Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 11, 1907, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Saloon og dritter sammen , med
Landstrhgere og Drutlenbolte,« hsvetn
lan se ForstellenK Dersoin vikstils
der os lise med denne Berdens Bern,
maa viogsaa gtre Wing paa at
tislbringe Evigheden fammen med
dem. Vogt dig for at drage i
ulige Aasg med de vantro. Dersosm
du tilhprer en ugudelig Forenin«g,
og denn-e Forening fomnftalter et
Bal, selv om du saa trot, at du cr
for from til at gsaa, er det dit Bal
alligevelz du er medansvarlig for
det. Jeg vilde itte, hvis jeg var
Forretningömiand, drive Forretning
i Falleslstab med et vantro Menne
fle; han lunde lede mig til at be
nhtte shndige Midlet til at tiene
Penge. Jeg vilde under ingen Om
staendigheder have en vantro Hu
Iftrux jeg lunde itke udholde at lesve
samtnen med en Koinde, der var
Paa Bei til Helvede, medens jeg er
·paa Bej til Hintlen.
»Man tænder heller itle et th
kg fetter det under en Slæppe.
men paa en Lysestage.« Folt siger
undertiden til mig: ,,Vi har et stort
th,« »Fortæl mig noget om det.«
»Vi tan ille; vi hat aflagt Ed pan
ilte at aabenbare noget derom.« !
,Lader saa edets Lys stinne fort
Menneslene, at de se eders gode
Gerninger og irre edel-s Fader, sont
et i Gimlen.« Paa Grund af den
ne Tetst har jeg aldrig tillwrt nogen
hemmelig Forening og vil aldrig
tilhnre nogen. De vil sige til jer,
at J tunde have mere Jndflydelse,
naar J tilhprte en saadan Fore
ning. Jeg stger jer, at en Mand
bar sinkst Jndflydelfe, naar han itte
har noget Reh om Halien og ille
er bunden -ved nogen Ed. Lad eders
th stinne for Menneslene, Jesus
beialer jer itte at gaa ud af Ver
denx J er i Berden, men itte af
Verden· I ital itle fraslille eder
sont Munte og Nonner, der itte
« get noget godt i Verden. Gaa san
mer til Verdensbacnet, at dit th
san stinne paa ha-m, men hold dig
saa langt borte ira ham, at han
itte besmitter dig. Hold ier nær til
Jesus, tro og adlhd hans Ord,
saa tan J unge Mennefter være
himmellhs i en msrl Verden.
- Juden jeg reiste til Mangsield
havde Long sirevet til mig otn at
sige et Par Ord i Kirten om »Ju:
i mit gamle Hiern«, hvillet jeg vg
laa gfotde. Senere blev jeg epide
dret til at tale ved Ungdomstnsdet
Sondag Asten inden Gudstjeneltem
jeg git nd fra Aab. B, 11: »Holt
fast paa det, du har, at ingen stal
tage din Krone«, og mindede de
unge om, hvillen uvurdersig Rigdom
vi besidder i det rene Ord og de
kene -.Salrantentet, som vi hat dem
den evangelist - lutherfte Rirtn
S P. Lang gav mig et c:sc.nplar
af en god lille Bog, sont han udgav
for nogle Aar siden, JPtepare to
meet Thh God«, iets Vettelsesprce
ditener over denne Tetft —- Amt-I
4, 12.
Juleferien er forbi; vi maa igen
benhtte den kostbare Tid til at for
sberede os til vor Livsgerning. Jeg
maatte derfor sige Farvel til det
geestirie Mangsield og tom om Af
tenen den 2. Januar tilbage til
Capitol University, Columbus, Ohio.
