Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 20, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Yansheren".
I Islvugentlig Nyhedss og Oplyds
singsblad for det danske Foik
i Am crika ,
KOO Us! Es
DAFNI U :U.1«;«z-.1., ::- ZE.
« a: BUT-U
stssnsih ku« urga -u hdex Tsks m isg - eva
- ’ ssjs pk Narqanq
tdc Formeln-S » Wer s Läu, Udunvex —200
Moder heraus I For-lud
defnsmg. Geh-mig, Auessmmndimg og
Inder cngaamde BUT-W at sei-sites
DAXLNII LlJTlL l’l,’lzl«. H()l"ss,
BUqu siebt.
Reden-u Ll M Und-new
Ill- LVIW n. »Za::st«:en«s Jndhe:v:
IfsmdLniiss vors-sp..iimmcek og Jtmhek
ii Inhoex 31::, du«-« ask-giesst i
A M R Drssen Viert Wbt j
(
Unten-J at t: »O Post Oxkice at Zdujr Neb»
II Iec uns! Iris-.- mkntsr .
Advent-me Rank- tnade Inn-s Epim
spplicaP mis.
»Danfkeken«
Isidor sonst m Subskcibsmet Iavm udtryk
sths cpsigelse modmges m dummer-u og at
Ists er bemit, c Lockengstemknelse med de
Fonnedt Zweig Lonäoor.
-x——-- - -- . »
Ruck Leseme verwendet hg til Falk, du
Meter i Bladeh euren for at kpbe hoc« dem
In for at san Lvlysnsiug om pet soc : steh-,
W de sind um«-« at de soc Its-misse
Inmi i dem Wad. Des vil sen nt Ies
Ics Nym.
Maulet og det Inidlektidigr.l
For unter ej de ein-e Tige« Ten ·
ne Formminq lød oed Profexen til!
de THE-rauhen der var send til·
Tage til Faedrelandet frsa Zangen-!
Fabel i Balmdsz La samme Je c l
manina b-: r ofce qenlndt til Gut-«
Fell ned iaennem Tideme Last-a
Oi danste Kristne der i «.«l:nerih
trcenaer san iaare til at here san-,
nie Fermaninat thi Tagene Di I:
ver i» er i manae Henfeender »mi
:e Taae«. Dei faar man et b:
Tzemt Initrvk as Ved at lasse, bvad
der i den ienere Tid i mere end een
Netninzq bar vaeret fix-ever i ,,Dfl.«
Der states. oa der rceltes fremad
imod Maul, som liaaer i det Her
ne, men Maal, som ille desto min
dre burde naaes. Men ved at siqte
imod siønne Maal i det fjeene nd
fættes man for at alemme der ncer
verende. oa deti liager der en sin
Fute. De fjerne Maal fkal neetap
naaes ved at arbejde med det nott
vcerende, ved at benntie, hvad der
under uinge Kaat er ftillet til vor
Raadiqded — Vi tænler her tun
Wa at give Fokmaninaen Anven
delfe vaa eet Omeaade — Stole
viermal-et
Den Tause, som Past. Chr. Han
ien forleden drug frem. burde itfe
have Lov at d- den« Den fortjener
at blive holdt frem og dtsftei. Lg
i det store Hpvedspørgsmaal om
,Guds Riges Komme til vort danite
Folk her i Amerika« er der maaite
intet underordnet Spsrgsmaal, der
hat stsrre Beiydning end Stole
lpøtgsmaalei. Formeler Faddere og
Aktien i sin Helhed er jo fotpligtel
til at lade de Born, der ved Dauben
et optagne i Menigbedem ,,ovlære i
den kristelige Bernelcerdom sa) de
man, naar de opvokser, maa blive
ved Kristus«, og det er desuden eet
af de allerkrafligste og as Gud meft
velsignede Midler til Guds RTises
Befæftelse og Opbyggelfe oa derved
ogsaa til Mennesierz erlse.
