Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1906, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s-: i
Christian den Ntendr.
rhittorist Stitse ester »ngl.«)
Hoor niærteligt der end lyder, san
er det dog en Kendsgerning, at Kong
Christian sont Prins var en lidet
tendt Personlighed indtil det Ofe
biit, da han Vatgtes til præsumtiv
Tronsptger. Han stod i sin Ungdom
tangt ira Treuen, In innen tunde
dreinme ern den kreintiä der verrie
de hasti. Kong Christian var Spn
cis Hering Bithelni as Glüctöborg,
hvis Hirstrin Herniginde Louise
tknrotirm var Syster til Fredetik
den Ejeties Der-nahm« Prinsen, sorn
var Heringens sierde Zon, btev fsdt
paa titottorp Slot i Sonderjylland
den s. ttvrit 1818 Han sit sammen
ined fine ni Lasten-de en nrsnsters
dank-, Ludragelse; nien misiede at
lerede i sit trettende Aar sin Faden
Firma Frederit den Sjette tog sig i
Farbindelie nied Hering Vilhelm as
LIeHsenFilipsthaL Prinsesse Julici-«
nes Afztesællh med iasrlig Interesse
af den asdnde Hertugs Sonnen Den
nnqe Prins Christian ntrede Ønslei
vm at trckde ind i den danste Ma
tine, men i Overensitemmelse med
Fiktinenä Opsardrinkr valgte han at
blive Ossicer i Herren. Prins Chri
srimx kam da til Kobenhavm hvdr
hcn qennemgik Landtadetatademiet,
idet lnin opholdt sisg i Huset has
deitess Chri, Oberst Linde. Prinsen,
der udmcrrtede sig ved Flid, Beste
denhed og ved sin Erlige Kamme-.
btev tnart hele Rouaefaniiliens Bud-v
linq. than tonsirmeredes 1835 as
ttiarniionsdrerstem Pastor Glahn,
paa stlinalienborxn Eiter at han hav
de «:ffluttet sm miliiære Forberedetse,
udnævntes han til Ritmester i Gar
den on sit Botia i det gute Palae i
Arngtiegade, hvortit der senere stulde
tmme iin saa interessante dynastiste
Minder. Prins Christian anvendtes
i Eli-minnen as Frederit den Sirt
tesz «tiegeringötid til et Vor udenrigste
Sen-betten Han lhtanstede lautedes
1ss1.57 Tronning Viktoria af Stor
britannien og Jrland i Anledning
as Uendes Tronbestigelse, og det spl
ztende Aar revrcesenterede han Kon
aen ved Dronninaenss Kroning i
Weitminsterabbeidet. Prinlen stut
tede ssa her i Ksbenhavn særlig iil
Laedqrev Wilhelm at Hessen, der
me Jifi med den senere Kong Chri
stian den Ottendeö Salter, Prinses
se tftiarlotte, on til hans Sin, Prins
Frederit as besten De to Prinser
ten-w lig list-Bin under Ledsagelse as
Kammerherre V. T· Oxhotm son.
Rudern-L til ttniversitetet i Bonn
l-vr-e de i Lobei ns et Var Aar gen
nor-satt et atademift Tinktur-. Paa
Titzndevejen til Hienitnet aftagde
Prin-: Christian et Bei-g ved Hoffet
i Berlin, hvor han i den Grad vandt
erderit Wilhelm den Fjerdes Yn
dest, at Kongen endop-, tilbsed hani
en Officerspost i den prenssitte Gar
de. Ta Prinsen gensad sit Fædre
lastkn var Frederit den Sjette døkt
ozr Christian den Ottende havde be
ste-ze: Trosten. Prinfen blev nn for
ldver nied Prinsesfe Louile, Land
greo Vilhelms tredieceldste Dotier,
bveni dan regiede den 2t;. Mai 1842
Hart levede et vverordentligt lnttei
liqe Familieliv i det gute Palæ i
Ansatiekrndh hvor de Prinser vg
Prinsesser ssdtes, der stulde gaa en
saa glirnrendc Fremtid i· Mede.
Dödelig
La Grippe sorassledigede Dime
ilmvonh
Nensiisitet es dautlig Fokdsjellr.
Miste Beim-r ves, at Heart Eure
keddede mig.
