Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 04, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Den Bcdste
Mcdicin
for Kvindcr.
Ovid en Kvirsdc splscr fsa Inska
og tmt lscstantsm, tu n- distns in m
dcsliq Varsri onl, at et facltgl Endi
nænnck sm.
Man bot Illis heim-, indtil man bis
gnndisratfolr um«-lags- Ennsrtct,i»r:
end man siszzisr Maus-. Man lustnwr
WJw of Unrcim lxqc san ni(-,s,2-11:n,
som om »Zukdean hunde- met-ei
cszn sig o,; n Nur-»Hu unzxslshspkstg
Maumsdxslod, hit«-1-nssuldis Jmshnns
gi:«11i1-dsrl: I, ,..».H«c1kcq Inn-d
. pure-, du« ljkn f ssspt skn nusw nl
: at isng denL...x1:z:.y.s:s;)z:4111r of
Cnmui kun- qnnt lzttndnsicrni lujms
din H z..«nd-.-r.
Wink m· Eardnj meivpr cthspskk
Sxmraf 31s--..;!1.c-o;;j.s.«h1n1.x.k «.I.u
Zotks nf Nr1v.«!«.st, Hukssywzw sz
.i1«1m1sri m Utnrsrsr .Zk.:::1stpnnsnus
i at ndmtlsij Ul Nilus ,-;ucsu. Inn
Inn vspssih hat l.1ntk,1t,1s":2-:-· Msut
Imrkiprsvr strka sinjus sin in Trsllnrs
Flsxike as ALLIIUI Ofburhnk Ewig den
Mc tun sum-is l)i««.«« Vandkixnuxndczh
san mun sksnkn Lumsxus til ztvindrs
can s LlfdiIuigmChorioninme
dtcme Co» Olmttunomm Trun« og
Memcincn W bit irugtjtn tujcudr.
WIUE Pf
i Stagterbutikken web-et megstigj
stbetu
— Jeg siiulde hilse fva Mor og
Tige, at dette stben sad i lden Filet
(Mstbmd), De geav Ewig i Mist-ges
— Kein du hilfe din Mot og sige,
at næste Gang, jeg stagtet en Otse,
uden Ben i, stal hun faa lige saaY
Inegef, -hun vil have, for ingen Ting!
Lidt effek. I
—- Jseg siulde We fta -Mot og
Tige, at snæste Gaing de sit en Ade,
book Laatbenet sad oppe i Fdletem
wilde hun lobe hele Dytet for Ku
riøsitetens SMU
Ttvllesmindes Udstyt
ning. — Salget af de 200 Tdt.
Land af Twllesmindes Jotdet cr
isolge ,,Ftedetitsb. Amts A.« nu
endi. Der vil i Vintetens Lob btive
lagt Veje til Patcelletine.
Der var adstillige stete, der Instede
at faa Jord, end dem, det sit, og
de hat gennem en Deputation heu
xvendt sig til Udvalget og anmodet
dette am at g-te, hvad det for-mau
ede, for at stasse meet Jotd til Ud
styknisng, en Anmdning, det natur
ligvis stet under Henblit til de For
hattdlinget. der fptes med For-putzte
Lagermann vm Afgivelse af Jord
til Udstyksniwg fta »Fautholm««.
De gode Tider. -—- De gode
Tiber dethjetnme maa det vere, der
hat givet stg Udsiag i, at det, ifølge
»Wald Amtst.«, ttods gentagne An
mut-et, endnu ikke hat meldt sig til
fttckkelig mange til at vcete Gen
tanmet i Vestiitdion. Og dog synes
Lsnsnen at væte ganske ordentlig.
Dövhed og
KatarrUelbrodet
VED «AOT!NA".
