Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 09, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,Meeen«.
—. -W H
stehn-g den 9. November 1906.
Guoisrsrnkstec.
our-L mer«
Gudstjeneste hver Sondag For
und-sag Kl. 101-z.
Sindagsstole hver Sendag For-:
Mag Kl. 9 i Kirkens Basemen1.
Bleir. Neunstu.
Augaaende Jens Jensens (Fi
Its-ens) Familie tan meddeles detie
MAY at de nu tommer sig kast.
III. Jensen og to æf Bornene er
sdfrevet som raste asf Hospitaletz
tg flere er vist snart færdige til at
Weh Den ene af dem, der er
Ist-wen hjem, er Babyen, en lille
Lise, som flere Lceger sagde om,
U hun ikte runde levr. Hele Fami
lien med Undtsaigelse af Manden -)g
c- lille Drensg paa ca. 5 Aar hat
seker syge og paa Hofpjraiet Kun
un. som Der ridligere er berettet om,
et dem Der var den ældste af Pi
sernsr. De: er 8 ia1t, sotn hat veret
m Hospktalet. Maatte det nu blot
se efter Order: »Naar Enden er
sod, saa er alting go-dt«. Dauben at
tet fmr en god Ende.
» J Dag er der stor Gähr
iion xil Omaha. Man gaar dem-)
og tilbage for BUka Dei er vore
Lacher-X der hat Friched i Dazr
tik or gaa nesd og des-ge Stolerne i
Cum-ha.
—-— Dersom nogile af vore ungc
Lesen onfter at opnaa en Stilling
Z en Bank eller Forretningstonstor.
san anbefaler Grand Island Bu
fness og Normal College, Grand
Island Nebr» sig til saadanne og
Mr dem xil at komme straft-.
Dei-te Colle-Je visl optage unsge Mcend
pg Evinsder frn Farme og Lan-ds
ksyer, og dek sordrer ingen Betaling,
sit Eleven graduerer og fortjener
sensgenr. Dei esr et af de ftsrste og
solt frenmdsiridende Colleget i de
forenede Stater.
—- Valget git roligt af her i By
«en.Det lokale Vaslg, der havde sinkst
Interesse var Balget af Counh
säumen Den repubsikanste Kan
didusj Carrigan blev valgi. Hans
Läg-var Genmlg.
—- AI Folt her i Washington
««cmnw Elle alle fammen er steife
sge, og at man heller ikke venter,
I dil blies det i den ncernreste
Juni-jäh derpaa tyder det Faktmm
II en ny Fængselsbygning er under
Mir-elle. Den opfms af røde
Borsten· og den vdl nor komme til
Pan en Munde at pryrydse Rast-Ums
flsdfen Mcn hvor trist alligevel
se have en saadan Bygning med
Iserusgitter for Mniduerne blandt de
Wkige Beboekfirzhuse
Betendtgirelfe
Wen lö. Nov. højtideligholdes
Sande Juhks og Hustrus Guldbtyl
tap, Kl. 4,80 P. M. i Nazareth
Kiste-— derfra ned paa Odd s !
ZM Hall, hoottil alle, som ønsker
im dekkage denksng jndbydes af deres
Bim.
Vesendtgøcelfr.
Tit oore Venner som ønfler at
ksbe Boger bekendtgøres, at vor kejs
seade Agen:, F. Jochumsen, vi!
samt Lamme til Atiantic, Brayjmh
Erkra, Hamlin og Skludubon med et
and-L Udvalg a7 de nyeste Boget fka
Danks-h Luth. Publ. House i Blair.
Lærcr sage-T
En Læret eller Læreriwde soges
Akt-Its eller til L Jan. til at under
wise i vor dawskængelst Hvekdagsg
We. Nærmere vsd Henvendelse til
«P«stor Jnhg. Christiansem
Petth Amboy, N. J.
solt-Indes Nr. SO.
KIW mai sue sinnst-A U
Wo M a! Musik« bit Rost-.
