Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 18, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
ä-— ———- , -.»..—
..«Vansl-terkn«,
It halvugentlig Nyhedss og Oplyss
ttingöblad for det danfke Falk
i A m e ri I a ,
udgivet as
DAleII l«U'l’H. PUBL. UOU8E,
Blatt-, Nebr.
»Da-Ismen- udgaqk hvek Tirsdag og Freitag
Ptis pr. Vorgang
Ue Formel-e Statek 81.50, Udlttulm 02 00
Bladet beratet i Forstttd.
destilllttg, Betaltttg. Idkessetomudtittg og
sitt-et angaaende Blavet adtesimsz
DAN lsll LUT lL PUBL. HOU8E.
Blatt, Nebr.
Mkaktsn A. M. Undene-c
Ulle Bivkag til «Dansterett«i Judhuld.
Ifhandltttget. Komfpondancek og Arttttek
If enhvek Art, bedes adtedfeket «
A. M Attdetsem Blatt-, Nebr
sqtenstl at the Post Oflice at Blatt. Nejts
II second klug marter
Aüvertisinik Rates mode-»inner- apisn
Ippllcst Dom
,,Danskeren«
ilivet iendt til Substribeater, indtil udttyk
keltg Opfigelie modtages at Udgtvente, og at
Geld et betalt. i Overengstemmelfe med de
Formel-e Steuers Petitione
HHEMUL henvender fng til Fle der
Ivettetet lVladet, entett for at kob- hos dem
illa for at faa Lplnsning om vet avettetede,
codes de alnd mutet-, at de satt Unwisse
suntet i beste Blut-. Det vil sære ttl gen
Idig Nym.
F: .
Til Pensions- ozt Enkekasfctt
Medlemmct
Kassereren for vor Pensions- og
Enkelasse besesgte mig fornylig og
bad mig mittde Diedlemmerne cf
samme Kasse om, at Vort Regnflabs
aar udlpber den sidste Dag i April,
og hvor ønfteligt det var at faa Aal-s
tcsntingentkt ind til denne Tib. Vcer
saa gove, Rennen at tænle over, om
J hat betalt eller ej og i sidste Til
fælde siynve jer at sende det reftes
rende til Kassereren, Past. A. L.
J. Søholm, Royal, Ja» for Regu
slabet fluttes.
A. M. Andersen,
Fotmattd i Pensions- og Enkelassem
Langfkcdags Minder.
Lungfredagi km en fees lig LUiinrc
das orn our Frelieks L helfe og Tod
fo: og er en Tag, som not ex vcerb
at holte i Hævd. Her i delle Land
fejreg den jo ilfe alniindeligt fom
helligdag, hvad Der naturligois blen
ger samtnen med den reformerie Kir
les Svn vaa cg Forbold til —-— rii
kunde vel sige Ligegnldighed for —
ulle de kirkelige Fefier, der minder out
de ftote Kendågekningsek i Frelfegbi
storien. Men paa samme Tib, sont
de reformerte Keime ozq De man,:e
J’kke-Kristne i dette Land bar Frihec
til at glemme Langfredag, san lur ni
Lutheranere jo Frikked til at hilfte ogx
fejre Ven. — Der er maafke Den TLl
bøjelighed —- om end ubevidft --— til
at glemme den« at Den minder oå on
noget, der er ubehaqeligt, fmerteliqu
og bet glædelige, den minder oi Din,
overser man san.
Blot nogle faa er i Tag cm
Langfredags Minder.
Da den gamle Profet Esaiag i Ann
den forudsaa oq vidnede om Krlsfti
Gerning, strev han bl. a.: Han er
saaret for vore Overirædelser og tnust
for vote Misgetninger; Straffen er
lagt paa ham, at di stulle have Frev,
og vi have faaet Lægedom veb hans
Saat (Es. 53, 5).
Ud fra dette Ord kan det siges, It
det sprste, Langfredag minder om,
det er »Overtrcedelfer« og »Misger
ninger«. Og Profeten lcegger til
,,vote«. Dei zet det ubehagelige, det
smertelige i LangfredagsmindeL Men
netop i det Profeten sætter »von«
fotan de to siemme Ord, saa ferner
mer han ingen. Han tænlet paa sig
felv vg sine ligesindede, idet han min
der om Overtrtedelset og Misgetniw
ger. Enhvet hat saa Fvihed til at
stille sig i Klasse med den gqmsle
Mk ellet Me. Ja, Gud sie Lov
ogfaa for denne Iris-ed Efaias var
vel ingen fertig ng Synder mere
- end sont Paulus ellet f. Eis Luther.