Past. Hausen sigtede mod et høji
og stsnt Maul, idet han gjorde op
mæktsom paa, at Sondagsstolen
bukde viere »Bprnegudstjeneste«,
Ltrdagen »Fridag» og Sommerferien
»vitkelig Ferie«, og faa buede vi
faa Lovgivningen i de forsiellige
States Endret derben, at vore Born
kemde sag en Del af den viele
lige Stolelid til Dunst og
Mägde-Male Det et silkert der
rigttge Maul at holde i Sigte og
sterbe ftemad imod. Men det lia
get temmelig fiemt, og der liggee
mange Hindringer i Veer for dels
Opfern-esse At faa Lovgivningen
Ende-ei er maaste ikke den ststste
hinbring, Dei foretommer os end
vg. at Lotsen i mange Stank siet
Mc Mr i Beim; thi Inn den Me,
WztihedtllatbrngeelPat
M sy: Degen eller et Var Dage
sspsttlswn Metsueller treMaesp
J W M M Mk Skolar-tagen
WMMSMHULLVUM
M W
M z
Mespswstolemm
, wissest Sau
MLMZMMM
— JMI
Hvem vil taae deres Born fta
den ossentlige Stole de Par Tiniet
km Dagen, de Var Tage om Uaen
eller to, tre Maanedek om JlaretZ
Ha hvorfra faar oi La;ere.’ Etat
di nente vaa Timek pr. Tag eile-:
Daae pr. llae, san er der da nar
lDe anden lldvej. end Breiten man-.
te Paataae sig at underoife Verne
nc —-— ganfte regelinæsfia, i ennvet
Meniabed Lg i:okt bedre vilde de:
itte lilive. om Religiongflolen tdnt
til at onifatte visse Mitglieder at
det enentliae Stoleaar. Tit-. nea:
tsi tan benytte Studenter til at hol
de Reliqionsftcsle i Ferietiden, iaa
tvmmer det netop af, at dennc Elkle
boldees vaa en Tid. da de oaina link
Fette. J deres Zldletid tan de itke
lsennttes til at holde Religionzftole.
Vi fer saaledeg itte ander. end dnt
Vi vil ssate mod dei Maal at faa
Religionisflole i den riatiae Stole
tid, san man vi note osS fesxiroliae
med, at Priester-ne man paataae Ti-:
Eldleaerninaen Ter kan ic- innen
gore det til et Livslald at holde
Stole en Daa ellet to dtn llaen
eller to, tre Maonedek om Llarer.
Tet tnnde vel caiaa lade ti: gedre.
at en Pest-fi, der bar tun een Menia
bed, tunde ove fauan Ztoleaernin1,
fient det tunde blive vanfteliat not
i ftore Meniaheder. Men hvor est
Ptæst bar to, tre ellee ftke Menin
beder at dele fsn Tid intellein der
vilde denne Plan fo bel: srrnnde
Men den nllerfvcerefte Vantlelig
lied at overoinde vil rittert kslive den
at Bornene Da deres Forældre itte
vil qive flip paa Tiden i den offent
ltae Stole. Naar Bornene betean
denne Stole, san vil de fvlae med
timnnieraterne on Forceldrene vil.
ct de ital folge med. Te man itte
tnifte hoerten Timer eller Jan i den
ne Stole naar de er tjclever i den
--- J de steil-re Meniabeder vijde det
Viere lettere orgltift at gewinnt-sey
om Meniibeden paaren si-; bele Un
dervisningen
Men alle diese Betmntninxer i»
Fokbindelfe med de Forbpld lssrrj
under vi et ftillede, ovfotdrer Je
itcertt til at benntte det, vi midlee
tidia har. Evndaggitvlen
et nodt til niidlertidin at befatte is-:
tned Underviininn i Moderemaa’e·
tsed Ziden af Reliaiongnnderviisnin
gen, Lsrdagsftolen maa
fremdeles benntteex hvor dette sin
des at Vcere det meft prattitth da
Ferieftolen mai-i vi dtire ts
af al Kraft. Den bat lom mid
ltrtidigt Hjeklpemiddel —- den Fr:
del, at Bornene intet mistet i den
rssentlige Stole ved at beten-e den«
oa vi bar Lækere til den. spTet bar
je i den fvundne Tid vitt siza, at
disse tre Slaas Ztoler tan sent-streck
til Velsianelfe, selv om vi end man
talde det ringe staat, Da der staat
meaet tilbage at anste. Tet aaat
flet itte an at flaa noaet as med
Henfyn til noan af disse. Men paa
samme Tid, sont vi saa benntter,
bvad der midlettidig et ftillet til
rot Raadiahed, var det aodt« on
nogen toa sia paa ftadia at fe frem
ad og arbejde imod et bedee Maal
eller bedre Kaar for vor Reliainnås
lkolr.
