Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 26, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mmf"spw—""— f« : ( Z
n öYy JOYUIIBIT chII«0 · « »Yangkeren«. ,
net »Z« « ,,,·38131th annssz nq Zu deteneste hauste VladiAmerika,
— «-.x;"spkjlz1d W « - der udgaak to Gange am Use-h
H bei Pan-m ·(««-— ss Amcnkm , udgives af »Danish Luth. Publ.
ItudgkäakTikko;«xx»;,«e.is- .« H« » s Hause« ,Blair, Nebr
Horn aret 1 Amt nd l.:")« ! zs wi- «- j S køvcsNUmke cndcs klt a
« Immon Jst-« nimm-« « . s B Forlanfgende f p a n
Nr so. f f » ) Plain Nebr» Jcedagd ti. Oktober 1906. 15. Aarg.
Stpr Brand i Kansas City.
Flere Mennesker er
omkoimne.
Mange er saarede, andre
savnes.
Fra Kansas City meldes under
i Gaars Dato: Fire Mennesker,
hvoriblansdt et Spædbarn,« omto:n,
og en Snes eller scere tom til Stade
Morges ved en uslyttekig Jlde
brand, der reducerede ,,Cl)am«ber of
Com«merce'« stil en Askehob.
De Ivre Etager var beboeL Mange
savnes. Byaningen var et Flamme
hav, før Bvawdmandskasbet answe
rede, og Beboerne sprang ud fr-:
alle Vinduerne. En Mand ved Navn
Such sandtes sdød med John A.
Evarfs Bahn i hans Arme. Han
spranza ned ska et Vindue i anden
Eta,1e, men de faldt i Flammerne og
vmkom begqe. Brandmændene gjorde
Hexkedaad for at redde de indespcer
rede. Fran! Betar, som boede paa 4.
Einge, sprang nd og sit sejl sat paa
en Enge saa han breitede Fing
rc vaa begge Handa
Ter var endnu en Snes Mænd og
Koinder paa T«aget, da Bygningen
sank. Nonle as dem sprang ned og
Tom alvorlig til Siade, medens
andre menes at vcere i Rainer-ne
Man srngter saaledes sor, at siere
Mennesser er omtommen, men det
vil man ikke faa suslsd Rede paa,
for Rufnerne dliver gennemspaL
Tretten Personer, snv Mcend og
to Drenge, to wksne Kvtnder og
tre Viger er der, sorn man ist-.
ved Beste-d om. Der-es Nat-ne nasvnes
nken Navnene er utendte. Der synes
ingen Standinaver at være blandt
dem
Tit Morgen —i Dag bereite-z. at
Läget as en Mand paa «62 Aar er
fundet i Ruinerne. Og saa meldez
der folgende sympatetisie Tret: En
Jernbanemand stod i Gaak Morges
ncer ved den brændende Bygninz
SUCH-m han sra et Vindue paa
and-n We Jernbanesoreningens
s« JHM fSIZPTIIfthnaL as hvilten
thening han Pf Adlern Han
sandt ais-deb, sank han W op til
sin Maasse-den Men i Ende-i
sur at redde Haseb Einer han
Rebet M en Mit-de z Wust-net oben
rver darn. Hirn wddede sing men
Monden mistede Liver. hau- M
er ukendL Der savnes end-tm 7.
Wisconsin er for rig.
Hat ingen Brug for
Statterne·
Fra Madison, Wis» meddeles
under 22. ds.: Hexe Statssiatten
med Undtagælse as Stolestattem der
var reduceret til en halv Mill» re
spittekedes i Dag af Statens »Bist-W
of Assissprs«. Der var allerede
san mange Penge i Statstasfem at
ingen af Statsembedsmcendene vib
ste, hvad de stulde gøre med dem.
Med Udsigt til, at der vi«lde ind
tomme mere end 82,500,000 fra
dette AIars Stat flog Statökasfere
ten fine Heender i Vejret i Formo
lelse og sag-de, at der var ingen
9J7aade at bruge dem paa. Saa
holdt Guvetnpk Davids-Im Statsses
iretcer Don-irr og Kass. Kemp Mode
og beflwttode at remi-tteke Statt-n.
Stoleskattm g-aac still-sage ti-! Statt-:
nderne til Stoffe for deres ,,pul)lic
schonle
Gar-tust Massen set eiser.
