Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 20, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sagt-—
Yanmark
Dei nye Testament, Pros!
duldsam af en revideret Overfæti
iclfe ved Johannes Jacobsen, Prof.
Erdl» og G. Koch, Bistop over Ribe
sstift — Proveudgaven af den
Tut-e reviderede Overscettelse af »Bei
Pulse Testament« er nu udkommen
spa- Bajsenhusetö Fotlas.
Deune Ovetfættekse hat maattet
Figu- gennem adstellige Trængsler.
Jst den saa Dagens Los-.
Sommeren 1899 overdrog Mini
jrettet en Kommission, bestaaende
ssf Bistop Schousboe, Professorerne
Skak Petersen og Jacobfen, under
Tiifyn af Sjcellands Bestop at spre
11uge en Revision af den autotiserede
TOverfcettelfe af der nye Testament
tpaa Grundlag af den af (daværen-E
de) Domprovft Paulfen og (nu af
Tdsded Professor Ussing udarbejdede
Opersættelfe l
Eiter Bestop Zchousboeg Dsd
ajndtraccdte Bifkop Gøtzsche i Korn
Inissionen og eftek Bisiop Gotzfches
Dsd Bistop Koch.
tiefrer Professor Schar Peterfeng
XIV-« 1903 bar Professor Jacobsen
og Bissop Koch alene fortsat Ar:
Esejoeh oig Tilfynet med Revisionsi
grbejdet gik famtidig fra Sjællands
Diftov over til det keologisie Fakul
stei.
Orn de forste tte Evangelier af
ber- nye Revision udtaler Provst A.
·Anderfen, Helsingor, bl. a.: «
Holder Fortfættelsen, hoad Be
gtmdelfen looer, vil der her foreligge
sei danst not Testament, der taler
-til es i et forftaaeligt Sprog, i en
fett-m troværdia og enfoldig Tale,
lfffoilket vil viere en stor Vinding og
i sxlvorlige og flittiae Bibellæfere
ask-de en biettelig Taknemmelighed
Dvet for de to Reoiforer for deres
Fiore. msjfoimnelige Arbefde
Jatdefæra Den 4. Maus
Begravedes fta Helligaandskitken en
Mand, fom has gjott et godt Arbei-:
de : den tsbenhavnsie illkenighed
semiig Bogbolder Marias Boism
Han var en fjælden barmonifk
Natur med en ejendommeljg Sinds
Iigeoægt, jckvn og aaben og eng imin
solle —- og med dybt og varmt
Vierte for Mennesier i Almindelig:
heb Og for Herrens Sag i Sande
jeshed — en Mund som pvede stvt
Jtldsivdelse i fm Kreds uden nogeu
Binde at tilsncebe noget saadanh
Særlig havde han en stor Ker
Rghed til de ,,hjemlofe Mænd«, for
Ihr-Ellen Gerning ban bar virket i
J,1-—·12 Aar.
Breier dpde efter 12 Dageå Syng
dem as Lungebetændelse. Han vilf
Blive dhbt faonet af mange, ils-:
Mindst i Helligaands Sogns Mk
nighedssamfund, af hvilket bcm varj
Mkdlem
WITH Jordefærden i Helligaands
titten Saite Sogneprcesien, Pastot
Il. Schock, idet han af Fortællingen
Im Luznrus7 Sygdom, Dsd ok: Op
tejsning atmen-die de Ord: »Herre,
den du elsiet, et fyg« — ,,Lazarus,
Jst Ven, et sovet ind« og »Sagde
jg dig iste, at detfom du kund-.
im stulde du se Guds Heklighed.«
Der blev fanget: »Gud stal al
Fisg mage«; detefter talte Pastor
W un, hvprledes Boisen vilde
TH« risse fmet i sit Hiern, i Heilig
WW Samfund og iblandt
L» d Wisse Mut-.
