Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 28, 1906, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IT——-—
»— .—M III-sc
Hörtderjglland
TVoelgermsde i Sonder
jyltand J Anledning nf det
forestnaende Suppleringsvplg til
den tyste Rigsdag afholdtes den
10. Sept. Vcelgermøde i Sonder
borg, der var bespgt af ca. 8001
Personen Jounalist A. Soensson,l
Flensborg talte ifl. R. B. om Haku-;
delse af Paragraf 5, om OptantH
spprgkrnanlets Løsntng og om de
tyste Socialdemotraters Angreb i
forste Valgtred. Senere talte mange
tendte Sonderjiyder. Stemningen
paa Modet var udmcertet.
Hader-Mo — Zavocertet
,«Hansborg« brændt. Lor
dag Vlften den 1. September op
dagede Folt i en Habe, at der
strørnmede Ren nd fra Kedellyusetx
paa Savvcertet »Hansborg«· DeT
gjorde strats Alam; men spr;
Brandvcesnet tom til Stede —j
henved en halv Times Tid efter —I
bavde Jlden grebet saa voldsomt omI
fkg i det brændbnre Matertale, th
nl Tante om at stutte Jlden maattej
rpqive5. Brandværnet mnatte der-(
for beqrænse siq til at beftytte de;
omliggende Bygninger, Bett for
Attiekelstabets store Sknr med
Tpmmer, Øft for tun ftilt fra den
brendende Fabrik ved en Spaten
fti. Firmaet Sievers öc- Co.s store
nyopførte Træpakhns, fnldt of
Mkd og andre Foderstoffer, samt
stor-: Tørnmerstabter og Syd for
en ftor Nybygning, ,,K.1fe Hang
borg«
Ten nedbrændte Fabrik Ined deri
vcerende Lager var fortstret i »Te!
tonqetiae ottronerede Zelftab« i Kn
benhnvn for 77,0()0 Kenner med
1214 pCt. Zeloforfttring. Da alt«
er brændt, lider Selstabet et Tab,)
hois Etøkretfe itte tan beftemme3.
Fabritten ligger nn i Rainer Men
Fernersknnen med Tor-unterb-1ndc
ten on anvarer vit blive ubindrek
fortfaL
« En Hefti en Vandbci
holder. To Heite« sont gan»
paa Grceö i en teovbel Nord for»
Byen, var Aftenen den 3 Septem- «
ber tomne over i Naboens Macht
hoor den ene af dem var falden
ned i et tennnelig ftort VandbagshJ
ude pag Matten. Da det opdagedes
Im Ijiorgenem blev der gjort An
stalter for at san Dyret op. Detse
Ivttede5, og Hesten var tun noget
medtaget af det oaade Natteleje.
dedin,1. --— Ejendoniö
t« a n d e 1 e r. Hervcerende Guard
ejer Ad. Ehters har bortbyttet et
nnt Hug-, som opfertes sidfte Bin
ter In er beliggende i deding.
kned et Ztecrddersnefter Jakob Jen
fen tithørende og paa Rødding
Mart beliggende Landbolssted. Der
er i dene. Tilscrtde byttet lige over.
ther Aabslling. — Hsftern
Det hører viftnot til chrldenhe
deme, at Kornet faa at sige er
bfcernet ved Stutningen as August,
og der endda i et Aar, hvor Af
grsden af alle Scedarter har veret
faa rin: dette er dog Titfcrtdet for
ngen her; men Bjærgningen er
je ogfaa foregaaet uden ncevnevær
dige Forhindringer.
Negnvejrsdagene, hvoraf vi her
haft faa mange, at Grsden itte e:
bleoen stand-seh er falden Madam
at de tun tan betragtes som Hinle
dage i Travkhederr. Man hat tcenge
kunnet forudse, at Hssten vildc
blive over Middel, men nn, da alt
er bjcerget, fes det first ret paa
den Meengde H-- og Kornftakte ved
bande fmaa og store Ejendomme,
hvor riq Hoffen hat vertret. At dette
vil have Jndflvdelse Paa Eftekaars
handelen, tan itte betvivles, enhver
har jo not til sin Bescetning, orn
ogsaa alle Kroge bltver tagne i
Brug.
