Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 15, 1905, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Dansteten«.
M - —
Mem d. lö. December Ists-«
I
Blaik, Nebe.
Prcksten ved Kongregationaltirken.
Rev. A- G. Axtell, er paa Bryllups
reer i denne Uge, forstaar vi. Han
reiste i Onsdags til Des Moines,
Iowa, hsvor han stulde dies til Mijs
Elisasbekh L. Chick asf Rev. F. W.
Hvdgdom fom Rev. Axtell ved Viel
fen blev Svoger til. De to Pastorer
hat vceret Venner og Kammerater
stden deres Studenterdage, og det sy
nes at have lebet tksl Svogekskabet, iidet
Past. Axtell kom til at lende sin til
Wmende Husiru hos sin Ven Past.
Hodgdon. Der ckdtales i Byens
Blade det Haab, at Mes. Axtell vil
Mve en god Medarbejder i Kikken.
»Dansteren" Mster til Lykkel
— Et stort Oplag af Jede-Vater
er her og sælges allerede hurtigt; var
san venlrg at komme tidlig og undgaa
Trængselem der absolut vil blfve de
sidsste Dage. Blair Racket Storc.
—- Farmsalg. Se Annvnce
ocn Aukdkonssalg asf en Form i Iowa
i dette Waren Farmen vil blive
ifolgi nden Begrænswing eller III-vage
W.
—- Jfølge ,,B«lair Pilot'« faldt
Hans C. Don-sen, der forestud et
Smedeværksted i Ncerheden af Wash
ington, did om, rarnt as et Hinte
skaz forrige Onsdag· Begravelsen
fandt Sieb i Fredags fra ,,Gerrnan
du«
Den afdøde wm fra Danmart her
til for 36 Aar siden og har boet i
fette Counjy 24 Aar. Han var 61
Aar gammel og efterlader Kone og
flere Bern.
—- Bi fælger det bedste »Candy«
for den windste Pris; 12e pr. Pund.
The Blair Nacht Store.
— Dr. J. R. Muthoch treffes nu
i Dr. Robinsons Ossice og Vopel.
Oakland, Nebr.
Gennem en Bekendi her i Blair If
PMB Hope Lassen ved leand, som
forrige Vinter var paa Dana Col
lege, hat vi etfaret, at hendes Moder,
MU. Qle Lassen, nylig pludselig er
M. Mrs. Lassen var en af vore
« We Bekewdte og Ve:.«ier, og det er
med Medfslelse, vi hpker orn hendes
sortganxy bog, vi kendte hende focn
en trvende Minde, saa vi hackten hmt
er paget ind til »den evige Hvile«.
bun W asf Gakdestrn. Om Fre
Ldagen havde hun et spart Ansam,
faa heudes Born og Doktor eiskalt
set. Dette Anfald kvm hun dog over,
enen ji«-de saa efter et nyt Anfald
Wgetwe Ists-dag.
di bevidner de efterlevende, Mr.
Ole Lotsen og Meer-, vor hjettelige
Mel-i Maa de alle, hele Fami
lien, samles lyjennne has Herren.
-L. M. og A. M. Aus-versen.
-
Julebøger.
Inder Vor. Digt af Chr. R(
chatdt Elegant irsdbunden Pri
Jeus nevsat til 81.00.
Fta Bethlehem til Golga
tha. Vor Herres Jesu Ktssti Liv
after de 4 Evangelier. Med Bille
det af Bernhard Plockhorst og en
Eisean Digte af Chr. Richardi.
Elegant indbuwdem nedsat fra
85.40 til P.00. Ststrelse 10s18
og 2 Tonme wi.
Vor Herres og Frelsers
Jesu«Kkisti Liv, fortalt for
Fellei. Bearbejdet efter det Engel
sie og indledet Tf et Digtcyclus af
Gern-g MS, Prøst ved St. JO
lhannes Kirken i Ksbewhavn. Med
Dort og 126 Jllusirativnet eftet
Denn-othe, Pleckhorfh Dovis Dur
snd, Motgan o. fl. a. 792 store
SSDder. Nedsat fta 87. 50 til 83. 75.