N. Rasmussetn
————————·O-——s——————«
Det, hvorom detka cgentlig
dreier sig mcd Heninn til
LiegmandsMissionkn
Naar noget angribe5, man hat
fert, bliver man let en Emule bit
ter og fristes til flarpe og spidse
Udgydelser. Angrebet paa Aar-Imp
debeftemmelfen om en paaræntt Leg
mandsncission hat bevi-ft Rigtighes
den derof. Men undtages der bitte
rsg noget starpe, san er der til bedce
Forstaaelse af Zagen fremtommet
erlange gode Tin-,1. Der er dog cn
Side, faa foretommer der mig, der
vesenrlig hat vasret ladet ude If
Betragtning, der-for disse Bemæti
ninger.
Det er nu vift ikle san liqe til at
were klar over, hvad der et bibelsi
og ludherst i en sandan Sag. Dei
Irr-ever baade grunng Bibeltundskab
og nsje Kendstab til Kirienö og
Dogmernes Historie, thi det er jo
langt fra en Nuttdsfag alene, men
den er ljge faa gammel sont den
kristne Kiste. Mit lille Bidrag tan
dersor tun blkve forspgsvis og til
dels baseret paa andres Meninger.
Med Lægmcndsmidsionen mener
man her Mc »den enlelte ttoendes
tBisdnepligt og Athejsde for Herrens
cag blandt sine Omgivelser, men
et særligt Asrbej«de, noget i Ltgsheid
med Prediteembedet og dog iike de
fam)me, som det- af Gud fvrordnede
Embede i Kirlen. Naar Spottw
tnaalet om en faadan Misision Be
rettigelse — om den er bibelst-lutherst
— fremsættes, da maa man for at
kam-me til ret Forstaaelse deraf, se
Sagen i dens Forhold til det af
Gusd forordnede Embede. — Der
for et Par Ord desangaaende:
Om Jodefoltet hedder det i Rom.
Z, 2: »Gudss Ord er dem betroede«,
de er Husholdere eller Forvaltere af
Embedet med andre Ord. Bed Split
telsestendensen i Korinthermenighe
den sitiver Paulus: 1 Kor. S, 21:
»Bei-for rsose ingen sig of Menne-s
ster, thi alle Ting ere eders«. Heraf
turde det fremgaa, at ingen, itte
engang de høje Apoftle selv, havde
Eneret paa Fordaltningen af Her-—
rens Ord, men at det svat de Trom
des Fcellesejendom tilhørende al
le dem, om hvem Apostelen Peter
sigesn ,,Men J ere en udvalgt
Slægt, et Kongeligt Præstedom, et
vhelligt Fett, et Folt til Ejendoni,
at J stulde sortynde hans Dydec,
tsom taldte eder fra Mortet til sit
keundringsvcerdige Lys«. Vilde nu
nogen tcenle, at naar han selv hrer
Ord vg« Sakrament, soa er det
nol, da vilde det være en stok Fest
tagelse, thi Herren lægger her i sit
Ord ogfaa Ansvaret for andre over
paa den entelte troende. Prceft elle:
Pkcediksant og Kristen bliver her
enssbetydende; og«i vort herlige NO
Testamente findet vi derfor ogsait
Formaning paa Formaning til itke
alene at beuge Guds Otd for sitt
legen men ogsan til andres Nhtte.
j,,Lader Kristi Ord bo rigeligen
iblandt eder i al Visdoitm san J
slæte og paaminde hverandre med
Salmer og Lovsange og aandelige
»Viser, idet J shnge yndigen i eders
JHjerte for Herren« Kol. J, M.
I»F«ok-m.1mr dekfrn hverandre, oJ
rpbygger den ene den anden, ligesom
J og gere« 1. Thei. 5, 11. »Ver
rer aitid rede til at forsvare eder
med Sagtmodighed og Ærefkhgt
for enhver, fom begceter Negnstctb
af eder om det Haut-, som er i
eder« 1. Pet. Z, 15.
»Refor, hvo som M betende
mig for Mennestene o. s. VI Math.
