Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..xlanskeren«.
It balvugentliq Nyheds- oa Colos
nmgsblnd for dkt dnttjkc , kitl
iAme ! itt
H ttt s« 111
VFYWH !.l"«". H·2'.L. II sic.
Esset-. DHt ,
«Ta«:iketnt" nrspt mr Jener zwar-txt og .x—tkdag.
lList-s pr txlatqatttx
ist For-neb- Htttset O l .50, llcttstndet —200
Bindi-c verwies i Komm-.
Vemumg, Vet. lum, Adreszmisnzttdnng og
out-et anqtmtsttne Blut st n :e-:»5i-.-S:
DAlell Ll"!ll. l'l-"Bl..lltsl«d1·l.
Nur, Mehr
Reoatspn A ·l·;c Au betten
Nur «’ Itth tg tt «Lut-!1 ten« S Jndbold
Iihandltuth viouetuoututuet og Nutze
If enhvet 31 t. lade-g unscismtr
A M 91 d-t-se:t, Hur. Mehr
Insekt-d nl tut- Fug-L Ulittte at Bis-In Nest-.
ssseumtl Hus t«.iU t.
Advent-mu- lcstes mode- Inows uptsn
Ippttcu tun.
, DantkekeM
Ilion findt ttl Sttbtttibtmu mdcil ttdtryk
keins Opstttene mochtqu m Not-umt- og at
Geld et ve: at t Everettmsn Un »t- mev de
zsoz zut· Pest-. -".’; :::ve.
Nest Lattemc beno« d - m- Ott X tk d: t
mutet iVlttdet enten for at tobt hoiz dem
Illet for at san splvsnittg om del ave.t:ride,
Indes de altto otmate, at de saa Unwisse
Imttet i dem End. Pet vjz rate nt gea
Idig Nym.
Umhmissionen.
En stor JulegaDe.
J Ortsvng twovttog jeg fka Past.
Fritrr MM Møllser i Aarhus et Brev,
hUis Jrsdhsolkd vil glcede alle Kompon
miålsitonens Vermer. Jeg gengivser her
Brett-St med UrMasgelse af Fide som
et atf prisvatt Natur. »
Kette Ven!
Ei glædeligck vg veltsignset Nmaa:.
Dei W utwiszmä glætde Msomwns
msissfttonens Vietmer at »san« at den
ue Sag. fvm Egger munge mbelte
Stiele faa sbærkt paa Bin-de, hat faaet
en ,,Ju«VSg-atve« pag-i 2000 Kr, i7det
notng Vesmm under Mætket ,,Skgne
Pest-erstri« hat givet krknne Sum til
EIN-retten atf en dann-Turh«rsk Kik
de i Saft Lake Gän. H
Lckv det komm-e i ,,,Danfteren« ogs
»Mit-WANT (
Rock jeg fler i »Kr. Diagbl.«
osm Msormtonmästfuonem saa lasd det
summte "i ,,thk.", det hjcklpet Sagen;
iMcmbt eben og Sagen man og sitt-l
frem.
Med veng Hilme
Mn W few
H. O. Fthknodt Mollet
J Msd til Opfer-dringen i
Wingert mf Brevet sital jeg btot
We, ast biet hat jeg allkvesde gj-o:t.
Etwa sen-r spm stkste Frevasg isnidchozdst
,,Dsi.« Qplyssnsinget Ifra Past. Fri
nvodt Met tosm Mvrsmvnernes Mrk-t
sonnt-d i Matt !
Foruntlsdisgtet as ovensstaaende fina
Tet jeg mig att ftpngse otm, htvorledcsj
M Tat sig mich bot UkwmissionA
Dst et jso en offenth Mem-It Sag, at
W«. H. hausen i kwngkte Tib, fast
net Hi W hekt fide-n sifdste Auswde
hat when-i sig -i NWV Dust-ova. Man
ge of Monats-Monats Venner
hat, svrauW dem-f, ,spurgt, htm
-das M pages Tom-men? Om Mor
msmwisstrmn er opgivetJ M hat itie
W i M M at gäbe bis-se Spor
gete Sm. Men Fa U mutet-, at
erst-der Ven wf W Mstsivn tat-.
fpsttge tsoalddes usben at vcm for mer
gaaewr. sitt-tim- vi Spirgssnmulet wi
gen Inn-gen og W entew Pccsi.
