Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 20, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A
E
Yanmark—«
Pkiuiksik Louiiks Did.
J Forhold til et Rygte, der hat vceiet
cirluleret i flere danfle Binde hec,
cngaaends Llariagen til Prinsessenis
Ded, at denne stulde være Folgen as
et Selvmordsforsog, stal vi meddele
folgende Soecieltelegtam til »Tag
:·lndet« i Kobenhavm
Wien, 4. April Kl. 11.25.
Den danfke Prinsegfe Louise If
SchaumbukgLithes Død vcekter den
storste Medfølelfe i vide Kredie,hvor
den indtagende Fyrstindes fmerte
sulde Sygdom hat været fulgt med
megen Deltagelse.
Eygdommen begyndte sum en
itært Forkølelse, eftek at Prinfessen
med fin Mund og sine Børn vcd
Juletid var ankommen paa Bespg
hos sin Svigerfader, Pein-Z Wil
heln1, paa Slottet Nachod. Efter
tun faa Dages For-lob nntoq Syg
dommen en weget alvorlig Karalter,
fom gav Anledning til megen Be
kvmring. Jmidletiid lytledes det
de tiltaldte Ladqu at fremlalde -n
Bedring, fom endogsaa gav Haab
Dm en snarlig Helbredelsr. Veso-Et
re viste digie Forhaabninger sig fnaci
illusorisse.
En ny Diaanofe, der ftilledes i
Zlutningen af Januar, konstateredö
endelig en »Meningitis«, som for
nariagede Prinfesfen ftore Lidelser
og udviklede sig til »Meningiti-.s
cetebro spinalis.« Trodg alle
Anstrengelser fra Lægernes Side
lykledes del itke ai betcempe denne
farlige Sygdom. Lejlighedsvis ind
ttaadte lette Bedringer fulgtes of
meget alvorlige og smertefulde Til
kagefald, som Pan det Tidgpunkt,
da Kong Christian af Danmarl
dpde, endogsaa var indtraadle i et
Stadium, der af Lægerne betegnedeszi
sont handlpr
Endelig tidlig i Gaat Morges op
gav Lagerne ethvett Haabz det var
nu aabenbart, at Afsiutningen var
forestaaende.
Prinsessen gennemgik en Mar
ian Lidelfer under de sprfte Sta
diee af Hjetnefygdommem Men i
de sidste site Uger hat Patienten tun
nf og til væket ved Bevidsthed, og
mange Timer for Dpdens Inder
den henlaa hun fuldsicendig bevidst
los. Lager-ne betegner Prinsessens
Tilstand siden tnidt i Max-is sont
»halv bevidstlss«.
En af Prinsessens Hofdamet blev
under Prinsessens Sygdom ogfan
angkebet af »Meningitis«, men kom
fig fotholdsvis hurtig.
I I- I
Prinsegfe Louise Oaroline Jo
sephine Zophie Thyra nga tilDaii
mark er født i Kobenhavn den
17. Februar 175. Prinsessenz
Varndom og tidligste Ungdom for
lsb sorgt-Ist i den store Familiekredg
og det fmukke, kæklige Hjem, det da
Værende Kronprinfepar flehte for
fine Born. Prinsegfe Louise Dank-l
mange Hjerter i Kobenhavn, der
traadte i ncermere Forbindelfe mcd
spende, frembcevede hendes Karatterg
Værd oq hkndes Besens- Ynde, ou
det vidsteg almindeligt, at hun ind
tog en meget sior Plads i sinc For
celdres og Bedsieforældres Aretiin
heb.
