Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 06, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Yamnark
Da Budfkabet om Kon
gins Dpd naaede St. Tho
was. Af et »ngl.« velvilligt over
ladt Btev fra St· Thomas, dafe:
tet den 30. Januar, gengiveg fel
gende Uddkag:
Budstabet om Kongeng Dpd bleo
tragt os gennem Telegram til Gu
vernør Cotd og Kaptajn Holct paa
,Jngolf« Mandag Aften Kl. R, cg
straks spredtes Budskabet Byen over,
hvor det vakte almindelig on stor
Bevægelfr. Vi er nemlig meget loyale
hunde·
Den næste Morgen Kl. 8 blev
der affyret Salut for den døde
Konge fm det gamle Fort, oa alle
Flag, representekende en Mangfol
dsgl-ed af Nationer — thi St. Tho
mas er jo et kosmopolitisi Sted
s— gis paa halv Stang. Samtidiz
blev alle Butiker lukkede. Kl. 11
assyrede ,,Jngolf« og et kussikating
skib Salut, og Kl. 12 var i Gaben-»
newentshuset Øens KolonialraadJ
deng Embedsmænd og Konsnler for-!
sowie-de (
Paa Slaget 12 sagde Guvernør
Colv: »Kong Christian den JX. er
bot-, lange leve Kong Frederik Den
YHM Jgen Salut denne Gan-II
3 Gange 27 Skud fra ,,Jngo!f«,·s
Russeren og Fortet —- Fkagene hej
ffes paa hel Stang —— oq Livet gik
sm fædvanlige Gang
Søndagen efter afholdtes der Sør .
gegudstjeneste i den luthersie Kirke.
l
, De danske Stolebprns
Guldbøgegten blev Lordag Ef
1ermiddag den 17. Febr. paa Arna
Iienborg overtakt Kong Frederit aI
Z Stolebskm der ledsagedes af For
Jaudetinden for Fri. N. Zahles
Stole, Fri. H. Strom og af Ret
j- tot Rasch Metropvlitanstolen.
« - Ismene var Veto Andetsen fta
« Kommunestolen i Frahktigsgade,
Sundbyeknr. Esther Jerichau -Chri:
strafen fra Fri. Zahles Stole, Erik
Johannsen fta Metropolitanskolen,
Ellis Petersen sra Fri. Mach-:
Stole i Hilletpd og Carl fra Kom
munesiolen paa Kapelvej.
Guldbpgegtenem der lau paa en
samt, hvid Silkepude, blev frem
hszaken af Pigebørnene og ovetleve
tet med en Tale af Fri. Strom,
hwkpaa Kotigen sparede i bevægede
Ord.
Dronningen, Prinsesserne Juge
Vorg, Ther og Dagmak samt Prin
ferne Harald og Gustav var alle ti!
Stede ved Bornenes Modtagelfe csg
underholdt scg venligt med dem.
Som for omtalt fik Kranken ogfcm
en fertig Hæderspladss paa Ren-Jens
Kiste.
Lordcg Middazt de1117.
Feb. afbnldteg iflg. R. B. i Uliz
lednjng af Kona Christians Tod en
Sirgequdgtjeneste for den hauste Ko
loni i Hambcirg i St. Catharinekir
ken. Foruden uf den danfte Kolnni
overoæredes Højtideliqbeden as Bom
mester Burcksbatdh Senator West
pbaL Eheer for 9. Armekorpå GI
netal v. Bock und Polack oq monge
Medlenmter af det diplomatier Kon
fulkorpå. c
Ved Sorgequdstjenesten holdt«
Kirlens Præst, Stage, en Minde
iale over Konq Christian; denser
kalte Pastor Sprener paa Dansk
om den afdpde Konge, bvorpaa Hsjs
tideligheden Huttede med Hartmanns
Sprgemarsch.