Wen elct SWZ Formand
W vi sm, Mit M set Tit-en
Im sig M WW Maus-E Mot
W i UN. Ovid Sage-II Beu
nvt undeutsch-, att de ikte fM Lade
M. A. M. Undetfew
Sindagsfkoleleftikrnr.
Smidvgsstolblekfierne hat jeg mod
tageh og keg er mget gMj ved dem.
Jseg trot, satt det er, M vs Lægssplk
taknge-r M Vejang i Sondagss
stvlm
M ssat taget dem i Btug og lobt
en cf dem M W Later, sog saa hol
der di Lenkern-de W Ftwag Af
fen Iot We at bist-e dWorte
M Wes-W .
Ismene er nagst nge ved Let
tiente, otz Leu-me W mer og mer
W mUd W,efberib1n de kaut
W M M
W eit Reisig Wen M alle
W IM. Betten
W W W« sit M
m JJÅIRUFRYUN u.
Skoleditektionsmødr.
Skolschetthhonen hsokdet Motde paa
Dann Coillege, B«la«ir. Nein-» Onsdag
den 24. Jan-wr, «Fdonm. Kl. JO.
lwortil D’ire«l«i«fcnens Metdkernmek her
Ve’d an’1«nsrite5 mn snt give Mszidx
Der vil sceklig Mike forhasnwlet om
Futultetets Orknjng for nceste Aar.
Llnføgning orn Lawetftillsnsg i Col
ligmfdesingen knn fcheg M Unster
:egneke sent-It Mundug den 22. Janu-»
ar elFJr kil Professor J. P. Jensui
for MSNL
Anwre, ssotkn nmsakte have nnget at
Forefcegge Direktsksonem beweg ligetledeö
enten tsenkde rnig det ftriftlng eller per-.
sicnslig gis-Oe Mere.
Den Z. Januar NOT
Pan Direktionens Renne:
J. J. Ki"l«dfiq.
520 Ldkanette Abe» R-.:cine, Wis.
Rutidens heilige Bcvægclie
ellkk Vækkclfr.
! Af
Past. C. K : c g h, Em-n1e15vulg- JE
Det er mezs dnb Glaswe, xnan lasset
Beretsningerne orn den unterliq, he:
lifge BevcegeIfe, »Der rører sig pca
forstemge Egne as Kåktdenz Ig nd If
kenne GLckde frerntsocmner Ter et Dur-?
En! eller bellith Begærz Herre. Tod
Os Merfareg den fnmnse xsmde her;
c; vor Tante Revier Eørst see-b de
nasse erk;:.": og »-:ng«lsetfer og der
nceft videre M M »diese OmraadeJ
kbcsktit oi er næt knnwtsde —- vxr
tfiirte -— Art Zum-fund. Lg Ins
«ft«et r riet hegt-unbet, naat man be
tragter den store, aansdelige Ligegnt
niqu og Eichen der bar bemagti.
get sig der ftore Ftdeml i Den san
kaldte Firiftenbe«d, neu-at n·i.-:-n betrag
:er bcsorjcfdes Ma«tesri:'fiss-nen og Nos
Jelseåslfyge folget den Akte-Hund Nu
tibens FOR n Gen-stand for. Unter
alt Dette er dest glækdeltigt kg ers-stetig:
at erkore, en entmu et Herxens Arn
Mk sprkmtei, at ban itte kunbe steife-.
End-W er hans Asanb den samme, so n
da han føtite Gang ka Pinsehxen
tidGnlbede sin Kraft Men betetkiqex
maa man vet npok snørget .5:wt5.r
TJifet kenne Ruf-: sig itte til alle TE
der tller fiqe mægtig me alle Stehn
der hvsor mnn bog net tot sige, nt
Guds Otd fvrkyndeg i Aands on
Kur-Ists Beo"isning? Tsest er END-.
knacken jeg Rai utcttake Ins-g litt-: c":s.
En fand-In dem-g Bisoceqeise, hoc-pos
:nan læfer. f. Ets. fta Englan:-.
