Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 14, 1905, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .«.·.·.·.En ny Række salmebøger.·.·.«.·.
Fut- nt tilfredsstille de Snm misker Særlig sinc- og elegantes
sahnelmgesr Ism- vi kamst inulhuntlon Specielt i meget stunk
ke ng Milcher Biml est l'artinssaln1chøger. De et- de mest
elegante- nzx since-me salmehøgtsr fort paa Lager j Amerika.
Alle diese saltnehogesr er mail todt malt-st- Gul(18nit, run
de Hjorner, Use-! et Tillæg ug heggtsTckstrxekken i surt Las
tlcsr umltajzcn mutet er tmwnt. sog Ins-il m Mast-Rehaan De,
sum hat- set dem ønsker at eje denn des er san dejligc at man
fristes til at lxcggo clcn gnmle til Sich-« nzx kølie en »H-.
Navn paatrykkcss ikke elissc fme Salmchoger da tlet vil
vansyne liimltm
Las-z necleilst-month Boskriuslscr ng Ins-merk I’ris(sr11().
Ulsgiv singst-n- cller Numka vml lntlmkndelseu af
Hostithgeslb
NR. l ls
Livpperei fransi Chagrin bøjeligt
Lckderbintx Ordei Salmebog i Gall
von Rnggcm med speciel Hængieb
Forsirina over Ryggen og paa For
og Bagsiden, med 4 gansie smaa Kori
rsaa begne Sider og en fin Linie omi
krinn Kanten. —- Pris: 82.20.
NR. l l4
Amerilansi Sælfkind, bøjeligi LE
derbinin Ordei Talmebog pack Rin
Da Eide i Guld, et fini Kors i dei ne.
berste Hjørne paa Forsiden i Guld
Fosirinxh ei lille Kors i en Rosette
sum Rnggem oq ei chnd rundt crr
Bindei. —- Pris: S2.20.
NR. l IS A
Mai ivsi Kalvesiinbslædet Order
Eulmeboq paa angen og forneder
von Forsidem Ei sini Kors med Dru
er i fmnbolfi Forfirinn i Gnld ox
klanii i dri øversie Himm. en sin Li
nie omiring Kanten, bøjeligi Bind
Pris: BLBU
NP. l lS B
Lamme Bind fom 11fic1, lidt for
iielliq Forsirinq. —- Pris: 82.60.
NR· I l7
Tenne Salmebcg er indbunden ef
tcr bei almindeliq lendie engem-eine
tilansie Monsier ,,keviniiy circu«
binding«, Lverfaldsbind, ctVaant
krnirinm øs kliya anlifl Chagrin
Sterben-s lsicrri on lolidi indbunden
mer Ordei Saimebnq i Guid par
Nonnen forssrei Linie pcm Bindei o;
forei med Læder, san bei er bøjelig
Dis Tiasrii. — Pris: 82.50.
NR. l 18
Fini mai infi bøjeliqi Kalveskinds
finis, Ordei Salrnebog i Guid pac
klimmen kg Forsiden. ei fini Fiors met
Gnld og blank Forfkring foroven pac
Foriidm en fin Linie omlrinq Kan:
ien, ca GnlnFnrsiring indvendig pac
Knnien of Biner — Nris: 8325
Smr lmr Vi tsminu snlmtshøz
fut- Imsvnt«. Dis-ic- vil give-(
hart-r til sjnsltltsniustlor pim
Vi imr kun ist-It liinii uf tin-r
esr ;sli(- mtsd rmlt umso-r Guid
ug link-Lu- "l«(-kstr.-t«k"kssr. i tsn
rinzz i Uulsi pxm its-« imivtsnsi
inwi tu irr-ide- Silkcs·)l-tsrkt,si)xs
ehe-r li«;zst:ns-Xunnsr.
Kinn tsn kurt lkisskrinslsts k.
sxtltnt«lnssgesr.
Salmisimjk A
J fini polerei Kalvesiindsbind, —
Knlsren falder i brnne Forder, spejli
blank, Rainer i dotierende harmonisi
Zman Da fin Aspndsning. Pris: i
beseligt Bind MER; i Polfirei Bin:
s4.00.
