Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 18, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »M— .,-----.-. h
»gu- -- ·eren«, IF
et hat-» · ds- og Op-s2
lag-....tsk-Cs Hi«x..s»e .
det hauste Full i Maria«-,
's
» udgaakttcsdag og Zutun-, og sum-»
-. mn Iaret i Fotstud I1.50 i Te zutenede
Es States og i2.00 i Uhu-weh
J
(.-.
WANT-m
.-Yanskeren",
det eneste danfke Blad i Amerika,
der udgaar to Gange om Usen,
udgives af »Danish Luth. Publ.
Honie«, Blair, Nebr.
Braue-Raum iendes frit paa
Forlqngende.
Nr. .·).
Blair, Nebr» Frcdag d. ts. Januar 1«9077.«
16. Aarg.
KingSton, Jamaikas betydeligste
By, i Rainer.
En Gentagelse af San Francisco Katastrofen.
1,000 Mennesker siges omkonme, 90,()0() hjemløfe.
Skaden anilaas til 310,()()0,(,)00.
Dei var allekede Mandag Efter
widtdag Kl. 3,80, at Kinxgsiom Øen
Famil-as beiydekigste By, kam-US af
et ftygteligt Jordstcelv. Men det var
first sent pasa Eftermidddagen i TM
dags, at Omvendenen sit noget at
svide «det-om. san siemot var two-de Te
1egmm- og Kabelliinsierne medtaget.
Den fskste Melding iderfra sendjes
of Humor Greenwood« M. P» en
Erhalten-den fra Kabelstakionen Hol
land Bay pau Øftenden af Den.
Denne fskste Meldinsg lsd san
lebe-M ,,K·rnsgt-osn kam-fes of Jsordstælv
Mandag Eftetsmsiddag Kl. 3,I).().
Hufene inden for 10 Miles Omkredg
kstasdigedez og næsten etvert Hus i
Byen blev sdelasgh
Efter Jordsscelvet uidbwd der
Jld osg fuldstoesndiggjoride Ødelceggel
sens Verri
Forretningssoartsret i Kinggton
ex en rygensde Astehob.
Ilsntallet as omfomne er omiring
400, og de sankede tælles i Tut-mid
cis-.
Ritter-ne, vssentl-ige Kontorer o.1
Hofellek er alle qaaet med, men der
var innen Fataliteter i Conftant
Spring Hof-el. Blansdt ide sdsde er
Sir James Fiergusfom en cngelsk
»Noblemsan«.
Senere et der kommen nækmere
Efterretninger. Fru St. Thoma H,
Dunst Vefkindiem lceses folgende i
Dust-R
Meldingek, fom et modtagne he
ftet Jan1aita, siget, at man antager,
at 1000 Mennefkek hat mistet Lsivek
ved Jordsiælvet og Branden, oq JA
000 Mennesier er hjemlpfe. Staden
«· Kingston salene anslaas til tiqelkkq
510,000,000.
Mdddelelset fva Jamaita erklæ
rek, at alle et bleven asdvakede om
at holde spg bokcke fta Ring-Zion
Srwnsen bestritves sont kædssonu
Pers-ge er usden Betydning.
Bankerne er been-die snen de fid
fsastie chelvinget menes at være Z
Behobd Elendigheden i alle Henseew
»der er nbeskrivelig Rigk og saftige
suden Fokstel er hjemlsfr. Levnets
miidjet of alle Slags tiltrænges
hande Det er umuligt at si;1e,
hvot nogen tan findes.
Sit Innres Fevgusson, Nimmt
sident for Majas Mast Ssteamfhip
C-o.« er blau-di de drehte De Rhode
begmves wwdek kygende Rai-ver.
Handelsfolket er Haxet most ilde
met-, idet Mtehusene er fanden som
men over idem. «ge profeösionelle
Mond et dtde se tilstadeimnnr.
M gaat paa Bin-wenig Man
blitvet Mdne til gyfelige Steuer.