WILL Noege og and-I Lieder, Esset
man ser, at den for fasa tigsgnldiie
Masse gribes as en hellin Attraa og
Lcknsxssel efm at høte Gnkds er
en hwr nrunge as denne store be
ockgeikks Masse kam-net tsii rskrketåa
Ombenkdelse og Tr-o, det er et Vckzs
af Gudå Rand. Og metd Hentfnn Eil
selve VE:«ket, da Lan bete siges mer
Sankdlhed —- bet er Gwds Aan
«.i Jene; Irkn Det et vgsfaa keretstiqsx
at sige, feist dem vat: jllkennefsen
hwrtedes be vkl stille sig oberst
Guds Jkanbs Brett Og Gud bruger
Mennesier chn sink Redfkaber. In
Her-or pnsa Mennester, mcn sprst og
fremznesst vaa Guds FULL ones inv
byrbes For-hold, deres Fortson osveks
fest Werd-n, Meers-or Guts og overfrr
en fsaadan al«men, aanIdIeTig Besoægeltsr.
Sei-v Im man its!e tør frassensde Men
nester det sande Trog-foer i VE
sentlig Betytdning, san ban der edlng
ve! væke san meget forteri i disse
deres fmsiellige Forbokm at det bli
vser en Hinbking fsor en akminbdsig
Vettelsr. Og den Bpn hjælper Miet:
gsno os en Mittels-, ast mange as de
ligegylbige og jotdbuntme tasn »kom
me met-", MS site der first Mev
SAM WH: »Heru, lad den be
gynsdte Ii mit diente for Jesu Styld«.
— Ftttsi M as den Mc Mit
hwt mutigen en Kästen sicher: Mut
de andre bare var spin- jeg og piksde
sit-m jeg, da Puppe biet M under-Ie
dies. Der nkasa M begWs en
Befiel-se i shjeriet i Mk Fest simaa
Krckssh We Grads Wand Mr M
at svække es M EMe as vor egen
Mem-NO vor egen WXM M
Meinst men sein«-MS m heMg At
OWITWIIM ogthathHg
svt W dem-ge Mich Jeg Us
nIsL det sitt-des M ck Use bei
KW M M i . M
M sam; m der .W Maske
biet paa, at saadanne skal komme,
jc de got en hel Del ssot at faa sau
dsanne til at komme, der eifter deres
Beidesmlinelse er M. Jeg vil ille her-I
me'b sige, at den ene et lige saa gad
»Das-n ten andenz nej, der et Menne
Hier, Herren hat began med en un
derlig Evne og Aanldsknagh steinfot
sandte, til at Me hans Orld til Ver-l
lelse set be i Syniden scsvemdex men
hin-ad jeg -vil sige er deckte. at sisaar
man psaa del Zierde at del et »Verl
lelfse: pradilanten«, lleer slal. aøte dei,
da Esset det, at man staat wden vie
telig Fbrskaaelse as, dvad Balkelse et
-fot nagen sog Mille-n Maat den vir
kess akf. Der kan man-sie oipnaas saas
dannse Resultaten at manae blivet
beaefftresde sog one-zarte as Taleten,
bank- Pekssons scenaslenide Ydte; men
de set ag hat-er lnn Tale-en, illle
Ktistus3: erfater lun deres sede Fe
lelser og Rot-elfen islle Hietckelts Son
tetknuselse i Anaer vg Bcd — qsg
Vceklelsen er scr overflsadisst
Lad mia ftamdraae enilecle thek
ca Fialta fra den stvre Vcelkelse i
England hsville laler for sia selv kil
Belvånsina iaf del ebensfor sag-te.
