Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 18, 1905, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .- 1
- f
xl a n m a r ti «
« H. E.A·ndekseufesteu 2.Apkil.
J Digtetens FIdeby.
Odense, 2. April. (R. B.)
Med Blaeft og Regn opeandt loo
Uatsdagen for H. C. Andetsens Fed
sel. Hele Bten var flagsmyllet fea
Morgenftunden, og Digtekens Fade
lted i Hans Jensensfttcedet og hans
Batndomshjem i Muntemsllesttcede
var paa Odenfe Kommunes Forml
staltning frnyltede med Flog og
Grøni. J Muren paa det fsrstnasvni
te Sted hat Kommunen ladet ind
scette en Bronce Protmtmedaillon
as den afdøde Digter, Odense Bys
enefte Æresborger. Ogsaa H. C.
Andersens Statue paa Graabrødre
plads var smutt dekoreret, og paa
Fundamentet var henlagt en Kranz
fra ,,?ynsk Samfund«. Klollen l
famlede der sig en stor Mennesle
mcknade ved Statuen. 6. Regiments
Musiltorps spillede Fædkelanbsme
lodier, og Borgmester Dithrnet holdt
folgende Tale om den state Eventyt
"digtet:
,,Det Var et fattigt lille Batn, sosn
i Dag for 100 Aar siden blev fsdt
i Hans Jensensfttaede, det var et
lsille fattat Barn, sont tilbraate sine
foxfte Aar i Munke Msllestmde,
sont leaede ved Odense Aa, hvot han
modtoa de starke Jndtryk for hele
Livet. Det var en fattig Demg, fom
drog ud fka sin Fødeby for under
Kakup oa Trængslee at bane sig en
Vej, og doa er der aldkig født It
rigere Mennesie i Odense, vq aldrig
bar neget Odensebarn btagt sit
Lands Navn videre om i Vetdens
laa vift som den danste Digtet H.
C. Andersen er lendt fasa langt, soinl
Eventnrets Fual hat stratt sine Bin-H
gek, jra Eskimoernes evige Js til!
Hindoftans glødende Sol. Rundtl
om fejtes nu Hundredaarsdagen for
bons FødseL under stskte Fothold
og Former end her, men intet Stethll
lwiler der en saa ejendommellg blø«:s(
og varm Stemning over Festen lom
i denne By, der kaarede sin her-mie
lte Sen til sin enefte ÆtesborgeL
Gib han fremdeles maa staa for alle
Odensebørn som det lysende Ets
empel paa, hvot vin selv den, der er
Fødl Ulldck UOringcsie Iokhvld, san
naa ved Udvitling af alle sine Eos
net, gib sætligt Fesiligholbelsen nf
denne Dag maa fette dybe Spot t
vor Ungdoms Sind! H. C. Ander
fens Minde lcenge leve!«
Levet for H. C. Andersens Min
de modtoges med Hurtataab.
KI 12 bespkstes Bstnene paa- Korn
rnunens Ovdragelsesanftalt ved et
Fest-miaaltid, hvor Swlebestytet H
Rasrnussen talte am Digteken.
Kl. 4 i Eftettniddag afholdteg E
Fyens Fotsamlingshus en af ea.
2000 Mennester ovetvcnet Festligbed.
Blandt de tilsiedevaeende saas Byenz
honmatiotes; endvidete bewertet-es
det preussisie Knltusministetiums
Udsending Geheimoveetegeringitaad
Matthias-, Komponisten Lange-Mül- «
let pg Foefatteren v. d. Rette. Pro- .
fezsor Sophus Baudih holdt et nd
mætket og fotstaaende Foadtag over
H. C. Andersem fst og eftet Fore
Itaget udfsrte Oben-se Musikfvtening
under Ledelfe af Kommen-and Lat
leu en af v. d. Rette siteveu Kau
tate, Postil Lange-Müller hat-de «
kswpmetet Musiltem Publikum
Mitter saavel Komponist sont
Matten Til Slntning viel-tagte
Botgmesier Düan et used jublem «
h Duteataab des-mut: M leve
Z; T. Andersens Minde! Eiter Fest
ttgshedens Stutning cfholbtez paa
Cmd hotel et Wams-, hvori
Inn en meaet fnevet Krebs Mog. .
