Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 02, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mkleinen-arise E
fpugte han om der mon itte var
nogle Reiter asf zip-ihrigin
iki e d tilbage
J. FOR-IT
Iirkelist Centrum i
se
Mkteligt Centrum« hat i Mid
ten ais Okt. holdt et Forhttndlings-Z
msde i Kobenhavn Vi meddelerz
ftlgewde, der sitkert vil interessere
todte Leser-, est-er »Kr. ngl.«s Re
ferat fta Onsdagsmpdet den 17.
Oktober.
Osni Eftermiddagen førtes en lann
og bsvceget Forhandling om EmI
net:
Hvorledes bliver vii
hojere Grad arbejdendei
Kristne?
Dirigentem Piaftor ngmrd
Brejninge, gav forst Ordet til
Stiftsprosvst Peder.fen, Ritze der
begyndt med ast tilstaa, at han nee
rede Tvivl om, hvorlvidt han var
den rette Mand til at leg-ge dette
Spergsmaal frem, da han for det
spva ikte tunde siges at staa i det
egentlige Centrum, og for det andet
ikte tsunde fige om sig selv at viere
ganfte fri for et vist Masstepi med
Jndre Mission.
Med enfyn til det foreliggende
Spotgsmaal maatte det irrt-rom
mes, at Centrum hidtil havde ftaaei
sbetydeligt tildage ikte alene for
Jndre Mission, nien ogfaa over for
den grunsdtvigfte Kreds, særlig efter
Vannelsen æf Kirteligt Sam
fund«.
Hvad hat man egentlig, der tan
taldes Centrums Arbejde?, sputgie
Taleten.
Mon det itte i det versentlige be
fiaar i ast give en Sckcerv ved et
Msissionsmpde ellet til et Forenings
for-manle
Man kan noevne Menighedshw
fene, men nwn det ikte er Jndre
Mission der udfører Arbejdet i
disse?
Hvorfor faldt Balgene til
tirtelige Udvalg faa tarveligt
for Centme
Gmndtvigianeme sit 8, Jndre
Mission S, rnen Centrum tun 4
Lægfolit ind der-i.
Mmuge fort-get at vise det fra
sig med en Wtkning om, at hele
den store Beveegelse fra de andres
Side er »die! Geschrei unsd wenig
Wolle«.
M stmt Tales-en itte un«de:
vurdevsde Betydningen asf »aan-del·:3
Still-M saa vilde han dog sige.
at det itke just var en Opgave for
Gent-nun at represewtere Stil
heben. Man tan- heller itte ass
vise Sagen mied en Vewding om, at
der tkte et Pladö eller Brug for
Ientmms Akbefdr.
det
ud
Jo,detvarnetopen·Opga-Veiati
Vers-ge Wdommen mod Grundt
vigiwmies mene Sammenblanding
Of Iristeftgst osg humant eller verdä
ligh og invd Jndve Missionz Hang
til W Sineevershm
W Täter-en fsulsde ssge efier
anoendt iaa
We til Centrums Passivitey
Dei var ganste vist Etke godt,
Tndrpmmede Ialetem orn vi, der har
lang Tid til at dyg
lriggesre oS til Vort Kaid, i: te haivde
Forellen af, at oi betød noaej mer
nd en kmilten fioni helft Ver eller
Povl, men alliaevel var der Grund
til at betcempe denne atadeknifte
forlorne Beerdighed
Findes der Højtirteliahed hos Cen
Ikums Præster, saa er den itte min
dre hos dets Lcegfolh de er altfor til
bojelige til at oder-lade det hele til
Præsten
Taleren ncevnte bl. a. Aarsager
ogfaa den stærkt udbredte Indi
vidualisme inden for Cen
trum, der maaste for manges Ied
tommende fette til Fotnægtelie ai
Orden vaa bis-se af Kristendommens
Dogmer, hoortil toim den ftsore ,,døde
Vægt« af ligegyldige, fort
Centrum siebet omtring nied.