NOT-Ism. Ists-unselb
— Wtyt of M com d- matt
W inclme sittlich-kein via
« · sit-sc Am OIM Rot-, Ast-o o
—-.. W tou- os o- ccur-an pas-km
- Ists-I- ijkh someo
HIIMM Ist Warst-so
«W lcsgsslsshosbumsncs
« LMJIIUIIIMIIU
"- MW biss- s Im
Gortswt fra Side 5.)
Mien after en fokbausende glim
rende Karriere lod Bank og hans
Swle under Donners-, Sanges og
Bileets Behanang et ligesag dan
ækende Nedeklag, som alle Fugen
gekne. Ja, endog for Baurs Dpd,
hasvsde hans Stole fasaet Tssnavnet
»Tübingen Fuska
Der var altsaa næssten et Auc
hundrede af bristende teologiske Boh
lek i Tystland Men venter denne
tme amerikanske Teologi sig nogen
bedre Sskæbne end nogen af disfe
tyste Stola-? Hmd Grund kun
de man tcenke sog for, at dens Leere
siulide blioe gkiundfaft, naar Ne
derlag paa Nederlag er det Resul
tat, Tyfklasnd hat at opvise.
Bibelaabenbarinsgen et ikke at
jwle Paa, uden for saa vidt den
Motten-des asf vidensiabelig Tant
nsing, — oveknatutilsige Jndgreb maa
faslde ovekfor, hvad der kan stemme
med de hersiende Notation Dei
gwmle Testamente er en Summen
sætning af Digt. Bedtageki. Legal
dek og Mysten
Moses er ikke Forfattet as de
Bogen der betet hans Nava: M e
bøoerne er ikke Historie, men en
.k«roget Blanding as hvadfomhelfh —
og et Duisin andre Paastawde, frem
fait for over Hund-rede Aar siden aif
de ved Dsden asgauede tysie Skoler,
paradeke nu som nye Opdagelser og
dc ,,tilforladel"o«qe Rein-Unter af
mrsderne trittst Videtkstckb.«
Gortsckttes.)
.
Fett »Dann College.«
Saa optandt det nne Stoleaar,
og Dann College hat igen aabnrt
sine Dpke for saavel nye som gamke
Studenten Alle de gamle modte for
It fortsættr. hvor de slap ved Stu
lens Slutning fm Fetien. Fokuden
dem er der ikle kommen saa san
nye, book-as nogle gis ind i de
forsiellige Klasser i den fokbmdende
Afdeling, andre gik ind i den to
mercielle. Den teologiste Afdelsinn
bar haft en Tilgang af to nye for
uden J. C. C«hvistensen, der efter
et Aars Frwvæt lotn i.gen i Aar.
Disse to nye et Hernmsn Jensen og
Hans Swinth; den sidsie kom fra
Californiem hvot hasn hat gaaet
vaa Stole. Jalt er der 50 Studen
ter.
— Der kom to nye Lærete pJa
Stolen .i Aar. Den ene, Miss Ca
wline Johnsom er fra Hamptom
Nebr» og den enden, Kandidat T.
H· Schultz, kom fta Danmatt läge
sprend Sckolens Aabning. Den sidste
hat modtasget Kald fra Menigshedcn
her i Blair. Om han stal vedblive
at vcere Lærer paa Stolen vides
ikle for bestem-L «
—- C. E. Nielfen, der i Fon hau
de et Anfald af »pleurisn', hat haft
et lisgnende i Aar, men mindre
Ilemt
—- Fokleden Dag holdt der en
wsædvawlig stor Automobil ndenfot
Trwpen til Hovedbygningen vg pu
stede vg stswnede i en saadan Grad,
Ist vi ille kunde andet ewd lobe til
Vindnetne for at le, hvad der var
paa Farbe. U«d ccf Mmosilet strg
der tre fremsmede Herren Waget
as Prof. Land og Manns Beck.
