Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 21, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WI
Illunvlkeretw
As
ethck tzszg Zt Nyhedss og Op
11,»«" Colad for »
; bei dqnstc » As- —-»«z Attila
.udgaar Tusdag og m oc:«« M « s«
som Aaret i zoistud st. 's» 1 . «
i Steuer og SLHU ( Uhin dgl
« !
V
WANT
Dstllnc
- c«
Is
MEU
Z »Dangkeren«,
! det eneste danste Blad i Amerika,
lderydgaar to Gange om Ugen,
Jkudgkves af »Danifh Luth. Publ.
I Honse e« ,Blair, Nebr l
l
« —l
—
s Prøve- Numre sendes frit paa
Forlangende
« Nr. 6»1.
Plain Nebr» Tirsdag d.
21. August 1906.
15. Aatg.
I
« Åtter Jordfkælv paa
Pacifikkystew
Valpnraiio i Chile, Snd
Amerika, siges Idelagt.
5,000 Mennester siges
omtomne.
Ogsaa andre Bner har
lidt stor Stade.
J Fredags Aftes bkagte Dagsss
pressen de fskste Efterretninger on1,
at Valparaifo, den fornemste
Havneby paa Sydamerikas Best
knst, beliggende omkring 83 sydlig
Breddegtad, var bleven Genftand
for en lignende Katastrofe som San
Francisco. Men end ikke Bladene
fra i Lotdags kunde bringe vidert
Bested da Telegrafforbindelfen
mange Steder var bleoen afbr11d5.
Førft Bladene fra i Zondazqs brin
ger nogenlnnde Besten Don vari
ker de indbyrdes megek.
Jfolge de sidste Teleqrnrnmer fm
Ssjntiago de Edille bar fnldt ot(
vkl 5000 Mennesser fat Livet ti!
nnder Vakparaifwlllnkkm LIng
Santiago, der er Hovedfiaden Z
Chi!e, oa ligger 42 Mil Sndøft
for Valvaraiso, led alvorliqt under
Jordssæloet. 30 Mennesier siaes om
kcmne der, on Ejendomstndet an
slaas ti! 82,000,000.
Ud over det forezmaende bande
mnn indtil Kl. 11 Lordjg Affen
intet nærmete dort i New York ofn
Shden ,eller Kafnaliteterne fra
Jordsicklbetsi Sdile, og de nckvnke
Tekearammer mangler nærxnere
Stadfckftelfe Der berfkede ftor Pi
nik i beaae Bver. Fingtninae fn
Valvaraiso kommer til Santiago.
Mandaa Morgen qioes der fin
gende Oversiat fra New York:
Tier vedbliver at komme Stad
.fæftelse- af Bereiningerne om Om
fangei af Ulytken i Valpamifo fn
Jordsicelvet, z fom begnndte Tot-Is
dna den M. Ana. og vedblev med
Afbrndelser gennem denne og de næft
·paafslaende ito Dage.
Telegramtnerne fka Ass. Press
switer Iatalitetetne (dræbte eller
dkæbte og faarede sian Me) til
-2,000, da Ejendomstabet vil max
ske naa de 8I0,000,000, hvillet
et lige,faa ftokt fom Tabet ved
bqade Jordstælvet og Branden i
SansFranciscv i April.
Flngtnjnge fra Bau-anier fom
er ankomne til Sonnaan saetter
Antallet af dsde, som man ved om,
til 100. og andre Meldinger ladet
forstaa, at de forste Esterretninacr
om Kasualiteterne og Staden var
meget overdrevne. Telegrammer ti!
Statsdepaktementet i Washington
scetter Antallet af dsde til omktinkz
500. De modsigende Beteininger
kan itke endnu kotrigekes. Det er
indlysendh at der endnu berstet
Forvikring og Panik i Valparaiso,
og indtil Orden genoptetteg, vik
det von-e nmuligt at faa nsjagtig
Minde om Tab af Lisv og Sien
dom.
