Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 06, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «xlauscwren«,
11
- ,
Ez
Z·
SUCH li
Ix ,
»Is
- »kl«
et hacvugencigt Ryheds og Lp
lysningsbcad for
det daujkc Rock i Amerika,
I
udgaok Tctdbag ssa FI. e N-.1«.1.—- ·
om Am» i Fmstud il.-·«)« I 5 s «-: «
States og säw c Udhuiki(:.
ansdcden
Bcaitz Nebr» Tmzdag d ci. November 1906.
I »Yattgkeren".
! det eneste danste Vcad i AmerilaJ
. der udgaar to Gange om Um,
ijudgives af »Danifh Luth. Publ.
T« Honie«, Blair, Nebr
Prove- Numre sended frit paa
Forlangende
v
!
15. Aaer
Bryqn og Hitchcoch
.Trusts fternples fom
Fokbrydere.
Frihandel sont Middel
imod Truftondet.
Saa horte oi i Fredags Aftes to
as Nebrasias politifte Bekomtheder.
Demotraterne Gilbert M. Hitchcoct
og William J. Bryan. De taltiz
begge i Germasnsia hall for fuldt
Hug. Hitchcock, der er Demokra
terneo Kandidat for Kongresmand
sra dette Distritt, taltse sprit. Han
svar et Stytle henne i sin Tale, for
vi tom tilstede. Det, vi horte, an
git Demotvaternes gamle Ywdlings
»isfue«, FrihandeL som det traf-·
tigsfte Middel msod Truftondet. Han
pegede paa, at Vater fta vote FI
britter tunde tøbes billigere i enco
pæiste Lande end i dette Land —
noget, som vi jo har hart saa ofte
for —- og faa mntalte han, at vort
Bygnsingssmateriiale var alt for dyrt.
J Forbinsdelse dermed fremhævede
han Guoernør Cum-ming »Tai-its
Rioismn Jdea,« den saataldte »Jo
tva Idea« og spursgte, hvorfor oi
itte hasvde Fremftridtsrepublitasnere
i Nebraska, hvorfor vi itte havde en
,,Nebrasta Jdea«. sOg saa gsav hatt
de revublitsasnste ,,Standpatters« det
glatte Lag.
Hoor oidt Hitchcoct har Ret i sitt
Betragtnina at Frihandel sorn det
probate Middel mod Truftondet,
det tsillader vi og at betvisole. Thi
Trustene tan godt rætte hinandcn
Oaand over Atlanten og sdet verr
fte ved Trustondet, efter vor For
staaelse, det er, at Konnt-nan
een drcebes, de mindre Fabri
taitter og Handlende umsu«liggør:s.
Og det tan Frihandel itte oft-arge
Derimod er vi not af andre
Grunde med paa Tolsdrevision
Vore Fabrikanter bør itte bestyttezl
faaledes, at de holder Priferne i
deres extet Land høiere, end hvad de
tan feel-ge deres Produtter for iI
11dlan-det. Det er en Misbrug af
Beftvttellestold For Reiten behe
ver en Fabrikant jo ikle Besthttelfel
l
ten-gere, naar han tan begynsde at
sende sine Fabrikata til Udlandet oiH
optaae Konturrence der. i
Hitchcoct stuttede saa med en per-z
sontltg Henvendelse til« Vælgerne otnql
at ftemme for hatn som Konsareål--«l
wand. Han hasvde vonet shalgst een(
Gang men fejlet to Gange. Haut
vilde gerne tunne sige, at han havde
ræret ovenpaa den halve Tit,—-4
hvad hak- kkydkede med en Iine’
Anetsdote. l
Saa tom Bryan. Han irr-I
troducerddes som »Verdens betont-»
teste Statdmand.« At di idenne’
lille By siulde nyde den Æee at fe’
og here Verdenö bersmtette Statssi
masnd!! Nu Oel-hatt tout-hatt
er et meaest almindeligst Mennesie at
te til, og han havde heller intet
ualmindeligt Udseende. Han er let
Paahcena, der stulde give ham er
tendelig, nasar man hat set Vor-»
trcetter at ham. j
Men saa hans Tale? Den varj
nu flet itke saa ualmändelig ·heller.;
Den var god. Han har meget let«
for at tate, let for at get-e stg for-;
ttaaelig,dels ved illustrerende S-maa-1
fortalltsnger. J
Ogsaa han talte om ,,Trustg,«:
men ttte om Frihansdel lom det»
probate Middel tmod dem. Han
git mere lstge los paa dem. Han
«vtlde got-e dem ulovlige, der
stutde gtsves Lode, som stemplede
»Im-fu« som Fovbrhdeke ltg alle
andre Fonds-bete Forbrhdere ttal
man tote eegulere. Dem stal man
ttratfe, sotn ide spetjsner.
