Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 02, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Ya: steran « I ,,Yanglaeren",
« det eneste danske Blad i Amerika,
—.--.
Zet halvxtgenqut »Es-z AS oq LU
J lysnmgst «rs6,: « I der udgaar to Gange om Ugem
det dauite Mit i v. -ss,»»’s, ; H udgives af »Danifh Luth. Publ.
«« xdgaak Tirg d o kx Ia ,’(: «- :«. s- G-» : H Honsc«, Blaik, Nebr.
..--» sum-c - »so-wo sm- i --«« « " Ä Prove-Numre sended frit paa
i Zinke- oq 823001 Udluudu · . I Foklatlchdc. I
" Vjcjik"," gikth Fkktdsxgdfsijovcmber 1906. 15' ANY
Minister Taft i Omaha.
Hvorfok Fottet bsr vælge
ien republitansl Kongres
Tritt rede-got f.or neunt
rende Adminiftkations
Handlinger.
J Onsdags Aftes nsd vi den
Ære og Fotnpjelse at se og here
Krigsminiitet Taft i Omaha. Han
cptraadte to Steder, fsrft i Bur
Jvood Teater, hvot han talte en
halvanden Time, sog siden i Bonn
Teater, hvor han talte en halv Ti
me. Der var propfuldt crf Monm
lter begge Steder, og its-at Ministe
ren itte lagde an paa at fremlalde
Biiatdsytringer, insanglede saqdanne
dog ingenlunde. Vi lagde fcerlig
Mætte til, at det ille var lyoad man
talder Bebel« der fyldte Salen, men(
langt Tnarere den ældre og bedre
Klaste as Befolstningen
Man tnn itle fixie, at Taft er
en »gli;ntende Taler«,og han syn
teg da heller flet itte at beflitte sig
for at glsimrr. Men man niaa lade
h.1in, a: Tun foritanr sig pna States
stnrelie, han er fuldt hjentime i.
txnd Ttiezccringen tager sig for, hin
torstaar at resonere og appeltere
til fund FornuiL og han tan udt.1!e
sig in.1!edeg, at Folt fokstaxuz linde
han vil.
Minister Taft tom herud i Be
sten sont tsn Reprcrfentant for Re
geringen i den ligefrernme Henfmt
at overlsevise Verl·;ekne okn Nødveni
dEJHieden af at verlge en republilansl
Aongtes til at ftøtte Præsidenten
i bans Reformarbejdr. En ftor Des
of hans Hovedtate beste-d af en
Gennensqnaelse ent, shpad Adminsii
trrationen har gfort for at læqqe
Bidsel paa Trnftene og indføre Ne:
form i Looene ansgaaende Rein-le
ring at Korporationerne. Han«gjor-s
de Ihr nd den Ide, at Demokra
tcrne, tom bovde betæmpet Presc
rsenten ftnlde tnnne give ham en
bedre Støtte end Republitanerne,
til bcsem han altid bar set hen for
at san Stettr. Han drsftede oghi
skrrlin Negeringeng Opgave og Pes
litil i Forboldet til Filipptnerne,
Kuba oa de fydameritanlte Renn
blitter.
Da Takt var Gtwernsr paa Fä
lippinekne, lom der en Del Meend
til bam on vilde have ham til sit
Kanne et Parti for Selvttyrr. De
var io vant til at gaa til de sto
rende Um alt, ogssaa om at danne
et vcilitift Parti. Hart forbød desn
tiet itle, men fraraadede det. Der
var 7 Procent, som forstod SpansL
on det var dem, der representerede
Jntelliqentsen Reften var uden
Danneltr. De bavde regnet nd, at
der var to Gange saa mange, som
kalte Spansl oq havde nogen Dan
nelle. sont der var Embeder. Duede
de forstvalgte laa ille, taa var de:
et Sckt meke (Latter). Men IMP
pinerne var lærvsilliae, lau de not
lunde ovdmges til Seh-ster De
ritde gerne leere Engelsl. Der var
nu allerede 500,000, der talte En
geist.