Beboelseshnsene i Byen er ve
sentcig fokiadte af Beboerne, der
ekdisierer sont bedft de kan i By
ens »Wozu« fTorve eller aabne
Blut-sey og Gaben eller i de til
swdende Bjetge uden Bestyttelfe
nwd Sol og Vejr med Hungersnsd
for -Øjnene. Fademidler er allerede
hsjt i Pris og nwppe at opdrive·
Regeringen gsr, hvad den kan, for
at hiælpe de ntdlidende. Afbrydelsen
as Jeenbanettasikken er en alvpri
Iig Faktor i Simadionem da der
fauledes kun ad andre Veie kan
bringet Forsyning til Bym Sp
vejen er diandt disse den del-ste
J Sanstago er mange af« de
bedste offen-füge Bygninger «weeeted«.
Hierbei If Lin der for-pedes ved den
steck, der greb Zoll, saa de kasiede
sig ned fra Baltonerne paa deres
Hufe.
Eftektetningerne er endnu baade
ufammenhcengende og unpjagtige.
Men faa meget forftaar man, at
Ulyt·ken er overokdentlig stor og
omfattende. Her fom i San Fran
cisco hat Jordstcemlvet og Jlden
gjort Pagt om at ankette Zwerg-l
gelte, dog synes Jlden ille at have
raset med faa voldsom Magt eller
saa lange het
Ogsaa mange Byer foruden de
to nævnte Storbyer har lidt meget.
Der ncevnes faaledes 4 a 5 Byer i
Nærheden med op til 10,000 Jud
byggeke og flere Landsbyek, der hat
lidt alvorlig Stude.
Der er i det hele iagttaget 82
Stad.
Lougworths er un hjemme.
Kongresmanden begyn-l
der Arbejdet for Gen
valg.
» Under 18. ds. meldes fra Cincin
tnati, at Kongresmand Nicolas(
Longworth og hans Huftru, Were-(
sident Roosevvelts Datter,san1me
.Dag er ankommen dertil fra Ubert-— s
landsturen. l
Baade Mr. og Mrs. Longworth
udtrvtte dekes Glaede over atter at
viere i Cincinnati og sagde, at nu
toilde de feste Bo der for beftandigL
FDe vil bo i den gamle Longworth
F,,Mansion« Rockwood paa Granin
-Road.
H Mr. Lonxttvokth vil strals be
iaynde sin ,,canoafs« for at gaa til-·
baae til Kongresfen fka forste Cin
Ecinnati Distrilt. Mrs. Lonatvorth
jfagde fm-ilend:: ,,Jeg vtlde gerne
chiælpe min Mond til at returnere
ttil Kongresfem dersom han blot
wilde tillade mig at gøre det.«
f Mk. Longtvotth sagde, at Spu
iler Joe Cannon under Kampagnen
irsilde komme ttl Cincinnatl og holde
»en Tale til Gunst for hans Kan
,didatur.
i Da man ,qu ind paa ham med
«Spør·qsmaal angaaende, om han
.mente at ville faa Støtte af George
»B. Cox Revubltlanerne, vilde han
blot spare: «Jeg vtl itle disputere
denne an « Han var sitlert Kandi
dat, men det var alt, der var at sige
derom nu.
Longworth sagde, at Ensgelsmætt
.dene var fvcert interesse-rede i W.
«J. Bryan som den ftore amerikanste
lTaler, og de flokkedes for at høre
·Nebraslaneren ved enhvet Lejlighed·
Z Czqk Nikolas teuer med at
z frafigc sig Traum
; Fu London meldes nnder M.
.ds·, at det fra hain-ossicielt Kiide
bereite-H at Czarsen i et Brev til
Jiong Edward af England trink-J
ster, at han har i Sinde at frassqu
sig Tronen, med mindre de andre»
tMagter kommer ham til Hjælp· (
l Dei passiv-as ogfaa, at siden Mo-.
ldei mellem Kong Edward og Kei-«
set Wilhelm er der sendi Czarenx
iFoksikkinger. som vil hindre han«
i at tage et saadant Stridt.