10, 32. ,,-Br-dre, dersom nsogen
iblsandt eder er faren vild fra
Sandheden, og nagen omvender ham,
den vide, at hvo som otnvender en
Synder fra hans Bejs Vildfarelse,
han frelser en ISjcel fra Dei-en
rg stjuler Synders Mangfoldig
hed.« Jul. 5, 19. 20. Disse og
lignende Steder underviser den
Kristne om Tfenergerningen blandt
sine egne og fortdrigt alle, han
Sommer i Forbindelse med, faa han
vledet af Karlighedens og Bis-dom
mens heilige Aand tan være en tro
Forvalter af sit hsje Kasld. Saa
vidt Præstedømmet i sin Almins
delighed
Men begrundet paa de mange
Slrsheligheder og Mangler hos
sine Born, og fotdi Gavetne er san
ulige delte, saa Forftyrrelser og U
crden let vilde komme, fasa hat
Herren i fin Karlighed og Bist-n
stæntet Menigheden endnu en stere
eten Gave, idet han anordnede Em
bedet i samme. Jsplge Herren-I
Ord fial nemlig entelte Pers-mer«
som maatte være dertil siittede, be
gavede, forberedte og prøvede kal
des ud fra de øvrige aaindelige
Prceftet til offentlig i deres Navn
at forvalte Guds Ord og Sakra
menter, lede Gast Borns Forstwi
linger og paa en Maade være de
trsoendes Mund. J Overenzsiemmeb
se hermed indsatte Apoftlene i de
ntydannede Menigshedek Mand, spm
de ·taldte Ælsdfte, Forstandete eller
Bislopper. »Der-for eiterlod jeg
dig cTituD paa Kreta, at du
fkulde insdkette hvad fom sattes og
indsætte Ældfte i hver Stad, iom
jeq befol dig.« Titus i· 5. Saa
danne sit ved Siden af det alminde
lige Preitedømme det scrregne, Be
tjeningen af de dem overgivne Me
niqhedsttedse efter Guds Ordninxx
Og om end Menigheden felv verlegte
sine Æ-ldste, var de dog derigen
nein lige fuldt valgt af Herren, thi
i Ef· 4, 11 hedder det: »Da han
Reismö) bestillede nogle til Apost
le, nogle til ProfeteL nogie til Gedan
gelsister. nogsle til Ohr-der og Leute«
Da i Aeta 20, 28 siger Paulus vm
de Ælsdsiie i «Miletus, at den »Hei
lig Amid satte dem fmn Allwis
ymcend fat txt-giltJ Guds Menighed.««
IOm san-dankte Emdedets Jud-ha
irere ihedder det: Lyder eders Vei
lledere og vcere dem horige . . ..
»Ehr. 13, 17; og fremdeles: ,,Men
!vi bede eder, Veser at J ftpnne
ipaa dem, fom arbejde iblandt oder
iog ere eders Forstandete i Herren
sog paaminde eder, og agte dem hol
tligen i Karlighed for deres Gernings
’-Sky1d.« 1. Thes. 5, 1.2. 13. J
Aasbenbaringen gisver Aanden fan
danne Nat-n af Engle: »Striv til
Menighedens Entgle« hedder det.
fDenne Ordning i sin Kirte hat
i
Herren gisvet Menigheden til Hjcelp,
saa Ord og Sakramenter bedre tan
forvæltes uforfakstede, saa -Sjcelefor
gen kan udpves, at ingen ovetjes
eller glemmes, og for-origt at alt
»tan sie fommelizt og med -Orden.«
Men hat nu, og det tan ittel
nckgtes, enhver Kkiften i Kraft afl
im .Barneret, Reiten til det almins
delige Ein-bede, saa maa han dog
nøje Vogte sig for itle at forstyrre
cller vrove at ophæve det af Gud
ordnede freregne; thi ,,ilte man-te
biive Leute« Jak. g, 1. Offeättig
i ordnede Forfamlinger at lære ek
ler forvalte Daab og Nadvere til
tommer derfor itke den almindelige
stritten, men den, som de Kriftne
efter Herrens Orsdning hat tsaldes
kertiL Saaledes er i Korthed min
bibelst-luthersie Forstaaelse af Em
liedet i Kirten, der sinder sit histo
rifte Udtryl i den Augsburgfte Con
7es«sion 14. Artikel faaledes: »
»Hm den tirtclige Embedsstnns
leeres der, at ingen ssal i Kirten ot
fentlig leere eller predite eller rcetke
Satmmenterne uden ordentliat
Huld-«
Denne af tlare Striftord frem
stillede Ordning vil vel innen
iblandt os bestride Rigtigheden af.