—
Blandt de Kranfe, som
bied beugt til Kongens Kiste, sin
des ogsaa en lille Vedbengren, impl
M med en Dannebrogssisjfe; den
betet som Paasitift: »Okter fka
Studerjylland« og det oplyses at den
et banden af en Gten fra miser
gtcvene i Bissellobbet (,,De vog
dem, vi grov dem en Gtav i vor»
. Haue-J
« DI. Mai. Kong Alfons af
hacken tagt-e pa« hi. Maj. apu
spl- que m iigesaa Meist-l som
" Wes-U- oq whom-selig 3 Allen
» f for Md Kraut of Citeinalisgrene
cis mindre SMeene, Mkende et
Ruf Weg laugkitkede Ro
seh-is de IA Allen Inde, gute og
W Mo rese- i Guid
- Was ei sey ais-usi
s
- s
Wiss Syst-ne LIM.
.
Iaddersagen fta Vorbo
ksr e var forleden til Behandling for
Ribe Stifts Landwion
Eiter at Provsteketten havde fri
kendt Pastor Bett-elfen appellerede,
fmn det maasie vil erindres. Kob
mand Ronn Sagen for Landemodet,
der kun yderst fjælden trader sam
men som DomstoL
Denne besinnt af Stiftamtmanden
cig Vissoppen med Stiftspkovsten
fom Protokolfører og to Præster som
Retsvidner.
Kl. 2 Onsdag Eftermiddag den
J4. Feb. blev Reiten sat med megen
Hpjtidelighed paa Ribe Raadhus,
bvor Kammethetre, Stiftamtmand
Stemann. der fette Foksædet, gav
Mode i Gala, de gejftlige Medlemi
met mødte i Ornat og Parternes
Sagføtere i Kjole og hvidt.
Som Retsvidnet fungetede i Fol:
ge »Ribe Stiftstid.« Sognepmsterne
Sfmon Haner af Ribe og Jøkgew
sen of Farup, og fom Aktor og Des
fensor henholdsvis d’Hr. Sagsptere
Jul. Nors og Therkildfen.
Efter at Sagfererne havde frem
lagt deres Jndlceg og Sagen-s DOM:
menter, optoges Sagen til Dom, der
vil kunne ventes assagt i Lobet af
3 Maanedet.
Sagen vil imidlektid deteftet for
mentlig blive apelleret til Hoiesieret..
(
« Dansk Andels Ægeks
po r t. Dei for 1905 afsluttede Regns
ssab udvifet, at Dunst Andels Ass
eksport hat modtaget 8,783,920 Pd.
IÆg og haft en samlet Omsætning
af 4,228,898 Kr. 62 Øre eller ca.
s350,000 Kr. større end Anker forud.
ERettoinersiuddet er 65,498 Kr. 99
Øre, foruden Afsirivninger, Blads
hold og Tilsfud til Konkurrenten
mellem hele Hønsehold, sotn belo
kser sig til ialt 6,277 Kr. 42 Ore.
Dunst Andels Ægelspott vinder sta
dig for-get Tilsiutning og tæller nu
over 500 Kredsr. J stet af inde
værende Foraar aabner Selstabet et
unt Pakkeri med Præferveringsan
statt i Reis-. Derefter bar Dunst
Andels Ægekspott ialt 10 Pakkeriet
oq 4 Præserveringsanstalter, samt
4 Fjerktcefederier.
—
Solgte Øer. Gaatdejet M.
Christensen, Beil-, bar i Fl. R. B.
til Gaardejer A. Nielsen, Befleckt-)
folgt Øerne Veil- og Romerholm i
Naksiov Fjord for en Kybesum as
34,000 Kr·
—
Anholdt Tyv. En Kerle
kammektvv er anholdi i Horfens
Han hat i Fl. R. B. foreløbig til
ftaaet 30 Tyverier, alle fra Karte-—
kamre i Vejle, Standerborg, Sitte
borsx, Horsens, Holftebro og Her.
ning. Alle Tyverierne er udført ved
bsjlys Dag og med falsie ngler.