Zorn Midler til at blive mer
lebende arbeidende Kriitne, fremder
vede Tal» at det var notwendige at
blive af nied Hsjtirteliahe
den, at komme til at føle An
ivaret over for Meniabeden, Ia
blime den døde Væat tvit, idet
man burde lade Vcere at taae Her-.
t"t)n til, hvod de ligeanldige vilde
fige og tcente om Preitens Fortnn
delse og Vettelfe
Hvis noaen vilde iiae, at Cen
truim iaa faldt lige over i JndrseJ
Missir-si, Taa vilde Taleren spare
at han vidite itke, hvor det bar ben.
men om saa stulde ite, faa var detij
hvert Fald bedre end intet at nettes
Taleten stuttede med at udtale etl
indeklsigt Ønsie om, at Centrum
maatte komme med i den levensdei
Menigheds Arbejde
Efter at Dirigenten bavde bran:
Jndlederen en Tat for Foredraaet
gav han Ordet til
Stiftsprovft Jacobi,
der indrømmede, at Paduas-hol
«deren havde Ret i, at han itte egents
lisg hsrte til Centrum. Foredtaget
wilde not vinsde Tilsluitning fra a n:
dre tirtelige Retninger,
idet de vilde si3e, at der sit Centrum
lige kwad det tiltorn Taleien ok!
Mistante om, at
trumsvræiter itte troede paa ndkzets
Helvede. Fandtes sandanne Pest-I
ster. iaa fandtes de i bvert Fai-«
itte inden for Centrum· (
Ei Sekten-de for Centrums Pra-:
fee er dette, at de ier iteeth rka
sig felv og mildt paa an
dre, og de got ingenlunde For
dring paa at vcrte de enefte Kristnr
forstellige Cen H
Daumen-L Dette er Centrums
For-del —- dets Svagheder liqae
navnlsig i Modlssdeden og Wing
stelsen, som bunder en stor Dei i
Selvtritit
Pastot Ba r f- e (Centrums For
mand) fremhævede ogssaa denne
Centrums Ejewdommelighed, at dct
".I III-s
Smet sln Piave i 9 Aas-. The «d«L-fi" US e hu :«: -«1.·«.... «
lnskea note-k- VZIO latet Islnsge L-:n; «,-.«,..-.Ls..-s .,:- : . » «
Liv- r spiv (;i«-.
,v- nun-usw« -’-;kf « ; «.-1«x -k ,
" ss VvMIsI «-,«ia-·!sk«-i:s»
-L"’I W pde um« 00 bo- im. cskseou ohn
wiggssok ni- k’:--«1
-·—--.«
, . , . s
THE LARSEST UMPZ IN Ilib H UKLD . . .
«..-n J
zre fu«-Hi txt-helf ensky kost- in Un- c-« Imtyy « n- d so l.-«- H N stu- ,
its-·- -.1N«rs.)««:«bluumas As Zwequ «». » «I s- :« .«-s- j« » «
o s-« » Ju-- c« m Ida-I u h - « -« - Z( s« -·- se stik s. .
sec, ! --x Mit-nip- Atem-meh- por mustms any-- c »Ob« .- k «
phwlu in. Tismpnh tthssJilthsviiår 1 v- H- is 71 - YLJ
sind-sitt nslssokknssmy Ironi«»s-m»«tos1s ( l i-«I «..l - I- M- ,
sinkst lum- nhn he hol It sy- im s- III I» . «« l« KIND-I essy E(
um«-. Lo- s- »v- ts ssk l unt-»Ist- um unless esp-: I. « .
lu- di scrlptnss k- ils ten I» U . . .
I. I. cÄWIAL Sei-I Pai. Dies-b
IlUNcAPOLls. IlNI.
--- -C, » THL Hei-« il« -»I) « vs:«,», ,M,T«
- « u,k’«:«:« s« ,«" I
. » ,,»M«I«,-z, IF ««s W JHM i« U,f ' x
WWH , skss TANZMEI- «»,! »n« II- »Hlele - » Phy -· »O
, . · IDJ ,,I «y«- JFJJUL W-( « dnut » ! «- H
Do You so Flshiag os- «
Hunting«?--s-.. I
VACATION DA Ys ost- not do I r w better sont-tut rdso
stsom beauutut take ju North-t- ucoasm oajoyins Lds nehm-)
sttkactjon of outdoot lite.
lk you has evsk txt-W I of North-n- Wssoonsl on
hu o umwdtouly obtekntl thst do of cui most dass-Mut «
im- cchmt to the
UOZTI VIII-ZU VIII
At Its- ct those lik- m satt-mu- costs-s- snet soc-l- providin
wol-Wiens si- kusoasblo pries-. klug sssln it s
MAY Isq Inn s tut-alls- inlsaa mä inso
M III-. st- ss I
III-tout stumtmyosmllonhsm Muts-am
formt-W III- cs — MWÆIZQEIIOS
Ist-R-« « »
f. I. Tcssdsi.h
M two-I Ast-In
IT. Mut-. »Im-w z
Os-J-s-.s-UN-s
OOI
fcerljsg var Ttært i Setvtkitik og meft
knftede at praktisere deres Eis-isten
Dom i det dasglige Liv.