Alle Bætkficher er bleven Idelagte,
og alle Wringet i og omsring
Wien Tigget i Rainer Meget faa
of idem et sitt-e at bosi.
Wie-en øg dank Selsiab ek;
·- SWechsd !
Dei fnkydeh of en udsiallet But-?
iwn i »Sei-net Vorstand vifek Tegn
pau ALW, man dette et ikte be
ste-sitt Der et endet-u Mc media
gei CHme fra andre Egne
pau Iowa-Um
Sonn en Enkelthed met-delet, act
Mläsvbospkmet brændh og 40
Seitdem omswm der.
wer-Miet- WI i C 14 Que.
Im onus-It W It holt-ne ema
tilesldesstlsesde. Me. Munde steckte
III- dsssawis m u see-, illa sen-ein
suw soe.
United Staies
sendet Hielt-.
De ossicielle Meddelelfer om
Kiwgsstkm Ulykten mass-de Was-hing
Iion Qnsdtag «E·ftennsiddag, daietet
,.Jamiata, 5:31 «p.m. Jan. 16«,I
og uwdersirevet »Amt«-icon Mule
Underssttiften var wetydiigs, sda den!
ameritanste Konsul i Kiwthon for
Tiden hat Orlov, men Delogrwmmet
blev faa allsigevel baget for regte
og som Giatanii »was for at sende Oft-Ich
men Flaa«de- Departement-ei var
allen-de iiommen Udenrigs- Departe
mewiet i Fort-bet. Admiral Ein-ans
Komsmawdøren for vor asibantifke
C«sta-dte, for Tiden stationeket ved
Guantanasmso paa Sydsiden af Ku
ba og lige over for Jamaika, hasvde
foregrebei Ordren og var afsejlet
med sin hurtigstfejlewde Totpedobsaad
Jager Whipple, iil Stedei, og w
anldre Arigsskibe sit Ordte til at
folge baa efter snaresi muligL
Videre That Jndentiasmisnister Mei-!
calf ordret to Skibsliadninaer if
Fodemidlcr tsil Jamaica.
Riatiansot maa inan af ReaH
tingeng Optqu under ordinæte Ocn
stænIMgheder damit-s til uidenlandfi
Hfælp uden speciel Bemywdigelse
fra Kongkessem Mm det synes,
som Regerinaens fokskellige Funktio
næret, iiie mindft Admiral Ewans,
sdet var dani, der und-er dei seit
rige Svstaa ved Sanckisago sag-de til
fine Søfolkt «J-nstet Bifaldsraab, de
Siailek holder paa at drukne.«) sp
ler sig fiorvissede om, «at her er et
elstksaotidinært Nødstilfcelde, oa
Rangressens Bevillsing smaa komme
ca san visl de være pan Pletten
fævdige til ai u«ddele, san snart Or
dken Wmet fra Washinqisom Der
er Oplag not baade i Sau Juan,
Povio Rico og ihavasnnm Ruba, som
ian btuges i paakomsmende Neids
tilfcelde, og disse Siedet lan saa
after forsynes fra Hovedoplaaet i
Ner York.
Lidt af singstpnö Historie.
Ringgwm Jankaika, vpgives fiom
en By .1ned over 50,00() Jnsdbyggeke.
Men dersom Telegnnnnet fru St.
Thomas siger sandt, at 1,()()() er
omiomne og 90,00() hjexnløfe, s.11
maa Byen jolhave haft et Ind
bygger Antal nf op hin-ob 10(),000.
Den et Sesdot for de bkittiste vest
indisie Jnteresier og hat i de senkte
Aar været stærkt benyttet form For
!ystelsesfted. Folgelig sei-sie mange
rige Englckwdere og Amerika-new
dektil om Winteren for at spge Hvilr.
Byen er belisgsgensde paia Øen Ja
maikas sSydsstkkyft Øen et 140
MIil bted pg 70 Mile Iang
Jcpmaiha et en ovewrdentlig
trkvelig Kolvni. Landbtuget lsnner
sig stotmstei. Dei et en veriitabel
Have med min Nimm i Stwwd til
sat producere tropiste Fmgter. Øcn
er bjkrgfulsd, men meget frugkbar.