Videke siges det, at Kong Ed
ward hat i Sinde at sende en spe
ciel Repræsentant til Si. Peters
tborg i den Hensigt at diskuiere den
nækværende Situation med Czaken.
Stætk Hede i Des Meines.
Fka Des Moines meldes i Lor
dags:
Af den steckte Hede her i de sidste
Dage er Edward Cottkill af Dai
las Cdunty dpd paa et Hospital,
.og 12 Mennesier ligger syge af
Itiannne Grund. Temperatur-en i -
Clarinda var 100 Grader og i
:Des Moines 97.
Fuston i Nebraska.
Demokraterue fnyder Papalisterne.
Disfe føler fig yderst
fluffede
Demokraterne har i Aar bruat
store Ord angaaende Republitaner:
nes Vanstyre de fenere Aar her i
Nebraska, hoorfok det gcelder om,
at lade Modpartiet komme til Ro
ret. For saa at tunne haabe at slaa
Republitanerne ved Valgene i Ef
teraaret, siulde Demokraterne vgl
Populifterne lægge Krcefterne sam
men i Kampen og dele Byttet.
Det blev saa forspgt her i sidftez
Uge ved Statskonventionen i Lin-H
coln. Men efter hvad Korrespon-!
denter beretter derfra;- fik Forspget
et meget uheldigt Udfald. Det
paastaaes endoa, at de to Partier
er naaet til Ziilleoejem og hvad der
er tilbage af Poputistpartiet vil
sprede sia oa aaa til Republikanerne,
Demokraterne eller Socialisterne
.Hvad del fremfor alt gjalt on:
for Populisterne var at faa deres
Nudling Georzae W· Berge nomi
neret til Guvernør, osg det var i
Grunden det enefte, de brød sig om.
Der var ogfaa af Demokraterne
gioet dem Haab om, at dette sfulde
ste. Men — om Forladelfe —— da
Demokraterne korn samtnen, spre
trak de deres egen Kandidat oa no
minerede A. C. Shallenberaer if
Alma for GuvernøIn Forevriat
besatte de alle de vigtiaite Poster
—- Næftquvernør, Statslasierer,
Selretcer, Generaladvotat oa Sud
erintendentposten. Populisterne sik to
Jernbanetommissionærer, Smer
vifor og en Landtommissioncer,
Posten fom de itle brød sig om,
De blev fom ude af sig selv over
Udfaldet og flolkede fammen i For
samlingssalen paa Lindell Hotei.
De fvor oa græd stiftevis. De aamlz
Populister forlod Lincoln fvergende
Heon over Demokraterne·
Det fer jo saa ud, fom Fusiotp
Forsoget flal falde ud til Fordel for
Republitanerne i Stedet for fcr
Demokraterne. Og faadan var maa—
sie ogfaa Hensigten. Thi det sian,
at det var Jernbanerne, der ikte
ønftede Berge nomineret for Gu
vernørvofth Var han bleven no
1nineret, var der vel nogen Sand
synlighed for, at han vilde være
blevet valgt. Nu er der ingen Fare
fra den Kant. Det næfte, det nu
gælder om, er jo saa at tontrolere
den republikanste Konvention.
Det grimme ved en Assære som
ovennaevnte er, at der handles med
Guid-eiserne Der var jo flere Ben at
gnave. Scerlia var der da U. S.
Senaiorposten. En gammel Jeru
baneven, G. M. Hitchcock var ude
efier Nomination for denne Post.
Men da Banernes Repræsektanter
gennem ham lod forftaa at de ikle
vilde have Berge nomineret for
Guvernør, maatte han opgive sin
Kamip for Senatorpoften, faa
Thompfon af Grand Jslansd vandt
denne Post ved at faa baade Berges
og Shallenbergers Venners Stem
mer. Det vilde være godt, om Fol
ket ved deres Stemmer kunde for
purre saadan Handel. «
Kul og Gas i Syd Dakota.