Disse foretog fsg en Hin-MS fix-n
nem Stolens Ruim og Gang-, og
vi evarede da, cvt det var Hon
W. E. Ansdkewz Auditok of the
United States Tracsuty of Wa
shington, der aflsasgsde Stolen et
Des-g«
—- Jsournalift Strandvold fca
Racine, Wis» holdt for en Tid siden
et kneget interessant Foredmg om
km Hierminms Swvonmolas Liv
oq Fett-den for os.
—- Paa Gran-d avf Valgkampen
hat der vætet forsiellige fremragende
politisie Talere i Mai-r at tate,
deriblasndst W. J. Brywn og oben
fcr ncronte Hon. W. E. Awdretrs.
Dis-se hor foruden at aflægge enz
Berejwina om Regeringens Form-:
aender oasaa opfyldt Sindene meI
Politik, saa at der ille taleö om
storck andet ewd Politik fra Morgen
,risl Affen. Den-ne Aqnd reader over
,alt, og nahuligvis et der Kamp
tmellom de befaan Pia-Eier In
den fvt Sman Bogge Ehe-di
Studente-me er den ins-an temmeliq
few, vg helft Mo her W
nun Kanns foebi. Mist-imsta
an MW er de to Iei
s
ninsgey der abtid er paa Banc, og
til en af disfe maa man »in-endig
vis here, og som Folge deraf stil
les man ad i tio Partien Naar to
af snsmme Pakti mwes faa takes
der otn dettes Fortmsseligheder og
absolute Fort-tin freut-for det andet,
oa saa opstiller man Avgumenter
til ast siaa Modpatten mod. Mpdes
der to, en fra hvert Pakt-, hvad ilke
faa sjeldent ster, saa paabegyni
der man strats en Debat, og sta
beage Sidet staat man fra sig meid
ivægtige Argumenter. - Saadanne
Fejder er gainsfte hyppige, men om
ncsgen vottes i hans engang fac
tede Overbevisnsing, tst blsilve et
Spiegsmaai. Dog, desuagtet fort
fættes der ufortrsdent nceste Gang.
Lejlixkhed gives.
—- Ovet Polititen glemimet man
dog itte det ene forntdnr. Der fin
des en teninielig stor Flot, for hvem
Sjælenes Frelse er alt, omend et
Ilvejk i Form as Politik teuer ined
at udslette datte Alt. Foruden at at
bejde paa ens Saliggsrelse i Stil
shed vad Von og Guds Ordö Led
ning, saa hat man de faa ofte am
talte Moder, hope man dtaiger Ot
det frem til Samtale og Bett-agi
nsinsg. Dette hat sitletst sin Betydning
for os, da saasdanne faslles Beten-gl
ningek uden Tivivl bintdtet os i at
danne ensidige Anstuelfest Ved vore
daalige Andagtek anspores vi sta
digt til foknyet pg inderligere Hen
givelfe til Gud og hans Ord. Sam
tidigt paainindes de, dek endnu sta:
uafgforte over-for det stoee Strisdt
om at vove det fuldt nd
— For nogen Tid siden tun-de
inakt en stem Ulytte have fundet
Sied, ide: Prof. C. X. Hanien
faldt ned fra Loftet i hans Stald
paa Kanten af en Kuzbe J en
medtaget Tilstand blev han bragt til
Hengs, og Legen blev pjeblittelig
;t«.-entet. Ved Undersøgelsen konstan
ten-de denne, at flere Ribben var
nxeke eller mindre bestadiget. Prof.
Hansen maatte faaledes holde Sen
gen en langere Tib, og ftsdvis an
faldtes ban af itærte Staaten Nu
et tyan oppe og varetager sin Ger
nisng; men han, de-: er ai en meaet
arbejdsfom oa trafiig Natur. hat
vist vatet lidt for hurtig til at ende
drn uirivillisge Fetiez thi itte faa
sjælden set man et Trost af Smekce
gaa over hans Ansigt midt under
Undewisningem og man læagek
Meerte til, at han maa stadig holde
sig i en bestemt Stilling.
