Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 09, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . Wangkerrn«, l
et haL V ligt Nyhedil og Lp Z deteneste danske Bladislmerikm
il 190496 sblod for l der udgaar to Gange out Ugeih
Z dkt dani! C. i Mut-.- rsfm ludgives af »Danish Luth Publ
Dazng zcrsv:1-s-U«z;. « . «- — z» Hortse«, Blair, Nebr
;;0"l sW I swl lld l V» « ·- lkrøok Numre endes rit aa
ji ..! t» oxx M lu- Un .:«.(. L L Forlansgende«f p
»Yanskeren",
- s» -—----—»«-—s——-«
Nr. M. f , . · ’ Blatt, Nebr» Fiedagd 9. November 1906 — 15.Äc·1«rg«.
VBresultaterne Landes
over.
Juket overeaflende.
Begge Kongresfens Hufe
blivet startt unt-abli
kaufte
J 42 as Landets.S-tater forewges
der nattomle Balg i TitsdaN
Hvaed Peæssident Roossvolt havde nd
talt som fn Divide, ast han de sidste
to Aar asf sen Asdnvimästration maats
te faa Flertal cuf sit eget Pakti i
Kongtessem det er stet. Sau langt
spm Omæmwmeetfwmstwwh M
ver Blwdene Republitanekne Flertal
i Repræsentanthufet til fra ZHO
og i Senatet 28. J Fjor stod Foc
holdct sankledm 114 rep. Flertal i
Hafer og 24 i Senatet. Dem-otmjee
ne yar asltsaa ved Valgei i Tit-H
dags vandet henved 30 Sceder fra
Republittanerne i Repkæsentanvhuset
wen tabt et Pak Sceder i SenuteL
J Jllonois hat Demokraterne dun
det 5 Repræsentaniter, i Indiana IT,
: Missouri 5, i New Jersey s, i
Ohio 4 i Pennsylvania 5 og saa en
telte i andre Staren Men dette Re
sultat er flet ingen Docrrasteslse. Dei
er itte mete, enid Republikanerne
Ventede, og det er mindre, end Tie
motraterne haabede. Naar New-disk
lanerne fit et saa ovetkastende Flet
tal i HUM for to Aar si-den, san
styldzes det fcerlig den almindelisxe
,«Roofeoelt Landslide«.
J Rer York fejrede Hugyes over
Hearft med ca. 52,000 S:em1ner.
Altsaa en kepublikansk Sejr, tnen
med betydelig teducetet Ma.jokite«.1
Der tmsonneteg over dette Udfald
i ssere Retninger, osg man mener der
fea at knnne Hutte-, ack WO. Hearst
ksm to Aar vsil blive en farliI
Pressidensttandidnt Men i boert
Falsd svaar det itte godt for basm,
at de andre Demokrater paa Listen
bleo vakat og han blov ladt ene til
boge
- stærft tepu«blikanst, over 2 nwd 1
AdchLFnTZLi i Reh-usw
Stok republitanst Sein
Alle de republitanste Handwan
for thsenibedek bleo valgte, the
saa Fivngtegmedlamsmerne paa ecn
neu-. Her i and-et Distrin vandt De
mokraternes Kandivdast, Mich-fort
over Republitanernes Kandidat,
.Kenned1). Man mener, det var fast
lia Telefon Spøcqsmaailet i Omaha,
der oar Llarfagen til del-te lldfa(d.
Zheldon bleo valgt til Guyetnør
med ffor Majoritet. Optælliingen er
ikse fusldendt enidnu, men den sidfte
Bereming fra i Afteg gioer ham
godt oa vel 11,»()0 over Schellen
bergen For 2«Aar sipden var Gus
Vemøk Mickeys Maioriiet itke fuldt
4,0«0. Deßte Udfald viser, at Fol
ket oentek noget ud asf denne for
holdsvis unge Mand. Man samtnen
liqner dam med Nonsens-Ist og adm
let den Formening, at han stal blive
for Nebrassia og for sit Pakt-i i Ne
brasla« hvad Rsooseveilt er for Lan
des on sit Parti. Vi faar fe.