Kun enogtyve Aar gammel blev»
Prinsesfe Louise den 5. Mai 1896J
i Christiansborg Slotskirle forme-!
let mkd Prins Friedrich as Schaum-«
karg-Lippe, f. 80. Jan. 1868, Ssn
af HI. Htjh. Prins Wilhelm, der
er en Bruder til Faderen til den for
Tiden regerende Fyrfte af Schaum-·
barg-Lippe. Den Gren af denne
Familie, som Prinsesse Louise ved
sit Ægiesiab kom til at tilhsre, er
bosat i Østertig. Bring Friedrichs
Feder er fauledes arveligt Medlesi
as det sfimigsie hettehug og ejct
Godser i Bsbmem Prinsen selv er
thestet i det Istetrigste Husarres
gis-sent sit. 9, der hat Garnlson i
pedes-barg. Tit denne lille By drog
da del unge Pat, og her er dets tre
sit-I ftdit Priusesse Maske-Louise
(f. IM, Print Christian (f. 1898)
de Its-feile Stets-mi- (f. 1899). —
OM got-is- soictdie has
I
me Tags Aften fra Stockholm,
Erserrieu
Nin dagligt flriverJ Dritter of
,.våran Zessa«. iom ældre Ztocl
liolmere endnu lulder iiarl 1545
Taster, Danmarlg nuoærende Tron
iiinq, toni linn ofte i Bei-g til vor
Oooedimnd lslitelio og fager oaitdi
den ver-ne Prinfeszse alles Hinter,
on man balrbede en Tid. at hun de—
itandig ilulde blive i vor Kotige
borq. Tet Haab flog feil —- til
Eorg for nxangen Somit Laie-m bcc
Hrsil Vemod og Soer kiribe mangt et
Ifdierte ved Budikabet om den solle
tckre Kong Carls elfleliqe Vorne
barnö Dad.
i
Littercert Foredrag i Fi
Z. U. M. —- Iohannes Jst
-.iensen: »Vo: Frue as Tons
mark«. Der brait en "’iolin i del
store litterære Lrteiter, der ipilleee
op i 70erne oq stlerne under Bran
des« Taltftotx den unge Rimsth
Linedr det iorie Haar qil ud og saie
tsig til Kirle Orqlet Johannes Jør
irrener bar ille tsevirtet det littercere
imelaax dertil maatte et belt nnt,
Jisbildet Slcegtledx men han liebudede
Hdet, lom den blene hvidgrgnne Mor
jnenftjerne varsler Demen. Han er
ilaldet Ziemningens Tigterx Stein
ning er iom det Halolys i Følel
sen-J Gan, hvor Jeg’et overocrldes as
ngivelierne, og Omgivelferne vaa
fainme Tid beim-les- af Jeq«et: oit
tender det frei Jilleiteinninq, frir
Hirn-nie killlmigr. Men Ziemningens
Diiiter lslev forel obiq lsorte i den re
lliriøse -lrioent -- Ten omhand
ilede Boza er derior interessanten
ved de Problemer, der beh«:ndler:
fis-est Studenierlivet i Verne; iaq
det ioriale Zpørgsmaal; endelig de«t
religiøsr. Al, ban blev KatolilJ
draget ai Klosteritilhedem Stunde-Ä
lillen csg Autorititer, og blev der
rsed ufruqtbor for deinfl Kirleliv.
Dei er i lorteste Udtog Hoved
Tanlerne i det Foredrag,«lsand.
Ricard holdt i K. F. U. M. Son
dag Akten den 1. April for en me
cet ialrig oq talnemmelig Tilhøret
treds af unge og gamle.
To Dødsfald. Ratten til «.-.
April er Direktor Honien Ott, »Po «
litiien«s Forreiningsiører, afgaael
oed Døden paa Dr. Rovsmgs Kli
nit, bvor han for faa Dage fide-n
blev indlaqt for at underloites en
Operation for Blindtarmsbeteknd2·
le. Der flog siq imidlertid Bughin
debetændelse til, og soa var al Ler
pens Kunst sorgen-es
Afdøde, der endnu ille var pas
feret Midten af Verne, var en ual
niindelig dyatig og arbejdiom Mond
med manqe forilellige Jnteresier —
afholdt as alle, der lendte heim
For lnapt et Aar siden overtcg
Ledelsen af ,,Poli1iten«s Elspeditioni
—- Efter lun faa Dages Eva-i
dem er Oberst, Kammerherre Tobft
ten afgaaet oed Dsden i Kobenharn
i en Alder as 71 Aar
Zorn una Jngeniørossicer sit hon
i 1863 Aiiieettelse ved den aktive
Armes Jngenisrlommando oq del-·
tog i Fægtningen ved Bustrup og
»i Forsvaret af Dybbplltillingen
i Eiter Krigen vendte han tilbage
til Ksbenhaons Spbefekstning vgl
forfremmedees 1870 til Kaptajn.
