Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 13, 1906, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    » Kot-r c f no n d ahnte-er
Chicago.
Nyt til »Danfteren«’«)
Lende-g 17. Fee-. var Ebenezer
Sangtor indviteret nd at synge i
Mcnnvood i Vlnledning af Stiftelsen
af en AJtiHsionsforeni1m.
Pastor Peterer holdt Ztiftelsess
taten ud fra Ordsp. Lit. Kap. 11.
Vers. Oan dvcelede ved Rednings
arbejdet, redde de vantro, enten de
er af de fine ellet qrove, redde Guts
Born, redde alle; thi Gnd hat Kær
ligbed til alle, hat betalt for alles
Ennd Nudg Born maa have Ker
liqlted til Redninasarbejdeh der
maa ikle vcrre Tvesind, ikte naa faa
til Ver-den og faa tit Gnd
Redde fra Døden, fra Fortabeli
sen: manae aaar mod Fottabelfen
oa ved det itte, de tnener alt cr
liae aodtx men Herren sinkt Ve over
dem alle, red dem. Herren vil hel
re, naar vi paatalder ham i Sand-:
bed: »F« de raabe, vit jeg spare,«
siaer han: felv otn vi itte fpler det,
tnaa vi dog tro det.
Foreninqen bar valgt Navnet
»Jmmannel« sGud nted os). Her
ren er med sit FOU: hvor to eller
tre forfamles i bang Name, er han
midt iblandt. Han vil vckre med
i Arbejdet. i Bonnem i Fortnndel
sen af vans Ord, der er Aand on
Liv. Det kan vel til Tider fnnes
rinae i Beanndelsen tned Arbejdet,
Gerntngenz men ved Gnds Naade
ftal det lnktes, at det votser oq
btioer stott. liaefom det aaar nnd
Eennepgtornei. Det er det ntindjle
Fris, tnen votser on btiver stott.
Herren vil lade denne Geminq
dokte. Gid da J Inaa vcere sitt
tiae i Arbejdet for Herrens Saa,
fsittiae i Bannen oa Gnds Ords
Granslninn, da stat Llrbejdet lut
te5, Sjeele frelseg; Herren oil frelse
atte. Herren velsigne eder oa Sagen.
«TZ-aa lanat Paftor Vetersen
Mr. N. G. Jensen lceste faa For
eninaens Love, oa 19 Medlemmer
nnderftrev dem. Til Beftnrelse er
nalat folgende: N. G. Jensem
Fortnand 1520 N. Fairsield Ave»
Shtkagox Setretæn Gust· Ander
ten, 227- 12. Ave» Maywood, Jll;
KassererZ Theodor Larsen, 227——
12. Ave» Mantoood, Jll.
Prcester as vor Ritte, der gcester
Chicaga bedes husie Foreningen ved
at gsee en lille Tut derud og tale
Gudtt Ord. De kan melde deres
Antomft enten til Setretæren eler
Formandem
Moderne holdes indtil oidere
216---—14. Ave.
Mr. N. G. Jensen og For-erringen
Inster at take Sangkoret, for-di de
saa venlig eftertorns Jndbydelfen og
Sang ved Festen
— Der er bngget meget i Chiea—.
qo forrige Aar, og det synes, sont
om det stat blive mere i Aar. ster
tig t Byens Forretningsdistritt,
hooe den ene ,,Skyssraber« opfsteg
tsed Stden af den anden.
Mes. Alma Nelsons Modehan
del, 1607 W. North Ave., bringes
i Standinavernes Erindring.
Smntt Udvalg af Hatte, Speeiali
tet i SIrgestosser.
—— Den meget omtalte Johann
IHoch, antlaget for Mord og Flet
toneri, blev hængt sidste Fredag
uden at have betendt sig styldig i,
Mord. Nogle menet, at han varj
usihcdig i Mord.
— Det har i den fenere Tid oc
ret siemt med Appeti, Tyvert og
Overfald Folk, fom tommer het
til fta andre Steder, maa veere me
get foesigttge, hvts de vtl undgaa at
blive feaftiaalet dere- Penge. Det
daarltge Bystyre hat vtstnot for
en Dei Skylden bett. Byen et alt
for lidt optyft om Mienen, og der
et for lidt Politi, og mange af de
Ponttdetiente, der ee Politi, burde
net ists me det.