Palmen-ig- S
T fini wlerei franfi »levani« Kul
reiiindgbinn Knløren af Liederet fal
der i moriegrønne Farben Vrisj
i beseligt Bind 34207 i polfirei
Vind sit-til
sainrcimg c
J fint blgdt »undre-:«ied« Kidskind,
Læderei falder i integrønne Forder·
»Mir Green«. —- Pris: i bojeligi
Bind 84.00.
salisielpng D
Fini polerei Kalvesiindsbind, franst
»levani« Lckder. Kuløren falder i
tveilblanie brune modulerede Forder.
Vr s: i bøieliai Vind Man i vol
ftret Bind 8500
inIIMIDOL E
Lig B, men i lyselyrune modulerede
Forder, ,,ian«, oa spejlblani poleret
Leder. Pris: i bpjeligi Bind s4.20;
i volstrei Bind M.40.
salmcboq F
J regte fort Chagrin, med Spende
fotsiring vg to Guldsiferner paa Tor
og Bagsidm Ang- i wiengt Hint
s4.00; i polfirei Bind sit-M.
Salmebog G
J dei finesie cegie fort Chagrin. med
iini Silleforsais i hvidt. Pris: i
bsjeligt Bind s4.40; i polstret
Bind stoc.
salmebog H
J storisnopperei sint Læderbind
Alaska Sælftind, folidi Udfeende og
stetit indbunden. Pris: Os.80;i
polsirei Bind MHOO
Sein-hoc s
Lig H- men lidi forstelli t udstryrei
Bind. ris: i blieligi nd ss.;80
i polsire Bind BLOO
Sslmebos J
J dei sineste mstkeridi Rusmn
Kalmiiind, speikblank pnleret Lce r.
Pris: i bsjeligi Bind M.00; i pol
strei Bind s4.20.
salmehos I( .
Summe som men i spri. vis
tat-stellst Bind .00; i polsitet
Salmedok L
J mater-di Russian Kalvestind,
NR. I29 A
J fini insk Marolkb, polfiret Bind,
: meb Lrbei Sohne-bog i Guid paa
Rbaaen oq Forsiden, samt en sin
Vlomst i blank Forsiring paa Forst
» den ca Linier paa Rvaaem en sin Li
nie rundt med Kanten. Ptis 32.80.
NR. 129 B
Den samme Bbg i famme Bind,
med werter-di, »dark wine color«,
Lieder, ba forssellia Fbrsiring. s2.80.
. NR. lsl
E J noisperet Læderbind, franfk Cha
!arin, bolsirei Bind, Ordet Salmebbg
Hi Guid paa Rna og Side, forqnldt bg
sblcmk Forsiring i bei oberste Hjørne
cbaa Forsiden oa baa Ryggen. 82.40.
i
i NR. 132
, J firrtmopperei Lcrderbind, ame
crilanfl Zælslind, politret Bind. Or
Zket Ealineboa i Guid paa Rtmnen, et
"lille fint Katz paa Forschen, en breb
ssin blank Fbrsirina soroben og form
jren vaa Bagsiden. — Pris: 32.40.
NR. 184 A
Fini glai Kalbesiinbsbind, polstret
:Bind. Med Ordet Salmebog iGuld
«:«na Rnaaen, ei fini lille Kurs iGuld
jvaa Forsibem ssne Hjorner paa For
siden med Blind- oa Gulbtrnk. 82.75.
NR. l84 B
Eamnie Bind med forslellige MIN
fire i Blindtrnk. — Pris: 82.75.
NR l39 A
, Fini persisl Kalbestinbsbind, pol
ftrei Bind, Order Salmebog paa
Nbaaen ba Forsiden, samt en sin sym
bolsk Blomfter-Forsirina i bei oberste
Hierne paa Forsiden. Guldforsiring
bmkring Kanten indbendiq baa Bin
«det, sbm aiber bei Bindet sint Udse
Iende —- Pris: M.50.
