Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 09, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Its Kurs Kristian den 9deo !
Ligfcerd.
Derovre fra Erkener
- l
Det ringede over Tamnark
Med malmfulde Frlotteslag,
Og Tonerne fløj faa vide
Den folllare Vinterdag.
Da Kongen fulgres til Graden.
Men der var danfte Klolter,
Der tav, medens Bruder-ne sang;
Thi Fjendehaand holdt om Rebet
Og Kneblen fra Malmen tvang,
Da Konqen fulnteg til Graveu.
Der vajede Flog over Danmarl,
Tungt paa den halve Steing,
En Hilfen den gamle Fane l
Vifted for frdfte Gang, ;
Da Kongen fulgtes til Graden.
Der vajede Flog over Danmark
Men, ak, der var danske Flan
Der maatte stjules i Londom
Den solklare Vinterdag.
Da Kongen fulgtes til Graden.
Af Danmartås flonneste Flora
Den dndeö Leje blev redt,
Og Palmer og gnldne Grause
Over hans Lagen bredt,
At folge Kongen til Graden.
Men alle de Farver blegned,
Og mat blev tun Guldets Glanz
Fra Dybbøls blodige Bars
ler
Sendtes en sattig Kraus,
Ei sidste Farvel til Graveu. :
Og melletn alle de Kloster
Klinge de tavfe med,
Og mellem de vajende Ferner
Er de fra det sondre Led,
De folge Kongen til Graveu.
Konsefamilieuö Tak
til det danske Folt
Efter at vor hojtelstede, i Herren
hensovede Fader nu er siedet xil
den sidste Hvile, et det mine Søsien
de, min Husttu og mig, der alle hat
vætet samlede om Konges Baare.
en dybtfplt Trang at bringe dct
danste Falk vor indetligste og var
meste Tat for al den kærlige Del
tagelfe, hvorpaa vi i disfe Sorgen-J
Dage paa mangfoldige og overvæks
dende Maade have modtaget saa
ttrende og dyrebare Beviset.
Rest den Trost, fom vi spge hos
Ham, der i sin Naade kaldte vor
elstelige Feder til sig saa blidt, saa
toligt, saa sksnt, sinde vi, hans
Om, vor bedste Trost i den Be
vidsthed, fom disse dyrebare Bevifer
hat givet os, — at Folket sprger
med os over sin gamle, uforglem
melige Konges Bottgang.
Gud velsigne Falk og szdreland
, Amalienbotg, d. 19. Febt. 1906.
Fredetik R.
Adresse til Kotigen
Fra Menighedsraadene paa Ærø er
der tilfendt Hö. Maj. Kongen fol
gende Adresse
»Allernaadigste Konges
Menighedsraadene Paa Æm sam
lede til et Fallesmsde fsrste Ganq
efter Deres Majestcets Tronbestigel
sc, eftet Deres Majeftæts hpje Fa
derö D·d, splet Trang til, som Re
pkæsentanter for Menighederne paa
Ast-, at frembære vor allerunderda
nigste Hilsen
Ært — en lille Nest as den gamle
dansie LandsdeL hvot den afdøde
Konges Bugge ftod — blev ver
Gudc naadige Fotsyn bevaret for
vott dyrebare Fædkeland
X Dei forundtes Kong Kristiav
den Wende i sin hsje Alderdom a:
gest m O, som et af de sidfti
Siedet, han Tom til i sit Rigr.
J dyb Taknemlighed mvd For
synei og med et i trofast Kceriighei
W Winde om vor gamle Kon
qe Isdbede vi Gudt Belsignelse ove1
m nmeende Lange og Drvnninx
og oder det kpngekige Hut, at de
k Ast Maul under Dere- Majestcts
IM M fuldtomtnett »Hei
m et miu Gaswerk
Maletkonflitten i O
dense. Este-: hvad »Fhens So
cialdemoktat« meddeler, er der den
21. Febr. paabegyndt nve Forhams
linget mellem Reprcefentanter for
Malerforbundet og Malermestrene i
Odense for at føge den langvarige
Konflikt vilagt Bladet menet, at
der er losere Udsigter end for for
en OderenskomsL
Den førfte tvindeligc
T r. med. Til den første medi
cinfke Doktordisputats, der findet
Sted i indeværende Agit, knytter der
sig mere end almindelig Interesse,
strivet »Digbl.« af 22. Feb» idet
man da vil se den førfte dunste
tvindelige Lage paa Katettet, for
svarende en Afhandling for Doktor
graden i Medicin.
