Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 15, 1905, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tilbagegivor synotf
ZRlLLBll UNOIDVBNDIGIL
«W·« es vielumärllg Ordners-lex ele- hel
dmäer slle Gie« oz kinnsyseiommc »den
Oper-this elle Medicina-.
Des ek irr-en Nødvevdixhcel sm- nt stehen«
sonder-e eile-« bist-ge Mediciaer km de flestc
Gleosystlomkac tm et nyt Syst-m sm- Be
htmdllagen afdlssc ek antun-ist« hvorvecl alle
snuktefulcls os bat-bu
klskt Methode-I- ek If
lsqte. los-en til-Mo el
« Ier lzksperlmentcrins.
- m- Hunslrcclrr et blevne
hell)rede(1e knk owns-e
Muc. Stier »Hu-sei im
m-m-"ok zustimmen-FA
s · klomm- vesrl rlenne steife
Opdaxelse nam- fremmgende Ujeulrkxer hat
shct op.
Panos- c. Drum-eh Pest-It vcsl Reform-d
churclh III-Use »n. cum-» shksvek:-—’·Kisl
til lmk Aktion b« ulpet mlg og stinkt mit syn
bestre, meer- bak Zorn klqu om belt It ka
mst synt llsmzs verl fnrumt Drum-M
Paul-r W C. Gooclwlm Moler Kans
skkiven « Mln oprsjktlge Monan nm Acri-m
ek. at den er en asde micrkutikste Optik-deiner
Ivur TM Den teuren-de mlnc Oer ng mln
III-tm ful- Asnth »
Mk· A. 0 f· Pennlnikton eclel Agent
Matual Zeaeflt 1chlna·Co., ans-is City-.
dir-» steife-: «'ll-k bku t Acrina i flere Ank
o- sum meet Gliede rundes-i e set Dom scat- sm
Oe-. on- og Ilslsosdek lielbkecleclc mln
oder kot- Stser. "
blaue-redet If Indes Akte-est Um sen-Ie
pss Amsterdant «Aetlaa" er utlclqltliemle
e- sjemmehebaaellins ers snvemles If Pl
ticnten selv og sent-les ec- an Preis-e poktoktlt
llvls Ue vll senkte Des-es sva as Ast-esse til
New York seid London Werts-le Association.
ldept 258 V. 920 Wålnut St» Kutsan
City Mo. , vIl De mocktaW oldeles frit en
var-theils Zot. Professor Ilsons Trestlse
on Dis-sie
Jänderiu lland
Gramsby. — Eftermcele. (Jl.
:slv.) Under almindelig Deltagszlse
jordlfcestedes Lordag den Il. Nov.
Veteran fra Treaarskrkgen Slrceddeu
kksefter Frans Frandlfen as Bester Lin
ret.
Den gamle Frang Slrcedder, so.n
tun i daglig Tale kaldtes. var fødl
( Sncgbenl paa Zunde den 24.
April 1818 og opnaaede altsaa den
Mje Alder af ZU Aar. Stromver
haandværlet lærte han i Blans, og
cftkr at have lært som Soldat i Sleg
mg i 2z Aar, bosntte han sig i Bester
Lindet, hvor han hat vætel Streb
cser i 65 Aar. (
Da Ferigen udsbwd, bleo han lalol
under Forten, eller retlere sagt hun
Davde ingen Ro paa sig. og fil der
Exr en Mond sra Gram, chøller
«Lr.«ielandt, til at tote siq til Kolding,
book hnn meldte sig ved lsxræ Bamäl
lon og ljente alle tre Krigjaar noger
rf Tden sum Lalszer lJJJ Lojtnth
Brunn. Mange var de Oplevelser.
fonr den gamle Mond kund-e fertcellc
sra Krigens Tib, som ban flap gcdt
:.1ennem. Engang sit han et Esabel
trug over det ene Øje, fom ille havde
Were Folger, en anden Gang, mens
lmn var i ffxrd med al ,, fore« sin
wjlnant med Strivepapir s-— .«il
Ver-m for Fluglerne, lvm en fjendllig
Nranat og bortrev bans ene Erstang
bekl.