U 8 begyndte Festspteftillim paa
MS M
O f .
Forsvrigt festligholdtes 100 Bluts-s
dagen for Bornedigierens Fsdsel jo
baade i Hovedftaden og i Byerne ud
over Land-et. Men Jndholdet of
Vereiningekne om digse Festek er. na
turligt, saa ensaktede, at naar man
hat lceft en af dem, saa hat man
Warnen i dem alle. Vi stal dersot
tun auf-re Ord af Dr. phil. Schwa
nenflygel ved Festen i Fynst Sam
fund i Kobenkjavm
var Samtidig med as h. E. An
dersen var en ille blos gab dawi,
wen ogsaa en Berdenkdigtet, var hau;
Mge en regte Fynbo, Ws Rettig
dtb til hcns Fide- gsatleu i Oel-l
. M MI- ;
« -
-,t-;«k «
J
Ai
Ligesom hos Ambwsius Sstub var
set fynste H. C. Andersen i KIdet
staaket
Schwaaenflygel paaviste, at medens
flere af Guldalderens Digtere lige
saa godt kunbe have vætet noget an:
det, Heiberg f. Ets. Filsvfof, Juge
mann Prceft o.s.v· saa var H. C.
Andersen tun Digter. Hcm maatte
arbejde haatdt for at komme frem,
men var sin Muse tro, og hur sten
kede ham tEl Gengæld fagre Vorn,
der blev til Glæde og Nytte.
Smas itzt-L —
Preussens Repræsentant
i Odense. For at erfake noget
ncetmere angaaende den preussisie
Regeringsraad, Dr. Matthias, der
siulde overvære Festen i Odense
den 2 April, henvendte ,,kfynsStiftZ-.
tidende« sig til Brrgmester Dithmeis,I
der meddelte, at der fra det Ufer-l
lige tyste Gesandtstab i Kobenhavn
til Festiomiteen var ankommet et
Brev der indeholdcr bl. a. folgende:
»Den igL preussiste Regeting nee
tet det Ønsie, at give Dem et Bevis
paa, med hvilken inderlig Beundrkng
ogsac mit tyste Fædreland mindes
den dansie Digter med det sinke Bat
nehjette, og hat detfot delegetet Ge
heinie-Ovetregeringsmad, Dr. Mai
thias i det preussiste Kultusmini
stetium til at delkage i den i Oden
se d. 2. April d. A. stedsindende
Fest.«
sStot Ulykke paa Irrt-er
ne. J det færøfte Blad »Dimmai
ætting« for den 25. Marts meddeles
folgende: Den 21. Mai-is var en 8—
Mandsfaret fra Strømnæg paa Fi
steri paa Notdhovei. Da en Dei af
Linen var lagt ind, viste det sig, at
den var kommet fast i Banden, og
det blev derfot besiutfet at prøve pJa
at tage den op fra den modfatte En
de. Medeas man i denne Hensigt
var i Fætd med at vende Banden
Iom der en Bunds-, hvorved Bauten
fyldtes og kæntrede.
