Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 28, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Wl
Yanmark l
!
Folkegaven til del nor-«
sie Range-par — Kong
Haakons Tal — Kongen afi
Notge hat tilfltevet Overprwsident
Oldenburg sauledest F
»Bei hat været Dronningen og
mig en stor Gliede at modtage den
meget smalle og rige Gene, Tom
De ovserrakte os fra det danste
Folt. og for hvilken jeg sendet Dem
ror bedste Tal.
Jeg vil bede Dem at lade Bi
dragyderne meddele denne vor Tak.
Ved at lcrie Navnefortegnelsen isten
nem hat jeg set, at der er manIe
Mennesker, som jeg Personliqt ikkk
kendeiz der hat ndet deres Bidrag
til denne Gar-ex dette hat røkt IS
begge, og vi set deti et kcert Bib
nesbytd om de Baand, der its-.
alene knytter os til Danmarl, men
ogsaa paa mange Maadek fort-in
det Dunste og Not-fle, og som jeg
baaber Fremtiden sial bevare til
Held for Norden.
Jeg beder alle, som hat vcerei
med til at give os denne smutle
Gabe, modtage vor bedste Ta·
samt vcere forvissei om, at den al- i
tid vil vceke os en leer Erindrinfil
tm mit gamle Fædteland, Don-»
mark. ;
Gaven vil jo ilte blot mindei
os oxn danst Natur og om denF
Stand, til hvillen jeg horte, vg«
hvilten jeg altid vil bevake en le
bende Interesse for, men ei as Bil
ledetne vil jo altid minde os om
Afsieden fra Dort gamle Fædkeland
og om Affkeden med vor hsjtelsiedse
Bedstefadet,« der bsd os sit sidfte
Fatvel, med de mange Tusinder.
der var mødte frem for at Inste os.
en lykkelig Fremtid, et Dieblik, in
gen af os nagen Sinde vil glemme.
Til Slut beder jeg Dem selv og
de svrige Medlemmet af Demna
tivnen, der tned Dem gjotde Ref
sen herop for at ovettælle oz Ga
verne, modiage, vor setlige Tal
for den smukke Opmaertsomlhed
Haakon.
Præfteordination. —
»Tagblade2« as 13. ds. strioer:
Dei er faa af vore tirteliqe
Hand-ringen fom med forholdsvig
jævne Midier besidder den gribend:
Magt over Sindene, Tom en Pras
steordination i Vor Frue Kirk:.
Ogsaa i Gaar Formiddags, m
Ssjcellands Bisiop, Dr. theol. AS
phil. T. Z. Rørdam ordinere de
tidligere nævnte sels unqe Man-d
til Prcestegekningen i vor Folkekir«
ke, formede den titkelige Højtideligi
hed sig paa entlefte og smutteste
Maade. Pastr H. Hoffmeyer holdt,
efter at Pastor Prior havde mes
set fra Alteret, Jndledningstalen
fra Predikeftolem idet han ud fm
Salomos Jndvielsesfest af Tempjet
pegede paa Prcestegerningens nen
delige store Naade. Efter Afsyns
gelfe af en Salme traadte Bistop
Nordam, fuldt af Ordinanderne,
ind i Kisten og ftaaende foran
Altret holdt han Ordinationstalen
ud fra 2. Kor. Z. Kap. 1R.——20.
Vers.
Bifkoppen niste, hooriedes Ordet
om Gud, der i Kristus forligte
Verden med sig selv, maa være
Ketnen i al fand triftelig Fortun
delse. Ved Forligelfens Ord, der!
var optettet iblandt os, var Mu
ligheden givet, for at Gud kund-e
beuge syndige Mennesiek i sin Tie
neste. Den, der indviedes tilPræ
stegerningen, siulde give Agt paa de
sætegne Fristelser og burde navnlig
ille sige — end mindre tænke — at
de Mennesier, der flog Kredg om
Forlyndelfem var hanö Wenig
hed. Dette var en aandelig Uno
stab, og om end mange Messen
der fikte denne leMndige Tale, ikke
lagde nagen dybete Tante ind deri,
burde Okdets Tjenere dog stadig
Rudre, at de tun var Redsiabet,
M hvklie Jesus selsv samlede
»O Wd om stg.
M It SMLW Paulli,
Ist-e- M, ne. west. sen-!
si. m W og »wes
Et nyt Tidsslrift. Dei
hat genragne Gange meet paavist,
book flet man i Danmart hat ow
ret betjent med Henfnn til Oper
iætlelseglittekatur.