Neu visse og mange andre fromme
TM Awa hat frit stillet sig
i Masse web Essig-. Og War-sagen
sat- Me, ei be var vcexre end andre,
M I M dybete og klavete ned i
F m diam- szvcmtsk, pg p«
M et lud-risses- Oav M ww.
L
gelige Minde, fotdi det et sandt. Man
tet bake itle blive udfleitet.
Og faa minder Langftedag om
Straflidelsr. »Strassen et
lagt paa ham". Synden, Oberten
delsekne og Misgerningerne, fortjente
Straf-. Den kunde ikke eftetgisvesz
den maatte udsiaas, lides. Mange
mener, at Gud Fader saadan uden
videre lunde efietgive eller se igennem
Fingre med Synden, ikte tage det
faa npje — ligefoni ligegyldige, Asd
-1gtige Fotældre ovekfor deres danac
tige Born. Men Langfredag minder
os bestandig om, at saadan handlet
vor himmelste Fader ikke. Han km
vek Synden assiraffet. Thi Synden
et »Ovettvædelser« og »Misgernin
ger". Dei fsksie af disie tc Ord ve
ger UnmatSyndenerMajestæiz
forbrydelse imsod den hpjefte
Majeftæi, og bang Lov flal være u
trcenlelig. Dei andei Ord betegner
Synd og Qvertrwdelse sont nog«t,
der i sig selv et ondt. Og det et
jo ali, som er imod den Lon, der er
good. Gusds Lov byder intet uden
godt, og den forbyder intet uden ondi
Dei-for er baade Overtrædelfes- og
Efierladelsessynd M «i s ge r n i n a.
og saadant maa fikasses. Tette be
rer endnu til det ubehageliqe, Lan-;
fredag minder om.
Men — »Strassen er legt da a(
lam, ai vi ilulle have Fred". Dei
er dei Gliedeng det salige i Luna T
fredagåmindei ..Laai vaa bank« !
l ,vi have Frev« oa,L.rqedo.-11«Tiåfc
to og Udsagn udikvller umaadeliqe
lVXTdiek for Syndere Strassen but
de jo have verket lagt paa den stv1-j
dige paa Ovektrcederen Misger i
ningsmanden. Men den blev let-gis
paa Jesus i Siedet Han blev vors
Stedfokirædex. Verlor kan vi under
Fred. Vor Feder i Himmelen, mcdz
hvem vi hat syndei, vkl nu ingen 11
fred fotvclde os for vore SimdercH
Styld Enhver. som i Troen silqu
net sig den Straf, Jesus hat lidt for
ham og for hele Werden ban ital he
ve Frev. Knn Fotlastelien af Jein
Fortjenefte vitler Uired — med and-se ;
Otd Bantrcen. Og ,,Lægedomnien«.
Om Gud havde set igennem Fingte
med Sinkt-km ikkc ladet den afstxasie !
saa hovde der ingen Lagedom verij
ret. Deite Okd udtrntlet neiop denH
fulde Genoptejsning. P
Alisaa — velfignede Lanqkte ,
minder! Guds Nidkæthed imvdSyn-’
den« men ved Siden af denne hans
nbegribelige Rettig-heb til Snndeten
Velsimede Langstedag, iom flcentet
Fred og Lagedonn
Bart-einsam H
UND-! renne EITHER Free-:- es
1æ71-,7«er:- fllrräkri i ,,T--.ns«fer-.sn« scr Ll«.
III-THE, fosn jeq nigr- Jiekaktisrcnszs Iik
Indeka gerne oilde Sake Lcrs iil
Ost-ask et Zur Eæmjnqer frem of iger
pUien forst male few Bemcertnitx
ger. ,,Vcek!e!fcitider« book hie
rette Leb en fcrimderliq Felano scr
mit Hjerte, ncar jzeg derer ellek la
ser det. Jeq mindek fauledeg, d-;
Vcettelfen gsf den over min Hjemean
i Damnark, og ieq fom Honfke und
Mann blev vakt oa omvendt oq sit
Fred med Gud i Trer poa alle
mine Synders Jokladelfe, oq da jeg
siden kom kee til dette Land tii
H. — —, da Vettelfen i 1888s—-R«3(
gik hen over disse Egnr. Hnot var?
det bog sisnne Tiber.