Setz af Mandsiabet kom til at be
gynde med ov paa Kslem men da
Banden blev ved at gaa tundt, ow
.kom de ofterhaanden alle paa een um«
Jnemlig Bonden Jer Joensen fta
Langesand, som er en dygtig Svoms
met. Han blev bjætget af en Band
fta Haldetsvig, fotn havde oasret
lcngere ude paa Hader
De fotulykkede var Jens Joensen
og dennes Svigerssn, Julius sachg
tiasen, Hans Zachatiasen, Joen
Pauli Samuelsen, Johannes Olfen
og dennes Ssn Daniel Olsen, alle
af Stimmme samt Hans Pauli Jo
ensen fka Langesand fJoen Joensens
Ssnx
H. Zachatiasen estetladet Ente og .
7 Born, hvoraf iun en Dotter et
konsirmetet7 hans Proben eftetladet
Svigermodek, Ente og 2 smaa Bsrnz z
J. Olfen efterladet Ente og 5 Born
hvotaf 2 ukonsiktnetede; J. P· Sa- g
mnelfen efieklader Ente og 3 Dotte.
r.
Jordloddet til Landen-:
befdete. Det af de samt-triefe
iydsie Husmondsfnreninger paa De- s
legetetsnpbet i Koldkng nedsatte
Amtsudvalg hat ifslge ,,Aarhus
Amtstidende« den I. April holt-?
Mode paa Forsamlingsbygningen i
Igrhus for at forhqndle om Mid
let til en bedte Andenbelse af Has
mandäloven end den, der hidtil hat ·
fundet Sied. Efter en lang For- «
handling vedtog Mpdet ensiemmtg
sptgende Resolution: »Fotfamlingen
opfotdtet Bestytelsen for de sann-ir
tende iydste Huzmandsforeninget til :
at udarbejde Reglet til Smatbejde ;
mellem de i Henhold tsil Huzmands
loven net-satte Amtskornmissioner ng
husmnndgfokeningetnes Amtsudvalgk
og Mlige Organisationen famtidig
udtaler Msdet Taste om at Ub
valgene trat-er i nsje Fotbindelse
med Forentngerneg lokale IMME
nnend, og t det hele spger Sagen
fremmet paa bedste Maade.«
Bøllehætvækk iFrede
tikskerg Hade. Man hat for
et Par Dage siden streveg den 2. ds.
opdaget et asstyeltgt Hcechrk, som
i Winter, medenö Kam-lerne t Fre
derklsbetg Hade, var ttllagte, et be
gaaet mod bet kinesiste LyfthnB. Get
ninasmethene er ttængt tnd i Pa
vtspnen og hat ttubtüdt de gamle,
kinsesiße Msbletz breitet Benene cif
dk fsrsielltge iStvle og spottet de
Ptagts Zwinger t StylleL
ists ei Mgt Tilfeelbe hat
.-,z;
l l
—
man allerede Getningimcendem, som
et nogle halvvolsne Demge, der
Ihar vagabonderet hele Vinteren og
for atmen Tid siden blev wagte
jbet, mistcetxlt for Jndbrudstyverierne
paa Ftedetikbetg.
Ægteskabsloven. Auge-pen
de denne foreligger der Vetænlning
fta del nedfatte Fellesudvalg.
lkdvalget hat delt sig si et Flertal
pas 17 Medlemmet (K. Biene,
Vckgbjetg, Fvgtmanm R. Hausen,
J. H. Jensen. K. Jensen, Lars Jen
)fen,’ S. Jenfen Kvift, P. Madsen,
iTllkelgacxrdsMelken, H. J. Nielfen.
»P. T. Nielsen Sign. Olkem H. P.
Pedersen, SorenfemEgaa eg Bester
gaardsGøttruw og to Mindretal,
hvoraf det cne bestaat af 10 Mel--l
lemmer (Breinholt, Cakstenfen, Don-»
neftjoldsSams-, Goos, Hammersch.
Johnsen, A. Jensen, Musik-Bre
gentved, Notdby og Rambusch) og
det andet af 3 Medlemmet (Jstg.
Pederfen. Stessensen og S. Spend
sen.)
Flettallet indstiller det i Falte-—
thinget vedtagne Forslag til ufor
ondret Vedtagelfe.
Det fsrfte Mindretal indstiller det
i Landsthinget vedtagne Forslag til
ufotandket Vedtagelsr.