ZU M fang man: »O Gud Sie
s- ——-!«
Glaubt de mange Kranse var
Ost- GEI, Mk de hjemlsse Mcnd
U M Mc Mtde hat-de Mk
Jst-et femme-.
Den evangel ist-kurbet
sse Kirkr. Den helliqe Sitist
Om Aftenen den 1. Marts holdt
Psswr Halt i Betbesda, Asden
W, det fsrste af seks Foredtag
M: »Und Gud hat betwet os i
Du evangelistsluthetsie Kirse."
J nogle indledende Betragtainger
stembcvede Taleren Betydningen as
Ist ofstillede Spstgsmaab Hvad
Ist bar bettoet es i den evangelist
Wfle Kitte.
; Sie-isten formanet of til «i Ale
Uhdelkghed at bewre det, fom et
" U Ists-set Der et f deune Tid sakr
·«ss Ort-d til at paamznde hintan
Zu dema- Nomerkitken, psnfet sta
II pag at menge ind ibtcmdj os.
Ists et tilbtjelkg til Nationalismr.
Q- u sp- syp tu st» zuwen
L A
Fpositive Ttoölctdomme og gpee
Halle aandelige Begtebec, ogiaa del
konfessionelle, siydende. En ret
stætt tefokmert Paaviklniug got sig
gældende.
Der-for er Maulet med diöse Fo
tedtag at hjcelpe hveeandre til dy
bere Forstaaelse af hvad Gud hat
betwet os i vor Kirleafdeling, til
at talle derfor og fastholde del i
Troslab, selv om det ille udelulles,
at vi lan modtage noget godt anden
Steds fra.
» Taleren git dekefter over til sit
fvtste Emne: Den hellige Strift.
Den er betroet os gennem den evan
gelisi-lutherste Kiefe. J Katolicis
men var den »langt paa Hylden«·
Det paavistes, - hvilten Betydning
den sit i Luthets eget Liv og i Res
forttonsatbejdet, og hvorledes den
betragtes i de luthetste Belendelsess
sktifter. Navnlig fremhævedes Lus
thets Æthdighed over for den hel
lige Slrifts Ord, ogsaa de hemme
lighedsfulde Ting deri, over for
hville Punkter den tesotmette Kirse
havde svcerete ved at lade Fornufteu
blive paa den rette Plads. Mcn
ikær fremhcevedes Bibelltitikten fom
den store Farr, over for hvillen der
gjaldt om at vcere paa Vogt. Lg
der spurgtes til sidst, om Sltiftcn
nu ogsaa havde faaet den rette
Plads i vort daglige Liv.
Gave til K. F. U, M. J sin
Aatsbetetning fremsatte K. F. U.
M. i« Kobenhavn Ønsle om en egen
Lejrplads til Ungdomgafdelingm
Nu meddeles det, at Ønstet cr
gaaet i Opfyldelse, idej Ejeten af
en Grund bag Jægeksbotg Dyn
have hat slænket 6 Töt. Land fil
dette Øjemed.
Grunden er heldig heliggende
mellem Gentofte og Fortunen.
Fsrst om 2 Aar tmdet Gans-n
i Kraft.
Malerlonflitten i L
ldensr. Eftet at der i længexe
Tid hat været fort Forbandlinger
af et Udvalq, bestaaende af fem Mc
site og fem Spende, er Malerftrek
ten i Odcnse iflg. R. B. nu endt
ved gensidig Jmsdetommenhed, og
Llrbejdet genoptoges sttaks. Strei
ten begyndte 1. April 1904.
Paa Moseindusfiifor
eningens Generalfotsamling i
Thifted forleden vedloges del i For
bindelse med Hedeselsiabei, Land-·
husholdningsfelsiabet og sit-missio
inen til Danmath geologiste Un
detspgelfe at nedsæne et Udvalg
med Hensyn til Totalundetspgelsen
af Damm-Its Moses-. Foreningens
fremtidige Navn bliver »Mosesel-J
siabet«. !