Hvis den Forudsigelse, der as en
amerikanst Spaalvinde stal vcere
udta«lt, at Aaret 1908 vil blive et
Misveestaar, stulde have noget paa
sig, da var der io Grund til i de
fede Aar at. forberede sig paa det
magrr. Men Amerika ligger fo
langt hersta.
Statt-ret. —- En ny Oper
raftelsr. Tre Gange hat vt nu
haft Valg as en stedfortredende
Kommuneforstander. og da der for
leden mästet en Ordfsrer for en
krtsieltq kuW Forentns her pan
Vesteregnen, ikoede vi at have traf-:
fet en Mand, der vilde være Myn
dighederne velsbehagelig. Dei var
han maasste ogsaa. Men nu er deri
alligevel kommen noget i Vejen, idet
den nyvalgte, Købmand Bettelseml
hat nagtet at tage imod Valget —
af Helbredshensyn. Der foreliggerJ
Lageatteft, og oi lommer altfaa
sandsynligvis alligevel til at vælge
fjerde Gang.
— Befsget paa Roms-.
Hvis man stulde fastssceite Badegces
sternes Tal paa Rømø eftet de
Reisende, der hat passeret Sim
bak, vilde dei i Aar ikle blive
stott. Bespgei synes at blive mindre
og mindre for hvert Aar, der gaat.
Aabenraa. — Giftige Jn
fekter fynes i Aar at vcere unl
mindelig nætgaaende· En lille 4
Aars Pige i Aabenraa, Datter af
Snedlek stke, blev ifslge »Hejm
dal« forleden ftukket ved det ene
Die. Da dette hovnede saa stach
at Pigen ilte tunde lulle det op,
bragtes Baknet til Lægen, der for
tlatede, at der var gaaet Blodfor
aiftning i Saaten
Aasbenraa Omegn. —- III-ds
fald. Tidligeke Gaatdejer Jor
gen Rossen Jacobsen, en Ssn af
den i fm Tid bekendte Danebrogs
mand oa Dnrlcege, er i disse Daae
efter lcengere Tids Sygeleje død
i sin Afickgtssbolig i Aatslev, for
jceller »Hejmdal«.
Jøraen Rossen, som ban almin
delig laldtes, var en udvræget dansi
Mand, hos hoem Troen paa Gen
fortningen forblev urolkelig til de!
sidfte. Han hat i Aarenes Lob be
llakdt adfkillige Tillidsbverv, kom
munale, kitlelig Da nationale, og
var i dei bele en Mand med gnoc
Evner oa Kundsiasber.
ernsbotg —— Dødsfald (751.
Av.) Ongdag Listen den Z. Sept.
::f,1ik Førstelærer Werner her i
Bnen ved Døden i en alder af fis
Aar. Den Afdøde fpdteg som Land
xnzndssøn i Rantrnm ved Hufum
og sit sin fenere Uddannelse foxn
Lærek paa kauup Seminarium
paa Fon. Dereftek virkede han frJ
1. Ott. 1859 i et Aar ved den her
Ickrende Et. Hans Bor,1erskole sont
Andenkckrer oq ooertog saa i 1260
Forstelceterpladfen ved den andcn
danffe Borgerskole i antaden. Un
dek de ny Maatbavere beholdt han
Stillingen on fortsatte sin Laster
sserninq ved famme Stole, dog med»
knsk Undervisninzh indtil Oki.i
mag. !
Ved bans danfke Sindelaq kan!
det ofte have været fvært not friH
Werner at efterkomme de FAMqu
telser, der paalagdes bam fom ti)ff(
Later, men ban rogtede sit Kalb
Tned stor Nidkærhed, og Eleverne
holdt af hom. Hos de Flensborqere,
der kendte den Afdøde, nød han en
ualmindekiq Højagtelse Wekner var
i mange Aar Medlem og Protokol
fsrer i Provsiifynoden og Var Med
lecn af Vor Frue Sogns Kir?ekol
legium indtil sin Dud.