Hoad der bleo Oversat, bewede
for de: kneste paa de rene Tilsæli
digheder. Lg kwokledes det bleo
Ioerfat endnu mete.
Meft overfattes bidtil den ten-:
Feuillexonkomam franfte og tust-:
Guvernanterornaner Da engelsle
eller amerikanfte Deteltivrotnaner.
Oa« rnan lnnde maaste mene, at der.
med var inan Zlade stet, eher
sokn de: netop er diese Litteratu:
mers Læsere, der trænger til Oper
sæxtelser. Hos det Publikum, der
lsar nagen litterar Zang, tan man
l Reglen forudsætle saa megen
Zprogtundftasb, at de lasset de
fremmede Forfattere vaa Origina!
sproget
Det a: følae med i Verdenslits
teraturen er imidlertid itte Hveri
mands Saa. Den, der stal tunne
det, maa have megen Tid til sin
Raadighed og Adgangen til den
Vckrdifulde fremmede Lilteratur er
i Danmarl itle let. Dei er « r
for der nu as det Gnldendalfle
Forlaa fckttes e: nnt Foretagende
i Vetdetn hois Maul flal være at
bolde de: danfle Publilum a jimtl
med, hoad der fremtommet af aodH
Lilletatur i Udl andet, og at bndeJ
Læfeverdenen de: i gode dunste»
Odersættelfer. l
Redaltsr as Foretaaendet bliverl
den unge Krititet, Hatald Nielfen
»Ni) teoloaist Forening'«
hold: Astenen den 11. ds. i Stu
dentetforeningen Eftetaarsseme
stretg Jndledninasmsde, ag i Overs
ocerelse as en taltia Forsamlinz
talte Docent Oscat Anderien orn
»Det teologisle Studium«·
Docent Anderfen udtalje, at han
ille vilde berste Universitetets For
bold til Studiet. Dei var en faake
vansielig Sag at vcelgef Teologien
til Studiefagx men man maatte
i hvett Fald ille gste det as for
!oten Jdealitet. Der var tte Fa te
rek ved Ptæfteembedet, der ajotke
ska fcerlig gældende: de plonomifle
Kaar. som var steile, de sociaki
Fothold, fom gjotde Presteftanden
mindre can-let end i gammel Tid.
og de aandelige Forhold, fom var
i ftækte Btvdninaer, og under
hvilte Moralen er mere relativ-:
ftiss end tidligere. Det aandeliae
Liv var derimod faa ftcertt, sont
det ille bavde vaetet siden Reforma
twnem Ptæfterne tan ilte viele Ve)
Bogen alene, men maa have per
fonlig Erfaring. Naat man stu
derer Teologi. maa man vcete losns
en Pasfer. ftadig ftaaende med de:
ene Ben i Centrum vg med det an
det bevaegeligt Der gjotde Cia For
hold gældende ovetlfot Menigheden,
over-for Striflerne, over-for Ven
nerne og med Hensnn til perfonlia
Provelfr. Enhver flulde folge sine
egne Jnteresser oa derved faa del
meft mulige ud af Studlet.
Et Mode i »n. F. u. M.«,l
Kobenhavm med Foredrag af Pa
ftor Albeck om: »Hvorfor Ungdom
men hat Brug for Kristendommen«
lbavde Tirsdag Aftes den 11. ds.
! Festsalen samlet en taltig Til
httekteds.
Fokedragsholdeten vkste ud fta
sine egne Ungdomsetfaringet og en
Bog, strevet af en Universistetsprw
fessot i Chieago, at det teligisse
itte et en Speeialitel. men betet
til det normale Mennestelkv. End
videte pegede han i dmne Sommert
hcng paa, at det teligitfe Liv ht
ter samtnen med det We, faa at
i langt de flefte Tklfeelde er Gen
nemsnitsaldeten for religtss Bakk
telse 17—19 Aar. Petssnlighedk
livets. Dtiftzlivets og det ideale
Livt Semelen-end hier Ungdonk
men til. Til sidst Morde-ehe Laster
Uibeck Fotsamlingen til i de unge
Aar at give Agt paa det sengt-se
Sostgtmaali.
Mel-et sinttede med See-Wesen
deIe og Ben, hvptestet Ferse-ens
singen Meng: »Na los Im- lvm
Haus med. det splrise M.