. ..-, Cop- .
Optage alt i bedfte Sterling
Vi tan not blive enige om, fass
mange, som tender lidt til sig felo,
at dette Ord et lettere sagt end ef
terlevet. Det er tommet for mis;
Gang paa Gang at strive lidt an
gaaende den Sag, sont hat vatet
bebaut-let i »Dansteren« i den sidltel
Tib, nemlig Lægmandsvirlfomhe
den, men af adstillige Grunde hat
jeg holdt mig ttlbage. En af disle
er den, at jeg jo i flete Aar hat faaet
Lov at Ive lidt af denne Vtrlsonihed,
og det faaledes lot noglez Bebt-nn
mende let lunde komme til at se ad.
lom jeg talte min egen Sag. Men
Sagen ligget mig meget paa hier
te, og det staat for mtg, lom den
hat stot Betydntng for at det lan
sie, spm hat vertet neevnt, nemltg.
Gudi Rtges Komme til dort Falls
i Amerika. Det betydee to tlke«
atem, at vt faar dem samlet t en
vdve Organisation selv out dette
can have sin setydntng, men at det
ster, som Jesus then at del kein-net
Otd. Vi tnnde jo settseette: »Hm-e
de itte bott? jo sandelig« o. s. v.
Meget af hvad der hat vatet ist«
sset. bar jeg vasret glad ded: tnange
Ting bat tscerst nævnt henhorettde
sterltg til denne Vittsomlted i Gttds
Kitte. Esndanestolen er blevet frem
bnnretx ja, sittetltg, en as de stsrstc
Gewinnen Herren bar betroet sit
zfsolt on Vt man vis: Vetende ba.tde
ilæzt on lasrd, at vi er tun balot
Ermatten Wert-er Betndninqen as denne
ktkserttinkt. Men den vil bltde del
«stgnet. estersom lutn faar LVV It
leelftane de celdre, da det isolgc
seidenen-j- er tun er srn sandanne
kszerten lwor den levende Strom er
tonmten ind at dn tan sinde nd
JJJten ogsnn Ildbredetse as aode Boger
rn Text-. sont jo Red. nævner. baads .
;den gnrnle Kone on Manden der grceit
ever Zureden D: Zeig tan sige tned
Bd Tat-unt, sont je da scrrlin ltenttti
der til den gradende Mand: Gid
der Var mere as dette Sind i rnig
on alle Sud-S Foli. Men jeq lotn
da til nt tcknle Paa. lmad jeg bar
tsort on til del-Si troetx det passen a:
et Menneste tnn være san bedrsvet,
as det lnn itle nett-de Da at dette er
tunzctere end for det Mennesle, der
tan udose In Tor-; i Taarer, og
tnindedes da Jesnmmz scm to sag
de: th mit Hoved var Band rn
mtne Ljne Kildm at jeg lunde be
srckde mit Folts Elendigkted tncn
oascta via-n Paul-»E, sont jo ilte taler
saa tneqet otn Junker men ont er-.
ndatladelta Entette i sit Jndre vaa
Grund as det samme. Lnt vi nt
tnaa dntst boje cis tned et Al, naar
vi tcenter Von diese Mænd saa et
set dxg altiaeriel fanden, at noget
as dette Sind nac- der være i hvert
et Guts Vnrnii Hinte, on tncerler
csi det itte, ca ned jeg tun et Raad
statt til biet-tha.