95 aflllo Tllstlsle If lmvhecL kommst Ell
soc Kund-link er Resultate-nie as Inn-III
lcstakrh l Uns-en ell» Jrllenmret· hast«
sejeue Mhsek Ulunppecle sckmnkrkmlshe Ak
Iomjkingetq smn stund-er cle- vibreremlc lsens
Bewegt-her Indus elf-se
Assomlrin er er hort
Hemet er use-I Zell-re
ttclse mumi- ljet Imer
Uns Inn ikke nuues jen
nem san-terms ekle
spmiiasnsY des-as Ima
mcr cl(«t. sc Øjenlckgek
»F IJkgck iltlte Lan bel·
Uns-ten Greci-immer et
net-re end unyuige· Ät
der er m willens-then
Kut- lur Kcuurkh. Isev -
se- hver Im- vnj XII-ach
Its«At-Uun«. Denn-Imp
-cmni. man schabe- I
««A-s:in«« »k: icomr ’sn
ukm Alc· Instinkt-dirs øk
Inst l Mklleismret,op1s
qer de Instrukmlslte Ak
Iimchlngck sum sin Vej
ji«-nimm Ttshsrnk. ask
Dom-r Ums-ne Umw
Iuer. AmImlt »F sus
IMJIU I dct Indvemligos Ort-, Inn 41t11cbllvrk
mmitukelixe sur-le sinnst-te Lydvlhrutlmseh
«Actlnn" inn- sjuclden um«-alt sit Nun-re
sammt-n Tot-Umne. W imr Miso-II Inn-. flu
tAare vi- lia- ll(lt its-leimt- ulnslmgi like Ist-t
scmmchuq sum » Nenn- helf-readab-ji«-is
Ugtsk Ist-il sit-an- vicluuslckllkr Uns-titlean
«Actcn-« hell-rettu- nkpau I.-(’-fiH-e« Animu«
Krunlinish sank Uns-, sum-e Lunge-Z Fortko
Moe· liavcckplne oix alle andre hinkt-eh sum
sue dirs-Its eile-t- imllnsne Inn-mer of Ku
currik »Am-im-» sen-les Vorteil-U pas Prove.
Muh- Ul »so um Urse- Tlllxcltir. W twr Rand
fle os beste-nu- scvlsesk for lelsstexlelsr.
Professor Witten-« 100 stät-n- llojs WITH-Use
on Wiens-M kric. Tit-krit- Nrw York aan
London Electrlc Ausspriutism Ist-it 258 c,
929 Wut-tut Sen-im Kaum- cftL o ,
Wrice II onu- tut-the
most libcsksl »Hei
sen-s- -mis«-« lot ob
Isinlnk spat-Am und
Ists-It
sub for the »in FNTOKI Guid-R nie
book nahst-tin for law-nur«- tsesn tei
tsacem Schau-mit- 20 via-« Atlas-:
WI. N. Modus Dummste-. o o.
«
gesiidcktjyllaiidj
Fels. — Dei kristelige
Mode Simdag den 9. Dec. aabne-·
des med Salmem »Ti! Himlene wel
ker din Misitundhed Gud«. Fore
dragöholderen, K. Jenseit af Bros
ger, beten-die herpaa Trer og bad
Fadevvor. Salmen ,,Sig mig den
-gamle Sag-a« blev sangen, og HI.
Jenseit indiledte med Verset: »Hi!
dig, Frelser og Forssoner«. Hex-n ba)
om, a·t de tilstedesværensde maatte vak
te med til i Dag ,,R-osenkr·ans om
Kors at binde«, og talte derefter oiver
Str-iftftedet: »Salige ere de sattige
i Aansdesm thi Himsmeriges Rige er
deres.« Taleren pegede hen paa Fai
tigdom i timelig og dernceft om Fak
iigdom i aandelig Henseende. Kri
sxendom besivd itte i Lærdom, men
i Liv, nemlig Livet i Gut-. Ved at
blisoe klar over, at vi er fattige i
Aasndem kam-mer vi til at bede am
Naaden. Med vor Forfiand tan ri
ikke satte det. Ved Kassebordet sang
Forfamlingen »Von en Velfignelse«,
hvortil K. Jenfen knyttede Minder
cm dens For-soffen Gregerfen. Til
Skustnsing kalte han om Arbejdets
Vol«signelse. Dei gjaldt om for et
hveri Men«neske, at det kosm paa sm
rette Hyslde, for at Akbejdet kan gaa
med Lysi. Men det er ogfasa rig
tigi, at vi over selve Akbejdet ikte
glemmer det vigtigste, nemlig det,
som et oventil. Ligeledes oplceste han
et Foredrag a.f Hosirup, holdt over
et gwmmelt Ordsprog: »Bei er gebe
cii være Busen i Fasten, Præst i Pan-;
sien, Ist i Hosien og Lende i Ju
len.