II ·- c O. durf, ilss s St» Musalmr. Jan-.
kr es uns-brachtest ansi. C. Mkkm i hin Oel us
»Es-is «1 du« Met: »L« supp- qav mls et altorlsgt
T 1 k- » « Dem-sum os bautqu Nord-Ieise, bvmkt
;. i « Jtccttkde fis til Viert-umkom. Its lob of
--.« ks :.-r. Hoden-hie os steupklvkamnac sen
k:.u--- s- Nin-gelte Mascer Inhalts Eil-Ist If
tun-tm ou Hemde-de Blume«-mis- Aes ou use,
hmz H new tm Inst sum Beim-r — It di. Nur-«
heut Cun- hsalp Its, Is- slle Ime Ihehoseuqc symp
nset wiss-can Nod Ists- csems hat les alt-Its
fasset noset W pr. Mit-c satt-sal- IIQ ss iss
nee. st Durst Ist Dive- IQIO et en III-unse- Ists-r
lebte-th
Mok EI- btes um » die-Moskau ( Kiste Isc.
s t· Maus-edit sit hast næfmi tagen Ost-, II II b
sguoee Jt war vom Ot. Mlles hear- cttte sub sechs
end user Wills. es un er hakt fand os MI. di- Im
tut-im Musik es gestanden-seli- ·s et med Oste
vss Omuyvhmnr. Jks III ists-ie, It Dr. time-·
VIII-usw- Btlls nimmt-me tm ver-I et Iode ist Iris
IW tm sypstsetslots as ums- Oovedpm ss has
onus skasc usw der Ins lumis bit-la es In Its
uns-um«- Ios. suec Und, hattet-, Is
Iue Ihm-km Ostsee ss sammt-I den »Ist sc«
It II dr· tlck sein-Mer- sktis eite- M soc p
Kmtlm is cimefysdossu
Ist-In Its Its-' Iebtest Is- IIM sti.
Insde
M In Inst seist-der NTe. does Ist mark-«
die Oe- sm- tscde Sense-« Ver tvss es konstit
sssel sitt-a verspe. nat-et fett-. sen e edee en Am
tt m en enfel Meint-· lsrtzandltnsf lot-a hell-cum
Its Ie- os mange andres
MKS· M. ZUMMEKS.
Neue D. Note-e Dame-. let-I.
Prinsen naretog sine ntilitære Plis
ter og ltoldt sta gansle udensor dsst
politier Lin-.- Brydninger mellem
Zlesviaholstenerne og del national
tiberale Parti i Fionaeriaet. Hart
stilaade aarliae Besøg i Kiel, hvor
bans Broder, Hering Karl us
Gliirlsbora, der Var gift med Prin
tesse Villtelntine, Frederil den Sjet
tes ttnaste Dattel-, havde sin Rest
dens. Den forste Beaivenhed af
stecke statgretlia Betndnittg i Prin
setts Tilvcerelse var ltans Tiltræ
delsesertlcering as det aabne Bren,
fotn Christian den Ottende udstedte
dett R. Juli 1846. Kongen hervdede
deri, at deFt dansle Kongelovs Arvei
folgte oasaa ajaldt for Hawaii-Ink
ntet 2«le—·5vig, fltvad der stred mod
den flesviahdlstensle Theori, hone
for det ogsaa fretntaldte en Protest
Itra Hertuaen af Attattstenboras Si
Ide. Lasaa Hertna Karl af Gliictss
itora nedlaade Jndsigelse ntod ltint
·Brev; tnen hanLJ Broder, Pein-J
lshriftiatt, aodlendte det i varttse
slldtrnt sont doerensstetnntende ttted
jkandlted on Ret. Derved vandt
Hirtnsen det danslnationale Partiss
s.l)ndest oa ltenledede sor forste Gang
it en aanste overordentlia Grad dct
jdanste Follg Optnærlsontlted paa
zsta Omtrent ltalvandet Aar este·.«
bortlaldtetz Christian den Qttende
lda Frederil den Syvende bestea
,Ironen. Tset slegviasholstenfte Oprør
indbrod J den slesviasle stritt 18472
ilod Bring Christian oa hans Bro
.der Oertnzt Karl as Glücksbora
«tsversor hinanden sont Fjender, idet
sstdstntrvttte lontntanderede en sle83
:o«tq-ltdlstensl Jttfatttetibriaade. Son
tsltes for Heftaarden var Pein-Z Ebri
.ftian tned i Felttoget, men lotn ikle
»til at taae altiv Del i nagen as
Kantpene
Eiter Fredslntningen i Berlin tsa
det t·le5via-holstent·le Lprørs Un
dertrntlelie lsavde den danste Rege-—
rittkt ferft Da stennneft fin Optnærl
somttcd ltenvendt paa Gennentsprzk
sen af en Helstatgforfatning for
Monartiet oa ett Ordnina as den
ftenttidiae Tronsislar. estersont den
tonpeliae Mandgstantnte vilde ttddo
