Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I «Yansneren«.
Ict halvugenliqt Nyhcds oq L L
n w mugöblad for
« det IVOz alt iAmemm
indgmlkItksdprs teon«s im ins-.
sum Ame-c i skmitud 49 «L « insg
"-Z:(1ter vg 8200 - Ich-»du
—. »e, »sp
J«
WW Wen
Nr) Ist-.
« f -A»« ·...-»- — -..« --..-- ,,-«- »«. --- ·— ......w
Blum Nem» Tirgdag d.30.Oc-tobei"1906.
I »Yanskreren«.
’ det enefte danste Blad i Amerika,
I der udgaar to Gange pm Ugeu,
Ijudgives af »Danish Luth Publ.
s! Honieh Blair, Nebr. «
PrøveiNumre sendeö frit paa I
!; Forlangende. j
,-»,«.-— — «-.. — --....
15. Aarg.
:
Fkygtelige Oplevelset paa Ssen
Fem Mcnd keddes vaa det sidste.
Fra Norsolk, Va. sortoelles sol
gende sra Orkanen i Syden:
Fem Mænd paa nogle Brug
stmnper, ud for Floridas Kost,
talte Minutterne, som syntesfaa,
mellem dem og Døden,—so·rslaa
ede, blødende, hungrende ogtørs
stende saa de en as deres Kamme
rater, hvis Lidelser drev ham til at
laste sig i Ser sor at ds, men ikte
længe derester frelste et Skib de
tess Liv.
De sem overlevende landede i
Norsolk sidste Fredag paa den bri
tiske Damper Heatherpool, der sor
tes as Raptain John Griedes, sont
lob derind paa Vej sra New Or
leans til Rotterdant. Blandt de
reddede er der en Guo Johnson sra
Brooklymformodentlig en Stan
dinao Disfe fein Mcend meneo at
voere otntkent de eneste, der bleo
reddede ud as 15«.
Te, tslligemed ca. 145 andre,
var beskcestiget med at bygge en
»koncrete vtaduct« sor Florida East
Coaft Railway gennem Florida
Keth og de var ombord paa en
»house boat,« sont om Ratten den
17. Oktober laasor Anker nd for
Kosten. kaanen, sont stng hen
over Kystem ramte Hugbaadenotm
kring Kl. l om Morgenen den 18.
Lit» og Banden bleo drevet til
Eos Kort ester sorliste Furt-jet,
og de 150 Mennesker kastedes i
Seen Baaden stoges snart i Styl
ter as Botgerne.
Mange as Mcendene bleo draebt
as stortTøminer, sont ramte dem,
medcns de søgte estek Redning.
Setz Mcend sit to store Stykker
Tonuner hcestet samtnen, det ene
20x20 Tonnner i Tykkelse og
Bredde, det andet ontkring 14Toms
mer og 20 Fodi Længde Paa
denne Tomnterslaade levede dei
tre Tagn, indt" de troede, Dsden
oar dem vis.
Eaa totn Kaptain Grieves sorbt
og staaende paa Komtnandobroen
as sit Skib harte han Steig om
Hjcelp og sik Zje paa Rast-m- Han
satte en Redningobaad ud og beug
te de sorgaaende ombord, hoor de
sit let Fode og bleo lagte i Sena.
Norsoll City Mission tog sig saa
paa at sorge soc de nodlidende, ind
til der horessra Kompagniet, de ar
bejdede sor, eller sra deres Sloegts
ninge.
Med det samme berettes, at 400
Redningebetter er slydti Land
mellem Forbserget Hatteraø og
HjnnalntRedningsstationpaaNord
Carolina-Z Kost. Nogle as Red
ningøbelterne bcerer Mærket G. R.
P» No. 18314. Mærket synes at
tyde paa, at de er kommen sra et
sremined Skib, og Antallet of Red
ningsbelter viser, at det var et stort
Silb. Sikkert altsaa Tegn paa et!
andet stort Forlio. l
Vort Fort-old til Japan.
Japankseknk
stql vedekfakes Reifctdighed.
