Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 16, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sDattstskerenM » .
lfpz Ivugenligt Nyheds- og Op
H «0, 1611ingdblad for
U
! --Zlcutgkeren«
det enc ste danste Blad t Amerika,
der udgaar to Gange out Ugen,
ndqims af, Danifh Luth Publ
Hotisc«, Blair, Nebr
« Prøve- Numre sendes frit paa
O« f Forlangende.
det .«« » Volk iAmerika
stubqacn Tim» "k-.«8. Heda ; osk c
ls Im Ascesi pfolsiuh «7:1 · Te« Jozksznps
u Stam- og 82110 . Monden
IT
Nr. 21. Blair. Nebr» zitcdag d. 16. Matt-Z 1906. 15. Aakg.
Prifetne pim vort Stank .
Tolden bsr tages af
g- Hlldch
OH dette Enine ftriver Wm. E.
Unrtidf i »Shi. Eec. Het.« adsiilligt
nf Interesse Vi trues af 25’ Si
euer større Stigning as Prisernei
tsaa vorc Stpvler og Zio, og det!
starr-. -.1t faadan Stigning er nett-i
vendig paa Grund If Jndføkselsi
tolden pna Hader on Stind, ftri:?
ver inn. Ved et Mode, -fom Natio i
nal Association of Boot and Shoes
Sukanufactnrerö nnlig dar holdFJ
iniavistes det, at Artkejdet er stenet
»F »J- og Prifen zum Materialct
N »Z. i de sidste 5 Aar-, liviliet for
dvrer Produktionen 553 «;. Der har
risrret en alnrindelig Ztigning nf
Priferne von Skotsj fra 15 til 25
Prisen Pan de Esedre oq finere
Kvaiiteter er doq onitrent forbleven
den samme. Dei nævnte Møde er
ttcerede, nt der maatte ste nderligere
Forhsjelse af Priscrne paa alle
Zslags Skotøi derspm Konnt-essen
itte toger Tolden as Hader.
Tit denne Fabrikanternes Ertlæi
rqu demorrter Statt-z at den fynes
nforttarlin overfor dette Futtnm, at
Landet nu anrlig etsnorterer Sino
ter o-; Sto og andre Vnrer as Lce
der til en Vcerdi nf MOJIOODOQ
niedenö vi det sidite Aar tun im
lssdrterede linnende Anker for WEL
siZLXJtZL Og denne Jndspriel te
irod of forfcerdigede zkjnditen fis-T
424.4.'i7; Aliorotto-Lckder, ·2,I?1l,:
«,;i7: fint tilberedte seid on Kalbe
ttind 82922223 og GlandsiLcedee,
Miit-UT Vor Udforiel var deri
mod de billigere Kontiteter at LE
der on Stovler og Zto til lnvere
Tit-tier.
Men den Sag tm-. Don dglan en
unden Side. Cnrtii anforer en
tun Rette Linrnade nnset Bluthoritet
i lstvragtz R. is. s;.imbieii. Han
fixier: »De: er indlnsende. at Fol
tet i De Fotenede Stiiter ootfer rn
isere end Fotsnningen as Kreatur-er,
on det fortlarer den 'Diiiiicrndighed,
Hi Huder oa Stind er inrlicldsvis
san oq saelges til ntmrte livje Pri
ier. Qssentligheden bar maner ittc
taqt Mærte til, at Linder og Stind
tlnssisiceres blandt Bitdroduiternr.
oq itke disto mindre er de det Ucc
ientligite Materiale for Produktionen
at Leder, on hvad der iabrikeres
as Leder. Fiorholdene i Handien
med Hader od, Lieder hat itte tin
Lin-e i Fortiden Fabritnnterne
faar fra 20 til 30 tsentg mere for
tivert Var Sto, oq det fer ud, lon
Priferne vil vedblive at ttige Oq
izaqtet den sparsomme Fortnning of
Hader nieder vi det Futtunk at der
lksnies ftedfe mere Lceder til Auto
mohiler, Bohave og i manne andre
Retntnget fotnden til Sto, Siletti.
Vetter o. l.