» Rsinigsston hat en nfvekdlende hi
Worie, wdmcerket ved en Rette Umk
Lkey der messen es udsu Sei-Was
Den blev gruwdlaigt i 1692. Nas
bobyen Port Rnyal var da bleven
sdelwgst af Jotdstcklv, og Jnsdbyggeks
ne standhng saa Magst-m
J 1782 og 1840 hjemspgte store
IIIme den uilykselige Hemd
stwd og anwttede Skasde for heu
holdsvis 82,500,000 og 15,000,000.
sJ 1880 odelasgde en Cyclsone en
stor Del af Byens Fortetning vg
Slibsfnri.
k J 1881 gik de- m Orkan hen
scver hele Den, hvillet hat-de til
ziffeng at 1000 Mennester somlom
j— foruden stoti Tab paa Eim
’dosm. Esn anden Orlan gsil i 1903
»den osver Bnen osg sdelcagde fleu»
IHundrede Hase i Kingston og gjor
»de Sie-de for s1o,000,000. !
) Dei srdste Jotdflælv, fsom Rings
»ton hat-de oplevet, fern-d five det i
Man-dage, var sildste 13. November,
den alwrligste for flere Aar.
Kingston Havn et san at stge
hell landomslubtet og eegnes for en
af de fineste Havne i Ver-den.
Sidfle fta Kinsmik
Dei forsilkes i Telegram fra St.
Thomas af 17. ds» at Listen over
de «døde i Ulyllen vil ovetstige 1000,
og de Tilsladelomsneg Tal seist-es til
3000, saa vel som det gentages, at
90,0l)() af Byens og dens nækmefte
Omegns Beboere er hjemlpfr.
Sau er der desuden tio T-ing, der
scerlig omtales. Det ene ek, at man
fkygier for, at Kingston flal gaa
belt under, Jorsdstælvet but effek
ladt Klsfter i Havnen 100 Fod
sdybe, og flere Stibsbroer er funlne,
san de er ubrugelige Dei andet, der
scerliq fremhkrvez er, at baadde Hun
spersnød oq Pest staat truende for
Deren
De sisdfte Eflekreininger viser, at
Ulyllen i dei bele taget er langl
Inere somfattende, end de første Efiep
retninqer guv Indier af, Gut-erns
ten betet-ter, at 343 Lig et begra
lede, oq flere Enqlænsdere og Ame
kilanere er blasnsdt sde omlmnne, hvad
man fm først af ille wen-te var Til
fælideL Ogsaa Ejendoomsiabet menes
at ville overstige det tidligere ncevnie
Tal 810,000,000.
Bland dette hjemme.
Folgende simple hjommeluvede
Mixtur figeg hurtigt at lunne lindre
osg ovekviwde Gigt (Rl)eum«atisme)
ved at bringe Nyrersne til at fi!
teere ud af Vlodet og Systemet al
le nein-se Sytek og alle giftige Bei
icon-dele, der vifer Sympwmek soxn
Horn-wirke svage Nykek »og Blocke
og Blodfygdommr.
Pkssv det, det loster ille smeget Il
lave, og «det siges at væke absolut
ustadeligt for Mode-n.
Fou folgen-de uslwdelige Dele fra
enhver fotn helft gold Apotel: Fluid
Extmct Dandeliom one-half onna-;
Campound Kargvsm one ounce; Com
pounsd Sykuv Saksaparilla, thtee
Dankes. Blau-d 'det ved at tyste dei
dygtigt i en Flasle og tag fsaa cn
Teskefuld eftek hveki Maaltid og
igen ved Sen-gelitt.
» Denne simple Mixtur siges at gi
Fve prosmpt Lindring, og der er ene
! et fu« Dicsckde as Gigt og Nim
j from-, som den ille vil lukere per
nnanenh
Dei er usialdelige Oder-dang
-dici-ner, vg der-es Aspothelet bsr have
dem i sit Lager; otn ille, saia fau
hasm til at oedte Idem im ,,wholesale"
Medicinlyuset for Dem, -helleee end
at lade sddl mre users-gi, detsom
De et lidensdr.