Tr. Tit-tm biet Neidslaglx Herren hat
bruat i England Australien oa an
rsre Zwei-, bereiter selv: ,,?fctst oa
fremnesi acelldek del am at saa Tre
ensde EUlennesler til ai slaa Krebs o:n
leieloerne med deteå Bem. Ben maa
verre del sanfte ksa Der Miste For jea
Vorn til Viele-antun hast-de man or
qaniserer lTHO Vedellredse aanfte
smaia Ferse-se how man sasrnledes til
Bein ksrer llge i wiss-nn- Hjeni elle:
ander Lieds. La sva diese Kredse
besserte man saa alle Hjsem i Mel
besinne Leser enlelt Lande ved saa
dan en Lejligheld en lille Tralltaj med,
der indlscldi en llar ioa indelig Veji
lstnina em, lwrdan ei Mennesle bji
tm osmoenldk ril thr. — Der et altisd
aaaei irrer-en Fordere-bellst sont-d for
jea er lonKInen kil en By for at holde
lkxslkelsesniewer«. J Birmingham
losm diet en meget sect Væl«lelse. ,,D-.t
et Tr. Taster irae der nkale der
Takt-e Nsej eket var file Tr. Toren
Bei Tat Bedelredserne nuan mn i
Brief-. -— Irr »Fo« samledes lil
Von i By Va Vaa Land — Bei et
Bonn-en forst oa Bannen fis-est d:r
slal drive Vcetlet· Dersot kan man
:as.1a laese en faasdan Bereining oen
hans Mkdetz »En Tinte for Modit
slultse begnnlde vat Den sit-re Sal
inwi, rned sor««en«nsings:ssul’be Zjasle
s— ilslile saa mizaet ester at hpte Tr.
Toten seen after alt here Guld.
Der toak aasaa bedei weget sve dem ’
Modell Alt dette Fortinget ikle i
mindsste Mtaalde Tr. Tsotm llvetliisfnxd
Dis-r cet 05 bang san-Nr og rette
szandrunti i Zagen. Heller ille
ftslifcet det bettfkmingslsst, kyvad Tier
eng- Medltjælpeh den state Da Valent
fulce Esanaet Alexander, bidwg :il
tib sine untlerliae Sang-. at berede
Hijerkevne sot Orden Lad nnig an- «
spre, hvad »Cutrent Ante-denks« mek
delet ern teres VII-beide »Bei er nres
ask: naturligi oa pasa sammt Tid ni
gei ucheldigt for oH at dockle ved ten
menneslelsige Side as ten Beveeaelsh
der hat vceresi saa fotlrinlig bei-My«
Dr. Toten oa M; Alexander var
blare If- rnsenneslelige Neid-findet If
Gut-s undetfulide Naad-» Men las-d as
Mc tabe den gieddvnnmelige Ssive as
Synr. For disse tso Ersangelisleri
reiste nd leil Alesttaliew blev der
sra Mvdys Jnstitm i Cshicago til
5,000 Personen svrn man vidite
XenMse Guld, udsenldl 5,000 Breve
kmoti man bckd dem al bade fot Ar- s
beide-i og Aktbfderne, og mange Ssvar :
kam tildagex »Vi lvivet an bebe hver
Dag.« Der dar du hammelighsdsn
ais del uiiderlige Arbejdes Full-sp
telsr. Diet ene Otd »Vin« sowo
tet del hele. Paa hvert enesie Stets,
sont Dr. Temy «og Alexander hat
des-St hat de dannet en WHAT
seyn-e ellet mindre, as wügiige Krist
ne, der beider for en Mkdende
Beweise Saa i Dag er der ei Belcke
als Brauen lsvm one-spendet Moden
for W stove »Sag. Og lignende :
anekkelsse M endede i 2 War,
fee-a da Tdkty asg Wider ans-um«
Inst-dir de KMM Mkaki. spkd as
Btnmns Wand sfot Mbstn as
Gad- ·A«and. De W sitt-ei sig 40
Wingee l By pg Dmegsn til »M
M wl Muc, og alle Bestre
W gl- ud plain-Mem at Mu
de Ziele» M etW Mk over
tasltdb M at W, at den state
punlltet, og Nycheldienne vtn die msaknge
Tusindes Ostnlckndeltse sptedtte sig til
Bt"itati«ien» cena der var en Ktomite
law-set til at gwa og inldlbtyde dein til
at lomtme «did. De mwidtog Just-by
tielssen og degyndste sau detes unbet
lige Arbeit-e det.