Strætkelige Ti«lstandei
et SindsfyguAsyL
Fra Havasnm Ruba, mit-s- Gu
vernIk Mag-den hat Xaspicetvx det
offentlige Sindsfygeasyl her og hat
cspdaget en acfstkcektende Tingenes
FTilstand 1660 Patienter af begge
Køn er stuvet samtnen i stidne og
Iforfaldne Bygningey fom i det hvj
este kunde huse 400 Patienter an
istændigst Forhoädene ved Afylet er
l»i enkelte Henseender usbesirivelige og
fille bedte enId under det fpansie
Vanistyre.
I Ksubas Kongres hat bevilget Pen
ge til Asylets Udvidelje, men Pen
Jgene er af en eller anden Gvund col
dri.g bleveck brugt efter Vätern-mel
,sen. Gut-ernst Magoon hat øjeblik
selig .taget Stridt Eil at rette paa de
vcerfte Mangler og opføre nye, tids
«.mæssige Astykbygningeu
Hjemssendeffen as en Del as de
asmerikansie Matinesoldatek er be
gyndL Tilbage paa Øen biiver 1800
Makinefoldater, dekaf 600 i Camp
Columbia og Resten fpredt kundt
Pasa -Øen.
»Im-a og Macht«
Rassen hat længe haft en frem
sludt Plads blandt de Artiller, sont
lade sig eftergsre og fokfalsle. Un
det Behandlingen as Losvforslaget
om nforfalftede Feder-takes i sidste
Kotigresssion blev det sag-t, at Kai
fcfikmaeme i De Forenede Stute-:
folg-te 250,000,000 Pund Java og
Motta i Vlareits Leb. En Mand,
iom hat aniiillet en nøjaglig Unber
iegelie, mener, ai detie Overslag er
Jltfor l.1v:. Han bete-Aner, at de
lsleo folgt 9500,()00,0()0 Pund sag
«laldel »Ja-da oq Molla" som itie
indeholsdt en eneite Bonne af nogesi
as de w stjssciorien
J Siedet ior at være ægte Jana
;o-; Molla er del braziliawst Klasse-,
Isin er udstidt im de mindre Bpnnsck
ted Hjæslp af en Droftemasliike
Denne Vanitand synes at belrwiieg
ai andførfelginitistillen, som anm
der, at 2,ln«·10,»«0 Pnnd Malta og
10,0m,l)0« Pnnd Java blev ind
iøkt til De Forenede Staler i tolv
Msaaneder. Fra denne forholdsvis
ubetndelige Jndiøtsesl blev der gen
iieni Detailfirmaetne folgt 50 Gange
san meget »Java og Molla« til
Kunden som inlet anede.
i Chiciagos 2,000,0l.)0 Jndbyggere
fort-enger gennemsnitlig ca. 27,000.
000 Pund Kasse aarlig, det vil sige,
1372 Pund pr. Capita. Dersom
mindre end Halvdelen saf densne Kas
femcensgde, eller med ei tundt Tal
12,00(),000 Pund bliver folgt som
»Im-a og Molla«, blendet efter del
sædvarrlige For-hold, le Jana og 1,--;;
Mokla, saa scelges der aarlig til
Chicagos Borg-etc en Million Pund
smeee af Molta, end der indføres,
og næsten alt, hon der indføtes,
jaj J.wa. Humtmgen er ille von
;stelig at -opdage.
Den »Ja-Da cg M- ita« scm sag
ledes fremdemqu Oed Hjoelp af det
slsrazilsiansle Protult, sælges natur
Iligvis til højere Pris end almindc
Elig Rio Beregnet efter de nlmini-c.
lege Deialjpriser gaae Forstellen lei
ielig op i Millionet.
Dampklibsilliotitier
Dampsiibet »hellig Olav« sorlod
Christiansssand med 737 Passagerer
og ventes til New York -.d 30. Ott
’ Passagerer for Chicago og lan
koeke Vest lan ventes to a tre Dage
ifenece
, »united Stateswnwm til Chri
Istianssnnd den 21. Oli. Alt pei.
»Den vil alter affejle den B. Nov. og
ventes da til New Yorl d.13. Nov.
i ScandinaviawAmerilan Lim.
i
1
PW
, »C. F. Tietgen« anloim til New
York den 24. th.
wwsvigst
Z. c Jsphnson Fr- Co.
F —-————.