Oq Nebkastas Legislatut er
: begge Wem. Bel et Optcellinsgen
ikte fuldstændiig endnu, men hvad
der staat dilbage at here fra, vil
snarete ng end mindsse den repa
blikawste Mai-seiten Qa med en faa
republikanst Legislatm et ogsaj
Valget as tepublikasnll Senator fta
Nebrasia sikket
Dermed bar saa RepublikaneknJ
her i Staten nu faaet den bedste
Ankdning m at »in-kai de Miepl
de bar give-z og genmnsspre de Re
formen de i sin Platfotm hat spre-·
siaaet !
Foltet vil ogfaa vide at hol-de dek;
sinkende Pattt ans-erst for, book
dan bei nsu Immer M at gaa, og
hmä der Mver udkottet Dei hu
main ver-e Mc Werke-. l
Bankfallitten i Thicaga
Sienöland og Hering
afgiver sule Tilstaaelse.
Den Maillerede historie ocn Mil
wasutee Avenue sStaie Banks Fal
lit, som Folt nu hat vewtesi.paa,
skden Bancken den 6. Augusst luillede
sme Dste, soreligger nu for Os
sentliighesden gen-new Stenskands og
Heringe Tislsiaaelser. »Sdandisn«atven«
fka Tirsdasg Asten giver et langt
og udsørligt Referat, scerilig as
Stenslansds Bekendelse, hvsorass ri
tun kan give et Uddrag. Der siges,
at de hjalp hinan-den med at for
taelle, og stoppede tun as og til,
naar Graaden tog Ovethaand.
Ziensland grwsd alf Anger og Stam.
Hering sor sin Hustrn oa sine Bern.
Ztenslands Historie.
,,For dmttenst ti Aar siden«, b:
ayndte han, »vak jeg ikke alene sek
vent, men værd 5W,0W Dollars,
det nieste indsat i Real Estate og en
Del i Attier i Milwaukee Avenue
Etate Bank og nogsle andre mindre
Foretagensder. Op til den Tid faldt
sdet sig altid saa, at lwer eneste Han
del, jeg foretog, var prositabeL
For ti Aar siden opferte sog en
stor Byzqning, sont er iendt sin
»Wqu Vloct«, sont med Tomten
tosiede mig 325,000 Dollars. Jeg
Taante 150,0()0 Dollars fka North
nsestcrn Mutual Lise Jnsurance
Sompann og blev Laaniager i min
wegen Bank paa msine egne Roms,
dog iike for støtre Bei-b end Lo
tsen Mod. Jeg laanie store Be
løb sra Chicago Nastional Bank.
Lidt senere gjonde feg Ksonirakt om
at tote en stor Dei Aktier i Einz
mood Cametetn Association, som
netop da var starieL Da jeg kodie
Attierne droede jeg, at sog havde dei
nieste folgt paa Forhaand De, som
holdt paa at tobe, trat sisg imidlet
tid ijlbane, og seg blev siddende
med Miit-me Dei kosiede miq um
Yrent 125,000 Diollars, sokn blev
letailt delvis kontant og delvis med
Note-z. Jeg laante fleke Pesnge i
Skyicago National Bank og opioa»
ogsaa ei nnt Laan i mpin egen; men
jeg hasvde i Mellemitiden betait Af
d"rasg paa de tidligere Laan.
Forbrydeckserne begynder.
El LIlar fenere eller faa omtkent s-—
liidtil havde alle Transactioner vcei
ret absolut Erlige og inden for
Lebens Gran-set —- gjsovde jeg Kon
trast-L om at lobe okmlring 80 Acres
,,Zubdivide.d« Lan-d mellem Js
ring Port Boufeoaod mod Nord
Addifon St. rund Syd og Censtral
Pakt Avenue mod Ost. III-bestim
men var 1s50,0()0 Dvllatsk Dekmed
legyndle mit Fabdc Jseg laanste
sieke Penqe i msin Bank, end jeg
bar-de Les-v til. Jeq kæmspede en
Stand for at holde msig oven Van
de, og til-Ost blev det foreslaaet, at
jeg kunde benytte mig as falste
Notes.«
Spsrgsmaasl: « Hvem fokesiog
det?