Hmd der bar njort ntiet ondt vcd
It læse de forsteUine Etntter er, at
der tcsmxner til stt se nd sont vi her
cnr tnde i en Mantis tntellem Prekst
Da Lerxmankx IF ot tnn jo da Vceke
Gtter ma, at Der antnle Ffende vil
treve alle sine Ktmster for at faa
ket fort derxilt tut da ved ban not:
san sejrer jen. Zeig Vilde belst und.
eac. ist nasone nonen as disse. men
tie: er j-: nrnulta at behandle ent
Eaa Da itte nævne Personen sont.
sanr Betttdnina sot Sagen, og stet
uil jea nted de: santrne stete: Her
renk Prasster txt-r den stskste Betttds
ninn t denne Zag, og jeq trot, at
om itte Herren sank Lov at aive dem
det rette LrisJ i Zagen· da lnn der
strtveg net titles detont, men uden deit
rette Fragt
Nu, saa man-ge as os, sont tmr
ltdt Kendstab til Jndre Msgsions
Beamdelse i Vorwort oft-let kun
de se, twor det vilde have ssrt ben.
cnt itte Herren ved stn Island havde
ledet nostle entelde Prasster. san de
satte sitt ned midt iblandt de Hel
litte, oa sont saadan sit Lov til at
stnre, satte sitt ttte med Mant, sont
saa mengte ajorde, nten med dette
Sind: vi er alle eet i Kristus Je
sus. Jo. lwot vtlde det have sert
ben? vil nonen manste svsrqr. Jekt
vtl spare, ester mit Svn vtlde det
have endt t bvad vi altnindelig be
ntkvner med Navnet aandeligt Eva-r
meri. Det havde jo godt begnndt.
Dei sigee os, at stal denne Getnitm
bære fand Fragt, da maa der vcere
snld Hattnont imellettt. Ptæst on
Lcegmand
Der er noget, sotn hat vætet nævnt
ndstellige Gange, maafte med lidt
forslellige Ord, dette nemltg, at selv
ort! eet rning hat baaeet Fragt
under Forholdene i Dantnatk, det
med et det jo ingenlunde sittert, at
den vtlde beste Feugt her under vote
friltrtlsge Foehold Lad os nu lag
ge Meerse til, at ltge sea den Jndre
Missions Begyndelse og tndtil t Dag
hat der staaet mange baade Prasser
og Lægfolt tblandt Guds Folt med
set Sinn at vm Meten havde meet
lsst sta Statut, vtlde Jud-te Mig
siott endda have bautet rigere Zeug
tek. Men dens Styter og mange
med ham havde et andet Syn, hth
Syst jeg delet estet set Kendstalz Heeren
hat fomndt mtg at tat-, first legen
nem de mange Gus- an sont totn
set-over sont ieg sit va at sele mes,
pg ndeh ved mit Des-g i Baum-re
hvor jeg sit Lov at uyse men oglaa
eit- Jee mes at hse list. Det hat
sl fsteter-et fee mtg Itsen sen Its
ck Jahre Mssipn vtkde sanften-;
M W de Mk spat sen
seit out sen W W W fes
M Idee er set unseetlgt at
lste Latwe- eg te, et nee
k
op lil 200 Lægmeend hat viel sil le
Zlil al være Budbærere for Frelseren.