Præsidenten sender
MinisterMetcalftil San Franck«-u
Tet gode Forhold melleut vort
Land og Japan har i den senere
Tid været truet. Der har gaaet
Rygter om, at Japan var ved at
blive fjendtlig stemt imod U. S.,
særlig bar der da været klaget over,
at japanske Born blev udelukkede
af de ossentlige Stoler i San Fran
-eirw. Præsidenten er bleven
baade bedrsvet og harm over Mel
dingerne om, at japanste Borgere
i—
ital have vaeretGenstand for met
færdig Behandling i California,
endog i den Grad, at det truer med
at forstyrre det gode Forhold, iom
hidtil har fundet Sted melleni vort
Land og Japan. Han har dekfor
beordret Handels- og Arbede
minister Metcalf til San Francisco
for at anders-ge Klagfrne Han
afrejste allerede i Lørdags.
Præsidenten iendte paa For
l)aand gennem Justitsdepartemen
tet Ordre til U· S·s Distriktsadvos
tat i San Francisco om at foretage
grundig Undersøgelse af de nævnte
Klager,saa han lunde rapportere til
Minister Metcalf under dennes Op
hold i San Francisco.
Det er saerlig paalagt Minister
Metcalf at konserere med baade
Californias Guvernør, Borgmefte
ren i San Francisco, den japanske
Koniul i Byen. Stoleautoriteterne
og andre, iom maa forudscettes at
kende til de Forhold, der klages
over. Naar Præsidenten saa mod
tager Jndberetning fra Metcalf
oni bans llnderspgelse, vil ban felv
bestemine, hvilke Stridt der bør ta
ges fra Regeringens Side iFor
hold til Klagerne
Praesidenten einer-, hvilte alvor
lige Folger det lunde faa for vort
Land-Z Handel og Omscetning i Lit
aiien, om der skulde udvikle sig et
ipændt Forhold melletn dette og
Japan, og derom ital Metcals gøre
Myndigliederne i California Fore
ftilling. Mcn det spændte Forbold
kan bedft nndgaas derved, at der
viied Japanere, sont er bosatte her
i Landen den samme Hensynsfuld
l)ed, iom der viies amerikanske
Borgere.
Paa samme Tid, fom Minister
Metcalf er sendt til California,
har Regekingen i Wahington un
derrettet Regeringen i Tokio om,
hvilke Scridt det har taget for at
paase, at Japanernes traktatitiæs
sige Rettigheder her i Landet nai
agtig overljoldes.
Ogiaa japanste Restauratorer i
Sau Francieko og andre Ber ved
Stillehavet har til Japans Ambas
sedgr i Washington, Biscount Aoki,
klaget over heniynsöløs Behandling·
De kluger over ..boycott,« og at
der stilles Vagtposter udenfor
deres Restaurationer for at hindre
Ameritanerne i at bei-ge disfe
o. a. l. Ambassadør Aoki tilftaar,
at der i Japan gør sig en mindre
venlig Stemning mod U. S. gekl
dende, inen siger tillige, at Rim
terne derotn overdriver Sagen.
Han har nnderrettet sin Regering
Ioin, at Uvillien hertillands imod
lJapanerne er rent locat, begrceniet
til San Francisco og nærtneste
Otnegn.
Japaneierne kan vgan raesonere,
tcenke og slutte De stønner godt,
naar en Sag overdrives. Og de
ved godt, at San Francisco eller
California ikke er det iamme som
De Forenede Stater. De sterste
japanske Blade striver i en beherstet
Tone oin Ameritanerne, ja, nogle
af dein gaar endog iaa langt, fom
at sige, at deres Landsmcend i Ca
lifornia selv er Skyld i den Be
handling, iom de klager over
Mitknechts Excunion to the
Not-invest, West and sonst-wuc
Visi tho NurtlHVcsstorn l«ine. steur
Iion ticlmts at greutly rettuctssd rate-s are
on saio to Use- toerrimry imiienteü above-.
stand-im mal "l’uiuigt sie-spitij cui-s,
Pkoo lioclining lkintir Our-« mai »Wie
Bost- ot Islvetything«« For dau- ok salo
nnd full partic-nigra apply to agents
chiogso G North-Weitem UT
Frygtelig Jetubqne-Ulykke.
Oper 50 Mennestet· um
lomne.
