (it-I1.’I)Inmsscsk.
II V« Ä-Iil««tl Ave-. (.«lJ(-«Ä(F( I. l t,l»
Si E
Barberiorreming
til samt-.
En Bavberstue med Bygning, m
Barbersiole og alt Tilbehpr i beditc
Orden, er til Salz billigt, pa
Grund af notwendig Fotandring.
Fokretningen er beliggensde i en
fmuk lille By paa ca. 3000 Jud
byggere, hvvt der er mange Dunst
? By og Omegn. En haust Bari-c
rek vil her siende en god Lejlighcd
til at faa en Fortetning for sig selb,
hvot der sindes god Ssgning os
stadige detogter. Mulige Kober
bedes tilsltive Bladets Kontor up
der Markt «B.«
9Danskevens
mais-, mos. Messe .s.«