Don var en Mand, der omfaltcde,
Tit gamle Fabreland med megen sites
'ig«hed. Næssen til det sidsle var bar-!
rast og i Beffddelfe as klare Acmde
wack; han runde ret leve op, naar han
fortalle Historier fra Krigens Tib.
Eine sidsse Dage heulevede den gamle
Mond hos sin Son, Slrædder Mi«
let-sen Frandsen paa Frisirnark.
Temder. —-— Den d a n-s le Ends
tje n esle. Efter bvad »Tondernsche
Zekkung« meddelek, hat Konststotiet i
Kiel tm bestean at der i Fremtiden
tun sial afholdes danst Gndstjenefle i
Tonder een Gang om Mannedcm oq
den stal sinde Sted samttdig med
Shdsljenesten i Emmerstr. Desuden
stal der være dansi Gusdstjeneste førsie
Juledag, fprste Paasiedag og førfte
Binsedaxz — Den ydre Anlednlng her
nl er smn bekendt Paskor Dissens Ded,
sei-ver ,,Vesksies«vi·as Tidende«.
Gewerle J Kristuslirken
flcrl nasslkomsmende Sonst-ag, sitiver
«Mbdersmaalel« den 15. Nov. for-e
tages en for Frimenigheden i Nord-·
Icsvlg bewdnsngsfuld Handl-ing, idet
Den qamte, vermut- Læqeaustalt
N. ROSENBERG 00.,
Oh c P FRIESE Msdscsl sit-L
er den encstc staudinavjslr Lasgiansmlt i Amerika
Inm gjvr Brimndling of kronifkc og private
Sygdonnnc til smsciclt Fug og lkrovvcxlisr mcd
notice og danfke Pmikntrr paa dech egct Zpkog.
Private og ncrvoic Sygdomme
sinnasiuqxtie af llIquoIIIö-1ll)(sindiglchcr, ullatlltlige Bauer med alle deus
»-.s-.---Hks«1i9e »Hiqu saasum Stoppelfe, Tab af Livøtraft, uftjtket ti!
zurrctcinm, Nun-c- on Vlærcfngbommc, ivnq Ryg o. I. v, behaudus
s-k!s.-z11, mitfurggsuldh billigt og i dybcste Tuns-heb med sitre og paalidcligc
" »Nun-, speciclt prepakckkt for hvcr Patient. Mediciner sench over-alt
« Ungdommcus Raadgivety
Ums H Ithtii-1"l«-«s«st WJ M »zw- r, ownan Livels hemme
llshever. Asqiefkabch mai-ge Un o Ttmdomme oq
vuki Futen o. I. v , oq kam m es as entwu- uns
III-II »Ide- ckit i set-states kmflaq ill cum-eh
im pas et Namen eller I Am- itmm un Uhr-sie M
N. ROSSNSERG co» 80 Desrbokn st» D 9 , cchASc, lLL
Hi. Thatoe cPetecsm smn Sandagen
den 15. Ottdlber vaslgtes til Præst sor
,,Kirte·ligt Sanrfund for Hast-etle
Og Omegn« med 84 mob 20 Stem
mer, ved Gudstjenesten Klostten 2
om Gftermiddagen vil bltve præstes
viet. Frimenighedspræsterne Pont
sen as Bot-land, Lycte as Rødding Ja
Jørgensen af Sterbaett vil i Dagens
Llnledning væte med ved Gsudstjenæ
sten og foretage Prcestevielsem
Flensborg. — Der ble«v in tetJ
Bryllup denne Gang. Esters
hvad der meddeles fra Flensborg tir
et Blad i Rensbora, blev forleden et
Brylluip forhindret paa utsavvanlig
Mande. Bryllutpsdagen var kommen,
Bruben stod feststgt smyktet, og Gar
sterne var sam·le«de. Brudgommen, der
lxiavde Sysselsættelse udenbys, lod;
sig veriran iklle se. Man ventede og’
rentede, og der assenvtes Telegtam meds
Forespørgsel cym Grunden til hang;
Udebltven, men Brudaonrmen sendtej
intet Svar. Han maa antages at have!
betcenlt sig i swste ØjebliL
Gram. — Vinteren. Den for-U
ste Sue. Efter flere Dages toldt Vejr
as Nord-Ist nie-d Regnbyger as og til
Hhavde det Natten tiC Onsdag den 15.