Fva Atlantic City, N. J. meldtes
i Spndasgs om en fvygtselig Ulyllc
paa West Jersey F- Seafhore Ba
cnen famme Dags Eftetmiddag
Førft smenste main, at over 80 Men
nefler var onrkosmnr. Man dømti
estet de Billetter, Konduftøten hav
de, oq saa de fact, der reddedes. J
Dag til Morgen gives Antallet a
dc ocmtomne til 53.
Medens Toget lob over »den Bra
som spænder over det Band, mai
lalder ,,Tl)e Thoroughsfake«, og fon
stiller Atlantic City fra Fastlandet
løb det af Sporet og styrtede i Z(
Fod dybt Band. Passagererne i d(
to fsrste Passagservogne dkuknede all(
med Undtagelfe af een eller to.
Man-ge Mennesier saa paa, a
Ulykken stete, mein de var itle
Stand til at gøre videre for at reddi
de ulyltseliqe Der fortcelles om et
Mand, Jolm Taylor fra Camsden
at han sparlede sig igennem et Bin
du i den hager-sie Bogn og svømsme
de faa tiil en Br-opille, hvor km
boldt sm, indtil der fendtes hatt
Redninq. Charles Kessler, en Køb
mund, en af de førfte paa Ulylless
siedet, hug med en Økse los vaa Ta
qet cuf en Vogn for at redde de in
defmrrede, man det var tun lidt
hIn u-drettede. Han sit dog fa-«
Kvindek ud on over VandeL Otr
leben-de eller døde siqu Elte.
Uilyklens egenstlige Aasrfaq ten
des Elte. Der gættes bande. MS
Broeng ntilstrcellelige Lulning, Fej
tsed en Skimne eller ved llndewæti
tet af den korreste Vogn.
Henkst talek om »chud.«
Udtrnt for daarligi Haak
omatsejre.
Det vilde »du-re rent fortvivlet at
prøve paa at sølge medValgtampen i
Landest i denne Tid. Jtte engem-i
Dagbtasdene er i Stein-d dertil. Li
det vilde det da ogsaa nvtte. Men
det tan vcere interessant as faa en
«lille Mundsmag as denne Kamp en
Gang i mellem, scerlig hvor den cr
hedest, on det er dem not i War i
New York. »Rec. Her.« Korrespon
dent Swmner strivest bl. a.: »Skri
get om »Frau-d« i Forbindelse med
den repnblitanste Valgkamp i Ner
jVort er reist as Hearst Ligaens Le
I
«dere, og det betragtes as Hundes
»Ledere rmn en aaben Tilstaaelse as
at Hearst er dømit til Nedeklag pja
Valsgdagem Hearst og Hughes er
Ide to Gsuoernøkbændidater. De paa
jpeqer, at naar en Kandidats Talg
E1nænsd sorudser Sest, san tier de en
ten stille eller Proklsamerer det, og at
iValgtasmspenes Historie visek, -- at
Striget em, at Modpaeten bit wiss-s
Seiten, er des tabte Haasbs sidsste
Gisp.
Dei Var set-ne Fokmansden for
Hearst Ligaen, der i Fredags korn
srem med den Erklceving, ait Re
Publitanerne gsjorde Forberedelset
til at stjaele Valget sot Hug-hes, og
han sotsitrede ester tilsyneladende
positiv Meddelselse, at Cortelyom
Fowwanden siot Repubtlikianernes
Nationalloimite, hat været i New
York for at soktælle Statssormand
Woodrnss, hvorlsedes han skulde satt
Penge as Korporationersne sor et
opma det Instede Resultat Der
blev strats ais Fonmtænd Woodkuff
udstedt en estettwkkelig Benoegtelsc
as denne Paasstand
Pan sont-me Ttd gaar en Ken
del-se af New YMZ Hpjestseretö Ap
pelusdeling .Hearst Mod, idet den
sottasster 90 Procent eller 73 as Jn
dependenit Leasguieö Kundtdater.
fi , P
Der er itte gaaet tigtsigt ftem Ef
«tet« Loven wd Amspgsningerne for
Bisse uafhconsgisge Kandidatets Op
ftillin-g. IHearst er vrsed, Republi
tanerne modtog Kett-dessen med Ju
bel, Tammwmj synes ligegyldig
over-for Sagen
Ptæsidenst Moos-coeli hat ossentlig
kudtalt sig til Gwst for Hu-gsshes.