Der sei tgennern Fing-te med Sa
loonee og Sptllehufe, hvtlle er Op
holdsneder for talrtge Banden
—- Der er en Del Dtstussion om
at feel-te Saladnlteenfe fra
VOW Koteespondanee et ved
en sorgte-Ismene kommen tilc
.IO«MMM beiden p- en Use«
nun-i Its-Its wenige-et
da den W sahntsest It
til 81000, det vil give en dog Sum
af de op til 7000 Salooner het.
Pastot E. Nellen fka North Da
tota et bleven opekeret paa Augu
stana HospitaL alt vel eftet Om
stændighederne.
—-— Paftor Nymp, der havde Virt
somhed paa Sydsiden af Chicago,
er taldet til Cedak Falls-, Ja.; hans
Vittfomhed overtager Pastor Pe
tersen, der er Pkæft ved Ebenezer
Menighed.
Ebenezet Menighed hat i den
senere Tid faaet betydeligt Tilvcetft,
idet 22 Medlemmer er bleven tagt
til og flete hat anmeldt deres Op-»
tagelse. j
—- Oasaa Ungdonsforeningen i»
Ebenezer hat faaet mange nye MedH
lemmek, og Moderne er godt be
søgtr.
—- Forrige Ssndag holdtes:
Zorgegudstjeneste her i de lutherste,
danste Kittek for Kong Christian.
Den forenede Kiste havde sin is
Getfcmane danst luth. Kirte i Mas(
rletvood, hvor Pastor J. M. Han »
sen holdt SItgetalen. i
Grundtvigianerne havde deres i»
Ilnsgat Hirten, Walhtenatv Ave.
—- Trinitatis Menighed har;
folgt sin Kitte, og der er Tale oml
enten at byage en ny Kirte i Om-«
eanen as Humbodlt Pakt eller at
flutte sia til Ansqak Rittern j
Fea Daneville, N. Dat.
Der er nu begyndt at blive Liv
amtring ved Daneville. Zidfte Uge
var der 12 af vore Landstncend,
der tog Land i Setilementet, saa
der et nu omlting ved 100 Dan
itete, der hat taget Land, og da
der er Udsigt til, at SonsJernbas
nen vil lægge en Linie fka Flaxton
og ud til Vesttysten og allerede i
den kommende Sommer vil gaa et
godt Stykte ud eftek det danste
Zettlement, san vil Landet gaa nie
net hurtigt, saa snart Sueen gaar
Vort. Sud-Linien scelgek Billetter
til nedsat Pris- hvet Tirsdag. Der
er endnu 2 Toivnlhips, der intet er
taget i, og twein der vil tage Land
maa helft stnnde fig. Snatt vil
det væte for sent. Om Gud vil,’
antet jeg at tnge derud denLls
Marts og vil være bebjcelplig med
at gaa ud on se Landet; det bliver
Jden enefte Gang, jeg gaar detud i
;dette Foraarx jeg tænten at der vil
trete en Del Land at faa til den
Eid; nien jeg lover intet; heller ik!e
raader jeg nagen til at gan. Hat
du et godt Hieni, faa bliv, hvoe du
et: men for ubemidlede Landsmænd
synes jeg nu, at der er en gvd Lei
lighed Kolonien er sitret titlelig
Betjening fra den fokenede Ritte,
idet nemlig Pastor L. ijllek fra
Minneapolis, der hat taget Land
derude, hat opsagt sin Getning der
og reiser ud til Kolonien lidit i»
April Maaned dette Aar. »
Bi tænler allerede i Sommer at
faa en Plads at lamles i om Gudg
Ord. »
Altsaa dette, —— du, som tcenterY
paa at tage Land derude, lom sau
snart du lan. Fothsr dig hos den
nærmefte Jeknbaneagent om sied
sat Ptis for« Lands-gen fta Mini;
neapolis og Vest paa. Der er ned
sat Pkis paa See-Bauen — Kl
Poll. til Minot. Tag Landstgms
Billet til Minot. Der maa du
siifte Tog og tage Great Northerns
Jernbanen til Williston. Kein du
Taa billig Billet paa Great North
ern, saa iag den fra Minneapolis.
Jeg stal soll-ge at viere i Willifton
Onödag Alten den 21. Mai-U
Jene Dixen
Luck, Wis.