Fka privich, E. D. meldes, ai
der paa Frank Kestles Form i»
Edmunds Co. er fundet baade
Aul og Gas. J
Kestle vil grade en artesist Brønds
Da man havde boret 30 Fad, koml
man paa et Kulleje cvf god Kvali
tet oa saa tykt, at det maa lsnne
sig at anlægge en Mine der Menl
Kestle vilde have Band og borede
videte. J en Dybde af 1,050 Fod
stvdte man paa Gas. Akbejdekne
maatte forlade Brøndhusiet, faa
siærke Var Dunsterne.
En af dem kastede i Tankeløs
kped en tændt Svovlstikke fra fu
og snart ftod hele Brøndhuset i
Brand, og Flammen stod flere Fod
op i Luften Jlden var pausie
lig at faa slukket.
Det er den almindelige Mening,
at Gassen Vifer, at der enten er
Kul eller Pettollum i Jorden i
rigelig Mengdr.
Lyver La FolletteP
Dei synes, som den politifke Vind
er ved at gaa den ellers faa kolle
kcere La Follette i Wisconsin imod.
Det er da fcerlig hans Wodur
bejde mod Gav. David-son, der
stader hom. ·Men ogfaa ellekå
findet han Modsigelfe. Her i
Slutningen af sidfte Uge holdt
Kongresmand Hepburn i Jowa en
Tale ved Soldateknes Reunion, i
hvilken han sagde, at La Follette
løj, da han fande, at alle legisla
tive Legemer var under Korpora
tionernes Jndflydelse.
Hepburn misbilligede det Prin
cip at leere Landets Ungdom,
at alle offentlige Mænd er Svindk
lese.
La Follettes Erklæring oxn Le
gislaturerne lod han falde ved
Cszrinda Chautauqua for to Aar
»Men
Strickney med Protest igen. l
i l
I Præfidenf Zimctnen ved Grenk
IWesten-n Banen bar flrenet et
Brev til Minnefota Trank-set L7-.1.J
on advaret dein rnod at fremme faki
at give Ilrmour Als Co. fti4
,,-Ewitcbinq« til og fra Armourl
txtork I?)ards, fom en Opmuntringl
til at Iwane det nne Packinghus i»
YNew Briqbton, øft for St. Paul.
Jan siqer, at det er imod Frank
jlatslovem oq at Koinvaqniets Di
rektorer udsfætter siq for at betale
en Miiltt Nu fra 1,s)00 til 20,-s
um Voll-Its samt Fænqsel ifølne
Jnterftate Sommerce Loven, on
Arinours vilde faa en lignende
Straf, bvis de antog Tilbudet.
Etrictnen findet, at det vilde vce-«
re en Begiknstigelse til For-del for
lerinour Stock Bards mod Union,
Ztoct Yards i Sud St. Paul, oq;
dette er firenqseliq forbudt i den
nyliq Vedtagne Jnterstate CommercH
Lov. « · «
nge Forbrydere.
Fra Jan Francisco meddeles i
Lørdagst llden at vise ringefte
Spur af Anger tilftod Fred. Pe
terfon William Meares, Walter
iWestwood og Frank McAulisse for(
llkolitiei. at de havde begaaet en
iRastte Nøoerier, fom endte med
Mordet pack Fred. Mullineau Pan
Ocean Bourlevard.
Peterson, som er 17 Aar gam
inel, tilstod, at det var hatn, foni
affvrede det Stud, der drcebtiss
Mnllinean, da hnn satte sig til
Modvcrrge. Han gjv ogsaa en
detaljeret Bereining oin, hvorledes
de en Time før Mordet Paa Mul
kineau havde Plyndret fire andre
Personen
i
l
l
1266 Hat-vest- Asnds Wantet
in Mitmesota and Dakota
aloug the soo Linc
To lsakvest tlio regtest oro ever kalt-ed
in the West. out-and 0 men must
be lind A'l’ 0NOB. ngos fange from
81375 to Its-w psk day WITH BOARU
The rat-e to the belds from st. Paul and
Minneopolts avokago MO- Tiokets on
salo DAILY August Ist to let 1906
lacht-No
Ask the noarost 800 LlNB repre
tattvo ok writo·
W. R. CALLAWAL
General Post-enger ewan
Baumwolle-, Hin-.