Ved et repulblitawst Masse-mode i
«’ Cooper Union i Lordcigs Aftes op
E loefte Fotmawden fsor Modet et Vreo
s fra Prwtsidcntm hvori hatt sigert
s »Ernst-ver fom trot, ellek som priv
« ver at give Jndtryt Of, at jeg ille
er »heatt ansd soul« for Hughes, hatt
s arbejider enten vitteklig eller af U
- agtsomhed under en Illusion. Jea
er forst, sidft og hele Tiden for
- Hugihes, for-di jeg oed og føler mig
oberbovift om, at han staat for de
T sum-me Principer, som jeg staat for.
« »Je«q bemyndigser Dem til at kund
gøke dette for Deres Vennek og mine
" Venner paa Øspsidon smed al mulig
E Eftertryt.«
Sheldon om Mætkesagerne.
Der er ingen Toivl om, at Mr·
Sheldom Repnblitanemes Kiantdisdat
for Guvernør i Nebraska, er en Fol
tets Masno J Lordags talte han i
Columbus og gijorde Rede for Mast
teisageme eller hvad det gælder om
Ved del forestaaende Balg. Han
fienchævede med Styx-te, at det er
nn Looqitoninq, oi trcknger til for at
tunne komitrolere Jernbanerne og an
dre Korporationen Saa paapegede
ban For-stellen mellem Republitaners
nes og Demokraternes Platform.
.Demotkateme Tiger: Dve beliebt-'s
Republitamerne ,,we demand«. Naar
bain itte osar inde for ,,2 Cents
Rate«, faa var det for, at det ikle
var tetfærdigt at stære alle Ba
nerne i Stasten over een Kam. Vi
lommer msaaste mer-were ind paa den
Sag paa Friede-g
Ergriff-Daqu Ordbog.
For de, fom ønsier at tilegne fic
den akturate engelsie Udtale af en
gelfke O.-d, da er Ulvestads Engelsl
Danst Ordbog langt den bedste, ved
at den angiver den bestemte Udtale
af ethvert engeglsi Ord med at bruge
danste Bogstaver og ved dem angin
den bestemte Lyd, som stal bruges
ved Benævnelsen af engelfke Ord. —
Tillige er der fuldstændig Fortlaring
over Meningen af ethvert engelss
Ord, fom er angivei.
Denne Bog er absolut den bed
sse for Nykommere hetiil Landet og
anbefaleg frem for nogen andeu.
Bogen et paa 730 Sider, trykj
mcd letlæselige Typet, og er nceftev
2 Tommer Lyk.
Prier et 82.50, ftit tilsendL
DANlSH PUBL. HOUSF.
num, Mitm.
Yoger Tor Born.
Von-card Vill-(dliim«l. Udvalg as
Bibelens Fortællincxck samt flcre
bibelfte Sange og Tign- vcd Stole
bestyrer, Kand. theol. Chr. Amst
dorff. Med omtrent ci»Jllnstratio
ner. 382 S. Størrelfcn af Bogen
U- x II Tom. Prip 82,00.
Vcdstrmoder. En Fortælling,
færlig egnet til Oplæszmng for
Vorn. 380 Sider, fint indb. Priö
81,00.
Uqu Vette. Fortcelling fra Nor
den-s Oldtid for llngdvmmen. Ved
S· T. Thyregod. Med mange Jllu
strattoner. 121 Sider indbuuden
Pris 60 Cents.
Disie Bsgek er helt nye og fast
fra Dan. Luth. Publ. Dunst-, Blatt
Nebr.
H
Eli-Log tief Staavt ceadsmänd
W
Este-r "thad der meddeles i »Kl.
«Sml.—« oil man i Grayliing, Mich»
sopsfjre en dantft F-orsanrbingsbyg
ning kislk 83000, hvoraf det ene
Tit-finde er« Mnket af Hr. Rasmns
Hanrfesn (-af Finmaet Salling, Han
sen cic Co.), den! veltendte, danste
Mand, der paa sasci matnge Maader
shar været en trofaæft Statte for
Landsmcewd, itte mindst for den H·
Wirt-es kirkeliiige Arsbejde i Grayiling
osa andre Ssteder.
