Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 13, 1906, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    eateå den selv site vil gsre Brug
ask vaemhxllex de. iem III-II
—- Exil-L Pll t HEXE-;
MSMA me H som M
fee-be Je åtveg en
est-H
vfo
: or blev day-? ersom det
Hle Legeme k qur ksl hvokk
Ach da Lugten? ,——,—— fMen wu,
et der vel mange«Le«mmer, men et
Legesm n Ists-NO
. Ikharpdzryx Äehdw Hil;
heller Hoveix V INij ZJeg hu
Yr ikke Beo Kor.1,717
Y. 2
TH) qungheden kqn ogsaa benny
Es Picester eller Lamme-end der Hur
dt Vidnesbykd fok Lære dg Liv
andre Menigheder, til Hjælp i
Akbejde. Oqsmx detjes Arbejde faiix
r under den Regel, som er udtalt
esPuüktHöI « JU
» Modtageti Boot-U Tdethrx ! YHekren
d alsGsædguvgzholder zitterdqnnejsl
; re. Fil. 2, 29.
Messe-Mid- .hold,·s. om Gud vir.
19. Maus 1907 og fslgende W
Herren holde fremd es f td
over disfe Isoer dMCätI Iris-ON
faa bewdningssfulde Forhandlinger
Minneapvlis 20. Oktober 1906
O. EBrandt ,C. J Gastvg
O. E. Brandt. C. J( Egstvdlde..
E. Kr. Johwsem
«Kvitteting. " s l
Videre 1nodia1et til Menighedcn il
Sau Franciöco, siden der sidft ivits !
ietedes si Nr. 71): s
Kett-nord, Nebr. — Kvindef Eis-Z
Kenosha, Wiss —- Mgh. 325..40
Racine, Wis. —- Mks.E-i)ar1es
Peter-sen o·q Paß E. Puppensen ch t.
81 »- I x ( i
Viborg, -..Dx·1i —- L. P. Jen »
sen (6 P) R, Jørg. Daanielsenf
81
Disfe Penge er alle for nogenI
Tid siden sendt til Pacificiredfens
Seireich
-—4- «-«-·..-. — --. —-.
i
. ; I
A. M. Andersen.« ;
!
·
Sonach-gen
Fslgende Numkc anbefales sætligi
som baade billige og folide, small-I;
og smagfuldr.
Nr. 49. Denne Salmebog et lig
R 29 i Udstyr, og Bindet lignet
de andre, meki den« hat begge Til
lceg, ialt 992 Salinet, samt Kot-:
letter, Episilet og Cvanqeliet
Cbegge Teksimllet). Den Miet,
81.70. 7 « T i
Nr. 29 Summe Salmebog söm
Nr. 9, men med Kollekter. Epist-!
let og Evangeliet, begge Teistrxis
ier. Denne et den almindelig
beugte Udgave. Prier er som»
sædvanlig 81.60. « Z
Nr. 31. Den Salmebog hat i
lengete Tid været u? folgt, men au«
hat vi et godt Opiag. Den et
cig Nr. 29, men i Gedesiindsbind
(Mokokko) og er criig Neu-d de
20c metzr. Den kostex 3180
Dass er en serv-Its M, hin-«
bat Salmebog. i
Nr. 9. Salmebogetr med eet Til
ist-g, uden muckte-, Episttex sg
vangeliek, med Guldsnit, effek-v
ugnet Katvestiudshikd, mcd Kot-.
Hatpe og Linie i Guid paa bin
bei Smudsomslag og Indes-ei
Megei tynd og passende Formen
Pris 31 .60
Ravn Hckairyikes i cgte Sieb-NO «
We eksirn Mndye . icsee werd 150
mmsa putzt-. novsa «
ULAUL Wsld
s----———— --———— T T- :
The Lutheran
Commentary. « -
h
Den fulstændige Udgave i 0«
Bind sælgeö nu fof 89»00 Den hak
ftt været folgt .til 824.00.