Mttnisteren gav en rigttg gsod For
staaelse af, hvor vanstelige flere af
Reaeringens Opgaver er at leie
iaaledes Pananmtanalens Ort-nein
ftrelir. Saa snart Konqresslen
basvde taget Beflutning om dens
Konstruktion beghndte Falk J
sperrte, orn »Ehe dirt hab den-un to
AM- Pubkikusm vilde ttke lade Ad
winsisltrationen faa Tid til at gsre
(
de npdvensdige Forberedelfer. »Am
rilanerne Inssiede alt spr Frokofi
nieste Dag« (Munterhed). Han ud
villede saa nidere hvorledes Rege
ringen havde gkjorl Kontraki om«
Arbejdels Udvsprelse, ilke for en vis;
Sum. men Konlrnltpren finlde hav ·
en vis Procent af, hvad den k»
siede. Saa var der sat en vis Tid,
da Mino-im flal vare fcerdig. Bli-»
ver den fcerdig spr, faa er det
Kontrattprens Bindian tager detä
lcengere Tit-, hans Tat-. Ali var
onlagl paa at spare baade Tid vg«
Penge. Der er allerede begyndt pan
Kasnalens Gravning, men seloel
Gravnsingen er iike det mnsieligf«e,I
del er desimod Transporteringen ak»
Jorden, sont udgraves Den man
iransporteres R a 10 Mil.
Dei var en Fornøjelfe at horc,
lzsvor Msiniileren iunde gøre Rede»
for alt. 4
Til Zlutninig fagde han, at Prac
sidenl Roofevelt var den niesl lon
servative Stalsrnand i Landei. Hirn
wilde umuliggsre Socialismen on
sni nnlden Radilalisme ved ai nd
rndde de Onder, som qiver dem
deres Llrgutnenter. Han holder ilkz
used nogen Klasse, men vil ai
alle flnl vederfares Relfærdsiahed
l
Sheldon elkee Schallenberger. -
.L«-vem er Foltets Mand?l
Dei er tun lidt, vi hat deltagetå
i occ Statspolitil ellet Valglam.
ragnr. Men det demokratisle Blads
»Wokl-d Himm« hat prajet os su
lustige, at oi fsler del som rigtiq:
at udtale os lidt nu lige for Val-«
get. I
Ncegtes Lan det vel ille, at Kot-?
xorationerne og da særlig Jemwa
Kerne i en Ratte af Aar bar haft
alt-for ftor Jndflydelse paa Nebra E
itas Ziyrelsr. Og saa vi intet ander«
Rand til at keformete det repa
kslilanfle Parti, saa ftemte oi Hierin
for en Sangs Stle Paa en De
mokrat til et loialt Embede, ja end
cs- til Glis-version Men hvotdan for
l·«older det stg nu med de to Guver
norlandidaier, Sheldon og Schal
1enberger? Hvem af dem er tcsiricliqi
Follets Mand?
Dei er mærleligt, og vel ende
hklt nuturligt, at naak en Mand
ladet sig stille for et Einbede, saa
taabek han altid paa stn Folleli·.1«
lud. Thti det er jo Follets Gunst,
del gælder mu. Stemtmeme gør Un
slaget. Men fkal vi gaa eifter Noa
lset paa Folkeltgihed, saa kan man
blive helt fortumlet i Hat-oder Vi
maa siue tilbunds i Sagen, om
muligt.
Det er ist-gen Hemmelighed, at da
Demokrasterne og Populistekne holdt
deres Statslonvention, ventedc og
lyaabede man, at Populiften Bek
ge, som ensbelendt Msodftandet If
lJernbaneinsdflydelsen sittlde blevet
nomsineret til Gut-ernst Men nett-v
fasmme deflydelse gjotde, at Berge,
blev Nat-eh og Schellenberger sit
Rominatiitonem Modfat gsit det ved
Newtbltkanetnes Statsionventsiom
Der nominetedes Sheldon tmod
Jembanernes Jndflydelse. Det et et.
Falte, svm like er til at komme
bokt fra. Men sich foreligget der
ogsaa Beviser sor, at Banekne ar
bej«der for og med Demokratetms
Kandtildat Schellenberger. »Omaha
Bee« hat lesvetet Bevis for, at For
mianden for Demsocktateriies Balg
koinite, T. S. Allen, hat Wstevi
med Baues-ne. Og der et udsendt
demolrwtstslle Blaslgbrert im Mii
sourt Pocistl Bauens Hovedkontor
l Linwim Der er ingen Tvivl om,
at Schallmberger jo er Inn-bann
nes Katwtdai.