·—- Vort Samfundg Formand,
ftrisoer »Kl. -Srn(l.« 28. Ott» besp
ger i denn-e Tiid Menighedeen i Da
(nevang, Teksas· Han agter at blive
et Par Sondage dernede.
-—— En m) danst »Frilan-dskoloni«
er afE.F-Madfe-n, Clintson, og flere
andre dawste antiaget i det nord
østlige Montana og stal bære Nav
net » Dronnsing Dagmars Minde«
eller k«ortere: ,,Dagmar Kolonien«.
Meget synes at tyde paa, at en
ftor Del Lan-ds-maend vil fceste Be
deroppe og finde giode Hjem i en
fruatbar Gan, striver »Kl. Sml.«
—- Danst Brodersan1
funr«. Efter hvad oi ser bereitet
ifra »D. B.«s Konvention i Council
IVluffEY Ja» har der ved Valg af
Embedsmcend Været forsøgt paa at
øoe ,,Mniskinspoltitit«. En Referent
bemerkten at »denne Mastinpoliisit
Var en Plet paa det ellers gode
Hain-arbede som det store Fslertxl
jaf Delegaterne satte Pris paa Dg
beviite ved at scette Mastinen nd
af qubedetraft og absolut disftan
cere Mastinimesteren
Der bemerktes, at man havde en
zForstaaelse af, at det er absolut
Jnødoendigt at fikre Samfundet
Tstørre Jndtægter, og Gar-antifondet
man sitres paa en mere betryggende
Msaaide end hidtiL Det blev i den
Henseende oedtaget at forhøje As
suraneeftaluen for indtrædende Med
lemntcr i en mere fretnskreden Al
der efter 1907. Dei blev Visdere be
flnttet at fastsætte mindft 6 aarliae
Agsegntents, der ftal betales den
første Dna i hsveranden Maaned.
begsnnidende den J. Jan. Garanti
fondet, der nu faar 10 pCt. If
«As-ses«n1eints, ftal for Fremtiden heis
vc 20 pCt.
En anden Besiutsning, der satte
-des, og fom itte er uden Interesse,
aanr ud paa, at hvis et Medlem
dør inden et Aar-s For-lob, efter at
han er optiaaen, vil Samsfundet tun
bade at betale Haslvdelen af den
Sum, hatn var forssikret mad. Dsette
aælder doq itke, hivis Dødsaarsagen
er et Ulykkestilfcelde
— En af de ældfte og bedst
tendte Dunste i Ssyd Omaha, as
zzit i Folge »D. d. P.« i sidste Uge
ved Doden Det ivar Frank Olsen
fom boede 1217 North 23. St.
Den aßdøde, der var Medlem of
flere danfte Forenisnner og en iaf de
forste Dasnsste, der bosatte sig i Snd
Omahia, blev 62 Aar gammel ca
efterlader ern Ente og to Voksne
Vorn. J tidliaere Dasge var Olfen
fremraaende som Entreprensør og
biev ret velhavende J de senere Aar
levede shan ret tilbagetrukkem men
twlte stedsse man-ge opfigstiae Venner
i den danste Kioloni. Begriavelsen
fotegik da iogifaa unsder ftor Tit
)st1(t-nin·.1 fra mangeaariae Venners
yoa Betendtes Side
t —- Vor ten-die Landsmiands, E
Ilettriker Vasldemm Michaelsen i
VQmahm er nnlig ved »Western Elek
Privat Jnsspertors Association«s
Konvention i Jndianapolis, Jud»
tbleven vailgt til Præssisdenst for denne
Organisation ·
—- Fva Gaston Cal. strioes i fidst
msodtasgene Nr. avf »Bien«: Som i de
sfidste 4 Aar hat Menigheden ogsfaa
i Aar ssamlet og asfsendt ca. 1000
Punsd tørret Frugst og Rosiner, der
er ligel-i-g delt mellem den forenede
Kirkes to Børineshjem i Wa»u’pac.1,
Wis» og Elk Horn, Ja., det danste
Dinkvsnissehjem og Brystsygehospi
tat i Brush, Colo» og det stor
Dana Eollege (til-hørewde den for
enesde K.it«ke) i Blatt, Neb. ’
Ja, denne Nyhed faar vi getnnem
,,Bien«!