ZHvein bavde anei, cll disfe Rande
sgaver laa begradel under Vanlroenö
,Merle. Burde del ille, lære Gudcs
jssoln bringe os vna Kner i Bøn Eil
Herren oln Lns i denne Sag og ill
nojes med al Te pna den vernfleliec
Jordbund Jen er godl enig rned
den-« Tom bar flrevet om Forlwldenc
der, nl de et vanflelixlere her i Fri:
«lirlen. Men da lmn jeg til al lernte
No non-el, fern Vi lan forflaax dec
sem for Glåsenwel en Former nd
fandl en Bei at dvrle fln Jord paa,
Ton den koll: til al bære dobbell
Frunl da lede lians Nabo gere all.
lwnd ban fortnnnede for al finde nd,
lslsprdan bem bar frq ad, og derefler
tilde ban brave del nrnndiglx selv
vm del miilnlledes for ham sprsle
essen-n vilde ban ssllerlig prøve ost!
i.:cn. lcknlende. at ban rncmfle havde
del-net feil et ellir nndel Sied. Del
del alrlder onl. er jo al flnde ud,
lpsor Vnnfleligbederne er. on da
boordan de lan fjernestx Delle fler
je ille bed. al vi forlcrller Hintan
dre. vi er jo enikJe2 lbi detle bliven
i ille landl. Der er jo ille Tales
scsn Eniakled i delle nl vilde have»
Elle-Messer frelfl. Var del delle, du«
Linde vi vel nol sige scerlig nnd-Hen
-llil vonPrceslernc at de er eniqc Nei,
her er Tale om Monden al arbejde
ma· san faamanne foln nluligl lnni
de ·«slive feel til Jesus« on jeg lnnde
sodl feje lil. on blive der. —
Jen vil nn nævne lldl af de: von
fleljar. men da vil jeg aller førll
drnae lldl frem as mil Liv. For Elle
San- fna Aar siden kiesmnde jeg In
Jorrelninzx on del traf sin, a-« m?.1«
minder bmnle Vogel ind, der flnlde
peree i Elend. To bufler jen, m
»Im la«nlle san pfle, nl jeg nmallc
xlrre del 5elv, ma del lnnde blisse
ijjorl rialiaL on mine Knnder blies
lilfredgslillel. Linnder blevForrelnw
sen flerre on Inn-alte overladeöj til
Andre fomrnelider med ?Fna52else·
Itslen Uns-der nirrlede jen, del nsl
alliaevei. Nu ved je-: jo nol, .l
Gnds Riese-Es Gerninq er ille en
Jorretninoz men om jen llle laasr
feil. Vil Vi vlfl sinde, at den flørfle
Vanflelinbed bl?ver. bvad di
lsencroner ved mil ca dil. on lim
de Herren faa an al lage denne
both da ril de man-le andre vifl
nol lunde Heran Hvad der eller
Inil Snn paa denne Sag absolut
niaa lil er el kelt og fnldl Korn
fra faadanne Pia-steh der lror var
denne Virllornbed, og hvad der sua
länger i el laadanl Rom, del lunde
der slriveå megel sm, jeg vil blol
ncrvne lldl. Vi vil jo forslao, at er
Talen onl, bog-c Livel er, klar en
»Werft da i nvnen Munde fnnel den
Naadegave al Vedplnrne Gover, da
oll dan onsecl snarl crdaqe, ocn
faadanne Ende-, sorn ved Vejlednlnxl
un Udvillinsg Hunde beuge-H lil ol
gaa Herrens Wunde, da el Korn
lil ved enlelle Lelligdeder al after-«
ge el lille Vidnesbnrd og videre,
ern ban saa eflerhaanden Wellen
han ille bar laoel feil, da el Kon
maafle engang lmellern lil dank An
nelser, maafle e: Korn omsider fra
Nobel Præslen o.s.v. Sler delle, vil
i de nllerflesle Tilfældse Præslen
vinde saadanne Menneslers Tillid
og fanledes komme dem til Hjcklp,
og lnaasie ornsider nogen lunde gaa
ud sons- lsnnede Arbeit-en Ja, del
var jo saa en Forstrlfl. den er so
ille saa vanslelig al steil-, siger non
le. Jeg vll siget nej Rennen del er
den llle; men del er mll Syn, og
jeg lsr ogfaa gcdl ssje lll: del er
ille grebel ud as Lasten, men del er
noael, lom leg hat erfarel lldl af l
mll egel Liv og i Samfund med
Guds Foll. Der er en anden Tit-n
jeg kna- bersrr. Del see ud lit, al
Blillel scetllg hat værel fæsiel paa»
saadanne Sledet, hvor der Ende-.