kned Ftcderit den Ettvende oa Ar
tenrinizs Ferdinand der beage var
«-.arnlase. linder Paavirtnitta as den
·ste-Jriztltolstenstc Pttastand ont, at
leonztelooens Vlrvefelae ille gjctldt
tot astertttadontmetsne Eleszvig da
Holstett, lsesluktede Ministeriet Lt
ftedsBlnlntte at ittdføre en ny Llr
ssefolaelcstx idet del havde Opntcerl
sontltedett henvendt vaa Prins Chri
stian, for ltvetn Czar Nicolaus den
Tarste as Rttgland ittteregserede si;
itcerli. Etaren aav Aftald paa sitt
«:lrveret til visse Tele as Holsten til
Rot-del for Priniem til ltvent hans
;.s)ut·tru, Prinseiksse Lonise, everdrokt
stn Art-»et, efter at bendes Moder
Eva Sollende havde overdraaet deres
til ltende. Saaledes samledes alle
,«.llrvelrat1 paa Prins Christians He
ttsed, tdet Arvefølaen all over til
tltatct og den sra ham nedstatnntende
.Mandslinie. Denne Ordnina sit en
zropcrisl Sanktion ved Londonertral
·taten as den R. Mai 1852, der un
Iderslteves at Europas davcerende sen
Ztorntaater oa Sverria - Norm
llrinz lsltristian as Gliiclsborg blev
nu, sotn prcesunttiv danst Tronsøl
ger, Prins Christian as Danmarl,
oq satntne Aar tnødtes han ved hof
set i Berlin med den russtsle Czar
og en Santling as Fenster og notable
Statsntcend hvad der saa at stge
gav hanö ydre Stilling en interna
tional Jndvielsr. Den SI. Juli 1853
vedtog den dansle Rigsdag den nne
Theonfslgebm og hermed mente
man, at denne Sag var endelig ord
net sor hele Monarkietö Bedient
mende. Pttnsen var imtdlertid avans
ceret psa tin militæte Lebebanex
han havde sont Oberst 1852 saaet
Jnspeltionen over Gardehusardtvt
stonen, udnævntes det fslgende Aar
til Generaltnasor og blev lort eftet
Konttnander for teedie Kavaleris
betgade. Da Prtnsen stod t Gunst
hos den rttssisle Kessersamilte, send
tes han eslee Nikolaus den Herste
Ded i Martg 1855 til St. Peters
borg soe paa Kongens Begne at lett
Insle Alexander den Anden t Unbed
ning as han« Tronbesttgelsr. Gent
prtesttmttv Tronselget buede hatt
strals hatte hast Seede t Statsraas
det, især da Danmart besandt sig ?
sortsat diplomatist Strid tned Inst
land, nten de ejendonnnelige For
ljold oed Frederik den Snvendes Hof
l«evirtede, at han sorst blev Statis
raadsmedlem under Ministeriet An:
dree den 23. Oktober 1956 Prin
sens niilitcere Stilling blev den Bl.
Marts 1857 as en tnere omsattende
Fiaralter, idet bnn ndncevntes til
titenerallojtnant on tileneralinspektør
for Rtstteriet. Aaret ester afgik han
som overordentlia Assending til
Paris-, hvor han overbragte Kejser
Napoleon den Tredie Konqens Lyk
Jnslning i Anledning as, at Kesse
1en lyttelint var nndgaaet Orsinis
Littentat Prinsen, hvis Lin var hel«
fliget Varetaaelsen af det militære
Entbede on Familielioets Krab, dro-;
nes 1259 under Ministeriet Rotwittx
ind i den volitiste Beveeaelse, hvad»
»der ilte styldtes hang- eget nienI
icssvogeren Baron BlixenFinecleZi
iJnitiatin Blixen-Fineeke, der bes
»llcedte Posten som lldenrigsminister,·»
Gilde netnlia, at Bring Christianl
itulde avertaae Posten som Stathot
der i Holstem on han vandt Kon
nen for sin Anstnelse. Men da Prin
sen i en saadan Stilling let vilde
ndsaette sig for at blive reden ind
i Stkidtghederne mellem Monorlietiks
t:)sle og dansle Besolkning, havde
nan den storste Betaenlelighed ved at:
overtaae Posten, on idet han five-·
ledes i sin Modstand as det national
liberale Partis Rot-ern gav han kt
beitenit Asslaen
Aaret 1868 var i enkner Hensen
de as epotegorende Uetydning i
Prinsz Christians Liv. Den il-.