Det andet Mindretal (Jøtg. Pe
dersen, Steffensen og S. Svendsensd
stkllek nogle Fokflag til Afgstelse If
Uoverenssiemmelserne mellem Thür
gene med Hensyn til det foreliggende
Lovforslag.
Sultetplantogekne paa
E t. C r o i x. St. Croix Suttetfa
heil hat etf Staten lobt Salter
plantageme »Mit nnd Worl« og
»Grange« paa St. Croix.
Sammenslutning paa
Fjetlrce : Avlens Omtadr.
Fredag den Bl. Matts holdt Repre
sentcmler for ,,«’foteningen til Fin
træavlens Fremme«, »Foreningen for
Dimmarls Fjekkrceavl«, ,,Forenin
gen for landølonomifl Fjetktæavl« —
de 3 store, hele Landet omfottende
Fjerkmforeninget — og »Dansl Ans
dels - DEgexpokt« Mode paa Hotel
Dagmar i Kobenhavn og enedes vm
-— Mpkæsentantstabetnes Geblen
telse soebeholdt — for at fremme I
konomist Fjerkræavl og for at stasse
mere Enhed i Arbejdet at samvirle;
gennem et staaende Fallesubvialg,z
bannet af Ferment-, Næstfotmcend
og Seltetceter i disfe Forenwnger
bvillet Udvalg ordentligviB stuldef
holde Moder hvett Foraak og Ef- l
tetaar Sammenllutningen anses
for at ville faa vidtmllende Betyd
ning og aabne Vejen for Fremstridt
Ig Udvikling som ingen af dissezl
Selsiaber alene vilde vckte i Stand-·
til.
NedbkændtGaatv. Fee-I«
mg Nat nedbrændte P. Wellingsss
Baard paa Z. Tsrslev Mark ved «
Wanders. (
Gaatdens Viget vaagnede ded, at .
Zlden flog ned fotan Vinduernex de .«
Jakkede stkaks Eieren og hans Hu- I
Kru, som med et Batn maatte redde
sg ved at springe ud ab et Vindue.
Jlden bredte sig si kvkt de til
dele Gar-them hele Besætningen in
debmndte med Undtagelfe af en Fol: «
Hoppe og en Pkag. "
Bygningerne var ifslge R. B. ask «
fWere-be for 16,00() Kr. i Miste-fis
Staatskasse Lssstet for 24,000 Ke.
»Jnden'.
Mem format-eh at Jlden et op
iaaet i Laden. «
— stlge et senere Telegram inde- »
krank-te der 8 V:ste, 38 Koch og V «
saar.
Bagetstkiken. Den ·i Aar
jns i Lstdags itwledede Bagerstrikr.
Trivez Munde-g den Z. April, vil
Iæppe blive syndetligt genetende for
styens Bebonr. Den omfattet tun
nemkkg godt en Snes Svende; has
Vyens mange Smuamestte, bog en
enkelt af de sisrte og paa Angeme
sttenes Rugbrødsfabrik arbeides der
videte, sacledes at Aarhus’ Forsyning
med Brod We anfcegteg videre af
Striken.
Arbejdgnedlcquelfen siyldeg resul
tatlsfe Forhandlinger mellem Aarhus
Bagermesterfotening og Lager-spende
nes Fort-und angaaende et nnt At
beidstegulattv. Svendene krævede bl.
a. en samlet ugentlig Feind af 36
Innre, medens Mesteene Mc mente
at knnne stelle sig Ubert end M
en fmncei Wd fta Indus Jot
AMICI M ; 10 M Mai-das Mit-a
s- - - I-sz F
Kl. 4. Fka Spendenes Side stilledes
endvidete Fordring em, at den agent
lige Atbejdstiv ilte maatte ovetstige
»So Timer.