Dei er den bekendte og dygjige
Lege, Frøken Eli Mpller. der faa
Æren af at blive den fptfte tvindes
lige Dr. med. her hjemme. Hun
har sitevet en omfangsrig Afhand
link-« hvis Emne et hentet fra Fed
felsvidenstaben, fom Festen Mol
ler hat dyrket sotn Specialitet ved
Siden af Kvindesygdommenr.
Afhandlingens Titel er ,,Pattus
præmatukus attisicialis ved mem
nisi Misfothold«, og Disputatfen e:
beratmnet til den 9. Marks.
Der vil sittte blive fuldt Hus
den Tag-i Universitetets sjote An
neksauditorium i Studiestrwe e,
hvor Afhandiingen findet Sied.
Men det er jo ogfaa noget af en Bei
givenhed.
»Kriftelig Foeening til
t-ildfarende Born-s Red
ning« hat snart antaget sig 100sj
Born, og det ftrømmee stadig ind
wed Anquninger om Antagelse as
statkels vildfarende Born. Fort-:
ningen hat derfot set siq npdt tit
at udvide sine Lptagelfeshjem og et
optette et nyt ftstre Lvtagelfeshjem
i Kobenhavm ligesom den fnatt mas:
time oprettet to Hjem for komd-me
rede Drenge og Piger. Under dikfe
For-hold trænger Foreninsgen til
votsende Stein« navnlig. fcm anme
liqnende Institutionen til en Agat
kapitai. Bestyrelfen beder derfor
i sit Maanedsblad Medbnrgere ow.
naat de assatter dereg Testamean
da ogsaa at betænte .,Kristetig Fors
ening til vildfarende Borns Rek
ning«.
Joustrup Seminatium
stal flyttes til Ross
tilde? Spsrgsmaalet om Jonsi
trup Seminariums Flytninq, der
tidligete hat vætet fremme, tegner
nu attet til at blive aktuelt. »Ist
sjcellands Ziff-U meddeler, at So
gen i al Stilhed er forberedt saa
vidt, at den utvivlfomt tan spre
lcegges i Rigsdagen naat fom helft.
felv om det muligvis itte blivet i
denne Samling. Man bar immer
tid —- fottscetter Kegebladet —
hvetken valgt nge eller nagen af de
andre Byer, som tidligete fsgte at
ovetbyde hinanden i Tilbud om
geatis Byggegtund o. f. v» men
besluttet at bygge Seminariet i
Roskilde, der not bar stillet sig
overmaade velvilligt under de For
handlinget, som Byens Styrelse hat
stgt med Autoriteterne.
Sau snatt Sagen blev bekendtsi
nge, hat Bestytelserne for Bergen
og Haandvcerketfoteningen og han
delöfotentngen i nævnte By holdt
Msde for at anders-ge, om der tm
nogen Mulighed for at faa Semina
tiet bygget i Eige.
ww
Paa KrybstyttejagL For«
leden Nat ftpdte Skovfoged Jugen
sen, Fuirendal Skov paa Sjælland,
paa 3 Arybstytten Da han ans
raabte dem, begyndte de at lobe,
men den ene sit dog Tid til at styde
paa Skovfogden, heldigvis uden at
tamme. De tog Flugten ad Sand
ved til, og under denne Flugt munt
te de vade over Salts Aa; men
Skovfogden fulgte bag eftet, og des
lylledes ham endelig at fange den
Skytte, der havde studt ved Sand
»ved, hvotimod de to andre undlsln
Han blev derefter fort til Atte
sien i Rude, hvot han afventer sin
- Dom. De to andre hat isig. »New
ved Tidende« godvillig betalt en
-B-de paa 25 Kr. hver.