hvorledes set-an vttde here stg
ad for ved Loh at see Auen-«
eller MIMW til
Forbtydere, det fik vi ikke at vidr.
Maasse han ikle sit Tid til at addit
le det—hwn havde tun en halv
Tisme til fm Raadighed.
Men fokøvtigt fasndt vi Mr.
Btyan lidt thowfekivent her. Thi
pasa «amme Tid fom hasn holdt paa,
ast Forbtydelset itke flulde regun
1es men fvrbydes, fttasses, og li
gesaa »Trustesne, z"aa pri
fcde han Præsvdent Roosevelt for,
hvad han hat gjott og got imod
»Trustene.« Og han vil jo nehp
itle ru»inete, men tegulece
sg lontrolere dem.
Naa — hvad Btt,an er som
Statsma-nd, det er der jo i
Gran-den ingen Anlednsing til at
dainne stg en Meninsg »m, faa lænze
man nckrmseft lendet ham tun som
politisi Taler og Agitator,—— lige
saa lidt som man kuwde danne sikz
en Meniwg om, hvorvidt en dygtig
politiisl Journialist vilde blive en
dygtig Statsmand Bryan er men
sie allerbedft paa sin Plads, thr
han nu er. Lan er utivivlsomck cn
Hædersmansd, en Mand, der for
Alka mener, hvad han gør sig t·l
Tsalsmansd for. Hm hat jo gjort
Spingninger. Men det spgte hin
rsgsaa alt fortlau, at det var For
synet, der havde stasset og saa me
aet Guld, san det MJaaL han «il
sigtede med sm »Frisølv-Teori.«var
naaet under Guldftandatdm Fol
let havde faaet Penge nol mellem
Hændetne, faa Frisølv-Teokien nu
par overflødig.
Vman ziemte itle at lade og pai
dsx, at Jst er hans Jdcer, Prcesident
..»-·-fe«oelt praltifeker. Dei hasvde
Elle været uvasfende, om han havue
indkømmel Roosevelt, at de MI
cipper, han pralttseter, er temmelig
gamle ca modne hos ham selb. VI
ved ja, at han pmltilerede dem a«
rede som Politichef i New York II
fenere som Gnvernst. Hvor loezxse
fern-d, han hat holdt paa dem, ken
der vi illr. Men forøvrigt er Theo
dore Roosevelt en Perlonligkyed,
der næppe er anlagt for at prakti
fere laante Teorier eller Prinripi
Per. Hvem af de to, der saa hat
storft Net til Padent paa de oms
handle-de Teorier, det ladet vi dem
om; men unget, der er naturlig
fremvokset asf Usdviklingen og For
holdene her i Landet, det kund-e oel
nol mere end een fremlynel Mand
faa Øje Paia—endog wesentng pag
famme Tib.
Jsmddlertid et Agitationen jo
nu til Ende for denne Gang. J Daa
svil Folket ved dets Stemmer af
gsre, bvem der stal staa for Stoer
i den nærmeste Fremtid. Men lasds
os blos beholde Bann-sum jin-;
for andel saa for at Være som Re
PuIblikanernes V sa a g n e
Samvittlghed.
Nækmest Nordpolen.
Løflnant Peary slaar
alle tidligere Reforder.
Han naak til 87 Gr. og 6 M.
nordlig Bre«ddegrad.
Fka New York meldes 2. Nov.:
De Forenede Stater holder nu
Relovden for længst Nord,
neinlig 87 Gr. og G Min. Det er
Løitnsant Robert E. Paar-v af U.
S.sIJdarine, der er naaiet faa langt-l
Den ihcerdisge Forsier naaede ilfe
Nordpolen, lom hatt haabede at gøke
med del fcetlig bnggede Fartsj
,,Rooleoell,« men han trænqte sig
frem ncermere til Polen end Her
tugen af Abkuzzos Elspeditiom
der i 1900 naaede til 86 Gr. og 34
M. Nanlen naaede i 1896 til 86
Gr» og 14 M.