J Birmingham svar den ftore Bis-im
ley Hall, Ver batvde Sei-Der til 8,0()0
Person« cg 2000 were lunlde sivasses
Pladg, — tcetpattet hver eneste As:
ten fvr en M Magnet-. Og i Les-bei
asi Iden enden llge nmatste det vasbnelde
Pscliti gøre Bei peta Gn"detne, ktsvor
de store Mennestentasser fwd Wen at
tnnne fcm Alb-Fang J Lin-bei af bis-se
H linke var der stnere end 8,000 Per
sonee, — Mand, Atointser og Unge
its-in ossentlig betethe bekes Ombert
!delle. Tieknæst fulgte Ide store Minder
Ii Liverpool Der var ingen Bun
;n«ing ftsot not til at rinmsme Mennefte:
»was-ferne; saa var der en Vorigen sont
ask-te den ji«-see ll’di1·illingsbnqnink1 i
Ellcxtncheftet og sit den tmnåportetet
til« Lirewcri for den nette Susni
.3s"»»tn1(?-. Denne itsore Sturplads me.
iotfnnet med Stedet til 150MI Ver-i
ssoner. Her stifiollsf ding libansqelixi
its-r fis i It Maszneitsen on den fis-ei
xiizsrn rat de nislbiaaet til at hol-de 2
Mitten et Hil. s; for Kein-der alone cigi
»Kl. d( for Mænb alene. og rieb beg,
ge Melker var Bnnninzsen tmtputtzt
oc- lige san many-s muntre gan bxrt
»Den It htnne itdnssrre ind- Dei stattz
Itre ziemen siq i alle de større Vort, de
befegtc innre i Etcs’t’snnib, Jrlnth
:a England Isilsibst hab L.-.idon,
Wi listangvliitetne vilde lcnnsme dich
Den store Jllbett Hul var fy..t hoer
eniesite Ali-ten fu«-r 2 Litikntneket mer
ineie end »Aus-« Meint-steh Ternckit
ice-v andre cof denne tncrgtige an
Ente Brigitinget taget i Befwdelse, og
Frugken ai de 5 illiaanedsetk Arbejde
i ldenne Bo, sont nxlange Tnfinies
Lit«.«.:en’ke«kfe.« —
At Gultå Tlanld hat reliignet digse
Mætttkg Ast-beide et tlartx lfovk man
cl. vittekiq c«nilvenldte. der faa er blies-en
Frnqten «berai, tan ingen atfgørr. At
mange onslm tun et redet tred i Be
gejsitking as kenne vagbiqe Besoægelsfe,
txt-n at lontnse til Oxrtcsendelfe og
Tro. et fandfnnligt irr-t; tmen det er
jsc helle-c itste faa underlign at de
tun-te begejftres og riree mei) of Ten
ne underline A«an«dimc1;t. Et Øjen
vidne bereitet faul-deg: ,,Sl)essielto
vMr deres Virtefeldt i September.
Denne By ker ncviten en Z Million
Jnldsbysigetr. Da jeg anlo.n, band jeg
Tjensren i Hi:-tellet, Wer jeg var, osm
«il.1nt:si!lde reiste-De mltg til Turm-Alex
anidet Moderne. ·Jeg fandt tild, der
nat B Mieter om Tugen. Eet nxn Miss
bagen ssor Mænld alenex et sont Ei
tetmispckoagm th Kriftne i Albert Ha:
ca et Mienen-Te i »den stcsre »Hm
Hall«. Paa min Bei til Midtdsapcsnks
tet me det uns«rt:-ent«l:sqt at sparen vm
Retningen jeq flquse tuge; tsbi det syn
«!ez, sont ljoee eneste Købmanid Han
tielssbetjent og Hoandvættssmanld spat
na Benene i Retning as Albert Halt
TJ rette Mctse Ist fnrbi segnet-In
csllerebe freie Mag-fee at Tarni-. sin
tit Miit-et .«-..';« inditøtlt set enktssn
Nr 2 Titnet, til Hist-U itttlde be
qyntnr. Osn Ylitenen gil jeg en lyIIV
Time for Mit-et til »Arnwty« —
dien stprste Bygning, Der lunde er
holtes i Bven, msed Salt-et til mer«-·
end 5,(«I. Vygnisngen vsat fnart
fyldt, og mange maatte stusselde vendse
tilbage ulsen It tunne «an Plasos.
Mk. Alexnnker rat aller-de i Virt
scsmheid smeto alt inW Sang-me nie-d
sit Sangttok ask mere en 1500 Stem
tnet. .
De ftestnilalbste en Meloidibslgh
der meisten fIt Bygningen til at koste.