Underststtelse til Ov-»
hold paa Jottehpjstolerj
rig Landbrugsskoler. I;
Fiuausaaket 1M vix dek tun-I
ne tilstaas ubemidlede unge Mant
og Evinder Statsundersisttelse til
Ophold paa godkmdte Frisch-Mo
ler og Landbtugzstoler. Uddelingen
of disfe Underststtelset ster gen
new Amtsstoletaadme, til lwille
Aussgninget om Undetststtelle til
Winters-eins 1906——07 vil væte at
indseade inden 1. Mai d. A.
—
Jndre Minican Kur
fus. J- Bethesda oil der i ind-:
betend-.- Foraar lslive holst to Mi;
sionskurfus «i( Vejledninq for Mc
nigbedss og Missionsarbeidere Hi
Sondagåsioke, Bladuddesing, Blau
Kot-s o. f. v.) og Arbede i Me
nighedspteje. Det fsrste Ruksus
siulde holdes Z Tirsdage og ?
Lnsdages i Matts 7-———9 Affen.
Fri. Anna Sittener vil tale om
praktist Fmdighed i Mntigheds—
arbejde, Pastok Gab om en Bind
uddelers Geming og om Sfælesotg
over for soge, cand· theol. Lamm-It
Thomsen om modeme Jndvendinger
mod Kristendommen, Pastot E
Albeck om Spener og Franck, og
endnu mete af Betydning for .Me
nighedsakbejdere, der færdei ow
kring i Hjemmtne i Hebel-studen
Præftegaacdsjokdz Oper
fstelse til Kommunen oa
senkte Udbyitelse. Ei Lev
»forsiag et indbragt af »New
letne« i Foliethinget Ved Put
ftegaardsjord fokstaas i bei-ne Lob
ethveri Jordttlliggmde, « der un
et hmlagi sit et stehend-by M
Untewetse af- Md der W til
M- og smdspcadt sonnt have
I —l
og ligeledes saadanne Jordstyklet
paa under Z Tdr. Land, som et
bebyggede og for Tiden bottlejede.
Saadanne Huer Forhold berstes
itle af denne Lov.
Ovetdtagelfen otdnes ved en
Kommission og foregaar, saa vidt
vedtommende Ptcrst indvilget deri,»
l. April eftet at denne Lov ct
ttaadt i Kraft. Hvor den nume
rende Ptckst Inster at beholde Jor
den for Embedstid, er han betet
tiget Vertil, men ved Cmbedsledjg
ljed stal Ovetdkagelsen gennemfstes.
Kommissionen hat at bestimme,
hoille Atealer, der ovetdkages til
Kommunem famt fastsætte Weder
Iaget derfor og desuden lage Be
stutning om, hoorledeö der blivet
at fotholde med ovetflsdige Ale
»tygninger. For hvert Provsii nedL
ifæltes en faadan Kommission der
Ebeftaar as 5 Medlemmer.
For Jotdetnes Ovetdragelse til
Kommunen gives der Ptaesteembedel
fuld Etstatning. Eftet Obertsro-l
oelfen ladet Sognemadet Akealetne;
inddele og udftylke i Patceller af:
Swrrelse paa mindst 6 Trd. Lands
bsjst 16 Ted. Land Middeljmäj
Naar alt angaaende Overdrctgelsel
osg Udftyknina er ordnet. bottfæstctl
Rommunen Patcellerne, hvotved der:
fotholdes efter Regletne i Lov oms
Tillæq til Lov af 22. April 19044
km Tilvejebkingelse af Jordloddeh
f» Lsndakbeideke §§ 2—5. ·
—
Jldxøs. Om Mienen den’
Liz. Febr. udthd der en heftig Jlds
les has Hotenktæmmek Christian-;
»fen, Dannebkogsgade, Kobenhavnj
) Jlden opstod som Folge af, at:
;cn Lampe elsplodetedr. Jlden bredtej
sig til 60 Flastek Pettoleunh derl
alle etsplodetede. Bannen fra den
mckgtige Baal smeltede Gast-ket,
Iog der gik Jld i Gassen, hvilket
sustaaksagede en tredie Etsplosion.