Den vor-sie Side ved den Sag er,
at Fordyrelien fertig tonimer til at
gao nd over Arbejdstlassen vg de
tattige, da det fertig er Materialet
til det grove Fodtsj, der impokteres.
Og i hvert Fåld vilde det aldrig
hinne stade denne Jndustri at tage
Tolden as huder vg Leder-, da
Landet ikte selv bar tilstreeltelia
Foespntng beruf, og vore Fabrikan
ter allerede under de bestaaende For
bold er i Stand til at tonkurrere
paa VerdensmartedeL Det pau
itaas nemltg i samme Artikel, at
Ameritanerne er de tedende i Sko
ttiilnndlen paa VerdensmathdeL
og dette Faktum kreditekes ttt vore
Fabrikantets Fsrerflab paa dette
Date-alte Det er fauledes let not
at tudfe, at det vit viere i Fabrikan
teenes Interesse at faa Tolden taget
« as W. De dertmod, som pro
dweeee Daseins set vel ander
tedts im den sag. Men der et
inse- ssee pca dette Omraade het
ler. Udlandet sdelæggek os ikke
ldenne Jndustti.
Eu uy Opsiudelse.
Dei nyeste paa »Tele«-Opsindels
fernes iOmraade er en Telhatmo
nium. Om vi foksiaat Opsindelsen
»rigtig, faa bestaar den i ved Hjcelp
.of Elektricitet til at kunne spre
Musik over en ligeftem Telefontraad
Tufinder as Milc. Musikken op
føkes i en Centralstation, og der
fra tan den faa ledes hvor som helft,
der er Telefonledning til. Man be
lwver itfe at fcette nogen Receiver
for Øket, men man aabner Leb
ningen sont Ledningen til del elec
trisie Blitz. De elektrier Bolger vil
da fnlde Verelset, hvor man siddcr.
Opfinderen er Dr. Cahill i Hol
1)oke, Mass. Opfindelsen bat kostet
ham manqe Aars Arbeitse, og dei
fige5, at han i sit Værlsted hat en
Mastinc, der vejer 2 Tons og kostet
8200,ns)0·
Tanlen ssal være at optette en
Central Station i de store Byer on
derfra forsnne Hallen Butiktek oq
Privathnfe med Musik.
Mes. Carl Waln intended-.
Angaaende Overfaldet paa Spor
vognskunduktøt Flury i Omath
meddelet »World Herold« fra i
Haar, at Col Walns Kone hat af
lagt folgende Betendelse:
»Gut Wam. min Mand, Haken
Elan og Piniy Gaihright var de
Mamd der overfaldt og stsd Kon
duttør Flum
»Im lavede Huerne, der dækkedc
dekes Hovedek for at stjule deres
troflede Haar, af et af mine Skor
ter.
»Es-fort og Gatbkigbt kom tilbage
til vors Hug cmkring Kl. Um om
Mitten, og je-! horte Efeu-I sigek
That wac- a hell of a shootinq
mixur we were in·. Min Mond
kom filbage omtting 20 Minutter
fenete og aav mig nogle Benge."
Odenftaaende, fiqer Madam er fu«
en streven Tilstaaelfe, som Mes
Flossie Waln, Col Walns Zone,
hat afgivei.
F «Pinky« Gathkight fagde i en
zBetendecfe for Volitichef Briggsk
»,.Waln var Monden, der kommand-:
rede Flut-V til at rcetke Heendeme i
:Vejtei, og som siden stsd ham.«
! Dei sidfte vi hat set angaaende«
s
jFIurv ek, at han bedres.
) .-.--.---«.-·
i
i Den Skik er un almindeliq
l —....» .
i Tet er lilevet en almindelia kszx
jiilliae fiiker Regel at furlanac Baker«
»der er vel tendte og yar Ord for
iat occu- aode og paalideliae. J vorci
Daae underrctiek Fabrikanter s1f
aode Baker ones sum-wer om beste
Faktum oa viset, at Sitterheden i
dValaet ligger i at iøbe de Vater,
der harret dereg Navn oa Handw
,n1(rrte.
J saa Henieende foktjener«
Mayers Sko fertig Omiale.