Men nu til Sagen: Hvem denker
Vceskkelfestider? de troende ellee de«
Vantro? ’
J ovenncevnte Artikel lceser vix
«Hoem kan sige, hvor mange Tusin
der, der nu sindes i vokt Land, som
gaar og venter paa en Vettelse?« —
Jeg er iite klar over, hvem her me
nes, men jeg ved, at Herrens hellige
venter paa en Vatielsr. Vi hat jo
sitkert alle enten Familie, Bennet el
ler Nahm, som vi gerne vilde have
rakt op as Shndsens Stdn. Gib der
i hvett Hjem og shvet Menighed, fom
tilhsrer den forenede Kitte, mantte
blive en deelsenz Tib.
Den anden Seining lydee saadam
»Bei san fhlde hieriet med Angst,
naat man bete-nier, at der sauste sin
Bes Tusinder af dort Felt, som i det
te Øjeblik staat- paa VippeheeetteL
saa at et Ort-, est Ver-reife san vees
re not foe at vende dem ret«. Og
naat jeg vendet Blillet nd over ve
mange Dunste her i Poll Go» Wis»
saa maa jeg rigtiguok sige, at bei
fyldet win Sjæl such Jede-helfe,
paar der fort-sei mig- at der e Mill
emt TMWP alene findet 90 hause
rMcith fees aldtig fette- dereW
J
«
I
vndenfsor en Kittel-IV og saa de fan,
Inn gaak med af Baue. Vennet as
oen forenede Kitte: hvem Vil gas
Bud til disfe mange MennesterZ
sdvem vil bringe dem der Ord, sont
tan vende dem ret? hvem vil gas
Bud fra Jesus til alle disse dyn
todte?
Tot nogen sige: det nytter inter? —
Jeg haaber det ikke, men jeg vovek
at sige, at der hat i mangesAar intet
verret gjort for at redde dem. og jeg
mener. at den forenede Kirte burde
have et wagent Øje med de Tjenere,
fcm den antager og udsender, men
kg med vort -i Svnden sovende FOU.
Vi ventet og langes eftet, at Her
:en vix sende en Begier. en Vækfer
lserop, en, som vil gaa Herrens AL
rindr. Jeg taslte med en gammel
Mund en Dag iban er for Nesien
gebt bekendt), han spng »Na hat
im ventei i 20 Aar efter, at Herren
siulde sende os en Mand, som kunde
Viere nonet for de mange vantro Men
:«.eslet, og jeg hat spejdet efier hvert
Mennesie, som er flyttet berind om
«erren ikke siulde kunne bringe hom,
men nei. Nu er jeg nckrved at ov
give den« Saadnn sande den ganiåe
kvidhanrede Bruder. Men J, Guds
Born, som hat Hiertc for Sagen,
mna jeg have Lov at lange de mange
Dunste her ben til edeks Hjetier og
san freige: Hvem of jer vil gaa her
pp og tiene dort Folk i at gna Bad
fra Jesus til dem? Lq maa ieg sigix
en Ting til jet, Guds Bern, som jeg
er kendi med paa de forssellige Mad
ier: Naar J nu taler med vor feel
les Frelfer, vil J faa iite not ogsai
bære os ima Bonnens Arme frem for
Rnadens Trone, ikke alene es, men
Dort dnnfte Fett her von disfe Egne.
saa var min Hensigt med disfe Linier
naaei.
P. J. Motten,
Milltown, Polt Co» Wis.
Dr fcm Smaakonget.
Jei Dcr til Etere Ded e: Mode i
«.n as E;;:::fnndetg Ulkenigheden book
N sficncrr Jene Tiren taste, on i sin
Tnke nxcsntc Lan sem Z!nc1a!:ngek,
Tctn er en«Plk1gk for og Mennesie-,
merk eller nxindre Jea hmde sitterk
nasdne flere If den -lW,: Konnesg
wen lud mizz ni: blirc Ied de- fe:n, fors
Jenszs Tiren nannte der durde jo das
te nec, eftex nxin Lpfcttelse er de:
fern for mange. Irr er fikfert man
,:e, fort-. ifke Innek diese fern Smassj
tancr Dikere i Bekenntnian darfst
sssal jeg nu i al Enfcxdighed bemerke
hvorledes jen, set paa den Slngg Reg:
rinn on pa-: den Jndflnde2fe, re udrdsr
iblandt ne Wenn-Esset
anmskne zum de fcm Denn-Jst er -
Ists kidt jen huster : rni: met Jen.