Denne Prisset udsædvanlig -lav.I
og Netto plus Forsendelsesomkosts
ninger. Dei er os en Fornsjelse
at vi san paa dette Vers spare
vore Wunder saa meget.
Lad os fau· ,edexs·.«Millkug-p
inden Oplaget et udsolgL »
Das-ists Lssth. »Publ. Houh
Mai-, Vebr. .
.Hglpkig.ndxedggk i Amerika
Minder its- NMUM den-nn
Af P M. Hannkkab
A-« Tsi ) N (Fortsai.) Jz «
J XX - « - ; «
KLW Aar dar rcefide Rooseveli paa en
R Ieise nd ever Landei og n Magie ined dei
Maine ogfaa Nebraska Jeg strawa ai viere i Lincolii
dii han koni,deriil, og han Beføgzer for mig soni fo:
inadige Tiresiiide ei glædeli Minde. Da han fiir fin Tale
udeii foy Kapitaliei« enteredes for Publikum, hil
sies hart a:f Iknivddfiieiöis Studenieii med dereg »College
Yell«, ei ejendoniiiieligi Nuiidens HUL Til deiie sva
pedes han: »F see» rigu harre kianstriiion of higher lear
ning here«. Denn-e geniidige Hilfeti gab Anledning iii
Laiier Oni end en saadan Støj Mc thder paa nogen
døjere Lækdoni« riidfte Prasidenten dog nieget vel, it
Nebrasias Universi: et regnes iiied ibhndi de bedsie Leere
anstaliee id Beiden Strafe faa afgx Verdens Besollning
ian deliage direiie i de ho· ere Studien men den direkte
Feige derii föredkk jia ni ovr Fdikei Hafer-e Lærdoni,
hdjere Fanzansd01 Rades fig ika degresnsef af Universiteter;
ejhellet tilegneg den af MajoriteieiL Den iager ingeii
Henlfhn til Bvrd eiler Fokiiiue Lhkkelig deri, der has
W for og Ball-je iii at inquipaa de Bei"ingels·er,
der fordves for at mide Garn af den hiijeke Lairdowii
It lPspiF eHIneÅi ringe AniaL Ai forøge deite An
t«i"i.-liiels:( ris ingenz FormaaL Ai forringe dei
er Gristhedens Bari Den organiserede Gristhed vii
heisi hoideet den dare- ki.l?ajokiiei i Uvidenhedens Maria
xdvbr ian Dei Verdens Majoriiei dømnie oin Opiysning
elier Friededriiiaz Dei er deri· lille, seivopofrende Mino.
riiei, der,ii1ejer—a-i gaa i Spidsen for enhiier Bevageise,
der ijenev iiE dei støriie gode for den sinksie Man-ade.
Oadei bøt indireiaiie den« højere Danneise saa bei foni
dei- dapeliaeBcadi Mangdemiiendog alle, fliildc have
Gavn .deeaf. Lille Ljäennefler er siabt i Gilds Billede.
iiied lige Rei og der bar viere Frihed og Lighed fremde
les. Amerikas llafhcengighedderilaring sieniiiier orieieiis
iiied Krisii Leere i gi indbefaiie alle; og ian iiie ali
lil ive Siiidenier og Divider bør dog Inhver Laster virie
for dei FarinaaL ai alle ian biiiie Iiscipie, og at de kais
jriiiiirje eilizdeyppenbedisnzingtz »Der er nogei for as al
leere oni de itore dybe, høje Mysierier, dek vedirrniinier
osf ! eng lesar fie Rod »Maih.« i flere Ord, der
ih ers, ais a iæreLe lbaade interessant og beiegnende.
Selve Order ,,M«ai1)eie5« -(,—D·isc·ipel), diser nied den
Nord, at en Discipel skal have Anletming iii at lære n«oge·t.