Toftlund —- En Amtsfors
ftanderfteivers Ord. Ved
Nævningeretten forbandledes der d.
5. ds. bl. andet folgende Sag, der
er god at faa Forstand af:
Gaardejek Rosenblad fra Aner
siov« Fokmand for Forsamlinqshu
fet, hnvde forlangt retslig Kendelfe
redenrende en Bsde paa 10 Mark,
han var bleven idømt i Amtsfori
stander Sfojenkins Tid for at ha
ve flyttet en Døk i Fotsamlinas
husef uden indhentet Tilladelse. Ro
senblad beraubte sig paa, at han
bavde væeei on sputgt om Tllladel
se paa Kontos-eh men He. Siden
tin var fraværende, bvorfot Stri
ver Lund havde givet ham Lov der
til. He. Land, der var tiikaldt sorn
Vidne, kunde ikke andet end give
Anklaaede Medhosd
Reiten qjokde Anllaqede owner-!
spm paa, at Lands Ltfte knnde ikke
være bindende: men det kunde hel
ler Me frage-as, at Anklagede hav
de aiort sin Plini. For en Ordens
Sknld nmatte ban doa efter Straf
keloven idtmmeg en Bode, og An
llaaede ikendteg en faadan paa 1
M. medens Omlosiningetne paa
laades Statslassen
—- M dette .fketngaae. at man
Me fan holde siq til en Antwor
standeestrivees Ord, few otn de
asgives paa Amtsforftanderens
Vegnez der stle striftlig Tilladelse.
Tosftlund Omegn. —- Sien
domshandeler. Fotleden
Tirsdag folgte Ganrdejer Hans
Damm i Branderup sin Gaard,
tnldet »Land-sig«, med fuld Belast
ning til Gaardhandler Peter Han
sen fra Tinglev. Ganrden agtes
udstyllet.
Ligeledes solgtes til ovenncevnte
Gaardhandler Enkeftu Vinters Kro
i Brander-up for 84,000 Mart og
Søren Jensens Ganrd i Brande
rupKnarner for 25,000 Matt.
Toftlund. —- Den aarlige
Hedningemissionsfest
holdtes den 7. ds. i Froschcs Loka
le. Den store Sol var omtrent
fuld af Tilhørere, Fotsamlingen
ansiaag til 5—600 Personen PäfL
Weber holdt Jndledningötalen.
Derofter talte Pkcesterne Schmidt
fra Vodder, Bracler fra Brekluin
og til Slutning Pastor Andresen
fra Løji. Festen varede fra Kl. 2
til Kl. 6 om Eftermiddagen.
Jndtægten for Gevinsterne fka
en Tombola stal anvendes til Mis
sionen. End videre blev der ind
samlet en Kollelt til Missionem
Hjorttær. — Jordefcerd.
(Hmd.) Torsdag jorfæftedes gamle
Kittegaard. fulgt til Graben af
et stort Folge. Han var en ægte
danslsindet Mand, der aldrig svig
tcsde, hvor det gjaldt den danfle
Sag. Hans største Haab var en
sejtrig Udsgang af Kampen for vor
nationale Ret. J en Del Aar har
en stedie tiltagende Tunghørigshed
gjort det umuliqt for ham at under
liolde sig med sine Benner undtagen
ad striftlig Vei: men medens han
tsar rast, sad han inde med flere
Tillidshverv, og han var af den
Slngs Mænd, om hvem man vids
ste, at hvad der paalagdes ham,
blev famvittinbedsfuldt udført i al
le HenseendeL
Toftlund. —-— Tabt og fun
ken. Kaadner Mathias Haufen
fra Brander-up Mark leverede Maa
daq den Z. ds. en Heit, lJan haode
folqt til Rump, Da modtog 500
Mk· i Pengefedler, Tom han stqit
i sin Immean Derefter fortfattc
han Reier til Toftlund for at aøre
Jndkøb. Han tog tilbage ian me)
skiToget, og fort efter Hjemlom
ften vilde han tage Tegnebogen af
sin Fkaktelomme for at qenmie Pen
gene. Han saa da til fin store For
stmlkelfe, at den var forsvunden,
hvorfor han strals beflutlkde at tagc
med næste Ton iil Toftlund, di
ban merkte, at Bengene kunde være
alemte et Lied, han »havde vierec,
men foraæves. Det blev saa meldi
til Politiet, men næfte Daq loxn
Monden og anmeldte, at Penaene
bavde han fundet i en Staffe, han
elleks aldrig bruger til Benge.