Indes-ed SMMM
Amme-h jpthdes den W. ds.
st. M M i M
koret omgiven as et Vaeld at stedfe
gtpnne Plnnter De: eleltkifte Los
brændte i Kronerne, men ellers
havde Kirken itke faaet nogen terr
lig Udsmykning, hvad der nol
tunde have verre: Anledning til, i
Betragtning nf den nsje Forbin
delfe der i 38 Aar havde beftaaet
mellem den afdode og dette Kitte
r11:n.
J Folget bemærtedes en talrig
Revrcefentaticn for den fnenste
Geistlighedmen ipvrigk fatrnglt af alle
Stunden Biftov Baislev minde
des Etiftszprovsten Tom en Arbei
der, der bavde staaet fast i fin
Pagt, betroet ssg til Herren vg der
for var bleven gammel i sin Gersl
ning. Han bavde færlig interesse
ret ftg for Lohns Stiftelse og 3:.
Knuds Kitte. Bissoppen erindrede
tndeligt, hvorledetz Damgaard for
nogle Aar siden, eftek en Mterqattg,
bavde dvælet i Sunet as den stan
ne Kitte, fom ban itle flulde Te
mete.
Etiftsvrovft Lützhpft fremde-eve
de, at Dnmgaard bavde vceret tro
faft mod siq selv og rnvd sin Gub.
Mynfters Fortnndelse havde hinl
vet til at danne tun-S Enerbevis
ning, san It Grundtonen i hans’
Presditen blev Retfcerdtnprelfe is
Rande nennem Tro. Mindet ornl
den afdvde vil bevares i denne By.
netop fordi ban var en Verwillig
bed. Etistsvrvvsten slnttede med
en Bøn oq efter at Koret bavde
tun-get »Dej1ig er Jorden' for
tes Kisten til Kirleqaatdem hvvn
Jordpaalaftelsen fandt Steh. ’
i
Moder og Varn soruly!
tedeZ Bodler Bahs Huftru, Det
goldndsgade 11 i Llalborg, git
ifL ,,Aalb. Ztiftstid.« Ratten met
lern Spndag og Mandag (9. og
1III. ds.) bort fra Hjemmet, med
tagende Ægtevarrets 4-aarige Dat
ter. Neste Dags Formiddag fand
tes Barnets Lig i Fjvrden ud for
den losnmunale Badeanstalt. Ko
»nen er rimeligvis drulnet. Liget «r
lendnu ille fundetx hun var en Del
nervefvortlet og hat sandsnnligvis
haft et Anfald af Sindsforvirrinq.
M. B.)
ts: Privattelegram fra Aalborg
meddeler endvidere: Bodler thg
Huftru, Tom forfvandt samtnen med
sit lille Born, sorn lenere blev fun-’
det drutnet i Limfjoeden, antaaes
at være flyotet ud vaa Landet eH
ter at have tastet Barnet i Fivr
den. Politiet foger hende hos ben
deg Stedfader, der ejer en Gaard
i Nebstruv ved Sender Hadsund.
Ægtevarret levede godt samtnen,
men Hustruen bavde ofte rned Be
tytnring gjort Bemærlninger ow,
lkmor daarligt Barnet trivedes, og
der er ingen Tvivi om, at hun
hat handlet i et Anfald as Sind-B
;fygdon1. Der bar veret Sindgs
Tsygdom i hendes Familie. Nonen
er 27 Aar gammel.
Erstatning for Vate
tcegtsarrest. Hof- vg Sterbs
1etten hat tillendt Peder Pedersen
i Hsje Taastrutp en Erstatning as
1500 Kr. i Anledning af, at han
havde fiddet i Varetcegtgarrest ved
spndre Bitt fra 26. Oktober 1898
til 28. November 1899 sont mis
tænlt for at have at Jld paa P.
Cshriftensens Gaard pack Hpje Taus
lrup Mark. der brændte den 22.
Oktober 1898. J et Joch-r den 11.
November havde P. Pederien til
ftaaet at have paasat Jlden, men
i et fslgende Joch-r tog ban Til
ftaaelfen ttlbage, idet han som Be
weggrund til Tilftaaelsen ans-rie,
at han havde vceret fulten og mem,
at han lige saa godt tunde stge
Ja sont Nei, og at han var ,et
fygeligt Sirt-sc Arresthutlægen
havde udtalt pas hom, at hau var
defekt i moralst Weende og uden
den Ttltegnellghedsgrab, sein sial
sindes hos normale Jndivider. Ved
Bittets Vom af 28. Januar 1899
klev hsn dsmt til Fofbedtths
atbeide i 8 Maueer met ved
Ovnrettens Dom as 21. November
IM blev ban stiftend-h
J Ok W Mk P- Pede
W at have set en fees-Insel
Petspu ved Garben- Pott lett
fis standen, es deuue Person«
Otto Wie ZW. blev
M W og its-d at have
M de Inst-es wem-I paa
Tisie M Hin Ue- here-see
Pf ds- tf W. We t. I.
idsmt Forbedringshusarbejde i 18
Maaneder. Herefter var det ausaa
godtgjort, at Pederfen var usiyldig
i-erbrydel1«en, hvorfor de: Altenb
tes ham den ovenneevnte Erst-It
ning.