Getniiigsordei »iiiaiheieviaie«,-«oliersai ,,lærer«, beinder
retieie ,,g«pre Difeipel ass« spania ia Ethne«) ,,alle »Fal
lene«, »hele ,Meniiesiefla-gien.f' Med andre Ord,
Bedioniniendefial indvie alle Foii foin Disciiile, o. s. ii
Den adde, giiddomnielige Later, Kongernes Konge
indiiyder alle Verdens Mennesier iii at forene sig «ined
hain i ei Broderianifund, og dei fiai viere vor Opgave
at bideage efier iil deiie siore ForniaaL Deier dani
ligi ai lare de niange Ting, der bioi hindrer os i ai ai
lejde for deiie FormaaL Mennesler i fniaa Kaar bør
ilke gleninien Ssiade et dei ai blive saa llog eiler hob
modig, ai- man fei- ned nied Foragi Paa disse mindre
Vrødre. Bedie oildev det vcere, oni der blev «tagel min
dre Hensyn iil deJnange Grader i de iiiange forsielliie
sudeliiliende Sanifiind, og vi med fokenei Kraii hjaslp
Averandre nied at issie de faldne Bieer lidi efier
«lidi, nogle Grader hnjere op i dei forenede Brodersanp
fund. Trods ai Kritik har Krifiendoninien dog siaaei
fin Prove, i Oiilnsning og Freiiigang saavel som i Fee-d
og«Giceide.’ Mndelfe dg· Jnduiftri har i de sidfie halv
dundrede Aar gjori sinke Fremsiridt for Mennefiehedens
Vei. Silv ein de egennytiige og grifke nnder .«Erifiendoin
iiiens Skhgge hat famlei fig Rigdonime i Miisievis,
paa andres Beioiinina vii dei dog visi fnart blirie san
ledes andren ai alle ian gavnes. Pengeniagien nied dens
Last og Lidenskab ian vel iike vedeive ai iinderiiie
de fvage og benytie fig as deres Svaghed. J den frag
ielige Sikid vil Reifærdigheden dinde Seit-.- Fdrifdens
Gang viser os-I til Delä hvad Freniiiiden vil cfiiringn
Der er hieben organiferei og Somorgaiiiferek tief net-t
gen-o ganikekei sanften i Pet; ueixde lige, saa aiF F its Inari
hat 3iceitlh aii Gniiid« er der Styx-te Sandhedens Aand
han« fere- alle iro Borsiere til Ewhed for Reifardigiied
Ren di inde, at «a e Ting ijenet dem eil· godej spni
eGud dem, irr-I efter hans«Be-fiutning ere ialdir.
Enhver bssr beje sig deiyghed for heim, og naar han
iaider, mediage ined Takneniiighed dans veniige Tit-lind
J den adle Nationaifansg ,,Aineeica« laden deananFei
,,Ldo,i’ Fadxeö Girdjiil dig, soin gav os Frihed rig.
M fhnge nd: Vevar vor-i Land den Pragi Med Frihcd
use-Hinab Behar os ved din Magi, Von jin-USE Gad!«
Mivciddnilddiigeiidtt iaddie paa Folkei Mange har
sppaaieis P foshaa i ali- hvad der er guddomineligi
zdö äidne var dek ic väsz »An ex ine, com der syme
ai vare«. Dei bevidnes, at de, der med Tat har nide
iagei den Jndbndeife i Giids Naade, er de lykieiigste
Me n er i Venden Men naat de bajei Hovedei i Sorg
t,o(ie)for en Hller anden iaeixj som firider iinsod sit
egei Bei «.