NR. 139 B
Eamme Bind med lidt forskelligi
Gnlb ba blank For-Reing. 83.50.
x(-r, der limgt unsrgxmr (it- »von
icsn storskp ()W-rr;sskt,-lses.(l;1der
lingizindcrkunstesng Omrkmcle-.
sing-« ki«j(-1iLt ug pulgtrest De
siiit. rinan Iljorinsn est Tillnszx
tin sure-i Eis-km messl Kontf()r8i—
ig« Lustlesrkxmt us Bindi-L ug
and nie-d Kinn-kurz - Des suslgps
m insr give-s as die-sic- c-!(-gnntc
,,:bine eblbr«. Pris: i bøjeligt Vind
STIan i polfirei Bind T4.10.
s sahn-einig M
· Lia L, men fort Leder. Pris: i
zbbjeligt Vinb STRI; i bolfiret Bind
Wan.
Z sitlmthxx N
J fint prcepareret ,,nndressed«
Kibskintx ,,inbkelt«, bleibt L-æder, men
itcerlL Farbe nierkegrbn eller ,,oli-s
be«. Pris: i bøjeligt Bind 84.00; i
bclfitet Bind MED
siilmcbug o
Lia N, men i rosenrød Farbe, »le
roie colbt«. Pris: i bøjeligt Bind
SEND i bblfirei Binb s4.20.
salmcbokk P
Lig A, men Farberne falder i for
slellige røde Kuløren Pris: i bsjeligt
Bind s?.80; i poksiret Bind M.00.
salmcbog
Z Lig A og P, men Farverne falder i
morkegraat og sbri. Pris: i bsjeligi
Bind M.80; i polftret Bind s4.00.
salmehcsg R
Jndbunden i sjælden ejendommelig
farbei Kalbesiind, efierlignende gam
melt Kobber i Farbe og Udseende.
IVriN i beseligt Bind ss.80; i pol
siret Bind M.00.
salmebog s
Kalvefkind, delikat chocoladebrun
Farbe. Pris: i bsjeligi Bind ssZOz
i polsiret Bind 84.00.
salmehog T
J mssrkebrun farbet Kidsiind, sti
den mai Kulsr. — Pris: i btjeligi
Binb 83.80; i Mfiret Bind sit.00.
sslmebog U
J Kalvesiind, i mai Farbe efiet
kriminell-kam med ei sini Guidkorko
Lillie i Gutb. Pris: i bsielrgt Bm
84.80; i polstret Bind 85.00.
sakmehog W
Lysebruni ægte cgypiist Krbkodils
lelaedet, med stn Pelikan Pris: i
bsjeligt Binb Nooz i polsieei
Bind M.50.
sales-bog x
J »undres ed« Kidstind, skeeielt
og kunstneri tillavet, i smu ke og
velikate awetbner, ler vg mir
ke, megei csdt vg flnt siende Lober,
lig Plys i Ubseenvr. vit: Jaso. I
Satan-bog V
Lig X, men polstret Bind, i4.10. l
Daniel-s Luth. Publ. Houes Slsirs Naht-J
———. . ——-—- —
Vi har modtaget mange gode billige
Bogen fom iite er ovsprt i vort Kata
log. Summe scelges til nedsat Pris,
saalænge Oplaget vorer. Priseroie ei
nette, og Bogerne sendes portofrit, til
Oplaget er udsolgt, i den Orden, som
Bestillingerne indløber. Striv met
det sammen, inden d»". er for sent.
Jst-er til nkdsatte Prisci. ..
Bogerne bestilles efter Nummer.
s249. Særligt og Alment. En fol
kelig Juiegave til Venner i Norden
fra Vilhelm Bittedal. 284 Sider
i —Omslag. Nedfat fra 81.20 til
25 Cents.
252 Vibellæsninq i Hjemmet l.
Bind, over Pauli Breve til kas
iiie1«iie, ved R. L. Balslev, Sogne:
prirft i Roman 88 Sider i Om
slag. Nedsat fra Mc. til 15c.
LJJTL Bibellkrsninq i Hjemmet L.
Bind, over Apostlenes Gerninaer,
ved R. » Baslm 124 Sider i
Omslaq. Eltediat fra 50c. til III-c.
LIM. Vibsrllcciinina i Hjemmet It.
Bind« vit- R. L. Balslm over
Pauli Vrcv til Galaterne og Panki
Vrco il leienialieden i Phillii«i.
80 Eider i Linslag. Nedfat im
40c. til IM.