Hvem der blev glad, det var Han
fen, han kunde itte godt taale at
mifte saa mange Penge.
Als. — Præftetaldet i
Tandslet. Sand-sag den 2. Sept.
indførles Paftor Nielfen, forhen i
Sonimersled, i Einbedet fom Prwst
i Tandslel af Provsten fka Sonder
botg. Han vil dog itke begynde fin
Gerning i Sognei for om et Par
Uaek. For Tiden foretages Male
Byggeforandringer I Picefjegaanl
den. ?
Afdød Veteran En af deT
gamle Krigete fra 48, HusmanT
Jes Bennedsen i Landen i Hagen-J
kierg Sogn, dsde pludsellg t Man
dags, 88 Aar gammel. Han havde
lige for veret ude at se eftek Nod
der, var kommen til Sæde i en:
Stol og sit sagt: ,,J Aar er derl
itle mange Nødder«' —- hvorefteei
ban sank samtnen og var dad. J.i
Bennedsen var en god og tro dansiY
Mand. Han deltog med Hader t.
Udfaldei fka Fredericia. Til Trods
for Krigstidens Strabadfer var
han Ualmindelig stark og fund op
i sin hsje Alber. (Hmd.)
i
i
l
Msgeltondet Sogn. —- Stan
aet af en Ko. (Fl. Av.) Forte
den da Kaadner Essildfen i Gal
lehus gil ud i Toften nied Konen
for at malte Kanne, blev en Ko,
som de for nylig havde facet, platt
selig uvan og awfaldt Kaum, stids
te hende til Jokden pg siltedte hende
I
»saaledes, at hun nu ligger farligt
»syg asf en indre Blødning. Manden
"siap med en Rift paa Armen.
» Flensborg. —- Hnor der er
Trang. (Fl. A«v·) Den danste
Gudstjeneste Sondag Eftermiddag
var til Trods for det lotkende Sep
tembervejr besiegt af toet op til
850 Mennesler· Pastor Hausen If
Dvbbøl talte fmutt og inderligt
over Dagens Teka Da Præsten
ved Dansk Kiefe, Nieksen, denne
Gang var forhindrset i at vcere til
Stede, forrettede Pastor Hausen
hele Gudstjeneftens
Den næste asf de as ,,Kirkeligt
Samäund for Flensborg og Om
egn« foranftaltede Gudstjenester
vil finde Sted i Oktober Maaned.
Jels. —- Høsten. Den for
løbne Uge, strives der den Z. ds»
bar det rigtig fremmet med Ho
ften, nceften alt Korn er i Has,
kun enkelte Stykler paa de helt
lade Jorder ftaar endnu ude. Det
bar været en gunftig Host; een
Mannen og det hele blev fcerdigt.
Dset kan vistnok ogsaa for de Fle
ftes Vedkommende siges, at dek
bar vceret over MiddelhøfL Der er
meqet Korn fat i Haks, og Damp
tcersieværlet har allerede mange
Steder begyndt sin Virkfomhed.
Flensborsg. — 80 Aar. (Fl.
Ath an i hervcerende dansle Kred
fe lendt Mand, Privatier C. K.
Thillerup, fyldte den 5. September
Ko Aar. He. Thillerup, Ser er spdt
i Roskilde, kom her til Flensborxn
da Treaarslrigen udbrød i 184R.