Ten sozialdemokratile
Parole fkjl sie-THE J Aal
Lom Bnraalg Mode furleden fore
wqu en Afftemning om Jndsørelfcn
»v· Ftildeartsbestatninzjen Ilfftcmnin
cen gav til Resultat, at de 10 So
sioldemnlmter i Byrogdet ftemte for
Jndførelscn medens de f- konserda
five Reprcrfentanter on Brrgmesse
km ftemte imod.
Denne Saka bar mc faaet et ikle
uinteresfant Eilerfvil J »Nordj1)l
land« gengioeg nemlig en Sltivelfe
fm Aalborq Gritndejetforening, der
i en Henvendelfe til Bnraadet band:
rrotesteret mod Jndsprelfen as Kilde
ortsbesiatninqem oq i der-ne Ell-?
velfe ovlnse5, at et af de Ist focialde
mokratiste Byraadsmedlemmer, Hr.
Isl. Christener, der er Forretningsi
fører for Grundejerforeningen, i et
af dennes Bestytelfesmsder not-fors
dret udtalt om Foteningens Hen
vendelse til Byraadet: »Lad den
gaa ind, den er god«, ligesom han
erllærede, at han mensc, Müder-ris
beftatningen vilde virke uheldigt i en
Bv sotn Wall-org Jkle desto mindre
temte han i Byraadet efter Firetnes
jParole for Kildeartsbeflatningm
Strivelfen fra Aalborg Grund
ejetfotwing Untier med en Udtalelft
mu, at Inn-ringend Bestyrelse »das
vægtigt Vidneibytd em, at vgsaa
andre socialdempktattste Ohre-abi
medlemmet hat udiall sig imod del
Fotstag, fom de stemte for i By
taub-M
Denne Assære bekræfter da der
gamle Erstarb-G at Monlig Selv
MMUMMO kuden for Social
demoststtet anfes for en Luxus, sen
M vige for PariiOssciplenel
MTU s
Bankudbyttr. Grenaa san
sdels- og Landbrugsbank giver :
pCi. i Udbytte for det fortsbn
Aar.
Strikr. prlge ,,Jydst Morgen
biar« har 100 Telefonatbejdet
paa Linien Viborg — Skive den 16
Feb. nedlagt Arbejdet med Linien
Jstandsættelse efter Stormen i for
rige Uge. Arbejderne forlanger Løn
find-jele hvilket Direktoren mod
fetter fig.
Knust i Hattelfemaski
nen. Da Gaardejer C. Schon frt
Kragbolm den 16. Feb. var vei
at stære Hallelse, tom ifslge R. B
hans lille Dotter for nær til Axel
ledningen. Hun blev sinnget rund
og sit saa spcere Kvæstelsey at hu
kort efter dsdr.
Toguheld. 4 Jernbanevognc
blev iflg Telegram den 16. Feb
ved Stagenshavnens, Tværmole sa;
i Beoægelse af Stormem saa at de
faldt i Hoden Nogle Arbejdere kom i
Bandes men bjergedes af Skagenss
Mem Den enes Tilftand er rei
daarlig.
Et Horte Jndbrudsty
veri ssete Ratten til 15. Feb. hos
Matstandiset H. Fredetiksen i
Prinsessegade 25, Kebenhavm Ty
vene flog en Rude ud til Gaatden,
kostede Haspetne af og kesb ind i
-Butikken, bvot de stjal Ute, Hals
kæder. Kiklertetne, Btocher og Rin
ge m. m» som det lylledes dem at
Hippe bort med, uden at nogen km
te eller faa dem. En Vindelttappe
fester endog fra Butikken op til
Fredetisfens Lejlighed, the Fami
lien sov; men ingen af dem hat hstt
noget som helft til Tyvenr.
Fta Politiet blev Dagen efter
Guldfmede, Pantelaanete og Mat
siandifere under-reitet om Tyveriet.
Professor Julius Thom
fe n var i Anledning of fm 80 Aal-s
Fodselsdaa den 16. Feb. Genstand
for megen og fortiem Opmcerksoms
bed.
