Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 29, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Livcts Hkuunclighcder
Manch æruwc Sygdommc.PROJka
ick k·»!1k1.3«" « —I1"
s ..- ..s ..
ms !«» . « —. k
l;
:..1. « » x
T-»::
» :1.
ins
Maus omt m ". k» ."
tcr , 1
lltlm Msknd . « ,
lu· » ·
Blodiotmnnnm r»
Mk , i
. »t.
klärt-ver Lss «..:I«r r« H;
bsä JOS. ""I.Is1·EI-e z-. cd
40 Dcarboru St» N. BG. Chicagcy Ju» U. S. A.
«F01·Lowkhe FLAoss
HOME VIslTORS EXCURSXON
« HAVE NOYEMBER fJoch
t« many Imints in llli11«i.—. l11«1i:111:i.(,)hj».Kssntu(«k)·.XX·«-—
»Hiij Pc-111H)-1x·;mi:1. X«-w Yurk Ein-l XYe-.-t Virginia :1t
GREATLY REDUCED RATES.
This U·.X15.Xsllhits sssljsl r-s;1(l lik»1, ri-(«k stillst-h unss III-w
quilmnsnL ke-««linjug Umir- i«:1r.— St-«X.’1—l««k«I-.s.
chr r:ttk-ss.m«p5-.;n1il ull infurmnliuu Full nt XX":I!-;1—lt("it)
(«"t«:(-e-· lMIl Furnitm Str» Hr ;»1(lris.-—
UÄMZY E. )l()()lchs. H. .X. l’. H«
XX";-ki:1.s-·11R.lx’.. Uns-ihm Nislm
E Mc mosr For-«- AFI «- «;·-’M
Es sinc- ko sm- ««. Ums-MU« Tr« »wes- »Ja-L
Von-S can-wen N.J· es act-m sT.. usw rost
Ecelges i Danish Publishing Dense, Blair, Nebr
HMMMMMMM M MMMMW -«
ts
Nansen - den
,
f
—- iNDEnoLOENDE TI
Nanscns I«(«vn-s1.—k»-- El
Sktjuslsc. Xnnscn ji«-i F
Ski nverr Gr·)111;»n1. K
. «Fram"snarukunsligc E
· « Rt«js(«.ch kir)·t-gÄ-—tttzp I
Ekspisdjtjnnuk THI
gcre Puliirfuhkningkr
)i W
l sie-mie- tfhrmnljsks its-;- tm
rkttes ikke Meist-. hvmi TH
.- Publikum M vjdes «1« Inn H
Jskmcpn »k- ;««..x«i km lust- f111(1l-ragt, nie-n vj gaxtr ljllsxigss i «1".- OF
Jus-. saa ji«-w .—.« il -«·-:-i«« rxs-l(:1-:e«r, og gjvtkr1-:I.sg«rn. -.«·»I-i« äf·
l"m1erren.jng »z; H- . «.-««.-ii »-.1 urktjsk Forskerfærsk at 1:««-k·«.- HEFT
med Samäljetl er eu Vesrnicbskl IF
i · As
Encyklopædsa for Polarfoksknsng. g
h- .
Bogen jndeholclpk Msjder Ins-l mier end 100 ggmskksss H- z
N
ngkwxsgksgh er trykt nle tyilpligez Zahne «l"y1--«rpkii4 inkwt s.!-t
Pay-in sundt sog sie-Sand indhuuiien ug kostet- blot 82«00«
Hsjcste Rabat eilst-as Agentcr og Forhandlere.
Danish Luth.Pub1. Hauses-, Blair, Nebr.
Z« IMMMMMMW MMMMMMW
EZÆJGDYG
IUEBZIMMENZ VANIJRIN
AF JOHN SUNYAN.
JEy chsspss I km mesi omhyggelige og trog-stumme ch:5.r-»;s"e.
Tenne oekvensstwcssske Eos-L Ioredt over hele Jotdkloden ihundrede imst- :«zze Epcog let
--:::)e«'5 i erhoert Hiern. 388 Oktaostder1imagfuldthd.
Pkis 70 Eents.