Jovrigt vixde han opmnntre Cen
:ru:n til at tage fat pag Arbejdet
E Mensigheden
Tyfketue paa Bornholm.
LI: Tystetne nærer stor Interesse
for Bornholm, strisoer »K:. ngl..«
fast man pna mange Mander Bedi
ser for. De dar alt tobt ssere stotc
Ztenbrud vaa Nordsiden as Øen ng
Irioer dem med ftor Energi. Og
Use-m der om Zornmeren bar gæstet
Den, oit vide, at Tysierne udgør
Hsvedparten af Tutiftsttommen.
J Zandvig Dg Allinqe tales der orn
onnmeren lige faa meget Inst sont
Tanst, U Ved Zandvig er der op
ført et ftot HoteL som er mft lige til
LIts-met »Strandschlofs.« I
I Nu bar Tnsietne ogfna tobt Ho
:e1 »Helligdotnmen« ved Ro, et af
Bornktokms smntkefte Partien Ef-;
ter boad ,,Bornh. Apis-« meddele!,I
er de: .HofvinHa-ndter v. Colster i«
Berlin, der bar tobt Zlottet ti.l sin.
17:.1ari».1e Zon, der allerede til Vin !
tet tommer her Oder fIr at sætte fu
ind i Sptoget I
Der ftal Vckre Meningem It DcnI
time Mand stal Jfriene fm Værnr I
viign i Danxuakt og fenere fege
dansi Etatsbsrgerret I
Votel »Hi-lli;do:nmen«, der bar
en henrivende Belitqenhed hu
Pladg til ca. 70 Gerfter og stoke
Restaitr.nions!-otaler. Kobefuw I
men er ubotensdt. I
De nve Fri.tncerter. Om
tort Tid blsivet de nve Frimævler
med Konq Frederits Billede tastet
nd pas Martedet og spredt over det
sanfte Land. I
Foreløbig bliver det dog tun dens
Art der reprcosenterer de starre Be-I
lob fom 10, 15 og 20 Yes Meer-«
ter, da man ensdnu bat tilstrwttelfig
af de andre. .
Medens Marterne fsr lavedes i
Frantrig, bliver de denne Gang
producerede i Tysiland. Den fran
sie Grad-r tom nemlisg uhekdig fu«
sie Akker fkdst.
U·dbrudt Arreftant. Den
xsolfte Arbejder Julien Potziemfts,»
.der sad artesteret i Natftov fots
Mordfotspget mod en nolft Pi:e,I
bar forleden Nat set Lejlighed tilat
btnde ud af Arreften.
Fmgten er foregaaet fauledes, atI
san fInst hat siyttet en Seng fra
Muten, hvorefter han er ttavlet op
Ha den. Med en Jernstang, svm
Inn bar brudt los fra Bcenten, hat
Inn staaet Hut i Taqet vg derefter
kravlet op gennem det. Fra Ta
gset hat han -ved Hjælp af stimmen
bundne Tcepper og Lagenet siretfn
ned i Hadern hvor han et sprunget
wer Mut-en
En gammel Bilcegger
ovn, der ihensved to Hundrede Aar
hat trodfet Tidens Tand, maatte
forleden vige sin Plads has Garn-d
eier Niels Nielfen Egegaatd pr.
Gadftrup, for at etftattes met et
nneke og mere tidssparende Banne-»
apperat.
Denne gamle Bilæggekovn er i;
FI. »Hei-seine Tid.,, et ualmindetig"
smiwtt Essemptat i sit Stegs. Paa
dens ene Sidestnskte sind-s en bit-el
htftorisi Afbxildnsing samt en lastinst
Jndsttift, paa det andet en lignende
tlfbilstnring og Aarstallet 1730.
Ved Nedtagningen fandtes et
Stytke, hvis Billede var vendt ind
nod Ovnenö Inder-fide Dette fere
tillet en stok Pottrætmedaillon af
Jeedekit den 4., pruni-et as en
Trans, hvotover les-D »Rigetnes
beabs« Gt mäwdre Stykte betet
knsdsvidete Aarstqllet 1748.