Ei Of Stridsipunlterne her er
fertig Mgimqasht pm Damme
i Mem Pol Nie« Slat of de
tes Ejensdom i For-hold til anden
Byejendosm, eller de tun sial spare
ligedan Skat ack deres Ejendom hanc-J
de over Land og igenne.m Byerne.
Sheldon og den republikanste Plat-.
form fast-sey at Bamknc stal betet-I
SM som andre efter Versdien afl
deres Ejendom, alstfaa i Byersne spmj
af Byojewdom. Schallensberger oz
Demokcaierne holder paa det mod-;
satt-. i
Demokraterne har saa ogsaa ins-J
vet at gøre Kapital af, at de for-:
tret Passagetprisen paa Banetnes
nedsat til 2 Cenis pr. Mil, Stiel-:
don gør file det. Han u-dtalet fig;
Odem-m fauledes: J
»Jeg er inde for 2 Cents Pag-;
sag-er ,,fare«; men ikke fom den de
molkatisfe Kansdidai vil have dei«
Nogle af Bauerne kan -vei staa?
Ied at befordre Passageket i Statenj
for 2 Cents Milen, men en andeni
hlle Basne kunde henvisse, at den;
innen Rentet faak aif sin indfaiie
Kapital, som Prisfen nu er. Saa
innde Loven ikte gennemfsres. Lin-—
saa meid Maximum Fragtlov. Ens
saædan kan ikie sættes i Kraft
Detimod kan der gives en Kommis
sion Mvndighed til i dei enkeitse
Tilfælsde at bestemme Prisen baade
for Fragt- og Pasiagerbefordning.
Sheidon vil Retfærdighed oig nogtzh
der er lovligi, og fom kan gennerf
føres.
Slitttelig en lisle Reduktion-Z
!«emcrkkning af »Du-ruhn Bee«:
»Deriom de Jernbane ,,cappers«
on betalie Lobbyisier, fom forcetedc
Nominationen pas Schallenberger
for Guyet-nor i Siedet for Berge i
sidste demokratiske Smiskonventivm
iunde for-klare deres Hasndling .vc-’i
ai sige, at det var i«kke, fordi de
elfiede Schallewbergek mete, men
fordi de hasdesde Berge mest, sa:
kunde Demokraten paaiiaa, at de
ikfe var at laste.
»Dersom Jernbanernes vedvarens
«de Besircebelfet for Schallenbergsr
iinod Sdeldon kunde fotklates kan
ledes. at de havde iniei Løfte fra
Sckmllenberget, men de ftygter mer-:
for Shieldon, faa kunde Schellen
berger og hans demokrakiste Ven
ner endnu paasiaa, at de ikke var
at laste, o. s. v.
,,Men naar den demokratisie
Siaisiomites Formantd allerede ke
gynder at rane Jernbanekaftanier
ud af Jlden, ved at bekæmpe li
qelia Bestaining af Jemitianerne
saa skikier den klsvede Hov alt for
tydelig frem« o· s. «v.
Dei paavises kaa, at ,,m1mic-ipal
taraiion« vilde for-ge Bancrnes
Skat med sfra 8250,000 til
8300,000 om Amei- Og saddan
Lekteise var jo not en Gunstbevis
ninzi verd.
Deu ttldste Præditqnt
Fra London beretteg under ZU.
Oktober-: Om Rev. Thomas Lord
Oel ikke er,den ældsfte endnu levenioe
Prokft i Englawd, san er han i hsvert
Fald den hpjest bedagede af dem,
der endniu prædsiker. Rev. Lord spl
«der 99 Aar i April nassie Aar, og
fotleden Sondag preditede han to
Gange i en Kitte, hvor han havde
Kald for over 70 Aar siden. Begge
Prcedikenet blev leveret med Kraft
og Beltakewhesd
Mr. Lord hat bevaret stn kaute
Holdning, stn Spænstighed, Intel
ligenz og gode Humor. Han glæder
sig ved en lang Spadkseretur og
foxagter helle-r ikke en solid Misddag.
Syst, Huwmmelse og Hatt-se hat
shan sbevaret noget nær usvækskcd
og Sinn-wen er lsisge saa tlar og
frist fom i hanö unge Dage.