Der bmgtes A. Jenseit en Tak(
for «-Ovdet, han hat-de talt, sog Moder
slqtiedes med Wftenstansgene »Bliv
hos os, War Dagen hældek« og
,.Dagen gaar med raste Fied«.
Stadttor-en — Gaatdsalg.
Den preussifte Regerinas
Oplob. —- Lauenborgs Ente i
Faartrog hat Lordag sden 8. Dec·
folgt sin Gaard for en Kobesum af
ca. 81,000 Mart. Kobeten er en
danst Masnd fra Sttndeoed saa
Gaarden bliver paa danste Handel-.
Den ttyfle Regering hat villet lobe
ibaade den og Nabogaavdem men det
ftrandede paa, at dennes Eier, Chr
Land, itte vislde iaslae til den tyste
«Negering.
—— J en anden Meddelelle hedder
det, at Lauenborgs Gaard er folgt
til Peter Schmidts Son as Asden
bovod, ogat Tiltmdelfen ste: til
l. April.
Fra famnie Rilide bekettes,«at den
preussiste Regeking stal have tilbudt
14,000 Mart for A. Lauritzens
Gaatd, llvholmgaard ved Studstrup.
Detrnes Jorder stulde faa lægges ind
under Lustsdsgaard, som et preussistst
Statsgaard, og Bygningerne beant
tes til sAkbejdevboIliger.
Toftlund — Tvangse.fter
flole·n. - Genidarmen fria Bev
toft haode faaet Okdke til at ledfage
:': Lærlinge fr- Bevtoft til Tvangs
eftekstolen i Amitlund De er ade
bleone paa Grund af den lange Vet.
Prinripalerne vil nol lade deres
Leerlinge besoge Stolen sont tidligere
i Bevtoft, nien ille sen-de dem til At
nitsllnnd da det tager for wegen
Tid. Denne Sag oil snart faa et
Effekspil for Retten. Gen-darnten hat
besorget de unge Mennester til Ar
nitslund en Gang, og tmenä tin-der
visningen stod paa, opholdt han sig
paa Stationen i Qver Jersdal, og
saa fstte han dem tilbage igen. Dei
«lan main sda talde, at Ovtigsheden
hat Osmsorg for de usnge Mennester.
Agekstov. — Gendatmen og
Lætlingetne. (Hnod.) Maler
;Clausen i Agekstov hat to Leerltnge.
Han negter at lade dem bei-ge
Tsvangseftekstolen i Tokikuni-, fotdi
han hævder. at Drengene ilte behe
.:set at gaa i Stole uden for Kont
mnnetn Man-day den 10. Dec. tom
Gendarmen og vilde have begge Leer
ltnge meid, —— men den ene var l
Booluind, den asnden t Rang-strap.
Gendatmen tog laa med Toget til
Rangstru«p, tandt den ene Lærltng
og tog sham med til Stolen i Toll
lund. Hatt maatte af Sted t Maler
nimdetinsgem
Gt ungt Mennelte slpos Strædder
O. Ttmmenman i Llllerup er ogfaa
deutet til Stole ais en Gendaem,
Wt lxm tlle vil vcere Slkcedder.
men Vim hjeelpek ved at sy lidt i
Ah og Nie·
Hellevad — Den tyste Fore
ning og Wirkens Fortysk
ning. Latinstolelærer i Haderslev,
Professor Schtøder har sewdt ,,Flens
borg Aivis« følgende Berigtigelse
toversat fra Tyst):
»J ,,Flensborg Avis« sindes t en
Meddelelse fra Hellevasd titl SM
ning følgende Bemerkning:
, »Saa vidt det vides usdtalte Den
ftyste Foreniinsgs Setretcer, Latin.sto
lelcerer Schrie-der fra Haderölev, i
en lcrngere Erklæring i Fjor efter et
Angreb fra Pastor Schumacher i U
ge, at den tyste Forening ssom san
dan ikte blandede sig i tirtelige For
hold Her siges aabenlyst, at Fore
ningen hat iopstillet Kanididater til
Kirtesvaslgene
Hvad mon Hr. Schrøder vil fige
til det?«
Herpaa soarer jeg, at jeg til detke
ftger helt det fwnme, som jeg hat
sagt i »Schleswig-Holsteinifches Kir:
chenblatt« for 25. Februar i Aar,
nemlig:
»Bi vtil Pan ingen Maade gribe
forstyrrende ind, men tun hijcelpe
de stysttaslewde og tyftsindede Medlemj
mer af Landsognense til deres ReH
Ja, naar Kirteforstanderskaberne o-»
vekan as fki Villie vikde indspke tit-t
strcekkelige tyste Gudstjenester og især
Ogsaa Hoved- eller Formiddagsguidss
tjenester, eller naar Konssiftoriet i
faa Henseende tsunde tage almiwde
lige Bestemmelser om Antallet as og
Tidspunktet for de tysle Gndstjene
ster, saa vilde jso alst være i den
bediste Orden.