-5..--.-.
ka- « Ist-sc
Kartoffelhssten et nu
endig paa Wgnem sitivei der
sen-W asf Okt» og det tsrte Bett
Iar ovemmde punstigt for scheidet
ued NEW.
Uwyttet et næppe en Mit-del
)-st, men M der et af Vetydning,
terlstg for ngens sydlsige Sonn-,
soc-r deime Ast-de finster wogen
solle, et Ave-Meta- fjcpbue Sod
ed, idet W er We sg funkt
e, soc de ebbet en M Meer
et handelte-te
Hielt-en zeugst On Qui
MMWMMsM
Ist, see m sW i Æt
III-I Ut- W M
Sssnmdwgdsismkq
III-Us
FMW
l Sælges direkte kra Fabrikken og paa ingen anden Maadr.
lle sparor lra s75.llll lil sUlllllll
; Nimr Des- knlitsr ist Wäng Plain-. Imer Do ljl "Wll()"esals" Pris. Do
« mitnle livacl li strnmcsntkst aktuult koslesk nwl Tillxkg us vor Wlmlosuls
Z Prisllt Naslr he, sum mange esmltln got-. las-per et Hut-n til «lk-0mil" Pfl-,
sim liestalcsr lles Misllmnlssnstllmsesns lkutjkslssjo »F andre Uclejltek De ds
)
il teile-r hanc-l l·’0rthnsst0. Kinnmleisiom og llvml lum hist-UN- nl Skiljxamwmt
: Alt slvtlts loher up lIl im »He-)- sStII lim- et Hund Er cost Ikkp nnk vka
H at spart-I
l
Eies-J- ·
smau og leite maanedlige
ssnklss pas PMVS hvor som beist.
lli bei-m- Fragte-h
i Vi iiisizilisr Fragt »F allv- andre Ting pim l«’0rh-imi(i·
» tin-eisi- «iii(lt iiii iiiiii esgesn Hisksistiiiiig
i iii imipks thun-seh isiiii »in lies iiavile preis-ist dost i Puiirikitom
i lic- in .;i kkkis hin-sittli- lieknk at ilet er iiimiiigt for os at Fort-, som vi
x’.-i- N) sit-in est sei-i i«iii(1·ic»mmi«iit, ist« vi nie-il list-san stok Lethe-l
-i;:i-i.
kai. ins-primi« ist III-no i esn iilies liy ellek pas Landst. sum vi kein goko
iiss i Nesw Musk. iiiien Hishi-ask tm- dem. der malt-assi- dok Vi Wer
gxiiiiiss Pius-mir »k- Hmlisr i Hi ite. «
« iji Chr-»in i"«r i: »Mir wiss-s iinosi oiiiiwr Mangel i Tone. Aktion.
i«’ isisik its-n - iiosi Miiicsipiiss iiiHi eii etiivtsr Wiiig Pikinsk
F»
-
i
; .
c
I
i
---«--«--(ss-’
i
De besiovek
iini linzx- iiikss Hi Knisilssg — s-siii Hist-il
kikni pl iii tie« « k- li- i)· is i Viiixkxzi miin
« El Pius II. Hin - - ni. .ik-x
; nich-ins «'·-i III-«- » iss s
I lagen penge i For-laut
I Vi isii sit-m- esi Wiiikx Piaiio iiid i et Milka suiii Ist-ist lljem i Do
i-’»i-e-iii-iies Stute-r paki Horte mit-n at fort-inge- ii0gvn Fi)r:ikii(isi)etdiiiig.
Dersin Pianoot
skkss isis iiiiskssissitiiiisncies ottor 20 liages Prove« i Don-s Hieni, tust-i- vi dot
De pr ikkis mai-o korpiistisot til
dem-m De iænkek pas at kgbe et Pia-m ai hvilken som heist Fabrikation
»sp
’:i-«;.—r s »i. g- « sit-zi. i-.«
-'-i·s- lI«Ii-·i«o« ·«.«ik ilis «..i
Betalingsterminer.