TIJten naar det ogsaa her gotes gel
dende, at der er ikte ,,Regel ude:1
Undtaqelfe« saa er der nogle, der
raaber holdt! Det hat der altid one
ret. ifcrr i Pade-Kirten: men hvad
det gælder om for os er, hvad vor
leere lutherfte Kirte efter Striftor
det bar lcrrt. Jndgsaaende at be
lmndle dette vilde fore for vidt ber,
derfor tun nogle faa Bemættninger
og et Var Citatek.
Vor Kitte, stottet pag Fredeng
Vidnesbyrd, hitrsattid fremholdtz at
de ttoende er itke bunden til Men
nefker i deres Salighed Noat di
Gud hat givet en Ordning for Men
neslets Skyld, der for hans (Men
nestet5) egen Styld insdsirtenker hans
oprindelige Ret, faa tan han i Nsdös
tilfcelde bryde denne Ordning og
dog trostig ftole paa Herren-Z Bewe
llag. Naar til Elsempel troende
Mennester itte tan faa ssig en Or
dets Tjener, eller falst Leere og Liv
gjokde det umuligt for de Krisftne
sat underordne fisg den, der inde
havde Embedet, eller hvis den Betje
ning, de tun-de fau, var aldeles mit
stmtkelig til, at Sjælene lunde nee
res, faa er det ikle Uret, om Lag
mand leerer Gudö Ord, ja endosg
forvalter Sakramenterne, hvittethan
da gsor i Kraft af stn oprindelige
Ret formedelsft den for Haanden VE
rende Nod. -Saa«ledes leser vi i 1.
Kor. 16, 15, at Folt i Stefanas's
Hus »den-de bestittet sig felv tisl at
tjene de heilige« og i nieste Vers
formaner Apostelen til at vise Ærs
bpdighed mod saadanne og mod en
hver, som arbejder med. Hos vor
store Kirlefader Luther sinder oi
scfmbedetö Verdighed og dets O
rerensttemmelse med Striften frem
holdt siarpt mod Sværmeaiandew
ne, rg paa den anden Side entei
ie Kristnes Prcesteret ligefaa djærvt
stynget imod Pape og Præstetyra
niet paa hans Tid. Saaledes siger
Luther i Bogen om »Kirkens ba
lylonifte Fangensiab«: »Der-for fi
ger jeg, at hverten Pave, Bislop el
ler noget andet Msennesie hat Maqt
til at byde en sStavelfe over et tri
ftent Menneste.« De fleste af os er
jr ogsaa tendte med Ordene fra de
Schaltaldiste Artitler, vhvot det
lseddert »Ligefom da ogsaa i Its-ds
Md en slet og ret Lcegmand ka«1
sitt-se en anden og blisve hans Brett
saaledes som St. Augustin fortæller
om to Kriftne, der var samtnen
paa et Stib, og af hoilte den ene
dsbte den enden, som var Ratechus
wen (Daabskandisdat), og derefter
selv sit Aflosning of hsam.« Til
lad mig at citere, hvad en forlænigft
afdpd lutherst sStormand siaet i
denne .Foebindelse: »Men denne
Orden (Ptæditeemsbedet) et itte sat
for at hindre. men wie-get smeve for
at stemene Menighedeni OpbyggeUe
og for faa meget som muligt at lie
vate sSandheden ten og usorfqlstet
iblansdt os. Dersor stal vi sttae
sor, at Guds Ord tun bo rigeligen
iblandl os ifolige denne Orden.
kkvor nu dette ilte sler, eller naar
den enlelte Kristen er paa Steder,
hvor det itte lan ste, der man den
ne Orden vige for en højere Lon,
sden nemligt »Gud oil, at alle Men
neslene stulle blioe salige og komme
tik Sandheds Eilends-tsc- Meix til
Sandheds Erlendelse tommer ingen
uden ved Ordet, og naar Gud oil
Maalet, oil han ogssaa Midlet.
