Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 21, 1905, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ltns om Anvendelsen as Lpsscengerb
loven ovetfor de Personen som tlke
holdt sig indenfor Velanstcendighedens
og Sædelighedens Grenser. Om On
sleligheden af at bevau en sanitær
Kontwl indenfok visse Gkænsek var
der delte Meninger i Udvalget. Af
forsiellige Grunde er Udvalget itle in
den Riggdagssamlingens Stutning
naaet til Ende med sit Arbejde.
Venstre- Reformparttet.;
Tit Medlemmer af Venstrekefottnpar-I
tiets Beftytelse valgtes i et Parti
møbe Mandag Eftermiddag den J.
ds. A. Nielsen, A. T«homfen, Jens
Bast, Jul. Frandsen, Thomas Lat
fen, anvardJensen, Moestrup, Ros
ager og Jensen - Sondern-p. De fern
sidstnævnte er nyvalgte i Stedet for
d’Hn. Zin» Verg, V. Lassen, Hogsg
bro, AlfL Christensen og Fogtmann.
Som Tielegerede til den internat
lamcntariste Konsference i Btysfel
valgtes Bluhme, K. Vierte, A. Niet
sen og Svejstrup, samt for Lands
thingetg vedlommende Madfen - Myg
vol km S. Jener.
Foriholdene i Steigen ffn
Rommtssicn Durstes-. Fra
Singen telegmfetedes til »ngl.«
den Kl. Mart-Z: Pan et af ca. RGO
Person« besøgt Borgermøde belkandx
ledes flere lommunale Sagen J An
ledntng af formentlige Qvetqreb m.
m. tm Politiets Side vedtog Modet
efter en yderst livltg Diskussion med
fna godt som alle Stemmet folgende
Resolution: MIdCt unser det for nøds
vendigt, nt Samfunbsfotholdene i
Stagen bliver Undekspgt af en Kom
mission. Knn 3—4 Personer stemte
mob Relklutionen, der vil blive til«
ftillet Ministeriet
Er De bekendt med
«201III mitnva l’- Istms
III-— ’".«IIIII ((II·IIkI« l’;I-I--I" est ist
III-II-.s-IIHI«I «I-IIIII-·-I-IinI·l IIIIJZHHI
ils I. -s«II IIIIosc II-I-—IIIka·-«-I-- I Ini
-I-«III;I- .XsI-s-Itl--tss— IIII«-I- -s-o-.
Inst-ist« III« Ikkis IIIFIssstlss I-k cIII-—
JulLIsIIIJIxI »Du-! »i- T- I.·«III-· Ins l
Nimm-II I- I'IIII«-. II-- III IsIII-« I.I
II·««I- II·--..-III.I-I l’cI—.Cl.4-I.I.«:I1i«,4
Äslcssgsss
20III centuty Damm 2360 P» Dauphin SI»
Phi’sdelphI-. Ps.
sijqkks««k I-n,. INISIJ
Is- .»·- h :- JUK
- « ««..J
.-,-«: »F- GulvtæppeIs
USE-Ins en Rugso
isck « · 01jedug.
IT-« » html-um 03
Ostdinn Im
III- ll0l kJsU B Musile
Fik«"-’»".i-I.YIJ?...·I-"·«".-« « Gok dct IIII .
Zi-I.s IXHJ :si1.s :«I« ! 1«·-I (x«I.Is-«- .I! I-I«
I III-IS II: -"«·I« HHIIxI 1-IIII-::;II- I«.
III IIIIIsIJUIJI I ,«.I riwu ».-II II n- r,'-«7«
rIs Pr- III J "s- II ::r-—Is-II.IIIII«I I Pist
h II- .-Oks II- ,«I(I s II I
Mikp vI I» -«.i. ,;. .-(-«·I- z "I.II"I -(-’.1-.- ’L«·
Lin-a Inquxkksnissgl II.,-» ..I-«.«II« III-I «:II Ikxs
Warum-Im
THE NELSON CARPET C0.,
LA cROSSkL« Wls.