sMen for det ssrste er de sleste
Ritteforstanderstaber sammensat as
danstsinsdede Medleknrner, og sde vil
itte tndse, at tysttalende Menighedss
medlemmer ogfaa en Gan-g gerne vit
here en Prcediten paa deres eget
«Sprog, fovdi de frygter sor, at det-:
te kunde stade det danste Sprogs
Eneherredømme Og paa den ans
den Side er Kon·sist-okiet, efter hvad
det shar udtal-t, itke i Stand til at
tage sa·adanne almindelige Bestem
melser. Altsaa bliver der tun til-I
Ist-ers at indsende Bønstrifter, og det
te bessrges itte af »Den tyste Fores;
ning for det nordlige Slesvig« sum
saadan, men det get de tysttalendc
Medlemmer as de forstelltge Sogne,
rg at de derved gør Brug «a-f Hjælp
fra Medlemmerne af vor Foretting.
som de umdertiden selv tilhører, kan
man dog vtun finde helt i sin Ori
den.
Hvad end videre Den tyfte For-«
enings Virksomhed ved de tirkeligr
Valg vedrører, saa sivarer jeg her
til ligesom osvennwvnte Præft: and
der er Ret for den ene, er billigt for
den a-n-den. Naar Dasnsterne agite
rer for deres Kandidater — og det
gør de meget —, saa hat Tysterne
den sum-me Net, og dette lain heller
itte i nagen Man-de stade det title
lige -Ltv.
Haderslev, den 10. Dec. 1906.
Professor N. A. Sehr-den«
sHertil føjer ,,Fle-nsborg Apis-«
fetgende Bemærtning:
Det var al«tsaa ikke Den tyske For
enings Deltagelse i de tirtelige
Vatg, Hr. Sehr-der i sin Tid be
nægtode, men Deltagelsen i Jndsen
delsen af Bønstrifter til det mens
stske Konsistorium i Kiel ont flere
tyfte Gudstjenester. , Hvorssior det
ene nu stcvl vcere værre end det an
det, er itte let at indse. Hvad enten
de tyste Gudstjenesters Antal for-«
ges ved Jndsendelse af Benslrisftek
eller Pan Forstag af tyfksindede Kir
terepræsentanter, sont det er lyttedes
»Den tyfte Forening« at faa valgt,
det gaar dog alt samtnen paa sdet
samme: Kittens Fortysksning.
Strydstrup. — Guld osg Splv
i Jordens Jndre. —- Der
hat i Efteraaret været Vandmangel
Inange Steder her paa Egnen. Ved
en saadan Lejlighsed bliver deerr
man-ge Vrønde sog Vandhuller ren
sede, og mange tswbte Sager kom
mer da igen for Dagens Lys. Saa
ledes sandtes sved Rensningen hos
vLaindbvtsnmnd Vtllaids Hausen en
Solvste, og for en Del Aar stden
!ved Rensning hos Jørgen Smidt
tom Kpnens en Gang tmbte Guld
ring for Dagens Lys.
Augusstrnboeg. — Det elektri
ste Lys brændte Lovdag den 9.
Dec. for ssrfte Gang her i Byen
Pan Gaden broenider endnu de gam
le Petroleumslampey da Selstabet
sonst for nogle Daqe stden bar stut
tet Overenslomst med Flottesorstsaw
per-saht Im Gadetbelysnstnsaem Tit
Pflutningen fra Privat Side er meget
ftparsmm da Boßoltsniwgen til Dels
hat nogen Forsdom mod -det nye.