.. äksfxgäsed idekrinheth Linegnldiqbed
.n Mausäinbed
Hond de: nu nnnnar med mft exer
Jen, da er denne Ren-ge itte fremmjts
idlandt os. Vel dar han itte li:e
stck Jndflndelse hog alle Tfjckenneste:.
men bvor mange er der ve! Me, fos:1
er kommen mere eller mindre i B«
Rddelse of denne Verdenk Gods, soc-!
tiqtig betænker. hvorfta det et kom
men. Føler di ikte ved oc— selv, «:«:
det er ncermeft ved vor, eaen FliTU
Dngiighed on Sparfontmelighed It
ri hat gjokt mere eller mindre Frew
gnng i denne Vetdm Vi glennnszk
saa ofte. at det er Herren, fcsm liegng
sin Velsignelfe i den Gerning, vi er
sat tTl at udfsre her i Verden, liqe
fta Arbejdsmanden og til den hsjes
sie Embedsmand Hvad det angagr
med mit eget Jen, betragtet fta et
kristeligt Standpunkt, da hat denne
Konge ikke saa tinge en Magt; tbi
Ihvot er der mange, som folet ved
sig seit-, at de et gode vg twende Krisi
ne og mener, at de fattes ille statt i
den Retningz de et stillelige og siede
lige over for detes Medmennestet, og
de hat udtettet meget godt sauvel i
det timelige som over for Herrens
Sag. Ja, det er sitteri ogfaa nagen
Heeren Lager i Bettagfning, men han
fordrer mete, han fordrer et tent abe
smittet Vierte.
Sau hat vi Kong hidsighed han
hat ogsaa en sior Jndstydelse has
Inange Mennestee og fotvoldet itLe
sae- gansie lidt Splld og Fptstytrelse
bat-de mellem Mund og haften-, mel
lem Fpkældte pg Bitt-, mellem Singt
pg Qennet og mellem Raben o. f. v.
dem hat tillige wenige Mord pag sin
Mktighed og sites mange Men
nefser til Galgen es Tugthufet hvert
Aar. sei-speisen enduu Me alene i
bei Kunstge- meu ogfaa hvoe Sude
M leidet-, fasset ved Weins-Mr
iom ved andre krislelige Moder. Man
red ja, at der sindes Mennester, fvm
ftger Kirlen, der ille lan taale at
hsre Herrenö Ord saa starpt sont det
lyder i den hellige Slrist. Ved en
faadan Lejlighed lommer Kong Hip
sighed let til Stehe, og san gaar -et
i Almindelighed nd over Ordets For
tynder. Man trenler ikle over, at bet
er den leere Fallen lom hat givet os
det Livfens Ord, de saurer ved deres
Hidsigbetx
Kong Gertighed hat ogsaa en stor
Herr under fig, vel ncermelt iblandt be
ntere velhavende, bog lau Getrigheden
ogsaa folge de mindre bemidlede. —
Tenne Konge gst jo, hvad han lan,
for at holde Foll faa megei som mu
ligt berte fra Guds Rige ved at bilde
dem ind, at ngdorn er ogsaa en Gud
« sig fett-, fom de bot dnrlr. Han hin
trer sillert oqsaa mange i at yde of
deres timelige Midler til Guds Ri
ges lldbredelse.