Rosse-«--I«-: XIIHIIIIIII Imka «I I « I fu«-«
IslIs-k s nur«-II minnt-II Inl Äksms y.
sssssALTEksBlLLI DER-»s
qu III-II» !lIIe-I«II-i-eI I I Inst-tubu- III
tlIrIIkc Imst Ismsr II-Is Und-I MII JIIIIiI e
umxusm sxg uID tIu ·" IIqspclw of De Ulqu
Vseqwrnlnsdek IIIIIIIIIIII EIIIIIIIIII .II Lin-II
KOIO sIIIIII. JI q eI IIdtIIIIsIIeI um kn- III-VIII
aIIIIsIIIIIIIIIe IIIOsIIIIIIsiIIeI nq IIII undeu- III
beIikKInIII Ich ki- IIIIIIIe IsIImoassIke scIIIIII
gamma 20 Rats Ifqurinm Ijmndnder
as TIInIIcgbIIIo I IIbr«eIIdIeIIIIIII-1IkeIhre-Irr
og I«IrI1III.kIId. :IIIIIIeIIIIe Busen ZIIIU es
IeI Katalog.
August Klagftad, Ida-Muth
Macisutw Wis
Land til Salg
III-whom Iso» Idorth IIeIIIraI Kansas, for
söcil HI) or Acke, udmceIkIsI soI Home,
IFoIII, VIII. Danke oq staktoslkr jaIIII III-also
oq F( asqu Nod AvI I de IIdIIe II Aar.
IGII T II sanfte es all-rede Imfat III-I. Da WII
del IIIIbIg ItIqe I IrIH vII kundspqete jIIIve
del fordeloatIqI atk IIIIIIe og kobe qodI BIæ
tIelaIId mode-IS det I--IIIIIII er billch For
muntere cisIIIgIIIugn LIMho ell» beIIIg
Werg AlbetIIøIh VIII Cim, Wams-.
Tyvende Aarhundrccles
Merry Coskound
II0«()0"0«0 Jud-un
Its-II on Most-y- (--I Rom-II Idet er en Iml
bringt«-Ich IstsrkutssIIm. VI Inbrunst-»Alle
Ämlumrlnstjssss sucht-wu- chs y-(3s-·II«0IIII(I.
anvec III-s- yst-III- (Ic-II III-. III-en species
meiassluli Dymljcdsrtl III-anse- Im at sit-Iw
åsrh Nier eit» ImIeInresncIe ciklmlwrek
os Print-. Nun-n Jene blutl. Adresse
Akmlksgestierschell co»
North Tonswsnds, N. Y.
Katarrh kan ikke helbredes
v s I y dre M i bler. da dr: stke can non Smdommend
Bude. Aamkrlp er en Apo- rllcr Aucmitmmngisug
dom, az, Nr at heim-we lieu mua Ti- tags Medutnct
um ! im gnu- --« Our-· tu w end og tin-M vitell
vau BIJM ua SI«-!1!)Isir«u:;k. u« Im C,s-1.i.--h tun-«
kk Meu- ulmfhms ins sum-. Ist-» blmt um«-ems- Io«
nun-sc- ufkn as be hebt-e 1-i:,;ck:;.-r Midn- og er et
nun-oft « : 1kp1smt.cl, I» « ice-cu- : .n nf ti-: bedfte
Sturlkssnmkcr man heut-us fort-W Wo de bedite Wod- T
keiisssseigwnhmkn wehrt Itte.telmn lesntkmbcme i
TM samt-»min animmtmn I of de In Jugrrturnin «
» M. Nr wrer s « i i-:-s-«nisexit-e Nkcjnltaikr md Okl
drcvemn af ganzen-. Ein-) enn gskvnesbmtx im.
F. J Llsctgey C Co.. Eier-.
Höh-s of Avotbckcte. Pnz 75r.
Umn- 1«u·1«:)- I »li( ex de bedflr.
cHöndcrjyllcmd
Aabenraa. —— Efiermæle. Ef
tek Ickngere Tids Sygdom afgik isl.