Pragtudxzave af En Ptlegrtms Vandrtng
medmrklarenve Llnmæx kmngek of Mo IiobektMagiure T. T samt Anfangs-ins Pin
nedgbefkrjjelsr. Meb lkm Qunmanonek,. Org: rede- »F III-now cg anbre. 538 Ist-in
Midbunven I :E«1.11nggbnw 72 50 J hol Mnmffo km Huldan OZ 50
DAds ISH LUT Il. PLBL HOUSE BLAlR NBBR
j umke- Tid De tm ver-te tok »D-qskcke-«.
Danish Luth. Publ. Hause-, Blatt-. Nebr.
ps
I
WfileMI. .....»....., Wstdstslsttok HDsnskoketW «
’T»s en......................-.......................okhsaukvimmtok : «
» »
I.
E
t.a scssO.COOOOOIOIOIIOIIIOIIOOCOOOOOOOCOOIIOOIOIIIssssfss
unssOOOOOOOOOO vio- Missisosssssstsssisssssso E
H
l WOOIIIOOIIOOIOIOOOOAOIIU MIOCIOQIUOICOOOOIDOOIOO Ex:
j«':. H. UUWWMMIXMDILUZW E
" - Ækwhswtkmku g.
Mwmsxmopukuumuems »Was-We f
« ,-·- "j·- -"- - They-« Hi If- UTIKL
--J. --J :- III
I,I s, I
Bez- ;-j. t-)l»(-«s(-J"·
If
I J
— Yanmarkm
»Times« om Flaadebefes
Jget. — Om den engelfte Kanalflaa
des Befog i danfle Havne bat Bladene
kethjenimefta i den fidfte Tid inde
Iholdt baade niange og lange Medde1
iclfen fom ilte tunde paategne Inter
esse bos note Lassen Vi flal dog med
lkdele folgende interessante Udtalelfe af
tet engelfte Blad ,,Times«:
)
l
Den ydetft hjettelige Modtagelfe.
Kanalflaaden hat faaet i Kobenhavn»
til blive hilft nied ftot Tilftedshed het’
E Landet. Vi fotftaat fuldtud at part-J
flønne den uviltaatlige Banne i de
Veltomfthilfenet, hvotmed vote Sie-«
mænd mødtes i det Land, med hvillet
ri hat faa meget tilfaelles. ?
Ei fydtyft Blad, det hat følt sig
tspfltcektt as nogle anfete danfte Fet
fattetes betydningsfulde Udtalelfet,
Tpotget i thfjamstelfe, om Tanmatl
stntet lien imod at bläde btitifl Koloni.
Vi tacntet itte, at Tanmatk bat i
cinde at blive nogens Keloni. men
et glade Ied at fe, at det uns-isten
religt hat rift fig fern not Ven. Tet
let i enhdet Henfeende natnrliat, at det
c!
set fauledes. Te ægteftabelige Baand,
Tom fani:nenlm«-t:s)t dir to Landes
IsionaestnfC de tmrtntetcielle Baand.
kfom hat fett DE tasttet til binanden
«5-:t erett Ilat ---s dikfe Ting dannet
et folidt Grund-Ja Tot gedt Venftars;
og endda et dei itte alt· Vi benndtet
ixrå Tanfterne f::n Ins-:- detesz flandäs
nakiifse Nat-set den sammt ubojelige
Uafhcengighedsfølelfe da Mandiahed,
frin vi axcetset DE Ovet des-.- ect egen
Nasen Est-::fnl«:!5en knellexn es vil
sittett vetfe i Dybde og Vanghed ved,
brav der nii et ftsxt i stehenden —
Ttonning Alctandraå Ncetdcetelfe ta:
ftet en firtlia Glanz ctset disfe Begi
t-enbedet, medens den famtidig tjenet
fern ei fnnliat Tan paa de Baand,
der lnnttet Etotlstitsnien til Tan
.natt. Fiona Christian-j- verfonliae
Veltortrfibilfen til Flaaden bat vætet
ten allerelftrætdiafte: ca ban anfltg
·:n Akkord» fer fottjenet at etindtes,
Ja ban til Admiral LIL lfkn talte om
Tote Etiie fotn en Hod Gatanti th
Freden i Ftexniiden Jndbneiaetnr.
:«cje ca lade, fnnes at have fulat hansf
clflncetdiae EtsempeL Tet et ill-:
sannfnnliat, at Fianalflaadens Lffice »
tet da Mandftab vil brinae ferneij
Eies-ne ljftindtinaet af nkaen Art web
fta noaen anden Del af detes Tran
end fta Daumen-L Te bavde alletedei
modiaaet de hjetteliafte Vellomftbilfe-1
net i Esbjetg paa Udtejfen: Festeme
i Kobenbavn et Kronen vaa det bel:
ea« til lcenae oa med talnemrnelitk
Felelfet blive ibutemtnet i de te- Fla
TetH Annalet.