»Don et fsdt i Obw, hvor Fu
deren htwde en Lille Skvnmgevsprs
teininz sier lcrte han ogsua dette
Darm-wert Sisden flyttede Somi
lien til Northiarnpton. Her fik han«
Anledning til at optraede som Las-z
prcedikant og vifte saa gode Evne:,
at det blev bestem-t, han stulde stu
dere tsil Prceli.
Mr. Lord lan ikke give nogen
færlig Grund til, at han shar naact
en saa høj Alt-er og dog bevaret
sin Aands- og Legemsfvislhed Han
har, stger han, levet soim de fleste
andre, spist gadt og heller ttle af
flaaet et Glas engelst Di, dek'imod
har han aldrig brsugt Tobak i na
gen Form.
De, som ten-der den cervcerdizxe
Pastor bedft, siger, at han maa
siylde sisn the Alder sit gpde Hu
msør og sit lysse Syn paa Livet og
fine Medinennesler.
Stjal deres Vei.
Eris· Larson, Carl Johnsscn,
John Olfrn, Carl Magnusen og
Maurice Jaclfon, alle Arkejdere i
Grand Forts, N. D., blev sorieden
byret der fvr at gaa til Bena oq
arbejde for Joseph Gibson anber
Co. De fik Billetter til Reiten Da
Ioget naaede Benidji. Minn» sneg de
sia til at forlade Tioget. De blev sun
det oa genkendt as Agenten, fom htt
Iede dem· De blev stillet for Ret-»
ten i Bentidji. sigtet for Bedrageri,«
tilstvd sig styldcae og blev dø1nt;
til at betale 25 Dollars Mulkt ogd
O-msloistninaer, eller til 42 Dageg.
Fængfel i Beltrami County Fernng
l
l
sel. De havde ingen Penae og maat
te vandre i Fænasel »
Da sder er Mange! Paa Arbei
dere, kan næsten hvem som helft
faa Billet til det Sted, hvortil han’
bar hyret si·a, oa msange Løsgcengerel
Efoni ille aider bestille noget, for-l
sager at drage Fordel as dette.
Naar de saa kommer frem, nægter
de at arbejde.
Det stader naturlsigvis Folt, som
rlitl arbejde, og Trcelaftfikmaerne,
Jernbanerne og andre, som behe
tser tnanae Folh vil se at faa Ende
tsaa dette Uvæsen, oa det er for
holdslvis let, da der er streng Straf
for denne Overtrædelse.
»Dreadnaught« for lille.
Det sorlyder fra London, at
Adm«iralitetet har under Orden-ej
else Bygnina af Slaasiibe efter en
endnu starre og lrastigere Type end
,,Dreadnsoual)·t«. En as Grundene
bertil er den tyste Kejsers Plan om
at lade bygae Slagstibe, som stal
lnune taae det op med selve»Dreadi
naught«, og det lan Storbrittanietn
Haviets Hersierin-de, umuslia finde
sig i.
De lrastigste hidtil paa Kleins
skibe anvensdte Kanioner er as 12
Tommers Kaliben de bebudede nne
Stibe slal efter Hemden-de udtty
res med 1819 Tommes Kammer,
5019 Fosd lange og ljver svejende
sra 85 til 86 Tons. Hvert af de
nye Kæmpeftibe saar antagelig otte
as disse Kanonen som alle shl
lunne affyres . samstidia
Misund ikke Deres Na-bo,
om chan er lyfkelig, medens De er
-msismolvig, om hatt smäler, medenH
De fukker. Han er fawdsynligvis
sikke hell-Were send Dem: men hans
Blosd er rent og kra.ftigt, medens
Deres er bivlsst og for-giftet. Hans
Leder uidsster sit Avbejde til Fam
losmmenbed, medens Dei-es nægter
at am Fette. Ot. Peter’s Kurifo
vil bringe Dem godt Helbted, Ig
Felvfplgeslig giosdt Humor. Den kan
Mc erholdes af Awhhekete, men tun
fta lokale Agenter. Skriv bit Dr.
Peter Fahrney K- Sons C-o., 112
—118 So. W Asde» Wo,
Jlliaoit
Judicium Uroligheder.
Roinder og Born for-es i
Sitkerhed.
Jnsdianetne plyndret en
Wogn med Proviant for
So«ldaterne.