Bote Læsere er uden Tvivl bleven
bekendt med disse Sko oa sendet de
ted fortrinlige Varighed fra Bru
aen as dem. Mayekg Fabrik laver
Sko, der er passende for alle Med
lemmekne i Familien og for al
Slaas Brug, Sondagssio saa vel
Tom Hocrdagssio, og de er kendi over
hele det store Land for deres ,,style«
og Kvaliien
»Ihr Honotbilt« er tendt soan
nieget yndede fine Sto for Mænixl
og ,,Westeren Lady« Skome foreuek
den »sii and style«, som velllædte
Damer forttra- Fok vikkelig Kom
fort anbefales »Mariha Washington«
Stoenr. hav dette i Erindring,
naar De ital lobe Sko.
DASpotvognOUlykke i Omaha.
J Syd-Omaha stets der Kl. 6.30
i Titsdags Morges en Stamm-gnä
ulytte, i hvilten et Menneste blev
sieblittelig dræbt, og siere blev sau
rede, nogle dødeligt Der er siden
død een as disse.
En sydgaaende Sporvogn, Nr.
168, paa 13. Street tom korende
ned ad Batte mellem G og J
Stteets. Det var umuligt sot Mo
tor - Monden at tontrolere Vog
nen paa Grund af, atSkinnerne var
isede sra den snldne, sammentrytte
Eine. Han satte Bremsen paa, njsen
Hjulene gled som en Slæde, dg
just før denne Bogn stulde passen
en nokdgaaende Vogn, stødte den i
en as de mange ,,bumps« i Sporet,
lbe as Stinnerne on, timfede ind i
den andeu Vogn. Oele Siden reves
af den sydgaaende Vogn, tnedens
den nokdgaaende omtrent blev staa
ret i to. Der viste sig nu en Seen-»s,
der bedre tun tæntes end bestrives.
lfen Mond davde saaet Hiernen kunst!
as et Brudstntte Trek. Han dpde sa-1:
Minutter ester. . Jngen anede Ulytt
ten vilde komme uden den ene Kon ;
dumm der sprang af. Vassagernej
tastedes i Dnnqer paa Gulvei. Geists
et Dusin Mennester blev alvorliq
inne-ede. Sets as disse mentes site
at lunne leve. Der er doq tun hie-it
om een as dem, der er død endnu.·
Summe Dag. lxlot to Timer seite-A
re stete det et andet Satnmenstød,’
der pcm et beengende Haar nær how-«
de kostet man-ge Mennesters Liv. Tit
var en Sporn-Jan syldt med Pigeri
paa Vei til Hofstolen der ramtes af;
et Missouri Pacisic Toq, hvor
denne Bane trydser M· Gabe Dth
var et linder, at ingen tom til Sta-!
de, stqu der. l
Der svnes doq at ligqe Iman
Ilfnrsigtinbed til Grund sok dette,
Sammenstnd derimod itte for det
snrstr.
Findelon for P «5,()()(). i
Im Amt «3!rl)-:r, TUliklx f«r:«1«::eg.;
at Win. W. Townfend, Formand soz
el Huld Jernbanearbejdere paa Mitli
qan Central Benen, fandt ,,(Cerli »
Mutes-« for Vlklier i et Grimle Wesle
Minefelskab til en Vosrdi af MI, i
MU, tillmrende J. (5. Worlbinqtoml
Zonth Horn-n, Mich. Der lendlesi
Teleqram lil Mr. Worlhinqlom OJH
ban lom knmiq til Aan Tllrbuki
Jan bod Tomnfend Mc i FindelorH
men denne rnftede Pan Hovedet, oa
san aav Worlbinglon bom en Z
Uents Ciqarl Den lod Totvnfend’
fcm indpalle oq emblemere ,,Beløn
ninq for at finde M5,000.«
Sxkivet for Bedftemoder.
Wle Therefe M. Alexander. sten
daxwille, Jnd., striver: Bedstcmor rrl
nn fire og fiksensztnve Aar gwmnell
»t«
el Agenluk for Medicinernt menl
hun sstger, hun lan ikle leve udetJ
linrilo i Hufen Den hat bjulpell
bende vidtmdeklig. Hun vili l
de, at jeg stulde stkive lilj
Dem og sige, at hun vil gøre alt,
hun kan, for at faa nogen til at
ovettage Agentutet her paa Stedet.«
Dr. Peters Kuriko tan ille facisj
paa Apoteler. Den sclges direkte’
til Forbrugerne gennem specielle
Agenter, der anfcettes ovetalt.