Nov. srosset tenrnrelig streckt. J Mos
gensstunden kam en god Snebyge,
saa Jotden blev klæsdt i bvidt og att
sit et vintetligt Uvseendr. Solens
Var-me sit dog osp paa Degen Bugt
med Samt Neste Akten sog det tem
melig godt igen og efter alt at dømme
teanede det til mere Sne. s
--- En dyr Llltun’t)f111d.(erl
Mund her fra Egnen, sorn forledrn;
rar pasa Bespg her i Byen, besagte;
dlandt andet ogsaa Byens samtligel
Gcestgivergaarde. Han tom bersor til»
sidlst i lsøftet Stettin-ing. Ved en uheli
dtg Man-me med Munden tom bed
tonrmenbe til at spytte alle sine sor
lcrne Tander ad. En Zlagtechitnd,
ssom lige var nærvcerende, sprang ti!
oa slugte hele Tandsættet til en Vceroi
as 80 Max-t.
Vamdrnsp. --— F r u a t b a the d.
En Ko, tilhsøtende en Mund i Ba
strup, bar baade i Fior oa i Aar stam
tet sin Eier 2 Kalbe, beage Gange
store· levedygtiae Kava
sbøjvccrdighed i 190-"-.
Da en Provst itle her paa Egnen
for tort IV siden visiterede i et
Sogn, glemte han en Taste, som en
Dame var saa venlia at bringe hart
med de Ord: »Provsten glemte vist
sm T«asle.« —-- Denne ulastelige Hen
vendelse bragte imidlertid den hof
trwærdiqe Mond til berigtigende at
sige: »Der-es Høsæwærdigbed glemte
vis« s— Damen trat sig siyndssomft
tillbaae. —-— Hat-de det Værct i 1805k
Ris. Tysk Konfirmativm
Ester hvasd aabenraarste Fortystnngk
blade «1neddeler, hat man i Aar bragt
det saa vidt, at 84 as 35 Born hat
,,forlangt« Konfirktrationsundervis
ningen paa Inst.
Als. Fem Lam i eet Aar.
ts. 3.) Gaardejet H. Jepsen blev
Torsdaa Morgen, da ban tom ud paa
Matten, overtastet ved at se, at hans
Faun som i April havde faaet 3 store
Lam, havde bragt 2 ralste Lam til
Ver-den. Trvlvg Sne og Frost be
sath be ntjssdte Lasm sig fuldstckndig
vel.
sAwbenraa. A sa r s In - d e. Forenin-(
gen ,,Al’derstrps « holdt Mandag Asq
ten den 13. Nov. Aarssmpde paa »Ko-«
slscdseunvc Regnstatbsssrerem Rentier.
Tlhaning, sorelasgde Aarsregnstabet,
ter gov«le1rdtes. Foreningens Fortune
er for Wittet 47,688 Mk. 12 Nah
Hvert Heil-traun 1. December og J.