Om Formiddagen indfatidt der sigH
fauledes i Geheimetonfetenskaadens
Hjem tee Deputationer: fea PolyteH
nist Lateanstalt, fea Foreetnings
udvalget for Thomfens Stanke
Rejsning paa Læeeanstalten og fea
Videnstabeenes Selsiab.
Seneke pack Degen indfandt Uni
oersitetets Rektor. Professor De.
Bode, og de fem Univeksitetsdekaner
sig has Geheimes-nahen og lyksnsieke
ban! paa llniversitetets Vegnr.
Ogsaa fra mange andre Sidee vor
ten alderstegne Vidensisbsmand Gen
ftcmd for megen Ovmetkfomhed.
Soaneadskillelse. Kotigen
bat den 14. Februar bifaldet, at Ny
ffed Ksbstcxd og Hektidslev Sogn
pas Lolland man Adskilles i Iitlelig
Henseende, at der opkettes et Einbe
de fom eesidetende Kapellan for
Niysied Kibftad og Sogneprcest for
Heeridsley Menighev, og at Sognr.1
neckst for Nysted og Herridsiev
Menighedet Hat-m Viktor Grase
maa afssediges i Naade fom Sag-n
ptckst for Heeridslev Mmighed, text
fta I. Juli d. A.
sit-ge «31ndeksfvi»eflags
teri bar den 1:«·-. Feb afholdt fin
ordinckre Generalforsomlinq i K
ge. Reqnsiabet balancerede med 4252,
LUR In. og lldbnttet er 4I»·- Die Pr.
Bund i staatet Vægt. Dei vedtoges
med ovetvceldende Majoritet at be
vilge et Belsb pag 100,000 Ar. til
Scagtekiets Udvidelse. J Fjot flagtei
des 44,922 Spin.
l Solgt Guard. Gaatdefek»
Martin Tolftkup, Kaki-IT bat i Isl-i
ge R. B. folgt sin Gaatd til Guard
.ejer M. B. Andeksen, of Ebdtuv, for
.62,000 Kt·; til Gaakden hsrer 140
Tdr. Land, 9 Tdr. hat«-nn- Red
staber og Besætming medsplger. Oper
tagelsen stet 1. Maer.
Naat Summe-ne er ligr.
Estek at Ministetict gennem Aalborq
Stiftamt havde opfotdret Aalborg
Byraad til at udatbejde den nye
Stamvebtægt i Overenssiemmelfe
med de ny Staffel-Im fortlaa der i
Byraadets sidste Mode et Forsiag
med Udelullelse af Kildeartsbcsiat
ningen. Ei Ændtingtforstag fra
Socialdemokratetne om at indfste
denne Bestatning forkastedeö med
10 St. mod 10. Detestrr soriasiebes
ogsaa Udvalgets Fotsiag med 10
St. mod Ic. Botgncesleten findt-«
zsaa ifg. de Male Blade en Jndbe
Iretning til AJZinifteriei.
Domt Vatnentotdetske.
En gift Kone fra Art-se, som i Mai
Maaned i Fjok fpdte et Born i
Dølgsmaal Og dereftek dkckbte det
er iflg. R. B. ved Bitte Flakkebjergs
Herreds Ret idsmt 5 Aars Forde
dtingshus. Hun hat vætet indlagt
til Obfervation paa en Sindsfyge
anstatt oq er bleven ertlæret for not-—
mal.