Fort-leise helitedet Im en Dan.
Tag Laxative Bwnw Quknim
Ist-Mc Pengene tikbage fta Ipo
- Mun, M me hell-redet E. E.
Guin Rm paa hvet VERM
L
Ssllersd Sognetaad.
Tirsdag den 6. Marts Kl. 2 Effek
middag stulde der paa Nætum kHo
tel finde Valg Sted af et Medlem
til Splletpd Sognefoged i Siedet
for den bottrsmte Formand Tom
merhandlet Cavtyn. -
Rigsdagen og Tronskif.·
Let. Landsibingets Mode den 20.
Febr- indlededes af Formanden,
zkonferensmad H. N. Haufen med
felgende Udtalelefe. fom paahsrtes
stauen-se af famtlige Medlemme::
»Efter den af Thingets givne Be
mnndigelfe hat Formændene og
Næftfotmændene i Gaar overbkagi
DIE-. Majessæter Kotigen og Dtons
trinqu Bevidnelse of Rigsdagens
Deltagelse i den Kongehuset og
Landet overgaaede Sorg, og vi hat
if Anledning af Regetingstiltmde
sen udtalt Rigsdagens gode Ønfker
for Kotigen og Dronningen.
J Tilsluining iil det tgi. Vudstab
til Rigsdagen hat vi for Kongen
udtalt Haabet om, at Konge vg
Rigsdag maa famles i lnkkeligt Ar
bejde for Fædrelandets Bel.
Kongen paalagde os at bringe
Rigsdagen hans og Tronningens
Lak for den saaledes btagte His
fen. Bevidsiheden om Rigsdageus
oq hele Foltets optigtige Deltagelfe
i Sorgen havde været Kotigen og
Dtonningen en ftok Trost. Kon
gen udtalte Hnabet om, at Rigöda
gens Arbejde. fom han vilde bed
blive at folge med Opmcekksomhcd
og Interesse, maam blive til Held
ok! Lnlle for Fadrelandej.«
Et Mode for den loben
davnsle Rittefag. Den 19.
Febr. om Aftenen fandt der i »K.
Fu U. M.«g Feftfal et Mode Eted
for den lobenhavnsle seitlefag, i»
lwillef deltog 500 Jndfamlere, fom
bvet for ssza rerlonlig lægqet el
Arbeide ind i den betndeliqe Gek
nina, som Udfokes as Kirlefondcn.
Modet diriqeredes af Paslot
Schock.
Ferse talte Professor-, De. polit.
FI. Wesiergaakd om: »He-ad for
Zions der ved Kitlefaqens Fuldsps
relle?" Hermed siqtede hcm lil den
Fforeløbige Fuldførelse —- 1 Kitle
smed 2 Vtcefter for bver 10«000
ITUlennefler — og denne. menle han,
tunde naas i Lobet as 5 Aar. Kit
lefondens Seh-einen Paftot Juhl,
boldt derefter Foredeag om: »Hm-dr
ledes vi lau naa Kirlefagens Falls
fptelfe«, og i denne Sammenhæng
reqede ban paa, at det gjaldl at
rydde Vanflelighedetne inden i og
udenfvt os til Side. Endelig tolle
Zognepmst thenfeld om: »Käth
faqen og Kobenbavns Befollning«.
Han beionede bl. a., at Kobenhaw
verne, fallet være Kiefefagem var
komm til at siaa i et venligere For
hold til Hirten.
Estet thedtagene fandt en For
handling Sied, i hvillen bl. a
deltog Dr. Brodes-few Professor
Ptytz og Oveebiblivtelar H. O
Lange.
Lille Vibenshus folgt.
Enkeftu Meier hat den 21. Febr.
folgt Lille Bibenshus med tilhvs
rende Grund —- ca. 1 Td Land. —
til Fabilant
Ksbesummen,
Jsrgen
Christensen.
der
andraget
000 Kr»
udbelales kommst
Hvot det gamle Italtststed laa
i saa mauge Aar, vil der om fort
Tid were posset et moderne Bog
niugslomplels frem.