l 57 Ass- ksr iiisr fubkiineisei ug suigi
4o,ooo Wlag Pisa-zer- lies findet-»si
iis 7 Nat-z nimmt-konnt Miisikskulisr »i(
0rk6isitka- Adieu-» Musik«-wri- og ist-»
tessokpr. Dei- ksk man-o ist« iijsesiis Haus«-r
i bestes ogen Stet, rimisligisis iinjzi- i
Don-s Nishi-lag Vort Kur-sing iiiiipi
holde-r Nin-no og Ast-essen
Msacolln,0ultsk· Ist-po. Zitter. M
Io—— Ihnen-sie sit Sile disse liisiriiiiieiiter
can isrisprmiiicokos paid vokt Piiiiio ved
Aiibkiiijxisise at von ..iniitmmeiit-iil sit
tachmeiii«. dei- er paienterkst as os ug
ikk·s iciin sie-is nie-d ii-«ge«t mutet Hain
WlNG UliULinc f’3i—rik·«,rtss iiiM Anm
mo Uiiiiiu ask Anselm-s pim Hiiiiimis Man-in
sum Piiinuesriw Kiiiislug sie-titles trit.
denne Bog.
Ispk ii «iii H Pisinm iiyjkiiiiiiz »L- Rimsi
Is isikisssiinii Urii Uhr iii«1ie«. sit Hishi-«
i- -:i- is i.i -.I·«.i»; i«..i:i(t i«i«.i tsk »sich »Hi«
—«-·-i".:ili ist-«- msmios l'i;iis- kssiis«i«-.ik—
while-i iiisii
seist-,
...
iiiis rmxiiiuii Xiiisiil l« ein«-sc V
-«« it isint its-neu Niivii »i- Ä
i( -p cis-me cui-pi-n uci og smo den til ot meet Dem
Nsvn »F Adresse so meint Vi vi? d« sinkt Instit
ein ANY-en oz giv- trii e · p sinniger
Pia-Jus
fis-sende- WiNu i«i.4x«ii«i·. uns-einen Wider.
zotaiingsderiniiiisr ist«-.
WlNG si- SON,
iiuii ibid Xin i « i;-,«k«i·« pxisp
k11«« «IIii« (i Uid ix ’s cis-fis ssf II iliii»
s III I«0-U-»0I«c fl):sz:, s-. n- Ins list-kos
Tiuk Loh-IT di· iiHl II »Hi. « g .«-. is m- ist«-r «i-i«-i
Irrt-«- m m»»·«i««(’«nisc H-»·.g Ei— ins wiss-«
sbssiif i«s-,.; Hi iiii O- I)i«iii tild» il« Ist I««-s, fis-«
iiiilisiiuiiler iiikiiiws l·Ji k·-it. ki;.-i sg—:i.i is
WiNG Z- Hc N. mv m) sog-In New YORK «
Si iiil iii Iicstleimumpnilis Nin-n us Acht-Am- .
'"1·lit- sinnst «i Umiplotes lniiiniiistitm til-mit Pi«
mi-(". tiiiiucmeii Piisck os lsetisiiiikistssnsiiiiri
soc Wicis Pius-ich «
si«
kq No. III-TM Nkw YORR
mass-ask- sehn-soci;
der itte ivar ansiudi, men gjorde
Jndtryl af ai være meget trei, staat
nu opftaldei i Hotel Brpnderslevss
Sal, hvor de: er Umstand for nie
Ien Omnærksomhed.
Der maatie fire Mond til at
iransportere Hjorten til Hotellei.
Moderens Dsd.--—Børnexie
faldt gradende i Spion. En Fifierg
Kone i Z.-Nisfuiii udeblev forleden
Dag fra sit Hjem Hun havde ver
ret paa Arbejde bog en Gaatdmankn
Heu-des fmaa Born var alene hjems
me, osg da hun ille tom hjom til dem
tm Asftenem faldt de omfider grot
dende i Stdn.
Om Morgens-Im da de ivaagneoe
cq fau, at deres Moder endnu ikke
Var kommen hieni, gis de den til
Saat-dem hvor hun arbejdede, for
at heute heade. Hun var gaaei dek
fra om Mienen, og der gik da nogje
rote-ne med ud for a! lede hende ov,
os- De fandt bende i Fl. «Rinai. A.
Tau« tiggende dpd vaa Marie
ikte lau-at fra Gaarden. Hun er ki
meligvis dsd af et Hieriesiaa. Hen
des Mond var ifie hjemmex han
fisker for Tiden i Rings-hing Ihde
R.i.g AalefanafL Ved Hun
defied siskes der i denne Tid mange
TM- Paa et Par Dage er der i FI.