Landimeend uden Ordelö Foelyns
delse. Mit Snn er, al sæller vl
særllg delle l Fotblndelfe rned Lieg
nmndsvlelsomheden l Begyndelsen,I
da vll den lun have en loel Lede
lid. Nu, leg lede, al hvad del gekl
der om er just, al der begyndes l
Menlghedeenr. Dermed er jo ingen
lunde sogl, al vl stal have Wenig
hedsnrlsllonceer. En sagde ved vorl
Ratten-de- ,.Dsden er l Gmden«.
Pl fptsiod vel, hvad han wem-,
nemllg at der er las nagen Dsd vg
Qanlto l Menlgbedeelm og her ex
del, at laadalme tunde komme Pec
lset-us M Diosp- Mdm M
de»sil. ledle stg bat-de ved Mit
sen-wider vg Samlalemsdtt ss
M. Oel et en W
ning, at disfe hat bragt megen Bel
signelfe med sig, og ieg tsr godt siege
at tiltrcenges denne Virlsornhed i
Danniark, meget mere her i Amerika,
livor vi er omgivet af alle muliqe
Seiten fom just staat med et verl
dint Kinn til Mennesick forn faar
begnndt at se, at der tnaa noget an
det til. nien oniaa til nnonivendte
Mennefkm da vi vil finde, at lun
san of digse bar nogen rsirlelig
Klarbed over de Stalle, Herren dar
letrcet vor littberste Hirte, oa jeg
naar vist ille for vidi, om jeg sinn.
at Vi nlievidst bar vceret Aarfaa til»
nt ikte iaa faa illaver er aaaet over
on lsleret vcre «J·I-odftandere. sum livis
de lin"de Været iaaet ved berauben
lnnde Ver-re ledet i det rette Ztidr cis-.
llevet iil Velsi.«-i:else.
!«Z:i, for Lea flutter, vil jea iies:
Wer tnaatte di dir-J toniine dort fra
de-"«. at der Milde ver-re en Kaer
imelleni Priester on enlelte Strafele
qiei Venner, Modltanderne sinds-Z
nol fleft iblandt Lænfollet. Der er
manae, fom godt lan neies med.
naar de tan san en Nroediten en
Gang intelletn om Evndanem Js!
nogle, naar de blot lan komme i
Lirle de Jst store Højtidsdane. Ost
paa den anden Side er jeg sitlcr
rsaa, at der er inanne of Vore Beete-»
ster, der elfler denne Gerning Dr
enster at faa den niere i Gang. men
siaar og ser paa Banslelighederne Og
ved ilte bvordan Her oil jeg sinc:
Buser lad og under Bein til Hec-l
ren oni bang Vejledning komme
samtnen og drøfte denne Zag, eig
den ital fejre til Ein-les Frelle sog
bang Ære, og leere, helliae Zeilen
de rundt pin i dort Eanifnnd: bøj
eiserg Ftnck for renne Zug for Naa E
keng Trone Ja on: manie stiinde
sitze tned Paulus: for denne Lan-Z
Zlnld bøjer jea niine since for t)«rl
.f,«-erreg Jein stritt Faderk Dei lnss
iter med Konten-« "(irende. s
Nu vil J not basre over nied i Exi. !
oin jezi lslev lidi lanntrutlen dem-e«
Gan-D Ter var endnn itiege2, jeqr
lnnde fole Tranr til at ilrive i For
lsindelfe med dette, inen jeq vil iliitte«
med Fredeng Hiler til alt Gnd
Falt. P. (5 l u u le n.
-·0-—
De kirteltge Sandykdskravk
l
Det aandelige Liv roter sig vg
rulferer teminelig traftigt derbkan
me i vor Moderlirte fest Tiden.!