Juni, uddeler Formingen 18 Legater
kann-kön
1)et Hundes-te meist velsmsgende og
näkende()lsomlsves. Gatnntereutent
Malta-: llumle Anbefsletaitusindet
nl Nikel-. Präster o- Foretainknlolk
Dest eveste Maltöl som ilcke er ben
siksmlr. 1 over 15 Aar forsenclt til alle
stol» in Landes« ok i slle Tlliiiltlel
cis-et des-I buhle- sattsfsctlon solid
Ase-met (jtl·«ke-s.
schl-! clTY IIII. c0. usi- tin-. Il
60 YSAKs’ ’
EXPEKENCS
PATINTs
l
»
t
Tand- Magus
Destoois
costs-muss äc
Anvnns small-II n skelrh uml cis-sus« tl»n msy
qui-Ins missen-im mir um«-m- freik- w sum-si- un
lnvonllim Is womile putmtknbls. ( ums-umwa
tlunsslrlmlymmmlmnluL UAIUIO K on Pan-Ists
sent inso. Olilost urenry tot secuk nsk smwmsk
kamm- tsltcn l muah Mucm « (J.» rot-alv
tpectml Mklcek II- h-)uk· charac. lu Um l
i
·
t
Scientifie IImerican.
A han«-»mon ltlmstthcl Its-AND Las-est alk
rnlmlun us msy splonuilc Journal. 'l (- mis. IS s
yzgak fmus als-»Um fl. so d ts- sll notgeloslcm
Wllll K co. ssssmsws llew losl(
ists-not- 0kseo. 625 If St« Wohin-leih l).c
Excursion Rates for the
Holjdays,
Yiis llns N()rlll-""t-.sltert Lille-. schwur
Hlms titkosls will tu- mlcl M risilmwlt
rmw Dem-Hmer ZE. Jll. Bl. BI-, TM Ill. Ums-»
itutl Junuslry l, IMM. gut-d returning
III-til innl its(-lu(linj.k January l. Wuti. t»
l-0ic ts un tlne N»1«il1-W·-slksrn Lins-. in
(-lu(lesl·k (’. »t. l’. M. N U ll’)s.. t» sit-lutes
»u tlns ltssiun Pupille It. Ic. Hst »t· sinkt
includingWut-unt- iuul Dem-up polnts
un tt -- .l. "l’. G S l«’. Il. R» Ilisnver R
liin til-amtli- ll. li« zinsl l’t)lm«i«l-- Stil-Ils
e-rn, Denn-r tu "l’rjnj(l;ul. im·lnslvi-. mal
(’»l»t·i»l» uml Smnlissssn Ist-i11t.s,()csin-1(st.
t-- (’lsi(snn·s,. ji«-lu-«v0. ulw t» Imlnts un
l). s. S. G A. lt’)·.. qul Mino-rat tun-zi
ll lc. Antl) is- agents ("liicn;x» A«
North-Westens lt’»v.
Special HolidayExcursionRates
for students and Teachers,
Vja Ilns North-Nestern Links-. Exan
siun tuskssts will l)·- sutll nt luw rate-s Un
Ismstsntutinn of jin-par (··-rtill(-;its-s is
sIsHl tiy Ilse- Hlsnsicltunnl ins 1t-ntiun.
l«’·)r lull part Ist-links slcsn)(l«1·s.-«l"s«lles.
lnnilsi est«-» apply t-) agents ·’lii(-n;x» A
N»l"ll«-Wrslteri li«)'.
a ZU Alt-, i alt täti« Mi» til tmngeni
rsc gnmlc Folt af Bornerstanden Te«
nfgaaende BettI)relse5medlesnnner, th
linere tltnadmand J. St tolzenburg »g
Ltlnsent P Mira nnd, snaoet som de af
qn..e11de Revis orer, støtunand Haus«
Nie-J on SparetaissetgHier-er P. Lange-,
nettvnlz1te5.
End for Tønden - Hjmfkgt
(T. ZJ Landmaka P. on knan FA
-1:ile i Niltirte er i den fssncre Tit
Neben ftcrrtt lljcmspnt For et Puc«
Wt nncder siben bade Fahnen, of-.
tsjendomsmen bleo dreer nf hans 73
Immer, fom nu i Gftemarct maatte
ind til Soldat For et Var Ida-Je
siken blev en Datter tørt hjem fra en
Ptads i tksmmelssbølf fordi hun var
tleven ftærtt forbrænbt as Flammen
ne fra et Zpiritugnppnrat, der var
tommet i Brand. Nu forleden døde
Llltodcren efter et fvckrt Engeleje.