»Sem«iinariet, som man .ogsaa hast-de
regnet med, bar heller itte sluttet sig
stic· (F1. Av.) ;
Hadersselu — sFortyftnings-s
bla det synes at have faaet et An
sftld af politisk Kuller. J Spidsen
af Bladet staar nemlig en Mod
deleslse om, at Danebrog et- set vaje
paa Domkirten i Ribe Fredag den
S. Dec» og det er dette Syn, fom
synes at have —g-jort Bladet kullerstz
det rabler om dansk »Forsoninq'«
og »jo galere, jko bedre.« — debyg
vgerne i Ribe kam-mer ein anden Gangl
til at sende Bud til en Dis statsuns
derstøttet A.vis, naar de vil hejse
Deine-hing Der er vist forleden ble
Vet indhentet en sasadan Tilladelfe,
tm Danebrog vajede part Branden
burg-Votum i Berlin?
Bredebro. — Trillinger.
chde Landbrevbærer Beet i Bre
debro fit Fredag den 8. Dec. sin Fa
milie xforøget med 3 Pigebørn, der
alle er tivitke og ra·ske.
Hygium.—EstForsamlings
Trug vil efter al.«Sansynlighed bli
ve opført her i Byen til Sommer.
Der er gsosd Stenming fsor Sagen,
og ida nogle arf Byens Beboere fode
den Aften var samlede for at drøfte
Planen, blev der af de Tilstedevce
rende straks tegnet Asnidele til et Bes
løb af 2200 th. Gaardejer Peter
Fredsluwd hIar tilbudt at give fri
Byggegrund til Hufet i fm TofL
Det vil vist not komme til at ksofte
9—10,000 Mk.
— ,
-Fle-nsborg. — Ulykke i Vlie
møllen. (Fl. Av.) En Arbeit-s
«nmnd, der Tirsdag Morgen den 11.
Dec. miftede Livet i Brødrene Reh
der’s ·Oliemslle, hed Albert Lull og
efterlader sig Ente og flere Binn.
Den Kedel, der knuste Lull, sial ha
svc Vejet over 10,000 Bund
—— En kort Levetiid er ble
ven det xyske Blad »Flensburger
Lokal-Anzeiger« ti!l Del. Det be
styndte at udkomme for en Maanedss
Tid siden. Den 12. og 13. Dec. udkom
det ikke mete· Grunden stal vcerc
Pengevansiesigsheder. (Fl. ?lv.)
Vojens. —— Den preusfiske
Regerings G«aardkøb. Der
skal vcere Underhandlinger i Gang
mellem den preussfrsse Regering og
Amtsforstander Kofegatten paa Wof
ensgaard samt et Par Gaatdejere i
Jcegerusp om Køb af deres Ejendom
me. Dei hele stal staias sasmmen til
en Domcene. Den 14. Dec. stal der
have veret Repræsentanter fra Re
gersianen i Slessvig for at se Paa Ei
en.domncen.
To«ftlnnd. — Gaardauktion
og Eendomssalg. Paa en
afholdt Auktion over den forhen
Lauritz Rosenlund tilhørende Gaard
i Brøndlund, som Gaavdhandlerfik
maet Dall ch Lorenzen er Ejer a·f,
tslev Gaardejer Teppen af Bæk besij
bydende for Stamparcellen -med 87,
000 Mk» Nis Hørlyck af Bronn
lund fis 20 Hettar for 275 Mk. pr.
Heim, Timsmermann famme Steds
51,-;. Hektor for 2500 Mk» Toppen af
Bæk overlod Dall Fc Lorenzen sin
Gaan i Bæk for Resten i Bytte.
Laus Jeser i Stenderup hat
folgt sin Gaard for 21,700 Mark
med Befcetsning Til en ung Mand ved
Nasvn Holdt sfra Løgsumkloster-«Eg
nen
Ved en den 14. Dec. afhold1 Aul
tion over den af Dall cE Lokenzen
crhvervede Gaard i Toftlund fand
tes inan Lyfthasvende, derimsod folg
kes Bescetningen til høje Weisen
«
Stodborg. — E jen d om s h a n
de-l. Mathias Dahl ihar folgt sin
Ejendom til en Mand fra Klipleveg
nen spot 20,500 Mk.