Undet hans Sygdom sasvnede oi
sham i dobbelt Forftand. At Prof.
Hansen indtasgek en ftvr Plads i
Streben-terms Vierter, kunde meer
teö paa alle de mange Spsrgsmaal
til han- Besinne-id
—Fanntetet hin mit en stme
Encyclopodia til Bibliotetei. Denne
tunde for Tit-en faan til en for
boldävis billig Pris, kworfot Fa
skunktet Mind- Lein-gw.
Elletg hat det ikte ensdnu satte-l Be
ilustning angaaansde et sinnt Jud
tsb asf Bogen Tit Bibliotetfaaen
et der endoidare fra Argo Ade-rights
indtonnnen MAX fts en itnasksnt i
Conneil Blusss 8200. USE-ji«
Titus, En Rot-setz Fælle.
En Fortælling fra Kristi Tid
If F. M. Kingsley, 295 Sidet, indb.
Shirtingsbind, Pkis 70c. Dem
Bog et fertig ansbefalet af flete If
vott Samfunds Ptæstet, deriblands
Pastor Harald Jensem vot Utah
Missionær.
Vanifb Luth. Publ. hause·
Makr, Nebe.
Engclst-Danft Ort-bog
For de, spm Instet at tilegne sie
den akkurate engelste Udtale of en-»
qelsie O:d, da er Ulvestads Engetst
Dunst Ordbog langt den bedste, ver
at den angivet den beste-nie Udtalt
af ethvett engeglst Ord med at beuge
danste Bogstavet og ved dem angive
den bestemte Lyd, fom stal brugei
ved Benævnelfen as engelste Ord. —
Tillige et der fuldstcendig Fortlating
civet Meningen as ethvett engels
Ord, Tom et angivetz
Denn- Bog et absolut den bed
ste for Nykommete herttl Landet ok
anbefales frem for nagen enden.
Bogen et paa 730 Sider. ietzt
med letlæsellge Typu, og et ncstn
2 Sommer Lyk.
Peier et QUSC frii Mfendi.
vmisn Post-. sonst-.
BLAlI, USE-.
i psssmkstsnstdeuscssaqwsss
; III doch-man Cum-« tu Un lswt U III
» IIIUIIMJOIIWUUH III-s- III-I
ä M LIIMOUIMIIW syst- NW
s hu- Iustkt: is n de m- ipsum wies-en- a
« hist schaut-usw M de se- ssk gerissen-.
scheust-be- sc- beoM It tut-as s u costs
C ds- og der tot kmm kamt-matt Oe III
ss citat-b our-. Muts-m It I. J. km
Co» Imde Wer bei engste tust ums-s setzt-Ia
disk I t. Musinpcsdisl suec
.n ü Dresgbättiles Mach-IN Dei Its-Pt- Its-ON
It
. even i der- Ve « O
äsktlxgo Hättst-Libyen Mfäldy du WILL
me. Um eim IWUIIUIM
um« sp« I. sue-qscs..t«us.o.s
IHCIWMMUM
Uhr-Immerhin
Hommeken’ Excunion to the
Noahs-est West Und soutlwut
Via the- Nnrtlkwestekn Linn-. EIN-ur
sion tlclcets at greduy rechter-il rotes im
on sule do Um tesrritmy indicate-J above-.
standskd und Tom-ist sleeping Hirs,
Free Rpclining Umir- Cnrs umi »"l’hs
Bost. of l·)vi-r)sthing.« For date- ns salo
and full particulaks apply to agrnts
chjcago E North-Westens Wy.
Yoger vor Horn.
Baumes Billsdbivkt Udvalg ai
Bibelens Fortællinqer samt flere
bibelste Sange og Digte vcd Stole
bestyrer, Kand. theol. Chr. Ausde
dokss. Med omtkent 60 Illustratio
ner. 382 S. Ststrelien af Bogen
lesz x 11 Tom. Prip 82,t)0.
Bedssemoder. En Fortælling,
særlig egnet til Oplæsning for
Vorn. 380 Sider, sint indb. Prid
81,00.