Dei et i Grunden lidt smaat
med Nyheder of videte Betydning
iblandt oö her oppe i Lack. Thi
naar der er tale om Nyhedet af vi
dete Betydning, til Glasde og Op
byggelse fertig for Guds Folt, da
stulde det jo helft være i en made
ltg Retning, nimmst om Gut-s Ni
ges Fremgang, men hertil tan ieg
da, Gud ste Los-, tnntte den Be
mærtning, at der ek en stor Stute
iblandt os ogfaa paa disse Egne,
som elster Guds Menighed og sitts
ttgt bespget saavel von Gudstjene
sitt som Aste-mithin Men ellers,
hvad der bot i det entelte Merm
stehjette, det er jeg nu ilke klaer
net not til at bed·mme.
Ja, det var sau« Nyhederne, det
drejede stg om.- Det tun jo da vg
jaq betragtes som Nyhedetz naar
for Eisempel et Par Mennester bli
ver sammenknytiet i Hymens Lom
ker, og en eller anden nedlcegger fin
Vandringsstav -iblandi os. Dct
er der nu enkelte, der har i den fene
re Tib, dog ikke iblandt vvrt Foltsz
—- Misg Ada Dee Hufneil, Dok
tot Hufneils Dotter i Luck, afgit
ved Døden den21. Febr. i sit Js»
Aar. Hun blev jordfæstet il
Oceoch Wis. ;
—- Miss Eiter Margrete Hen-v
nings i Cufhing afgik ved Døden
den 19. Febr. i sit 19. Aar
« Mr. William Lamfons Hu-«
stru i Lnck afgit ved Døden den.
28. Febr. i en ung Aldek fra 4 fmaa:
Born. Hun biev jordfcestet paa,
den tatolsie Kikkegaard i Long«
Laie, Wis. »
- Jens P. Brochman og Annn«
Christine Lotsen havde kallupl
Torsdag den 8. Mart-Z og blev
crgteviet i Kikken af Pastor VikH
Oin Effekmiddagen var i Anledning
as denne Højtideiighed en Det;
Sicegi og Venner forfamlede hos
Skonmgek Larsens, Brudens For-.
ckldre, hvor vi hat-de en sisn og
lmggelig Tid med Sang og --Opbyg
gelse af Pasior Vig· Paftor Jst
gensen, West Danniark, Pastor
Thorup, Link, og et Pat Lcegmænd,
gamle Søren Pederfen og A. Brech
man havde ogsaa et Par Otd at
sige i Dagens Anledning. Bi In
sker de nngifte til Lyikei
— Doktor N. P. Fenget har
cth 4 Acees Land af Andrew Pe
derfen i Luck og agier i en nase
Fremtid at opføre stg en Residens.l
—- LEgerne er jo i Almindeli1.
imod, at Falk i Sygdomstilfcelde
benmier sig af Patenimediciner,
men sier dei faci, at en Lage bliver
medinteresfekei i en »Drugstote«.
findet han snari nd, at der ogsaa er
Penge i at forhandle den Slags
Medicin.
-—- Johan Jugener modtager
Beialing for alle Samfundets Bla
de vg kviitcrer for samme. Dettel
til Erindring saavel for gamle som
nne Abonnentet. l
Korr. i
i
i
i
l
Waupaea, Wis.
hotdt den Z Marw hos en as vore
danste Farniere her ved Waupaca.
Tet var neinlia hog Christian Jen
sen i Farniinatom hang gatnle Fa
der opiiaaede den Dag den høje Al
der. J den Anledning var sornden
Chr. Jener tre andre as den plain-«A
leg Born Anton Jensen fra Mc
Jcntosh Minn» Jeng P. Jensen ozi
Hustrn fra Neenah, Wis, og Mes.
Jenseit fra Standinavia, Wis» «—I
og en hel Flol as Bornebørn ngI
Bornebørns Born til Stede tilligeI
nied et Pat andre Vennee, saa der
var en riatig hyggelig Familiefest.