Staat det altsaa tlart sor en Kri
sten, at sSjælene maa do og fordert
ves as Mangel paa Guds Ord, og
han itle tan stasse Rand paa anden
Maade, da er han itte alene betet
tiget men ogsaa sorpligtset til at
prædite Guds Ord for de arme
Sjæle.«
lSaa endnu et Punkt i en As
bandling af Dr. Wialther: »Det er
Ret og Pligt i virlelig Nod sor en
hoer, som tan, i kristelig Orden at
udove det ossentlisge Pradikeembede·«
Ester dette soretommer det mig,
at Lcegmandsmissionen i sit Forhold
til Em-bedet maa være fuldt ud be
tettisget i Nodstilscklde, og at ivi der
med lan flntke over pasa et helt an—
det Felt og sige: «Bibelst-lutherst er
Lægmandsmisslonem hvor dier er
Nødl Er der nu Nod hos os? Med
dette Sporgsmaal er vi kommen
ever paa praktist Grund, oig det er
her, saa sorelorntner det mig, vi
trænger til at komme til Klarhed
At give sSvar her lan være let not:
’men det træoer alligevel noje Kend
Jslab til den lolale Kirkeasdeling og
mangt og meget, der vedrører sam
me; og det er vift itle hver Monds
Sag at afgore dette, langt sra min.
Nogle hat tilladt sig at ·ene, at den
altid, baade der og der, er Neids-til
sælde, der berettiger et saadant
Brnd paa Ordnin-gen. Andre ind
slrænter de: til særegne Forholde,
sor Esseli sunder «Statslirlen i
Norge Paa H. N. Hauges Tid, og
lignende Forhold i Dann1—art, der
nodvensdiggjorde »Jndre Mission«
med sit oelsignede Als-beide Men
hvad der under Statstirlens tritt-;
tende Former tan være berettiaet,
er det ikte altid i en Frjlirle, san
Spørgsmaalet, der ligsget lige for
vor Dor, er: Verettiger Noden hos
os en saadan Mission? Aarssmødet
i North Dalota lendte ssitkert —4 for
de ledendes Vedlotnmende ialfald
——— Bibelens og Kirlens Leere i
denne Henseende. Naiar det saa be
stemmer sig til et alsooelisgt For
sog, saa maa del -jo have set No
den for Doren baade her og der.
Og at der er hiertestærende Nod
blandt vort Folt herovre slader sm(
itle inægtez man maa se det, on
man ellers bar Øjne Lllten vil de?
store Asstande herovre tlte Unste
liggote Sagen? Dette, at Præster
nes Lonninsg er saa sorholdsvis lille,«
vil lræve, at Missionærer maa have
samme Lon for at leve; oil itte de:
Vcere en Hindring. Psaa ny Felterl
traenges baade Ord og Salramenhs
maaste ogsaa det, at Missionæretnes
ille sorvalter Sattamenterne, tanl
hindre noget o. s. v. Disfe StroH
tanler tilfidsst for om mulisgt andre!
med grundigere »Kendstab til de pral
tiske Sider tunde hjcelpe os tilrette,
saa Resultatet as det alt samtnen
lunde blioe mere Karlighed til Sa
gen. Kommer vi til at ubrede os
om det praktisk gennemforliqe, san
er vi, ester min Mening, inde paa
det, Sagen dreier sig om.