Meget siætkt, folidt og sint indbuns
den« Sitrrekse 9z-122 og IT
M M.
Ost-en- Engel. Pan Daan
W as Ehr. Mchardi. Magi
Idgtwe, Wut fra 82.40 til 81.00«
M mange origsinale Tegniuget as
M Lassen. Stjmtse 9-12 T.
seid: herun- Liv. En Vei
Wem de z Evangetier sp- de·1
Mk .» Jud-b. 81.60.
Ei Mike-H DEV. As B. L
Mut-W M DIEWM
W Ge«
Gudstjenestrr.
Blum Rein-J
Hsjmessegudthenesfe Ssntmg Furt-.
Kl. 10.30 og Aftengudstjeneste Kl..
7..30 Sondagssiole i Kirtms Base
ment Fmd. K1.9.
Bibellæsning Cfor gammel og ung)
Torsdag Affen Kl. 7.30 i Kitken. !
Kennst-d, Nil-w
Gudstjeneste paa Sondag Kl.10.30
Formiddag. (
Ungdomsmsde Kl. 8 Efm· :
Venlig Jndbydelfe til alle. j
Markedsprsser.
BLA1R. NEBR.:
Hvetle (wlntek). .. .. pr. Bund-et s .71
— lspkinO — .71
Hm- cshellech — Ilsi
— wol-) «- zil
Hsvke.... —- 26
Aus — .5!
Syst ......................... — Es
svin .................................. 8440445
sOUTll OMAAA:
stade Mood comfeO ............... II 50—6 00 1
Zoolog Xriekaecle).. 2.50 QBI
sv1-. 475——»:J
DANMARKS KORT.
Stett-los 23128 Tot-met Tkyit
forthelljso Pan-very visek blast let-o
baue-. Zyey Ksbstsdet os klebte
amt tlle hetydelise Lichts-eh stskn
sttkele ok Kittel-·
Tiber-des i ca Papkalle poriofkit fo
Osc. i ffimktker. subven- üaask Mas
! bat-de eje et icon If Dir-rauh
dAlett LUTIt PUSL IOUSE
Bleib Nod-.
..Mrs. T. C. l-·lilton..4
Ladie’s trimmed Haus
til balv Pris kra nu as til juLl
West subbian sc , sbü, Neb.
. « 0 -.
En dygttg emedewend
baa Grund ai Zygdom kan en mng Hi
Smedeivend ellek en »al! womit-" Nach-,
der et god txt at udsore Vestebcsstag og Nov
endein san ftmksz ma stacugt Llcbeioe bosz
Cllkl Alhcttspih General Blackixnith.
Armfttsus. Zum-.
Husholdetfke soges.
En god Husholdetfke kan faa Plads paa
en Farm i sowa Normen L vlqsningec
Ifnas vev at henvende fjg til
The-. Beck, West Branch, Ja.
Holiday Excursion
To Ul. lud«, Mit-»t: New York Ohio
0ntakio Penn» Kentuoky and U est
III-gnug Satan-day hoc 23111.0130 dass
Hahn 0n the above date found mi
»ti(kots mtu return limit of Lan 22nst
fwjll be sold to nearly all nims in states
named at rate of ono an one this-d kare.
Z. R. M()skls. agt
Lc. S. NIELSENS
Groceries End Nest Markt
Den ny dsmke Fokketains ved Siden J
Dank-h Pub· Heu-e. Kerl schwillt-OF
flink Busenan
Anbsfuler sit n, Lager If Loch
situcene til Dazens laveste Prisci-v
lcobek smon Äck- og chrkræ Samt
andre Farmprndukwr til den besiste
Erz-. sum jun k)e"-s!-«-. GOTU Opläg If
ziksmsi Kfltl frei P rk Nsnkzhynsss De V I
slticl Ande. at Itm . emea hsk extra
Welt Kod. ok: at der der-let Dis at
Undle hos häm
Hmdwar : : :
Zur hoch en mm sung-sog Hart-weite Stor
Irrt, til De sinds I den gamle foltde
:Akndt bardwakr.
mt er set cis at höhe.
l
da vi hat- fmt vore uye l
Ulmerva—-r—·ek!