Kabinets Foraudringer.
To nye Mcend treder ind.
l
Alt i nogen Tid hat »der vcerei
ialt om, at der svilde fle Forawdrin
get i Præsident Roosevelts Kabinet,
sg faa tom i Tirsdags folgende
Rundgotelse fra Washington:
Naar Ministkene Shaw og Moody
trækler sig tilbage fra Kabinettet,!
v-il«der blive Ifoketaget folgende For
andringer:
George B. Cortelyou bliver Fi
nantsminister.
vGange von L. Meyer — Genera-l
postmefter.
Chor-les L. Bonaparte — Ju
stitäminifier.
Victor H. Metcaltf — Maxim
minister.
Oscar S. Straus — Handels
og Akbejdsminsister.
Ministrene Rout, Tuft og Hinz
cocl bliver i deres Stillinger som
Udenrigsmsinister. Ktigsminifter og
Jndcnrigsminifter.
Den almindelige Forftuaelse tm
i nogen Tid vceret, at Justitsmini
fter Moody vil trcekle sig tilbage il
1. Jan» og at Minister Shaw vil
folge ham til 4. Mai-ts. Abtfaa vil
Boneparte folge Moody til 1. Jan.
Tom Jufiitsminister eller Generalad
volat, Metcwlf vil faa med det sanf
me folge Botmpavie fom Mariae
-n;inister, og Straus vil folge Met
calf coim Handels- og Arbejdsmini
ster. Mr. Cerielyou, der nu er Ge
nera«l--Poftmefter, vil faa jage Mr.
Shatvs Plads til 4. Marts, og til
iamme Tid vil Mr. Meyer, der er
Asmbtasiasdor i Rusland siden H.
Marts 1905, overtage Cortelvous
.Plads fom Genera-l-«-Bostsmester.
Kundgorelsen af disfe foreftaaen
de Forandringet udstedtes efter et
lcengeref Kabinetsmode, hvor man
fix-stand at Spotgsmaailet var ble
ven dtofiet.
Valget af Straus hat voldt nagen
Overrastelse, da idet er det forste
Tilfælsde, hvor en Jode bliver Med
lem af Præsidentens Kabinet. me
et fodi den 3. Dec. 1850 og er
iveltendt fom Kob:nand, Diplomat
o;. Forsatten Hatt hat repræsentecet
sDe Formede Stater som Minister
il« Tvrkiet to Gange, og han var af
IPræsideni Roosevelt udnaevnt til at
zfnlde den Vakance i Haag-Tribuna
let, fom opstosd «de Præsideni Har
tiions Dod. Ogsaa Sitaris irden
landfle Fodfel hat der vcetet nied
net um« men -det lan nceppe tænles
-mul,igt, at baade Præsidentem Vice
præsidenten og alle· de ovrige Mi
nistke stulde do for næste Pisa-Weni
ral·q, saa han stulde komme i Be
tragtning som en umulig Prcesident
lansdidai.
Mr. Meyer hat været i Regel-in
Hens Tjeneste fiden 1900. Fra 1900
itil 1905·var han Ambasfador i J
Italien
,.
Mod Alkoholttuftcn.
Fka Baltimore, Md., nieddeles,
at Sagsprek William T. Cobton hat
af flere Finnaer i og Itdmfor Bal
kimore faaet den Opsgave at henlede
Prwsident Roofevelts Opmærksom
ksed paa de Beviski,1heder, som er
inidfasmlet «i den »Heu-sigt at starke
,Rctsforfølgelse mod »Distiller5 Se
«curities Corpomtion«, den saalaldte
AltobolAtusi.
O Colton sigexz at saalænae der var
Ier -Konkurre-nke, holdt Alkoholpris
,sen si-; paa 11 Cents' Gallonen,
kmedens den paa Gut-nd af en »u
Ipvlisa S«a-mmens·værqelse« senere er
sub-set til 31 Cents.
Trustem ssiner han« kontrollewr 80
·Prs:csent af Prctmk.tsionen. Han er-«
chem- ast de Bedier han er i Be
siddelse af, viser, at Alb-hoffnka
,fs.7.nkerne hckr sindgaaet en Odenw
jtkmst om at beste-ums Priseme paa
Fuss-hoc
Suefald i Dakotqetue.