Dpdsfald. Bptgmefteren i
Stelsløk, Hans Hentik Edvatd Fa
hr’cius, afgil Tirsdag Fotmiddag,
den 25. Mattö ved Døden. En Mod
ptop var Dsdsaatsagew Han var,
striver »Sei-s Amtstidende«, en dyg
tig og human, men strengt tetfcerdig
Mond og forstod ofte at bringe
jKlarhed i vanslelige Sagen Bed sit
jckvne Væsen og sin ubestitlelige
Sandhedskærlighed vandt han sig
mange Venner. Hvad han ikte mindjti
stal Prises for, var hans Lyft til at!
hjælpe Born og unge Mennesier, som
var kommen paa Afveje, paa ret Kkl
igen uden at faa dem strassedr. Som
Leder as Vyens lommunale Anliggen
der havde han altib Byens Tatv vig
Trang for Øje, og han gil aldrig mcd
til at bruge Penge til andet, end hvad
der var ftkengt nsdvendkgt
Fabricius hat vatet Borgmeftek i
Stelsiøt siden August 1899 og hlev
59 Aar gammeL Han kom- fka
Berglum Herred, hvor han havde
Metet Herredsfogeb i en lcrngere Aar
rcelte. Han var hædtet meb Mit-der
tot-set.
l
Ei nyt Mordhrandsfsok
sog i Kobenhavm Medens Psolitict
stadig et beflæftiget med de mange
uoptlarede Motdbtandsfokssg paa
Christianshavn —- specielt fra Prin
sessegade ——, dulkek der pludselig et
nyt Tilfmlde op ude i Wildeksgade.
J Borgetrepmsentant Thomsens
Ejendom — Nr. 65 — fandt man
den 29. Matts et stott Baal lagt til
Rette nede t Kalt-euch Dei var
stærkt overhceldt med Pettoleum —
men ille antcendt.
Dei hat sandsynlkgvis veret Mord
btckndetens Mening, at der forst stut
de tændes op under det om Ratten,
sac- var der fo stsrre Rimelighed for,
at det tunde goa ordentlig af.
- Til alt Held blev dette forhindtet,
cg den stoke Arbejdetlaserne med de
mange Beboete er dekveb undgaaet
en stor Fatr. At der alligevel et stvr
Ophidfelfe blandt Leieme, lan ingen
andres over.
Man tænter sig Muligiheden af,at
Motdbrcknderen er den samme, som
for hat opereret paa Christianshavn.
Desvcrrte hat Politiet endnu ilte
iundet det ringeste Spor af denne
iarlige Fotbrhder. Der hat veret
Ifholdt Forhsr over en Masse Men
Iesiet og indledei lriminel Nat-ersp
xelse, men altsammen uden Resultat.
J
Thurø Kitte. En anonym
»Wer bar stæntet 4,000 Kr. til Ub
,idelfe af Thur- Kitke pcm Besingek
"c af, at Ajrteejerne givet et lignende
set-h Rirkeejerne hat ifølge ,,Sv.
?1v.« nu vedtaget Udvidelsen, der alle
-ede vil blive paabegyndt eftet Paaka
.ldvidelsen vil besiaa i, at der byggez
»t Kot til Kikkens Isilige Ende. —
Iitkem der optindelig et bngget som ;
Kapel, hat i langen Tid visi sig for
ille.
Jndbtub hos Baron III-dell
Wedellzbotg Hos Gakdehusaktegis «
nentets tidligete Chef, Baron We
sell - Wedellsbokg, der bot i Helle
sur-, hat forleden Nat en Tyv lisiet
ig ind i Stueetagen og sra Baronens
llrbefdsvætelse stjaalet et halvt hun
neede Kronen Jngen hat hsrt dam, »
da Sovevætelserne liggek paa fstfte
Zol. Mætkvæsrdigt not hat Tyveu
kke gjott Forspg paa at stjæle Solv
«sfet, spm stsod frii fremme, dels i
Iette Ver-rette dels i Spisesiuen.