Der-pas vetwte han sig til den tunl
dtenloe Masse fvran ham og bald dem
at estrksplge Kont, og jeg vislde Unste
jesg var i Stuf-d til crt besttive »Na
Mittean IMM, Wen denne
Floh as Melodi, sit-W. Jeg hat
hsvt stvt Sang i mlin Tib, den bit-ste,
spim en- Mkses Ave og en Do
W Quian san fkonww.
mesn Mg wget, Ue san "lt-illeg ved
SWM af W. Og feg saOe stwts
ttl mis fest-. her er WORK-i til
disib ftote Jokssatnlinst Det Alte
vom via-v at san via-eg- Mlt, linke
fotcthjteetWKvtqslöooa
2,000 Sigm-met wag-, l Familie-g
EmQ en Wer-W of Keee Julius-.
Ie- IIW hegen M MA«
Den W MM Mc en Ihr
nekiug, via MW est-v
pet- ,
Inwie- HW Hinweis-;
W L..M M«M. ,Z
MUWIIMUW
has-, spsm ek segvr Mde Kind-L
Og naat vi faa Pathe-: BMM vmttel
vied vsore egne sama Fuhle dsa er»
«dset jo ikke mmkigt Ifbr vs at fremsvifs
»neget Tsasa stvrssaaet i Retning eif»
sSang og .E«vne; men der bukbe kunnei
Fftomsvilfes moget Prgnesnde smn anwde
Ji Reming ckf Bis-n —- Mserlig og oH
"rig·t«-ig Von ftsa di Kkiftnes « Smaa
treu-fe, Wonner, lder priOoaj og i Fort-!
Hing FOR-let «sig csm tsenne ene fkord
.S"ag: en Væfkekfk for vor-f Foli. A!
StriDIighQ Sip1’i«d, Stinsyge osg Mig
unMelIse but’de leeggles kil Skde med:
den Vom sssot den-ne Sags Slktsiw bei-I
et jeg msine Knæ for vor Herres Jel
su Sty’l·d.
Foxlorkn Flothrd,
og hvorfot den ikkc dner
J· Bsckdet »Von- LIanDstxnsdsi Uc
IanldesiC af 4. December NOT vfirktes
folgen-TM
»s? Elagx Danks-see
finster »Tanskeren«, at der er i
U. E.: 1) de owcrvejenbe
smaterialisstifk sinnst-,
MS aJnNTiqe chkrdi er ringe 01
enkoog virker simn en Hampsiso mscllksm
Tnnssetne, 2) ff o res: in g s o g
ZelfkabeliqbebsfoUeL
dsr bar USE-It fil at tunne bsrvare
IM Web-Juckt ng meet lænzxere
etku te for-ste, c«:mn?s kercså EclftaLss
Ho cqfaa praker asf De: aunertckansich
endeliq J) K i r kef o l le t, stni
» d: weise-, der Mkin Duer i alle
.L7en»spender.«
Ena lang-: net-tunc Bind.
Tet begaar mi sfor Tiz forste den
Fes! a«t frrcekgle »T.mstet«en« med
Fscchakmscn af den opmgne Attitst
Tom Nur-Einer bnrbc Or. Juni-fang
DIE-e at ftesne nkellcm te w. Ligelesd.s
bctegneö ,,T«a::steken« fsm Jnsdrs
L.Uc«ifisions:s Lin-Un Nu rcd vi alke
her csvre at ,.T·.1nssmn« er Den for
cnesoe seit-Leg Organ, hattan Kirke it«e
:1b«n ditsere tan »Juki at vcrre est
Etykke as Inst-re ngsion i Dann1ark;
tkyi nmnqe af os, cg jeg for en, horer
itke til nasrme Re:nina. »An-e Lan-ds
rIIcrn«k i lde«an«’det« got sitz faul-Hei
fluldia i, Holz-d Ins-an be: til Lands
insber ,,conf—·usion of kenn-III en for
direct FompksTing ais Begresben Vi
knnlde Maasse undellde HI. Fuglkfang
med, ask kein zwwfckt paa AMand Ist-n
cis-de sfaa nrsje Besser-, og jeg Wde mte
tsilbsejelig M at asre det, om its-e Ede!