Isjorien Tom-mer Sne et falden
i det nordre Syd Bat-aw, meldes
der fka Aberdeen, og Mang til Sue-»
siorim ssaa tidlig paa Aaret hat man«
ikte fet, scden denne Dol wf Landet
b.lev settlet. -
Et Godstog Vest for Aberdeen
blev vfpddendse fast i Sneen, og et»
Passagevtog blev blokeret mellem
Jasusa og BoweL To Tog paa Gunst
Northekn Bauen stosd fast nogle Mill
Øst for Ellewdale, N. Dakota. !
Uvejret var almiwde«ligt over bele«
det fondre Nord Dakota «og nordrej
Syd Dakota, saa lansgt Syd som
Miitchell. Telefontraadene ligget
nebe.
Ukoligt i Moroko
Fra Tsansgey Morokko, meldes:
Modlemmer af Beniares Stam
men har bemcegtigot sig Byen Arzilla
fem 01 tyve Mbl Styd for Tangier,
cg hat tagt-et Styret i fm Haand.
Den stedslize Garnifon blev oft-Eb
net og fængsilei.
Reqerinqen har sen-di Tropper f-o:
of tage Arzilla tilbazqe.
Den amerikanfke Minister Gam
mere, bar hns Sultanen stillet be
stemt For-lan.gende om, at Regel-in
qen nu for Alvor sicrl sætte sig i’
Virtsombed for at fængsle Barmit
«.ømin;ien Raifull-i.
85,000 for en Spsg.
Flere Hundrede Vcelaere i Jowa:
sljsavde for Zwa underftrevet Ans
dtew Toivnsend Hiseys Ansøgning
om at blive sat paa Sstesinmesedlerne
sum Kandidat for Guvsernør, og nu
maa hans Navn staa der. Han er
for et »verd«sliast Styre«, siaer han«
Hisey er en usskadelia Fru, som Mir-l
dir ssig Paa en befonderlig Maade og
zaaar fra By til By trillensde en
Hjnlbøn medens ban Paa Gade-·
bjøtnekne udviller sine besynderliae
Teorier onl, hvorledes et Land sial
stnres·
Tit vil blive nødvendiat at til
føje en elstra Spalte Paa Stemmc (
sedlen, oa det vil koste Ztaten minft
85000
Virtdtfuld fvcnfsk Opfindelfe.
«StandartOil«
snrsøger at tøbe den.
Fra Stockholm meldes under 22.
d5.: To svenfle Jngeniører, som hat
apfundet en Metode tbl at udsvinde
af stultjasre en mineralsl Olie, fom
hat alle Psarafinens Egenslaber, har
Lyidtil afflaaet alle Tilbud fra Jolm
D. Roclcfellers ,,-Standart Oil Co.«
om at lobe Opfindelsen. De erklæ
ter, at vil Roclefeller tøbe, stal hin
tretale en Pris, sont ftaar i rimeliat
Forhold til hans umaadeliiase Re
soureer. Vil hsan ikte de«tte, agtec
Opfinderne at udnytte deres Patent
i de forslelliae Lande Verden over.
Saa fnart Meddelelfen om Op
sindelsen naaede Stiandard Osil Tru
sten i Amerika, telearaferedes der
fra Hovedlontsorest til Agenternei
Paris om at flynde stg til Stock
hol-m og sorge for, at ingen anden
fil Fingre i Betten-let Det forlyder,
at Trusiens Reprdefenitsanter hat
Fuldmaat til ast bride Opfinderne
indtil en Million Dollars, smen
disse erklærer, at de «alde.les ilke
vil fælge for tlsig en Sum, scekllg
da Kabestilbud sdagslia lommer fsra
de fleste Lande. »
Man vjl ensdog wide, at Keller
Wilhelm sterkt stal initevegsete sig
Efot at evhveove Ovsindelsen for tyll
Regulng i alt Fald er det insgen
Dommeliglhed at Kejleten lænsge hat
haft gol- Lyst til ast dtlve Standort
Oll ud af Tyfkland
»Es-he initintive and
Referendum. «
Hvad de-t er.
,,Tl)e initiative and Referendum«
Lov blev introduceret af John O.