255 Kriiten Kold. Folkehøjstoleiks
Barte-binden af Frederit Nngaard
L. 20 Aar-J Højslokeoirtsomlikd
med ni Villedcr. Am Sider i Om
flaa. Pris iiedsat fra Stil-M til
50 Genick-.
fis-C Tanite Komponisten Fire
Etildriiiaer, af Carl Throne. 2H2
Zider i Llslag. Nebsat fka Blin
til ZU Nutz
WO. Te Kristness aandelige Prassies
dømme. Afhandling for den Ten
logiske Doktorgrab, Ved 11niverfite
tets 400saariae Fest, af P. Mao
sen Professor i Teologi. 195 Si
der i Omflag. Nedfat fra 81.:"-0
til 50 Cents·
Stil. Lm Vetydningen oq Sansmis
liaiiedsbevis for Kriftendonimensz
Eandlieiy af N. Teisen. 54 Siker
i Lmslaa. Nedfat fra Mc. til 1s«·-s.
265 Romertirlens Hovedvildfarelser.
ikn Haandbog for Lceafolt af G.
Scheitelerm Engnepræft. 450 Si
der i Oiiislag. Nedfat fra s 1.8i)
til 106.
266. Dei babylonisse Fangxnstakx
bibelste Foredrag af V. Gas
sche, Zognepraest i Frebericia 140
Zidek i Omslaa. Nedsat fra 56
c. til 25 c.
267. Den nyieftamentlige Texts Hi
storie i lortfattet Fremstilling. Af»
H. V. Sthyr, Prof. theol. 129
Sider i Omslag. Nedsat fra 70 H
til 50 c.
268. Danehoffet og dets Plads i
Danmarls Statsforfatning. Af;
Anna Habe. 244 Sider i Omslag·
Nedsat fra 81.20 til 50c.
269. Embebets og Menighedens Sam
virten i det tirtelige Arbejde. Af
P. Madsen, Professor i Theologi
en. 92 Sider. Nedsat fra 60 c. til
25 c.
270. Under Cromwell og Carl den
Anden. Af Fors. til »Im Luthers
Liv«, Optegnelser af Familien
Schönberg-Costa 248 Sider i
smult Birkd med Guldtryt. Nedsat
fra 82.50 til s1.00.
271. Billeder af Nordens Historie.
Af Frederit Barfod. 296 Sider i
meget smutt tomponeret Bind med
Guldtryl. Nedsat fra 81.80 til
75 c.
272. Kittelige Leilighedöfltifter. Af
Dr. h. O. C. Laub, Bistop over
Biborg Stift. Udgivne til Minde
om den afdsde Forfattet af G.
Schepelern, Soguepreft ved Trinis
tatis Kitte. 296 Sider i Omslag.
Nedsat fra 81.50 til soc.
278. Kitge Byet Historie, sum-let eftcr
tryite og utrykte Kilden Af An
ders Peterseu, Lærer i Ball-by.
440 Sider i Omflag. Nevsat fra
82.40 til 75 c.
274. De avignonste Pavers For-hold
til Damms-L As L. J. Moltesen.
246 Siber i Omslag. Nedsat fta
81.28 til 66 e.
Hö. Lysglsimt i Inmitte. Uddtas
of N. F. S. Gram-wish Streu
Ritteguards og Ritqu Rielsens
Strifter. Uvgivne of Jakobs
242 Sider i Omslag. Nedsat sra
81.00 til 40 c.
277. En Pilegrimssærd i det heilige
Land. As C. Henrik Scharlina,
Professor i Theologi. Med et
Kort over Jerusalem og 81 As
bildninger. s412 store Sider i Om
staa. Nedsat sra 82.70 til 81.50.
278. De hellige Vierge. En Digt
cylus as Karl Gerot ved G. Sche
pelern. 76 Sider i meget smutt
tomponeret Bind med Guldtryt og
Guldsnit. Nedsat sra 8pc. til 65c.
79. Nordenstiølds Rejse omlring
Asien og Europa. Populcert frem
stillet as A. Hovgaard ester hans
Dagbsger. 356 Sider i Omslag.
i Nedscxt km 8320 til s1.50.
WO. Sorø. En Bestrivelse as Klost
tet, Alademiet, Kirkem Læreanstal
ten og Sorø nætmeste Omegn.