Dsmt Fsdfelshjoel
rerskr. Det vatte i Eftetaaret
en Del Opsigt, at en tendt vg hid:
til anset Fsdfelshjælpeksie, Fku
Davon-, blev anholdt, sigtet for
Vedrageri med Adoption of Wiese
hern.
Fruen havde et Fsdchjem paa
Jagtvejen, KIbenhavm og de Born,
fom fsdtes her udenfot Ægtesiab,
tilbsd hun at siasse anbragt i be
ttyggende Pleje, endog med Was-l
gende Adoptim Med dem for Sie
sit hun udbetalt en sitt-te Pengesum
en Gang for alle, eitersom de sp
dendes staat vat; men efter Dann
den rygtedes det, at Ismene ille
havde det godt, at de heller kkke var
adopterede, samt at siere of dem ie
vede under ftrgelige Villaqr. Unl
ftedse Mtdre Angede, og Fru Du
vald blev unholdt og tiltalt.
Under Sagen er der fremkommef
forstelliae for Fruen san feldendt
Mdnesbytd, at hnn itke tunde und
gaa Straf, og ved Krimsnalrettent
Domicfsigelse den W. Febr. fast
r,—f : ,-, l
Teiles den til 8 Maanedetö simpelt
FængfeL
Postvægnets Jndlcegtet.
erlge den fokeløbige Begriffe-besp
gskelse for 1. Januar d. A. er der
i As. til 1905——Januar 1906 i Pot
to af Vteve, Penge og Voller samt
Tidender oa Tidsslrifter og ved
Zalg af Ftimcerlelonvolutter Fri
Jnmskleonxstazh Adressebreve og Blan
lkeixer indkommet ialt 10,053,54"KJ
Kr. De tilsvarende Jndtægler an
drog for April Most-Januar 1905
9,4-1s),700 Kr» og der et saaledes
en Jndtceglsfremgang paa 612.8cs0
Kr. eller 613 pCl.
i Nationalforeningen til
Tuberlulofens Bekann
velfe hat den 21. Febr. math
get en anonym Gave vaa 500 Ktl
sendl i Pengebkev fra Frederilsvætt
Resultatet of Foreningens Stiftels
sesdags:Agitation hat til Date das-»
ltet L5,500 Kr. i Bidtag een Gang«
for alle foruden godt 9000 Kr. fra
Kikkeindfamlingem hvortil ydetliges«
sre lommer over ZWO nye Mel-pleas
mer med et samlet Aarslontingent
as 8—9000 Kr. As de ved Kitte-i
.indsamlingen indlomne godl 9000
Kr. hidtpret ca.1800 Kr. fra Ass
,kenhavns Kitte, del øvrige Bele
ifm Mit-lernt ude i Kobstcederne osg
stac- Landen
Tet udfatje Barth Dei
omtaltes forleden, at et lille Born
lrat fundet udfat paa en Itappe
paa Platonvej, Kobenlmvw Den 20.
Feb. lutledes del at finde Modetew
en img Piae. Anna Rassel. inm bist-«
de hog sine Forældre i Lyngby.
Batnet fodte hun en 14 Dages
Tid siden, medens hun boede hos
en Kuft Nieter paa Niels EbbeseULJg
vej. ·
Grunden til, at hun udsaiie det,
der den. at Baknefodeken hat nægtei
kai yde hende Hjceltx
! Nu blivet hun stmffe2, han burde
haft noget med — ja silkett butde
shan det
Deian Frugt og Prodult
Kompagni Anbenhavm Tit-Z
dag den 20. Feb. afholdtes i Hei-)
stolehjemmet i Vejle et Mode for at
organisete Andelsfelsiabet Dunst
Fragt og Prodult Kompagnis Bitt
somhed for Jhlland.