Bomben-p. Vejrligei og Land
"bruget. Frost-en, fom i de fidssle
Nættet, sitives der den 18. Nov» hat
toget godt fut, et langtfra lærlso"1n«n1en
Ihr-s Landsmcendene. TM dels er man
ge ikle farbige med Roerne, foedi det
fludfulde Efteraaksvejr, de stsærkt ov
"blødte Jorder og nu de korte Dage i
høj Grad er Slkyld i, at Arbejdet er
trullet i Langsdskag. Sau viel Han
’delsroerne (·Su"kler og Eikorie) soin
Foderroetne vil tage Stude, hvis Bei
tei Elle fnari staat om i TI. Og som
cn Folg-e af bei sene Roeavbefde, er
heller ilke Pløjningen paa langt non
endt, san Landmcendene haaber hel
lete paa Regn og Ruft end Frost,
mange hat Pløjearbejde for hele Maa
neden endnu. Som en tetmnelig siem
Kalamitei, der ogsaa er en Følge ai
ten fene Asarstid, kan nwvnes, at del
et over-ordentng spart at faa Rome
«bef"dere, selv osm Akbejdet betales i
dyre Domme.
Ilerda-L — De gaae til en
enden Krebs. Dei et for Tildm
umuligt at alflholde Kogeslvle her un
Ider Vejledning of en Dame fra Es
bjærg. Der stal alletede være ind
fendt Bdsværing iil Regeringspræsi
’renten. Jmidletiid set man nu det
Zærfym at de D«amer, der itke msaatts
lag-e Del i det farlkge Kogeluesus, fra
Tid kil anden rejser fra Silerrbæl Syd
paa, ud af A«cnisforsiander Peiers’
Distkili til Dnsirusp i Tondee Amt,
lenkt Ksogeswlen er tillndt under sam
me Lceterinde.
Flenslborg. —- F r a T u g t h u s
til Autosmsaikafä (Fl. A-v.) J
den len·dte Bygning paa Nørregade,
der før hat været Tugwus, senere
Preuösisst Kasserne og nu Wer Votu
lei ,,Nor«vkschet hdf«, vil der meb bei
fis-risse blähe awbnet en Automattafhi
qulegaoZen
Fortegneltfe over Boger, passensoe
for Jsuslexpawy til Salgs i Danish
Luth. Publ. Houfe, Blatt, Nebr.
Erindingek fra m·itLiv.
Fra Pastor Wilh. Becks esgen
.Haand tort før hans M. Godt
into-banden ........... 1.0()
Min Konfirmandfor
tieredelsQ Frugten as 45
Aors Arbejde mesd Konfirman
der. Bogen er 216 Silber; sint
ino-b. til .......... 1.00
Pan Lisvets Vei. Proz-Gi
kener over den nye Telftrækte.
972 Silber. Solin in"dlb. . . .2.80
Bibsler i forsiellige Udsgaver
baade paa Dunst og Engelsi
og i mange forsiiwge Bind.
Prisserne oarierer fta . 1.00 til 5.()0
En ny elegant danst Bibel,
insdb. i Beslgien paa aniu Pa
pir og med rusnde Hjørner.
sint Guldsnit og ekstrsa fint
bøjeligt LEOdetlbin"d. Pris . .3.20
Engelske Mblet, meget Mag-·
fulde, hat-es tscl 1.00, 1.50 og 2.00
Vornenes Juleb·og, lib
ligere Aargang, net-to i Par
tien Nedsat fra 15c til . . . .05
Udvisdet Konfirmationg
u nd e rv i s nin g efter evgl.
luthersk Kirllelcerr. Aif N. G.