Aktin Hiyndig Samlina ask det stennesie oa
bedie, der-neigen Siwde er fremd-ragt vaa Verdensud
stillingen i Si. Løuis 1904 Setz Dage var jeg der og
faci, hvad Lardoni og Samarbejdekkan udrette. J Sam
menligining ined Udstillsingen i Chieago i 1893 Var
Weshin iiie meaei stpnneiie, Ida dog niegei fisrre.«
For dei fsvsie var dqi ei Verligi Quiriststm i Afsiand ai
beitagie de magtige Melodie-, og den Harmoni, nied
hvilienali var array-gern og drdnei over heie den«
siove, udtsttasie Forefi Pari, vei sendet med Hawaniag
og spefiklake Bande. J Bygningetsne var uiallige nn
dige Gemstande, der visdnede oin Videnstab og Jndusiri.s
Kunst og Liiieranik, saa vel soen Natur-eng liebste
Gewer« jfta alle Yeddens Lande. Oele den filtsie Dag;
beneiiede jeg til at iagiiage Beisngan og Pianen
i fix Den-on Da net var vier-ei einen sog jsg mai
Wir ud til Spiedo W Webstu- Der ophokdi
Iegkmig en Dei ai Jiden medeni jeg var i Si. Lein-J
i-.
nemlig i sMis-sipns-Hjesmimesi, hvvrzalleGeesier blei) mod
iggei med venljg YL drittele Omjxahg Det var Unge
ligi Hieni, hvoki man Hunde nyde den gode dansit
Geeskfrihed og bnade Pasior Bentzen og häns Hnsiru
sortjener en hierielig Taf og ei« kævligi Minde En sidt
dansi-luihersi Kirie var nylig bleven byggei der i Mer
heden og ilke saas faa Danssie var der ai irceffe sanssmen
med. Med den elelirisie Sporvogn var dei en megei be
hagelig Tur ned iil Udsiillingen. Den ene Dag efier den
a-,wden hele Ugen, var jeg besiæfiiqei nied at besiue og
eksaniiinere saa megei, som, Tiden vilde iillade Hvad der
havde verrei i Chicago, synies her aiveere efier en tanzt
störte- Maalesiol og Megei mete. Dejligi var deii
fiorarsieii ubesiriiveligi siønii oa imegei godi var
der ai» leere, baaide af Amerika oa andre Lan-«
de. Den vidunderligei Illinmsinaiion oin Afienen
udajorde en Seene, der var himmelsiøn ;; dei hele
iagei er dei ei glcedeligi Minde ai dvaele ved, oq en alad
koa iaslnemlig Siemning sial siedse bevares
s Samme Efieraat blev Præsideni Roofcvelt gen
,va-lgi med den fiøriiie Måjor"iiei,s en Præsidensi ungen
sisinde har opnaaet. Hans ejendommelige Fremgangs
"inaade er alles Opmærisomlhed var-dia, og vinder vis
selia baade Venners vg« Modfianderes Beundring
s Valaspnogei »A square deal« er iiie uden Beiydnina.
En redelig Behandling er jiisi. hvad Foll ønssiery pg
shan siasar ille iilbaae for nogen, ljvsor dei gælder oin
LMod iil at modarbejde de Bedragerier imiod Regerinaem
Lderer kommen For Daaen Sinn Fredsven og Freds-·
Tfiifier vil han silieri i alle Landes Hissiorie fiedse min
des med høj Agielife '
J- Fredens Tid er dei den svairioiisie Pligi «ai
vier-ne orn Freden med Ære, og ai modvirle med op
frigiigYJVet ali, ijvasd der i Sainfundei -kan siile hen iil
Tat ·focksiy.rre Fred osg Orden, eller føke iil valøshed
Fra National- og Siaisregering ned iil Loialsbesiyrelse
er dei enhver iro Boraer om aigøre ai hædde Reiner
diahed ille blot sin egen Rei, men Samsfnndeis Rei,
Landeis Rei.
J flere af de siore Byer, faa del som i noasle sinaa
Byer, inne-s der asi være indiraadi Selvsyge i Siedeter
vSelvssiyre, hvorved Folieis Nei er bleven nediraadi.