Worts viedeg i St. Georas Kapel
let i Windsor bang ældste Dotter»
«),krinie5se Alexandra, til Prins Al-!
tiert Gdtoard nf Wales, en Forbin .
delse, tit lwilten det dansle Foll«
tnnttede politiste Forventninaer. Den«
f- Juni stndscestede Kong Frederit
den Stwende Valnet as Prinsengs
nceitaeldste Son, Prins Wilhelm, Jij
LIellenernes stonge under Navn ai
Neorg den Foritr. Der beqnndte satt-«
ledesz at lastes Glans over den
aliiclgboraile Familie. Den 29. Juni
ksortreoes Arveprins Ferdinand plud
selia af Todest, on Prins Christian
tom saaledes til at staa Tronen nær
«nest. Endelia dode Frederik den
Ettvende den l:«3. November-, os;
Prinsen neetlameredes som det dan
ite Manartis Nonne under Navn eif.
Christian den Niende Stadsæstelscn
at· Feellesiorsatninnen sor DanmarkI
ein ElesjvikL den saataldte Novem
bersorintnin1, den tnsle Forbundss
erelntian, den nunnstenborasle Aroe
tsrcetendents Listen-den« Kriaen med
de to tnste Stortnnntert Østerria og
Prenssem ."-’ederlanet overfor den
lnnsende Oder-nagt Da den some
Iiae Fred i Wien. ved bvilten Dan-.
innkl mistede de tre Hertnadotnnier,’
er Begivenheder, oi itte her ils-l·
dnasle Fed, tyncir der udelnttende ta::
neg Heniyn til der personalhiitoriste.«
Men det oar tnnge Dage for sinng.
Christian persunlig. Jnnen somede
dnixsere end lsan over Fædrelnndets
lllnkler, on naar nan ienere onttaltH
lsin tnorle Enote, plejede lian ate
beteane den som en »Sorgen5 vg;
Zornirrinaens Tid·« Det sniertede«
Jisam inderligh at han som fodt
TJSnderjyde den 1t;. November litt-»O
tnantte lose Sonderjnderne fra derei
nndersaatline Troslnb. Derester ov
jrandt under den toaariae For-int
ningslonslitt en alvorlig Vrøveliend
Tid for Nonnen. Men derpaa ind
traf en alerdelia Familiebegivenhed
sor Dynastiet, idet Kongens Dat
ter, Prinsesse Dagmar, den 9.
November 1866 foemæledes med den
tnssisie Storfyrsttronsølaen den se
neke Kejser Alexander den Tkedie.
Ved Dstrenes Ægtestab med Tron
arvingerne i Vetdens to stsrste Ri
ger steg den danste Kongefamilie i
lldlandets Anseelse, og samtidig
vandt den ved sit smutte Privatliv
oa sin elstveetdige Færd i det hele
Follets Hengivenhed Et talende
Vidnesbytd heroni sil man i den
Hyldest, der bragteö Kongeparret i
Anledning as dets Solvbryllupdfeftz
den 26. Mai 1867. Kongesamiliensj
Folleyndesi steg ndeeligete, da Kron
veins Frederil den 28. Juli 18651
agtede Prinösesse Louise as Svers
rig-Norge, Kona Karl den Fermen
des Datter. Derved hidsortes en ny
Tilnækmelse mellem de to Dynastier,
og Ægteftabet hilsteö med den var
tneste Sytnpathi i alle tre nordtsle
Rtger. Den langvarige Foesatntngss
sttid fra 1877—1894 stal ille be
sieeftige os her; men hvad Nonsens
;stINGs PIANOER
saelges direkte Ira Fabrikken og paa ingen andey Maade.
lJa spart-r Ira 375110 III MU. W.