SOM stillan Her-dies hgn kjgx
Stormfloden 1872 til Lolland og,
Falster for at udbedre den forvold
te Stude. J 1875 foretog han uns
Reise til bei sftlige Europa for at;
ftudere Befestningsvssenet og blev
efter Hjemkomsten Medlem af ens
stsrre Befæfiningskvmmissiom drei
flulde fremlomme med Fortfng til
Udvidelse af Ktbenhavni Ssbefeelti
nmg.
Som longelig Kommissar vedk
en ftor Mengde Jernbaner korn han
i Beriring med mange Mennester, af
hvem han var inegel afholdt.
»Georg Stage«. J fornyel
Slittelse ligger det gamle Stib vore.
i Raube-is Leie, rede til i Morgen
tidliz sttives der den 4. ds· at leite
Anker og hejse sue hvidc Seil og
W nd paa de blut- Vover med
stcilafsounqensecnb
He- hie sendet M de i san
W in til sys- pg sama-en
I—.
Plads om Bord paa Skibet, melden-H
der vintedes med LommetprklædekT
fka Kvæsthusbwen og de i Narbe-»
den liggende Etwa
«,Geokg Stage« et nu gansse nn
indkettet, forsynej med alle Fore-.
bygaelsesmidler, bl. a. dobbelte
Tkapper fra Banierne, hvor Tten
gene sover.
Vanjeknc er io for ovkigt delt vcd
et Tvcerftod, der Ewde ai alle
strømmek til den sammt Opgang.
Dei er nu Meningen at sejle en
Tut kundt i de dansie Fatvand-,
til Dtengene blivek fee-ante, hvotefi
ter Aussen fette-.- mod Helsingst og
Antwerpen
Og MS blot fca Dkengeneö For
cldte, men fra utallige andre fol-;
get der dem og ,,Geotg Stage« etH
Lntfe paa Reisen. l
Tre Lig fiftes op. J U
bet as Fotmiddaaen den 4. ds. hat
man i Kobenhavn fisket ille mindre
end tre Lig op. Tset ene fandtes
udfcsk Christiansgade og var as en
ca· 40-aatig Mand, sotn syntes tun
at have ligget faa Timet i Van
det.
Dei andet Lia fandies ved Lange
bro og var aanste ulendeligi. Liget
var iføkt Tiplomatfrakfe, men tun:
dc itte nærmete ideniisicetes. Sand
snnligvis hat dct ligget i Bandes
fta en Gang i Visiten
Gndelia trat man Liget as en
n1idaldkende, veltlædt Mond kr- ped
Ftedensbto.
Alle Liaene buntes til de ubetems
tes Napel paa St. Johannes-WHA
sen.
Elaqjsmcinl mellem Ek
ivlt. Lm Bord- i den trifte Tum
lser »Geestemiinde«. der henlaa vcd
Toldkipden nviicsd der den —l. dg.
tksftekmiddass Vefs -t--I-Tiden et
freiere Zlagginaal mellem fein Ma
troser, dels Inftem dels Evens
f’ere· Elaqåmaolet, sont keqnndte
med Hi1and31emænq, git efterkmandcn
cver til en Rmnv Van. Knive, oq det
vor sorgte-veg, at Kaptajnen qute at
stille dem. Hon mantte derive til:
talde Havnevolitiei, fom imidlertid
lfseiler intet formt-sehe oq detfor send
te Bud til Stote Longensgades Sta
tionx bekfm nnlom eftet en balv
Times Forle fike Betjente, som for
boldsvis hurtig fit de fttidende over
mandede. J to Dtoftek blev de
fein Mund tøtt op til Stationen i
Etoke Konzaensnch bvoe de inte:
neredes for Ratten. Te var alle
stimmen nonet betufedet men inn
Jtcs doq vidende em, bvad de aim
’N. De, der i Lampen havde faaet
nvqle Strainmer, klev forbundne
raa Stationen.
dterselgnlvltepoastrand
k- e j e n. Ud for EltnqaardszveLKbthcve
riet ved balvfetg Oriden om Eim. den
Iz. di. en ulmggelig Kørfelgulytte.