Smrx —-- Det blev foresiaaet af
Mr. Hering, som nu staat her un- »
der Tiltale samimen med mig. Mr. «
Hering troede, at vi snart kunsde
dækfe dest hete»
-Sp.: —-— Sig osj hvovledes dis- ·
se Notes blev udfækdigeL ’
Swa —- Naar jeg inibvislgede i at
erkende mig siyldsig i Falstneti. saa «
var det, fotdi feg var wobstng i «
dotie, idet jeg sit de floste asf de pas 4
den Maade indtmäne nge. Hvad
angaar felve Falstneriet, saa havde
jeg in«tet«dekmed M bestillr. Jeia hav
de abdtxig Pennen i Haand for at
gsre det. og san Mk at det blev
gjvrt «
Gier wogen Krydtkovhtk siger (
Stensland videre: ,,Jesg antager,
at jeg paa ioisse falfle Notes laante
40(),000 Dollars og nied Rente der
af 60t),000 Dollars ialt.
Hvot Pengene bleiv af.
SP.: —- Hvad gjotde De med
Wen-gene?
Sv.: —- Jeg trvk, at omttent
75,000 Dollars dem-f gil til niin
Subdivision i Joving Pakt. Omlr.
75,000 Dollars git mesd til at be
tale min Geld til Chicasgp Natio
nallibanh og 150,0(.)0 Dollars til
den Mand, af hvem jeg lebte Einn
wood Attierne. Saa var det nogle
sfaa Aar lenere, at jeg gav mig
i Kalt »med et nyt uheldsiiqt Form
gewde, Milwaulee onensue Cso-opera
tive Storc. Vi inlorporerede, havde
Aktier udstedt og folgte dem. J
Vegyndelsen faa det loben-de ud. VI
folg-te mellem 80——40,000 i Smar
partic men faa faa det ud til, at
der itte var flere at blive af med
paa iden Maadr. Vi var netop
Færd nie-d at aabne, osg Penge maats
te- ftaffes til Veje. Da var det, at
jeg laante de itsvfte Beløli Paa fal
ste Notes. Jeg trot, det var 218.
lIOO Dollars.
Sp.: —— Hvad blev disfe Penn
lsrugt til?
Sv.: -— Til at lobe Bande-hold
ning for. Jeg hat-de tun lsiden Jn
cctegfe i Butitten. Mxine Attier beløbs
fig næppe til mere end lsmn Doll
men ieg følte mig forpligtet til at
tsde sinanciel Hjælp.
Sp.: s-— Betalte denne Butit ne
,7en Sinde nxoget asf Pengene ,«til
dage?
Sv.: -—— Nei. Det viste sig -1t
være en Fiasko.
Sp.: —-- Hvosr man-ge Penge am
tkent blev tabt i ForetagendetZ
Sv.: —- Det blev alt tabt. Jn
cet asf de 218,«()0 Dollars blev til
lagebetalL
Her folget saa en Fortlaring af
FranstzensSagen En »Savings Tel
ler« Frantzen bedrog Bauten for en
s; a 7 illa-r fide-i -fo«r omtrent 868,
")()(). Han blev opdageh men i Finst
nlingen twede Stenslanid, at han
tun havde ftjaalet 88,000, og If
Frygt for, at Spatebantstunderne
stulde trwtste dekes Penge ud, losb
Ezan instet foretage imod Fran«tzen.
Førft senere vpdagesde Stensland, It
Frantzens Tyverietsbeløb sig til den
nævnte Sum, 868,000. Ogsaa dette
Belob blev dætlet ved falste Notes.
Paa Sspørgsmaaleh Hvorledzs
var Blankens Fsocfatning da Te
iejftse, spare-de S·tenslansd:
,,Maa det vceke mig tilladt at sigc
nosgle faa Ord til anin Und-Wid
nin-g. Jeg venster itte Na-ade, jcg
Jentek tun, at der ftasl vederfarxs
mig Retfærdighed. Hi. Dmmner, jeg
davde ilte uærlige Hensigter. J:g
bedrog aldrig nogen op til den TE·).
Jeg hat-de heller itle til Hensth
it gsre det da.
Das jeg tejste bott, var jzg ck
lomplet Brug. Jeg havde ille sovei
10 Nætter. Jeg tænlte tun pag
it flygte ellet begwa Selvmord. Jeg
gar saa ræd for Retten og Reis
ioahan-dlingerne, at jeg ille troede,
ist jeg, lunde udholvde denn-: Prove.
Jeg gav min Søn »Power of Ak
korsney« og lendte ham sen-re mine
Jnftrwktionek.