TU- Hmk Jnsktml asf en Bis III-dec
lesbed, ekle-h Tom jeg i Obetsskifken
km betegndet det, en ,.fc»rsoren Mot
beld«. Der est den flemme Lyte sved
en fazdan Flsdthed at den ved forfte
Zjesaft fer not san indjagende nd .——
fsxstn oknfasa fsoriorenn Haar ofsv. san
qøre ——-; men bet Mkmfkende tabes,
niaur man owaqer biet form-und Jes.
valgte msed Villie Ulstmllej »fortg
1en«; thi b-: benenner We blioi de·
uægste men tällksge dest, som er viet til
Unbergang. Denne fvrfotne Fxotfeb
duer Pers-n Me, ikske est-gnug til at give
en fand Fremsstsilllng akf de Ting, den
pnsser an merkt-exk. Jeg infomnmey
at Oe to fsrfte of Mg nævnte Messer
its-. duer i alle Hmsseenberz men jeg
hat owrig von-sinnst, at Kirtefollet i
alle Heu-spendet Wer-. Thetis-met
hwdede jeg. at der man sielneg mel
lom Mist-kostet i sin Hekheb og de
wickelsqe Krisfmr. Detnæst viste feg,
ckt Eoer »das Ioe swstr er .Fejl vg Mang
ler, soTn vi man spat as a’l Msagst crt
betampe og vwetbindq selb om den
alt-eng tiFMhe Was unter bisse
Stjetner. Meer hvis MrWtet Were
i alle Denken-den sua var det jsv subv
kommen·t, og san var der ineet an over
rsknse og inM mete aj Donau Bi
see beka HMgt den forlbrne Flot
hed, der feste-r sig Wa den hpje Kei
Mjens Heft og fate hen over Lande,
W og ZMM »den ask give sig
Tib M aE se rigth einer, ellek —- og
dekte er vel Sanft-häuten —- titsche
fee, at den et aMot kmfynet M at
kunne se ret psaa Fochowene og san-te
Um. W niedre M: sandanne
POWH Mr « ifke tf·l Inst staunst-Mc
WWUI Foreteellet i bei rette
sandiætdntge Lysz til-I de tuyer Kri
sienblctnsmien for et THan blanke
mnge W og W sen Papa
sannnm M svsm disse. Dem be
vwnen a«t Wabe Me No lfqe
files-U sig KWUI Umw; M
bat mem- sknst W W, sw Wer
den des Mwnbe Besuch-, Wiqu
M W act og ost: M —
pack-s- get: »Den ans-dell- M
Uns HFWWL
mode-if W-- Mr Messen-I
stunk-Wen «- Maus-f
den, der Mc blickt besitdldet dens Skal
m·en itilkige dens Kerne. Er mlan en
Knlftem saa Hat man- et teilt-läge
Litvstsnm et tTissttelisgt vendenshsstlosrift
Syn og et Trifteliat Standspunfh
lsrsonfka nlan be«c«iln:«met alt og lallsu
Detke ligger i Sagen-H Natur, og nmn
fasat beste os drt til Giodr. Er mein
en Kristem itasa er der eet, nisan lw.r
for og i, nesmlsig sast fulldlloanme sin
Herreg Villisr. Men han er den Herr-,
til hvetrn Grader sigek: »Beg« af
m«isa, M vil jea give Mg Hedninaeknxs
til diin Anv, og Jsorldkns Granset tsl
klin Ejendkcimk Under dissse Græntsisr
ligaer tse Donner-e Stater, og sscskn den
hsjesste Gutos Tiensetse er det Vor fotlte
Da ftørste Opgsasve at got-e dtisise Sta
ter til Jesu stritt-i Eientrwtni sved Tr« -
en ,p'aa Hans Vl·ksd, og da sonst pg
fremnneft den Ziel a«f der-es Befollnrinn,
ssnm indasveg af vore dsanfle Buser
Descnæsst er del svot Plsigtt ast være meo
l«i"l «a·t anderm-sagte law-n d--t kele ame
rilanste Foll, for saa vibt spkn del
sknar til os, Lkas: Dto ast tilfore del
spare Danst leitlxrft wltkiitentdccn rg
Lin-straft Tkttte nor Ivi itte, ftp-not
det tlansle i Da for iig er at store
lrerkle, mten fondi vsi er Taktik-» ca
fortli. mn vi slippser del bsanike Verm
scr tädxiszj, laa flipper ni lsillige en vs
af Guts give-l og betdaret lsistelia U
mennscilllia Litssamldi uken al sin
en lilfvarsende Er-it--.1tnina. Instink- vers
tin-: Fabreland nlifler Idet Iklilkud as
Tat-e Mike-Ethik icsrn det »He-d Re·"e
ltan sont-re at vi. Ze darf-or er d- .«,
at lim Kriser ksuer til at fuldscsmlnse
ljele Jcrkeng Herrez beieste Henssat
ca Verdensshtiftsrtiens endeliate Metal,
neinlig vt tin-deklckage ten wiss-fasser
oa atenlopitantdnc Je«7u"5 Fletisitus bitte
Land ttillisae mer Verdens ktokise
Lande. Lin sdctke fasa lan fsan ineast
at gere meb Danslsbadeng Betratesfe
ca Ened Pens- llnkaldrsnls aandel«i·«:.e
Verbi, lisgger Imaaflc udensfor Hi-.