« L
ZWlNGs PlANOER
sa: Eges direkte kra Fabrikken og paa ingen Inden Maade
Ue spare-r fra 875.00 til NUMIL
Xthr lu- kein-r ist Wink han«-. kishcr l)(- til Ach-) (-sisl«" Pris. lic
lnslxxk-:«. huut li strnmkntut aktuele kspstksr Ins-d Titus-g M vor Wholesulie
l’1«m. Nur Ue. sum man-He ksnclnn gut-, komisc- cOt Mann til «lc0t;til" l’rjs,
san lustalksr ldss Alt-llesmlmmlksrens lhujkslisjes ug andrts l’dgift(-I" M- be
talesr hin-s l·’m-tjosnesse-. Kommission »F hvkul hxm bist-um- tjl balgsmmnsls
Alt ils-M- Woer »I- tIl lra875——821leaaet Pinnm Isjr clest ikktI nnk vænl
at spare-?
ssndss paa Prgva hvor som belst.
lli bei-lei- stgmh C lagen Penge i For-Inm.
Vi iil Netto-ist Wiiig Heini- jiiil i est kivilkoii sum holst Ilissiii i In
1-"»i-eiu-d(-NiitisrIiaiil»r»veii(1e-ii at sorliiiigts nagen l«’()i«skiiilsiiiestziliiig.
Vi iiikiiilor Fragt ug ullts iimlrcs Tisig paii Punkt-mit ldersom Pfinmet
ikkki sir tiif·-(-ci:st Iissncjks esse-r 20 liiigess Prøve i limsq llj(»i«ii, txig «i- H ils-r
tjllixiixis fiiHi iiil paa tsmsii Ikpkoztiiiiig De isr ikke mier- korpljgtjixist til
kit kaise- l’i:m»e«.i. Hist um Ue hin-st- isrmset ilest i l·’iil)rikks-ii.
Di- iiiiia ikk·« tun-stille- lkkin. iii ils-i ei- iiiiiiiligt sur 08 sit ganz sum vi
Sigm-. cui-- dysteiii ists-m stililiiuiiiiiwiiL sit i«i iiiisil ligissiiii stms Lislliisil
k.iii iiiiisriiigi« ist l» iiiiu i Hi lillis H) («U(-i« piiki l..-iii(ii«t. sum vi kiiii Lan-«
il·-i i XHJ Yiiik iiileii liess-Dr sur Jun. disk iiimltiixstsr sli-t. H taugt-i
giiiiilis Nimm-r nix ( Irizlpr i Hym
lli (;:ir.iiiti sur 12 Mu- izjviss iiiisiii (-iiiivssr Manij i Tuns-. AktisiiL
Fiihiikisiiuii skllisr JliiiiTjiiir iiic«(1i-ni-tlii"·«r Wiiig l'j:iii».
smaa og leite maanedlige
Betalingsterminer.
l 37 Ast- H ils-r Iiihrikssrcst »L- Hisgt
40.o()0 Winz- lsixmocr. lsis scissssshsloss
st· 7 Stattsgsnwwnunsix Hi Xltsstksknlpr »F
(Irkssst1·sk1—l,«s(l·sn-. MustkLervs Oz: HN
l"t«sssn··sr. »H- «·r um«-gis us Miso-· Nimm-r
1 herrs- ukrn Nut. rsnspszth tmle I
lksrps Nah-sing X·«r( kumlug Jul
hnlsis«1' annos ou Äslnnksvsrs
Msnäolimttultsr. list-Inn links-. listi
10 T» Osknp Eis ulhs clriw lnsxmnusmssr
kim isnspriulnswsrcsk Inn Hut H ussp «.i-sl
Anbrjnkuslw us mit JHHYHHMHLJ at
kittshntssl«(". ils-r H- lsshsunsiisi M i« .z
ilsckss ksm fins- nn-·l um«-ist nnd« l'· :!1--.
WINU UITGLIDH sinckjkosrtssd Ins-it H nu
mts Umlm og km list-S pzm Hin-um M Hish
snm Plinius-rn« licitnlcsiz Honslsss f-. .