Fuldsteendige Oplysninger etholdes
ved Henvendelse til Dr. Peler Fahr
ney Fa Sons Co» 112——118 So.
Sohne Ave» Chicago, Jll·
Dampstibönotiler.
,,Scandinavian - American Llne"s
Dampstib Oscar Il et afgaaet fra
Christi-ansan med 897 Passageter
og ventes til New York den 20.
jMariS mos· Deres forbundne
A. Mortensen Fc Co.
næsten for ges-Mel til atbmdel
......
Sidste Nyt fra Omaha.
Kouduktsk Flury ded.
Pøblen angribet Byens
Fængsei.
!
Stønt Efterretningerne kort for
nd havde lydt paa, at Fluky var
Vedre, og der nækedes et svagt Haab
om, at han tunde leve og blive rast,
maatte han butte under· Morgen
bladene fra Omaha i Dag bringet
den Efterretning, at han døde i Af
teg sil. 7.30 paa St. Josephs Hu
fpital. Han var 40 Aar, ugift og
havde sit Hjem has sin Fader vg(
Sonst, :,421 N.1:3. Streck, hvops
fta han vil blive begravet. !
Rygtet om Flurys Død spredtes
l)ukti·at. Og da Byklokken flog 12
havde en rasende Pøbelhob samlet
fig udenfor Countstailm Dei
var itke unentei. Sheriff McDons
ald og hans Agsiftenter var bei«
tedte. De var blev advarede baade
over Telefon og paa anden Maade.
Fangerne var flyttede, angivelig her
til Blatt- Ligemeget hvok de vak,
i Jailen var de ikte.
Det var Pøbelhobens Hensigt at
udfnre en wholesale lynching« af
Flurns Mordeke og liaesaa af de
4 Banditter. der er besinldt forl
Nwrdet paa Lausten og Midey FordJ
Sheriffen foeesiog dem at udvcelae’
kjieprwsentanten der knnde gaa ind(
«a underspae oq faa rapportere til(
dem Men Hoden havde ingen Le-;
dere. De bekusede iblandt dem vat’
de naturliae Ledere. Det lykkedesl
doa at indkade 5, den ene af dem;
chorvoanseonduttør Joy. Men
Pobelhoben var ikte tilfreds. Snaet
var Yderdnren rammet ind med m
Planke. Men da de tom til den in
dre Dør oa sit Laasen paa den
brcetket, mødte de en Styrle af Pos
litibetjente og Deputyisheriffer,
fom beqyndte at tneble dem, faa
de trcenate lige saa haardt paa for
at komme ud fom før for at komme
ind. Der ajordcs dog nok et For
soa paa at slaa Dørene ind med en
sent Telegraspoft, men i det famine
modte Seraeant Cook med et Kom
paani paa .'-:0, og han fik Flolken
til at afffaa fta videre Forspg. De
ventede saa paa Rapport, og Kl.
1..«:« inndgjorde Konduktør Jan fta
Firnassets Etappe-, nf Fangerne.
man sagte, var bortførte Sent
paa Ratten opqaves sna Lnnchfor
føaeL
Ei Skib Forlifcr.
IN Some-end omtommer.
sfm Boftcsn meldes den H. Maer
un et Stil-»L- Forlig, sBritish Ring
of Phoenix Link) W) Mil End fes-«
sZakiie Island nahmean nf in
zkesætninxt pnu 56 Mund umkmix.
J Ongdaqg tom 17 of de overlevende
on Kartajn Jumes O’Hagen"5 Lig
til Voston pna Dampeten Bostonian
im Manchester, og 11 andre var
om Bord paa den tyfke Damper
Mannheim, paa Vej fra Rotterdam
til New York.