—
Aabenraa. —— Trofafte Na
boet. (Hmd.) Onsdag Affen den
12. Dec. temmelig sent sad en i
Nygsade i Aabenraa boende Man-d
og drat Kasse samtnen med sin Ko
ne. Med et foer et Par store Sue
bodte iind gennem to Ruder, shvorfta
Glsasskaarene taslede ind i Swe11.
Atmen blev saa forstræ«kket, at hun
Oefvimedez men Man-den foer ud ad
Diren vg saa da, at der i den nn
«fsaldne Sne forte iydelige Fodspor
fra Binduet vg hen tisl Boten i ei
Langt det største Udvalg af
DANSKE BØGERs .
DANMARKS MELOD1800.
fix-sinnen ug N)-t. one-tauglich
mrninligh Bos- klveles i hvetT
encou- dnnslt H"eas. l» 2. os s.
Del. hvssr welch-TM Edielsmssstinxe
tin-d Mel-»tief- Pris 81410 for hvet Del
sasrnkim alle s Dete s2.75. frlt til-segelt
NANSEN i den Trost-s Ver-den
lsnlnnncleslig interessant og Ist-lebte
v(,-«. 5430 Sider med 117111. tote-L Imm
km onst hin-Cl med Gnldtr. Pkls 82.00.
M ILNNESKET.
As Ist N.1«iljkt. l)e1«nes Bose bat var-—
cls t ils-n xsnrmpchj Itstosrksmdtk has et me
s ist —1-srksl.«s«net I’(1!sliI(-si-t. »An-Zwitt
.- »Im t-«-(l Herri- llumlnstlo lllustk.—
Licht txt-uns bind. Ptis JZML
Bde Huld
As lzeswin Wall-ec. «Amekihss vers-te
« -«s.- . hu- -c-—dacslc(Ik--rstsneloe ved
«-." Its-. Noth-tu Eies-ist san-Ipono
nst '7«!-I. "ri.- s M.
DLlVIsJR TVVlsT.
sii-1ski:«::-r»man sk Obst-les Dicken-.
Vektjksnsu«crutnt. Pris. sollt lnåkh Als-.
MOD sTRØMMEN og sVAR.
I. J t.« «11-«)-. Ifskssislssr up ·l’- Umsi
c-·s« Ist-h kmnponksxkks I-1«-L l’riS
l-» ’—» n- —1.·-»og 65c. Bis-ges hincl
litpiiussnnsn BUT-«
ET LVKKBLIGT l-!V.
; H. X . s. vrd V- L- 224 sldeb
«
i«41·»1m(102n. Prfs 4sc.
cost
l
!
l
ll
II
INCBMANNS KOMANIQ
lodbeiatten Vsklemst seit III
dlenveds Bett-Com. Kost Its o s
itt-diesse· Prins Otto It
Pris BLI) pr- Zins, somit insb
tirc Bin-l SWDC ltit til-each
sog-unum- Lan ists sinds-kle
com-ans Konnt-en
DANMARKsHlsTORlE, Magnet-h
Af Adam Dunkeln-· Dette sjælchts
Vwkln MOXvSrtsidek meet Hei-e Hut-·
tin-de lllustr. ok i ele . komp. bit-c
used Gouv-Ah onst-Eim
ADAM KOMO
Af Fr. Pfund-t- Msllcr. lndtk RJQ
DEN sKOTsKE KVXNDE pts TJIII
As H· F. Busle 576 stück. san-U
wähnt-dem Ptis 81.20.
HVOR Danskeme i Amcttks Alls-·
Äf A N. AmIctSetL Pfls loc
E BlNDsTOUW.
As st. st. Blick-en l Omslsk Me.
DANSK sPROGLÆRE
Ai A. lekksiisetx Knäb» PUIEG
sALM EBØGER.
Don-ke, ickstellist Vcstyr. ihM
BlBLER.
Lum nie-format Neuem-M ask stotssx
Pri-- st.00—84.od.
« « HOLDER DE VORE BLADE7 «- :
'Dsnskerm«,
.1.«'?:.:-rH;!.
»Don-R luibersk Kikkcblsck’.
Jus-) Hinsic.
III-«- »s
«·De Uns-s Blsd l Amstlln".
««ssmtslslck «
soc. sum-. soc. satt-.