BlcedeL chsai. J Omsiag1 60
Intdbunden ........... 2.60
Pilegrimmens Van
dring fra denne Verden til
den ti«llv-msmende. Af John
Bunvan, med Forfatterens
Levnetslbestrivelse. 826 og 114
Sider. Janunden ....... 70
Dagligt Brod. dealgte
Zprog af Guds Ord med et
Salmevers til hver Dag i
Aaret. Smult indbunden.
Passende som Prcemle fior
Born i Sønldagsskvlen Pris .35
Danmarks Melodibog.
Solgt i mange Tusinde Els
emsplarer. lfte Del. 300 danste
Sange for Piano med under
lugt Tolst. J Omslag . . .1.00
Do. Neu Del ......... 1.00«
Do. Zdie Del ......... 1.00
Den lilke Sofugl Ind
bunden .......... «.40
Den unges Piges hel
l i g e T i m e r. Betragtninger
ved Ksonfirmatiionen sog ud over
Livets Baue. 158 S-ider. J
Slhirtingslbind ......... .40
Tre Juleaftener. 239 S.
J Omslag ........... 60
Smarkt indlbunden ...... 90
Draaber fra Livets Flor-·
sEn lille Skakkiste, med et Bi
belssprog og et Vers til hvet
Dag i AareL En passende
Bog som Præsmie til Børn i
Swdagssskolm Jndbsunden .
L ys og fkø n. Af Post-or Ge
org EVerarIL En Bsog for unge
KJndeL 174 Sitzen J OmsL
Jådbunden ...........
Stcerk og fri. Af Past. Ge
vrg Gverard. En Bog for unge
Mænd.184 Sider. J Oknss. ..
.50
Jndlbunden ..........
Adventklvkker. As Ernst
Evens. 6 kristei. Fortællinger.
118 Sider. J Omslag . .
Jndbunden ..........
Hiermit-. Asf Ernst Evers. 5
'kri«stel· Fortcellinger. 117 Si
dkr. Jndbunkcn .......
llnder Grancr og Pal
lmer« Af Ernst Ebers-. Kri
Lstelige Fortællinger. 161 Si
der. Smwkt indbunden . . . .
Fortwllinger for Son
dagsHolem Samlede a·f
J. V. Med Forord af Bill-.
Beck. Ny Udgave 1902. 225
swre Sider. J Omflag . .
Fra Skovvej-en. SDlitse af
V. L. J Omflag .......
.40
.30
.50
30
.20
.40
.40
.60
.80
Jndsbunden ........... 1.20
.50
Jndsbunden . « .......... 1.00
J Stille og Storm. As
N. J. Frikå Tre nye Forml
linger. 175 Sider. Jndbun
den i Shirtingsbind .....
TPrædiötener paa Kitte
’ aaretsSøn-ogHell-ig
dage. Af R. Frimodt. Jud
Bundesn i solidt Vælsibind . .
En Julegave fra Ame
rika. Af N. P. Gradengaard.
ngebisge Bettagtwinget. J
.60«
2.20
Ptagswind....-.....1.00
Heilige Betragtningek.
Af J«1)’k;an Gerhatd. 213 Si- -
der. Jud-blinken ........ .50
Nutidsmartyrer. Af A.
C.L. Gr«ot)e-Rasmusfen. Jud- ;
banden. Nedsat Pris . . . . .90
Studien-» As J. M. "
Hanssetu En Samling af 80
Slriftfprog med passende
Ssalmevers ............ 25;
Vejblomster. Af J. M. !
Haufen. Niogle Rejseminder. (
448 S’ider. J Omslag . . . .50
J Papsbind ............ 75
J fmult Slkyirtingsbind . . .1.00
Fader vor. Af John Han
sen. Kristelige Smaastylker og l
Salmen Elegant indsbunden .80
Til Gud. Af Jochn Hausen.
Inhab, Mai-, frema"d, hiern
ad. Ord til Overvejelife vg
Opbyggelse 151 Sider. Ele
gant indbunden ........ .90
Mod Strømmen og !