VI hat alt hvad De suslcer
Jot- Lkld os os Lein-heil til sit lade
Dem spare its Hpc t. ps- alle V are-.
SAS SROS.
II bei-m hole-te Pri
Ior slle Ists-Inmitten
III-thes. colletistnklet, Siebe, Ver
sur og Lamm-. Manns-« Oli- og Tapetex
Inseln-. Somme- sg Sturm-.
Speciulitm ttlpcsning If Brüllen : :
W. II- MAKTIVL
—- Iotketntms I —
.,k·lstelvske,« Landbrukstedslcw
dek, »Zuk-ies«, De Lust- Fla
dessepentot es sinnst-mein
J. V. Jvetpen
ca tsbt Badgewwz Ptavc oq est-bez- Sau
g steetuket til Vase-II Stieer Pkiier.
Rest behanle
I« .0 ZW- pun- Urv
titotätestsoktoaucet
Fta Kinn, Colo.
Tatfgelsesldagen fejtedes hos os tned
Gudstjenefte, Altetgang og Samtale.
Emnet for Samtale vat: »Guds Ri
ges Kraft«, —- hotltet dtøftedes helt
livligt.
Denne Sag et ogsaa not vcetb at
ftasnte Opnxcettfmnhed.
Detbetonedes fest-st, at Guds Riges
Kraft vil begynde indenfta og virte
udad og itte omvendt — (Lignelsen
osm Sutdejgen). Endotdete, at Kraf
ten stulde tendes gennem Ptovelse.
Der pegedes ogsaa oaa nogle af de
Hindtinget, der vil komme, deng
Vittninget i Guds Bøtns Hjettet,
f. Ets. Kulden —
Pattot Reini af Den notste Snnode
var iblandt os.
—- Endstont nogle af os het repres
"t"entetet Den forenede d. ev.-luth.
Kitte, som vi endnu henget ved med
Hjettet, saa hat vi, siden Past. Mol
let fta Denvet blev fsot soag til at
fes-ge os, vætet nodt til at bede om
Betj-ning fta Den notste Synodr. -——
Tht vi hat det nu saadan, at for os
gaat Gut-s Otd og Sattatnentet
fotan baade Fordotn og Læresttid,
twilte tun et aanldelige Stem, der
got Hjettet tungt og bange.
Det hotet nat Faatenes Natur til
at vcete enfoldig og godttoende, men
disfe to Sidet hat igen sine Mvdsætg
ninget i Ftngtsentkhed og Mistæn.·.
samt-ed
Naat Hytdetne »ttættes«, saa bli
vet Gtæsgangene golde, og Faatene
«fultet. — Naat det taabes altsot
kojt om Luther, Beet og Gtundtsvtg,
taa blisoet of bange og mistæntsomtne,
og oi totnmet til at spstge lfct det
l tsi have Lov til): Mon dette ag
faa et den gode Hytbes Rost? —
bans, fom ellets lydet saa bettyggende
defligt, saa vedettvægendesltfltgt, san
fotspatende-mitdt til sine Faat. —- Hett
et et Etsempel: ,,Og mine Faat —
ftulde de atæsse paa det totn et ned
ttaadt med edets FoddetI ellet dritte
det, sotn et olutntet med edets Fsd
Let?« lEz.3-4,19).
Vi Vil not folge Mennesset, naat
be gaat helt lige i Ftelsetens Fad
«spot, som f. Ets. Paulus-. Men di
vil have det saadan, at vi tan te den
,,gode Hytde« højt oven ovet alle
andre-, der betet HntbenavneL
Thi naat de, det gaat fotan, blkoet
saa ftote og breite, saa vt hvetten tan
se Jesus oven over ellet til nogen af
Sidetne, —- ja, faa blivet vi bange og
misteentlsotnmr. Fot da tan det bli
ve stæbnesvangett fot dem, det gaat
bagefter. —
Enten det saa sitides om, hvetn det
hat den ,.tene Learch ellet em, hoetn
der itte hat den, saa blfvet bet hele
dog tilsidst sont Gras, det et »neh
ttaadt«, ellet som Band, der et plum
tet »med edets Fsvdet«. —- Det et oi
nu slet itte fotnpjet met-; tIhi det hotet
ogsaa Faakets Natur til at vctte tenlig.