Sondag Effermiddag rasede en
ftcerl Storm paa Seen, og Ildkigs
manden paa Bostonian san British
Ring i en hicrlpeløs Stilling drive
for Søen. Dets Rot var tabt og
Jlden siukt af det stigende Band.
Som Svar paa Nødssignal kaldte
Bostonian for frivillige til at be
ntande en Redningsbaad for at for
spge at tedde de stibbtudne. Baaden
blev snari sat ud men for at siaaeö
»i Stvkker faa Minutter senerr. Men
Jdene i den blev alle reddede, stønt
znogle af dem med Vanstelighed og
tnecjet fotllaaede. Nok en Band sat
teg ud og bemandedes med frivillng
Den satte ud fra Skibet, og et
Glædesstrig opsteg fta Mandstabet
paa den dankte Stude. Bed Helle
mod naaede de frem, men havde kun
Plads for 13 Mund foruden Baa
dens Besætning. Kaptajnen, der
havde faaet et Ben brwtket, blev først
bragt i Baaden, siden faa mange
andre, fom der var Plads for. Saa
lon: Manhein1. Den satte en Band
ad, i hvilten 11 reddedes. Men
Stormen tog til, og Mørket faldt
paa, saa det var umuligt at sætte
flere Bande ud. De to Dampere blei
og ventede paa Maanelys, men før
Mannen lyste, var Stibet sunket.
Det lnlkedes endnu Bostonien at
ovscn::le 5 Sømcend, fom klyngede
siq til Vrogstumper. De reddede for
talte om frygtelige Lidelser. Alle
rede Torsdag Aften var Stibet ble
ret ramt af Stormen, der Fredag
var bleven til Orkan, og værre blev
det stadigt til det sidste. Kaptajn
-O’Hagen fil Benet brækket under Ar
l)ejdet, men nceqtede at lade sig boere
til Kahntten. Han lod Benet fordin
de og blev ved at lede Kampen for
Redningen af saa mange Liv som
muliqi.
Morteusen træker sig tilbage.
Vor ærede Landmand, Stats
tagserek P. Mortensem hat under
j4. ds. ladet tundgøre, at han trakt
ter fig tilbage fom Kandidat for
Guvernørembedet her i Nebraska.
stlngaaende hans Venners Beitrag
lielfer og Konstitutionens Bestan
nclfe figer Mortensem
»Jdet jeg gør dette Balg, fler
det med Agtelse for mine Venners
rielmente Bestkcebelser for at overtale
mig til at blive i Matten trods
llvisheden om min Valgbarhed,
then ifølge min egchilbøjelighed,
oc» lyvad jeg anfer for at væte i mit
Rettig Interesse, vilde det være
uviist af mig at imødekomme der-es
Triften
Stedse taknemmelig mod mine
Venner og Preser for den Tiuid
m Velvillie mod mig, de ved deres
ildtalelfet bar lagt for Dagen, met-i
im udtalc min Bedrøvelse over, at
Ziillingen er saaledes, at deresHaab
pm at vælge miq som øverste Etsc
tutiv for vor Stat ikle kan realise
m-, men i Lydigbed mod Statens
fnndamentale Love, vcere famme ret
fasrdige eller uretfærdige, bøier jeq
mig agtelsesfuldt.«
Den Lovbestemmelse, man mencr
itaar i Beim lyder fault-des:
»Jngen of Embedsmændene i dlt
exelutive Department sial vcere
dalgbar til et andet Statsembede
i det Tidskum for bvillet lmn ist
valqt.«
Man mener dog, den rette For
staaelse of denne Bestemmelse tr.
at ingen Statsembedsmand stal
limne vælges til et Embede, hvis
Funktioner begynder, før han bar
udtjent i det første Embede. Men
der tunde blive noget at tævles om,
som lunde blive til stor Stabe baade
for Mottensen og hans Parti og
til Gavn for hans Modlandidat,
iaa det not er klogt, at Mortensen
’tkætler sig tilbage.
Afholdgvenner bør undgaa alle
saakaldte ,,Tonics«, »Porter«, Malt
brng og lignende, som alle indehol
der Allohol og er til ingen Nytte
for Legcmet. Anvend i Siedet Lun
dins Enebærdkikte, som er gar-ante
tet absolut alkoholfri og sundr. Lad
itke Dekes Handelsmand lokke Dem
til at tage noget anbet, men got
Fordrinq paa at faa Lundins Ene
kersirup, faa at De kan være sil
ker paa at faa en alkoholka usw
falsiet Enebærdrikr.