Yeiser og vedtaget af Statens Le
gislatur i 1897. Den-ne Lov inde
holder en ssaadan B«eftemmelse, a·:
den itke stnl strcede i Kraft, spr
Bnraadet og Bælgerne i en By ded
kager den. Den hat widrig værct
vedtaget her i Blair (heller ikke f.
Eis. i Omaha), og der-for hat den
hidckil været et dødt Bogstav.
Ovennævsnte Lov bestem-mer, at ct
vist Antal Vælgere kan foreslaia en
,,Ordinance« for Byvaasdet (City
Council). Derfom Raudet da jlke
vedtager Forflaget, forelægges det
Vceslgerne til Afgøkelfe. Dersom det
da vedtages af Follet, bliver det en
,,Ordenance« (en bindende Lov).
Antallet af Vælgere, der skal til for
at foresina en Ordinance for By
raadet, er 15 «H« af Vælgerne Ved ei
almindcligt Valg og 20 k; for at
faa del op til et specielt Vsalg. Sam
me Loo giver ogfaa Falte-i Ret til
at veto en Ordin«ance, som Raadet
bar vedtaget. Dette gør den sved at
tesiemme, at insgen Ordinance tm
tsser i Kraft før 30 Dage efter, at
den er gaaet igennem. Dersom 15
70 af Mel-gerne i Løbet af disse
30 Dage ans-get om at faa red
tommende Ordinsance forelagt Verl
gerne til Afgørelsse, saa stal den
fcrelcegges. De kan faa tilstemsme
eller veto Ordinancen ved Majori
keten If Stemmerne. Kort sagt,
»Th-: Initiative and« Referendum«
niver Foltet Ret til at foreslaa en
Ordnuan hvillet kan kasldes ,,the
ini-tia.tive", eller sveto en Ordin·ance,
som er foreslacet af R-aadel, hvad
der forstiasaes vesd ,,the referendum.«
Dei er nu Tau-ken, at Folk her
i Blair vil hanc denne Lov sat i
Kraft for a-t kunne benyttie den ved
sLejlighed Og det man da absolut
være riqtigt, -a«t vi faar det faaledes,
at Majoritestens Villie sial respek
Wes-.
0.0 Uger for Pl.75.
Udscet der ikke til i Morgen — at
abonnerie paa »Ehe Youtljs Comm
niott.« Udgiverne tilsbyder a-t sen
dc nye Abonnsenter, som indsendcr
Betasling for 1907, alt hvad der
endnu udtomsmer i dette Aar friL
De refterende Numrer for i Aar vil
indeholde 50 Fortcellinger tilligemed
del førlte Kapitel af Hasmljn Gar
lands Vcerf »The long Trail« —
alt som Tillæg til de 52 Numrer for
1907.
Hvad sont lyclft Deres Jllder er—-s
G, 16 eller 60 Aal-, saa vil De fin
de ,,Tl) e Youiths Companion« ax
være Deres Vlad. Dei berører en
hver vcerdig Interesse i Live.t —
enhver Interesse, der sum-der til
Munterhed, u·dvitler War-alten ad
rsider For-standen og stober same
lsatriotisie Ideen
Fulid illustrerel Kundgørelse om
,.Tl)e Companion« for 1907 tillig:
-1r.esd Prøvenummek vil bliVe sendt
frit til en hvislkn som helft Adresse.
Nye Abonnenter viil faa som Ga
sve »The Cosmspansion5« smiukke Ka
lender for 1907, lithognaferet i 12
forstellige Kusløvet oq Guld.
Abonnenter, der famler nye Aben
neter, vil faa 816,290.00 kontant og
manae andre fertige Belø«nn·insger.
Send efter nærsmere Oplysningen
The Youths Companion,
144 Verkeley Streck,
Vollen, Mass.
- —»Dawst·even« udgaar to Gan
ge ugerzitlig og kostet 81.50 per
kAcwgsasnF «
Er Midel as stok thtjeneste til
Helbrevelse af Øjeufygdommr.