Efter at have dellaget i Kampen
bofatte han sig fom Bogtrylker her
i Byem var fenere Medejer af
,.Flensbor«a Avis«, indtil Redaktør
Jesfen overtog den, og var i en
loengere Aarrcekle Udgiver af An
noncebladet· Hr. Thillerup er
stadizq rast og rørig og følger med
livlig Interesse Begivenhederne
kkjemme oq ude.
nvttyköps
Dei sum-legte mest selsmsseade cis
nur«-de 01 Som leises- Cstsmetes ren«
Malt oc llumle. Anhesaletsltusindcsp
at Mike-L Prägter os sotetningssolk
Dei eueste Maltöl vom ikke ek bei-u
spndr. lovck 15 Ast sorge-tell til slh
Stute-r in lhmnksl oc i alle Tillälde
k- spek- n lmls e- Swi lactiem SMA
A,1lets)n-Lui slcfivt til
Ist-U cllk IIII. c0.. I- les- Il
sssstsousuess
·-.ANP»2
sonst-m Iou
» cis-kos- ssk
Tage-onus .
among-want
»Du lidssr us »in-Rou
psIlI·c-, (1·-.11csn-,«", Okwtsdvmne
VII R.-ln-1·u!xs«l:-,s.—-cd1 de lkfc hoc
der Lsukrvnt Erdm. Inn blu· de
sn«!1:"-.st ! meztst ein-r unmiter
us snnlsonunk 51!)u!:(::1i-. List tnn
trank v: i--s«---1 nt ins-! Lenkt-m
nlms h ldsj ( vixffnkn ·T!lstc1nd,tstl
ins fspxk 1nu-.««1i1:1.- »was inzwunn
Ti)««dfurds!s THE T :" um«-! cran
»Ian t ll nl zum-« sank-unm
Gnqnnnims , fu : tunnk IUHHUU
ifh lnir »H« i.;-.- til u! Eph. Las
tin i nnd Trunk-. ? snxs ins-: sont tu
Fsdxxnlts L i-«:«1nt:’-Dslc1"j::t-tmctkt
W xsoldsutcst Alcomkmnmt n-.«n it
Imldt M As Ilsrsdde UnmxusiJFIH
IlslcisssL I sxn Und-UT ssxsrsmmnskny
os. tun tun sfs sind-Ist us (t Bat-u
unin nun. i.-- Inn
TFW L s;’1·:jsITE-Ti.- Id« gIc Il dc
Vtt«tt(111«11um:« «-1·-sn hin-know
dein 1·-. Tsl lsur isn jnush ndss Virt
Innq pim Ihm-nun T-! Yr furpi
Lmvi un ihk »Ur- 1«««- Iffs udmnsr nt
XII-cu- qui«!,mmsn.1s.s Ztmsrtmsm
Her Int) ( »Mir-Ist sumntcn nnsb nn
d1«c Stoff-U sum tun-ji« nimm-wiss
anmsrm Jnisooidens,!)v011.scd distle
sorzzijtwL
V·!i!:n-!i-:t Wqu -1f Thrksmksd Hkhck
Trank m s- n» f- IM of Russkssdspclnz
Liset- og I.I-’1-.»).r, oq tu! Hierin-»s
LJW i- dens mknmc J1i- 11n’- It »Er-sum
er utnslvrcd«sli.1,nuat dkn fiur :«:«.l (- um
in. Web Vatmlsntundm orn cn »I- Muts
Passe as Tbcdfotds Blatt-Traught.
København og Omegtr
l SILLEDER. —
l)(-kt0 » Titlon tut-« Hi ny Sumleij at
tim- lkilledor km lmncnarks linwdstatL
n(lk«n«nnsn ji«-m Yillitslm Trytitss lcnsts
Anlale KislnstshslHL
Inder-unser Einst-ne Blut-den- sk mth
bokøndto dirs-: i liebes-mäva- og Omega
Gurts-Wald clet wo tin-Julius, Mut-mor
kirlceu, Vor Frue Kirks, Vor Ists-her
lcirko. Bligelskos Kirch Rossi-barg Fro
dottsbcikg. Berges-. Purti at l)yronav0n,
liest-In Amullothokg, Drum-ing- Louises
Bro. Skala-vors Rost-We ankirke att.