De fjcellandfte Landes
foteningets Gave til Ke
kenhavniå Kommune. Juli
leeumsdntfluets Fortetninasuddala,
Foltetingsmand Ole Olfen, Etaisraad
Martin Desfau og Zettetcet A. P.
Jenfen, fuppletede med Fotmanden
fest De famvitlende Landbofoteninaet
S Sjællands Stift, Etatstaad H. Va
lentinet, msdte den 12. ds. vaa Nimr
hufet med ftdftnaevnte fom Otdfeter
ksg ovetbtagte Ovetptæsidenten og
Borgmeftet Jenfen Tegningen af den
Sslv - Botddelotation, fotn De fakti
vitlende Landbvfoteninget i Sims
londs Stift bat ftæntet Kobenhavn til
Readbusets Feftfai. Tegningen, der
et udfstt af Attitelt Btumtnet ssg
Billedhugget Beet-entsen, foteftillet
,,S-fælland«. En Kvindefigut, stiften
Hde to Ter fotan en Plov, bestes ovpe
Jaf Oavtnænd oa Havftner. der lzviler
Jpaa Sten. Delotatsionen et 1 Alen
hjj og udfstes i Selv has Juveletet
P. Vett«
Ved Ovetmlkelfen udtalte Ewig
taad Valentinet, at Gaben vat et
Udttyk for de fjeellandste Landmænds
Ettendtlighed for den Elftvætdighed
og gode St-tte, der fta alle Sidet var
vift i Anledning as Jubilæumsdyrflus
et. Landmændene Instede, at Gauen«
stulde viere et Minde om de fornsjelige
Dage og staa fom et Vidnesbytd pm,
det gpde Weib melletn Byens Bot
gete vg de fjeellandtste Landmemsd —
et godt Joch-old, der fotshaabentlig al
tid vtlde W
Mtoftdenten tattede for Op
meetkfomheden og bad Givetne vcete
for-Tische om Kommnnalbeflyretsens
Ertendtltghed den lyttnstede Fore
Ieinsetse og pyen til del fmutte Re
"fnlt«t, Mist herbe tragt, as haa
dedh at bestes gebe ForU vilde have
fvisi Landmanbenh hope velkotnne de
END vitde vcee i W.
L——
I
Prins Christian taget
til Fangr. Under en Man-dre,
rek afholdtes Natten mellem Lordag
oa Sondag (10. og 11.ds) efters
Fægtningsstydningen ved Borris, stece
ifpl ge Telegkam til »Dagbladet« det
pudfige Uheld for Pki ns Christian cit
han bleo taget til Fangr.
Maiiøvtens Plan vat, at Z. Dra
gonkegiment under Lberftlpjtnani
Munthe og et Halvbatteti under Rav
tajn Brandt ved 12-Tidcn stulde ryttc
ud fra Aarhus og spge at sinde Prin-1
sens Bataillon (28.), samt angrin
den. Jngen havde ventet, at dettr.
rilde Hunde sie før ved 7—·8 Tirenz
cm Morgenen; menDtagonregimentet:
havde forceret Fremrytningen faa nie-;
aet, at det allerede ved st- Tiden stod
udenfor LandsbnenGalte mellem Aar
tzus og Sitte-borg, Ker Bataillcnen
rat gaaet i Kvarter. Det Angteb,J
tre af Estadronerne derpaa reitet-S
iniod Byen, blev ganste viit flaaet ti1:»
dage, men imedens var 4. Eftadton
under Ritmeiter Johaner ganfte stille
ftaaet of Hestene og havdc omtlnget
Amtsrcmdsmedlem Perses ca. en Fiek.
tinxivej fra Byen liggendeGaatb, hvck
Tit-knien var gaaet i Knatter, kijorbe
txt i et Øjeblit af med den factallige
Veiætning og tog Prins Christian ti!
angr.