GnFifkerihavnvedS Leer
5æk. For et Aars Tid sitzen sind
sent-te Fisietifvteninkyn i Skærbæk
Jed Lillebcell et Andtagende til Land
brugsministeren om Tklstud af Stutz
Iassen til en Fisietihavn ved Skor
bæL Ministeriet sendte ogsaa en
Jugenisr over at se paa Fotholdene,
og han projektetede to Anlag, bei ene
M 16,000 Kr. og det endet til
02,000 Kr. Da digse Sammet var
for hsje, blev der ille foretaget noget
vkdexe i Sagen·
Nu hat Fisieriforeningen ksplge
»Beste Folteblab« Henvendk sig ti:
»Dansk Fisietiforening«, svm ogsaa
bar lpvei at ststte Sagen ved forefss
big at sende havingenist Zahrtmann
M Sile-that for at anders-ge Myst
forholdene og ptoiettete en billig si
sterihqvu. 40 Stil-e er Weh-ren
be i Stett-est
Bauer til uedsqlle pkisen .
Vi hat mvdtaget mange gove billigei
Besee, som itte er ovfstt i vott Kata
log. Summe feelges til neolat Pris»
taalange Oplaget vaeek. Ptiferae ei
nette, og Bogekne senves portoftit, til
Ovlaget et ist-folgt st den Orden, son
Bestillingeme indlsber. Sltiv met
det samtnen, laden d.. et for sent.
Vogel-ne bestilles efter Nummer. »
280. Sor-. En Bestrivelse of Klost
ret, Akademiet, Kirlen, Leereansta.
ten og Sors ncetmeste Omegn.
Med Kort og talrige i Telsten ind-;
satte Afbildningek og oplyfende
Tavler. As Th. Haufen, sh. Ad
junlt. 108 Sider i Omslag. Nes
sat fra 80 c. til 40 e.
282. Fra« Videnslabens Vetdem De
Danstes Kultur i Vilingetiden
Af J. J. A. erfaor. 42 Sider i
Omslag. Nediat fta 40 c. til 20 c
288. Borgetlige Hufe. Swtligl
Kobenhavps Professotkesibentsei
154L1630. Af R. Meiborg. Q«
3.·i Dust wes-» im Roc. til —1.-«.
284. Ritter-s Arbeit-e i de store Byer.
Met feesligt Henblil Pac: den tit
lelige Nsd i Kobenbavw AS Heu
tu Ussmg Lic. theol. 96 Sider i
Omslag. Nedsat fra 60 c. til 25 c.
285. Julob Vshmes Theosophi. Et
teligionsvhilvsophiil og dogmatiP
Unheil-gelte As C. Hentil Schar
ling, Professor i Theologien. Fest
strift ved Universitetets Firehun
dtedaatsfeii. 200 Zioet i Omslag
Nedsat fta 81.00 til 25 c.
286. Contsler Christian Thcmesen
Sehesied. En Bereining as Ihm-o
Sehefted. 234 Sidek i Omslag
Nedsat ftu 81.20 til 50 c.
287. En Aatganq Prasdilcner i Ud
tast. As Niels Lindberg. tVek
Christian Svleis og Frevel-it Ny
gaakM 112 Sider i Qmilag. —
Nedfat fm 90c. til 40 Genie
288. lsn Sommer i Amerika. Ai
Anton Nielsen. 200 smutt trylte
Sider i fint Omslag. Nebsat fta
90c. til 40 Centg.
290. Nutidg Spsrgsmaal og et
Styllc af det VansleFollSLevneds
leb. En foltelig Julegave til Ven
net i Norden fra Wilhelm Bitte
dcil 260 Sider i Omslag. Nev
sat fra Sl.20 til 25 Cent5.
292. Christi syv Oid paa Kotset —
Betragtningek i Fastetiden of Fr.
Arm-t- 98 Sidet i Omflag. Neb
sat fta 40c. til 15 Cents.