Unge helle. Fortælling fka Nor
dens Oldtid for Ungdommen. Ved
S. T. Thyregod. Med mange Jllu
strationer. 12I Sider indbundcn
Pris 60 CentQ
Disse Bsgek er helt nye og fass
fra Dan. Luth. Publ. Haus«-, Mai-,
Nebr.
Markeclspriser.
BLAUL NBBRJ
llvede (Wlnt·.-k).........·. pf. But-bei J »O
- (spkinsk).·....»... —- J«
Miti-(shellkd).........«.. — ZU
slzsjkslxyp . — -«I)
Flika —- ·’7
Rus- — ou (
B)«..- ..................... — (
Sxiss .................................. G«I—5-50»
sOchI OMAshs
täuschte-soc rofnked)........ . -H.75 640
clsmäctskemleks AND-IV
svin.............. »so ists
«’««)CTIDER
HYD PAAx
.. ?. Um .!--·- Possen-sek» IRS Fa
L -- .cht Fu
5 - — CARL-»
« scnnusr sxnckmgen«.««.... NOT-kn
Fnlkv PAA:
As (. TIHH To !«i-s-««ngss....». Jl· ’
L. III-III l« ih« — YOU s- 1
I. hnstsrsosmloksl s .»-». List-« 1
vi. Hsm mn sei Miso-w I.LI« III
I EHT PAAc
.'«.II Uuknln !’.- Eis-Ket......... st« Pu
.1. mu- Is Int- -- s.15 So-(
Mdk PAA: !
Du. S. din. Vor-ex- Pmupmser«..» III-is Ps
78 s ipis cis-» l·imnt-d.......-».- c.50 Ist-I
- nur«-« ins-»- Amt«-. I
De nye Ist-mo, »Th- slsik fis-Um
co.," E. O. irrqu Chors-Wen
unhold-r om en Del of des-es handel
Bore Ptiier vil attid vat- de lavestr.
iom gobe Vater Lan folget for. Dei
hemmte Ein-one Feste-« vil vi sltid
have puu Ovlag.
ÄINDT HAKDWME Just entom
, .. . . . mer« richt
hks as '"ss.mk2 Meal Insel :Ockostges,« som ou
dlioe folgt nl Busen der vjl nun-Hom- I em.
N itquek des irgte «.9tmeumn ZHJ Senkt
ARNDT HARDTWARE BUT-Mk
he Guttat-how Cush san-E
K. A. Puck-usw Bat-steh
Bohn- st W vott swke Lager
If Gr(-cdkjon. Dygooch os Nio.
VI vil komi- vlso Dem von ny Cro
cekyiDepunmsat. ; : « ·
M hsjosts Frist-r bot-III tot tut
Fumpkodnkwr.
D « - .. .
510 11ksiisgx.::s;3xd.ks2;»x»
Laut-Inland m mit
get Butsu
äsee Kennst-, Neb- ,
hvor hart M Tagka
bjll g ePriferfa bydss
. Ftyutu man Spore
orLJImfaqm Laus h
viv VIII band-Bose .
The Blaik clotbins co.
bellst- nm Disk- Hsmciul i Manns-z ,
Ort-n ssok YciFlinixoky Kirch-up
-. got kiktts pas ist-s Mem-etc
W tm clot all-usw« us Ist r
- tun soc von ktis M Ill- —. CIqu
vesst mutige.
I
—- W 1NN BITO’S. liAP P Fz CO
— LlVE S fock coMMlssl0N. csttle, Hofes and sycop
- Exchance Buildi11;· — - — South 0mahs.
— VI rules-r »k( sit-sinks- l)«.ssk. W htmllsk kuu pas Icmnmjgsiun
lIII
)W Un ek» set cis» »in stobe.
lligtersparen
VI hu str, und De syst-ek.
Korn lncl os iv os Leut-Lied M at lade
Dem spare kks -40 pct pas sue V ster
k sASSRoS.