Maa saa vor store Overhyrde og
longelige Præst, den Heere Jesus
faa Lob til at velsigne hvert ærligt
Forsog i dort leere Sasmsund der
ille strider mod hans eget Ord.
A. H. Jensen.
Enny Bog.
Ellen Bondo.
Hiler fra en Ung til de Unge.
Vidnesbyrd fra Dødslejet meddcir
af hendes Faden Provft Bondo ·
Skælstøn Denne lille Bog paa 32
Sider med to sine Billeder fortk
ner -ftor U—dbredelse dlandt de unge.
Den hat haft megen Udbredelse
lhjcmime i Don-mark og vil stkkeri vg
faa herovte blive et velsignet Bud
stab imellem svor Ungdo«m.
Den kostet i Omssiakg 10 Cis. J
Parlier as et Dusin eller mere gives
betydelfg Rabai.
Danifh Luth. Publ. Hou·se,
Blasir, Neb. «
Te med s market-c Biger er udkotnmet paa dort eget Fuqu
KATALOG
over
danebe, nor-he og eugelske Högexn
nassen-sc Isomguesik
(Sluttet.)
Søndagsfkolekort. Ny,
Bn ny Række af meget tim- og olisgsmt udstykocle
Kot-r have-s as Lager Prisorne er, som pas- tlo andre
sondagssko ekort, nenn.
Nr.
Nr
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr
Nr.
1. »so-d er nahst-«- 12 ijolske Teicstkurt med Bloms
stets-and. 250 Pakken
II. »Na-de og sind-mit l« Bibeltekstpr i ls’arvotryk.
Phc Palme-L
Z· »Oui« Steckt 12 bibolskcs Tekstort mesl Fung
og lilomstek 2 (- l«akkeu.
4. »Heru! du lecke- mlz eith- dit Rus. oz Ecke-litt opt« e
du mis til-kn« 10 jltustrcketle Tekstkort. 200 Pa .
ö. Palmen-C 10 Hort- i suntkt Fsrvotryk mer-l
Blomster og Landskaben 300 Pakkotk
6. III-. Oklsnlce’t Telmltokt 100 Landskabek mod Bi
beltekst. Chroma. 200 Pakt-ist«
T. Wenige Orts oz Nelligc steiler-« OF Tekstkckt med
fra Palastjna Landskabet löc l«al.s:ki-n.
R. »Ernst csvek Io- voke Muth-tust 6 Hilledok If
Kerne-then 150 Pakketk
9. 50bjbelske Bitte-klar af det. Finale ug n Testa
memte est-er Original at· koksto Runstnetz im Fak
vetryk.— Ny Festgavo for stoke og HmatL 400 Pall.
N -. lu« .,l)e stritt-m sinds-. xs Korb mal "l·mstosprog tor
ganze-Mc 156 Palmen
. Il. »So-It Okd cz Unen- l.y8.·« is Musik-Im Telcstkokt
med Blomster og lnltjkmm 150 Pakken
. 12. 50 hibelsko lijlledok ak dot- gamlo og ny Testa
mente after Uriginalen at· fordre Kummer i but
Parvetryk 256 l’akken.
.13. ..I-orus-shil-ca«. lo 1(’0kaarshilledfkr i smukt
Farvotkyk og metl lzibeltekst 250 Palmen
. Il. ..Ved üudi Hund til Liveu Nah-· k- lcokt i Mitve
t1«yk. 150 Pakken
.1-·). »Fr- tlveu Musik-c 10 Bibelsprog med Land
skabsbilledek j tint Farvotryk 200 knicken
l·'). »S- ben til Jesus-« 24 smaa Momsterkokt med
13ibeltekst. 250 knicken
l7. »Es-de i Heraus-. 4 Landskahsbjlledek mecl
lilomster og Puglei lint Farren-Fic. 150 Pakken
s. Is. »Es-d vske mal est-« 72 smaa Kort i smuchce Far
vetr k med Bibesltekst for skmdagsskoleen 250
Pal( en.