Men da jeg nu en Gang hat faaet
begyndt at tale i Billet-L lad mig
saa faa Lob til at sige een T1ng til.
Faatene hat ogsaa en Undetlig siatp
Evne til at stelne mellem Rost-et.
»Mit-e Faat hotet min Koth siget
den gobe Hhtdr. — Ja, fot det et den,
vt lyttet eftet alle Vesgnh og naat vt
ftte betet den, saa bltvet vi anstan
teltge og bange. —- Men naat vi ho
tet den, saa vatttei Meten og
Totsten i os, og hat oi ligget og boo
net —- ja, saa totntnet vi snatt paa
Benene tgen, og het og det set vi et
stattels »vild.sfatent Faat« komme lis
bentde og vil med verkn, hvot det et
godt at vere. —
Ja —- jeg Wer det not; fot en
Dsd sitzen, da jeg nat ttl Mith
M i Dem-eh da hstte jeg Restenl
faa tydeltg at jeg site tnude bltve fti
pfet at tænte, at det jv vat til mig,
then lod. Kitten var vistnot helt fukd
af Mennesteh tnen det vat alligevel,
sont otn det tngen anden bleo talt til
end til mig. — Da spidsfede »Fu
tet« Sten, —- fvt det tunde det stte
tage Jejl af. — Dei var to »Arbeits«
sttvttate Rle og det var længe siden,
det havde httt den paa den Mache-—
Jeg tasget her en ltlle Anledning til
at fmde de tæte »smaa Hytdet« en
Hiler og Tat fot htne Dage. —- Jeg
sblev saa glatt red, at jeg ttte alene
fund-e hiee den »He-be hth Resi
Eines osqa symb- fe ham tyjt oven
t; og Fette et me to Ding, spm ot
I
(
Fka Dann Cdllegr.
For en Tid siden var alt stille her.
Enshsver var dylbt interesseret i smc
Studier og der-sto: svrhosldt sig saa
rosig som mutigt Nu derimod har
Tingene sorandret fig. Stil-beiden er
til Delg gaaei oed den sidste Til
strømning as nye Elever. Dos bar-er
den Uro forhaabentlig tun en tort
de. Saasnakt alle bliver hjemme,
sotn man siger, vtil det not dlive stille
igen, og alle som een vil tænte paa
Lettierne og paa at saa dem lcett.
Enhver god Student ved og for
staat, hvor tosttdar Tiden er, og at
den sonndne Tid tommer aldrig tili
dage. Heller itte tan den til Unytte
bragte Tid bruges om igen. Mangen
Fa’r og Mo’r, der gennem Livet hat
lckrt at beuge Tiden, sendet uden al
Tdivl med deres Born, hdorhen de end
gaar, en Formaning om at druge Ti
ken oel. For deres Vedtonnnende,
sont tonnner paa Skale« er en saadan
Formaning itte nde as Besen, Zscer
lnzis den underststtes as Bøn der-diene
me i Løntammeret Paa Stolen mo
ter der de unge langt vansteligere og
niere indditlede Opgaver, end der nsoi
aen Sinde møder dem i Hjemmet eller
"paa Arbejdspladsen.··) Derfor er det
intet Undet, at mangen en taber Mo
det og er særdg til at give det hele
op. Jtte alle rasddes for svære Op
aasder, nien tager tmng fat pag
dem. Entelte giver, naar Sanohed
stal siges, det hele en god Dag Ig
tcenxter tun paa Tidsfordsrin Akte:
cndre got sig scerdige til at forlade
Stolen ester et Par Dages Ophold
Hvad er Grundens Muligvis denne.
at de er for dspse til at lære nogei. (
— llnae, hvis Forældre onmuntrerl
dem til Arbejde ligesaavel i Stalens
fom i Hjemmet, vil sittert viere ibl.1ndt
dem, der itte ræddes sor de svære
Opaaver. Og de vil kgsaa bennte
Tiden del og saa et godt Udbytie as
th·:caan·aen.