R III I« anIIIII IIII1»1'«III« IxIIlIII III III U II« I s;-"Il« I IIN III
III-I.III-I. IIHI I -«-IIIIIII· Ists-I .II(IIII- II III-EIN III· II lIlI.I-» .- sII I«»I XI IIIils .-·.:III
III-III N.I«II« III-. HIIIII III-um«- ·-IIIIIIII gI7I«· anIpr IsI l’I:III-I III ««l.'·-T;III" I'I·I—I.
s:I:I III-IIIII«I«1«: XII-IhmIIIIInllisrtsIH IIIIIIkHIIzsz »F :III-II«« l«·I«UIIIi-I« l)·- Iw
I«II- I« II tch I’--IIjI Imsux l(»InIIIIHsII-II »I: III-: III lmII IIIIIIIIIsr III sixlgsInæIuls
III iIIIIs IIIIsII up III II. IIHL I- Jst-II Isuust l I- III I Er III-L Ikkss Imk III-III
s JII sImII .
Ists-«- JNTZPYIELSLJ kFJ M weiss-'s- MMEU.W-WW
ssndss paa Prøve hvor som beist.
M bei-Ies- Ftsagtem e jagen penge i For-laut
Vi Hi s;--m« N U im-r i tan« imi i ist iiviikcsn sum its-H ll»I(-In i De
i«’«I-H»-(lis Nisus-r pin Pran- sulcsn iU furiimgis nagen i·’»rsktitlsinslnling.
H lusmlcsr Fragt »k: all-« innlns Ting ji«-m Forli-unal. Dei-sum Piunuet
ilxkts csr iilsxwlssiiilcsnths ist«- 30 lmgiss Prmstk i l)·-ri-H lljfsm7 tagt-r vi Jet
Iiiimgses tmält nsi ji«-i sszzen IZ(-k»smint:. Mk H- ikkis ins-n- i"t)i·I-ligii;xtst til
-Ii imm- l'«m«(«t· Hui um lsis iiin«(l·- pruvsit (lt-i, i Fuhrikktsik
l)i- mir-c ikkis tun-stills- i)(-m. at ilckk er nmuith for us sit Loh-. sum Yi
Vipn syst-m osrsiui sultliiummssnL at vj misci ligksskm stor I«««U-(-(l
sum vi kxm wirts
kiist Vi time-t
Sigtssx
kiui iuiiiringss Ost, Ihn-Hi i ssn iillss »F pilisr pstii Landst.
»j» j xpus Ymsk »Hm-r sm- (l·«m. sie-r nunitkmw
muntr- l«i.m««-r »k- Urgipr i »Hu-.
l-’·( Rai-zum sur 12 »Mir Linse-· imml esniivosr Klange-l i
l«««.ii-iikktti»n iiilosr Xistltsriulis mHi Hi tstliwr Wing Hans-.
tIslHi
Tut-Eh Äkk inn.
lssn link- ikkp Hi letultizz
skxihtst iil m- tsnktsitos hols
tsnIL Ums Nin-n ess
h il til esnlsvtm ciisr »usk·«r zu kemts N l’ti«-».
»Th» itmik »t"(’»mple·e- liIi"«I·Initt,i()n About i’tats()s".
smaa og lette maanedlige
Betalingsterminer.
l 37 Aar er tlcsr fabrikuret oxx solgt
40,000 Wing Pia-mer« l)k,- aus«-sales
us 7 stiithguvtsrnmsehak Musikskulesr ng
()rk(-stra-l«(«(le-r·s., Musiklstsrens og Pro
lcssnnsn Um- tsr mxmge ni· siissts Piiiimpr
i Don-s eigen »Oui« riintsiigvis nuxxles i
Hist-es Nah-sinkt Yurt Kutiilug indes
imiilesr Nuvms tsg Adresssskn
Mundolin,(juitar, Hat-pe. Zitter. Zan
io— To misms ist« alle-, ciisszes lnhlrumenttsr
kit« (si-(-1n"«(iu(s(«re-s Inn nu-! Pismo vsid
Anbringislsis us mit ,.iiistrmntsntal nts
liis«iimistsl". derer pun-«t(sri«t rif us »Ist
ikkss kkm faus- mch nugkst mutet Psalm
WiNCi UlUilJili saht-Reises nqu sam
me Uniim ug hiesige-s sum Hamm« Mit-nie
som Nimmt-me liulaing sein«-.- i"1«ii.