»Hjemdal« tidligete Købmanb H. N.
Paulsen i Torsdags ved Døden i sit
Hjem i Aa·benraa.
Hans Nissen Paulfen var født
i Ravfied, men kom alletede i en
ung Aider til Aabenraa, hvok han
i Halviredserne grundlagde en Kob
1nandsforretning, som han Umarbei
dede med megen Energi og Dygtigs
heb. Han var en firckbfon1, flittig cg
zpaapagsende Købmand, en ypperliq
Regustabsfører og i det hele en dyg
liig vg indsigisfuld Fortetningsnmnd.
Som saadan nød han niegen Anfe
else i Byen og Qmegnem og i Aas
renes Lob erhvervede han sig en be
iydelig Fokmue.
H. N. Pauler var Medstister af
»Den nordslesvigfke Folkebank«, i
hvis Befiyrelse han havde Sæde ft-:
Bontens Oprettelse til 1886. Sene
rc var han i en Aarmtte Medlem
af Tilfynsraadei, et Till?dshverv,
som han for et Par Aar siden neb
lagde paa Grund af sin Helbreds
7tilsiand.
J politisk Henfeende var H. N.
Paulsen en trofasi dansi Mand, som
aldrig sta! sit Sindeiag under Sis:
len eller svigiede, naar dei gjaldi.
Under vor nationale Kamp hat han
derspk ogscia røgtei adsiillige Til
lidshverv. Vi hat med ham mistet en
nnd dansk Mand.
— Vetselfalskneriei. Til
af Købmand og Botgerreptcesen
tani Hans Echmidi udført Beisei
faisinetier iiieddele5, at Efterlignci
sen a"« llnbersirkfterne var scrrdeles
godi udsptie, saa Bankerne ubetini
get trcede, ni de var ægte. Den ene
If Vetglerne, der var nndertegnet
kried Rad-net pna Landmand Madfen
im Lygbøiqaatd paa Als, var for
falden Freitag den Zi. Marts. Eiter
indhentede Oplysninger et ,,SchleL:
vingolsieinische Bank« dog iun del
aqiia ined 16,0()0 Mark, iike med
benred 50,s)0() Mark,foin sptst nævns
fes. Værien Pan »Tenirei«, Krause,
bar Underiegnet en Veksel paa 800
Mi. on Bsdker Togersen den Yngre
en paa 1100 Mark. Madsen paa
Lnshøjgaatd inber i det hele 14.
Mo Mark. Ogsaa Schmidis Fader.
Bruder on Sviqerfadek lider tem
melig beiydeliae Tab.
L
Bvldenw Sonn. — K i rkeva l
ifeL J et Jndsendt til »Mens
bnrq Apis« bedder det
tsfter det den 27. Januar afholdte
og senkte luldkaftede Valg af Mc
niqu Jreprcefentanter var der Son
rsaa sen 26. Martg Omvalg. Dette
blev en Zejr for Tyslerne og Mis
siongvennerne, idet dekeg Fianbdatek
valgteg med et Flertal af P- Stem
mer, nemlig 62 imod 59. De valgte
er Henrik Jørgensen af Hjeds, der
er naturaliseret Optant og Mission5
den og hat aftjent sm Vermepligt i
Aarhus, Hans Petetsen i Btedevad.
ligeledes en natutalifeket Optant cg
Missionsdem Bahne Nikolaysen as
Satteum ogsaa Missionsven, og
Jst-gen Rolleer af Frestrup.
ngaa denne Gang var Missionss
vennekne mssdt fuldtallige for at
hiækpe Tyskeme til .at forttasnge
Danssetne. Dei er vel We saa«nemt
at sige, hvilken af deres Bevctggtuni
de —- tysi Patriotksme eller deres
Uvillie ian Sognepræstrn s- der
hat verret den stærkeDrivfjeder, men,
som sagt, de mødte til sidfte Mand.
Der var fra tyst Side agiteret
meb en henfynsløsVoldsombed, hvors
til der aldrig er kendt Mage bes.