22. »Aus Gaul-·- 12 Blomsterknrt mecl lkilpelspkog i
tint l«’arvetkyk. 250 Pakkuk
« 25. ,.Fokslcm dctiltlcebs 12 Bibelsprog og Sangveks
med Ramme- ak l·’0rglt-mmigejor. Zuc. Pakketx
.29. »Hei-ten bcvske dlz««. 8 Kort mptl lkil)eltekst«
200 Pakkeu
:;2. ..cyldne Oper-. 12 Dogmen-lief mal Bibeltekst
og Vers. 256 Piikketk
. ZJL »Alt« glitt-· 12. bibelske Teskstkokt meci Frem—
stillinger at de like Autstidistx 250 Palmen.
«. 57« »Gut-a ABC-S 50 thue-ste- smaxi standest-Male
lmrt 25c Danke-L
Sets Prævikencr us qutok P. P. Thon-U, Præft i den fokenede danste
co.-Wh. Wirte i Amerika i Westbrook og Falmonth Menigheder. 64
store Sider i Omslag 30 Cents.
Vig, Pastor P. S.
« Den rette Brug af den hellige Nadvere. «
36 Sidck i Omjlag, Brig tu Crnts.
« Stridskrift l.
Om og imod Adventismen. 40 Sidctj Omslag, 10 Cents.
« Stridfkrift II.
Komm Udvcntismem 120 Sideki Onnlag- Brig 20 Cents
« Vogt Inine com (Joh. 21——15), af T.
Fortællinger for Store og Satan; 118 Sidek, 1« Omslag 25 Cents,
bnndrn st« Tuns
Wallace, Lewis.
· Ben Hur.
En Fortælling fra strifti Tit-, as Lcnns Wallacc, Nordamerikanst General,
fortjenvækende Gesandt i KonstanttnopeL Tenne Atnetitas bedft kendtc
Bog, er oveksat paa dansk as den bekendte duguge Overfcetter, Professor
Wilhelm Mollcr, og er næsten bedrc end Originalen: Bogen er
280 Strich godt indhunoen, Brig 31 25
« Den lysc Gnd. «Thc, Mir (;»cl."
Roman om Mexicosjs Erobrtng, af Forfatteren til Ben Hur; Ovcksat as
Prof- Wilhenn Mollcrz Bogen er 807 denx godt indbunden, Pris
W Cemsz
« Wdrnmrk. Kristine,
Te blidc Barndotnsdage.
In Fortællingeu Ny Udgave, 75 Zwei-, I Lntjtag 15 Cents, indbuns
dc1125((e1116; »Zum-holder Gaaiedrcngen, Nollo, Norbaggen.
Thyregod, S. T.
Unge Helte. «
Form-Hing fra Nordan Oldtid for Ungdomn1en. Med mange Illustra
ttonek, 121 Sider inobnnden, Ptis 60(sents.
Chor-by. Pastor P. P.
»Der store Sporgsmaal.«
g
?
Altcrbrod.
Rettct Prisliste.
Ælker oaa lW Stlillcr 23 tscntg
I
J
J Afflrr paa 230 Etylker 50 Ccnls
J Asstci paa slun Styfler Mist-inst
I Alster pcm im« einflu- EIN-»
Altcxlswd fonds-J nlsttn portofrit til ovcnscanende Prijcn
øNsKER DE billige Bis-gen da skkiv
ekle-r vor neelsatie Pri
Liste over fleke hundrede ak fortkellige sode Bøger
lil ovecordentlig billige Print-. » -: -- :
DAleH LUTH. PUBL. HOUSE, Blair, Nebr.
-- — -
IX ng -.
. s
Z- kw
P F- Zu
«ä-»Llsp
« --»))-«)
-« 7x JLN »F - N l
» ZU I X H X (
REFsp ,- x Phl- XII-REM
»v--«x ,- -’«-«« -J«« « -l- i D