I
l
l
l
l
Stonflitten i Terrilf.1p.c:.
lan Tertilkabritantfpreninqens k. 12
r-:—. i Lobenlnwn aflwlbte Affen-Ordi
Mre Generalfkrsantlinza verst:,.:-I· sen-s
kenntest følqende Resolution: »Ja
Tet fra Dunst Tertilakbejterforbund
ferelientende nne Forslaa i det Wesent
likve inbebclder de famrne nantaqelire
Fotdrinner fom Forbundets Ton-lag
Hist Etriten, tan Tertilsabrilantsore
nltmen itte fcebanble vaa Gennklaq
as dette«.
Kirtefondets Altes-fest
J Oktober EIJtnaneV feikee Rittefonket
sin st. Aarsfest Befwrelsen samlez
da den 21. Oktober on 1. erember
i ,,Betbesda«, en om Aftenen Titsd21q»
ten Kl. Lttober bliver der en Rætlel
sstnbstjenestee i Hovedftckens Kisten
Teguden slmr man l«et·luttet, linefon
: Fior, at Fedlmde all-.- siebenbaons
listeninthiifamfnnd til e: feellei title
list Forhandlinngmøde i ,,Bctl1e4:«ka«.
Tette Dil sinke Steh Tirgdrt Sen 24.
Da Lug-Dass den 25. Otto-geh begge
Hacke Fel. 7 Aften. Forbandlinaåemne
vil otn Titetunen blive: »Dosten fra
det besie« on om Lnsbaqem »Hu-!
Mitten not-te stehenbavn?«
llvejt i Jylland. Fea Vejlc
teleqegfereg til R. V.: Esnran Blften
den lif-. ds. ved Etwtiden refetc :n
xrlanaqtin Staren der gnrettebe ftcr
Ydelæggelfer i Vejleennem J Beile
By blæste et ftort Etnlte Tag at den
gamle Kitte, Ved den under Lpføtelse
værende nn-. Lirte ftnrtekse en Te« c;
Etxlladfet orntrina Taarnet neb, ej
Stokmen rev stote Hullet i Tapet.
J Jellinne blast-. flere Vingcr «f
Bvens Mit-Ue: i Eetninarietå Petele
liq, der er under Ortsselsh ftyrteke
en Vasg neb. Ved Jellinge Savmclle
ftyrtede et nyt Hns, der benytterses
som Waren-geh samtnen
Stilladserne paa flere Nybygningez
et blæste ned under Stumm Sta
den paa Den nye Kirle vil fandfynlsq
ris ondrage 600 Kr.
Langs Landevejene er store Tretet
resne omluld og hat sperret Farb
felen. Der er anrettet ftoe Stute
paa Truge-If- vg Telefonledningerne.
Sau godt som alle Telefvnforbinbelser
med Dplandet er afbkudtr.
Elendoinösalg. Hovedgaak
den »Sie-te Rugtved« i All-est Sogn,
Dwnninglund Herred i Vendtyöseb
af Ateccl ca. 700 Tdr. Land, hvokaf
ca. 90 Tdr. Land Sinn-, er med Be
sætntng, Jnventat, Avl og Afgrsve
as Exetutotetne i afdsde Stiftamt
wand Whnfelth Bo den 12. Septbk.
folgt til Godsefet A. Dens, tlsligere
as Hesselagergaard. Ovettagelsen
sier stritt-.
Ktbefummen var 195,000 Kr.
Dsmt for Just Dvettetten
i XII-org hat den 11. ds. paadmt en
Sag, hvotuudet Mutekmester Martin
Jepsen i Koldtng var sat under TU
tecje for Jam. Ved Undettetten var
hau nieset med Fængsel paa Band og
Bksv i 2 Gange s Dage, men Oper
vettety der fandt del betentelkst et
statt-ere, at Wen t Geruhig-Mitk
tet havde veret W tilgst-lieh
end-satte tMge U. s. Strafer ttl Hm
pelt Zeugs-I t 1 Mund-.
Nationaldnnten. J det es
Natonalbanlens totenede Bestvrelse
ten 1;-Z. ds. aifholdte Miste sternlagle
Titeltionen ifølne R. B. ket of IS
dertil udvalgte Reprasientcnter revi
terede Regnstab for Vaniacret ins-J
til 1905, for hviltet itiepmfentatitflt
bet i Henhold til Reviiorexneis Jan
stilling meddelte Technegr.
Udbnttet blev fnitflnaet til 7 mit
eller 14 str. pnn kmer Ilttie a Zu« str.