— Der tom nappe saa man-se til
Vinterterminens Begyrtrelse i Ast-s,
foin der Plejer. Grunden er de-; den«
at Folt oar bagester med Arbejdet i
Matten. Antallet stal senere blire
cpgiveL J de sidste Dage er dir
tonmnen nogle stere
—— Pastor Nasmnssem tidligxste
Prasst for Meniglheden her i B!a r,
var saa god at astægge os et Bei-g
soc-d oort tristelige Studenterniod:.
Bed samme Lejligyhed aflagde har. et
We Vidnesbyrd Han betonede ster
ligt, at det gest-er for os at samle
Stytte i Herren, inedens vi er Mon
drede sra den larmende Bei-den, laa
at vi, naar di for ramme Alvor stal
trEde nd i den, tan staa uden at oc«
— thlandt de skdste bessgende km
ogsaa oaeret Pastor Nielsen sta Ring
sied, Ja. heller itte han git vor Tor
fordi uden at sige et Par Okd til es.
Han mssndede os om itte alene at ar
bejde mod Maalet for vore Studien
wen ogsaa at tænte paa Mai-let for
Noch
« Der udokses nceppe en stseee
Forventning end den as Btrnene,
naar de oenter deres Fomldres Besitz
Mr. Peter thl og Razmus Jnhl
fra Markus, Ja» var her paa Des-g
et Par Dage, lyoorester de fortsatte
Reisen til Pottawattirnie Go. fvr at
overvære Kirteindvietse der. Den
sapstehae to Born paa Stolen f Aar,
en Ssn og en Dotter-. Den sidste
der-iran havde en Sen her i Fior.
Fomrigt hat fleke as deres Born
srekdenteret Stolen her for baade et
og to Aar-. At de rned Interesse
Mutter daade Stolen og de Mænd
som uddannes til Arbesdet i hetrenp
Vingaatd, hat de bevist baade ved Otd
osg Gerninger. Tat for Les-geriet s
—- Efter Forlydende sial den ade«
Kirste i Pottatvattirnie Go. verre megct
Essknub Jndrielsen knaa vist ver-e der-«
.ester; thi de der-til reiste Studente:
lholder godt ud dernede.
—- Nu tates der versentlisg onn Jerse
:ejfet, Juletrce, Jndsvelse as Sange
oft-. De fleste as Studenten-e reisek
dist nd til Inten. P. C. P.
.-——-.—--»
Julekort for Sude-Meut.
Da oi That for sitorst Qlag af
sJilletort til at vt can saa dem folgt
inden Jul, tilldyder vi dem til hald
Poss for SIndagMoler, naae der
Mk i Partt as oder 50 Stytsterx
Bei-ferne eve l, 2, 3, 4 og öc. Mirere
mik10,15,20 »wenn
PIIIIIII Publlski HEFT-u
'"’ « Z « I ·-«st Cek . .
seidenwvmkmst
W JNN BROB RA PP «L CO
LIVE sTOcK cOMMlssl0N. cause. Hogs satt sheep.
Exchange Building, - - — South 0maha.
VI tultsr «ij sksiwr Inn-k. Vi hunle kun psm Kommission
llll
« Kxinthr k·TI«I.N. liestyrer.
ist-has m beku- wn smva Lager
m Uri reine-» »Um-ist ng sho.
W vil got-no visc Dem von ny Gro
ceky-Dekartment. ; : : :
Das-out how-M Prjsskk her-les tot Jls
Faktnpkmlnktvn
Ins-»Gut sehn-V Cnsli stark
Voqnhandel og Smedevoerksted.
Vnk nslkesmnss Landsmand Bis-IN JUN
Rsxylmk manltngest en sm- Ftonsynlng If
FWR Brutus-. sinn- susnxcss til rinnt-»g
Pt «s-r. Has« Dis-Um Lacnunkkogmsn uns-I
IUM Garanti. Hans Saus-IN print- « er n -
li- Entoz-net Ins-d en n Hin-»Hu Lukmnotw
ozf er i allt- Mmsclssk u koste-l til It Ioke slt
II Fuss-( herum-Ende
XVI-.- -m- Lis-! m sei-»ko- tmkl Im- htm
lJ. MUERS
: MEDIclNALlA :
SLAIR - - - NEBR
hast Hallen betsmn medicinste Purpur-ste
Uden stklek Delbrebelie ingeu Oktalinfh
Iohn II. INCle
Stokt Ud vslk as bedsce Gkocekles Ell DI
ksss Muts-te l meet
Pokcellslnssvskek i klkt Vorm-.