Alt i nogen Tid hat der gaaet
Rygter om, at Jntdianerne af Ute
Stamsmen paa Gram-sen af Wyo
-min-g og Montana var urolige. Der
er sendt Regevingsiropper til Ste
Fdet sfor Urolighederne, og for nogle
Wage siden lod Beretningerne paa,
tat Jndianerne oar omringede, saa
ldet snart vilde faa Ende med deres
Tvusler. Men de sidste Dages Mel
sdinger fra Sherridan, Wyo» lydet
paa noget helt ander Unsder Bl.
Ott. meldes, at en defører fva
HEooehead Mont» Aftenen forud
IVar kommen til Siherridam og han
iortal:e, at lder i Egnen cmtring
Moorheasd herstede den vildeste Op
Jidselie over Jndianetnes ngniw
ger, og af Fryat for vcerre Voldss
liandlinaet var Koinder op« Born i
JHast bragt til tryggeke Ztede:.
Indianerne hat slagtei flere Ostsee
fra Spear Rand-. Og ligeledes has
de plyndret en alf Spears Provi
.antvogne.
Dei synes, fom otn Jndsianerne
sftolek paa, at Soldaterne ikte sin
der paa dem. Hsvdingen Kantmpp
sial have sagt til en Scoutt ,,Me
no airasid Solldiers no fhoot.«
Det synes, fom om det er tru
ende Hungers-ded, der faar India
nekne til at plyndre oa tobe. Der
paa tyder det, at Utsessndianerne
paaftaar, at de ikte vil lade sig
tvlinsge tilbage til Utah for at fultc,
faa vil de hellere do. De gør For
drinsg paa, at »den hoide Judex-«
masa gsioe dem Potvder River Ballen
lMioorheasd ligger i. denne Dh«l)
til Jagtgrund
Soldaterne foger at faa Bonn-iet
ne fra Jndianerne, faa de bedre tan
komme dem paa ncert Hold og faa
dem i Tale. Saaledeg forføgte en
Afdeling asf 10. Kavaleriregiment
forleden Dag at sfange 50 Ponier
under 5 Jndianereg Bevogtnsing.
Hyrdersne flyede, da Soldaterne
ncermede fig, insen da disse drev af
nied Ponieknh vifte der stg 10(I
vcebnesde Jnsdianiere De satte op
et oildt HyL og Ponierne blev
,,ftamspe-ded« og flyede fra Solda
tekne. De ftød en Salve efter dem
og dræbte nogle Stykker af dem.
J Dag til Morgen lcefer vi om,
at Jndianerne har overfaldset og
plyndret noale Regerings Proviant
vogne og saaledes berøvet Sol-da
terne for Iden Forsynisng, de haardt
tiltrcengte. Blandt andet tog de
3000 Pund Flora-, sont de fordelte
og bansdt paia deres Poniier. Der var
intet for Kuslene at gøre uden at
forholde sig rol"ige, da der var
100 Rifler reitet imod dem. Men
sda Jndianerne havde tømt Vognene,
tillod de dem at fortscette deres Vej
i Fied. nga-a dette tyder pat, at
det er noget til Livsopholsd, India
nerne mangler.
Det sidfte, vi lceser, er en kor!
Mel-ding fra Sioux City, Ja., soxn
siger, at Hovdisngen Wohin Cotv Bull
af Sion Stamm-en oaa Mujoe
Griersons Annwdnisng er afrejst for
at msde ,,the Utes« og faia Fred
bragt i Stand. Det paastaas i
Sion City, at Uroitghederne fnart
vil blive endte, osm han ian faa Le
derne for Utestsamitnen i Tale.
Frygtelig Ulykke i Japan
Fta Tokio meldes under 29.
Okt.: 266 Fiskevsiibe b.lev i Gaar
overfaldet af en Orkan udsfor »Den
Gew, og tun 38 asf dem overstod
Staunen-. As 1210 Fistete ombovd
Brut-rede M mode-us omkring 100
kom til Stab-.
Tuns-um Mich.
Ei pludseligt Dødsfald.