Heftene for et Arbejdgtprewj bleo
ity for den Tamvtkomle, der irr
Tiden arbejdet raa Beim og satte
i vitdt Lob nd eftek. En 7—8 Aar
gammel Tit-eng Andreas, Sen If
Hugejer Olfen paa NngaarsveL tom
nctop gaaende over Vejen o-; bleo
wettet om as Hei-ene. Kutten gjord.s
overmenneftelizie Ulnftrengelser for et
holde igen paa dem: nien Vognens
Foebjul qit do« ove: chngens Un
derliv og fprcengie dette. J bevidst
los Tilstond bragtes han hiern,
Dr. Dukloo tom sttats til Stedc,
men kunde intet udtette. Drengen
blev saa istt til Kommunehospitalet:
men heller itte der kunde man give
noget Haut-. Dsden maatte ventesä
i Aftean st.
Til Amerika et i disse Dage,
sttives der den Z. ds» aftejst med
Orlov Premietlsjtnant i Marian
Olnf Aateötrup. Han ventes føkkt
hiem midt i Mai.
Forulytkede i Wildwu
len. N. C. Pectersen af Raheer
og bunt Ssn gi! fotleden Litdag
ad i »Store Bildmose« for at samle
Lyng. Da de ille var konnte hjem
næsie Mandag, blev man urolig vg·
hat sideu spgt eftet dem. Den 1.
April var 150 Mund fta de mutig
geade syet ude at sage eftet dem,
wen man hat tilg. si. s. ttke inni
bet neiget Spor af dem og satt-geh
It de et spenlysset l et as de mange «
Liste- pas desto-peop-l
O-. »I-—
»aus-»
« .
st MAX-is- -..-q. .. .» -.
U« WIL
TO«
«
IM
WlNGs PIANOER
Saelges direkte fra Fabrikken og paa ingen andcn Maade.
lle spare-r lra M. llll til Mil. llll
. XJJr l)«- links-M Ul. nzl '«n«». lmlnsr l« til «W li» male-« l «- l«I
stxisll-—lisllils1llol itklnpll kssslvr inml TIl :- L nl mr U llulos wills
l’.nlil Nsmr lus. Nun man-zi- Hnlnn sen-. lumpi- ksl Piani- lll «llk««:I-l" l’H-.
kann ist-Halm- lles XlesllcslnlkusnlsoeOsns llsilikslssjes sc: sum-c- l«(lgillc«l« llcs lies
lnieT lsxins lUsstglsnlvac lisuninr sm« »i: ln«;«l li in l«-«nls-If ltl N ilgsnntsnll
S; ««·I Hist-Hi l’i·1ln- l«.«r ils-I ile nisli msrcl
li«lill(-!«
Hi (l«-n«l»k»i1·«pul link-TI
nt skssu O« I«
sendss paa Prgve
M del-lei- Frsgiem a Ingen Penge i For-laut
Y, x .: Fn t’·« osl Wink-« l"«.1n«1n-i i pl H .2li««k ll·«-:« l)
l«»i·o«n--(ls— Itzt-u jun l'r«n« nilssn il· fl« « »Hu i·-islx«-l— l-- i - sx
X·1l---I;slisrFragt·-;.s-1llc-.milx·«sTini-: psni
lklus H llLleilsslxiusnclls eilt-P ZU Imka 1«mxs.«« Inn-,- ijmv
hvor som helst.