Dei ceer underiiden naar samviiiighedsløse vSkurske din
der Tillid og Ein-bede. Ei saadani Onde er beilage-ligi,
·og dei vil sfvrsvindeefierlsaansden sorn Oplysninaen
fordriver UvidenlJedens«Ma.gi Der er vel flere Hindrin
ger for Oplnsnlingens Fremmex men den der er vcerre
end alle andre iilsammen, er den Usiil der besiniies ved
License
Afholidsfaaen er verdig alles Bifiand oa dersom den
iundeiomcme til sin Rei, -vilde snari alle Licens- og
spFoirbudBIiaompe forgsaa ifamsmen med Drillesiiklen. Dei
er bevisi, -baade ved Vidensiab oa almindelig Erfarinzx
Lai Mir-hol, som Drit, bar qjorirSiade paamange Maa
sder ved Sandsebedrag, og folgende Sygdom og Nod ved
sSamviiiiahedsbedøvelse og følaelig siei Opsprsel og ved
iøanaaiia Lake for Ungdommen, oq ved mange Umi
sler, der stammer direkte oa indirekie fra den onde Ind
sflndelse. Toial Lthdldenhed derimod hat aldrig sh
dei nogei Mennesie. Naar ldei nu synes ncesienuinuligt
Ifor en Dranler ai blive fri for Vanens Maai reden an
dres Hsjælp, er dei-saa megei meke nødvendiai ai hicelpe
sham fri, oa ai holde andre fri, der endnsu iiie er inm
men under Asliciholens Vane.. Desværre er der· alisor
mange der vil bjcelspe Drankeren ned, i Siedet for op:
Ida dei er -bellageligi. Mein hvor klommer Dranieren fra?
Im den ,,maadeholden«de« Klasse. Den irolfasie afhol
dende kain aldrlig blive Drawier Dei er den sikre Side
i J manqe Aar Har ieg inieresserei inig for denne
Sag og sinnt dei er over 50 Wai, schen Iege saa Dan
mark, er jeg doa interesserei i Dansiernes Fremgang og
Velfcerd. Jeg haode nærei dei Haab, at alle vore Lands
mænd vilde være med pas-a den-fide Side, og dei var
mia derfor en sior Sorg ai marke, ai nogle iaa ind
flndelsesriae Don-sie her i Amerika virkede kned bedsie
Evne oa ndøvede en fiæri Jndsiydelse i modsai Minim
Dei var iile noan Ære for vosei kcere Danmari, hvor
Ufhoisdsickgen aør saa god Fremgang. Siandinaverne
hat-i godi Navn her i Amerika Dei siges iblandi
Jd Naiioniajiieier ai de er oplnfie, asfholdende, cer
sisiiiigeszFolt Dei er en Ære oa Gliede ai horc.
Wis usin, JMinnesoia Dakoias og andre Statt-,
dont erzen Mengde Skansdinaver, hat dei en sior
Beweis-XIV vilde dog iisie gerne iro, ai Dansierne
i hine Siaier,«eller i Jowa og Nebrassia, siaar iilbage for
fNormendene eller« Sidensiernr. Men dei glædelige er,
ai de vaa manae Siedet virker sammen iil Ilsholdssw
gens For-spars- oa samiidigi iil Oplysning, Flid og Ære
Aiiiitie Siedet virker de samtnen med Amerikanere til
samme Formen-L Gottsæiiey "
—U
H. F. Ewalds Boger.
Johannes Falls-Roman i to Dele i et Bind, 624 Si
der, godt itidbundem En færdeles interessant Stil
dring. Priienser nedsat fra 82.40 til 81.40.
Den Skotfke Kviiide pag Tjele.—Livsbilleder fra Re
formationstiditn af H. F. Ewald. 590 Sider, gov
indbunden, nedsat fra Odij til 81.60.