Tset vifer sin ille nlene i Vsetlelsess.
cnnder forslellige Steder i Lande-L
men paa niange andre Maader. »Te«
titlelixie Sandhedgtrav« gsr sig get-;
dende i mange Retninaer. Der ran
beg til Vaat ovcrfor den reiormertes
Farr, der avreg et vceldigt Stiefel-ya
ninagnrbejde, scrtlig i .f)ovedltaden,
men dog ogsaa liaade i andre Bner
ca pan Landet, on i de fenere Aark
bar de levende Flristne ogfcia des
Inndt at tage lraftiat fat med i
:)!fholdssagen. Alle disse Livesbe-i
Dergelfer er det not verrd at folge;
med saa godt som niuligt, — vi lan’
naetwe bevife vor Dansthed Don be
dre Mnadr.
lsftersplgende af.Provft Th. Elen
Juiit om »De titleliqe Sandheds
leav« hnr nnlia tsæret at lcefe i »Dan
lsladet«. Vi sinder det iaa vel stre
cset, at vi mener, vore Leiere dil
ocere talnernmelige for at faa det.
Vet er et tlatt og godt Jndlæg i
Zandhedstrav, som gsr sig gældende
hos lebende og tienlende Kristne iste—
Ilene derhiemme, men oglaa blandt
os herovre t Amerika.'
Her folget san Provstens Artikel:
De tiefelige Sandheds
leav.
J Begyndellen af Firletne gil
der en start Bevcegelse gennem den
dansle Mete, en Bewegele paa hvis
Fane der stod streveix »Kiekelige
Fethedsleav". Det var den Standt
sigsle Retnlng, der havde sat denne
Bevægelse i Gang, og da navnlig
sen Mond indensoe denne Retning,
Preisen Andreas Leth i Mit-demut
Vistnol væsentlln tllflyndet af de«
Strsmningey der paa den Ttd gis
igenneni Valgmenigheden paa Mars,
log Leth sig for at reife Landet rnndt
og med sin ejendommellge, Mike ogt
kommende Beltalenhed paa Msder i
By pg pas Land at llsa til Lyd for
de Krav l Uetntng as llrkellg Fri
kied, fom han fjlte det sont en Sam
vittigheddlng at ftge genaemfsetx
km Livet i vor fis-We stnlds de-!
due-. Diss- Keaty der Month
gkk nd pas Weil-d samt Isr
Indelns as W fee Walten
od Ægteftabssitftelse tilligettted Ja
fetelsen as Bornenadvete »diese svt
ham nted til Heft-eng Tempels Lo
bitggelse, tnedens det at tilftdeiskttc
disse Krav var at biete sig ad spm
de sta Babylon tilbageoendte Isra
elittee, der lod Genopbmtltispls "’·s
Hektcns Tempel aaa i Statt «
dens bver passede sit met Qui-«
Paitok Leibs Moder blev Anled
nan til, at en stotie Krebs as
tsiettttdtvias Venttets indbod ti! E: M
Titaes Fokhandlinasntade on· N
ttktetige Fkihedstmv, hvittet Mde
lzoldtes paa Vlslov Henku i VII-Um
txt-it oa boakoed 700 Wurst-If VI
Lccatncrnd var tij Liede ON »D·
toztes de to nett-note ,,’ilst9vt1k«T"-E-’·««i
fett itette okt den usiner sinkt
cxtttknde nd paa foxslellizte Kito T
Netnina as titlelia Fittich i.t.tt·atrt
Taktik-Hm oa littttitisl Fridefs ssk
stät-when Priesteitttlkt sOk EDITIO
ltoeme, stit Valzt sok Pisa-it oa MI
niztlted as Zaltnehoa oa Alter-Von
«.-tdaana for ttitttderede til PUN
cmbedet, ndsidkt Ret til Vers«’77els«:
af Kittel-ne, Tilladelse til at tate
Vorn til Alters samt sinds-reife as
lsotaerliai leateilttbx soe den trink-re
tildkesses Vedlonttnende lrcevede TMU
toa lttn entelte as disse Punktes
DeL ltvokpaa Hooedottaiett Sieb
laat ved Fremsorelten as disie strap
Var Hensttnet til det ltiitetite
Liv indensor Folletirkem
Teile, ttdtalteg dek, lunde tttts tri
oes, naae det sit an til at rat-. sitt
i Frilted Oa ntt var, ester linder
tttiverneg Menina· Tiden lasrsitten
til at am ntte Eltidt stentad E est
tesligt Fkilted net-kniete ltestentt sk- i
Vldtessen anaivne, idet matt ·tt:
langte-re tttttde klive itaaende usrd de
allerede indtømtnrde Friltedet. Esa
:-ebaandslognittaen as VII Etat-a
menialtedsloven as lRAR Da den i
1872 aivne Loo ont Kirletnes Beut.