,Notdsfj. Vensirebl.« fanget 10,000
Bund.
Indbydeife iil Island.
kra Altingei er der nu kommen
Xndbydelse til Riqsdazaen for 40
Nedleinmet, hvis Bei-g man venter
amkidig med Kongens Bei-g via
Island til Sommer-. Formanden
senstillede at lade ei Udvalg ordne
et ividete fern-du« idet han gis ud
ta, at Rigsdagen mod Glæde oq
cak modtosg Jndbydelsen»
Adresse til Rigsdagem
Ied Falletingsmaniden for Sor
lm0. 1. Valgtteds fZahle) et ind
stagt Andagende fka 591 Tieuestv
ollmnmwriergasfdenkaw
nmale Vatgcov sacht-eh at i
fremttden de, der staat i privat
Efenestefochold CTyewdeV faar find
Wut Iige med Kommunetnes to
ige Mom. Ansdragondet et den
ist M dei Udvalg, sont Mitwelt
il bät-e ach-M Waaenlde Lin-for
ageck om Wisse Balg
Jnvelek for en halv Mit
Ton Kr.ii-1An1tivn. J de
sWe Mkirwslolaht paa Nir
Igadc 41, Midas-h hoc Halm-as (
Man M der i Wsss of
W Md W Mochi en
!21uttion, der sittert vil samle et
iftort Publikum saavel fra Jud- som
Ifka UdlandeL
Der er Xdet qamle, kendte Jubels
"rer-Fir;na V.Chriftensen Paa Oster
»gade, sont nu opløses, hookifor dete
Lageret -- der til Auktionsforret
ning er vurdeket til over 300.00»
Kr. sial sælges ved A-uttion.
Tte nne Cementfabrit
se r? J Nsrresundby dreier alt sig
i denne Tid om Cement, stricec
»Wald-org Stiftstid.«, og det med
deler demasft et Forlydende am, n:
Hder agtes startet tre nye Gemeinsa
slsrillen Sag-spre: Teisen hat med
Oftasiattsi Kompagni i Ryggen de
ivoneret 10(),000 Kr. i Nortefundby
Dank som Sinekhed sp: de i dkt me
jProjekt interesferede Lodsejete, og
jlsande Gar-ver Klitgaatd og Oder
’retssasgsører Hammershaimb hat
paa forsiellige Steder karet sig Jord
« Alt med Cementindustrien for
Die.
Fra Aalborg telegraferes den
M. Okt. til R. B.: Sagsprer Tei
fen, N. Sun-dby, hat som Repres
fentant for Dstafkatisi Kompagni
tobt ca. 50 Tdr. Land Øft for N.
Sundby for 150,000 Kr» og Ce
tnentfabritken er deoved sitket. Man
begyndet i en næk Fremtid at bygge
en Udskibningsbro. Fabr-isten vil
foreløbig bessæstige 80 a 100 At
lejdere Samtidig hat et and-it
Konsortiunh tyvis Ledere er For-«
ragt-e Tygssttup, RotdaL og En
treprenør Lauritzen, Beim, taget en«
Diel Grunde paa Haandem stsdende
op til Øssassatist Kompagnis Grund.«
i
,,Ditlevshsj« brændt. Den
16. Ott. om Morgenen M. 4 op-·
seod ifslge R. B. Jlsd paa »Mit-vg
hpj ved Rin«gsted, hvorved Stuebygs
jünger smn det ved den fertige
Brand lykkedes at redde, nedbtændte.;
Den newreendte Staldbygning«
var assuketset for 15,000 Kroner
i Landbygningernes alnrinsdelige
Vtawdfoessktiwg. Samme Dag- Ef
tersmiddag er der bleven afholdt et1
imeget langt Brot«-forder men,
der er intet fremtotnsnet om Jl-;
dens Odium-R Alle Gaavdenl Be
boere hat vækei i Joch-» men de
hat kfslge R. B. alle Immet spdi
gsre dem Ansi. l
Dei er den Her-de Jldchtand i
Ost-et asf fort M« pag Musikd
egnen, sont Mc er blauen opllateL -
.-.-- I
Fund as SteTetter. Oster
jacnden seen qutavningen i Prog
It« M Wiss-c of Gas- og
W W Mad, freier Ut
« —.. —.—4.--—-— -.«-·
bejdeme paa flere Zleletter, Ia
ledes er i Lordags Vest for Byirn
eller ved Vestgronninqen sundet J
Stelettexz som syneg at stckmme
fta stote og kraftige Mennesker. En
keire If Lmnieme ou hele me) alle
Tcknder velbeoarede, andre noaet be
ssadigedc De meneg at hidmre fn
Krigem da Carl Gustav vilde ink
Smerter
Im inflammtvkift Ahn-muckte
Vilve have drcbt vok Sen.