Evensternr m Kroiibmg.—Historift Roman af H. F
Ewald, i nyt Oplag. 686 Sider, godt indbuntæn
Prier er nedsat fra 5240 til 8t.40
cewis Wallaces Boger
Ben Hut-. —- En Fortælling fra Kristi Tit-, qf bewi
Wallace, Nordamerikanst General, forhendvcerends
Geiandt i KonstantinopeL Denne Amerikas beds
kendte szcr oversat päa dansk af den bekendtg
dygtige Quer-freuen Prof. Wilh. Msller, og er nor
sten bedre end Driginalen. Bogen er 280 Sidet
godt indbunden, Pris 81.25.
Dm Lyfe Gut-. «Tt1e Fair Sack«-Roman vm Mex
icas Erobring, af Forf. til Ben Hur. Dveriat as
Prof. Wilh. Mqller. Bogen er 307 Sidey godt ind
banden. Brissocts. .
baut-h Publishlux llouso, sus. nis
Stok PriineaisttteluJ
Bech nprmewa
sen-i heilt-hegen- Isb sole If gis-« i
vinige Essai-. ist-es se se staunst v«
und-etc Nin-n u- nlie. p-. It ite
kaa sit-se Im M Tit se tut-n
ave Print-. su- Iesttlliss lasse-de
nasse-IF os- Iasa onsteek sosls Of ds
chekse til-en » pottostih
Bocekde bestilles eitek III-s.
78. Digte, gamle og nye, af Chr
Winther. 309 Stdn i Omslag
Nedsat fra 81.00 til 40c»
79. Den lille Vorm-lesen et Digt a1
H. P. Holst tned mang- Illustra
tionet af R, Christi-knien 134 Side
i Omsiag. Nedsat fra 82.60 til 81
8(). 100 Smaastyller for Violin. Sam
lede af L. Jastran. 44 Sidet ·.
Omslag. Nedfat fra 50 til 25c.
85. Vor Herrks Jesus ClhristiBjerss
Prædiien. Prceditenet i Trinitatiss
tiden af Fr. Arnbt. Med et Forort
af Provst JL Buhl 426 Stdn
Omslag, Redfat fra· 81.35 til fis-.
88. Missions-Studier og Krititket et
ter en Reise til Indien as Dr. R
Grundemann, tyit Protest Ovetsat
af Frederit Nygaatd. - 217 Sidet «"
Omflag. Nedsat fra 75 til 25c.
91. Kriftoffer Valtendorf og Haufe
aternr. Historist Stuespil i few
Handlinger as Magdalene Thoresen
194 Sider. Nedfat fm 81.00 til 20c.
93. Georg Washingtonö Levnetx vet
Kristian Ostergaattx vaedsagelis
efter Edward Cweretts »Life o«
Washington«. 84 Sidet i Omslag
Nedsat fra 40 til 15c. «
M· Kristelige Smaastykler af Es
med Form-d af Paftot Asschenfeldt
hausen. 81 Sidek i Omslag. Red
sat fra 30 til 10c.
97. Mormvnerne, deres Proer betet
Stat og deres Religion, af Dr. Mo
tiz Buch, oversat fta Tysi. 138 Si-«
der i Onifl Nedsat fra Soc. til 25c.
98. Danmarts Vovehals. En Roma-I
fka gamle Dage af Wilhelm Oster
gaard· 462 Sidet i Omslag. Neb
sat fra 81.50 til 75c.
100 Fotspg til en iort Fortlaring over
St. Johannes Aabenbating af Os
to Møllet 848 Side: i Omslag
Nedsai fra S2.00 til 81.20
101 Engelssc, stotfte og irste Falle
fange og Melodiet· samled· og uds
satte for Pianofokte af DIE-. Berg
gteen« Anden, meget For-gebe Ub
gave. Jndeholder 125 Sange. Red«
sat fta 81.50 til 80k.