Dei var lylledes dem at faa alle
deres Folk med og at strecmme nogle,
«som stemte daan farsie Gang. Der
blev dennes Gang ille prsvet paa at
afgive to Sedler. Der stal her bake
gives en lille Mundsmag paa, bvilke
Midlet der blandt andet blev an
vendt for at presse de iyste Raubi
daier kgennemx
Tysterne ttævede en Ulsiyttet Mund
i Hajsitup optagen paa Balgllstrn7
fom Vegrundelse fremlagde be ei Be
vks med Navn og Cmbedssegl fta
«—:I
—
Amtsforstanderen, ssom den Gang
Var Kommuneforstander der, paa,
at Monden hovde anmeldt sig hos
ham den 25. Msarts 1904. Lsoven
krwver et Aats Ophold i Sognei;
men da det senere fra danst STDe
vidnefaft blev fasislaaet, at Monden
ferst var kommen den 27. Marts nsed
Halvfiretoget, maatte Atntgforstonde
ten indusme at han mnligvis hau
de taget fejl, og Tysierne finde«sig i,
at han blev strøgen paa Valgliften.
Tusker-Ie, der alle-rede længe hat
sunget Svanesangen over Danfkhe
den her i Sonn-et, vil i Seirsrusen
sillert strmme den endnu et Par Ok:
faver højere, men om Tysllheden er
tjent med at fremmes ved den Slsus
Valgsejre, faar staa ben.
fa st Ren.
Vamdrup. —- De gamle. Fall
itte mange Dage siden døde Bam
drnp Bys celdfte Kvinde, og nu
hat Sognets ældste Kvinde, den nas
ften l)4-aarige »gamle D-orthea'«,
fulgt hende. Gamle Dorthea var
indtil for et Par Aar siden en tajt
gammel Krone, der læste uden Bril
ler og ogsaa paa anden Maade gfor:
de mange Yngte til Stamme. End
nn tkl sit 82 Aar gik hun hdek Tanz
ud med sin Kugekurv og tjente sein«
bver Øre til sit Underkyotd Og ban-:
de der ilke været noget til, som lJed
Alderdomsundersiøttelse, vilde Der-H
then nceppe have taget mod nsogen
Undersiøttelse endnu den Gang.
Hader-Am -— 50 Aars Jubs
Freund Konditor og Bagermesiet
H· Fabrendorff tunde den 31.Marts,
fejte sit 50 Aars Jubilceum. Scrn
20:aarigt ungt Mennesie begynkte
ban sin Fokretning i det Hus paa
Zondertorv, hvori endnu hans te
kendte Konditiori og Bageri ek, ng
rast og rørig staat han samtnen med
en Son for Styret iden gamle For
tetning. Den gamle Indusme
soen er vellidt af alle, sidder lnm
inden Dim. Hans Liv hoc bog bcl
ler itle været uden Provelser. Kost
spr Julen 1862 døde hans førfte Hu
ltrn, og strats efter blev han ind
kaldt fom Soldat for at vakrne ocn
sit af to fremmede Stormagter an—
nrebne lille Fordreland. Konditor Fa
hrendorff er en as de faa tilbagse
vcerende Vaabcnbrødre Han var en
af dem, som for nogen Tid siden rat
med til at overlevere Vaabenbtødre:
ms gamle Fane til Musæet pcm Kol
dinghus, i hvilken Anledning der
blev foransialtet en Festliqbed for de
gnmle Fædrelandsforsvakerr. Den
Feine og den Sag, som Or. Fuhren
dorss elstede og tæmpede for i sin
Ungdom og Manddom, vier han
endnu sin Karliqlked Bei hører ban
itte til de fremtrcrdendex men ban
savnes ikte ved nonet Balg, og vor
nnd-e dansle Sag hat i ham en tro
ltlalvenmm s Anlasagct of
ji«-geriet (.Hind.) Noale Pen
zjemænd i lfgerniørde tasnter vaa
at anlckxwk Rogerier i ftor Stil i
Andern-am Der bar i den Anleh
ninq været llnderhandlinger i Gang
kitellem Fiflerøget Wiedemami i li
aemsprbe oq Eiern-e af Llabenraa
Pølfefabrik. Hvis Plancn ladet sig
k—eimemføre, betnder det en ftor Be
fvarelse itte blot for de fremmeke
Fislere, men cgsaa for de nahe-uma
sie. Der er nemlig i denne Vinter
betalt mellem 15——90,000 Mk. i
Fragt for Transpnrt af Sild fra
Aabenraa til Røqerierne i Weins-r
de og Mel. Denne Sum bar Fi
steme maatiet beiale. Anlasqcies der
nu Regeticr i Aabenraa, vil Miser
ne lunne spare disk-se Penqe og tieer
øge del-es Jndiasgter. Ogsaa Afaifs
terne til Kommissionckreme, fom be
løber sig til 5 PCi., kan spares.