Textiiarbejderstrttcn L
Vejle. Eiter at Textilarbejoep
fordundets Fotretningsfsrer Mol
ler Mandag Fotmiddag 10. ds. i
et Telegram fra Vejle haode med
delt Fabrikantforeningens Far
mand, at hans Mæglingssforspj var
strandet, afholdtes der om Esset
middagen et Mode i Oder-»Te, hog
Fabrikantforeningens For-wand
hvor Sttiken ifL R. B. blev bi
lagt. Sagen ordnedes paa den
Monde, at Moller forpkigtede sig
til at drage Osmforg for, at Ar
bejdetne genoptog Arbejdet senesj
Tirsdag Middag den 11. ds» me
dens Aktiefelsiabet »De dansse
Bomuldsspinderier« fotpligter sig
til at genantage Arbejderne med
Ilndtagelse af ö.
Udvlyndret of Vor-de
fangere. En ældre Landmand,
fokn forleden var Lommen til Ko
kenhavn fra Jylland, var orn Af
fenen ude at more sig og havnede
omftder i et mystisi Selsiab af
Herrer og Damm hvis Munter
hed var af en ejendommelig Be
siassenshed. Blandt andet dansede de
i Studiestræde omtring Brust-ernan
manden, og da de, efter at have
spinget ham omkring nogle Gange,
forspandt, opdagede han, at hans
Tegnebog med 5 Hundredekrone
sedler ligeledes var forspunden.
Han klagede sin Nod til den mer
mefte Politibetjent, der fulgte has-n
til Nørregades Station. Her optog
man Ravport over det stete, men
turde ikte give ham start Haab om
at siasse han hans Penge igen.
II
Ejendomssalq. Hovedgaars
den ,.Paxftkuv« oed ttjellerup er if!.
R. B. Hofjægermester Reder folg-It
:i! Lckqe Zchjetup, Kjetler11p, fdr
202,.-·-00 Kr· Avtsredftnber oq Be:
fastning met-folgen og Overtaqels
sen fter til 1. November
Udgravninget ved21a15.
Assistcnt cher fra Nationalmusæet
hat Fredag den 7. dg. paabegyndt
Udgravning af en meget ejendom
melig Hpj fta Stena-tderen. Hsjen
hat itte :idkigere været optaget pga
Fortegnelssen over Oldtidsmindes
mutet-, da den Poa Grund af sin
ejendonnnelige Form og Stprretse
itte hat von-et anfet for Grund-ej
Hsjen er anlegt paa en naturliq
Forhøjning i Terrænet og hat
ovenpaa en cirteltund, jevn Flade
pas 95 Fod i Tom-maul, vg over
hele Fladen streitet sig et Ahllaz
paa ca. 1 Fods Tnttelse.
Ved Udgkavningen er iftg. ,,Aal
borg «letstit.« allerede nfdcktket
et Gravtammee, tat as meget svceke
Sten i den ene Zide asf Hosen·
Assistent Kett anslaar Grabens
Alder til 2500 Aar og anfer Min
desmættet for i mange Henfeendtr
at veete enestaaende.
Dsd i Toget. Da Halte-R
toget ved 7-Tiden den 9. ds. antom
til Kobenhavm sad i en af Ku
peetne en død Passager. Ved Stutz
lsanetnes Fotanftaltning blev den
afdsde, der gentendtes fom Ma
stinfabtitant Gamst tsrt til Rom
munchospitaletz men da Livet for
længft var udflutt, transportetedes
Liget videte til Johannesstiftelsem
Han hat ofte lidt as apoplettiste
Anfald, og det et der-for sandsym
ligviz et faadant, som hat gjott
Ende paa hans Liv.
En styg KIrfelzulytte
siete fotleden paa Bülowsvejen t
Kwenhavn. Hestene for en as Bed.