106 Om BIrneflolen. En Efterladt
Afhandling af Kristen Mittelsc
Kold, udgivet af Hatald Halm
96 Sider t OmflaH Nedsat fra
40 til 20ki , -
112. Minbe om S. M. Spanien
Katetet i Kuge. Dsd den 4de April
1878. « Ved Frederit Jungersent
128 Sidet i Omilag. Nedsat fka
60c. til 20c.
115« Til Forsvar for Kristenttoenl
Sandhed. En Haandsrcetning for
Lægfoll, af Fiedetil Jungersessj
Ptæst ved KobenhavnsValgmenigs
heb. 109 Sider i Omslag. Neb
sat fra 40 til 5()c..
117. Jldsignaler og en Eftersttift
To Bladattitlet (med et Fort-tax
af Frederit Jungeksen, Balgtnenigi
hedsptæst i Ksbenshavm 31 Sidet
i.Omslag. Nedsat fta 20 til 10c.
121. Follefrihed og Hpjlirielished Ei
Jndlæg i Nuttdens Kulturkamp
af A. M. St. Atctander, Kand.
teol. 111 Sider i Omflag. Neb
sat fka 40 til We.
125. Fra det svenfte Kitteliv i de
sidste Hundtede Aar. Nogle Pet
son- og Tidsstildtinget af Richard
Peterfen. 309 Sidet i Bind. Neb
sat fra 8220 til sl.70.
126. Ved Sengetid. En Moder
Ord til Bornene, af Augufta Mon
r"iet, med Fotokd af Sognetmes
Thomas Nordam. 129 Sidet i
Bind. Nedsai fra PLOO til Soc.
127. Richard Petersem Fite Livi
billedm Wernet Abtahamson,
Ludvig Tuch Mai-is Atndt vs
hang Forble til Danmatl, Psal
M. 235 Stdn-, indbunden
Rediat ita H1.70 til 81.00.
136. John Paludan-Myllet.- Men
nestets Komedir. Diamatist Dist
ning. 201 Sidet i Omiluqz —
Redsat fta 81.00 til 20c. -
138. Religion, Religioner og Leisten
dom, Bidkag til Religion-philoso
phiety af M..J. Mantel-. M
Sidet i Omslag. Nedsat fta 8240
til soc.
l42. Scheiben Ludvig, Forstandet
for Foltehsjstolen i Alt-w —- Olt
Peter hol-n Larfem En hisiotiil
Fortelling om bet gudelige Linker
hol det menige hauste Fall i dettt
»,«thg-TLLZ til Hoc- ,--(
148 Gamle i Gaärde, af Jens
Skptte Fortælli en « , holder
en Its-eisung III-He nndem
Ktybstytter. 182 Sisder·i Omslag.
Pris nebsat fu« 90c"."»til -40c.
145. Benner af de kristelige Forenins
get for unge Mænd."Udarbejdet påa
Grundlag af Bist-Mit Krusmmns
chers ,,Lebensbilder« med enlelte
andre Tilfsjelset af cand. theol. h.
L. Lotsen 100 Sider. Nevsat km
40c. til 15c
148 Engene og deres Pazning. Af
A H Andersen, LanIBiUsPektst 32
Sidet. Nedsat fra 15c. til sc.
149. Jeder og Kristnr. En Odem-t
telfe af Rabbiner Lichtensieins Bog:
Jødedom og Kristmdom · Med en
indledende Afhanbling af H. E.
Meyling, Sogneptæst. 92 Stdn
Nedsat fra 50c". til 25c. «
i53. Sømandsliv. Mc Raad ,hen
tede fra Livets Kilde, til Opmun
tring og Vejledning for unge og
gamle Sømcend. Efter Dr. Reh
hoff, ved A. Th." Jacobsen. 137
Sider. Redsat fta 50c. til 20c. I
155. Nye Digtninger, af Ehristitin
Winther 290 Stdn. Nevsat fra
s1.60 til 50c. ,
157 C H Spurgeons Liv og Ger
ning efter »The« Life and Laboqu
of Paftor C. H. Spurgeon»«, af
Past. R.Sihindler ved C.Schlegöl.