Sau hat vi Kong Ligeanldighed. —
Han er lendt of mange i alle for-stells
c: Liosjtillingeh lige fra Arbejderksr
til den over-sie Embedsmand, og bcsx
er ille altid saa herberlkg. Dei e:
fiznlcdes almindeligt, at den, lom er
lizkcgnldiq i ssn Gerning, got sjcelden
nogen Frenmana, det gaar for man
ne den modlcitte Vej, og for at redde
Etillingen gtiber de ofte til Mit-Im
lom Elle er saa ganlle behalng LE
gezwldiqbed ræller sillert oglaa til
nianqe iblandl dem, som bar paatagcl
sin at arbejde i Herrens Vingaard
for at Endsamle hans rige Grade til
den evige Holl·
Til Slutning bar vi saa Kona
Magelighed, han et temmelig nær be
flckgtet med Kscng Ligegnldigked: M
det er et Par Negenter, som ille gnr
lwr Fremgang her i Verden, hrserlen
paa bei timelige ellet aandelige Om
rnnde. Vel lan Mageliahed ille gsre
san ftot Slade. del vil bog sige for di
Mennesler, der har Rand og Tid ssl
at lage del magengL Taleren bemer
keoe, at Kong Magelixrlzed bovde be
dmgel ham et Var Gange, aandeliq
betroglei. Han var nemlig laldt hen
til to Perloner, som uden Tviol fals
tedes Trost for deres udedLlige Sjckl
Den ene Gang var det for langt, last
bon lom ille; den anden Gang var
ket Reqnvejr, bvorfor hcm venlede til
Tagen efter, men da var det for silbe
Jeg lommer til at tcknle: in, der -.-:
sillert mange iblandt Herrens Tierre
re, der lommet for silbe. De ag«
ille strals paa den laldende Resi, og
bog er de lot for at vinde Sirele for
Gubs Rige, hvillef ogfaa lan sie i
den ellevte Time.
E n L re g in a n d.
Untier vile Rosen
Bogen ,,lI-7"·» vilrse NOT-F et
»Derfo fm Engeln o-: » en Rætke
Fortcrllinper km END-er det stets-e
Foltelia Tixse Fortckllingek for
tjene Den vn:.-:ef:(- Anbefziina og M
the stattet bmke of gamsml Ia una,
zwt De bliicx !endt.
Selre Titien knr en ooetisk Money
g naar mein Ickser Bogen er det,
Iom om man Isenscettess i de idnllifkc
ngivelser tmorfra Tildmgelsetne er
heutede, meb Naturens Ro og Ande,
og den rene ljnjfjelds Lisfkning Mu
sogen hat Ver-di i merk end en Ret
-.ing. Ten sr siteer i en kkisieli1
Land og er rsn fund Lcesnin3; sonsti
Tig er den i·x«.-ressanf.
Vi Tores in« blandt Drumiochty
Tkolkene hrme Kultur-en Ekke hat Ide
1(«gt Naturen. Dei et solfde, kraf
sige Falk. fom ikke vie-es as enhver
Bind; vligtstrk akvotsfislde men ert
"ge Mennesicr.
De gamle ikknndt os vil Ende me
set der, sum fignek detes eget Liv,
da de gennemgik deres fosste Sita
t.-.dser oq Menvotdighedee, spt Vet
standen tog fast Bolig hos dem; tun
ville de it!e Snie den Jagen og Rast
!·shed, der er saa almindelig i vors
Land.
Ungdommes vil der mtde en trafe
juld Slægt, fet ille er Mut paa
Pauesisjste og »Ist-meet af« paa Pa
tent Medicin. Beiseite-! jeg vil Me
sige, at vor Kid opdtaget en Stegs
-.f Sen-klian Sporten et et Leb
af Stolen; man leerer ille alene at
sand, men ogfqa at pibe den nd eftek
Moden sont We san klare seg. Ovad
san en sporisekllende Ungdom ikte
saale i vors Dage. Man spiller
Fehl-old fes-It Rosen staaei Hab uden
at runke von den; mon Lager mod
vlaa Give set Stjernm og menec
Aan es i den snvende Otmmelz man
fest Arme vix- Ben links-se pg be-!
I
market foebindtligstr «Saa1cknge bet
tscager holder vet.'« Betrags disse
beut-te og hol-de Lemmet, be et som
et Knubetoug pna en Klattesnastine;»
visfelig, man header sig og blivetl
Kann-en Wen her et en Singt, fom
et beredet i Arbeit-et oz Kampen for
Tilvcekelfen —- som Sismunden hat-.
des i Kanns-: mod Element-kne» vg»
oetfor er v» under des-es grrre yd7e:
sn frjfk Rennen
Der er Poftmsen af den gamie
Stole sont :..brig faat Ti: til ai«
hvtle, fordi de .1ndre ttænge tfsl hans
Hielt-. hsm biivcr ikle rig, wen han
ejer Foltets Kerlkghed. Han og
Dtumtcchty kam summem indtil
Døden stiller kein ad.
Man moHes her Mennesker under
Totstellige Abs-fand og det et, sokn
om man lebet et Jlffnit as Lkret med
Hem. Den ssrkte Fortællinp føret os:
ind i Vom-non mellem den flotsie Fris?