Sagen vandt statt Tilslutning
og der nedfattes et Udvalg med Kon
fulent P. Henneberg, Blaabckthus
pr. Beile, som Fotmand til at ak
bejde videte for Sag-us Organisa
tion i Jylland og navnlig spge Sam
atbejde med de fotstellige nnd-long
miste Fokeningee.
Grundstsdning. Galeasen
,.Enigheden« of MakstaL paa Reife
fka Odenfe til Kiel med Byg, er
den 21. Feb. grundstsdt i Odense
Fiotd
Ejendomsfalg. Mogens Mo
genfens Ente i St. fLyngby hat
folgt sin Guard, ,,Oreharegaard«, til
Gdr. N. K. Kristensen for en Ko
befum af 33,000 Ar. med en ton
lani Udbetaling as 13,000 Ke.
Handelen er stet ved He· Hugejet
Chr. A. Bugge. Van »Athen«, Kong
Geoegövej Nr. 1, Kobenhavn F
—
r
Ovettort of Toqet tfn
szfuarig Smedefvend fra Ziel, der
Lotdag Aften den 17. Feb. ansom
med Toget s1)dfra, vilde i Oder Jer
sted stige of Togei. Han kom ud
ved fotkerte Side, snublede og blev
overttrt as Togct, der dræbte hanc
paa Siedet.
Ny Kirte i Tann. Arbejdet
for Opfskelsen af en Kiste i Tat-n
hat msdt faa megen Tilllutning, at
der allekede er tegnet et Bei-b af
12,000 Kr· Man vil nu fnatest an
spge om Opnaaelsen of Statshjælp.
Mageskifte. Gaatdejer Nieli
Mortensen i Reer ved Hvlsiebto
hat magefljftet sin Ejendom »Fü
fenborg« i Neer med den Nielö
Busi tilhstende Ejendom med Mille
i Herning.
s- s-. - -- - « - --- - - - —
0 fest sitt-solici
u ort -)k Ase-nn- ttl sc fut
— handle nur-Ko og dont-he
a—.q——————.— Mist-in Leu-: Pest-ge- at
Heut buckli- kok Miratl us Krinsiesn sk riv
Its-u- eftek kultluuenchgc bplysninkzcr til
c. txt-matten Pol-L Ca
; .-t«-uAM.I9-q«.« t«
. wes-tu U. fund imst, M http-»F Immo.
s -- - -- « - --«W
Kern-Mo
Dis-je elegante, fijxe Ia III-derm
fotnrbcwide of dct Wcsie : i:«.-r.· «- e
ersonnede paamkoot I.«r«--.« Yasun
Zh UT
hvukcr sittsrntlokommcxi ZU Ist-»Hm
oq de qumnterecs atvæn -.;m- hold
bnke cno steile Zw, spie-: :il you-us
Prich Ethvertötkikle,!«-«::«.-.1::1e.i-0:xs.
er aitoendt er geht« Arbcidcg e: Mucnn
ment og Moden korrekt.
De cr fororvndet vom Sim.
Fnd Tet- uekste Var Zkis »n- «chscbult.« ."
Lefohaavler mlfummc Inn Ins-r k-:1. Hmsmnt ..
email-« at gjrcc du, Inn ihm nl ( c
Breiten-m ;I;mmkt,,c)ouokdtlt«c-, s »s- O-: Korrektur-n
vkasctetsiudtvpaaEnalcmketenMLIM « Hofstaat-trink
N iadrikeker,,'.lhe West-m kamst-z .,.- : c stand-II -:s:
Wien sei-um« etc-.
k. IAYILI IOOT c sflcc co»
UlLIAlllcs. MS.
» -
srlissgtmi Nurxeriex
TII ls««srakxcrs--;i-—»msn 1·.M’, Ul H Juni zip-J ..«-:«l·-2
l-’uMI’««1-8z«nit:s-.s m« I«’mutn·;ipr. Nisus-« ..". l- - -—.· U
Eil PLHL sum l:»se-n-:i—s«1". (;r;us««.iscs1·«w.