Nielsenö Flytteomnibussen blev i
Nat-heben aif Jernbaneoversicringen
sitt for et forbiiatende Tog og sak
te i vtld Ilugt ned ad Beken. Ret
lang blev Flugten ikkex tht Vog
nen ttrnede mod et Ttæ og stand
sede Dostenex men ved det voll-spen
me Steti, btev de tte Mut-, der
fad paa Butten sinngede af, oq
fertig de to ttltedtei alt-prägt Den
ene ers disse, Chr. Andersem vat,
da den lcktedes sp, blpdig es soe
facet, sendet sendet fein sup
M7 den endet-, sitt-. W, tat
Form-en I M niesen- TM
--- - A
Dana Zonege
Smulct beliggende KURSUST
code Tomandsværelser collcgc ·
Lyse Skolastuer « Acaisemlc
. ormal
Opvarmnmx ved Damp Business
Tidssvarende Gymnastiksal Music
sangforeninger v Højslcole
Fokedrag Taler — Oplæs- Forbekredende til Semi
nmg nartet
Betaling Sl6·00 pr. Maaned (4 UgeU for Kost.
Logi Og Undervisning.
J- Nlitnplnsrkululuk J. P. JENSEN.
UANA col-l.li(ili. til-Alk. ABBE
«F0ll0W the Flag« «Follow the Flag"
tu « -H- bunt-»
canadisu poinls . ..l)sjly tlukmg September ...... One like plus 3200
All Sommer bunt-. .l)sily Juki-IF septembek ...... Okeatly kalt-cul
l One lske plu852.00.
- zome pomls les-.
Atlsnta.()a.»......0cl.sll1aml Otls 53210
Zoll-lo. N.Y. ......0cl.l0thl0l21lslnc. 32075
New()kleans.la ..... 0cl.l0lh. .. 32250
l«·«r st(-1-swt«rkd. tsxtssnkiiun til Uran nnil ull sitlnsr inf«r
mutjun will m XX":-li;»—ls cin Tillust c-I·lj1-«- lljlll Famulus St.
"Y HARRY E. MOORES,
U. Ä. l' l). VII-»Hu N. lc .
()In·-Ilt«. Xsslm
Homeseekek polan. . .lzl and 2nd Tut-day in October
og Vognen og Hagede over Sinkt-Z
ter i Ryggen; den tredie, H. Lar-»
sen, havde faaet Foden under Hin-·
let og andre men leitete Rvæstelse:.
Alle tre blev i Ambuiancevognes
brasgt til erderitgderq Hospital,
kwot de to forstnckonke indlagdesz
den tredie Hunde eerr at være ble
vet svrbundei koreg til sit Hieni.
Flotteooqnm iom nldeles komd-I
nerech, zur bei-ding koni.
En gammel Kraftiarl tanz
man talde Hugmand Peter Fixan
i Bjekne paa Zim. Han et for-I
iængst fysldx de W, men itte dein-s
mindre starker han iflg. »Im-Si
Venstreblad« med Lethed op i sine«
Frugmaser og vlsukter Frugten ned.j
Forleden Tag faa man ham side
csven paa Rygningen asf sit Hug
og teparere Taget. Z
Fordi Pigen rpg en Pibe
Tobak. For nogen Tid siden
nedbrcendte Brpdtene Holits Gaakd
i Lundby i Nærheden af Zielsi
wr, og under de i Anledning af
Branden optagne Forhøt opiyftes
de:, at en If Ganrdens Tjenestepii
get haode fotaarsaget Jldens Op
tomst ved at koste en uslultet Tand
ftit fra sig i en Hamme eftet at
bun i Lek as Halmstakten havde
nendi —— fm Pibe!
Sinitsomme Sygdomme
bos Husdyrenr. J Juki
Maaned er 39 Befctninger ble
ven ftillede under ossentligt Til
fyn, netnlig for Miltbrand Z, fvt
Rygmorvsmfus 1, for ondartet Ari
tatralfebek Z, for kroniss Svincs
diftetitig 1 og for desyge 21.
J samme Tidskum er 43 Be
sætninger bleven frigivne for of
fentligt Tilfyn, nemlig for Mitt
btand 8, for Rygmarvstyfug 1,
for ondaktet Hotaru-Ueber 10, fvt
kronisl Svinedistetitis 3 og for
stut desvge 21—
Pastor. Jul. vaersen.
Pastor Jst-ersah der i Sommer
hat opholdt sig hos sin Ungdoms
ven, Pastot de Mute ved Silkes
borg, hat en Tid været i sit Hjesn
i Heilig - Kots Ptcsicholig og
opholdet sig nu hos nogle Benan
paa Sjclland for hell at kunne
gern-Ende sine Krofter. hanc del
bred er gqaet betydekigi fremad i
Sommer.