Alle Billetlokne er tjm mit-»u- g guijt
kopkodstoorsdo. Der er on lin. innljng at
davo. Don fass tot Cho. Prim. mndt.
DM MLEIINO MS
ssssulsnsusss
HUMESEIEKIEWZ
lWEs
YlÄ
lLLlNOIs cENTRAL
RAILROAD
to Points in Mitmesota, North Dakota’and the canadian
Northwest. Ticlcets on sale every Tuesclay at one tat-e
plus 82.oo for the round trip, good returning twenty-one
days from date of sale.
HisstsstpptI wucij
QCLHOPO
Trains leave Omaha at 8:oo a. m. and R:30 p. m.
Rates and full particular-s at city Ticlcet 0fAce, 1402
Famam st., 0maha, or write SAMUEL NORRH
District Pilz-enges- Agent. 0MAHA. NEBR.
ZEIT-w »
« « as de alIIIindelig forelommende Sygdomme hidrøkrr
cI a —s tl Ifra IIreIIt Nod, der sowller de ædle L Iganer. El Mid
—del der vIl reuse Vlodey vil hell-rede Sygdommen.
Dr. peier’
Kuriko
hat ikke sin Lige l at rense Vlodet og bygge op Systemet· Den hat været i
BrIIg i over hundrcde Aar-lange not at bcvise den-Z Vcerdi atter og alter.
Den indeholdor inm, som ilkc vil gjore dig godt. Spurg ikke Apotheteten
derefter. Alenc speciclle Agentek fokhandlcr den. Striv til
DR. PSTER FAHRNSY G- SONS co»
III-II( So. kloyno Ave. clichCC lLl.·.
lllE LARGEST Ull0l)s lN THE WORLD
R» )l.s·III II N Irtls
I« Irlv I« Ikzs IIIIIUIss
Why Il« II. III
I
llIIIIOvs-IrI-l.·ss. I II»
« -IIs t--I«!«—llllls«s lIlIlss
II kr sII Its-HI» k,-I.«
I- IIIIlsstIl rsss sm
«ll«-I.I»—II«III1.
«III«I-«llL II l- »Is« III III-I ,·. "
fu« »l- lIIIsl -«III lis
tserIs-« ! sw I I f rl III
l"«- I,«IichII-l IIII III
w. II. cIIIjIMI oIIIIUI III-II. III-III.
MlNNl«JAPOLIs. MINN·
IIryIIIk
— IIII Hu«
Th- Oll Chy
Do You Go Fishing os
Hunting?---s—
VAGATlUN UA Ys can not be- spont ro better sonntags than
It soIII III-;III-II«·.I lkae III North-m Wisconsin oIIjoyjIIg the healtdy
Mir-II IIHII of sicItIlImr like
I ImI IIaves III-or Inspectsrl s mtp ot Yorthern Wlsconsiln you
— IIIIiIiIIIbIeclly obigeron that- lmncjrecls ot tlIs most boaacItul inko
« I« IdjaIsOIIt to UIS
NORTE — WBSTDRN Isle
At many of the-se lalcos are sIImnIor Izottagos and not-Als providlng
otcollont scannIIIImlaIloIIs at reasonable prIcoss Thon ugaln Il« II
IkanIplIIg party Ix·I.»·lIks.-. Uon may drlvo a few mjles lnlanu und snjoy
practically a virgln klolsl
Traut. Pikcs. Bsss sIIil Muskellungo
will be found as .-lIII».-II Ist of tIIv Nortlnsru WIsmnsln rosorts.
For Unnklptslmwink nmpa ol the- tiphing lrIt·I-Ilitlcs. list of lIotesls nnd
prlcea or IIIIV Zwist-use yon Inuy doeser la tlmlmg u dislrsldle tue-thi
call on or address.
T w. TEASDALE. T
GstIAL PASRIINIJIW Amt-CI
sT. P- Ul MlNN.