- Hugk at Skrlve ektek vort Illustr- lcstalo-. sont til-endlos ktit os It
dsst ums-te ok Ave-te dem-ice Kett-lag i Ame-ihm
Agcntcc Orts-kos.
I- kimiiscltec worin-ges som Bett-link for indtll N.
DANtsH c-u meng putzusust HousE. BLA-R. NESII
NYETESTAMENTER
Der danske Bibelselskabs Udgave.
Stursti1(-t. indbunden j shittingsbind 60c·
Mollemstilehi højeligt Bj1·1d350.
Nlellemstjlph med Guldsnit 5(.)c
Hæftet pag BitaniL i stærkt Omslaxz 2(Jc.
DAleH PUBLlsHlNG HOU8E, Blair, Nebr.
E Dis Mosf Eos-sk« , FÆE
JFO sffxcs TO swf AU- Wslkcswx EIN-»Als »Als- »Ic
wenns cum-n u..s. M JOHN sf.. usw rost
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, Bleib Nebs.
NabuhuT med hoig Beboer han ikke
stod paa den Vedste Fad. Sage-n er
meldt til Politiet, sont er i Færd
med at bringe Lys i Sagen.
kRU DLSSKPZ
III-Ach KARL
Vsnsdikulde schie.
» smssanvisntnk. Smok Udt u Unitedle CI
; lva pas vix-ket- Sus go- ho
I· s g o I s s t- -
NO. 97 West Both Away Bayoan0, N· I.
VIII Isc«
Im check S Salve er usimsrket lot blind-aus
wisset-. gnmle tust-. eczomu. skjæxsoxy stun- hkys
Ilvoktemg trog-this alle andre hudsygdomma
Sporn dlu Abotekot at set-do For cllg ws Ins-or
Ach
Tit eahvek, Iom lndsemjek A- couts kklmækker.
fll vi sent-is Sehen lklt.
dir-. Cis-sk- Linn-mont.
sk en slkkek Kur lot- Rhoumatisnxs. svulno Pod
Ier, etc Linacment Smlges has Im olsea bla
sen-je .1.oo os vt 711 set-do set M dem.
Et ftorartct Tilbud.
»Komm og H«emmet«
Ins-d to Tillæa, »Von tbliotheP og
»Um-bist Folkcsbilslmtlnst«, drr nu unkom
I
« mer manan mt Inn-d nmcdst M sinke
Sie-»k, er me i sin tut-i Ausgang. Tekg
f
Jndlmäb er til Mit-du Donusntritm tu
Lwrdom sur liclc Fett-unen. Enditnmis
onst-nickt crtm Ein-w Tit-sieh For ftratcs
at omua am Anmut-nich gar m fol
qendis ndntærkkde Tributs
For 25 Cents
tiisnrnkcr, invionm mcd time Aocr
tigscnnsnk im «u. Januar- vil I« inmi
Edcr »Auf-»den oq Lwcntm·t« mkd to
Tillcm et Aar. Tem- Ttlbuo c( tun iur tm tun-Edan
Abels-seinen VI lsvdcr flun- Vrmnirk m Abomnsnt
samme. Manchem-r im Ssnv itmkø tix
Ida Hand-n- Cedm Mide Iowa
tu wuter rub hndies
Onc man t» mugh
puint huditstsu
PÄRRY MFC. CO«
lndianapolis, lud.
iwantcdp TW" ""’" 10 learn
!
R - for von um liifmufkv
Agenter Zonsch W, u..-»...p»...
d n a-! Romeo Genuss-i um« Esn Mostka
- via officiel oiiturlts um ortpoldnus c Worzu- Im »du
«m ums-, Intbefatmme de ftp e Veaiv nliehek i
! IMM. 500i1okr Sinn-, magssnlbk Illnftkrrst incr
) et sum Anm heutiges Bitte-den Verm-! cittslssoes m d
» Biev fra Statsnnnifm Mich-lieu En s n«111inoc-hg
Anledmtm M nodFor«isIIcst-s- Striv fimss ein-: Be
tlngelicsr og Tcrrttokium n"t Einsimqivisrmu
J. S. Zimm- äs Co , Dem. G·
325 Dem-vorn Ci» Cum-go- Junius-I
—,,Danskeren« udgaar to Gan
ge ugenstlig og kostet 8150 per
Aatgsa·wg.
fots 1907
MED ÄlJlANAR 06 NOTRRIXRSUOG
FOR UVch UAU l AARlLT
Smukt loslb..imlch(-1clendcfuhlctkaiig
Aus- ovek se For. state- og Brsxddelser
linlt 9 iint utlsiirte l( «rt).sitlste Polste
tsklllI-g, Postioksxkndolsek. Munesklltek,
Mynt. ROHR-set- Forretninxslove III-.