Sv a r. Als J. C. Heuch, Bi
slvp i Nsorgc Jndlbunden i eet
Bind. Nedisat til ....... 1.50
Din Bruders Blod. Af
M. v. O. Paa Daan ved N.
P. Mai-few J Omflag . . . .20
Jndskyunden ............ .40
Lars. Wf V. L. Fortcelling.
J Omslag ............ .50
Jndibunden ........... .80
P r æs te n. As B. L. Fortcel- l
ling. J Omslag ........ .40l
"Jnvbunden ........... .60
R u th. Als J. Jhlen«feld. Paa l
Dunst ved N. P. Madssm 415
»Sider. J Omslag ....... .80(
Jud-banden ........... 1.20
S·lit«ser fra Kohlen
havn. V. L. 171 Sider. J
Omslag ............. .60l
Jndbsunden ........... 1.00 ·
Teddys Knop. Amy le«
.Feume· En Historie om en
rast Dreng. Overfat fta
IEngelsk asf H. J. F. C. Mat
thiesen. Jndbimden ...... .40
Hvad Maanen f«ortal
te. En Julegave fra —n. 52
Sider. En fin lille Julegave
Tor Bøm i Søsndagsslolm J
Qmslag ........... .20
Tier BIEllede. Digi af A.
Manch. Pris godt indsbunden .25
J u l. Skizzer og Digte for Jule
t«iden. J smuit Omslag tun . . .10
J u le n s B o g. Fortcellinger
som Jesu Fødsel, med 54 sine
Billeden Et Pr«ag»t·vær«t. J
sint Osmslag ......... .25
Julestjernen,1905. Et
elegant ’illu«streret Julehefte,
redigeret crf N. P. Madsen vg
H. J. F. C. Matthiefen. J
smutt «O«mslag. Vris . . . . .50
Luthers triftelige Be
tragtnsinger til kyver Dag i Aa
ret Udvalgte Siedet af hans
ifamlesde Sskckften OOersat af
Past. P.H. M«øller. 437 Sider
»Jndb. i Shier ........ 1.00
Do. i Vælrstbind ......... 1.20
Do. i Shirtingslx med Guld
ifnit ............. 1.50
Den trvfaste Forjæt
ter. As Paftsor J. R. Mac
duss. Betragtninget til hver
Dag i Maaneden. andbunden .35
Husandagtsbsog. Asi N. P.
Mai-sen. 2 Sider Lcesning
over Udvalgie Strifter til hver
Dag i Aatet. J Shirtings
bind ............ 1.60
Jud-banden i godt Vcelfkbind 1.80
Do. med Guldsnit ...... 2.20
Ole. En interessant Livsstil
dring, fortalt «nieget livligt.
Bogen er allerede folgt i man
ge Tsusinder Elsemsplarer. 41 ;
sSider. J Omflag. Nebsat
til halv Pris ......... .10
Sol o P g a n g. En Fortcelling.
245 Sitzen J Osmslag . . . . .60
Smukt indbunden ....... 1.00
Bejen til Frev. 104
Stdn-. J Omslsag ........ 25
J- godt Shirtingskbind ..... .40
Martyrerne i den lu
therske clitte. J presfet
Shirtingsbind ....... .40
Martyren i St. An
dreio s. Ei Billede fra den
ssvtste Kirte i det 16. Aar
Ihundrede. 93 Sider. Ny Ub
gave paa vort Forum-J Om
slag ............. .20
Jndbunden ........... .40
Straa sog Guld. Fette-Il
linger as Gevhardi. 59 Stint
JspmttOmstag»»»« .15
.100 Fiordtælkinger. M
H. J. F. C. Matheisem Ast
Brug ved Bøtnegudstjenester
og de unges Moder. Ind
bunden ........... .70
Fire Hund«-de Foktcek
Iinger for Skalen og
Hjemmet. Af E. Mau.
592 Sider. Jud-banden . . .1.50
Vlandt Mormoner Mr5.