—Paft. P. L. C. Hausen, Satt
Francisco",«Cak» indbyder til Kon
tfirimastisonsforbersedekfe, begyndensde
4. Nov. Undervisningen meddeleö
paa Diamäk ellsek Engebfk, soim det
mautte pwsieå De alm. damste Lee
rebøgser i dsanfk eller engelst Udgave
ksenyttes ved Unsdersvissningen
—Kommen ulykkelig af
Dage. Oluf Peterfen, en Dan
ster, der havde Art-beide paa Ocean
Shore Ria«ilsroa-d, Csalkf., kom forte
den -i«sflg. ,,Bien« ulykkelig af Dinge-.
Sammen med nsogle ainsdre Arbei
dere befandt ban fig psaia en Jem
-b.c.nevo»an, der var lastet med Sowi
ler, og i Noerheden af Jnigloside,
hvor der en ret sstejl Simonin paa
Baneliniem kom Vognen los og rul
lede med stadig tisltagensde Fort ned
ad Bakken; ved en Bøjning paa Ba
snen vceltede Vog«nen, og Petersen
blev begvcwet under alle Svællerne.
Main sik ham hurtigft muligt be
friet fva den farefulde Stilling og
bragt paa Morton Hospitaleh men
han var kommen faa siemt til S«kade,
at han døde kort efter.
quile Mills,
Hr. Redaltørl
Jeg var glasd ved, ait jeg læste
i »Dunsleren«, a·t desn her Amom
bil var i Arm-arch, for ellers kun
dc det let have gsaaei giali. De kørle
jc heromlring i 2 a 3 Dage, og
gaimle Kosner og unige Hefie turde
nceppe færdes pau -Vejense. Jeg twr
ikle, der fiele noget fom helft Uheld;
thi Folkene var flinke og stoppede,
naar de faa ungen, som Var bange
og ikle kunde komm-e forbi.
Jeg talte med Postmefteren, som
lørte nwvnte Befovdrimg i Ekel-Eih
ton, og han lovede iast hilfe gamle
Bekente i Blasir. Jeg Ved ikle, om
lan ihar gjort -det.
Derfom disse gode Blair Foll
rsat lomlmsel herop msed deres siue
81200 Køretøj en Uge fenere, vilde
del formodentlig have liabt sin
Glanz. Vsi hat faa godt som haft
Regn hver Dag siden, og saa vilde
ji« vore Lekbakker haive givel ldseres
Automobil et amdet Usdsemdr.
Vi hat oqsaa andre Tinsg at
strive o—m. Nu hat vi igen lejet
desn tyske Kirle i Creigshton og be
qynsdt ast holde Gudstjenefte der,
og del teglner godt, sasa vsi trot, Jt
tet med Gmds Hjælp komme-r til at
qaa goidt. Der kommer spadig nng
le hertil baasde fra Danmark og
andre Siedet
Om kort Tid kam-mer Vor Von
Jokhcn Masihsiesen frsa Ell Horn, der
nu bot i Plainviem Han hat købt
sjg en Farm tæt ved Bazile Mills
til Ill40 pr. Arre. Oglaa ham tel
ler vi med blandt dem, der vil frem
mc viort kirlelige Arbede saa fnart
han kam-mer her iblasnsdt os.
Her er flere Farme til Sol-g til
30 a 40 Dollaks Pr. Acke. Jeg Vil
bemerer at Landel er godl, mei
balket lig det ved Ell Horn. ch
hol-te John Malhiesen sige, al nu
bidste han, hvsad der var bedft ernten
del finde Lscmd eller Lerlbaklersnt
Jeg vil gerne iwdlbsyde vorl Kik
kefoll til at komme og se os, og
navnliig hivcm der hat ttll den-list
at lobe.
Hermed on venlig Hiler kil Dem
sterens Redaltør og sdqwö Leser-.
P. Nygaatd
ä- ,