Pasiot Aberer deckt-g fokledeu
i et Menighedsmsde i heilig · Kett
Soga.
St Hort Masrelsifteti
hat med Mecmmm findet Steh
for denthmtovethas
neb, Iris-es der M Et. PMB fes
how-te under s. ds» men sang
Ipu i Mc Use hat mai-M fest
gxi i dates-ein da same-I for
Isd Use-Ists- UMetne for den
Wsswss aedszr.
Z;::" u: jJ fskrundsrn Te: rn: ::-.«
act beklagt-»F at Icsre Fistcre -!!
send-u til jjUkriJICHJ .Iis:.«»"-:.:::·n«,
isoproed dis: rifspc Fuher -.1:.
qioc lam: Euere Moka klI
HERR
»Ur :.1;1e i LHHNT »Es.
lntstcr Te, It Trijjtserne RI, :17-.
But-R« Rufs-: Tons-TM, » Irre
UND-:- ijscn «- eakkh
Faktoren Amte-.- :1:«k, J: HEL
Oxmsen fn neu-: formt-: .:Z’, TM
Hutte ZU-: sit-etc der-oben
R: Ihr Ins efter Irrt-. Tskxdi
xm wrendc s·:r«t-E .Uk.1h-:«.-s«)77»«ek1:
ON TW IT D- Zins-Xe- «.".11.
»Hm-N cr Tereö LI«1:D.«' Tours
ts bar-. Musen.
»Don .er ude 01 ers JJIeNEcim
Te er fmmcrnd fors» »Uns- : Rt
LE D at kmn knr ban bese Kronpan
«
Unser de Vas- een Nin-»
Him satte Doktoren nd E Brot
cersei. Der laa Madg bln 1f
Aulde on nenn, faxnrnenfrøfert i et
senkt Ihr Rand-, Ins-Zeug bin Skrkdtit
Trasbcrne 011 i en Eke
,,s.Zoa-N i «.’lloerdc!1Hcf(!ek Tes«
udbrvs Doktoren fthf
Doktoren faade j0, at in fkulde
nne Traaberne i Vand,«' klrmkede
Madxz oa beWe Medicinen E Hal
un.
VII IIIQI Puuccucc
OWNM LINE
Lucis-I PASIAO
T sich as Tlscs· U IIIIITSI. «
il slintliasviols s sm. s Tincr.
s AltsssaposlaÅw wisle , ays sinkt-ist
Use III-us
Iui OW
old-IA Its-its tust-I csspitAlI, tot-I »Man-.
CAKOII lA, «""""·«x.".k;k. .
Iss Ist-C Its o.ss0000«s«0s. Ol. ccclss Is.
to s ts- sihkstos l Ist-flo
so ask-Rose soc-Efeu Ins-III
LUCANIA cAMPANIA,
o- hunt?u.tI:«CEIs-J«s« su- mvoclsckszksftnoäz
so IMIIIUIOFO cis-tu du«-sum
LYMSRIA HRURIA
M
sc Ists-. l4. outsissksesk
di fis-»Du hemmt-m Wisse
IVERNIAI FAXOYLG
du«-Mo Kadmus-»Im
Ists feist-Co In thust-usw is flinan
HFGLFIFEIMÆEI »Es-Lotsko
sslmobos Nr. so.
Ny III-gebot mai sue Ast-Im O
bot-month dot ny Will-z blt M Nr.
msn udsa Tot-tot It l Wo soo
mak ikke tyk o- klotlsot son- tli matt
Taster tadhantlus san-obigen von
ot- mal sind Cum-am Rot-, links-o o
Tinsl i Guid os on Culeuiaii omkklok
Kante-L lntlbuudsn l stockt-. solicit ok
lim- MokhluC tust sandten-lose
PodsksL l tlsn Sollt-sho- hsk III- d
Rot-Col u any hu sue stumme o- tot
Wo Hist-L M It Ils.
DANMARKS KORT.
start-ehe 23128 Tom-nun Trykt i
soråelliso Pan-en vjser klare Jst-n
bsnek. this-, Kodas-der os VIIIka
samt alle betydelige Ltndnhyer seid-re
sitt-de ok Zither
Tilseafles i so Pspkalle pormfm f-»
45c. i crimxkben sah-set dun- Mit-d
bat-Ue eje et icon If Dann-nd
VAMSU Urku. PUBL KOUSE
mais-. Nod-.