Fuglfams Fhthne: nien ket stian
ver TaJ t th t: Date Tint, sc n
staer sinirst i Arbexet her ehre.
Mkn je-J lle Mist Hans at plulllc,
mens jeg er vesd dem Dest et jv bi. -.1.
»Von Unitedan i lldlandch Ov
casoe a! give Levnssdssisilkotinger If
'0(:-1iae, icremgfornne LanDSniænd.
Oa lna alt-It Blaztzt og en wol fisJ
resende Ja ndførlig Stil-Etwa as w
fund-anne: Hr. Escvhug Neblie ng
He. Gesorg Brandes-. Die-le to synses
at werte ncsl csscsa tmeliae i HI. Incl
sanas Bin-. Nu, M svilde lsun We
enS Dnmlpeto at nagte, at tote beste-Tier
DAMng eller Tnatiasbkd Pan viele
Omraakdm nsen del paaftaak jeg« at
de er a.:e es ulouelisr til at Vase rn-«d
i Ut, ion Vi Jeriitne holt-er for at
vckre Livthe Osa Historieng eneste Ia
entdeiae Max-L T-ri«.s:«cw nickt-let vi
alt for tritt-selig hsvoseleldes de vtirler i
mvdfsat Retnina At de er begsavere
osJ irloflrkelsestige, ask tun Sagen
verne. Jso mete begatoet leg kalt-sinds
fesrilg en HelsrtbsiltmViBat ek, jo flee
fsasar hon aLtild mild sig ttil den Sitte.
Ewig det ilsle var san, vilTe Dickeeeien
nævlpe habe faa mnnge Unldetsamtkr
i sine Region-eh svm san har. Jeg
hat Gang pav Gang tin-M Landg
mænd, Pom tnnTeIde paa Nælen af
alt henhotenkce til Pmst og Wirte-,
kwiltle sklcn bean stunk scsm Repres
fenttanter for Ariftentdvtcntrnen og denH
Hem, oa naak feg staa nat-nett hat
uVspttkgt Denn osm denes Gmnlde, saa
Var die-l ,,P«ttoneee«ev, der kalte gen
nesm W. Nuak man Wa, sont jeg,
htat set en Mustse gtylielilgt Vaas om
Rettttendbm sm. m. i natmte Blad og
n«u og da diretlttb haber-list Angekl
paa denno, faa unsres smtm Mc over-,
at Mennssleh sie-m klar Easaet »Mo
neer«en bahde til MI, Doganatttl og
Ethik, vendset sig Bot-l sm, Wald de hat
faaet en aMles drang Foresttwing p«m.
Men saia muta mtan heller ktske undtes
wer, at .ie«g og andre, svm hat sat
Mc vori Eimwgaivot wast insd pas
alt vtitiie dort haust-ameran solt
For KARL-s og Hans Mat, Bann-es i
tm Gleis Indes-sie Dis-, ntaae vt nis
bet sen sW its-few DURCH-.
Niui hat fdg AW M Pri, tat
ht. Nsble osg han- BM er bletven
merk peenez men Log Var olvetg htt,
widr. MleerblsvenM, og
betet band W sollst checks Me.
M Ok. Mc MMI er
bM Mete; Ins-n M Ielven Mk
denms tmngte til at W, san
treu-set en ins W Im Islan
MMMmeeeekdeycn
DOHRN-LIMI- Mitw;