WlNG ök SON,
key No
1868
Ue Vchocck
active Bog,
dersom De tænker pas at købe et Pia-mal hvilken som helst Fabrikation
litt lsiig silxkos I-« Katalog
slxuhtst til sti« esnkssllos Dott
snm Lin-r stle lsssik J »n- « Hain-«- ltzkkmnks »k- K-«.-«-1s
l X ll’kllUl1(-el««« tin l-J1«t«’M·-Isus(2
lIssn Hur disl lot sit Fuss-go
·«I l'.:In«. S:t:iil(«111.(lssrlaw-Hitin Lruntluzi.ksm -k(-1F--- « .h»x:s11-.:!l'2«m«n-«—1 zwlt l)-«n
tustssh·-Im-1"15038tnrp5it1ssrcsxcllumlrcslsssil· Hist-Inst -s"»-1·. :tl« ink- xxnsnslss l’s·« »Wind-im
Uns-. lisslm XECHI lT »Th« Huuk »s(«(-Iupls« o
Irit til Nimmt-. sit-r miskssr at kalns e-t Haut-.
Inst-1«ln-?!«H.Xt- .1« l« Ins-IT X : spc JH its-n
Hund lesdt Hur-« XJUI »z: Ä»h«--.-k—«
send et Post lscokt i l)sjk. nnsns lns lind-kost
(lv«l. til-pl uns-l Nin-« »z: Nin-»O tsllcsr sisntl
us n- ihm-Js- ..(’-«I;s»«". ssiz ilosn leisltltlp
litt-,- Hl Ijljw Dust tilgst-still Pr. l«»st. M-«
Klip denne coupon ud »F send den til m med Deus
Nsvn og Adieu-· fu«-»den W vil da mak- ssode
Uem sogen »k- xs w and-c Op ysnjnget
jlnldshulslssr »Um-« l«"·nkt«lkht«ilt«r usssm un—
wiss-guts- stu MAX-u r.1j«j;:(-wssl Miso-it
lässtnlltigstekrinins-r »ja-.
NEW YORK
87rH YEAR 1905
WING sc SON. KEY NO. NEW YORK
Its-J til tos«c!o-s,-J.-;»«n·!-- Kur-I i 4 Äch« Ju
’Tl««ls«»-l(«l ( «·nIky1-(-«lnsunnufnilsusw«-J I’ln
n-,-"· Ulligpsuml s'-:-st «L: Hotulnuzstn Issnst
list U"i«gf'1«u«
l
, -«·.
s »Is
S
strengs- Issmä
Risxisnlinxi ;«ZiitI-A111ssrisskisi Lin
Kluft-. II«113«.7L·tsEI-1!I!«« 10.000 Ton
link-Hat sknhssizmspm
llscar
fr- Ncw Vors- Tons-g
sen Akte Mart-.
l)--1;«u:t fis-gu·
Fl-· XkJ Vulk
Isc P- ?
-«" m Hut-e usw- s
s
III-L T- . uniso- st.t... TILIHH II !
Wart-N Cksk « ....ZI;«rI.·-"'.«.«
Miit-ts- 2·.7.«.H.m9 Osm, .. Ums 12 .
April -·- - unm- ststu « ums As
April IF. . . . . on-, « ...... Fsssj I»
)l«j:s.... qujg oh» . ....Nluj:3ts
Fuss-unsrer ask-seist km (’hji·:tk.«s..: 2 Its-ge
things-ne
lslnhnsk du«- Mmäitsr ist spinn- ein-f
Psalm- ellttr Mosis-IF Hist-er »He-r sämtl»,
llnstku »g- Husm »i: might-n sit Csusp slutl
kais etsdkhuxkhsk lzijstz III-lau Unmitt
Ising ask i Fehlt-il- tnrtj Landgut-sind ojk
Lsiidsmkknstmcfpn Imr kam-s- Mist-Lum»
uns-! standät«u71-«i-·Us»«rjcmt Lukan-·
Rom i Hu,
Ot- j Ums-s Klasse Hm Braucht-Zwan
Amokjmn Linie-m skilye lintlsss sitqu
VII-folget- sok Pumiljer »k: Stillst-. scvins
dek.