29.'3· Den klitistelige Vishelx Apo
logettste Undetspgelset med farligt
Hensyn til Franls »System der
chkiinichm Gewissheit«. As Hxnkv
Ussing, Sognevmst i Veilby ved
Aarliusz 244 Sidet i Dmslag. —
Nedscit fka 81.20 til 50 Centö.
294. Evanqelisle Fctedtog i Anled
ning as Pater Langes Angteb pas
vor Kitte. Holdte i Garnisonslit
ten i Asbenhavn i« Fasten 1892 at
Hean Ussing, lie. theol. 182 Si
der i Omflag. Nedsat fka 70e
til 35 Cents.
295. Nogle Blade af den ltistneKvins
des histotir. Af hatald Stein.
176 Sidet i Omslag. Nedfat fes
70e. til 25 Centg.
M. Optegnelfet om mit Levneds oq
min Tidz Historie. Af Dr. hea
til Rieolai Clausen. Fuße halb
del: indtil 1848, 318 Sidet i Om
flag. Anden Halt-del: 1848—1875
576 Sidet i Omflag. Begge Bind
nedsat fta 8340 til sl·50.
M. halpgwndtvigiantsmeu elle
Bpgftavdytlelsem Af Es- henril
Scharling, Prof» Dr. theol. 172
Sidet i Omslag. Nedfat fta 81
til 25 Centö.
298. Danmatl i Billedet of hauste
Digterr. 152 Sider i Mslag pas
meget fint Papir og i fmagfuld
Udgave. Jndehvldende det fineste
Udvalg af Digte, strevne af næsten
alle Danmarls Digtete, hvort alle
de mere fremttiedenbe Seværdtghes
der i Danmarl besynges. Redfat
fra 50e. til 25 Gent-.
299. Den danste Konebaads - Els
peditton til Gtsnlands Øsi·tyst.
Populcett bestreven as G. Onlin
Kaptajn i Flaadem og B. Gott-e
Premiekltitnant i Flut-ein 380
store Sidee i meget smult temperie
tet Bind met- Gall-Mit Til Tet
sten htm- en Mengde feedeles sfim
Billet-et og et Kett over Ort-Muth
Nedsat fta ssss til 82.00.
Zoo. Uveiettlder. En stian
sie Wust-stossweise Of Amsel
steten M Stdn t Mc S
Nebsut Its fl,00 M M.
M CI Sau-Uns Vers sfssd
i
äs« E·;
.
-«s
Stor MARwa
Wissle
cis-Is- sikckts t«
»
Iris-sys.
ReamlinktviitnsAmoricsmi.ius
s-·»rs«. lniktuzxxnnstldv lIHIIVI tin- l)-Il-I·IH
stmsihnnpssr
Heilig lllav
fra New York ONSDAGEN
Den 10. Maj
« N l«X«lil·.lI NIIXIICNHL -1".-«l«n«-’Z «I.sl
Passiv esekc oft-i jssxk Da chlcsgo
2 Daqc t di ges-«
EXCURSIONEN
sskn»s s.,««««·-»Is.;;s w this-s ! X« u X issk x m
xs.-. usJ X .«- sss sH Ns1!1,»«:«-«s,;417;i.;(
i-« Fuss-His- s«sp» «-nlsgs lx I s'-s«. Ins-Inn
sils l -«.«I «.s ski(1-«·«slss1l«sss Its-Jnan
sit-up — txt xt l. stI(«·--1x-I- l« .s-l— lu- · J« s
suspspwn .-i
Imss-Kshvvcrnc
ts-c'.!.1.«s sc « l'«--«I»«r ksssn I lln its als tsk
Fkll »n- lcssksf Nun l« —I«H- s. — in »Hu-zu
Inn-If Ins-·««. ltiss z—·-- ist c! s-«nl«lltl- «
i-» Tug- I—— Ankmnd HI( )«- » « — -« »so-le
xitk X« "If Is- :-s Ihm « n! -II-«--.