De behöver nenne Bog,
dersom De tænker paa at købe et Piano,af hvilken som helst Fabrikation
sum Lin-r ins-i lskdskM um ei Piiums liygning ng Konti
1 Yirkiikxlststicsn en l«Tiit-yki«p;i-(ii.
or l"i«·m«. sit-i sie-m. ticsr law-i- tlisn grinscltxxL kiui skislmk ist tlaiirligt l««ni» km est gndL
iml·«li»hli-t« 1503 stun- Sitiesr »i: limiter its us Hisnstmtmmt
Disn jmr (l(-sl let at Unint
Den
halt singst-Ende i’iau«k»nsti·uk
Yi sein«-i- cis-n
spnti hint- Hist-es Nin-n og Adresse-.
send ers-ask Kot-i l Das-. Ins-us Ins lsssskms
«l·«t. hini mwi Nzivn »L- Äslnszkiix Mit-i Heini
us v(--l1"«,«s«ite »(’()up»««» cqz ils-« Viristiiifuitikk
längs Hl Mist- l)t«m tilswmll Ins i’»st. 1)(-n
The Bock
Worts-us
sbsu s
klip dennc coupon ud 03 send den til o- tncd Des-e
Nsvn as Adresse form-den.
Uecn sogen og give and-e Op ysninges.
Vi vii da strtks send
imitsinshltsr many-»- i«IIik-«itiu«(li-r »Es-m ius
zxiikusmhs Wth l'M,V-ls"t’. tilligxmnml l'r1se-r.
lZH;iimgs1csrmm·sr (-t(-.
W I NG ös- SON,
New vol-m
l905
Pianos
Koy No
i868 87sH YEAR
WiNG sc sON, KEY NO.
UUS
NEW YORK
Sentl til nedensmistsndk Nin-n sig Adresse
«Tls(- limik us («ump1(-tss lninnnutimi nlmnt Piu
". tiiligtsmed Print-r »I( Meinung-kenninei
fnk XVinZ Diana-.
1
perfonlikn .L)c-ldninq i del lnnne Van
skeliqc Tidgirnm nnnaar, da erlends
n» alle de, der sna virteliq fordomss
frit pnn strnoldene, nl hnn Dac:
iscfjaslet as et fandt tdnstitntioncltz
Zindelnq cq lcsd siq lede af Hen
mnct til Fccdrclnndetsz Velfasrd Erd-II
en Folge lnmf modton han mann
fdldine annivenbedgbeviser, da lwn
den R. Vlvril WM trnndte ind i sit
7«. Anr, r- dcnne Huldefl qentones
est-or en for-IN XIIlnnlefjok vcd bang
«.«ri-,n- Renerinngjnbilocinn den
1-). klknvnnlscsr WAR. lfn cnestaacnde
Bcnidcnlnsd i dcn danfle Himmeln
7mriks vnr Finnnelmrrels ("8511ldl)rnk
lnvssfcft den LU. Mai Wde der fes-»
rede-S over liele Landet nnsd den Dis-«
tinlinfte Jllflnjninn fm hele Be
sollt-sinnend Zide on fil her i Les-»
lenkan csn fnsrlin Glanz ved dc lsx
fknsqlede Ende-unteri- oq fnrsteline
lserfsnisrs Iilsledevnsrelje.