Enhver Læfer herasf, der lsdder un
der sen eller ansden Øjensvagshed, bør
ikke usnsdlade ait henvende sog til The
New York Fa London Elsectric As
sociation, Dept. 258-W, 929 Wul
nut St., Kansas City, Mo» om
detaillserede Ansgisvelfer og Vidnes
tiyrsd angaamde Fordelesne ved og
Paalideligsheden asf »Acitin-a«, den
oidunderlige Opdagelse, fam nu til
trækker sig Publikums Optiker-Hom
bed grundet paa sds mange Halb-re
dselser af asnsgrebet Øjsenfyn, soan den
foregaar i Psatienternes egne Hjem
og udesn nogen Ulejlighed eller an
den Udgift end den lille Auffas
ftlsespris for felve ,,Acti-nu.« Ju
gen Kan eller Sonde brudes i stu
nse Kur, heller irr-gen Mediciner elle-:
andre Lægemidler. ,,Act«rsna« hel
lsreder Øjensyqdomme, og mange
Kure er konstaterede, bvor fromm
qende Øjenskceger hat erklæret Til
fckldet for ubelbredelisqt. Vor egen
OpmcerksonIihest) er bleven heuledet
paa denne npperligse Bsehandling af
spigtende Syst, Cataracts, spuer
Dienlsaasg eller svage Øjne, og vi sial
ilte undlade at henlede andres Ov
mærksomhed herpaa, saa at enhver
af vore Læfere, der liider as en hvil
kensomhielst Slsaqs sØjenfvaghed kan
vide at skasse sig øjebli’kke·lig Lin-·
dting og en vedvarende Kur Uden
Bruq aif Kniv eller Mediciner og
for en kun risnge qukfii.
V) Det er «de avert-erendes.
Rest-.
Dufter De at blive ftært,
vcere i godt Hold, at fasa en god
Appeti.t, regelmcessig Afføring, Isg
nyde en forfrifkende Søvn sog dertil
føle og disk-, at hver Fiber og Ner
Ve fornyes og ltvrkes? J saa Til
sælde, begnnd strals at bruge Dr.
Pseter’s Kuriko, det qamle prøvesdc
Urtemiddel. Det forbandles dir-ekle
fil Farben-Kerne qennem specielle A
qenler eller Fabrikanterne, Dr. Pe
ter Fuhrney Fc Sons Co» 112—
118 So. Hoyne Ave-, Chicago, Jll
Missionsmødc og Hastfefi.
» Om Gud vil blivser der Mission-j
Imcsde oI Hvstfeft i Minden, Fee-de
"1ilsboer og Upland, Neb. i Dagene
fra Onsdaaen Bl. Okt. til Søndas
gen 4. Nov. Venner indbydes her
ved paa det kasrliqfte til at komme
oq holde Højtid med os.
Tilrejfende bedes al melde sit
Komme en Uge i Forvejen.
C. S. Borgaard, Fmd.
R. 2, Minden Neb.
H. P. Jenlen, Præst.
R. 1, Minden, Neb.
»Tnlie1r«dekaodt,« semb- lmn, .,Du bar
nl den Rilke Somm- Du bebovesz Tcn
besinne-, Fss , vilSaure,
wqte I I ibScnnkp Ienbtaf
alle fm gamle Landst, kmt un sankt, med
Vssugsavoisniug L Hi lU tsmt i Ph· 15 c.,
z s11d.:35 r» 1 no. 50 c. slsmosrit nlsenbt
ouesalt. boicz two-se mit jfke lin- den, af
The FishMustard Mills.cbicaso,lll.
Æate Taqu Romqu
sF-r lange og fmaa Biber-)
«Ve Wolle Kanaftek" i to Nradm mild
og ftærkere, 75c per Bund, 40c pr. i Bund.
«Hollandsk Melange No. (" We pr. Bund,
45c pr. ! Punkt
«Fiollandfk Mein-ge No« 2 « for smaa
Biber, Ums pr. Bund, Mc pr. YH Bund.
Forsendes vortofrit v d Movtagelsm af
Weise-L Foihandlere Ruban
J. JUSKSSNSEN, 1001 W. cela-abl- ze.. -
onst-soo. Junos-.
Darm-tue N· Duk» den M. Okt. III
Loo Linien ev fassdig til Imbtpir. . »Mein
akbeidir ins-d 1000 Ton-II for at m tschi-U
Deren-dek- Telespa kahle-Ists Will us III
bmfe. Mrket bna es Skola- beq muss.
Anker Ver . Dauer-ist Dak. mer
les er Lan - m Au tappt-h Rvi Kost mt Lt
Im so qupmsmaa b innre- for m t. I.I«
Mtkukssvu pas Otslmheka m Ihm n pq LI
Llnieu M III-wiss