X 1 Imr sum til-! u; (l·- Ins-J sul JOHN- «l«1;t«««: ««.« såsJT :·"«x«s Him« Je
trus. Eis ilosl kunnt- inmisor .IJ1-l·««.1«;s- ZU ils-« s . !t.·- -.« -·-I ««Il· E—1
Lamon lilnunnpnnsosL
I)·«I«t-« I««llILtlt«11«xi11t-l·t, Inmle.U«-1k-«;-i---—-ss —.!.O« sh· « «
l"-l-«Hl!nis.:ss; j klss Hen- 1·- .x·n·.
,l’1-:«-c«n·« Lrsss szm Hmhuisl m: ·-1 i«1·i—kk· ssu -«"-s:«i·
Ratt-los Semies pas Ankona-Ums l«iliresSp-th gar-Intere
MARSHALL BP()’s, ARLleTON Nlilz.
w
South Dakota
the cancl oi Plemy
Ihri- -«:« n Essai s-T.!.- -7·«« .«.«1.1:
ILPJ 1..·1I1·« ««-.III II«I·k--«l IIJ!I« lsl
kniJI thUss H- H VI « Isfs
fj«k-2«-««,.«T1.)·I«.s1 4««I.H h »
««1 !)L.IsZ-. LuxusI.«.I’.f171si«-Hsiu tslnk « n « T.
!««:.«.-·’t1:«-·-.: l.)sti.1lx··s«.«s·k r-«-·- !.T ’.:
,
Zbicago, milwaukee ö- Si. Paul
Railway
!.«·i »Hast-Hi »j- J Irer »I. lisstk -j-st·- .'i«·«« z» ::—«--"?v
sssstiHL l«:u«1hn«ns- «·-HIlIU-tl Uns sah sk« «- F!
Inslfs Ein »He-. Juni U is :I"«-,»-H.ssp Nis- Jis O- Wut
nein-Hinsi— UIZE11-·«1«o--1.—s« ltsnlss«.«W1--7.n:«2.- .: km
Nputh link-im »He-H Use-in um«-it »Hu :--: H»
»in-III nur«-tut x I-----k i-« »Hm h-».s-«.- s : Mk
«-t-lilbI«-:-dk:-1ss«.
For free Bonks nnd koldcu shout snuth Dskoka kmdly f l! Our This coupem
and mail to-(1«y t»
F. A. NA5H. C. W. A., 1524 Famam strcei. OMAHA. NEB.
Minn
NIHOI Atlclrtsss
«in .
I«-«·-I)iiblo- »Nun-Uhu
-.——--——.—.-...-—1-- ---...——.—.- . - -, —,« J
WMNWOO owosssosisosssokspiscpiioswskekiscs Ost-poku
QZMII nennt
Indem
Veto-us Mikrtvxktkssiqbedsc. M
Henn- Tnueik.-it Lunis-op, kr.
theo:., Foksatter tj1,,’«’(otd, Hav
og Himmel«. hmgtiuldt tut-sm
nt med vmmm 200 imukke Bille
der. 512 sum tospalnde Sude-i
elegant Bind. Vkis QUIO baut-e
pqa Dunst og Engelsf
WWWG
sitt-. Nebr
ZOOWMOCOOCOCCÆOOCOCOOOOMDWMM
IW
IUEWMMENZ VMIJIHN
Af JOHN IUNVAN.
Ny Use-mo- : Im most omhyggelige og degkuacenbe coe:s-.rckk«:se.
Des-ne out-molk :i-::«k Hm webt over beleJokbtloben i hundreds keiften-ge Zpkog :»
n:« oee i »zum Hiern. 388 Oktavsidn i imqgfuldt Bind.
Iris 70 com-.
Pragtudaave af En Pilegrims Vandring
med vorne-kenne sylimmshnngn as .Ikev. Robert Mast-ich D. D» samt Fersen-uns Um.
siedtzheskiiome. Und H» Juki-it«monek. kegnede af Bamatd og audie. spät-, Hm«
Ins-hurt. m s thxngsumv th2.50. ss ht! Morokko og««s111vnuth.50.
JA Rlsll LUTIL PUBL. HOUSE, BLAllx’, N813R»