Tef blcv Umwan Lod Al nnde
Inmiiiclincrs Lnllc i de forslclline
Relninner i rineste TIJlnaL Med MO
de var lmn Vidne til, lnsorledeg
Mond GUer nn Prink Valdenknr
hjelnforlc Entsinnst-, der ndmcrrlcde
m licde smn zuvinder Da Zukuer
on lmn solle ssn ved dnls persnnli1
Znnmdti lnnttel lil brrfnn lsrnsl
Annan as Nnnlscrlnnd dcr Wlede
lsnnsz nnnsns Teller, xllrinfcssfc
Than Tcn '«.I. Zelllknth Wle
mnilrsk dul qmnle Nonne nf en sto
Zom idct lmng .c)nflrn, Tronninn
Lonise der i selS on bnlvtredsinds
tnve Vlnr lmvde staat-l ved bans cjdk
sont en trofnsl Stølte nndek alle
Tilvckrellensks Omsliflelser, bortlaldtes
nf Dodrn efter lcrnqere Tids Svn
qeliqhed Firn dct Tidspnnkt lkaadie
Konnt-ne trende Dotte: Keilerinde
Marie Feodorowin1, Prinfesse Ales
andra nf Weile-H og Heringinde
Ihym of Cumberland samt hans
Svigerdalter Prinfesfe Marie til og
sagte med Kerlighed og Omhu at
mildne Fadekens Sorg over Tabet
of Hustrnen
ianoer sc Dame
Dis-»si-« sinnst m
E "
— u
; s, Asäu
lsym ealtm etalhtqs-slllsar,
am aoqet atmen-mit Firma
Oplvd, unar De sit-wes- bvadl im
. H Inst-I, Man ellet Orgel . ,
ON The North-. satte sicut-,
' Carl Uhu-lind MU. ..
IIUIIO lllqollot Ave» Ulaaospolu, Its-h
Sie-il Al lin Kutte- ug Alt-Ile
KLOKKER
send tot list-los c. s. soll cs.. M M c
—
sTEAMsHIP TlCKETs to and from Europe
via All Reliable Lines.
«f"oll0w the Hag«
symx isthptjlnelnstsnsl i»1·)-(«11"rvluthss untl
!1;o«tnlsiustl tu Inukts acrrstnchnissnfs fisi )·««r Irjp
In. » Hans
l««1"s;ulinjzljsts. rules-. tits(«ripfjws Wunschle
»t« iiil Hut-s tsicll sit Wut-usi-(·i1·v(«1i(-es IOM III-.
«;H« -!.«·«1-:«1·1r-s- ll HTHY l! MUUHION (;..-x.l' l).« Weil-. Ik.l.’..
Unsele Noan
Naar De sender efier Venner
piier reist-r til Lamie Lande-(
Kom ihn den gamle paaiidelige
cliiiiiiili Lile
litt-hier« IIIQL
Iclssli0lk0 ROHR-In l«’.
5 Isch 7 TIIEI, 23 III
·l«ii skinniininiisn s links-, s Tinnsiu
Oe kjæmpesiore. hart-ge me Dampskihe
oAKMAn .A, Hm snkifrkisinx
Uct siokste Turbia Dampskih gom existenzf
oAnoossA.
076 I-’0tl Ist-ist«- 20.000'l’0-I. 2 I .000 ll - lud
us Its-If tlos Inst-stu- I Icsrtlcssh
Do sinkst-teile Ouddsliskkue daran-klin
LUcANlA, cAlVl PAN lA,
620 I-«0(I stinkt-. :I0.000 Iløslokrusfimu
Oe iinktigste oamgskihe iIsw YokbLivekpooi Anton
se hurtiggaaemle Uns-ou dampskiho
UIVISRIA, ETRURlA,
525 I««0(l tanzt-. I4..'i00 lltssisslusitsklen
Ue kjæmposioke Ochbeliskruo Dampskibs
lVERNlA, SAXON lA,
000 I·’0(l tunc-n I4.l50 Tots
ko at ds gest-te Vinkskibo m- essen-jage nie-rot Beste-h
Wie Forbimiolzer iii Ilic skantiinsvisks
og Fiasko Hin-km
ss vor-e Agenter sag-nenne ils specicilo nys
Tlilsllilil liMssiis liiiiii ilWilLliilliJliiilL
Ist u. Initan »Um-. wou. usw-»
I.slc. LUKFFU III-Alllsl)ll8 AND IANIULPI 51 G, l Illl100s
Frit Land.
Lock si« sanfte hat tagei il()iin-st.is;i(i i
Niuniey (’». ndcn Nimmt set er isndnu en ;
Dei godi »dann skøni du ndne Manna-d ist-so
iaget tin-neu i()(),»»(i Arn-is- Len nenne
idansse noioni ei 70 Mii Ren cor l'i(,«n«(-·
idhovednadcn c s. i).. on i--i i Mit Nord ior
den un Heini-any Wandel er ndnmstkeL og
klimjg auied ioni i der anlige s. l) For 10(-.
vii vi iende Kot-i Negletnc fni nun-pgdme
era. Ptigiinei non findt-i Land ng andre
Tpiygning i.