Den gamle Jens Christensen, Tod
selsdaggbarnet, var rast og røkia,
ja helt livlig, saa han endog var
i Stand til at holde folgende Tale:I
,,Hvis jeg maa have Lov til at
sige et Var Ord til edek, sorsamledex
Nennen saa vil jeg forst sige edee
Tat for den Æke, soni J hat bevist«
inig gacnle Mond ved at komme oas
onste inig til Lytte. Jeg er ttteI
saa inegen Ære verd. Jea vil min I
de om Verset:
va Gange ti er Støvets Aar,
sulde as Strid og Mose,
ons otte Gange ti en Kæmpe naar,
des mete han hat ai doje —.
I
tin W Ttlarg Føds elgdag blevI
I
I
I
i
Jeg hat jo nu naaet baade syo
Gange ti og otte Gange ti og endda
ti mete, saa jeg er bteven en gam
inel 90ek. Jeg er ssdt den 2. Marts
1816, saa tan J selv regne. Disse
mange Aar hat vertet sulde as
Stkid oa Msje, men Gud i HtmlenI
hat hjulpet mig vel igennem dem.»
Ja, »Gud stal al Ting mage«. Han«
hae maget det godt for mig i des
mange Aar, og naar jeg nu be
gynder paa et nht, saa vil jeg be
ghnde i Jesu Nava, thi:
»J Jesu Navn bsr al vor Ger
ning ste,
om den stal vorde os til held vgl
Gavn D
og ej til Redeweise« I
Ja, det var blot dette Par Ord,'
jeg havde tht til at stge, idet ieg
siger eder «.hiettelig Tal alle sams.
Inen for eders Ætethevtiningf siz
Siden sagde han s» Samtalu
HRMP jeg bllver særdig paa Joeet
den« Iaa haabee jeg at komme hiene
til Jesus ja ieg ttoe det, men at
tro er itke al Tid saa let, der er
iscer en Tina, som bestandig staat
os Mennefler i Vejen, og det er vor
Selvretfoerdigher .«
Her stal jeg nu give et lille Om
rids af den gamle Monds Levnet·
Lan blev født 2. Marts 1816 i
Tørstind Bredfted Sogn ved Vejle,
dobt i Bredsten Kirle af Provst
Lauerbera Han fil sin Stoleuns
dervisnina i en af Skolerne lLims
siov) i det Sonn, hvor han siden
lom til at bo i over 20 Aar, og
hvor alle hans Børn blev fødte,
nenilig Natur-, da Forskind laa
niermere dette Sonn end Bredsten.
Men han maatte gaa de halvanden
danste Mil til Prcesten i Bredsten·l
Præstegaard hos Provst Lauer
berq, som lonfitmerede ham 1830
i den famme Kitte, hvor han var
døbt. Hans Ungdomsliv gled ro
liat hen hjemme paa sin Faderö
Gaard, indtil han 1838 rejfte til»
Kobenhavn for at tage Soldaten
trøjen paa. Da Kotigen, Frederikj
YL døde det følaende Aar, kom han»
til at tjene to Kotigen og han var
med i den Deputation, som paa
Hastens Beane havde Audiens hos
Christian Ylll for at talle for des
Benge, han gav Soldaterne ved
sin Tronbestigelse Da han var
kommen hjem, efter at have aftjent
sin Vcernepligt, holdt han Bryllupl
nied Karen Marie Petersdatter fra
Førftbkille i Nørup Sogn den Z.
Txlpril1841· Vielsen forrettedes i
Alle-ruft Kirle af Pastor Swejsirup,i
sont i fm Tid var Medlem af Ud-i
oalaet for den danfbamerilansiH
Lucission Dette Ægtepar lom nus
til at bo i Brudens Fodegaard,’
twor Herren velsignede deres Ægtc
stab tned fein Zonner oa to Datte,
fom alle lever endnu med Unwa
sxelse af den ene Daiter. Her boede
de, til de under Paavielning af
Ztolelcerer Rasmus Sørenfen i»
August 1963 reiste til Amerika oai
anlom til Waupaca, Wis» i Otto-T
ber samme Aar med hele FamilienJ
Han bragte saaledes aod ForstcerkH
nan til den nylig begyndte dansie
Nybyad ved Waupaca. Her savne
des meaet de hjemliae danste Kirs
leforhold, hviltet Stolelærer Rass
cnus Sarensens Son, som var en
aelst Epistoralprcest her i Byen.
doa sagte at raaie Bod paa ved at
prcrdile paa Danft om Sondagef
termiddagen. Til denne Virtfom
lied flnttede Jens Christensen og Fa
milie sig dog ilte, da de vilde ved
blive at vcere Lutheranere. Derimod
blev han Medlem af en lille Me
niahed, fom stiftedes her i Byen af
en Pastor Miklelfen af den norsle
Synode, fom var bosat i Scandina
via, Wis. og ftod sont Medlem af
denne« indtil den nuvaerende Hel
ligaands Menighed blev dannet on
laldte en dansl lutherst Præst, N.