Da jeg forlod Chicatgo, var de:
en Kassebeholdning, i Folge Br
ierne, paa 1,100,000 Dollats. In
sog ille en Dvllak deraf. Jein to;
Inn med mtig mine Klæder og mel
Tem 11——12,000 Dollarg, som jeg
bar-de tjent ri Juni og Juli paa
Iteal-Eltate Transættivner for en
Jeknbane.
Flngtet fra Chieaga
Jeg var halt-l fra msig set-v, da
eg med et stdmgstvg reiste vct
im W. Jeg hast-de tlcke siddet
i min Kupe over en hailv Time, før
jeg blev bovidtftløs. 50 Mil øft for
Chicasgo tom jeg til mit-g selv igen.
Da jeg kom viil New York, følte jeg
mig stecken og ttslbragste halvainsden
Dag der. ·
M havde den Gang 8350,000
indesstaaende i en New York Bank.
Hvis jeg hwvde villet, kunsde jeg
sbasve hakt-et det hole. Men jeg gjjorde
det itte. Jeg tun-de have faaet Kon
tanter Paa min Livsfovsilkiinsgspw
lice, men jeg gjovde det iille. J Ste
det gav jeg Ordve til mitn Søn,
csm at overdtaege al misn Ejendom til
Vanlens Admsinisstrcktiom
Min Hentsigt va.r, ait alt stuldc
blive ovevdraget Kredttorerne, saa
Dollar for Dollar kunde blive dem
tislbagebetalt Lige meget, hvor ftor
Straf jeg faul-, saa sial jeg ikke føle
mig sum en Mond igen, føt jeg
faar betalt alle Kreditvrerne hvert
cneftc .J)ollat·
Hvis jeg nogenssinsde komnser nd
igen, og der er Liv nol tilbage i
m»i«q, vil jeq vie mine sidste Daae
til den Opgave.«
Herings Bekendelfe beftod ver
fentlig kun i at tilfta.a, hvad Stens
land havde sagt. Hat: tilftod fu:
Metdstyldighed men vilde kun heru
de, at han havde hansdlel som sm
Herres Tiener for at hsjcelpe ham
ud af Forlekgenhedem
Da Fothøret var til Enide, faldt
Dommen, og de to blev sendt til
Stastsfcennslei.
Man ser, at det er den sgumle
.-·Ji«stor«ie: Mænd, folm mener det cer
lstg«t,konsmer i Knibr. og die stal
tedde sia ud af Kniben ved et lille
Fis, faa ingen opdazqer dem. De
has-her paa bedre Tider, men i dct
Sted bilsiver del længere jo værre,
og ssoærere bliver det bestandigt at
tilstaa Brod-en. Mosvalen er den:
Vær altid diig selv, sogfaa, naar du
kam-mer i Kn:·rk«e. Kan dsu ille hiel
pe dtg felv, fasa væt det belendt, Ho
spr, des bodrr.
Minister Hitchcock refignete··.
Andre Fokandringer
i Wafhingxton.,
J Onsdags tog Prcosiident Nonse
oelt mod Jnsdenrigsminifter Hitchs
cocls Resignation, der flal træde i
Kraft til 4de Max-is 19()7. Sam
tidig lundgjorde Pxæsidenten som
fin Hemsigst at fovfreimme Jamcs
R. Garfield af Ohio der nu er
Horporations - Kommissionær, til
Jndencigsminifterpostem
Hitchtocts Resigncrition hat sin
Grund i marligt Helbred Pia-si
ltmten modtog ftmks hans Rest-gnu
ticn, for han havde ved flere Lei
lizlxeder i Lobet asf del sidste Aar
lazit Markte til Hitchcoclg dasaklize
Udieexkde og hcnitillet til ham It
stippe Byrden ved Kabineksaxbejdei.
Saus-Banne Henftillinger tog Mini
stean dog sinitet Henfyn til. Han var
Icftcmt paa at se Enden paa den
Fcrfølgelfe, han hat begyndt insod
Landiyvene, og ønsiede for øvrigt It
fortsætte til Enden as Roossvelts
Adsministraticim
Hitchcsccks Fasmilie blev imxidlew
tid tangere jo meke allakmeret an
g-aa-:nd: hans daarliige Udseende og
tusttxttdede ham vedholdende til at
jage HviL Men end ikke det forflog,
før han nu set sig bokritavelig wun
zqcn til at trælle sig t«ilba-g.e.