Dampikilsssztitfer. »
»Uwiiied States« af Span. a«nc.
Linie sanlom til Christiasnsankd den
13. Jan. Ali bel. Den vil af
sejle berste den 23. Febr. 1907 og
venies da isil New York 5. Maus
1907.
»C. F· Tietgen« fotlod Christian
swid med 283 Passageket og ven
les til New York 23. Jan. 1907.
Passageter for Chioagso og lcengere
Pest kan venees 2 sa 3 W senere.
Ækbjdigft
A. E. Iohnson ö- Co.
Hill iTrafikipøcgsmaalet (
Ovet en Bilkion Dollars
oIn Aaret til nye Bauer.
De nuwcerensde Bauer ers
fuldt beflaglagte I
»Elleve Hundrede Millioner Doi-’
latö om Aaret for sde næste fem Aar
maa der spenderes pasa Jerbasnerne
for at læøge n«ye-·Spor, dersvm de
stal kam-ne usdfske »den Tvasil, »der
nu er U«dfogst til, usden tat tage den
naturlige Forsgelse i· «Betragdning«.«
Dette strev James J. Hill, Great
Not-them Basnens Ptcesidenit til
Mitmefotas Gusvetitsh Jolwsom i
et Etw, fom offentliggjorides i!
Mn«dags. (
Jersnbanemagnaten fortsætter med
at fis-ge, at Ksapitaslisterne vsil ikte
udlægge «denne ensotme Su«m, faa
lænige »der er saa stark Oppositionl
imod Jernbanerne fra Follets Si
de. Fremtiden geres derved usittet.
Fplgelig svil der vpstaa en Form
-ni«ngssta«nsdsning, mod hvilken den
nwærende Vognsmasnsgel vil anfes
for ubetrjdelig
En 15 Fods Kasnal i Missisippi
Finden fria St. LouIis til Golfesn
svilde fonilaa meget, sagde Mr. Hill,
til at afhjcelve Trængselen i Syd
vesten. Men ved Sisden af en sag
.da»n Hjælp maa Trassitken den-nim
liseres, thi Jernbiasnelompagnierne hat
itle Rand til at uidvide deres Ter
mintalet osg Omsstiftninsgssmidler i de
store Byer til enhver fom helft Pris,
fasa de nødes til wt awansgere sau
ledes, at de kcm forlægge dens
Trafjl til msinsdre Byer, hvor der
kamst-des Lan-d kiI en klmerig Pkis.l
Trafitten er tiltaget hurtigere i
de senere Aar end nogensinsde tit
ligere, siger Mr. Hill. Pan sasmme
Tid er Btygsning a«f nye Baner ca
Materiel falden ned til det laveste,
Hist hat vceret i flere Aar-tier. De
flefte Bauer brugek Ideres Spot til
deres yderfte Klapaciteti
Mr. Hill medgiiver saa en Del
Statistik osg siger v«isdere: Dis-fes Tal
viser Aariagen til Fiorsinlelsen i
Nationen-H Trafil, sont truer med
at fovaarsage ein Staiwdsning i Jn
dustrien. J de sisdfte 10 Aar er
Jerusbune-Fortetni-ngen i dette Lan-d
Itiltaget med over 110 Procent. Der
vilde være og et Vognse nol, til at
besorge Laiwdets Tm«sil, ederfiom Vog
snene lsasn blive befordrede. Men Lo
lomiotiver og Bogne maa hcove Spor
at lobe paa. Her et Aarsagen til for
finlet Tal-sit
Ssmekte i Leddene sog
Mquben-e ser Ii-g«tsyge Fiolkg
daglige Erfuvinsg J de flefte Til
fælde siyldeg dette havedsagelig Blo
-dets urene -Tilftasn·d. Dot bedfte
Miiddel dekiimod er Dr. Peter-Z
»Am-iso, «det schiveitsisl-tyste Wutge
middel, fom blsv opsdaget af en
sgasrnsmel tysk chege for over et hun
drede Aar si-den, u-den dog at væke
bleven lvisdekr arverteket Dei gen
givet Blosdet Sude og Lsio,
ftyrter bete Legemet og genopretter
Helfen. the wogen Apothek - Me
dicin, men fasaies ihos Special
Agenster. FOU, som bor, stka der
insgen Agent er, tan faa Dr. Pe-«
ter’s Kuriko ·ved at intdfensde to
Doll. for et Dusim Zöths Pr
sveflastbr. Jngen ban sdog boniytbe
sig as sdetste Tilbud meske enkd cn
;Gasng. Ako Dr. Peter Fahrney Fc
jSons Co» 112—118 So. Hoynse
Ave» Chicag-o, Jll.