sum cis-l l
Ist-l will l«-.i«-««L
lag sr H (l·-l
tun-wulst
««.;««·»z.- Hile nd Fu pgpn lissku Hung. ll-« « r ikk·- tnosns l««i’I-llqll-.»-l lil
nt l—.»l»- l'.;In«(-:. ·- nl Hin llss li.I·--i-« pruwsl ils-l ! löslicilxkew
n« »M« zkkp :.-k-«8ljllo« Ist-ji« .lt «l««lPl’llIk1slllI.-l furnsäk UND-, Vslll fl
«;«»-..1-« x'«-k-: sz ais-m H- san l l:«ls;«innI«-n!. nl H uns-l list-nun slur l.·«ll«-·l
kais still-mig« pl l’.«-·-le«I1l:ll·-l'.x ·-ll·«-«1s.ul««m·l·«t» »in! xi lun ums-«
(l.-« j Kkiw Ymks nat-n INNHOT l«l" ll«««1. (l--k tsssssll III-r ils-t. Yl lag-T
Lan-li-l’1iui»s«l'Isl:«1"l-’l·'3 I PARV
H liJrnnIl lisr l! Arn Uns-— uns-l lsnliwr M ihm-l ; Tuns-. «X’-.li»n.
I««-sl«11i-’l-U"I«l« lYlllL I«l«i«.1·p.
De del-over
del-sum De tænker paa at købe et Pia
lkkss Hi Unbill-L
Dish
l«al-1·lk.1tIull (-ll(-r Malt-Nai
l-.1« llssg- ssnn Uns-s li
-k il»! lllsllos isnlis«il-«
jsilkss imr ].",l·» sun- IJlisr «,: Hinsclns lo« .i
::«: l)-i-«.X-nsssi.l«s·
lizs l i nliw , il« r tin-l« I ul Lah- - l P- litt-.
send et tlDost kurt l Disz. nsi n lIIi linle
i l
slps Islipl nnssl Nun (««.z Muts-»Hm osllssr spinl
»s. xos .l«:0««l«- ..(f--Hj«in". ujx (lI-!I vns ·lIl-lll(l·«
, . l;«(,z xil sil1—l«spinnt-«le p-!. l'«.sl. l« n
pianos H»t-—ik--Ecl·-r nun-Ho- l-:;k«-ll-s·-(ll-y »Lan- sm
».2:««s.-:«— XX Hi. l IA Vol-l. Inlzgosnnsil l': » «·-r.
P- .
»Es »s—--« läs-!;i.i.-:L--ls-Inun-sc- «-1(-.
WING C 80N,
Kcy No. 358-37I NEW YORK
l868- 37IH YEAR-s l905
lYlllssliLllltstls ll un I-)lic-)"l(l«;s:s-«lz
»- c-! l’ ;sn«. kam ·l«-In. ils-r lnsipi ils-n Eis-»schul. lHn —lcs«ln«« csl ils-Mig- l't«nI-i l«r.l pl Esstll
l lllnslritliinush
mik sol ( »Hu-lo- s« lnlssnnxinisn Ali-»in l'..1n«s«.
Srna-a og leIIe nmanedlige
Betalmgstermmer
I z7 Uns-l -l«:" U «-—·
40 000 Hinz Plan -(·t. mälss Nil-«- Is - -
«' » —l txt- -x»s »l- « U « ix E.«I4«« UL
lftluiklia I«·««·.-l·-l- Xlk«1l«l« UT l«1"
l"-·s"i«1·-sr. l««1«·-r tut-lu- il sl « l
l Hurpx tsgpn NlJL l.His Lll Il" Li.