Andersen; da sluttede han sig til den
ne i Febr. 1873. Han og hans Son,
Chr-. Jensen, hos hvem han nu boer
—- forreften den eneste af hans
Born, som er tilbage her paa Eg
nen ——— bar siden gennem disse godl
og vel 30 Aar, altsaa en Menne
stealden vier-et en god Støtte for
denne Menighed. Og hans andre
Born hat vceret til god Statte for
andre Menigheder, hvor de opholdek
sig. Hans Kom, som altid havde
været en ualmindelig virlfom Kvin-·
de oafaa til at undervise og op
lasre sine Born, dsde den 13. Juni
1888, hun opnaaede en Alder af
75 Aar.
En Deltaaer i Festen.
sahn im iidjfsäiksfsjkiotku
i Lommeformat med
latinfkc Tuch
Visønsker at heulede Opntærk
somheden paa en ny Udgave af
Biblen i Lommeformat med latinske
Typer, Størrelse .-').s(7 Tommer og
114 Tomme tyk, trykt paa fint Pas
pir med mange helsidige Illustra
tioner godt udført. Det gamle Te
stamente er efter den ny Oversæt
telie. Bindeter meget smagfuldt
med Forfiring og Guldtryk, Weder
Overfaldsbind med afrundede Hinr
ner og ligner en fin engelst Bibel.
Biblen cr med Guldsnit, runde
Hierner og tydelig Tryk. Den er
scerdeles passende som en Gave til
Konfirmander Der er god Plads
til at paatrykkc Navn i Guld. Bib
len er meget billig, da den scelges
for 81.7.-5 ,Navn10c ekstra Por
tofrit tilfendt.
DAleH PUBL. HOUSE.
ist-Am Nie-m
ZALMEBAGER. leEBWEIL
For at filftsoilsstille de sum ønskcr særlig sine og elegante
Sulmtslsøgksr hat« vj kam-i indhutulcn spitcielt i nie-get Smuk—
k« iikx lmlilhnrts Bincl et tParti its Saltncbøger De et· de mtst
He Lunte ug tin( su- sulmi hegt-r fort pas-i Lag( r i Amerika
Atl. cleQk Sammle r er med rødt under Huldsnit tm -
(l(,- lljnrm I, mul et Tillxtig ug l)(»gge Tcsk strækker, i sort Lx e
disr umitngpn undot er tut-nn, ng mul to Mærkel)aand. Ute.
Qum lim- set ilunmisktsrntej(-(1(m do er skm dcjlige at man
frisuss til Jt 1«i ggo den g« nnle til sich og kobe en ny.
Nknsn p«s«strykkts ikke dieses sinc- salmehøger da det IDZ
with ne lsimles
L- ask noch-nstaat-wide lieskrivelscr ug hemærk Friesen-tu
Opgiv nagst-n- ellcr Nunan ved Indsenclelsen di
Hestjlljnger
NR. l IS
Nopperet franst Chagrsin bøjeligt
Leederbind. Ordet Salmebog i Guid
paa Ryggen, med speciel Horn-Esel
Forsirinq over Ryggen og paa For
og Bagsiden, med 4 ganfke smaa Kots
paa begge Sider og en sin Linie onl
lring Kanten. — Pris: 82.20.
NR. Il4
Amerikanst Sælstind, bøjeligt LE
derbind. Otdet Salmebog paa Ryg
og Side i Guld, et fint Kurs i det ne
derste Hjørne paa Forsiden i Guld
Fosiring, et lille Kurs i en Rosette
paa Ryggen, og et Baand rundt om
Binden — Pris: 32.20.