Nokris Browu
blev ’i S·iks·dagssvaslgstri1ll.S.S
natok for Nebraska i Siedet for
Josef H. Will-add. Der arbefdedes
Jtcerkst frsa Demokrasteknes Side If
for, at Browsns ,,Rsecodd« siom Sta
jens General Advoksat stulsde havei
vceket ucrdersøgt, man det blev for
lastet med ftor Majoritet. Brown
fik alle kilstedeværewde Wpublika
net-es Sstcmmer (95), ymedens Fu
fmnisfterne kalte-de deves Stemsmer
(86) for W H. Thosmson af Grund
J-slansd. i
Fortscelle hell-redet psa en Dag. i
Tag Las-M- srssuo Quiainc Tal-leis. Pen-;
genetllbagefsa alle Idol-Getan bvic ikte hell-reden
E. W. Greis I Its-Im pas hvet Æftc Br
Stor Gave til Dunst-Ameri-»
kaqu Statue Fond. «
Fin Opmwrkfomhed fta amerikanfk l
Side. i
GEORGlA BUREAU
OF
mussme axn muten-num
Atlanta, Ga» Dec 21, 1906.
Mr. C. Rascnussen,
secretary, Dansk-an1erilcatislc
Statue Pon(l,
Minneapolis, Minn.
My (lear Mr. Rasmussen:-—
ln furtherance of your efforts
and the efforts of your society,
to ere(·t in Copenhagen a statue
of the late King Christian Oc,
can-ed from and mounted on a
base, the products of the Ame
rican quarries. l heg to ad vise,
that as soon as you decide up
on the artist and the (lesign,
we will be glad to donate the
marhle for the statue aml the
granite for the base. or either
at your opt.ion.
lf you will send us the ilesign
for the hast-. we will have it
can-ed and polished aml delik
ereil on hoard of a Danish ves
sel at any of the south Ätlantic
ports free of expense to your
society. The rongh marhle for
the statuc we will he glad to
deliver at New York. or. if pre
kerahle. will arrange to accoms
modate your artist at the quer
ries while he- is entting the
statue.
The Georgia warmes han« an
enviahle reputation for litte
ness of texture and heautyof
polish. and has been used ex
tensivehy all over the country
in construction and decoratiom
you have a line example of it
in the Minnesota state Capitot
Building at st. Paul
Yours trulJ-.
SMIUEL c. Uns-Um
cotnniissioner.
Albert Lea, Ellendale og
Blooming Prsarie Minn.
Vor reifenOde Agent Fred Jochusm
sen svil i en ncer Fresmbid beføge
ovenstaaensde tPlsadser Og Otnegsn
med et godt Usdvasbg af gode Vo
ger. Han modvager ogsaa Abonne
ment paa Bladene.
Dan. Luth. Publ. Houfe,
Blair —- Nebr.
Noomi
»eller Jerusalems sidste Dage. Af
»den beten-die Forfatterirrde Mrs J.