Jenseiter Ten nnge Kon
toriit Knnd Tun Jensem der fokrine
Sondag fornlnkteee i Eundet, fit i
Gnar Middmis en sinnt Begrabelfe,
pan Holmens Kittennakku Fiøbenhann,
fttives der den 12. dik— Paitor Got
schalck Hausen botdt en gribende Tu
le i del tæivaktede Kasse-l on lienvendte
fig navnlig i sinnlle er til de mange
nnge Menneftek. der bunte nivct Mis
de eed deres Kamme-kais Boote. —
Tisfe bar bereitet den lslmnstetstnyt
tede Kiste ti! Graben, book Paitoten
inen talte og sann ei Fatvel til den
afdøde, iotn ban for 5 Aar fiden haede
lonftrnxeret
Vrnqlelovens føkite LfY
fer. En nf Bronditmdelvarteretsl
iKøbenbavM lose Etsiiteniee» Frederitx
Jenseit-m er den 11. ds. bleven anbolkt
nf Pelitiet on vil blive den forfte Te
Iintvent. overfor bvem Prnetleloven
bringe-sk- i ?lnrendelie.
Liedtcsmmende kaope i es« 7 Axt
haft sit J."ll:old its-—- en Viele, Anna
Jenseit, sont imidlertid nu greb Lej
Einberen til at ttlive Bellen toit. Ten
its. dg. trcrnktte bnn imidlettid itsd
til hende on tniålmnktete bende, san
at Naboetne tom til on lcd Politie:
bentr.
Jngen vit beilege, at Pkygleloden
enden-Dies i et Tilfcelde sont Vette.
Undetslckbet i Ihn Syst
:e t a s se· Ter er nn afsngt Arrest
tielret over Fortnanden for Tliy Land
dcivaketasse, Zagfoker Vesterganrd,
eet onfan er sen-Einer i Forftudsfores
nnnem Eiter Lockenstomft mellem
Bernntefter Glnnsen on Sonntag-sein
lsvettnr Bitte-isten EVasrtfcrtteH iiksiee
R. B. en elitmordinær Revision af
elle Veftetqnnrdg Jvrhsld for at ein-r
Ewte om Befvigelierne er tnere din
sattende
Ten nndvegne Auestnnt
"· a n ge t. Zorn meddelt sprang den
R. ds. en 2ttiaarig Arreftant, hierinne
røtenke i Nolstov ·Eønderbetred, nd
as Ichtssnedlund - EtspreetogeL da
rette befandt iig i Nærbeden as Hass
l(V, kg trcds Luftrejien flyxttede Ema
ind over Marterne og forivandt. At
restanten befandt fiel i det paanckldens
:-: Ljel«lit i Finveens Teiletrnm, hvis
Rnde han kavde lnltet ned.
site længe btev hon dcg itte paa sri
Fort. Alterede om Aftenen blev han
fanget i Land-Ebnen Toxoastd og indsat
i Llrreften i Hat-led, lwes m han dog
i Ratten-S Lob forfegte at bryde nd.
san havde nllerede faaet to af Vin
csnetss Jernstanger brudt fra, inden
dette opdngedes, og der blev derester
boldt Vogt i Arreiten. Streits oin
Merqenen transvorteredes han ind til
Kobenlmvn og blev herfta i Dagens
Lob under sitker Bevogtning beugt til
Beides-lpr
Rote-. ntunale Anlæg. Odder
Segneraad vedtog Tirsdag d. 12. ds.
at anlægge et Eletttieitetövcerl i
Odder. Arbejdet et ftrals overdraget
i Enteeprice til Firmaet S. Frisch-B
Efteksplget i Aathus for 77,500 Kr.
Desnden vedtoges det Einige »Oddek
Dagdtad«, at Kommnnen steil lobe
Oddee Gaswerk for 92,500 Ke. Clet
tricitetsvaettet ventes færdigt den 15.
December d. A.
En Soldat fotsvunden.
29. Bataillon i Vibotg eftetlysee en
Rekrut, Einan Madiem der for
leden Litng sit Petmisswn til Sin
bag Aften for at Ieise til Mon. Dei
er Mige »Es-org Stiftdttdende« op
lyfi. at han bei-sie stne Juældre i
Iesthmmnee ved Nest-hing, men ton
foelent M Tpget og der-for meset rnit
modtg sit tilde-ge til dientmetz deefta
des-sie heut en riechende Familie,
og siden hat inem intet hstt fes dam.