Brandvcrfenet, der imidlertid var
Hommet ti! Siede, sit i Lobet af en
Time-S Tid Bugt med Jlden.
, En Sprpjtefsket Haner blev
Hm Del fotbrændt.
! Aacdokg Bykaad hat As
tenen den 26. Febn vedtaget at
eftetgive utefunderet Faktighjcelp i
den Udstrætning, Loven tillader.
thaadet hat deknæst vedtaget at
andkage Ministeriet om Tilladelse
til af Byens Legatmidler at tilsiyde
ca. 60,000 Kr. til Optetielfe as et
Bsraehjem for Demge.
Friskolemsde. Dei aarlige
fynsie Ftiftolemsde aabnedes den
26. Feb. om Foimiddagen i Fyn5
ForsamIingshus i Odenfe af Fol
tetingsmand Lindse i Ovetvcktelse
af ca. 8000 Mennestek. Hsjsiolp
fotftander Nstkegaatd-Testtup, talte
om Fristolens Fremtidx han paa
viste, at denne Stole i vor Tib, da
det stortek paa Kristeadom bog
mange Læme i Statssiolety hat
fm stoke Betettigelse, hvokfor Be
follningen bsr yde Oft-e for at be
vate den. Ean Middagzpavsen
holdt Balgmenighedsprcst Carl
Koch, Ubbetup, et kristeligi Fore
drag. l
Mindesmærte for Jvar
.ss«uitfelk)t. J Hudtum i Noc
ge er der WI. R. B. bleven nzdsat
en Komite for at indsamle Bidraq
til et Mindegmærke over Søheltcn
Jvar Huitfetdt, der ligger begravet
i Hub-cum Ritte. Det er Mening
gen, at Mindesmastket stal afslsreö
paa Tohundkeaorsdagen for Hint
feldts Dsd den 3. Oktober 1910.
Dsmt til itte at nyde
Sphinx-. Undek en ved Krimis
nal- og Polititetten i Ksbenhavn
paadstnt Sag var det godtojort, at
Tiltalte J· hat-de gjott sig styldig t
fslgende Forbale
Da han den 26. f. M. om Oster
middagen havde indfundet sig i sin
Mode-es Leflighed, bebtejdede hans
Brodes hum, at han var berufen
Der opstod deeeftet et Stenderi
mellem Bttdrene, og da Tiltalte
her-under gjorde en truende Bech
else, gteb Brodeten hatn i ArmenJ
De standtes Many, og Bei-deren
gteb attet fat i Tiltaltes Arm. J»
der var ophidset, fremiog nu af sin
hsjee Butselomme en Lommetniv,
og i des hem vmfattede Knivem som
han me aabnede, med htjee Haand
fauledeh at den ene af Knivens
Ende-.- ragede en Tomme udenfot
hasndstaden, bered- han Haanden
need Raiden i W. Jdet Ver-deren
beim pas Moderens Opfoedring
pasfekede forbi Tiltalte, for at for
slade Lejligheden, samtnen med hende,
Hildelte J. hom, idet han yttede:
;»Nu stal du have Kniven", e! Huz
Jmed Kniven i Hovedet
I Ved dette Slag tilfpjedes der
Vrodeken et ret betydeligt Saat, som
»dog ikle vil efterlade nogen Men.
J., der ved paagældende Lejlighcd
var starrt paavirket af nydte Driki
Lkonnex-, men i fuldt tiltegnelig Til
Istand. vilde ille have haft til Hen
Jsigi at tilfsje Broderen nogen egenl
lig Stude, men maa efter det op
Jyste have fotudset Skaden som en
lkimelig Folge af Gerningen. Han et
nu bleven idomt Fængfel paa fad
ivanlig Fangekosi i 8 Maanedet,
plivokhos det i Dommen blev paa
lagt ham for et Tidstum as 5 Aar
»fra Lssladdsen ikke at nyde Spi
Titus
f
——
Selstabet »Phi1adelphia« tunde D.