Hrsk PÄÄ..I! -1·-(-.4n--Is;sf·lt-«—·
Nordens største skibe
sklsspltlrs silss Xsslkssp kaxsnst ·-Iik«II-«
·I--t XIIIIrnHIstsIhU -««I--«-s-- .II kon
·«n I«x—I-. spss -l Jst L-»« l- l,;»,-I I Dunst-»F
»t( Islkssxs s-H--- his— U««»- l--v IUH »i» sk»
Is—v.-ss- I--!(1-t,sti(l«-:e,«(Iz-»s-ni«us s.
A JIO lITlZNS l«J N C (’0.,
bunt-II Us-«-«l’;ss——--ykss1.X..s-««--—
126 chst . inzie str» chi:agc. UT,
ZMXI ils-synops I--.-1«-I-Ins » ist«-»Aus IJs II
Us( H« ll Im New-. Mut-. ils n- Inm
Winther. 242 Sider i Omstaz
Nedsat fta 81,2() til 50c.
5302 The Saming of the Shrew af
William Shatespeote. Med Glo
ser og Anmctrlninger af A. Ste
nwt, Mac Gregor, Selma S.
Kinney og H C Damm. Til Brug«
ved Selvftudium Privatundetvizs
ning og i Stoletnes hsjete Klas
sen 182 Sider i Omstag. Neb
sat fm 80c til 30c.
303. Macbeth of William Spuke
speate. Med Gloset og Anmerk
ninger as Mr. A. Stewatt, Mae
Gregor og Mks. S. Ritmm Til
Btug ved Selvftudium, Privatun
dervisning og i Ziolernes hsfett
Klassen IRS Side: i Omllap
Nebfat fra 60c til 20c.
IM. Jst-gen, ;Jo!tcrll:ng fta Vends
fvslel af Kandel Bocker. 176 Si
Ver i Lmslag. Ncoiai fta 80c til
25c.
Zf)5· Brogede Blade, Digte af Chr.
Winther. 352 Sider i Omilag.
Nedsat fta 81,60 til 50e.
306. Hist-stillten Vedel Simonie-i.
En Litermhiltorisk - Biograsist
Still-sing af Anton Andetsen. 120
Siber i Omilag. Nedsat fka
75c til 25e.
508 Kantater og Digte af Chr.
Stichen-L 134 Sidet isOmslaF
Nedsat fta 80c til 40c.
309. Til Een. Digte at Chr. Win
ther. 288 Siber i Omllag. Nev
iat fra M,20 til 50-,.
Blo. John Ball vg hans Y. Engel
ste Nutidssæder og Stille af Max
Q« Nell. 294 Sidet i OmilaH
Redfqt fta 81,20 til 40c.
312 Den Notdiste Kitlei Grund
læggelse og fsrste Ubvilling of U·
D. Jstgenlen. 906 Sidet og Til
læg 111 Sidet i Omstag. Nedfat
fka 36,40 til M,00.
313. Sssiende, Fortælling as Kap
pel Becken 371 Sidet i Omilag
Nedsat fta SOc til 85e.
314. Mivdelaldeteng Magi as Bie
tpr Rvdbekg. Oveklat fta Soenst
med Forfattetens Tilladelfr. 170
Sidet i Omslag. Nedsat fra 90e
til 40c.
Blö. Selietne i Danmarl med scr
lig Henlyn til deres Afvigelset i
Læken af den evangeliil-lutherste
Kirlr. Af H. G. Saal-ye, Segm
præsi. 400 Siver i Omllag. Neb
sat fta 82,00 til s1,00.
ZW. Kristenliv i Daumen-l gemiem
bunt-rede Aar (1741—1840). ca
Mlig sothmlingbhistotie as
Gebetilpdp Bissen-d Den fyysk
»Du-mutig 450 Sivek i owns-g.
Mel-M im 8280 M CLOO
misspumkstps »Es-Text
:’4 Blatt-. Eh f-· Es«
«