St smukt Find
us lllustrerct Familie-Journal. 208 si
(lc-r, lis( ci« MI» Ding-justinclclmnlcnde
»v( r 100 mindre Nov-Iler. Fort-klungen
Miste »k- Btlleseh heftet l smukt Um
81:U.Y. samt
10 kolossokocte Prospekt Postkokt
f·r;1 NkikK00g1mnmnrk
JsiJDFkit til enlwekM
(k-rin·1(-n 80 lmize inclsensksr 50 ceats
fur II Manne-leis duhskriptlnn Imu
Maancdlig lllustreket Familie-Journal.
hcri insiluskattct vurt sper des-Ante
Alle-Namen Use-ri- Nunusrtnclclmlslor
sm 16 tsl 20 sich-r mul Furuellinjcer,
lügt-»F Billeser,(;1mr!er(1. S v. op: klun
ncr et snmkt kais-Mc Rette
—En antun-orle llnimtlhug
Betænk for hver Dujz iAurt-1. 10
makkc Postkukt frnkljetnlunrlct Ams
c kan Klar-de Vcnncr opz Bekjendte
nn-(’.. en Mæa stle uclmxtsrket l«-PS(-St0s,
et til-id. smm tut-d og Blut-der bring-er
All-en ng Minder sra (1--t gnmlc l..-m(l.
Alt deut- s(-n«1es portolklt veti Modus
gcslsen us III-a soc i Frimskrkck
tsller Money Orden -— skriv snthijz
cster Katalog oik uklmmrketlc Tillmtl
til Agentek og Aboanentsmnlere.
E "c. MSWSSEN putz. co.
l 720s24 so. Otls st» Minos-polle. Minn
o - -- L- - - — -
HAVETs MWAIIEIL
Ue kommende kjæmpe cunartiskc
Illlllklllll It Lllslllllll,
cls one-ne exists-fonds Mosskkue fukhlnbsm still-o
800 Fod lau e. 43.000 Ion lllsplsoomen oq
75.000 essen-essen seines sc hin-o
Ver-sem- stcskste. hurtiqsic og wette-agents sub-.
Haar De sender after Von-Iet
eller miser til-Damm Landet
Kom ihu non gamle paaliäeliqs
GUMRIJ LINE
Musik«-rot lM0.
IIIJICOIID PAASACIL
5 via-. 7 WEI. 23 III
Il’tl slmndnmnen s page-, s Tit-Ich
Do kjsmpsstoro, hurtlgs ays dumpsltlbs
oAnIvIAossA, Ms«.s:-.:s».,
Dotstdrsts Iukhln bsmpzklh Vom excl-inst
. cAKo".A, (00hhsltskät:k.x.eø n.
« 676 Port stutzt-« 20.000’I’0a.2 l .000 II-chs·
o- I0 us ists sum-sti- l Vorm-si
Dc storsktssjo bohhcltsltkus Dampslslbs
LUCAN lA. cAM PANIA,
620 Noli lustig-. 30.000 II·--·«(lu·II-l’st-ss.
Huttlgots vsmpskldol N. Y.-Uvokpool Rat-n.
—.——.—-.—
Do hurtlggusmis Expkassbsmpsklbs
UMBRIA STRURIA
526 Pisa lau-o. 14500 liestokktv ist-.
Do kissmgsstokv Dobbsitskkus dsmpsltlln
IVERN IA. sAxONlA,
000 kocl Its-Iso. l4.lz0 »Im-.
Io II As mit-to pack-Mel us Iosmtscou dM sma
Mils Forblmisluk tll sllo shandlnulslu
og Fiasko Uns-ni.
so vors Ast-sto- saqusmto spsclslls ais
TZIWID liMssEs MIMWIWGMMIL
s-. o. warum-, Its-. wiss-. ask-«
l s..s. cost-s aus-os- up sum-m sum-muc