M heisses Iwqu Pri
Iok alle Fuss-production
Doc. PIERcE
) for Fumiture and Russ
llnsckisklus s spat-Im
’ E. c· PIERCE, staff-, Nebr.
Janus-un E Snmsut
! Av.1hk.s ".’-1-cna.nandet.
Uhnnaget ou» Is« i Musik I.pece1 o Maling.
Ztrv u :-: nn- og Busen
Hpucsl V »I» · - k-« any
; Zu . - umt. Blait,»)iebk.
IDR. c. R. MEAD,
DEN l·lST.
Rooms in Mesle sxuilding.
P» »I. u. -- Phnnp M.
U. MUERS
: MEDICINAUA :
SLAIR - · - NESf
Dust Lsaueks beksmte medicinste Brett-arme
Uden »Im pejbxedelfe jagen But-link
Iohn n. peeble.
ston Pflicle si bedsus Gkocetles Ell D
Iens Muts-te l use-.
Pnkcpllslnsvsiek l ritt Iris-Its
Nil-kult- Ptmne IS. slslk »so-n 65
matt Neben-IX
QIOPOIUIIK O U« (- s" ONOIKIDIAOK
Or. Z. Y. Yobfou
Eleuth-L
Umoo over Matt Xauonsl Zuw
Iutssl Pia-im- l»2.
Nisthsii«11h·«» ( · I« «.q«
ROJIOJIOJCO »O O C sk VII-I
Q. s NISLSSNL
Rock-Is- Allc Ists Msicck
Du Ost-h kostet-los us sicut sl Dass-d
Publ. s. Ins Wust-. sit-l soffs-sing
Anbelslet slt ay Liset- ode Gkocenes
Jl Doseas lsveste Priser. Ko tsn sk sc
skka- statt todte Fin- koduhsekt l
iigeut m Pris. som Inn been es G di Ok
flsis cic- Psckin hause De vll
Doch It links .Nlelsea est esti- coeli
etwt Its It Its-cui Ins list-.
OOOQIOJIOJI
Odskssskdssssss O
K DR
F. R. sTEMRRL
ksse os Maus-.
nomoa oveu tun-kas- vorne-c
,- shut . - . muss-. X
D. Christenicn : :
McatMatkct
anhekalssr si- med fes-It Daher »z( ro
get Kod samt cklley og caonctl Habe
Dasein heimste Priser den-leis km
Enden Skind og Pieris-Mc
Ilsh Ihm ic. sitt-. Nebs
Pllmlkk E Tamok, Maik, Nest
spottet Ieise-· Instit-, Sæbe Ost
sm- og Kamme Maling, Olu og Tapeten
.Jewe1w·. Somme- og Stumm
Specke-link Itlpasmng cinillek : : : «
.cooks Crocery.
III-su- lclagsess Koloaislvsksr
M kimelige Prisci
Keel o- Smk Actjeaiak
Zenos alle Ordn-» sir Tiskpfsssi ul
OOOKSJ ISLAIK. stät-IT
Eine-te
Kvsfitet sl
Mich BWI
Bau-,
Pris 31.53
pr. Sack
IZOUJUHUI
.
Als
.4 Z
- .zi P.
hoc. P. UpplncoI
fu- lsplsssiat Disti- os stot- st«
sitt-. sod. hu th- tollcvius knoc
sa html Obst III-It d- Ioio Uhu-I
the nett Ocsyss Deo-las Its-Ins
Iowa-. Its-« Ins Ist-ts« Leuchte-us
Ist I . Inst-tot Its-hin « Ums-.
soc licht fass-. Aus-Ob- Ihs still-.
J. E. LUTZ.
crsvmomsmenter.
IAIIOI. -« « IIAMK
Ilslk I seht-.
JOHN McUlWBlL
chluts ok Kultur-einlas
oplsk II sllo stag- Bygnlngsmstsklslo.