NR. I lS A
Glut tysi Kalvestindslæder. Ordet
Salmebog paa Ryggen og forneden
paa Forsiden. Ei sint Kors med Dru
er i symbolsk Forsiting i Guld ng
blankt i det øverste Hjørne, en fin Li
nie omkring Kanten, bøjeligt Bind.
Pris: 82.60.
NR. l ls B
Summe Bind som 116a, lidt for
siellig Forsiring. — Pris: 82.60.
NR. I l7
Denne Salmebog er indbunden ef
ier det alminbelig kendte engem-ame
vrikanste Mønster »der-with circut
bindjng«, Overfaldsbind, et Baand
omlrinq, løs Ryg. Tyrkist Chagtin.
Særdelcs stærk og solidt indbunben,
med Ordet Salmebog i Guid paa
Hingqu forsiret Linie paa Bindet og
forei med Lcedet, saa det er bøjeligt
og stinkt — Pris: 82.50.
NR. lls
Fint mat tyst bøjeligt Kalvesiinds
bind, Ordet Salmebog i Guld paa
Rvagen og Forsiden, ei fini Kors med
Guld og blank Forsiting foroven paa
Forsiden, en sin Linie omkring Kan
ten, og Guld-Forsiring indvendig paa
Kanten af Bindei. — RAE-: 83.25.
NR. l29 A
J sint tyfk Metall-« poliftret Bind,
heb Ordet Salmebog i Guid pack
Ryggen og Forsiden, samt en sitt
Blomst i blank Forsiring paa Forst
den og Linier paa Romen, en sin Li
nie tunbt med Kanten. Priö 82.80.
NR. l29 B
Den sammt Bog i samme Bind«
med mutet-by ,,dark wine colot«,
Læder, og forstellig Fotsiring. 32-80.
NR. lsl
J nopperet Læderbind, franst Cha
grin, polstret Bind, Ordet Salmsboi
i Guid paa Ryg og Side, forgyldi og
blank Forsiring i det tverste Hjtme
paa Forsiden og paa Ryggen. 82.40.
NR. l82
J stort-nopperet Lederbind, ame
rikanst Sælsiind, polstret Bind. Or
det Salmebog i Guld paa Minqu et
lille sint Kurs paa Forsiden, en btes
sin blank Foksiring fokoven og form
den paa Bagsidnem —- Ptigx 82.40.
ls4 A
Fint lat Kalveskindsbind, pvlstret
Bind ed Ordet Salmebog iGuld
paa Ryggcn, et sint lille Kors iGukv
paa Forsiden, sine Himm- paa spr
siden med Blind- og Gukdtryk. RAE
NR. l84 B
Summe Bind med forstellige Min
stre i Blinbtryk. — Pris: 82375
NR IZS A
Fint persist Kalvestindsbind· vol
stret Bind, Orbet Salmebog pac
Ryggen og Forsiden, samt en sin sym
bolsk Blomster-Forsiring i det svetstr
Hjørne paa Forsiden. Guldforsirins
omkring Kanten indvendig pcm sh
det, som gibet bei Bindet fmt UND
ende. —- PtM 83.50.
NR. IZS B
Summe Bind med lidt forstelliså
Guld og blank Forsiring. 83.50.
sit-i lim- vi enslnu salmebgger, der langt over-Saat de ovensp
for nasvntQ Diese vil give den største 0vetraskelse, da de
hcmkr til sjældenheder paa Bogbindekkunstens Drum-da
Vi hur kun eet Bngd af hver sings, bojeligt og polsttet. De
esr alle med mdt under Guldsnit. runde Hiermit-. et Tillæx
Hg hegge Tekstmzkket. i en km fotet Æske, med Kantiotsä—
rings i Gnld pag den indvendige Lazclerkant af Bindet. og
med tu hvide silke-Mærkebaand med Icvastet. — De sælgeei
esse-r B()gstav-Numer.
Kun tsn knrt Beslcrivelse kan her gives af disse elegante
salmtshøgen
Sahnebog A
J sint poleret Kalveskindsbind, —
Ruløten falder i btune Farben spen
blank, Kulører i dotierende harmonisk
Smag og fin Afpudsning. Pris: i
bøjeligt Bi·nd 88.80; i polfttet Bind
s4.00.
Sahnchng B
J sint poleret fransi ,,levant« Kal
Vefkindsbind, Kuløren af Lcederet fal
der i morkegrønne Farver. Pris:
i beseligt Bind s4.20: i polstret
Bind 84.40.