28. Febr. fejte sin 70 aatige Fsd
selsdag efter en fottjenftfuld Virt
somhed. De Mand, der fetst fik
Ianken om at danne et Selskab as
Studenter, der stulde hjælpe derei
ubemidlede Kommenden var Dr.
phil. Geer-i Winthek og den i 1876
afdsde Sognepeæst Julius Regind,
begge Studentet fra Aarhus Stole.
Grunden til, at disse Mcend trat-d
te samtnen og bevægede andre til at
stuite sig til dem, var den, at en
Stoleicumneeat as dem, der blev
Student i 1833, siod heli uden
Etsistenstnidlek og nsdvendig mast
te hiælpes. De sit da nogle mere
velstiuede Studentet til at flutte sig
jaman for i dette og lizmende Til
fcelde at ttæde hjcelpende til, scerlig
i den fptste Tid, indiil der tunde
opnaas Universitetssiipendier.
J de føtste Aar vitkede Fokenins
gen med meget fmaa Midlee, men
efterhaanden voisede den sig steck
lete og uddeler nu mellem 8 og
9000 Ke. aatlig, et Beleb, der vak
sentlig kommet ind ved Bidkag fra
celdre og yngre stndetende. Af og
ti! EsarSelsiabet dog ved stotke tefta
mentatisie Gaver el. lign. tunnei
udvide sin Virksomhed, der nu som
fee gaar ud paa ai »sistte verdige,
trennend-e Studentee, der givee godi
Haab om at iunne spre deres Stu-;
diec til Ende med ei hcedeeligt Re-;
iuliat«. Selstabet hae altid vikteh
i Stilhed og the uddeit sine Wider-J
iiotteisee paa en disktet og human
Monde. J de forlebne Aar har;
cdstillige Tusinde Studenter nydy
godt af dets Gavee ellee er dieses
hjulpne af det paa anden Maade,;
og der ftilles stadig sinkt-e og stattej
Kkav til Selsiabets Ydeevne.
Da Selstabet havde beftaaet i 50
Aar, udgav dets Bestytelse ved
Provst Fenget et lille Kleist, der
omhandiet den da« fort-due Tid.
Den nupæeende Formand et Oper
tetssagfsm O. Th. Kramp, og
Kasseeeten er tand. polit. Heering,
som i Aar hat siddet 30 Aar i Sei
siabeis Bestyeeise
Hvad Hauer tagen Fm
Hurboøre flrive5: Ved Aultionen
over Vtaqet af Tacnpfttbet »Lud
isik:1«, ftrandet herstede tilsloges
Stils oq Kullakminq L. Trillinq
pcm et hekvækende Jnteressentsel
ffabs Vegne for 3550 KL Det folg
reg- strals til Firmaet Levin ä
Eønnets Eftersi«q., Abhan» med 50«-«I
Zins Fottjeneltr. og det bestemte5.
at hetværende Dylteti stal bietge
Braget og Ladning mod 5 ckk of
Last bjergedes Vatdi.
tfjendomssalg. Guarden »Ger
trudghvlm« vr. Bked er af Proprtes
tat Dinefen folgt til Landmand
Andersen fra Lundsgaatd ved Bo
genfe for 73,000 Kr. Gaatden hat
et Ateal as ca. 100 Tdr. Land og
godt 12 Tdt. Harttorn. Besctning
og Inventar medfslgek.