I TM
—
Langt der største Udvalg ak
DANSKE BØGER
.»»mäs—
»F
DANMARKS MELOD1800.
fix-muten og N)-t. esse-tsands
umrinlei- Bsk Unde- l hvekt
encou- dsinslk H em. l» 2. og s.
l)k-1. tust-s- indetr.sllll ædkelanelssgnse
nnsd Melodie-. Pkis 81.00 for hvek Del
Aus-Hm gtlc s Dele 82.75, fkjt til-euch
NANSEN i den kmne Versen·
Pan-situiert- mtetesstht o vol-kre
ve.-u. 5«I) sisler med 117 lll. l e eg. Imm
pux enst hincl mecl Guldtr. Prls szOC
MlINNEslcET.
nun-. X. Lilij Denne Rock hat- wa
kjist Juki von-legte Interesse tin-et me
- ssf start stunk-est Familan CAOXWIIQ
.—.«1(-r tut-d llere Humirecle Kunst-·
ls.7--g. komp- blwsL Ptis FAM
BEN Huld
As Leu-i- Wsllsco. «Ameklltss des-te
l:--g" i Ums-te Entom-Wiss ved
its-. Uni. diene-. Elemt Lampe-s
kct tsjntL Prls JUN
OLleLR Twlsk
Sss m l I; . »I-—I'-)UIII It chskln vie-sus
X k«- den-l uskønlh XVIII-Mc Isdbq M
MOD sTRØMMEN og sVAR.
As l. («. Heuch- Msidek »z; lit« Sislek
ist«-mehn kotnponekct Ism(l. Pri
lu«lt ks läva ZIJIJ o- Gc- Eos-c LIÜUC
Ists-minnen N.50.
UT LYKKEIJGT LlV.
As Is. XX s.vee1 V. L. M Ziele-. Cost
u«li-un(1en. Pkls tsc
INSEMANNS ROMANER.
lnclhefsttcn Vsldcmsk seit-· Iris
Menveds kam-ruhen« Kot- Zkilt of CI
its-Money Prins Otto sc Inn-at . —
Pris 81·20 pr- Bind, solldt iadb. Alls
tin- Bind stm ittt til-each Bn san-I
Zog-seminis Lan like undvccke Is
cemstms Rom-mein
DANMARXSFUSTORIQ illa-kreist
Af Adam Fabricius. Dette sjnsldus
Votlkkssolcvqktslder med flere Hun
tlkecle lllastr. o i ele . komp. blas
med Gulden-k- ostet ZW
ADAM KOMO.
Af Fr. Palast-n Rolle-. lnelb. 82.40.
DEN slcOTslcE KVINDE ps- Tjslh
Äf H. F. Ewkilri. 576 sideh san-III
kaum-idem Pkis 81.26.
UVOR Danskemc i Amerikt sinds-.
Äk A. M. Amtes-en- Pkts 10c.
S BlNDsTOUW.
As st. st. Buche-. I Ost-Ils- loc.
DÄNslc sPROCLÆRE.
As A. Mit-keinem last-» Pfls Sc.
sALMEBØSER.
Dunke. tandem-O Usskyh sub-III
ZIBLER.
Lamme-kannst Heils-um«- stotulh
PH-- 81.00—84.od. «
. : HOLDER DE VORE BLADE?
«l).mxke»n«. ·
Osale luttmsk Kittel-lass «l)i Uasu Blick l Ame-Mist «ssmhl«00 .
s 81.M«Jrlig. 50(«. list-Ug. soe. Ist-Us
-:»-»-«»-— Huuk m aktive eitek von lllustk.1-cotslos. som til-endet tklt as 0
del ums-te os soc-te dunste- lscatalok i Amerik
iuzismxss cui-k- — I umzuke- mocltiiges com Bestellu- iur indtil 82
Dahn gH ss--.- -N DURUSHING H0u85. SLAIR. NESR
« "««- —-:««- l-« JL "1’WWM0WMMHQ sog-. .-··«s·- WQ.-..- - »f,
ZU Send Tit Das-matt )
l u l · c f
» an keren c » an Ieren k
Z til Fett-L Moder, Brodes, Syster. Ben, Iz. 00 artig —- ftit Miendt to Gange
Ventnde cllek Singt-ringt I Dom-satt usentlig.
WWWWWOWWWWW