Salnmboss c
J sint blødt »undressed« Kidskind,
Læderet falder i lysegrønne Farvet,
,,Nile GreeU«. — Pris: i bsjeligt
B.ind 84.00.
sitlmebog D
Fint poleret Kalvesiindsbind, fransi
,,levant« Laden Kuløren falder i
spejlblanke brune modulerede Farben
Pris: i beseligt Bind s4.80; i pol
sttet Bind 85.00.
Zahne-bog E
Lig B, men i lyfebrune modulerede
Forder, ,,tan«, oq spejlblank poleret
Leder. Pris: i bøjeligt Bind 84205
i polsttet Bind s4.40.
salmchogs F
J ægte fort Chagrin, med Spende
forsiring og to Guldsijerner paa For
og Bagsisdew Pris: i bsjeligt Bind
s4.00; i polshtet Bind s4.20.
salmebogs G
J det sineste regte fort Chagtin, med
fint Silkeforsaks i hvidt. Pris: i
bøjeligt Bind 84405 i polstret
iBindi s4.60.
! salmebog H
s J stort-noppeket sint Laderbind,
Alaska Sælstind, solin Udseende og
Istærkt indbunden. Pris: 83805 i
polstret Bind M.00.
salmcbog I
Lig H, men lidt fotsielligt ndstyret
Bind. Pris: i btjeliqt Bind 88807
i polstrei Bind s4.00.
salmcbog J
J det sineste market-di Ruö an
Kalvestind, fpejlblank poletet Læ t.
Pris: ck bsjelkgt Bind 84.00; Ei pol
stret Mnd 84.20.
sslmebos K «
Summe Tom J, men i spri. Pisist
i bsjeligt Bind .0·0: i polstret Mut
84.20. . .
Lsulmcbok L ’
— J mutet-tit- Rugsitm -" ·;!vesti"nd,
Dsnlsh Luth. Publ.
,,wine color«. Pris: i bsjeligt Pius
83.90; i polstret Bind 84.10.
salmebog M
Lig L, men fort Leder-. Put: i
bøjeligt Bind 83.90; i polsttet Find
R4.10.
Falmebog N
J sint præpareret ,,undressed««
Ridstind. »motelt«, blsdt Lwdeh met
stærkt. Farve morkegrsn ellet »M
ve«. Pris: i bøjeligt Bind 84.00; I
polstket Bind s4.20.
Saltnebog o
Lig N, men i rosenrsd Forde, »M
rose color«. Pris: i bsjeligt Bin-d
S4.00: i polstret Bind 84.20. «
Salmcbog P
Lig A, men Farverne falder j for
siellige tøde Kultur Pris: i bsjeligi
Bind 83807 i volsiret Bind 84.00.
Salnchog o
Lig A og P, men Farvetne falber il
mørkegraat og fort. Pris: i btjeligkr
Bind 83.80; i polsiret Bind s4.00s.
salmebog R
andbunden i sjælden ejendvmmelig
farvet Kalvestind, eftetlignende gam
melt Kobber i Farve og Ofenba
Pr«is: i bsjeligt Bind Is.80; i poss
stret Bind M.00.
saltnebog s
Kalvestind, delikat chocoladebruns
Farve. Pris: i bsjeligt M UND-,
i polstret Bind M.00.
salmebog T
J msrkebrun fatvet Wut-, fiel
den mat Kulst — Pris: i sbsjeckist
Bind 83.80; i polsiket sind Um.
salmcbox U
J Kalvesiind, i mat we eftee
hijnmelblaC med et sint uMots :
Ltllie i Guld. Pris: i blieligt Bi
84.80; i pvlstret Bind 05.00.
salmebos W
Lysebtunt c te cgypttst Kreis-dil
lelædet, med n Polttnr. Prit: i
bsjeligt Bind N.00; i polstrck
Bind s7.50.
sah-jedes x -
J »undres ed« Kidstind, Irrt-fest
og kunstneri tillavet, i im e sq -
delikate FarpetoneV ly e yama-»
ke, meget blsbt sog Int Lober,
lig Plys i Uysoendh ’s: PHDP .
seg- psss vt i« "«..;"
« Lig X, men postae stiua
Hause Stils- Nod-.