Aabentaa Æg « Ekspotk
Forening afholdt Tirsdag den
28. Matts, Generalforsamlinq poa
,,Hotel Danmarl«. Regnsiabei, som
ndviier en Qmsætning af 1,s)12,117
Æq til en Bindi us, 106,570 Mi.
M Vg. blev oplccst af Forrctningsi
fernen, Købmand Hans Callefen, og
qodlendt of Foriamlingem Sowie-—
lrebieng Anteil er 50 og Mehle-n
metnes er 1400.
Foreningens Tilflutning til Land
«brugskamret blev meddelt Forsaw
fingen. Tilslutningen medfører, at
Foreninaen san levere til Kamrets
Udialgssteder. samt at Kam-set faat
Indsigt i Foreninqens Forketninass
sprellr. Til Stutning holt-i den mi
valgte Jemand Ok. Paulsem et
Foredtag om DmseavL
'.«.'.salmol)iiger til llonlirmatioaan.·.. «
Yi lmr i Änr il» elcsjligslo ug linosto nzx must clegnntc Snlmehøger for Konfirmatinnen.
sum vi nugosnsintlts lim« lmlt. i l)·«-nisli l.ntli l'nl)l. Monat-, — ja vi tm« endog sige de iineste
Ruhm-bogen (l(-r singen-sind« lsnr wen-i si-lgl her-i l«;1n(l(-t ng i l)anm:n·l(; Mag-e til Biml i
lthsgnnns lmr zilslrig lur Wort-l lmu nngisn dunle Stilniel)(),(.k. Du er sxm lin(-.. at en Beslcrivelse
kun illi« gin- nuxxisn lil nr lDHinxnnslscsx (l(- lmr sog lnr at knnno vurtlertss. Bisse salmebøxxer
( r zillts iinI)«rt(-i·-( --,(l( »g- «-Xrl)( jllit ( r ncllurt i V( nls ns ln Jst« Bnghinilekicri Bile gien Cn sal
nn link-· insllmnilt n i Dunkelan (- r Hinptl nsl Sidtn ;1f(liss(.
Nun sknltlts tr«, sit Prisernts Vin- tn(-;z·(-t hisij tin-n tlet lian ilckc sigcs i sinntncnligning
nn-(l »mer Hind.
Alles disk-(- snlnnsl)»g(sr esr tn(-(l rcsllt unilisr Unldsnil ng nI(-(l runclu lljørnun l)e, vi hat
nn, H- nnstl ist Tillsvg ug lusgge ,l’ekkslrnekliesr. l)(-l1nr·«ill(-ln M;I.erk(sl);«tn(l. er i ltvtsr en JEskc
cig Hasle tslttsr Nnnnstc l«;ul(-r(-t (,-I· surl. nntltxtg(-n ;In(l(-t or nasan
HUSK nt l)(,-11)-tte1 clonms l«(-jligl1kssl ug lusstil clissts lincs Snlnushøkxoh inclen cl(- er ucls()lgt,
Alls-. Hucn N-r all-in« unsktsr nt (-j(- tlikmx cl(- H- me (l(-jli;.sxe, at tnztn knn fristiss lil sit lægge den
Hman lil Sielp ug linlns (-n nzc
NR Nin-n punsxuttes ikkt.-. disms lin« Sultnclmgoh (l-I (l(·t villts san-Hym- liincleL
:IV«ULIPT«LES nedenstaaende Beslcrivelser af de forslcellige Bincl og bemærlc PriscrnekMsBkK
kiiqT-’"Iinyssuke«9«skiF"-g».»5«smy"0x)giv Bogstav eller Numer ved lndsendelse as OrdreAMsYSFMsMMM
NR. l IS
Nopperet franst Chagtxin bøjeligt
Lckderbind. Ordet Salmebog i Guld
Pan Rnggen, med speciel Hængsek
Forsirina over Ryggen og paa For
og Bagsiden, med 4 ganske smaa Kors
pan begge Sider og en fin Linie out
kring Kanten. —- Pris: 82.20.