—-—-Det var et af de bratte Bott
gansge fra Verden. Rasen-us Clau
scn Øst for Trsusfant gil osm Mot
genen ud i en ,,Swa-msp« for at
hugge Stange tsil fin Hønfegaard;
Gan var gslasd vg cfornøjeL Da han
git, bød han to Gange Fawel til
fm Datter og hendes to Born. »Na
stulde han i Skoven for ast fælde
Trceer.« Vor gamle Ven anede
iste, at han fes-v stulde fæbdes. Der
smenes, at han er xdød af et Hier-te
flag. De fandt ham først den nee
ste Dag. Mange spørgek, hvorsdan
tun-de det «vceke, at han stulede do saa
brat? O kære, een Ting er vist——
til m«ig og dig «lyder det saa·ledes:
Gør dia rede! thi vi ved hverken
Dasg ellet Time, naar Døden kom
mer. Derser lad alle berede sig.
—.Peter Hjembcek afgik ved Do
den S·ø-nsdag den 28. Okt. Han
var esn af de for-sie dansste Settlere
paa VefMMn aif Trufani. Han
efterlader fi,1 Rom og en Son.
Korr.
Viborg, So. Dak.
For lisdt Tid vilbage indbød vi til
Missionsmøsde Tiden kom og gif,
ng vi havde Møde, synes vgsaa et
godt Møde Prceiftserine Markussem
Lund vg Bondo var fasa velvillige
a: hjækpe derkned. Moderne vare
godt besegte—gennemgaaende. Der
fporedes ogfaa Glcede over -Ovdet,
Hm kaltes, vg heer maa man
zikeedc fig, dosg bliver Glas-den Aga
srm ikke ublansdet, naar man ihn
tommer, at der er Hinten som tan
cnnamme Ordet smsed Glæde, men
bliver ikke bestandige deri, vg ded,
hvad sdse hat hørt: oa der gives Tis
fcelde, hvor der endogsfaa ik.ke skal
megen Ovmærksomhed vg Jagtta
aelfesevne kil for at se, at det gaar
».Hjerterne saaledes Gang efter Gama.
FMAn kan ofte, fcerlig ved saadanne
Moder eller umiddelbart efter, ud
bryde: O, Gwd sie Lov for Nasasdens
Ord. Og alt Gusds er Naa«de.
»liaade hvad vi kalder va og Evan
!«Jeli·uim. var er de Slægter dng
’Genstand for stor Naade, til hvem
Guds Ord er kvmmet. Men forw
lfet, ringeagtet Naasdh hvilket An
f—vsar. Bedre for desn Slægt, som
Lille vil annamme Herrens Ord, at
det aldria var siet Lil den. En Mond
rejste sia ved Modets S·lutninsg og
saade, at shan følte, fvm om de, der
hasvde kalt, havide intet Anssvar for
Folgerne af det·te Mode, Anfvaret
lsiager Pan os, som hat høri, hvasd vi
vil aøre ved det horte.
——Jsm«idlertid hat Kvindefvrenin
gen haft sit Äms-mode fvm afhvlidtes
i Prcestebuset, oa samsme Daq var
der killiae Menighsedsmøde Et an
det antes afholdst den 8. Nav.
» -—(Hndel«ia er da vasaa Kitte
Ifaaen ackqjorh idet Domsmer Smitsh
ackgav sin Kendelse i Sagen, hvil
ket gaar ud paa, at de, som var i
Besisddelse ack Ejensdommem vedblsis
ver at vcere det. Gr.11ndtvigianerne·
svm mente at have den-ne Ret, fan
den altsaa ikke Dei var en privat
jMan«d, svm anlagde Sagen, J. P.
Danielsesm eller, sosm hans egenkljge
Navn er, J. P. Petersens men der
»vor jo faa noqu andre, sosm hjasp
:til. Det er snart tre Aar, siden
Sage-n blev anslasgt, oa til Tskder sen
det U-d, som om det vasr erlit, man
iønsfketl"ie, og ikke Sag-end Afgsressr.
k Kote-.
flommekew’ Excuwiou to the
Not-thut Wut and sovide
Vi« the Nurthsztom hine. litt-ak
sion dickem at nearly reduced mtos also
on ssle to the territoky imjicstocl above.
stamng and Tours-r sloepfns Gar-.
Free lkoclining Umir- Oaks and »Th
Bost of blvekyt11ing." For date of Mc
and kalt partic-mak- gpply to agent-I
, Chicago O Norkls-Wsstom UT
-"«e:.-...-«ö..;«s « « .