Med Kort og taltige i Tetsten ind
satte Asbildninget og oplysende
Tavler. As Th. Hausen, fh. Ad
juntt. 108 Sider i Omslag. Nev
iat sra 80 c. til 40 c.
IRS Fra Videnstabens Verdem De
Tanslcs Kultur i Vitingetiben.
As J. J. A. Worsaae. 42 Sioer i
L11:slag. Nedsat sra 40 c. til 20 c.
282. Borgerlige Hufe. Særlig
Kobenhavns Professorresidentset
154s)—16.0.,. As R. Mejbora. 96
Z. i Linsl «ie«;·at f:a 80c. til ils-c.
284. Kirkens Arbeide i de store Byer.
Meo sccrligt Henblil Paa den tit
tcliae Nod i Kobenl)aon. As Hen
ry llssmg, Lic. theol. 96 Sider i
Omflag. Nedsat sra 60 c. til 25 c.
WEI. Jakob Bahmes Theosophi. En
religionsohilosovhisk og dogmatifk
11nderspgelse. As C. Henrik Schat
ling, Professor i Theologien. Fest
slrist ved Universitetets Findun
drebaarssest 200 Zioek i Omslag.
Nedsat fra sl.00 til 25 c.
286. Cantsler Christian Thomesen
Sehested. En Bereining as Thyra
Sehested. 234 Sider i Omslag.
Nedsat sra 8120 til 50 c.
287. En Aargang Praedikener i Ub
iast. As Niels Lindberg. (Ved
Christian Spleis og Frederit Ny
gaakM 112 Sioer i Omslag. —
Nedsat sra 90c. til 40 Eritis
288. En Sommer i Amerika. As
s Anton Nielsen. 200 smutt trytte
; Sider i sint Omslag. Nedsat sra
soc-. til 40 Gent-T
290. Nutidg Spørgsmaal og et
Slytte as det danskeFollsLeoneds
lab. En sollelig Juleaave til Ven
ner i Norden sra Vilhelm Bitte
dal. 260 Sider i Omslag. Nev
sat sra 3120 til 25 Centh
292 Christi syv Orb paa Kot-set. —
Betragtninger i Fastetiden as Fr.
Arndt. 98 Sider i Omslag. Neb
sat sra 40c. til 15 Cents.
292. Den christelige Vished. Apo
logetisie Undersøgelser med særligt
Hensyn til Franks »System der
christlichen Gewissheit«. As Henro
Ussing, Sogneprakst i Vejlby vedi
Aakhus. 244 Sidet i Omslag· —
Nedsat sra 8120 til 50 Cents.
294. Evangeliste Fotedrag i Anleh
ning as Pater Langes Angreb paa
vor Kitte. Holdte i Garnisonstit
im i Kabenhavn i Fasten 1892 as
Henry Ussing, lic. theol. 182 Si
der i Qmslag. Nedsat sra 70c.
til 35 Cents.
295. Nogle Blade as den kristneKvim
des Historie. As Harald Stein.
176 Sider i Omslag. Nedsat sra
70c· til 25 Centk
296. Optegnelset om mit Levneds oq
min Tids Historie. As Dr. Den
rit Nicolai Clausen. fIstsie halvi
del: indtil 1848, 318 Sider i Om
slag. Anden Halvdel: 1848—1875
576 Sider i Omslag. Begsge Bind
nedsat sta ss.40 til sl.50.
M. palvgtnndtvigianismen elle
Bogstavdyktelsen. As Cl Hentit
Scharling, Pros» Dr. theol. 172
Sidet i Omslag· Nedsat sta II
til 25 Cents.
298. Danmatt i Billet-er as danste
Digteke. 152 Stdn i Dinle pa
meget fint Paptt og i snmgsuld
Udgave. Jstmholdende det stneste ’
Udvalg as Dtgte, strevne as neesten
alle Danmarkg Dtgtere, hvokl alle
de mete stemtrcedende Senat-dispe
det i Danmark besynges. Nedsat
sra 50c. til 25 Cents.
Fountain
Pen . ..
Yi ltar lusngo søgtm Almsso en gndF()1111tni11·I-’en
til en rimeljg Pris. Yi trur vj har npmmet dettc i
ZIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO WIOIOIOIE
Is)iamond Poin t Pen.