B. Webb. Bogen stildrer i Forml
lingens Form Scener fra den Ti-ds
periode,der er meft rig paa Begicvem
hederz den sprgeljge Tid for Jsderne
osg Jerusalem, da Forjcettelsen git i
prylsdelse og Jerusalem blev neb
traasdt af Hedrrinkgerne Bogen er
bkleven sloest med stor Jwieresse af
gamle og unge.«De, som ikke bar læst
den, svil sittert Iæfe »den med megen
Glæde vg- Interesse 484 Sider sint
insdb. Priö Bl,25.
Danifh Luth. Publ. Houfe,
Blair ...... Nebr.
Troens take Klenodie med
Spanefang.
Salmer og aandelige Digite af
Dr. Hans Adobf Brodersen, fhv.
Bisiop i Risbe Stift. Den tæke gwmle
Bog kan km faas fra Dan. Luth.
Publ. House. Bogen hat i længere
Tid vceret uidfoigi. De, som Iwster
den, bedes tilsende os Bestillinger.
Den kostet indb. 60 Cent.
Gud et mm Frelfe.
Denne dejlige kristelige Ferkel
ling af Eugenie von Witzloss, som
er osversaIt Pan danst af Olga, stil
drer »den Uro og Bekymring, Sies
len har, niaar Herren itke er Ene
sherster og den Hviie og No han kan
give. 308 Siider sint «insd«b. 90 Cent.
Danish Luth. Publ. HoUse,
Blasirs Nebr.
,,Lampepudieren.«
En kristelig Fortcelling fra Stor
byen Boston om en stakkels fattig
lille Pige, som leoer gennem trange
Kaut, men dsog naar at komme
blandt gode Mensnesker, som hiel
rer hen:de. Bogen er streven af Marie
S. Cummins, en dygtig Fuss-aner
in-de, som kender meget til de fattiges
Kauk. Bogen er paa 532 Sider og
kostet godt indbunden s 1,20. Den
er mest Pasfendse for de unge at loes
fe, og burtde findes i alle de unges
Vibliotheker.
Dan. Luth. Publ. Honig
Vlair — Nebr.
»Sandhedeu tro.«
En triftelig Fortælling fra Hage
notforfølgelserne i Frankrig. Heti
stildres Trcek fra sden fra Historien
betendte shaarde Forfølgelse mod de
protestantiste Hugenotter i Frank-rig.
Det bestrives, hvorledes de holdt fast
ved sderes Tro, trods de Forfølgelfer
og Li.delser, de maatte gennemgaa i
disfe Trcengselens Tider. Den For
tællinsg hører osgssaa mesd til dem, som
er passende for de unge at lese. Bo
gen indeholder 300 Sider og kostet
S1,00.
Dan. Luth. Publ. House,
leair —- Nebr·
»Aus paa Vejcn«.
Smaatkæk og Fortællinger til
Brug for Præster og -Søndagsskole
lcerere. En ny Samling til Belys
ning af bibelsie Sandheder. sunde
og naturlige med Sandhedens Max-D
særlig passende for «Sønsdagsfkoler
ne. Bogen er ogsaa bestemt for Lots
ning i Hjemimene og svisl tyde god
Hjcelp til Ordets Forstaaelfe. For
at lette Brsugen et der i Bogen en
Fortegnelse, der viser, paa hvilkc
SLidet der finsdes Fortcellinger til de
ans-me Striftstedek, hvilket er meget
praktist. 242 Sider godt insdb. Pris
s1.20.
Dan. Luth. Publ. -Houfe,
Blatt — Nebr.
,,Kristeligt Folkeblad.«
Redigeret af Pastor H. O. Fri
modt Møller, fhv. Præft i den foren.
Kitte· Vi hat netop faaet Meddelel
se onl, at -det hat vunidet i Mitm
delse med over 1500 Mannen-Der i
Danmark i de stdfte tre Manne-den
Det stulde glæde os, om dettv Blasd,
som er et Bimdeled mellem vor Mrle
bjemme og hemm, og Budbkinget
fra Mormonmissionem kunde ogsaa
has os winsde mere Udbtedesse Dei
usdgaar hver Smdaig og kostet s1,00
aarli-g. Kasn bestilleö i
Dan. Luth. Pube «H-ousse,
Blait —- Lebt.