Landloimsmiissionckr Nichards hat
ogfaa resignret og folget sin Chef.
Hans Eiterfølger er ikke udnævm
endnu.
Minister Movdy blivcr
Højesteretsdomsmen PM
fidentten kundgjvrde i Qnsdags Ju
stitsnrinister Moodys Udnævnelfe til
Domkmer i de fmnede Stute-IS Ost
efteret til at fylide Vaoansen after
Dom-neun Brom, socm trat sisg til
spl
l
Gage for nogen Tid siidem — Will.
Henry Moody a-f Massachusetts hat
ocerset Justttsnninisjer fiden 1. Juli
1904. Tidligere var han i over 2
Aar Flaademsinisftier. Forusd derfoir
basvde shan repræfensterset sin Stat i
54de 55de og 57de Kongres. Man
much han vil trække siig tilbage fra
Departemendet vied Jnsletider.
Frautrigs uye Ministerium.
Premierminis ter :
Clemenceau redegør for
dets Program.
Der hat nylibg vceret Minister-l
stiste i Frawkrig. Da det fransie
Parlament den 5. ds. traadte sam
sme-n, fremlagsde Premierminnster Cle
menceau den nydannede Regt-rings
Brxgram for denje. Bilandt andre
Reformet foreslaas:
satt-eng Gennemsørelse as Loven
om Aidskillekse af Kirke og Stat.
Vedtagelse as Lov om Alderdoms
Pension for Arbejdere og ny Lod
givnsing tisl Betryggelse as Arbei
dernes Fagsoreninger samt Revision
ais Lovgivningen awgaaende Grube
ar.dejde«rn-e.
Bestræbelsersne for at insdføre en
denkokratisk Aand i Heeren og Tjess
nestetidens Nedscettelse til to War
samt Usskaffebse as Kvigsret nden
sor den militære Tjenestetdd
Lekteksie i Skat paa Vindyrkere.
En progressiv Skat Paa Jndspeg
ter.
»Ja-a benan Prenxtkeren .sjærtk,
ask Franskriig ikke bør indlade säg
paa noget i Retnina as Asocebning
eller Svækkelse ais Landets Forsvar.
J den Retnsing siger han:
»Grun-dlsagt, som Republiken er,
paa ærlisg Fresdsvenlighed kan oi
med Stolthed sige om den, at den
ikke nogen Sinde i de 35 Aar hat
truet Europas Ro og Frev. Men da
Verdenssreden hvi«ler paa Vaaben
mag-t, tør vi ikke afvæbne, bhsi om
vi gjorsde dette, vilde vi sjerne Ga
rantien for vedvarenide Fred og vor
egen Uasfhængighed
,,Jndtil den lybkelkae, men enidnu
fjerne Dag, da Mag-uns Herre
dørnme ask-fes, da er det vor na
kionale Pljigt at vedligeholde Lan
dens Forsvarc Tillige maa vi em
hygigeligt opretholide sde Allsiancer.
som ivi til Fredens Bevasrelse har
indgaaet smed andre Magre-r, sar
»ve-l som andre ven-.ska.belix«(e For-bin
delser, hvis Værdi vi allerede hat
set.
Regeringens indenviaske Politiik
synes udsprceget demokrastist og solle
lisg. Den hat ogsaa Parlamentet
med sm. Deputerettammeret gav den
es Tillisdsvotmn as 295 Stemmcr
mod 96.
Da Psaven sann-ne Daas Ast-n
modtog en Genaiiveslcse ass Clemencean
Pirogramtale, saade hans Hellighedt
»Den sranske Kirke er forberedt par
al Slaas Forfølgelse. Den hair alle-«
rede visi, hvilken udsmærlet Mod
stansdsevne, den er i Besiddelse as.«
Dest synes os eIers, at den ka
tolsske Ksirske singen Grund bar til
at klage, saa lcenge den nyder Re
-ligionsfri)hed. Den burde unde andre
Kiirkesamsuwd samme Rot i Fran-.
kvia som desn selv nnder i prote
stantaske Lande.
Danwskshcs-!Ic’«(stitscr
,.Oscar H« af Scandinavian-«
Asmsevican Löinie anckom til Christian-I
fand den 4. Nov. Kl. 7 Aftm Akt!
rel. Den W feile de.rfra iqu deni
17. Nev. og ventes faa til Ner
York den 27. Nov.