Hvatd Peary hat udtetlet og
dsjel meldes der om i folgende Te
lagvam lll herberl L. Brldgenmm
Sekketm for Peaky Akctic End i«
Netv York: »Hopedale, Les-«
bkador (vi-a Twillingate N. F.
Nov. 2.)—Herbert L. BridgemsaH
— »Roosevel«t,, overvinstrede paa
Nordtylftcn af Grantlansd, noget
Nord for Alerts Vinstesrtvarter.
Git Nord med Slcedsek i Februar
via Heckla og Columbia. Forfnk
tet ved aabent Band mellem 84. og
85. Graden Forbi 85. Grasd i 6
Dage. Storm opbwd ern og af
«brpd vor Forbindelsse med Hierwe
stationer og drev os Oft paa. Noa
ede 87 Gr. og 6 M. nordlig Pred
-degrad over Js, stasdig driventde i
øfilig Retning. Sptste 8 Hunde poa
Returen Dreo Øsst paa; forsintet
af anbent Band. Naaede Nordw
sten af Grønland i forkommet Til
ftand. Dræbte Mostusdyr og
retsuknerede lang-s Grønlsandö Nord
tyst til Stibet.
To hjælpetropper mod Gren
lanst Nordlyst. Den ene reddedeä
af mig i en Tilst-and, der grænfede
mod Hungersnød. Efter en Uges
Hvil Paa Roofevelt passerede vi
Granilands Nordkyst Paa Sireer
og naaede et andet Land i Neuhe
-k-en af 100de Meridian PaaHjems
scjladssen lcempende ftadiq med Js,
Stokm og Modvind. Rooseveli er
en storartet Jsbryder· Jniei Dis-ds
fald eller Sygdomstilfcelde i Ets
peditionen.«
Dei er feloe den telegrafifke Med
delelse, Verden hat msodtaget fn
Pearn Bridgesman udtaler, at han
oenter Penty til New York i Lebst
as 10D«.1·.1e. Stibet meds hatt-Z
Mænd pag lommer senere.
Pearn fejlede fra New York paa
ncerveerende Etspedition i Midten
as Juki 190-J. Stil-et Ende-seyen
fom hat baareit Ekspeditionen var
bygget for Øjemedet af New Yorts
Arctic Club og hat kostet 8100,00().
Rooseoeli hat en Befcetning af 20
Mand under Kaptajn Bartlets
Komm-anbo. Peaky forliod New
York fenere ozt git sprft paa Stibet
ved Sidney, Cape Breton, hvorfrn
de sejlede den 26. Juli. Senere
rappokteredes Sckikst ved Dem-ind,
Lnbrader, den 29. Juli. Der-km
styrede Ekspediiionen imod Gren
l.1nd. De paåferede Cape York den
T. Aug. og naaede Etah paa Gren
iands Nordtyst den 16. Aug. Jmisds
lerttd hasvde Etspediitionens Hinl
vedamver Seit beføgt forstellige
Settlemenster paa Grønland og staf
fet Hunde sior Elspeditionen Ved
Etah tog Roofevelt den sidste For
fyning nsf Kul ombord fra Crit og
sejlede derfra med 23 Estimoer onl
lsokd oq omtking 200 Hunde.
Alt synes at vcere gaaet efter For
trdbeitemmelfe uden detie, at Peam
ille nsaaede Polen. 208 Mil var
der tilbage. For Peary foklod New
York udtalte han stor Tillid til, at
Foretagendet stnlde lytles. Alle
hans Mænd var erfarne i Nord
polsetspedition Det siges at være
Peakys 7. Elspedttion Efter at
Peaky havde udtali sig om deresz
Bintertvarter, sagde han: »Vi vil
lplive i Vinterkvarteret til 1. Fe
bruar 1906. Sasa vil di begynde vor
»Dash« foie Polen, oimlring 500
Mil. J Selstabehsom splget mig,
Vil der lun blive to hvide Mand,
den ene en Liege Pan denne Tut
Vil der blive en Slæde for tyver
Estimo og fra 6 til 8 Hunde til
hoer Sl«-de. Hver af Sleederne vil
føre 500 Pund Hundes-M Stibs
bisiøjtet og Te. Mine eneste Red
slasber vil blive en Reisendeö Theo
dalist, en Lommesextsant og en Kein-I
nenne-ter. Uagstet ieg er overbevist»
om, at der intet antan Lisv sin-;
ides paa disk-se nge, vil vi medftre
to lette Rifter.«
)
; Band Klædning skulde beste-a as
»en Intende Pelz og Zue, Bist
nefkinxds Benklæder og Sælstinsds
sStøvler.