Stensland sætter Recokd sont
,,Crook«.
Examiner Jones figer i«
sinRapport,athanilke
har sin Ligei
Historien
Tnveri gennem Forfalskninget,
M-ned og Manipulationer (Kunst
greb) til et Beløb af over 81,000
000 erklceres officielt at voere Poul
O. Stenslands Record. J den
Rapport, som BanllontrolørJones
i Lordags overgav til Statsresvisor
McCullough, og som offentliggjor
des i Sprinafield kalder Jones
Stensland den ftørste ,,Bank Croot«
i Historiem
Rapporten, der er den føtfte af
sit Zlags, fom saaledes er laat
aabent frem, giver Refultatet af
Underspgelsen af Milwaukee Ave
State Bank oa Metoderne, hvor
efter den flnatede Vrcesident hat
plnndret Bauten.
Mr. Jones siaer, at der intet
Sidefmkle sindes i Bankførelsens
Histdrie til en faa snild Gennem
førelse af en faa omfattende Plan
for Røveri. Falskneri oig Plyn
dring, der strcelter fig over en
Periode af 5 Aar uden nogen af
et Dusin Bankkontrolører bar vak
ret i Stand til at opdage det·
Jenes erllckker Stensland for at
vaere »tbe fhrejvdeft crool« i Histo
rien da fiaer, at Bankens Lulning
afflutter en af de mærkeligfte Ka
rieret, der i fit Følae bringet
Selwimd Død da Elendiabed
Vi flal ille blive ved at fort
fcette Rapporten, men slutte med
en Udtalelie af det norsle Blad
,,Decorab Posten«, Fredaa i sidste
Uge
Efterfom Undersøaelfen af de
Paul O. Stenslandsie Assærer i
Chicago er ftredet frem, er der
koinmet for Daaens Lys saa me
aen Raadenfkab da Ubumsthed at
man formelia anfer ved Tanken
paa, at en Landsmand, fom i de
sidste Snes Aar oa indtil for et
Par Uaer siden har ptndet sig
med et anfet Navn, har været Ho
vedmanden i disfe lolossale Be
dragerier og Falslnerier, fom hat
bragt Sorg og Elendighed ind i
faa manat et Hjem oa sat en
Stamplet paa vor Nationalitet.
De berygtede Bankftandaler i Min
neapolis for nogle Aar siden dar
de rene Barnestreger mod de Stens
landsie Operationer i Cshicaam
Manden havde da ogfaa Ord for.
at naar han foretoa sig noget, faa
ajorde han intet halvt: derfor blev
han oasaa en førfteranas Forbry
der, som paa sit specielle Omraade
rimeligvis endnu ilke er bleven
overtruffet af nogen Nordmand i
gammel eller ny Tid At der maa
vcere noget galt fat med Loven el
ler den Maade, hvorpaa den gen
netnføres, naar flsige Ting som de,
Stensland antlages for, uhindret
tan pasfere acnnemsen lang Rækle
af Aar, kan naturligsvig itte være
Genitand for Tvivl Et intet unen
de Publikum staat aldeles bicelpe:
løft og ubeflnttet over-for teltrinass
natiae Bantmcend, naar der ilte
ligaer starre Garanti i den offi
cielle Eksamination af Bankerne
cnd den« som Staten bar ndet i
ncervcerende Tilfcelde. Her bør
derfor en radikal Forandrina sind-.