Ærbsdigst
A. C. Johnson Fa Co.
Dunst Koloni i Montana
Jgennem Sammerens Lob hat
der været ført Forhaadlinsg mellem
·uwderise"gne’de Peter Aiwdersen, Sid
ney, Dawson Co» Montana, og
Pasior H. Hatt-sen, Kenmare, North
Dak., om at stasse and-i og bil
lig-i sLianid til en danisl Kolonsi. Vi
kenldder Landsmceads Optncerlssow
bed paa Regeringslansdet ncer Sid
ney, Dawson Co., Montana, der
tan saas i Henkyoslsd til iden alsmtin
deliigie Hamesteadssslsou Vi hat Eige
lcdes sitrest os en Dsl godt og bil
ligt Jernbaneland paa sammt Egn,
oa »vi anMOsaler Lawdsmæwd at
famsvirke med os til Sag-ans hel
-dige Gennsemførelse ved selv at lebe
Land eller at scette Penge i Jorda
sendet.
Vi skal beredvilligt give mundt
ilig eller skrisftlia Osplysnsing til dem,
susm maatste ønsle det.
Sidney, Dowson Co., Montana,
den 22. Okt. 1906.
»O. Hansea P. Anderson.
Om Jernbanelandset, der i Oden
staaende er omlalh kan mseddeles,
at der er sluiiet Kontrakt for 17
Sektionser Land, som er beligyende
imellem Regeringsland, hvor der er
lag-et Homestoasd as -Lawdsmænd,
men der er endnu en Dei Hamestead
at saa Der hat været delle Meissn
xger om Maaden at gøre de 17 Sek
tioner tilgen-aelige for Lansdssmæn-d,
noale bar m-eni, at der burde dank
nes et Aktieselskab eller Kompagni,
cnidre er bange for Fælleseje oa vil,
at der skasl sindes nogle Personer,
som saar Sløde Vaa hver sit Stykie
na saa kiun dertil har Rei osg For
p-liaii-aels-e· For Eis» asi der var 17
Mand, som hver sik en Sektion.
De kan jo saa ordne det paa sin
Maade ved ai over-lade en Dol as dszt
til andre. Der er sorsiellsia Pris paa
Lan-dei. De R Sekiioner er til 85
pr. Art-e, o·a de 9 Sektionser til 8250
pr. Acke. Dei kasn vcere, asi der ved
Udsiylninaen maa soranidres noget
Ved Prisen, da der kan væve For
stel paa Landeis Godthed. (
Der vil jo c-g«saa falde andre
Omkostniwger lpaa Laiwdei ved dets
Udslniknina.« En Dei hat lsovei at
taae hver sin Seliio«n. De, som frem
deles vil have Del i Lan-det, maa
sit-als hencvicnde sig iil Un«derteanede,
saa der kan blive for-anstand Reise
for at befe Land-st. Vinteren staat
sor, som lan vansleliggøte at se
Landst, oa Rontrakten staat kun
60 Dage, og det halve as den Tid
e: snart aaaet. En as den sorenede
i««anssle lutherste Kirles Priester hol
der Gudsstjeneste i Sitmey hvek
Maaned.
For Konsiralkeng Siylsd oa den
mer sorestaaende Vinter maa der
absolut hansvles strals. Min Adres
se er: .
Rev. H. Hausen, R. 1, Ken
msa-re, North Dakota
,,Je,1bar:vsoksetforfoer
delig, fiden Mantmsa gaiv mig
.8i1triko,« er den noksaa morsomsme«
Munde, hvorpaa Thersfa Syll, en
l:lie Piae i Gardnkrsvillh Nev» nd
ckrvkter.fig i et Bron, som hun strev
til Fabrik-interne af Dr. Pederks
Kutsko Det fer nd til, at endog
Bømene fkønner, naar en Medicin
er fortjenstfulsd o,1 qør dem and-L
Dr. Peter’s Kuriko er ikke en Apo
thek-ek-1nedicin. Den kan kun Absol
des gennem speciklle Asgenter elltsr
fra Fasbrikanterne. Skriv til Dr.
Peter FashrneychSsons Co» 112-·
118 So. Hoyne Ave» Chicag:o, Jll.
.-—-,—— G
—»Dcmsieten« udgaat to Gan
ge ugewtkig og koste- 81.50 per
Unng « " F
vv