Ry Bank. Der er foeleden sp
eettet en Bank i Qddee med en fuldt
tegnet Aktielapttal nf 50,000 M. —
santen vil ifle -Vbdet Wind«
tret-e i Westens-G facet. direct-e
fee sausen ist-e Leeres ZWE- Gyl
Mk
. , , .
« ,l « . « s
- . » s-- « s
. Y« u l.... - .
« « v
It « « « . .
s « I « »
- «. « .
, , x . ,
.’« J . Es
, l- ksp Hs - Zisc)
— » .
« » ; ’ ; «’« « kk
- »- ,« . Uns I · .:;
— ks ) "
— . IXX J -
« .
« I — «» - )
« « . «
H ! « f «
— ;: «—-k.
« - : 11
« s , i
. » .
» . - J
« - ; -
. - ·?
« .
« ; FI»
«
« -
- « H · oV !
- J- · . -
...
»
tf i
« .
s A
1
« .
- .
· x . s«
« st
»
N. s .- — ; T « s
Y « « s ««
I. .
. o
- « .
» - «
- v « J I« · :
-« « - «
I-- f I i s— — I -
K -- I
s· c - T- J)
— . » « - s «-«--v
, . s. « d. »O Ox
- . L
» s- s
«IL » ." «
s» ft»
»T. ...C
«-" I « IF .· ts
X ’s «- l
« » » i , « s-.
T-’ x .«. «.« — « «
«— II -«-; - J-) » s- d
«. I; is» J » « III
« f s F »
s ? » c« - s 11
s, »T« is - » I-I
L· 1 s s· Ich s ' ss :
« · « .!t.r Or sr s
; j. : Tl
Use-« «:::’ : E!«"" :" ;«- :
scs » « kIrIks «(’1 « LU
ux in X T · T« -
s · s «7 :’« v·« s C
i- »Es s T IT
k - ·- I
« , »I« !
J » H s- ff
«-.· III Ic:f
« «1.- . '« «« « He
1 . L I· Cl " 's« IN
Js«’ "' : fv ; Y 7VY2
·: I:.«s Jur« s· Up. s. — ’«- 71
m s« s « Ern» 7« sst
si« s« «« » « w » » .
v s — » H —l- apop :
miser (»"«:7!s: JJ «- Borid - II s; et
li«. UUIZTITHTETL
is S.:.-.- Isr, D-·! H-: .«:1
f.:"« :«:: T-. :.-:I.-:c1)kkj·s·c « .- Erz-fes
sIJCEI sttr ;..·- .3if!·.rt.s- .-: «:T-i
BUT ist ,,.si.".k«»n N ·, .V..::«.-.
«:1.
III-« -’s·:«»:!—».:»·ksr ··.-«e Fr
·:xks: O; Arn-. ; ·« :«7?r:I.-::
:·.s:-.(: f::«:«7..8i.1.1:.
Ists trsxxisk txt st«ksp Inst-n
ts·k1rjft-T:!ss1r, kir: efmlndssx I-« sxske ng
prim
»
sxere Werks Ill-:
U
II mirs Nr Haier Or «-.-r:-. hjenri
tnk i Gibjkrkx
Enknu Lunte NO ve? fu«-»F at
Ifbet fund-.- komme i Hun; wen fes
o..! Tom als Hcab er sub-: sk.
Nøiagtig Vægt
VognsVægtc
Pca Anwe- setuhIH « is Hist-N
825 TRWO wI«:I(;1-i-1«(Jr)..
ihm-ist Uinghsuuim.N.Y.
N ysaltet WITH
Tront, WhitesFlsh »z( «
sIIcI i sltluit »h- dtukc HERR-. ZU »t; IM)
Psle Kakiker. km- Pripukr Jsriv til
HANS cHKlsTlANsEN.
sot Ost-sicut Ave» DU1.U"I««. MINN.
OUIAKD LllIlSII
Inst-st- Im
OIIIIIIIO Of hoc-Its
Isshlüsgstfs O c III Was 000 IF
»Es-kas- ·TT-sT0r-iss-T-s«.. «
lasse nnd-seid 00 ed las s, ,t
ht ists »Ist-c Hundsbe
FMF i ALLE-? zso Jstsozzktå