Use og Essai-Hirten og viser en
rorende fsencvaenhed for fm Kirsc;
Inen tilligs 30 absieligt M-d. der ikie"
Lader siq koste fm Reis-Ins V-j. Hvok
vclgørenbe er M itke at se diPTJ staat
fafte Einst-r iser helleke gcmr fra;
sin Gast-d end fra ssn Kitte, fom en
Modsassninz ti! den shppe stiften
1om, vor Tif et san befæng« med,
da mcn Jsber fm den ene Kirke til
den anden nden nogen Overbeviss
ning, idelig spgende efter et mil
tsere ».«.nl«:lsf'. Kl«n«.a.
Dei er M« Lnfke, J disse For
tccllinqcr na sen en gcd Modfagelfe
bog vort Folk, thi de fortjener det.
Bogen faas i Danish Luth. Publ.
Honse, Blait, Netzt-» for 80c. ind
banden.
N.P.Long
Elekpr Ene, Minn.
———-.-0
Lidt metc om Typcrue.
,.Zo.nsie!e.1«s:- Eis-Ists etindker
z-; f.c cn Tid sTden sites kas
omMnligbeden m at fotandre Inver
ne fka gotisse til lat«nsse.
Jeg hat endnu den samme Opfats
telse, ja er end mere bleven bestyttet
rcd at here, at ssereg Erfaking gam
i famme Retttinq. Sagen et jo at
komme den danst - mnerikansie lan
dom i Mede; tbi kedeligt er det at se
vvre unge Dunst - Amerikanete blo
dc flngtig »Te ungeg Mad« igennem,
cg samme Tut faar ,,Bstneblc1det«,
naar Billederne er efterset.
Jea kom til at tænke paa, bvad en«
Jndsender sites i ,,Dsansieren«: ,,Alj,.
Its-ad dek hob-es Ungdommen, durch
om mutig være med latinfke Inpe1««
Jeg er enig med denne Jndsendet, ats
«De unzer Blad« cg ,,Bstnebladet"·
kurdc væte latinsie Zyper, thi bvad
bjalp det, om vi hat-de Hase on Sh
be fulde af qode Beger oq Blake,«
naar de tildels itke bliver laste.
Kammer v? ud paa Landet vedt
Middathid - - Karten komme-: hjem,4
LUkidbaggmaden er knap farbig, hans
fer, Bordet et fuldt of Avisek hnestk
engelsse), of Vanvare saar han fat i
en dansi Avis, han kostet den sttats
fm sig og gribet en engelst, trwi —
som han er —— vil han ille »ttouble«
ssg med de Tnpet.
Nu siger Apostelen, der et i Verden
saa og saa mange Sptog og hver
hat jo sin Betydning. Jeg mener
selvsplgelig, det ene Sptog kan væte
lige saa godi fom det andet. Men
det dansie ZEer er nu as betroetsp
deti et vote Vuggesange fanget, xgj
drei hat Jesus nebenher-et sig for osl
og taget os i Faun. og det et Ege
fkem vor nationale Plsgt at elsse ag(
holde dei i Æke. Ai dei bevakes
lcengst ved at interessete Ungdvm
men med latinsie Thpek, dek er min
Overbevisning.
,.Og Messer vort Modetsmaal ej paa
et haar,
det fmeltet dog mete, end frennnede
siaar."
R. P. Nyttelund
,,Dsnsteten« War to Gange on
Ilsew clw act-lis. Pein-sit fest
Danksh Pudlishtns deute
W
ELSICER DE DERES MAND
ELLER FADER ELLER BRODERD
liviis haa, lad 09 fort-Alex bvordan dc Lan Inn-ere- fok clcn fort-erde
lige Plage 1)rulckenskab. APPLETlNE feile-s aldrig. og der slmmus vers
dctte er, at Patienten ist-trüg vie-j, hvornaar bat- ltom ud as Drileltcvanckk
Prøve Behandling og lzrugnanvisninix yet-des pottokrit for Modtagelkesn
as 25c. Fuld Behandljng III-»O. Al Korrespondaace kamt- fortrolig.
GREAT NORTK AMERICAN All-C c0.,
1083 cates brenne, Brot-Um N. Y,
Ttæifnglr.
Slitzet as Dansies Liv i Amerika
as M. Staufen med detie Found:
»Hist, hvot Solen gaak neb, bot hi
Lykle«. Vi et jo alle Trælfuglr.