Ryt for Sendagsftoler.w
Væggetokt til Ptydelse of Stu
dagsstolelotalek fand fra Dantsh
Luth. Publ. Haufe. Det er meget
smutke Kett med ftlgende site Stem
sprog: Matth. 18, 14; Sal. 106, I;
Joh. 14, 21 og Mal. 4, S; ttylt
med store klare Typpets saa de san
leses vaa Afftantx Pttsen et fak
delet lav 10c netto Styllet, Mor
totrtt tilfendt). Ksb nogle at dem os
bang dem pp t Sondagssiolelokalet
De er meget passende og hungan
Stett-elfen et III-H by 414
T nifh Luth. Publ. dont-,
»—.—
WOOO Ost- OOOOW WOOOIOOOOOOW
OdfcsscscQMWOOOOOOOOQWWOOOOOOOOOW
quw Tukeut Til Kønsiknmnden incd F »und n- Ltmmi Js It M
c
Boger for KonfirnmtioIIeU.
Undek Rhodanus-. As wsmk Wider-»He W Leder »n! NEWde
Trykt poa scetdeles sint Papst kned laim sc Zum-L »We- ; sc
Tit Ksusikmkllldklh As Jndremignonekr D. F Rkæin F: Erd :-!-e-:- nd s Unt.
2 Side« ikodt Shtrcmgsbind zwe.
ists Zwe
otdet folgender Bogens smdlmld n sunkn rq mW. bis-den c: v:·:7 tust lglkts
MMSMVX Rotmaznngsoed oc: nminn » got-I UND sm en m h such i . enz» en
Gib mange der bar sagt ja til Jenes, du«-s .uc«.-ei, manni- Iekuge »Bka -.«
MHUDIWI WT Bienen ftnn der qmesz drin, M vstde M Nin-e pl -«ks Hm ss
for Tem. — Bogen et vaa 66 Sie-et Inbbnnch i sonkponmt cis-Humobe
og Lenkt soc.
Troens Betydnius for den, der vil frem i Verbess. As is. zksvkmmd
Pcmsslt Jndedoldek Betragnnnges over Erde-IS Pia-us zstsrlmhedrnsks Be
MERMIS- Bokmbjcktigbebens Vetntnnng Asdoidenheds Brod-nich Nil-se
andre. Bogen et pas US stote Zidu godk Umlnmdcn i kosnponitck :t 1
t.ngdbind. Prisczoc
Den um« Piacs hklliac Timkc "L4en(1;mnngksx ved Kommen-konnt Da nd
Vvkk Lkats Buse. Tenne Von bebe-ver time-I Uan onna da den Inn Imaee
M Pksvei en Man-Ette. 157 Stdn Judeholdn U nvsmhge, sunehge
Bewegt-ringen Peijen ee juc.
Smkk II ka En ng for unge Manns as Vers-m Worg EIN-Its ’-’" Mk
ordet fslgende: Vogenvil sætte den nnge t Stand :i! at nvfulde Strande-W
Ud -Vsclges. staat fast i Trom, ocki nennt-ja, ucer tue-Mc oq besinnt me
bcmtmdiSondhed, der tan ingoke Hund« Enel on Hat-me »r- Hunde-III
Lauten Den vil passe gode smnKoiekatiratcoxssaavr. Jndhojdn Its Halle-,
136 Sideti net Shiningsbind. Pris- ;·s()c.
Lys pg Skslt En Vog for nnge wundes-. cum-« in Passiv WMI NUM
Af dedtdtt ans-res: Tet gis en nng verdsleg Keiner manch md as ! ssie en
as Pasiok Normde Nagen at hun branndte cn bede. Linn-: en« Wen bsm
M thfotmen og tqfkede og velngneve bam wi« litmd Ema bavdc ltisnlet
hende i hin Vog. Bogin er paa ll2 Stdn oq mdus..1:os«: l» jtkaksix » HHHI
er Joc.
kall Biucdk Tjgt as A. Mnnch. R« Erdet sum »Ob« FI»
Tkflåbkk fkfl Lspcfs HAVE CEn lille Zkachnc Ined Hinsier on e: .!32.Sn1
hoee Tag i Nasen M Bengta Hamen Med Inmit- m kaum Iscxh Gen
og J. Lemnsem I00 nnaa Stdn-, paa godt Parm, net jnd’o. me
UIICDUIUMMS Skcuisic Vibelspiog na Enlvsisneres tn non san : Dank.