NR. l l4
Amerikaan Sælftind, bøjeligt Lee
detbind. Ordeisp Ialmebog paa Ryg
og Side i Guld, et fint Kors- i bet ne
derste Hjøtne paa Forsiden i Guld
Fosiking, et lille Kors i en Rosette
pna Ryggen, og et Baand rundt om
Bindet..— Pris: 82.20.
NR. l IS A
Glut tysk Kalvesiindslceder. Ordeh
Salmebog paa Nnggen og forneben
paa Forsiden. Ei sint Kors med Dru
et i symbolsi Forsianq i Guld og
blankt i det øverste Hjørne, en fin Li
nie omkrinq Kanten, bøjeligt Bind.«
Pris: 82.60.
NO. l l6 B
Summe Bind som 116a, lidt for
ssellig Forsiring. —- Pris: 82.60.
NR. l l7
Denne Salmebog et indbunden ef
ter det almindelig kendte engem-ame
ritnnfke Mønster ,,devinity circut
bindmg«, Overfaldesbind, et Vaand
oknkrin«a, løs Ryg. Tyrkisk Chagrin.
Særdeles stærk og solidt indbunden,
med Ordet Salmebog i Guld paa.
angen, forsiret Lknie paa Bindet og
foret med Læder, saa det er bøjeligt
og ftærkt. — Pris: 82.50.
NR. Il8
Fint mat tysi bøjeligt Kalvestinds
bind, Ordet Salmebog i Guld paa
angen og Forsiden, et fint Kors med
Guld og blank Forsiring foroven paax
Forsidem en fin Linie omkring Kein-I
ten, og GuldiForsiring indvendig paal
Kanten nf Vindet. —- Nris: 83.25.
NR. l29 A
J fint tyfk Marokko, polftret Bind,
med Ordet Salmebog i Guld paa
Rvggen oq Fiorsiden, samt en sin(
Blomst i blank Forsiring paa Forsi-l
den og Linier paa Rv»»en, en sin Li
nie rundt med Kanten. Pris 82.80.
!
NR. l29 B l
Den samme Bog i famme Bind,!
med mørkerødt, »dark wine color«',
Lceder, og forskellig Forsiring. 82.80.
NR. Ist J
J novperet Lcederbind, fransi Cha-!
grin, Polftret Bind, Ordet Salmebog!
i Guld paa Ryg og Side, forgyldt Og
blank Forsiring i det øverste Hjørne
paa Forsiden og paa Ryggen. 82.40.
NR. l32
J stort-nopperet Læderbind, ame
rikanfk Scelfkind, polstret Bind. Or
ret Salmebog i Guld paa Rvnaeth et
lille sint Kurs paa Forsiden, en bred
fin blank Forsiring foroven og form
den paa Bagsiden. —- Pris: 82.40.
NR. l84 A
Fint glat Kalvesiindsbind, pvlstret
Bind. Med Ordet Salmebog iGuld
paa Ryggen, et sint lille Kors iGulb
paa Forsiden, ssne Hjørner paa For
siden med Blind- og Gukdtryk. 82.75.
NR. ls4 B
Summe Bind med forskellige Mon
stte i Blindtrnk. — Pris: 82.75.