Med Forsord af Post. Gtvve Ital
mussen Nedssat fta 60c til 25cg
159. Tubertulosen hos cheget Bi
»drag til dens Bekwmpelse og Ve
"gmnsning. Af S. P. N.Andetsen,
Dyrlæge. Anbefalet af Bestyrelsdn
for Fyeng Stiftspatr. Selstab.
28 Stdn Nedsat fta 15c. til Sc.
272 Kistecige Lejkighevsstkiftek. Af
Dr. H. O C. Laub, Bistop wir
Viborg Stift. Udgtvne til Minde
om den afdnde Fotfattet af G.
Schepelern, Sognepmst ved Mini
tatis Kitte. 296 Stdn i Omilag.
Nedfat fra·81.50 til 50c.
160. Kottfattet Gødningslære fpr
den praktifle LandsmankU at F.
Kramp. 32 Stdn-. Nedsat fxa
Isc. til 5c.
161. Højstoleliv i Tut-ferne og senexe
Aar. Manddvmsminbn af Anton
Nielsen. 171 Stdn-. Redsat fta
80c. til 35c.
162· Filososiste Ovekvejelfen Min
dre Afhandlinger af N. Tetfetr.
85 Sider. Nedsat fra 40c. til M.
165. 200 Menuer. Sammensatte
og Udgivne af KatenPetetsen. Hug
beftyrerinde. 112 Sitzen Nedfqt
fra 40e. til 15c.
166. Uganda, et tristnet Land t.
Hiertet af Afrika,. af A. C. L.-—
GroveMaBmuBsem 96 Sider. Netto
sat fra 50c. til 25c. .
168. Ved Midsommerttd. Filtes
livsbillede i site Handlinger af Pe
der R. MølleL 208 Sider. Red
sat fra BLOO til 50c.
170. Jedefolket i Nutiden. Ei Fore
drag, holdt i Odense den 20. April
1893, af Lic. Theol. A. S. Boni
sen, Slvtsprceft. 34 Sider. Neid
tat fra 14c til 10c. .
172. Laura Rielen Silhouettet«.
144 S. Nedfat fra 75c. til Asc.
173. J Aarenes st. Digte af Mc
tshilde Levetzau. Mvd Frier at
Pastor Vilh. Beck. 58 Sidet Red
sat fka soc. til 15c.
175. Tendernes Fremd-nd og Säfte
populært fremftillet af Dr. med· G.
Engelsen. 48 Sider. Nedsat tra
20c. til 10c.
178. Om Kendstab til Bildtets Spvt
Foredkag veb den fstste nordisie
Jagt og Fjerktceudstilling af c.
Berner-Schilden-holften, Besiegen
mefter. 39 Sitzen Revfat fra ZE
til 15c
182. Den gejstlige Bod. En Fortcels
ling fra den tatholste Ptcftesianb
af Emil Marrtot.v Authprisetet
Overtættelse af A.Kierult. 271 St
der. Nedsatfra s1.35 til 50c.
186. Fra yet brede Lag. Fort-t
linger og Stikdringet, af Peder Ä.
Msller. 196 Stdek i Ort-Ins.
Nedfat frq 31,00 til soc. «
187. Luthexs Venner.s Kirtchistpiit
vste NutidS-Stizzet, fta Pest-Tij
land og Elfass af Pastok Fr. RO
gaard. 437 Sider i Ornflag. Neh
sat fra 81 60 til 50c
189. Orn Forspgene paa at grund
laegge en teligtonslts Schelctk
sit Fondng af R. Seiten, Wnntt
vev Odense Kathedqustole. »O M
dex i Dianas-. : Nedsat soc. xit ba
s VMU M M )
l Amme-de 252 Sidek i owns-.
- - J