Samtet m· en Ren of de nirge. Sinkt ins-is
To. Scnutt subb. og geanekntkutkei med l- ist« Hans sit Firmen-use as
minder-endigt Begwenbedek me de s« stellme s !- rkzs is rll H« -«««
tsn passende Nave nl Konnt-Iwan eure ir. c-« niikxk Eunznqsnxtsbam
Benil nogle as dssfe Voget soc Feonfr snationkik
z DAleH LUTH. PUBL. HOU8E, Bleib-. Nebe
dooooooooWisWskowwweoW
WOOQOOOOOOWMOOOOfOOOOWWOOOOOOOVOM
EIIIIEIUIUII
I ITcH-EczI-:IVIA cum-m.
Mkk DREI un vll OURERS ALT. soe- ets species kecva Ist-II su- Ists
I w» V Atti-. kamt-ove- cs Di. Das-Ies- ss It lautlo- dedsto Usdsysk Ipecisliseh
SUREOÅLOL ECZEMA OUKEN et Sei hofft-te Dies-Metel. Ist-nieset M
hattik sc III-Ists o- kulsstsths kunn- ushc sc svsdoss l Ums elli- shslq Des u sb
solst tatst-Optis- os spitetlksdcscc. bit-set II VII-notdka os- elsts fort tosen-bit
sPILD lKKE Den-s TM es III-sc Is- "t- tot-» Ist«. De soc sdsolm tot-I M
Ums sit-k- M cis eite- wk dem-Its sustsskOL text-A out-. Du sit cost-U
slswflcs um are-herbesc- ess sitt-s ss Artus-sann PcIs von-Im soc os u
Ub IIII III-ist diss- Wksulss ALLE sit Anveaclelse It den her-sat- ais-.
Ihm fis-c OWIL fis Ils- siedwelis html-Ins kri- wstpstd. sc cost-.
klls WIEMLOL Icssdf c0.. IM scKcscN sTIEsL MILM I I.
qssfvfsssfquwasfmszswifsysmyv Mfs —
-«":k:-: ixt k: .1.·. ..«; k: .«--·. ...-.:.: ;,-:::·.:«:?:-O .I.-:.-.«.O .·- MMT OOPT :
Exzd Ny Testamenter ON
Dety danskc Bsbcl selskqbs läg-Ie.
US
Oh
EH
IIkkI »in-gew- meuvt pIiI Haku-II. ....................... III-: 4
III Itcs -.n .-t:I( IsLoIIInIUurIIIiIt. Hort I-·LIIII;I sIIiItIIIgEIIII «.I mIIt HIIII III-I « «
III-I«!I«IIIsIIII-I I l-0m11It-k()I-IIIIU, Imm. « »j( Iigt RIIIIIIIIZZIIIIIIL (;II. III-Im 5««I(- IT(
I .IlrIII-IIIIIIIII-t i Lumsnekiimmt s n. iisjs Hut NIIIrI IIqHIsIIIIj, III-sc Hm- Z «
Es III-IF og i 0(II- mI beier iI«-iI.I.. III- . UleøIILIsIs ....... BLI- Es,
zks .d·«lII-IIIHIiIet I I«»mmI-«str!-I: II III II-.IIII I:-g;·qu!1-:I-IIII«ZT««I·I mit I II— FO;
c III-I GIIIIIsIsIh runde III-um I. IIIIIIIISIIIIIHIIIY (·;.: I mIHIII ........ II CI« ! J
:- smrIIIIIIst DIE-vol stist IIIIrIinIzsIIIIIII ........ .......... SI-. ,· ·
r stieg-C IstmrisMcI Ussguw sur ieIIIrIJ Falk ....... . . . ..... ...«sj «-I ;·. ·
»O
ff AIIo Isuros Ny «l’IkkI:u-II-IIII r H- IIIIIIIII«tI-r·-·I-- II -: l) III-I-;Irk. III· I .i.- « :
F III-III er WITH-II IIIIIIIIIIIIIuse zur IIsI ug Ier sur-IN .si«·.;.k«"-II.II«» HI-. 2,,- «I--« s
c» I LMIIOIIIHIII III en DisII-IT. II« VI «.«II-:«I« IIIIsi««-IIIII- sum Ihn-I- w-! » H
, IXIIIgIIHjeL «
r DANlSH LUTH. PUBL. HOUSE. I
p- nume. mit-Ie. i
FIJZFWH : txt Izr quz OT:;: OZIWWTFTIX DICHTer ».. -.;: -.:; » «« «
UZ JA-« JUI .«-— .- CHOR-»st- JL Am« .,-4 - -. .-z--.- ...-.-.- I
GEIST ST- OÆ CI ists-Et- .."- s· .