NR lss A
Fint persist Kalvestindsbind, pol
ftret Bind, Ordet Salmebog paa
Nvggen og Forsiden, samt en sin sym
bolsi Blnmster-Forsirina i det øverste
Hjørne paa Forsiden. Guldforsiring
omkring Kanten indvendiq paa Bin
det, fom giver «det Bindet sint Udse
ende. — Pris: 83.50.
NR. lss S
Summe Bind med lidt forstelligt
Guld og blank Forsiring. 83.50.
» —:»- «-:::"»:;.- For M-, det- ønslcer on Hin-Neu iln sawlmebo XII-M
Ssm hnr Vi onslnu Zutun-lumqu tim- lxmgt nvergnnr de «venf0r nævk1te. Diese vil give
ils-n Mem-sti- ()vc-rr;ssk(-lk-1es. du tles horer til sjnkhlcnhtstlcr pzm Boghimlerkunstens Omraade.
Yi Imr kun ust Hin-l us Inmr Slajxkk l)«j(-li,(.xt ng pulstnsL Ue et- alle med mdt under Guld
8nit. kundi- Hjnrmsn et Tillnsg ug Dogge Tckstrækkesh i en tin for-et JEAN-» med Kantfnrsiring
i Guld Ins-s Jtsn iminsmlige Lakilerknnt uf Binde-t, ug med to hvide Silke-Nærkebaan(1 med
Kwsshsh Ue stack-zog oftm- lk()g·St-1v-Nmncr.
l(-.!n tsn kurt lktsskrivtslse kzm her Lin-s as dissc elegitnte saltnchøgetx
QKM«-0pgjv vecl Bestilling Bogstav-Numek· og om De onsker bøjeligt eller polstret Sirup-AS
Ruhm-han A
J fint Poleret Kalvesiindsbind, —
Aal-ten falder i brune Forder, spejl
blank, Kulørek i dotierende hatmonisk
jSmag og fin Afpudsning. Pris: i
bøjeligt Bind MBM i polftret Binb
JO4.00.
Palmehuzx S
R sint Poleret franss ,,!ev(mt« Kal
vcsiindsbind, Kuløren af Læderet fal
der i mørlearønne Forder. Pris:
H bøjeligt Bind 84.20; i polsttet
Vind s4.40·
Sahn-bog c
J fint blodt »nndressed« Kidskittd,I
Lckderet falder i lnsegrønne FarverZ
»Wie Green«. — Pris: i bøjeligt
xBind 84.00.
Bahnenij D
Fint poleret Kaloestindsbind, franst
,,levant« Lceder. Kuløren falder i
spejlblanke brune modnlerede FarveL
iPris: i bøjeligt Vind s4.80; i pol
fsiket Bind 85.00.
s Sühne-bog E
Lig B, men i lysebrune moduleredex
Farver, ,,tan«, oa spejlblank poleret(
Leder. Pris: i bøieligt Bind MLOH
i polstret Bind s4.40.
, sahn-bog F 4
L J ægte sort Chaqrin, med Spende-!
,forsirin·q og to Guldstjernet paa got-!
og Bagsiden. Pris: i bøjeligt I jndj
84.00; i polstret B.ind s4.20. !
i Bahnequ G !
!
!
J det sinefte ægte sokt Chagrin, med
ftnt Silleforsats i hvidt. Pris: i
beseligt Bind P4.40; i polstret.!
Bind 84.60.
snlmeboyx H
J stort-nopperet fint Lcederbind,
Alaska Scrlsiind, solidt Udfeende og
stærkt indbunden. Pris: 83.80; i
polstret Bind s4.00.
sichnehmx I
Lig H, men lidt forfkelligt udstyret
Bind. Pris: i bøjeliat Bind 83.80;
i polstret Bind 84.00.
821111101mg J
J— dct sinefte morkerødt Russian
Kalvesiind, spejlblank poleret Leben
Pris: i bøicliat Bind sk4.()0; i pol
stret Bind s4.20.
sulmebug K
Summe fom J, men i fort. Pris:
i bøjeligt Bind 84.00: i polftret Bind
84.20.