For Frist-r til alle sMpri Amerika
tillige mod tultlstiisndigo Oplysnjnsker
skriv direkte-. til llovodkuntorieh
Isl. A. J0llN80N ä C0.,
Uh. A. Horte-nisten E (-’u.)
126 I. Klasse st»
Im Wissblnstsm Av. s» Mitanesoolith Hirn-.
DANMARIC KOITL
Mit-O UIU Tot-sum kqh s
tot-konis- Ftknh vlask klstt Im
dssuk, Syst-, XII-upda- os Machst-.
Its-e su- botyssllkc Lust-hin IM
Outtlc es cis-M
Tilussu l in Papst-u- pomtkit tot
Ost-· i Iris-floh sahns tut-h Ists
Ins-so sie it Im It VII-III
Mist-I ums. fuss- W
Inst-. Ich-.
CRICAOO
—————--:d--s sANGEREN M
SANGEREN iLommekortaat
lJn samling as mldre og nyete kristksligc sange-. H- sit-IV
i mimzze Tut-inde- Ekscmplarer. Pris indhumlcsn i Shir
iingsbjmi 40c., i Liede-Händ 60(s., i iint Maroklm SM- , i
isnt Jlnmkko ng mecl Gulclsnit 8100
sANGEREN, i stort Form-t, med Nod-etc
III-Wunden i shirtingshind med Smudsomghig III-CI
solicit inclbunden ihiccletbind og most Golde-mit SOLO-M
ibøjekligt fint dlntokkobind nie-d runde- Hjorm-r, uns-i
todt under Gold-mit 82.40.
DAleH LUTH. PUBL. HOUSE. Blair, Nebr.
V
Wiss-IGExöksssscosssdcdsdsssssssssoss
JOUOOJIJIJJGJJJJJØJIJJJIGJJXJIJIJGJGJIJJLVKJS
martin Buches-s
christelige
betragtninger
til hver Dag i Hat-eh
Udvalgte steder as hsms
sumlede sitt-isten Oversat af
H. P. Money sogneptæst i
Jyllingr. 437 sidetz Pris i
sint Shirting 81.00. i Viel-sk
hind Sl.20 og i shjrting mesJ
Guldsnit 81.50.
For klenne Bog et- Sclvszgk
lig sil Anbesaling 0verA(-cli;;.
Damit-h Lum. Publ. thust-, Blatt-, Naht-.
IIØJOKKKKKKMKWNv’«s-«is·-s"ts«-O-s its-wiss- 7-«:« :« ists-pfiff
II
d Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ÆEKMMMMMM M MMMM ÆZTTJ
Nanseni den
frosne Verm-n
— INDEHOLUENDE
Kunst-ne- l,·-vn.«tk1«s
skrinslse, Nat-Sm- tut-s
ski over GrmtlnmL
«Frum"snavnknnclig«
. Kiste-.PrntyngAsirnp
»Aus-»Equ Eksppcljtimnstk THI
bwctac - gckc Puliirfurskuingosr
Pyuss
« « TOUOW M du«-f- furlrinlige Lug l»
rismss ikltis stem- lnsul
Publikum vil fide »in Ur.
cis-is. san lang-. h«..« « Juni-« rusklwy og give- Lust-erm- sit-um«
lknderrotning oq Kenthkah um srktisk For-Ewigka zu szmzpf
tue-U dumme-d er e« Vernulwl
Encyklopcdia for Polskfokskning.
Zog-en indem-Met- Msidck mail met-o end 100 »g».kk.s. «
s»u,.«»n,, ot- trylct meet »Motng sahho Tun-r pua magst Hm
kamt-. sulitlt »F elegant- iadbunslesn »F kostet Not .2«00.
Atjeste Rad-r tust-us Agentek as Forbandlere.
Danish Luth. Publ. Heusc, Blaitz Nebr.
Nimm-n vix lus«1 Mn Its-u- ftsldhtaßt, man vi gut Mittags-Ph
III-Z
. QHJLKYP
»
H
IV J
L
· o
· . .
s s ( «
. Ist-Z
M« E