Tr. Mark Auti Pein Pille th
hehe hau.
.si hesvnhte et du«-e Sk· Miit-O Im- es sen
Itllcicsk leis Iak schn- IUI haft-I beeh- M
sen-, oq n Reh- Iee stehe as Ver-h seen stsek se
Icm hemmt s W tust-st- ef he-, es an
onsmt htagu hei. I he- eeI hell-need Sche- da
ds- ieq im hcsgt h- . III II-, ei ieq her sldsm
wissend-e Bellt-. heI see see Ist cicfuhsmllth
is- dcsie sx brequ passe Dr. Imch Inn III-.
Mut mih stirer Imkeolmllkm Vor Sen has-e «oi
u Ist fihm kaum-tumman Ital. Den lep M segn,
» W tru- at tvts It tkke has-de gika has-a Dr. Milc
Iati kais Bud. her hialr vom act-stets esehltlleltss
etw- han ver-i Dsden vis. Its et smh also seh es
sen ver-law m st tos- Dr. Mit-'s Erkennst-E
Dei-sc stinkt, sue-, II.
Aea eet essen seh Reste-Its i Insekt es W
unsre rette stehn-g ts- seq laqu Ok. III-'s Im
Iei- Iiss. de et en sitt-r sur Ost des-hebt- es
Ists-Inm- snhas l Motses sahest-leh- ies he- til
e- ses seh Ists beredete-, eilst site hole
III- kesss sen Nile-the muss-. des-heim est
hem. II bringet hea- l Kamme- essshn he- eh
Ictsehksok de Iomhdm Mehle-nimm Strom Isi
sulggrnhed an hea- meqet gen-Ie- sehst-sehn
Isa. sc gez ital tun-ne Dr. Ums, st est set im for
Ism Pein stut, sum hua laku ei se M, les fest-s
sen Mc he der — s« s« M e krie. dilett- III-mu·
II· soviel-n feiger es Ist-nieset he- feksis state
«VI.IM-«e chkmlhler. Its-le eitel N sei I
sue-ihn oq h krirquhpmsr. III-hist
Dr Alle-s« Die-Heut c0.. Ell-Its las
AGENTER øNsKEs sss
nyc l l
sinkt-he Vers «UI1YNIIIIIIOUIM 00 ch
(«s-;k·1(-1xNIstsIt-c Zu lasset-ums um
cis-l Ilielukls »s- erhole-m l Not e tr
Istn til miss· treibst-Keime de STOII III-s
wmutmns LIM. Foss stock sltlsr. »- t
Iucht inmitten-L me sinkt Aal-Use si« »s
»in-»le- ngkset Indledeemec et stev fr
st.xT-Im1s«kts sites- ets. Lan-Inm
cl- Iik Anlechiaffll El ort esse-te. Slmv
sic-«ltsk-’-tekkk.et use ko- ettttoklum e l
II VI
J S zklci.ssascbqbeft c. M besehen U.
chcAcOs ·
« sbslxostslsskc en tue-et ems
tulcn May-et o- klst Most-erst
Zog pas 32 Zuers, bettet. ket- De
tm ins tilde-un grati- moct lasset-dein
at et Ach-m Print-the til Form
A. s. Jowa cb.. lw Wesh. Ave. s
Unkosten-. - III-.
Ægte Dunst Restchen
(Fpk lange og smqq Bibew
»Ur Wolle Kannst-F s to Graden mild
og stark-re, 75c per Bund. Mc pr. i Bund
«Hollqndsk Melange No.1«80c pr. Bund
söe pr. H Bund.
»Holtan Mein-ig- Uo· 2 « for imaa
Biber, SU- pr. Bund, the pr. 34 Muth
Fotienhee porwirit vth Modus-lieu If
Iris-m Joche-thier- Rebst.
J. MEPHISle VII I. cela-ht- st»
onst-soo. stund-e