Demu- I««()Ittitni11 Pen or garimtercst af Dia
muml Puint Pest Co» 102 Bukman st.. New
York sitz-, ng kein Somit-s til den-, um den ikk(—
or (jlfnsslsslilli.-n(1(-. VHI at Imhc i større Pariser Z
kitn H sxtklgc denne chiuntain l'(-n fur Mic. srit til- s
ist«-mit En (2«r«ntiswl(l(sl unsdfulgtsr Inst-r Pon. Yi s
sond«r(kwsjtqt Jsskotnrd«anjsuing(tzx»Fchk". s
DAleH LUTHERAN PUBUSHINO l'l0UsE. s
BLAIR, NEBR. s
NonneFutntlniul’(«nli«r(-«11KktrntGulcl l’(-n· s
Frimxtsrkcsr Inmitnges sum l3k-txilitjg. s
He«11illi-r(lt.snn(s l««(1untnin l'(—ntn(-(1(l(-t sinnt-un s
Hitng I«Jx1)(«(litiun as lspsjillingcn Un lillc s
lViirtjpnpsns nnsn on sitt-r Umsæhting reines s
s
l)
IGIOIOIOIFIOIOI GIOIOIOIOIOIOIOIOIGIOIOIOIOIOIOIO
ZOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOISIOIC IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO
299. Den danste Ronebaads - Ets
pedition til Grønlands Østtyst.
Populcrrt bestreven af G. Holm,
Kaptajn i Flaaden, og V. Garbe,
Premierløjtnant i Flaudem 880
ftore Sider i meget smutt tompone
tet Bind med Guldtryt. Til Tet
sten bører en Mcrngde særdeles fine
Billeber og et Kort over Grønland.
Nebsat fra 8368 til 332.00.
800. lIvejrstider. En Skildring
fra Frimissionsegnene af Kappel
Becken 200 Sider i Omflag. —
Nedsat fra PLOO til 40c.
801. En Samling Vers af Chr
Winther. 242 Sider i Ocnslag.
Nedsat fra 81.20 til 50c.f
802. The Saming of the Shrew af
William Sshatespeare. Med Glo
ser og Anmærkninger af A. Ste
wntt, Mac Gregor, Selma S.
Kinney og H. C. Damm. Til Brug
ved Selbstudium Privatunderviss
ning og i Stolernes højere Klas
sen 182 Sider i Omslag. Neb
sat fra 80c til 30c.
808. Macbeth af William Shates
speare. Med Gloser og Anmerk
ninger af Mr. A. Stewart, Mac
Gregor og Mrs. S· Kinney. Tit
Brug ved Selvitudium, Privatun
dervisning og i Stolernes højere
Klassen 86 Sider i Omslag.
Nedsat fra 60c til 20c.
804. Jørgen, Fortælling fta Verth
fysfel af Kapvel Bocken 176 St
der i Lmslag. Nedsat fra 80c til
25c.
805. Brogede Blade, Digte af Chr.
Winther. 352 Sider i Omslag.
Nedsat fra 81,60 til 50c.
306. Historikeren Vedel Simonsen.
En Litercrrhistorksi - Biograsisi
Stildring af Anton Andersen. 120
Sider i Omslag. Nedsat fra
75c til 25c.
808. Kantater og Digte af Chr.
Richarsdt. 134 Sider i Omslag.
Nedfat fra 80c til 40c.
309. Til Een. Digte af Chr. Win
ther. 288 Sider i Omflag. Neb
sat fra 81,20 til 50c.
810. John Bull og hans Si Engel
sie Nutidssædet og Stitke af Max
O. Nell. 294 Sider i Omslag.
Nedsat fra 81,20 til 40c.
312. Den Nordiste Kirkes Grund
læggelse og første Udvitling af A.
D. Jørgensen. 906 Sidek og Til
lceg 111 Stdet i Omsiag. Nedfat
fra 86,40 til s4,00.
313. Spstendh Fortælling af Kap
pel Bøcten 871 Sider i Omstag
Nebsat fra soc til Böc.
814. Mivdelalderens Magi af Vic
tot Rydberg. Oversat fra Svenst
med Forfattetens Tilladelsr. 170
Stdet i Omslag. Nedsat fta soc
til 40c.