Sahnchoxk L
J mørkerødt Russian Kalveskind,
,,wine color«. Pris: i bøieligt Bind
ss.90; i polstret Bind 84.10.
snlmtsboq M
Lig L, men fort Lckder. Pris: i
bøjeligt Bind 83.90; i polstret Bind
84.10.
Salt-Ieh0g N
J sint prcepareret »undtesfed«
Kidstind, ,,m«otelt«, blødt Lsæder, men
siækkt. Farve morkegrøn eller »oli
ve«. Pris: i bøjeligt Bind 84.00; i
polstret Bind 84.20.
salmeboq O
Lig N, men i rosenrød Farbe, ,,old
rose color«. Pris: i bøjeligt Bind
s4.00; i polftret Bind s4.20.
sulmebog P
Lig A, men Farverne falder i for
sielligc røde Kuh-ten Pris: i bøjeligt
Bind 83.80; i polftret Bind s4.00.
Sammqu
Lig A oq P, men Farverne falder i
incriegmat og fort. Pris: i bøjeligt
Bind PRRM i polsirei Bind S4.00.
Gähnt-bog R
Jndbunden i sjcelben ejendommelig
farvet Kalvesiind, efterlignende gam
melt Kobber i Farve og 11dfeende.
Pris: i bøjeligt Vind 83.80; i pol
siret Bind s4.00.
Salmebng s
Kalvefkind, delikat chocoladebrun
Farve. Pris: i beseligt Bind 83.80;
i polstret Bind s4.00.
salnieboxx T
J mørkebrun farvet Kidstind, sittl
den mai Kuh-L —- Pris: i bøjeligt
Bind M.80; i polstret Bind 84.00.
salmcboq U
J Ralveskind, imat Farve efter
.himmelblaa, med et fint Guldiois og
» Lillie i Guid Pris: i bøjeligt Bind
» 84.80; i polstret Vind 85.00.
z salinebog W
; Lysebruni ægte cegyptist sit-Mobil
IIelædeL med sin Poliiur. Pris: i
bøjeligi Bind 87.0(); i psolstret
IBind 87·50.
H saltncbog x
J ,,undresfed« Kidskind, specielt
’ og kunstnerisk tillavet, i smukke og
delikate Farvetoner, lyse og min
;ke, meget blødi »o-g sini følende Leder-,
iig Plys i Udseende. Pris: 83.90.
ssilmebeg Y
Lig X, men polstret Bind, 84.10.
Danish Luth. Publ. Hause, Blain Nebr
MI. —— L a n d b r u ne t. (Dbbpst.)»
Strcmfober er her paa flere Stedcr
ikkc rigeliqt «for Haandsen, og hvem
der lau sælge af den Vate, faar den
for Tiden godt betalt. Det er ikke
nalmindeligt at faa 25 Vg. for hvert
Lispund qodt Straafoder. J Stut
ningen af Treserne i forrige Aar
hundrede kunde man her faa et stort
Lces Halm for en Sperie (4 Mk.
50 Pg.); for en lignendePortton vili
de man nu komme til at gkve mindst
det firedobbelte. Rigtignok avler man!
liqe saa godt nu som for 40 Aerl
siden. ja vistnok endnn mete, men
Kreaturholdet er ogfaa overalk ble
vet ftørre, bvsorfor der ogsaa nu bru
ges en betydelig større Masngde Fo
der.
J det sidste FjerdedelS-Aar'hundre
de er i det hele taget en stor Mcengde
Landmandsprother bleven betydes
ligt dyrete cisær Fedevarer og Æg),
sog bei er detfot ej til at andres over,
ct Landejendommene famtidigt er
gaaede op i Prisen.
Aller. —- Frcekt Jndbrudss
kyveri. (Schl. G.) Forleden Nat
bar en Person i Beboernes Frach
relfe beftjaalet Guardejer Jørgen
Zachakiasen for 200 Mk» der laa d
et Skrivebord, siom var blevet brubt
op med et Stemmejem