Ich-ad Noa- I5. slsik Pius-u 02
Blatt· Nebraska.
TELEFON NR. 20 «
J. l. UNRUH.
Idol-atteinan os »Umsatz«-II
Oulvtoppeh liksjgettkkspst
Lister og Hiltmlrummoc
Bist-, Nost
.cooks ()rocery.
For-iu- K ask-N Kulimialvaror
Ulkjll1clet-l’::-- s.
Fee-l og ssmk H ’,--1inxz.
Hing 311k().-.·-s--s- T- '--s«-— ·jl
O Obs. lsi.AllL. Mit-M
JWMWIE
Treitsc- 03 kulfsyrrctning.
Oplax sl slle shgz Bygninzsmstekislr.
Alls slsss lel Ists-S It «- luktss III Dhss«ls.
hin-Ists« III-Oh
LICI Acon-»ic- sznsks ( h est-ims- kms Lumlpcss
I s
Ihm-. P. Ls ppmooI
---, —-.——.- » -————
pr lmplsment III-let on Sitte St«
Bist-. Hei-· Itss the sollen-iu- sit-od
cn Inn-d Hist must be sold Inn
tin nptt M dsym beeilt-I sinkst-ti
aneks. Indes Inst Tvvine. Acon-suchet
snti Swepgh sum-klo- stscheks « Sveepc
kecl Jst-et l«umps. Aekmowt Wiss Ums
J. E. LuTz
Cravmonumenter.
MARMOIL GIANPL
Blslr J Nebr.
4
I
i
Paul Rasnmsscn IIIngng 4
Zwin- IUIEIUIU Tut-Inko- Pood los !
Eva-. Sonn- isliwd Not-l im Uns-take
os mes Pciulny Umse lot sie-riss.
sslscss III- Oss Mlli sou
tsq . wills Ost-lis.
Ist- Iobes III Dissens hojestc Pest-ek
W Uvety subsc. Ists-. dich-.
DI.
F. R. sTEMNRI
lässt is matt-.
komd- oves Wes spornt-c
Z sm-. · . . »so-. »
D.Chriftenfcn : :
: : Weilt-Motiv
Tobak-let Il- Ised fes-oh haltet ojx w
get Kod onst celleky og canacd Fis
Dsgsss Use-te Print bot-Les for
Amte-, Skiad og Wurer
sit- M U. Ists-. Ich-.
Blatt- Stats Essnk
Getan-»oui- 075,000.00.
Ulauadelig Bestjen-mirs
Villi sie eageiovsendeliek
Jst-me Pape-« mo tagt- tit lav Rein-.
I. U. Inmit, SI» Presche-en
DIE-weh Zier-Prei. 2.c.ctevens, Cafb
IDOT Pl ERCE
tot Pumiture and Rugs
Unten-imst- s soc-Hm
E. c. PlERcE, Einst-, Naht-.
. « -.
IJamlmm öc stumm
Apis-h k « Muse-umbunden
Uhrnmget og («-.1wimcd. I Von o Mnliug
Sinne-»aus mle og Briller.
Optlcsl Wof- Is Apistmlty
Veggk Telekoner. Blatt, Nebr.
DR. c. k. MEADI
DENTIST.
Kooms In Msylo soll-sind
I Muts-»O
Bluir Electric I ight ä- Powchm
Eis-is s-«si- .- s «·- »H- isfssssssis
li. Y.(’.U’- S ihn-k
Isesn ilrsgktgcksn sspknksssns us tin-St olunld
nipkp Iftsjlussttvl Nisu- klu
Astet sy tem. Nunieaute Prl Fosnyclsr.