SALMEBOG NR.100.
lZn tm »z· lndhikxdxngs nl Solon-bogen elcgant purpur
fnrth Flsijl spurplr w1n-U. HIHI Nikkosl Rinilme, spkoods
ng Mut-isllcsussmykkp zssm Hishi-. Sxtlmcbugen er dir-ds
lcki t)-iccl.11n-(l tint Unlciunit nxx »und-, Hjornek.
Inst- isr miser Isawisniics kam- Uitve til ungtx Pigek Vcs
Kuniirmutjunz ligclmltss m- vcl litetktsttkt Gavi- fcsii Man-I til
Uns-tut lir Nerli-: »t- knapp-»mit- sulmcbug fut- Kvimlcsr.
Intihthjinmsu est-i JN ist-for tin-Ost stungfulsl sitz Huldi.
Urt est-den almjndeshg Ist-um« Zutun-fu« ins-J Tillmzz iszz
Insggss «I«·k-:-,O.r:-O»s!·:kesr. lu(H-sms15us,s;«u esr Utlfsirt i th 23;:. -:.
Buglsimiisrtcri But-»Im. Dust-n ist« f·«rhul-le—vi— hilisg .;s..7s1-.
DANISH LUTIL PUBL. HOU8i3. PMB-UT NPTMZ
VMWVGMb-xu --«7-OL37««-4-7-«--- ;
TCHZPTU DIE-FIE- DIE-»F '»·- -"«—- --r«.-JD ospyczux Irre If
GEW
O Ho Z-. 2«O II-. SOLO BOO Is. TO Z-. XsO ZO i«.i! O
Dei kortabte Bam ens- Ralph Hakbingtons
Levnet og Doch
EN l·’.»IIT.«I-:1«I.I.H·- ji«-sit litquva tin-( Hist
N- kdelesiwl I10 lbsIIs I Imlingn »F Figer
smn tiIllig »mitt- IIIl i Terms-. III-III IiIteII
Eikeime-In I-,Iii«I1I kcim lig Wut-Ugolin eilu w H
san got-I ein siisiitiniuute »iqu html-I tIIiiixi .
lieu-g IMV irkIIII gi r pas-I lle rIIII Ren-In Im Ist III
den II kommt Iisiss M eilt III-I Krust. l »I- san Imm- If
sk Its-tim- Ernst-sin- i In«r(lolesli·s(1 tilde-im- muti
fokisrerinkp «liII. iæiiussriuinquwrilik »j; Iin
tig at ice-nic- « iuld M stykkmulis Liknionnni
O
50 sitt-Or mild-umkin l«ri- M cont
DANIskI punusumo sonst-: mai-, dich-.
:M dik« « 04 OsI Omi Osk Ost OI OI «
r
WEOEW
l
Stils-— ·
I ,,Yanskeren" ·
til Haut, Mode-, Ist-du« Hist-r sta,
seitab- elln Clsqtuiuge i Sau-satt
W'7"V(
mwsssmMW »I-.
Tit Dust-card
,,Yanskeren"
Um catus - frit Wende n sug
Ist-tug.
IMW III-«