UND-« Nah-WILL still lxllJTHL ’««l -
li-)l«l-«l· Nin-»- oixz Ällsssswl
Alsnclolin.(iultar. Hame. zitter, Ban
j0 «l"« l«i11(«:1l :lll·« ·l:--(« lli«’lsl3l«««ll««’
k III isrkslslvanppI-«- I-.:1 til! lvl n« · «l
.thlpiliss.:««l—«s .ll nprl »lcsiliclI««-Ic'sl« ’
l-«»llln·-«l"· slisrm sillislilplwl Jl« H- I.’
llxlk Lin ln -— ins-J »so-l ;nnl l l':«.1«i«
Ulle Hishi-III l-: llklwss Ins-il « I
1110 Hinl-« »L- sxsslsps 1«:l-.-Inln«-Xlixils
Hism l«-;lsl sssmos l(«l’;tl sg sle tm 1»l’
denne Bog,
no.al lwilken som helst Fabrikation
lil llisxksol «In pl Hans-— lässgninxz »z: l(«-n·i
I)««ll Um- (l»l lo-' nl Endz
Ils "I
llslislt« l«l-« siksi1sp’1-.l
X-s’s«lltls»l ils-J«
l)«-I··-s Nin« sog Acht-vix
:s!l singt-.
Nissstl lilssl
KLP denne Coupon ud »F send den til m med Des-s
Navn og Adresse lu notiert Vi vil da stralu sei-le
»ein sogen og give and c Only-klingen
WlNC s- Sohl, s(- v »O Inn-ZU NEW YORK
Jus-l lil Iso--l-««-l.s«ss-nsl·« Nsn « --«,: »Mit-sw
""l«ln— Ilmsk ssl ( sysnplislss Iltliisnsnttun «ls--i;l l«:s
fis-CI liilsgtssunl l’c»---s »z: lit«l.s«l«s).s—l«s«-s:n—
le U H-« l'i«n«-.
havde beste1nt, at Grundstenen Iit
den stulde nelexmeL Ved en Dejti
deliqbed Palmeføndaq den R April
Kl. 2 Eftnt. Ter skulde holde-:- Ia
ler as Betonen for Vesire Proosti.
.L«seiberg, samt of Præsterne Entique
qTitb og A. Filsignn
Vaget- exler Londitor
nærincL ---- tsn Vehike
retessqu. J en den Iz. April
for Højefteret spretagen Zog anzi.
Epøtgsmaolet om Bogens Ret til
at forbandle Salter- og Chokolade
varek mødte Højesseretgfogføter Lunn
Tom Attor nwd Tiftalte Buqerme
stek Biggo Olsen i Næswed
Eiter en langvarig Votering of
fagde Hsjestetet folgende Dom:
J Folge de Hejesteret foreliggende
Oplvsninner maa der qaas nd fra
at det fm gammel Tid bat denbork
under Baqervirkfomhed at fremftifiss
Zuttervater og (5hocolade. Ta det
nu ier of Nærinqslovens derben
lwtende Bestemnielfer. novnlig s L«
c oq d., jfr. § BIL, san Udledes, at
Loven bar villet note en Forendrinn
beri, bar Baaemesset Olsem i Lo
vens § 22 haft Hjemmel til at for
bcmdle de fornckvnke Vater.
Han vil derfor vcere at frisinde for
riet ossentliges Tiltale i denne Sag
bvorbos dennes Omkostninaer udre
des af det ossenfligr.
Tybertulofens Deinem
reise. Os. Maj. Kongen hat over
kaget Protettokatet for National
foteningen til Tubertulofens Be
kcempelsr. i
t
Folkethinggvalgenr. Paa
et of Ventteteformpartiet i Sinn-«
detbotgktedsen Tirsdag den s. April
afholdt Mode vedtogeö det at ved
scette et Udvalg til Fothandling med
et as det fokhandlende Venire tid-«
ligere nedsat Udvalg om Opftilling
If en Fellezkandidat ved det fere
ftaaende Follethingsvalg. De to
Udvalg samledeö stecks, men eftek
BIXZ Timets Fothandlinger sluttede
Msdet istlg. R. B» uden at der var
opnaaet Enighed om Grundlaget«
for Ovstillingen as en Felle-sandi
dae. Udvalget for dei fothandlende
Venstre stulde holde Mode i Stan
deebotg d. 10. ds. for at opstille en
Iandidat H
— Eiter fotlydende i fynste Blade
hat Mre redequ at rette en Op
foedeheg M Sekten-e Julius Wulss
i Abend-com om at stille stg i Oden
fe Muts bissi- seeds mod zolle
kheussmsb Use-it
—Wd Takt Wes-, IF
L
ke«:5!r(k-Fsc, lmr lssuei iii Lille im Uns
De: radikale Vcnskreg diandidak i
Ilkaribokredjen ch bei k:«s:kei«cis.«
fus!il-illiiikis:-isiilq.