ANlchK sc Eil-Eck
U. s. Land Office Ziel» Pius-. s. l).
i MANGE PENGE
knn iiins Hnlnn Uan icniiwr Dun
skerisiitsr Xonlmanii ist-It skHW og
fort-inge- Urutiki Prospekt Atlrpsskss
l«nui NiinnL Jsssil Iiitii sinnst,
Nin l·’I«uIi(-is(«». Hil· .
Læs! Læs!
Ist at iao vort Kasus-m inti i etknusrt Hieni. uii in
, iisixdc» its sum- megei samtn- Itltttoumusotll«
In- tti ein«-. ioin iisnver og tun tin-.- i sc Its-ausrie
iii ai vitaic Postkn-i.-i«1.ii1dualning. Vi vsi iendeii
i
I
iarms Confi- Jsmm dumm-m
THE sUPPLY cOMPANY,
lsOi conti stach HOUSTON, TEXAT
.
Uhåx ; »«, its-do llistxcsgolpiek
s· . -- « «- »
»l-» ’.v-II, I y--l.--.-.ss s- is-;
MTMFT «- » . . «
» ...-,. « . - ·. ::»... :.
ZXJ
J
Jllxxsn u; . ... .?
Ä( NNIO.,»«.-N.t» «K««-W
- .-«. »I-- -. «.-x-I8.-I. ·
- . .
LHältc1.«-Z.;Llccls. rter — -
oq onkw shuxnmnhs1m mm Bonatti-h
Busan mcnt Landsbe oq Mariae
Lusnu usw« uns-sit Hnuli nq billigt. Beb
itr Dzj mich um«-num- ,"Hu-«. (Tubc
Dom-J- oxk vix-Wird umwu- liun)ttes. -
2T8I11;;«1i«« « umt zuqu pai! jiszxnmzxn tIlAls
trumi:;k:r1:ss«. .
H.JEN8EN,
524 lkr«u-!U.-n l immil lkltxlls.l()1»s·
HleTöDs
lIsst — nndesste messl wslsnmsxssnde 08
n,-1- nis--«ls»ml«ve«s. («-nr·-mtenss rem
.’-1.«slI--1:llumle« Anlmlulkst»Hu-indes
nl I...z-H. Printm uu Furtlningsisolk
lnst Nie-kn« Multtzl »Hm Ikkk » hetu
, —-(«n(k« lnvtsl H Am fulMsnsH Hl link
WITH h Ists-UT in l«:sInl-«k. »p: V« all-« TZHAHH
!
, zsixHJHkan Sulixlnlissn Sulij
,- « ;. X, zsssnk Inn-ke-« HLcn
THIS-?- tscle clleIlcV. cl) »I- ine.IIs
ØNSKER DE AT KØEJE
en Eiendom cller en Forretning
»s-»;;» as um«-en sing-«- no
III-X . « : «
, zu dt (l s lsorenedii
-»-«- Sinkt-. (1:I send mit
pb
H DU- XMUX ug fita
. TM ;-L««iz«»-J·. in s sxi Katalog.
II - i
f . TUTTI-, »Is«.:««v«0"1’iu(sAls
' «« HI t.-1 IIL two-« Hist-Os
1 MO« lIle l'»--;4i-. V( In III
11«»«« tin-« -kcn· Mu
A. PsJunc Wilson Jr..
Real Erstan- dpcua I «
TOPEKA KANSAS
So VSAK8’
SXPSIUSNOS
PATINTS
Tmot Mit-us
Damms
vorwiequ sc
Anyonc sending s sietoh and Costa-l Uns- msv
qnlakly goes-tan- msk oplmun »so w sourc- an
Invention Is pmhalslyfmw WORK exmnmmhw
Ilmis stklctlycnnmlonth II II oa Paris-n
sont two Ul tits- ußsnoy lot-coul- I umso-.
Pstonu tobin c mu II III-tm o. csw »n
wsclat Miso-. without- o usw« la the
scientitic Hmericau.
A hsntlsomely Mosis-stets Ida-IV horchst alk.
All-Ums us any solsnmso oduukash T Still-. II s
muan muss month-. ILSo d by III now-culti
uM « Zutun-Nu Hgks
ans-sci- 0mac. ode- Is St. swamp-com o.
Retfærdiggørelse og Helliggsrelfe, 32
Sider, i sint Omslag, 10c.