Robert Peary er sfødt 1854, og
han er frsemdeles Cisvilinigensiør i
11.« S.s Marine.
Lønsforhøjelfr.
Fra Philadelphia, Pa. meddelse,
at alle de Mem-d, som er bestcefriget
paa Pennisybviansia Banens Linier
often- og vaftentfor Pitsburg, vil
faa en Lsnsfochøjelse saf 10 Pro
cent. Forlyøjelsen kam-mer henkvcd
150,000 Man-d tilgsode og vil koste
Banen 81,000,000 om Maaneden
Vil stemtne for Hnghes.
Fra Bussalo, N. Y. fortælles: —
Jsohn Cz.olgsofz, en fremragende polst
Demokrat her i Byen, erklærer, at
han vil stemime for Charles T.
Hu»g-hes, den repsublitanfte Kandii
dat for Guvernør.
,,Lige sidien Mordet pasa MaKEn
lcy«, sagde Ezolgosz, ,,har jeg følt
det som en Sskam a-t bære det famme
Navn som den nedrige Snigmoder,
og jeg bar bestrebt mig for i Ord
og i Gerning a«t Iægkxe for Dwguh
at jeg er en oprigtig Amerikaner,
fom afskyr flige Voldshandlinger.
As denne og andre Grunde kan jeg
ikke stotte Hearst, men vil koste min
Mem-me for Hughes.«
Sturm i Racine, Wis.
Fra R«acine, Wis» meldes under
29. Okt.: Adftillig Skade er i disse
Dage anrettet Paa Skae i Racine
.s,")avn.» Havnediqen oed Ida-buchle
kset arise-J af Søfolk for at væke en
daarlsig Hudretninkh thsi siden den
blesv bnget, hat Hunnen under
Ztiorm været meget farligere end
spr. En hel Del Skibe, som lau i
Harmen, sda Stormen begyndte,
maatte spgse Ly i Flehen.
Scandinasviun - Ameri
can Liniens 2 store Juki-Eiss
tnrsioner afgaar fra New York med
,,Os3car ll.« Totsdaigen den S. De
cemlær oq »C. F. Tsietgen« den R.
December Motten 12 Middag.
Jndfend fnsakeft Haandpenge, saa vi
kunne refervere Dem Plads i Rum
mene sfsor 2, 4, 6 og 8 Personen
Hilsiriv esler besøsl Hovedkvartsereh
126 E. Kinzie Streck, E-hicago.
Aabent Sondag til Kl. 1..
DampskibcsMotitscr
»Unit«ed States« af Scandinaviasn
American Lsiniie har forladt Chri
stianfand med 550 Passagerer og
ventes stsil New York den 13. Nov.
Pasfasgerer for Chicago og lcengere
Vest kan wenns 2 a 3 Dage fetten
Ærbødigft
A. E. Johnson Fa Co.
-.—.-.-——-——.--—..—
The Lutheran
C ommentaky.
Den fulstændige Udgave i C
Bind sælges nu for 89.00. Den has
før vceret folgt til 824.00.
Denne Pris er udsædvanlig lav.
og Netto plus Forsendelsesomtost
ninger. Det er os en Fotnsjelfe
at vi kan paa dette Værk spat
vore Kunder saa meget.
Lad os faa ederz Besiillinget
inden Oplaget er til-folgt
Daulfhjznth Publ. conse
Bkait. Nebr.