La i dette Raslonnentettt vat- det en
tsittiitstendelia Zettdbed Etat aist
tritrne Menitztltedsliv lttnne wes sitt
i en Follelitle, da maa det into-:
sit-J tsteaen Frilted sont er nodoettait
ot sont oaa noaen Maade lan rittte
iiza tt:ed Bearebet Follelitlr. Lt
denne Frihed tatt ille blioe ltaaende
tsaa eet Punkt; den matt udoitsey
ctt sont Lioet tsolsen ier otn ita
den Dag maasle en Gang vil tottts
me, da Folteiirten spranges. Da
hat denne opsyldt stn Bestetttntetje,
iont oat til en Tid at danne Hol
ittet sot Menighedens Liv og tilltge
Joebittdelsen mellent Menigheden og
Follet. Da maa Foltelirten give
Plads for Feiticlen. Men saa oel
soc Follets sont for Menighedens
Stle bot denne Udvitling sstst
naas esterhaandett.
En anden Sag et- det, ont de as
Paftot Leth og Aflooadkesfen ar
stilleoe Ftihedstrav var de rette.
Uiogle at dein et i de foklpbne US
Aar mengte igennem, sont s. Ets
en udvidet Btug as Sognetikterne.
Andre et i Fcekd tned at bit-Mags
US- fvm Sogncbeboeenes Balg af
deres Præst og totgetligt Ægtestab.
Men nted alter attdee hat det endnn
tilsyneladende lige saa lange Ub
sigtet, loin den Gang ntatt ocdtog
dem i Altar-, sont Petefteeneg Lake
og Ritualstihed, Adgang for usin
dekede til Priestegerningen o. s. y.
Man maa vel hetas slutte, at medens
de ssrstncevttte Aeav hat været upd
degs Vg beiimelige, gælder dette
i hvett Fald ilte til Dalo otn de
l.dsttmvnte.
Men ligesotn det tned Rette ek
Hort gældende ——- og hvo hat vel
meet en vasldigete Talsmand her
ftse end Grundtoigi —- at den le
vettde Menighed maa have Fkihep fpk
as lunne rsre sig i en Fall-title,
iaa er der et andet Kran. sont vel
ingen teaftigere end vor anden store
VAUDSIEMM paa Kristendotntrens
l3.rund, S. Kieelegaatd hat hat-det
ETWM pau Sandhed, sterltg for
dMH SMT svm staat udenfor.
Da medens tidltgeee Fordelngeene
oveefoe Foltektrlenz Oedttlngee og
Jndtetninger væsentltg hat deejet
sig vm Itlhelt saa hat de i de
leneee Aar i itedse sttgeude Gde
dreiet sig vm Sandhed.
Dette ee tlle til at nndtet over.
Siden, vt levee i, et bleven tnete og
nteee realtstM Og med de reali
itiste Ktav stlget Keavette paa
Sandhed Den Mangel hetpaa.
lom teallstiste Foefatteke gennetn de
ies Boget hat eftetvist baade her
es bee, itle mindst i Samfaudeee
sg de enleltes set-hold tll Mele og
geknetet-any dar lkse luttnet andet
end tret-lallte Fort-ringen km km