Ti-! riktsiksxile Venfire i leik.«
krefkfkii hin-de Eis-»Das den l. leirii
iiirmnenkaldk ek Lilie-Je i Bmmmin
sc. Fpnssaiiden for Traaiiifakioneri,
Las-w Jenseit, GjordinxL meddeliir
iflkL »Wie Zkifksk.«, at dck ilke im:
Oensiqken viia dicke Mode ak cpskitle
Dummin Nin-di ’Ll.kriih, Vorhin-,
Mi- kmn hmde jo eveiiknelk dlive en
aod sksnhidak Tesrcfkrr kalte Nin
ksi «)k!-ii«l) nd im ek radikale »Er-and
Umki Liindlirnziglwrcsr Jens
b«:i:ieis. Lidellmh Dplisfih rik de Slisck
dikule ved del kommende anq wild
rvnille Knndidaker i minhfk In
Krebse. Mødek overvckredeg af ben
IDH ".«.«crmcfkirr.
Pan ek sljiøde Familie TM E
XNUIPUUL Leid-El .lf sin »Hu leszieliy
msrsrsenkkrendc alle Sonne i Køqe
»edlen« nehmer dek enskcmmiq ins-d
Ins-s Ekensmsre ak vvfordrks Ne
tmkwr Gran-Sankt kil nk fkillr siq
sein des radikale Venstres Kandidnk
ised Mk forefkmende Folkekbinsiss
ral·7. Redakkør Vi(1nsaqer, der kom
-
Jede nsodknis Opforhrinaen
Lwirevcrlqere i Frederilsbnra
LIlmiS ·«’-. Kreds fkifkede summi- Sim
doii von ek Milde i Frederilssund
en knnfnmlin Forening for Kred
sm Pack Medek xkdkalkes keftcmk
Iil
sYNElGlENoivilt
Briller unødvendige.
»Am-Es ou vlckutssoklls optici-selig
cos- lselhkodek Øseasysdommo use
opskuloa alle-· Modell-.
Its-r » lngosn Nilus-miin ksostl sur us Dust-h
Maulka Alls-r hku s- Misslrkisssr kur ikos ils-km
ujossmystlnmtmsz kl« osk s-)«I wkktsm f»r liest-Inst
links-n us Ell-« er »Hu-»wi. Ismrvisrk suc« san-r
lvssllisp bltsklsmlvsk pk sk
Wkos. lisgisss til-Um kl
los-« Ich-smkitmsn«sklns. ti
llatukniskisk » kilisnsk lust
hketlktlk cssk ins-M- cum-.
Alls-, »Nun-I l dumme-« »
Halt-« idjsskssyxsltommts visil
ist-»m- kmns Anwartsc
Iumr spwkullukw link cl
. Vssl »si.
kutok C. statuten Print wol mit-»was
Hund« Kritik-sinkt. Ums-» skrknsrz Wut-Im
list- Atsklsm Mosis-et list-i »- skjspn mli syst hours-.