Thau-lust- inrlltkgksg l »in-enc- rssiek asso
ILP HERR-Z
k«ls-Ii«i—kss klitsch-r ..I««i h» -", Rhskkms
o. g. Y. Rossi-staunen- gmlx «»Ikn»»ss.
ums-h F- FARNUERC
Tsffffsss ssfsffsksssf
Demssoueret Forteming i »Dort-knarrt
»Statut-« og »Entwurf-. frwne mass-I
! Bank med Hemmt nl Zolidim og Stuttg
! -nldhed. Pxifeme billige og benenne. For
! tosmsuqeni enbvek Heime-the absolut rul.
) Inmrbelde udsptes billigt og godh
The-te cl: Jakob-Irg. Klein Uebr.
etsom Te Iuskek Hase euer
Tungedmgsek, Vekhrmnan
. I
ankkScL Hm, Hut lkctx ZU,
Vadiække ellet Tusker, Maler
, « T des jtg at lobe nl billige og
Hast- bestrmte Pxisek tmøs IX
ED. MATTHlESEN,
.l«A1R, :: :: :: :: VII-BR
Tsse Bee- Him- Slorc X ai
lesksAtdellnseu si Mker convers
tlve Nekclssntk co. os chdcaqo" Ul
bydec liebe-ne If sue Forte- eilst
til-meistka enestsaemje Pol-dele.
Von sinnt htt- to state Gras-erer
fokkeminser os M vecsllsmrsmlm
set. Den Avsnre.s0m andre lith
mcmj bot-les Gras-Hornes cis-Irr vi
med vors Kandel-. U nun-zwie- po
set bedste vors Lsnilsstuknd M It
komme os vol-e Dom lijcsmme bo- o
nadek des-es Ophold i them Nye
"Zskssins" Inser Dis-. : : .
0. c. TUOMPSON Eies-.
oaa til ()lk0(jll’s :;
« . ,--«llar(lwar0 store.
Hatt forek vedsto Kvnltted og cis-Els
Ul billig-see Fuge-: llor »ein-rost
til Urkj «e entwei- Vure, disk skssiqes M
summte Pris sum km Minimum-U Wut-C
co. med Tillsssg as Fragt. llssr give·
Fpm Procent Mit-ri-(0«1-.«kr Illenltvsijd
» gyldig i demn- 1s’»I-rk«t,ning. Akt-. for
css - Wiss-: Wortsin- Nicht-Is
c. Il. maygolg,
Borste-Zinses Potogkssonstnlns.
Akt «up t» dato-« pas Rom-»Men
» Umriss-da Bahn-r A rt fcvrstnrrtst At
bvjdo urllorcs i »Um-h Fast-et aller
I III-Any Vmmäfurva diss
) s s - » t
ECcttzens Stute Bank»
» Gorsnttsond IIUJIIL Mm Vanksmsetning.
sengt lau-us paa Land vg Dogme
Anvtgmngek pas IZeuge for Jud og Udland
scrlges til Tagen- vtuigne Kurs
Z. h. Mai-niesen, M. M erwies-h
Instruk. Nur W ists-end
D. Z. Vormund Aether
Altw toneangwende I
Wielforrctniug
Filget asjt ethvm FremstndL Absolut
Gatanti for hat emsie Seel Mel. »in-u e
ZEL Visi- thb — billig-« Pris.
ACME MILI lNG CO
Mut-Its of EIN-Heut k Innr
Blair Sie-thing Zo.
I conunswcnclc l
l K Mode o- Prlusu Ä·
IA.cASTETTER.
Muonetnsax Zwi- Neb«
Pausen aabncdts i Nun W- s nnd
m Kapital If Its-Ci, og t Ja
mmsstast voke Amm- en tm s Wilg
lwn Bot Feuermin » oui W
m vors n as Mut-using winkte
zuntstnbc. Rom ind c-g qpx Eos-much nnd
os. Enhvek Omicknnsig, itoc tun lies, »
oz oelknmmeth
has-»
kval m Hi
;"' -».« f
«.1. ., I
ji«-»
PrisZLLZ
pr. sxek
lZOiIJJHhM
P. Z.
Anstatt