Jndelyolden J Koloniem En Ny
kngger, Sttejle, Skovliv, Crazy Vill.
Sorens Gifte, Frist-z En Sage fra
Prckrien, De veniet heim, En Vielse i
Dakota. Ene, En Blizzatd.
Jniekessante Foriællinget fra Fol
toslivei i Amerika. 116 Sider i siul
Lmsla·a.
Vi hat ei lille Opla·q, som vi sel
ger til 60c.
Fkimærker modtages fom Betalintz
Ksbknh. paa Krde og Tom-.
Eiter Malerin og Original Teg
ninger. 3 Samlinget i ei Bind.
flere Hundrede fine Billedek fra Kl
benhavn. Tenne eleganie Samling
et en Slai at eie færliq for dem, lom
bar besøgi Kobenbavn
» Prisen paa denne Zeinlqu er over
nrdenilixi billig da den scndes Pot
ioskii for 75c.
Kun et lille Ovlag beides.
Ftimærkek modtages.
Danlsh Publlshlng Hostie.
:Blslk. Nebr. : :
An Fonxmc
strctjshi c- treu ..;. . —
quhtr ".·l.:x:.t le cui-.- m ·: 7 r ssa »
Hohn-I :n«i" TM:«.-s-.»s-1t.s:.1,:«::« r
wATKINSE
Vogetable Anodyve Liniment
N Nil on-» ksl2.·ss«1esr1·s1sis-1:·«1.: alt aus«-:
Pfei. ’11’i·1« Ist T- UND Inst-ON Js »k!
muss-! l·1.:j]u tin
sss ad sont ei cis-.
Sbktspxk Du , I An ! l««.
Just-« bish, hu I Ilckkk
kakksugszmi zwis, » px «
»Hu As s-.s.«: us II -:s:-«s DIE
tue N wu. U » Ia cis 1.; iau
its-T mskth ustn
trkx L« Uhr-« .-! s
nun-km gis --I(!is-snvlcss-1 . .
« wu. ? -.1 »Ist Ist »Hm-— » .»1.i
. s. . « and -
n ALTE-It Hännwsr :’«1«k;sf « v »
- Ist ins- bkf Ikrzjh til tun
ist-txt IZHH J- hn -x«l(.n.-Is
zkxns (’«-« Eint-h- :n, T« « isvxxswk
VAL« s’«lI »L! xsbs Uhu-'- Ost!
tm I- Oxsbstsms Iet- Co»
OZT Zur-m :k:v-7, UNI N Wsnn
L«1«.1:.1«k
W
m AliblstiMdN
yt XPRSBKIBS
hssk ji«-n llmimlisnt Blut-« .’l,M-(I-;- --r.l«l1.llI
Rsrssissst »Ur-sk. Ins-s IN«-nsn««:«s«-I ask en
f(pl-2-Ht«snhg l,m1«--·ssusmukusslm·-r«iII(I
lst-t.-Hs-«-l»usw-I-J· yolsussrziiuntwk Tun-tin
Pfuhl-m Nie-H, "«I·st »Um n- ·. Nkvgqs
tr« tsk »s; Skuwrxs primus-L
Hur Fkuxt Uns-ils ;. Pia-um« i ( )m.sh.1. PS
ci-.Unt!.41·-s»k st. Lustsp. Vi l.0«4««(--t via-kli
nn »Im hinsiclhsns X«aci--to-ti—y. »un- --c Shi
Itsslss cior Nishi-»Ju- nk Kur-I Los-Ism.
Fittich-« pas-»Und fsil sum F·«rl-«»IH--II(1-s.
l«-s ril Hi u« Axt-nd i l«l«-»tms.-·sn til m he
tjcsnos Kund-wisse Hing u- « III-II
MARSHALL BROTHEKS.
Lo zo« t. Pb hi
«3..3.:.«» p«.«82. Ast-NEM- »Es
Før De køber Billet
til eller kr
SVERlGE
NORGE.
DANMARKOS
FINLAND
til-M» undektezaedc elles IM
Ase-JUN
AMEKICAN-.
Dom-MON- og
wnITE sTAK uNEs
, Verdisulde Oplysaiagek Incu
rude chsem Billetpkisek m. m.
« spende- pr. wogen-am
I Money - order-· Volk-let onst
Traveleka checks act-Jedes til hil
likste Print-.
M PKANcIs c. HIKOWN·
. vsst Pum- Aas-m
M- W st» W. II
!