«- Joss kun- soslt »mil- osu tot-le ui tun mlt syn
tut-sie feel York-tut Brot«
III-km- W. (’ Mal-kn- blolkms. kam-» solt-l
ust: »Mu- t«rk«les- die-»lis- mu Assiksss ist-. st
stos- » ou s cit- mllklkklkcsns Opkksuksslmr l vor
TM. Des- kunikults Inlnks wae csx sum klagt-u
tot- Aus-aud
Ur. A. 0. T. lDetIulnsiknm Hast-ist Axt-m Mu
msl lustika Uti- lu«. ('».· tun-as- (,lky. so»
activ-n »Uni- ksrust Arms- k sie-«- Atr »- Inn
most »Mi- tnkstskth sit-c sm- kcuk sm- its-»
bei-« or list-unles- Ueslhktssikdk ask-« Umso
coe sah«
fis-minder sit ssdkc Aue-m- uss-etc- pu An
walt-las- «4t.stkss» es gilt-loskom- on Wem
mshedtnclla us sen-Ie- pss Pkyve Wkkh
llvlt Do II ten-so Nun o- dcresse M sNew
Yokt Its-l W lasen-la Quark-now De k
M. Axt-tat Jå Ida-vi- gabst-. vil
W es t sci,
los-q- WM«« krum- oo Uhu-o
. — -. - — · " ..8
Im nxsrin suman»:«.«nnnnter »k
r» f.,-:c««.1«1m.«ssr J-. ZIUTJIU :-;-117! :.
! —;»j1:«."·..sk.-Icr «.I-.". («·. Hhxswz
E Zier :-:r Lsx«k’1:!sst«
set radikale Wahn-s- Mxmsspsxt «
Okisczkrcpsckk tmr mutet fi-1 :!.1—D-.«.
« ·:«:kier ’—.:r «"" .«
»B. Nin et «LT:-:i:;·ode »Jedme n
.;sstii;c Tikehrkwx XI. kfiaginuisfen fgtn
Untier-—- Fig-EIN .: xsm fmk f. s«·".1
fPPP Jus-HENN- I-! F ET"«
f-:--«-fcn.
FWELED
u b o I - u t .
»Hu-» : Us— .« · !
hsk. r « jifo
»Ist !"-I« Es F,--1
hu u ists -n Ums onst
sp«» ,;·«. .«, Y« »k. .
sLL i 1!.t lunn rs s:
Gouv -- unt Ast-de is tin-um« sk»
.-H-.--: us fxCH kirrte wAsCH (;()
l si« «-«»«I um«-« I-1«i,.-.( »I« Aus
ianocr og Orgler
stets Muslkbandklsbus nnd
. meins man -sn-. '
ZJas kr- VIII-stumm
Ive
L gutem Hofstaat-Illust,
Vom noset amettkqnft Sims
cvlsc nagt Te stunk-, vad iu
IIites,Piaao ellet kgel. .
fhs laws-. suilc Haus-, —
I cui-l Uhu-Hansl, bis-»
stsssso sit-sollst Ave-.- Ulagospoltsh Illust
TIE.
SO YSAK8·
EXPSMSNOS
PATENTS
Tit-or Manns
Davon-s
constant- sc.
Anyonssmmisss - alt-M- snci senkt-Ums mq
qnlcltly suec-must W- 0s««n»-« kcc I ein«-c st
nimmt-m II wobst-» mum- sum-natura
uoas smotl ern-Mon- st. soåfys on Fastn
sent items klas- sgsnesy for Ident- nqy Umst
kam-c- Man ( mu lI stum- (0. »von-.
Miso. viel-out- c »Is. la c O
WSciemitie Hmerican.
A hmdsomsly lllvstntsti Insle Los-Ists eit
culstmm ssk Ins sssssnmlo nur«-L I »m- Is «
Hin imst- n««c«tl«s. 01.80 s dysll Its-mutet
UH cq whom-I W
)mos. II I· se Wohls«-tun. l«
DANMARKS KORL
Drittel-T UIB Ton-met Tkytt s
torsielliss Insel-. fis-er Uskt Jota
Ist-en syst-. Kodas-der es Risiko-,
unt Ins der-delikt Land-dyn. stockt
cui-de ok Klklnr.
Tit-ende- t ou Pspkulle poktofm sc
Osr. »Was-rh- Dahvek tun-I bit-«
Ist-sc sie n icon If Dis-sus
« VÄNISII LUTIL NU- IOUSL
Ihn-· Nod-.
Its-«