I , - » J
iyilt oq list tlanltl Landsmann ;
-W
s Fern-date, Caris» Syst-das
)den 21. Osti. var der Konfirmation
i den danste Kirte der. Kirlen var
fmult sdetoreret med B«lom-ster, Vei
ret var stimmten Kirken var prop
fuld aif Mennessten 18 unge Men
nester (8 Piger og 5 Drenge, hvis
Forceldre alle tilhører Menigsheden)
bekrceslttede deres Daabspagsi. Deres
Nasvne er Hatty Bownil-sen, Don
lald Bonwnlilsen Asmy Anderson,
Flora Bonnsiltsen Valdemar Ter
llelsem Bothilde Terlelsen, Inder
itle Jakobsem Cecsilie Jalobsen,
:Hans Petersen, Thieres-se Petersem
iAugust Petersen, Hancsine Peterfen.
iMaatte Gusd nu eje deres Hjerter——
Der taltes paa Danft og Engelsl.
Der var Bamedsaab ved samnne Lei
lighed
——Jewell Ja. Past. A.,.
Lind har taget imsod Kald fn
Scranton- Jewell Virkfosmiheden i
Ja. Past· N. P. Clemmensen hat
taget imod Kalsdet fra Graetinger,
Ja.
s-— J Sonddags stulde Paftor M.
N. Andreaer i Easton, Cali"f., holde
Jsin Asfskedsprcedilem og i Gaar vil
»Ide han med Familie begive sig paa
Vej til hans nsye Hsjem i Waupoca,
Wis De maa altsaa vaere und-er
Vejs i disfe Dalge.
—-.Kirlelig Sarnlers Re
daltør anholder følgende pi
tante Udtryt af sen anonsym andsew
der si ,,th.«: »De Præfter, der
overvandt sig til at tale, var, Psaa
en llnsdtagelfe ncer, fuldstcendisg fri
lfor at ncere Drømme, der gil nd
over deres eaet Havegærde. Oa de,
der itle talte, de stumlede Hvor fved
det oifte ha:ardl, naiar man, opfyldt
af ægte Unigdomsdrømme, kom i
Selflsab med flig en Slumler.«
Det er en af Dseltagerne i ,,det
sstore Ungdomsiftævne« i Chicago,
,,en af de un.ge«, lder giver de til
fledevcerensde Prcefter saaledes. Hvad
Jst-on fes-a »de unge« har at sige til
dem, der blev hjemlmeZ
— Past. F. M. Krisiensen af»D.l
d. K.«, der for et Aars Tid siden
ai Heninn til sin Datiterg Helbreds
tilstand reiste til San Louis Obisbv
Salsif., hsar beslnsttet sia til at reife
tillmge til sit gamle Hjem i Kansas,
da Klimatforandringen ilte synes at
have forbedret hans Datters Hel
br-ed.
— Kasserer reimt »Sk«an-—
-dina-ven« af Z. ds. og flere andre
Blade beretter om, at ,,Dansi Bro
«dersa«m»funds« Overtasserer, J.Chr.
Estilsdsem Præsidenst for ,,Standarst!
Nordan Co.« i Chirago cr forfsvuns
det, eftierlsadende en Underbalance
paa 820,000 si Broderfa-tnfundets»
Kasse i
Efkilldsen indtog en fremtrædendex
Stilling blandt de danike i Chicago
Han hol-te eaentlisa til de stille i
Landet oa var en Mand af den
saamle Stole,-jcevn via prnnlløs i
fin Færd, men tildels netop derser
lvar hasn asnifet ior at vcere absolutl
solid i ølonomifl hbenfeende Eli
lers var han fo heller sikle Gang pas-as
Gang bleven nenvalgt til Overj
lasterer i Brosdersamfnndet, enJ
Stining, hem km havde den«-de il
omkringg«15 Aar.
Des mere overraslende lom da
Efterretninsgen om, at han " Aare
bis i stigende Grad hat forbrugt
betroede Midley dæklende sia over
for Giterivnet ved Hjaeilp af falfte
Værdipaspirer. Saaledes oasaa vcd
Konventionen for nylig i Council
Blusss. Estildsen fremlagde her il.