Til Agenter og Boghauds
for Samfuudew Fortaghu5.
s Bi stulde anste, at der got-es en
Kraftanstrengelse af alle vore Agat
ter for at afscette saa mange Bsgey
fom det er muligt inden første Maj.
Det er nødvendigt, at vi faar et Op
Hgør over alle Boger folgte, og maa
Hma og føt den første Maj 1906. Dei
skal interessere os hvem der kan
Fgøre den største Omscetning, hvilket
dil blive paastønet ved en Praemie i
iForhold til Omfcktningen af de site
jAgentey som kan scelge det mefte
Ffra nu til 1. Maj. Ved ihærdigt Ar
bejde lan der feelqu meget fra nu
til den Tid. Det var heldigt om
sRestoplaget af Bogerne blev redu
ceret, ja helt udsolgt. Alle Bogerne
er gode og tan scelges, naar blot
der taaes fat med Jhærdighed.
Naar Penge modtages for Bla
,de, bedes de indsendt straks, at der
kan blive kvitteret paa Bladene. Vi
lzar haft flere Klager fra Abonnem
ter, som har betalt men ikke faaet
kvitteret paa Addresselappen paa
Grund af at det bar taget nogen
Tis, inden Pengene er naat til os.
lVi kan jo ilke kvittere, inden vi faar
Fiontanternr.
l Med Haab om godt Samarbeide
lmed alle dem, der arbejder i Sam
hundets Tjenefte, at hver vil trofaft
sog ærliat opfylde sine Pligter, sen
kder vi hernced en opmuntrende Hil
jsen isir ihækdigt Akbejde for Guds
fRigeH Sagg Fremme iblandt vort
lFoll Ved udtrættelig og i Nidkæ:
bed at atbejde for Udbredelsen af
and triftelig Læsning til vore Lands
masnd
Paa Danish« Luth. Publ., Hause
Braue Ærbødigst
PiaUT Pe-tersen.
Kundgørelse.
Det er med Fornøjelse, jeg tun-H
gør min halvaarlige Udstilling uf
fint Foner Modchni. Jene-vis
lninn af Monterhatte vil blive et
fremtrasdende Trcek i denne Udstil
linq.
Hnst Datoerne s— Fredag ocl
Lorqu den W. og 24. Marts.
Mes. T· C. Hilton,
Modehandlerindcn.
Sulmcbøgck.
Herved ønstcg at henlede Opmcert
somhed paa nogle af vore solide og
fint indbundne Salmebøger. De
nye Partier, vi har faact indbundne,
et i smuktere Bind, end vi sør hat
lkaft for de samme Ptifet, og Ak
bejdet er bedke udført.
Dette lyder ncesten utroligt i disse
’Lider, da alt forhøjes; men ved at«
lobe en as nedenstaaende Salmebøger
vil De blive overbevist om Sand
heden deraf.
Folgende Numre anbefales scerligt
som lmade billige og solide, smukte
ng smagfulde.
Nr. 49. Denne Salmebog er lig
N« 29 i Udstyr, og Bindet ligncr
de andre, men den hat begge Til
loeg, ialt 992 Salmer, samt Kol
lekter, Epistler og Evangelier
(begge Teksteælter). Den kostet
s1.70.
Nr. 29. Summe Salmebog som
Nr. 9, men med Kollekter, Epist
ler og Evangelier, begge Tetstræt
ter. Denne er den almindelig
beugte Udgave. Prisen er som
seedvanlig 81.60.
Nr. 31. Den Salmebvg hae s
længere Tid vceret utsolgh men un
hat vi et godt Oplag. Den et
lig Nr. 29, men i Gedesttndsbtnd
(Morokto) og er erltg Herd de
20c » mete. Den kostet 81.80.
Dette er en særdeles stem. hold
bar Salmebog. «
Dantle Luth. Pudl.-House,
Blatt-, Rebe.