Paddoct Med en EIfterstrcft
asf Prof. Frismsodt Møller og
Pastor Bild Beck. 248 Si
der. J Omslag . . . · . · .60
anstmnden ........... .90
Samtaler over den bi
sbelske Historie. Jn"d·b.2.80
S o ls a n g e. Aif Chr. Richard
Hundrede bibelste Digte, Kvad
vg aandelige Sange. Samlede
-og udgivfne as Pastvr J. M.
than-sen. Jndbunden i Schir
tingssbind ........... .80
Do. i sinere B’ind og med
Gufdsnit ............ 1.00
Se paa Jesus. Tawker
sog Suk ved Nusadeskolem
Dsagkige SmaastyIkken Simuki
indbunden ............ .25
Tsil de unge l. Læsningens
Vctydning i et rkrfftent Ung
domslistx J meget smsuIt Om
siag ............. 15
Hvorledes findesGuds
Villie. Ei bibelst Studie.
57 Siden J Omsiag . . . .15
Til de unge Il. Pensio
-bet3 Stilling i et krist«l"igt
Ungdomsslitx J Omslag . . . .15
Til de unge III. Troens
Bctydning for dien, der vil from
i Verden. 282 Sider. J Om
sfkag ............. 60
Txil de unge IV. Omvender
eder, thi Hismmeriges Rige
er kvmmet nær. J Omslsag .10
Kristus og de Stude
rcnde. Pris ......... -15
Fortcellinger fsor Born.
As H. Steffenssen og H.
Us1sing. Jndskwnden ..... .40
Seks Fortcellinger for
Børn. Jn«dsbund-c1 ...... .40
Fire Fortasllinge for
Børn. Jndlbunden ..... .40
H yrden og Lammei. En
lille Bog for Born. As C.S.
Skounberg. 48 Sider. Trykt
med latinske Typer. J Om
slag ............. 10
Adlede Sjcele. As Hesba
«Strett«.on. Tre Fortællinger.
Med Forord crf Dr. F
’Deliz!sch. 138 S·ider. Papkbind .50
Jes«sicas sfsørste Ben.
Asf Hessba Stretton. Passende
for Gave tkl Børn i Søndagd
·skoler. Jndbunqden ...... .40
Tiggerdrengen. En For
tælling. J Omslag ....... .20
Til K·onfir«mandesin. Ei
TOtd med ud i L’ivet. Udgivet ckf
«af C. B-» cher. 96 Sitzen
J Omsslag .......... .10
sSmqut indbunden ....... .30
Tro indtil Døden. Nogle
Vla'de frsa Re·formationMifw
rien i Spanien. J Omsiag
(ned«f8ai Pt«is) .......... .10
T ræsk af L·ivet. Krfiftelige
Fottæwinger for Born og
unge. Et særlig godt U’d’valg.
Ved Mads Lind og H.L. Lar
sen. 640 Si"der. Jndbunden 1.80
Ungdommens SEN
liste. Bibelfprog og Sohne
«vers til hver Dag i Aaret.
Samlei a«f en Ven wf de unge.
Smukt indbunden ...... .30
Do. Smukt indib. og gen
nemtrwkilen med hbide Blade
til Nedtegnekse af m«in«devær
dige Begbdenbeder paa de for
skellige Dage i kyele AareL · . . .50
Kampen mellem Tro og
Vsantro. 112 Sider. Jndkb. .85
Ved Afgrundens Rand.
Fortcemng for Ungdsomsmew
89 store Sider. Smsxrkt indb. .50
;Vejen, San"d«ftcden og
L iVeL En Aargang Barbi
lener a-f dansie Prckstrn 484
Gibt-L Jndslmnden ...... 1.80
Lolomotivspreren. Af
A. Vollmar. En Fortcellim.
47 Skden J Osmsiag . . . . .06
J B.1ølger n e. As A. Voll-man
En Forfælling. 77 Sidet J
Omsslag ........... . .10
B e n H u r. Wf Letv Wallace
En østerlanbst Fortælling fra
Mski Tib. 708 IS'-they J
Shiriingsbind«».»»M