Blä. Setterne i Danmatt med sat
lig Henshn til del-es Afvigelfet t
Leuen af den evangelistdutherste
Kitte. Af D. G. Saabye, Segm
pwst 400 Stder t Omsiag. Nev
sat fra 82,00 til s1,00.
Ils. Kristenliv i Danmart gennem
hundreds Aar (1741—1840). En
gudelig Fotfamltngs-.Viftsotte of
erderit Nygaarix Den fynste
Opvirttelsr. 450 Sider t Mag.
Nedsat fra s2,80 til 81,00.
:31.7. En gammel Danmartshistsorie
for Aar 826———1157, altnindelig
tnldet Roskilde-Krønniken. Oder
sat fra Latin af M. Bredsdorss.
32 S-ider. Nedsat fra 1.5c. til Sc.
318. Episoder af det dansie Foltc
liv, sumlede af J. L. Rohmann.
204 Sider i Omslag. Nedsat fra
50c. til 20c.
819. Mission-Z - Foredrag af A· C.
L. Grove - Rasmussem 344 Si
der i Omslag. Nedsat fra s1,40
til 70c.
820. Bidrag til Hans Egedes og den
grønlandsie Missions - Historie
1721—1760 — efter trykte Ig
utrykte Kilder af H. M. Fenger.
348 Sider i Omslag. Nedfat fra
8220 til 50c.
821. Mindre Atbejder, Fædrcland
ste Forhold og Anliggender af Dr.
Henrik Nikolai Clausen. Udgivet
efter hans Død af Dr. Johannes
Claufen. 788 Sider i Omslag.
Nedsat fra 85,00 til 81,00.
822. Den Christelige Vished, Apolo
getisie Underspgelfer med særligt
Hensyn til Franks »System der
Chriftlichen Gewissheit« af Henry
Ussing, Sogneprcesi. 242 Sider
i Q!nslag. Nedsat fra 81,20 til
50c.
828. Det Evangeliste Kittelivs, Nu
tid og Fremtid af Dahean Niko
lai Clausen. Anden, af Forfatte
ren gennem og omarbejdede, for
øgede Udgave. Usdgivet efter han
Død. 2 Bind. 815 Sider i Om
slag. Nedsat fra 82,40 til 81,00.
324. Johannes - Evangeliet, For
tolket af Dr H N. Clausen. 422
Sider i Omflag Nedsat fra 82, 40
til Bl, 00 :
825. Congofloden og Grundlæggeli
sen af den Frie Congostat. En
Beretning om Arbejde, Forstning
og Opdagelse af Henry M. Stan
ley. Oversat af Otto Zwinger-,
Kaptejn i Flaaden. Med alle
Originalens store og smaa Jllu
ftrationer, større og mindre Korb
784 Sider i Omslag. Nedsat fta
PSDO til 81,75.
226. Ledoie Kitte. For og NU,
ved J. V. Jørgensen. Personal
bistorisle Optegnelfer om Gefstligs
heben oa Lærestanden i Ledøje —
Smorum Pastorat, med 6 Billeder
udgivet med understøttelse af Uni
versitetet. 68 Sider i Omslag.
Nedsat fra 40c· til 25c.
827. Ten danste Landsbystoles Hi
storie til 1848, af L. Koch 116
Sider i Omslag. Pris nedsat fra
85c. til 25c.
ZW. Kriftclig Ledsager. En For
manings- og Trostebog for unge
og gamle, af Lan-cis N. V. Bals
lev, Sognepraest for Haarslev Me
nighed paa Fon. 208 Stder i
Omflag nedsat fra 80c. til 40c.
329. Ny og praktist Dyrlcegebog
fom laster, hvorledeg Landmanden
lan tende og med lidet besoftlts
Midlek let og siktert hell-rede de
hos Heste, Hornwaeg Faar os
Svin almtndeligsise forekommeude
Sygdosmsme. Ttlltge indhopdeude
Anvigning til de t Bogen spre
ftrevne Lagemtdlets Sammensæts
ntng. Udgave af 1876. 336 Si
der i Omflag. Redsat fra 8200
til 50 Cents.
html-II kamt-Uns Ums-.
: : Blatt-. Nobe- : :