Sted. Staten kan ikte rolig sin
de sig i, at Folt paa denne Maade
vlyndres lige for Næsen vaa denö
Jnspektsren thi fliat nebbrvdek
Agtelsen for al Regering og tjenek
til at usnderminere felve Samsfun
det. De vittelig hcederlige Ban
kieter, i som udenfor Chteago,
vil væke de firste til at stItte en
Bevægelse i Retning af en mere
essettiv Bankelsamknatton, vg« det
lMr haabes, at om intet andet godt
tommer af den Stenslandste Kata
strofe, saa vil den i det mindst
bevirke en ordentlig Reform pag
dette Omraade, og det alene er ille
lidet verd.
; ,,Uncle Joc« for Ptcesident.
J sidste Uge nominierede Sspseaker
Cannons Venner ham ved Mita
mation til for attende Gang at
repræsentere attende Illinois Di
strikt i Kongressen Men de lod det
ikke blive derved. De forsikrede hanc
ogsaa om, at de vilde støtte harn
som Kandidat ved næste Prcesis
dentvalg. ,,Uncle Joe« holdt en
Tale, i hvilken han, tro irnod sig
lselb, Vifte sig som en regte ,,Stand
)patter« i Tariffpørgsmaalet.
Det synes imidlertid, at Joe
»siet ikke synes onI at blive otntakt
Hsom Præsidentkandidat indnu. Men
Ffenere — —.
Socialisterne her i Staten holdt
ideres Statskonvention i Lincoln og
Inominerede der-es Kandidater for
EValget til Statsembeder her til
FEfteraar her i sidfte Ug-e.
j Der var mødt Rsepræfentanter
«fra ncesten alle Conntier i Staten.
IT. L. Phinips as South Omaha
jagerede Orftyrer og W. Castleman
saf Omaha Sekretcer.
De vil møde i Marken med fuld
UValgliste Bl. a. er T. P. Lipvim
lrott her i Blair paa Listen fotn
tGommissirmcer for ossentlig Land
log Bngningen
I .———.—
i Socialifterne i Nebraska.
l
Nebraskas revublikanfkc
Konvention.
Delegaterne til Nebrastas rennt
ilikanske Ztatskonvention har allere
Ide beqnndt at flokkes stcertt i Lin
·coln. Konventionen ftal aabnes o;
Ikaldes til Orden i Morgen Ef
stermiddaq Kl. 2. Manne oil følge
lidenne Konventions FonhanMinaer
Ion Nominationer med spændt Ov
lmærkfombed Der er overordent
llia stor Spcending t Staten imod
"skorvorationsindflndelse. Om Re
publikanerne itke opftiller paa de
Ires Valnlkfte Mænd, fom Vcelgerne
IlFolkeO stoler paa vil Vaage over
deres Interessen saa hat de Uds
Isigt til at tabe ved Efteraarsval
tgei. J modfat Fald har de god
Illdfiqt til at vinde, da Demokra
terne sikkert ikle var meft heldiqe
i deres Nominationer.
Dampf kibs-Nøtits.
Dampskibet »C. F. Tietgen« If
Standinavan American Linie ar
rio oerede «- Christiansand den 20.
Au un Alt vel! Tietgen oil after
nfsejle den 1 Sept· og kan da Ven
tes til New York den 10. Sept.
Forbindtligft Deres
Il. E. Jobnson ch Co.
Engelfk-Danfk Ordbog.
For de, sont Inster at tilegne sig
den akkurate engelske Udtale af en
tgelsie O d, da er Ulveftadg Engelsl
lDansi Ordbog langt den bedste, Ied
at den angiver den bestemte Udtale
laf ethvert engeglst Ord med at bruge
tdanste Bogstaver og ved dem angtve
iden bestemte Lyd, fom stal bruges
ioed Benævnelsen af engelste Ord. —
ITillige er der fuldstændtg Fortlaking
Iover Meningen af ethvert engelst
IOtd, som er angivet.
I Denne Bog er absolut den bed
kste for Nykommere hetttl Landes og
Ianbefaleö frem for nogen andeu.
I Bogen er paa 730 Stdn-, trykt
kmed letlæseltge Typu, og er neesten
2 Tommer M.
Prtsen et 82.50, frtt ttllendt.
iDaniH Luth. publ. Obst-N
l Olatypddh