S. Bands til et Beløb af 318,000
og asttesterede Chects paa Banker i
Chicago til et Belieb af stzmlx
oq Revisionen fattede niol i-n«gen
Mist-aile sinnt det til vigfe maatte
Tal-de lidt mcrleligt, at der «i Rap
per-ten af Lste Juli svar opføtt
sk37,218.58 i U.S. Bands, og mt
tun 818,000.
thter at Estsildfen var gsenvalgt
til OveraKastserey Vedwg Kommu
tionen at nedfætte hans Løsn til det
halbe af. hvosd den hidtil hat-de Me
ret, og dernwst, at Ober- Kasse
reren fit minsdre Raasdiighed over
Swmfundeis Pensge, idet dsisse i
Fremtiden anbringes i en Bank i
selive D. B. (S.B Navsn og tun lau
hcsves ved Pawstrift af Oder-Pre
sidenten og OsvewSekretævem Dei
var denn-e Or«dn0iwg, fom hidfsrte
Effildsens Fald.
J Siedet for ftkals ofter Konven
tionen at gasa med Modlemmier af
Eden elsekutisve KOmäte til Chioago
sfor ast faa Pengene awbrwgit efter
sde nye Regler, fovegav Gstilidfen
Nødvensdighetden af en Reer til Jo
wa sprst, og Fresdaxg den 26. Okt. »
blev der-for fastsat sont Datoen, da
Medslsemmer asf den etsetutive Ko
mstte tun-de mløde ham i Chiran cyg
fasa Singen ordnet. Men en Uges
Tid før ncevnte Dato rejfte Estsiliv
sen im Chicago, itdet han i et Bresv
til sin Psarttner i Forvetningen med
delte, at han saa itke nogien Udvej
til at st.asse, hbcrd der manglede i
Broderfamfiunsdets Pen.ge. Og d-:
O«ver-Præssident Vogt og Oder-Vice
præssideni Liarson kom, lo.nsstantere
des det, at i Stodet for s26,000
indesftod tusn 85,000 af disse Pen
ge i Bankerne. Desuden oplystcs
det, at Esiildsen hsaivde haft III-,
500 ai D. B. S.s Midler anibrsazt
i Stenslands Bank. Af diette Be
løb ivil en Del Vom-me tilbage i
Disvidender, og Esiilsdsens Undevstud
E Dunst Brodersamäunds Kasse ier
Saaledies ud til at blive lidt under
820,000. Da Eskildsens Kaution,
der var stillst af amierikansske Sil
kerheds Kompasgnsiiey udgjorsde 825,
000, er det bessvegne Beløb altfaa
mere end !dcekiset, oig Brodes-swme
det svil nceppe komme til at lide
noget direkte Tiab.
Dei oplyses videre, at der itke
er anlagt retslig Forsplgclse mod
Hr. Estildsen. Dei vilsde bliive Sitten
hedsbompagniernie, der stulde aøxe
det. Men Estsildlens Huftru, i hoiö
Navn deres Hjem staat, hat er
klæret fig villsig til at overstrive
dein-, der er «vcerdfat til s15,000,
til Overprcesident Vogt. Og Verdi
Papirer, der lyder paa o·p til s9,000
men ists-is virkelige Værdi man ikke
cndnu kender, er ogsaa overftrevnr. ,
En asf Eskildlens Venkner stal
have erklæret, at hatt vilde betale«
en Femtesdel af Un«d-erftuddet, hvis f
der var fire andre, der vilde gøre -«
.- «
l-igsefaa.
i
Z
i
!
—- En lill«e Retstelse. Jszx
»Danfteren« for sidste Tirsdag uns
der »Im C-hica«go'« er Mtg. Pasior
Peterlens Adresse angtvet Nr. 76.-3. :
«
L
«
s
" l
N. Talman Ave» siulde have Været
Nr. 765, North Washtenaw Ave.
»F
T
EugktlfkTZiEfkafdvog
For de, som ønsker at tilegne sig
den akturate engelste Udtale af en
gelske O d, da er Ulvestads Engelss
Dunst Ordbog langt den bedste, ved
at den angiver den best te Udtale
af ethvert engeglst Otd m at btuge
danste Bogstaver og ved dem angive «
den bestemte Lyd, som stal bruges ;
Ved Benævnelfen af engelske Ord. —
Tillige er der fuldstændig Forklnting s
cver Meningen af ethvert engels
Ord, sont er angivet.
Denne Bog er absolut den bed
ffe for Nykommere hertil Landet og
anbefaleö ftem for nogen andeu.
f
l
Bogen er paa 730 Sider, Uny
med letlæselige Typet og er nestesk
2 Tommer tyk.
Prisen er 82.50, ftit tilsendk.
DAlekl PUBL. E008F,
sum. mag-c
y«