Alle sit-II linl imm- pm l »ges- tll Dissens
hillisstss Erim-L
LIC Uccxstkle siw Oper-m- pss Los-bei
THE-OWNle
Borste-Klasse- Kotogtasorrotvjng.
Alt «up to date« pas Fucci-krumm
Ummuda Bahre- A rt fiirxnsrnst Ak
lede stät-tu i Unkan Haus-l alle-r
nun-. Vsndcstva Nun-.
Citizcns Stute Bank. .
anmond M,M· Alm Bqnffor tumm
Vmge tauml paa Land og Los-re
vassnmga paa Beng- fok Jud- og Udmad
feiges til Tag-us billtgite mir-.
s. h. Wanst-im M. M sktss emi,
sum-est Von Wein-int
D. s. Ums-nett seit-sen
Alud kuneangtvende I
Mclforrctning.
Folget njie eihvm Jkemfkndr. Abtmut
Gatanti for hvet euesie Sæk Met. svtsv nI
Sat. Beste Bist — billigen Bei-.
Acsws MtLuNc co.
I
Mille-I stksxcscsllssgmljggk
Stil-· Nation-I Bank
Damms-nnd OTT-,W).t)».
scmindelsg Baahommmq.
Bill-gute ismqkfossmdelieh
,6qttlt Papst- moxuch sjl Iso Mut-.
FJQ Umw- »i( WINme
s.I.D-lves, thu- uui. I.6.ämseus, Mich
A. cASTETTER .
staut-messing. Bist-. Reh-.
VIII-km nobIs-bei I Block MO« nnd
en Kam-at as 85,()00, og i Tag
ovmnger von Aktion m halt-Mil
tion. Bot Fort-kaum er unser M
at ome et as Gen-nickt mange
»Hm-fuhr Rom ind vg gst Form-Un and
ot. sahen Daiman sioi illa ti e, n
of vollem-nett
W TELEPON NR. 20.
J. I. U N R U H
Usbellonethns 03 «Uudwiskias".
(iu17tseppok, neiget-proz
Usw us M todt-named
sIsIf« NIIhW
III-« Ekgcgusxxspspwsssss
E. V. cAPI s. Bier
Den 08 Ists-b- noli-is cito cs stets Ist-D
Ilplte kirrte-te I X( I mass
Me- sy m-. Ums-you III fmydu
Tnmilp Hm wol-Mur- i Hasen- ettec dy
scs HI- Koth-.
F I- du«-In- lclnhlttsr. ..F·»«Qn»-s". stock-s
O. I. I«. Ost-« »oui«-up guoh tust-isten
« u Ni-· dkFAkNBBkcs
ssssissskf fis IRS-ROHR
N Mieneku »dann-sing i »von-ste«
Zum-« og wir-upon · »Wie mass-I
Nun Intd Venfqn nl Solid Ist og Sams
to«eb.1«niune billige oTbeftelutr. Ich
srsmsxxmi euhon Hei-seen e absolut cul.
ssimique udspus bsuigt og godr.
Thone It .sarufsrkq. Maik. Rest
»mu- Tc »Ist-( bestes suec !
Tusmtdkagm· Vekmdnnms
apum-, Hut Ostse, hell E-»
spann-M cun Zum-i renne
.«: »z« du hg at lobe til hin-ge og .,..
" beim-ne Vcitm bw
ED. MATTHIESEN
'.l- Am :: :: :: :: Nlcnie
Che- Bee Mk Since ps- »z.
ZitsssÄItIellnsks II ««kku« l·« —1I--n
Uve Recehsuts«co. of cur- « I«
dydet chhems sl sue Eos-«
clssevsku kaut-send- s «
Von sma- bst to ume (’««- —
Iokketninsst os M Den-W- «
sei-. Desgvsuczsom ---«1.. ,
stund her-let smweisssp -i « -
stets vors IM-. VI Mit « , «
OIW Im Und-»san« I s
WOIDIO Um Its-Mun- utssk - ·
aus-s soffs Aus-»Ist - A- ·-« -...
«Isisstas" sives us
o. c« nimmst-Heim «