Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 14, 1905, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danfkeren«.
-
items s. 14. Inn not-.
F
Blatt, Nebe.
Dunst Gndstjeneste m Stadt-g t
vor danste luthetfle Kirle til de sed
vanlige Fäden Form. Kl. 1030 og
sit-n Kl. 730.
Sindagsstole i Melea- Vasement
Kl. 9 Morgen.
—- Den forenede danste Kirles
Meleraad hat haft Mode her i disse
Dage, i hvillen Anledning Past.
Søholm asiagde os et kort Bei-g for
et Par Dage siden.
ngaa Præstekne Heede og Dam
stov hat besogt os i de sidfte Dage.
Tal for Besogenr.
—- F. WL Kenny, st. gav en Af
tenunderholdning i sit Hjem til 28
gnmle Veteranet Freng Aften i sed
ste Uge i Anledning af 40 Aatsdagen
frden Geneval Grants forste Op
fokdring til General Lee om at over
gioe sig. De tog deres fokste For
friftning oed Lys, der vor siulket i
Halsen af totnme Ølflasiet. For
frisiningen beftod af en TaletlenBøn
ne-Suppe og en Kop fort Kasse for
at minde »tbe boys« om gamle Da
ge. Ncrfte Ret var forstellig og gansie
nydelig. Af de 28 gamle Soldat-eh
der var til Stede, var lun to, Geo.
DeTemple og J. W. Hendekfon un
der 60 Aar, og een, Jos. Sylvis, var
over 70. Resten var alle mellem 60
og 70 Aar ,,young«. i
—- Hugh Lippi ncolt, en Stn of
E. C Lippincott dsde i Studagz
af et strengt Angreb n; Pinamont-m
Sendagen forud red han paa Colle
op i Nærheden af her-man for at
se en Gtoftemastine akbejde, og der
var han fokmodentlig bleven over
bedei. J hvert Fald angrebes han
strals af en svæt Fortslelfe, som
snart gik over til Lungebetcendelfe,
som ttods Lagers bedste Fotspg soa
fnatt endte den unge Monds Lip.
Han var tret ved 21 Aar, fund og
velbygget og stod lige for at siulle
have vceret gift med Miss Laute
Badgkom Et ftort Folge fulgte
Støvet af den unge Mund til Gra
den paa Blatt Kirlegaatd, hvok han
com til at hvile ved Siden af sin
Moder, der bode, da han dar lille
Born
—- Rev. Conley, Wißt-ereilen
her i Blatt-, hat« en Rcelle as 8 Pre
dilener over Fil. 4, 8. Den fstste
as disse Ptcedikenet holdt han sid
ste Sondag over ,,hvadfom helst, dek
er fandt«, nieste Sssndag vil han pre
dite over »hvadsomhelft, der et ter-l
batt«. Fellestemaet for de 8 Pra
dilener er: »Ting, sont er rasentlig
for en leistelig Karaltet.«
—- Bejtet er i disse Dage noget n-l
stadigt og temmelig lsligt om Rattenl
og si Motgenftunden.
Marlcdspkifett
Malt-, Rest-.
dreht ...... . .. . ...... vi. bu. s 87
Reis (ibelled) .............. , « 37j
Reis (Eat- ................. . · M
parte ................. « , U
Zug ............... . , G
syg ....................... . . H
sont ................. . . . . . 4·75——-4.85
South Dacht
stud- Cgood cornfelk ..... Gold-EIN
Im og Kviet (sede) .......... 4.00——6.s 0
M ....................... 5 W—5 35
Stand Oper-c, costs-.
For above occasjon man-l tnp dick-et
Illl he on Hals APL 205l1, let and Und
It tste ot st. Gooi recukalnx unt-il s
ineludlng ApL 25cl1.
Z. R. blose-, Agi.
Very Low Rates to Deiner-,
ORC, via the North-Weitem Ler
will be sol(l at rotlucekl kate- Usy 7, s,
end 9, limited to komm May U. t« May
Il, incltlsiue. on Monat- ot Americas
Stoek Growers’ Conventjon. Apply do
ekeln-s Chicagu ö- Nokkweswm ll’1.
Versf Low Rates to St. Louis,
Mo , via the North-Westem Lin-» EI—
entsion ticlcets will be Sold on May ls
to 22, inclusive. limited to return until
Ia- 24. inclusive, ou aceonnt of Natio
scl Bsptist Anaivetsaries. Apply to
ekeln- Clilcago E North-Westeta RI,
Vety Low Excusioa Rates to
sen Francisco aqcl Los Angeln-,
Vi- tlle North-Westens Lins, will be lIJ
eseet from all stutloas III l, 2. Z, O, ll,"
ls, M ts, wlrli kamt-edle kenn-a malt-.
ou Monat ot General Aue-abl- ot
Cumdssklsml Pksbytsklsu clmkelt sl
M. cel. kot- kcm, tlekete ehe-,
esply b sicut- chlcsso « Mwesp
«- UT
L J
»Dansteten« Mr to Gange via
Ugen. 81.50 satliz Bude-IN frit
En god og dygkig
Skræderfvend
kan faa stadigt Arbejve stkaks ved at hinnen
de sjg til
Rudolf JakobfeID Teil-m
Ost 35, Glut-roch Ja
»- J. P. Jomeu
hoc ksbt Badgerows Plads og optiska Svin
og Kreaturek til Bogens hsleste Prtset.
Reel Bedenk-ung
Samme Sked et et godk lclle Hus med
Haue kit Leie. J P. Jvetfew statt, Rein-.
Dr. N. J. Mut-doch : : :
: : Physician og Sukgeon
« Dag· og isat Kalb bespaer
Ossice 1 ts. Ver-: c- Lsscgs irkg Von-t- 1 I. Fonds
Gmdcsllr. TH: .11de..g sahn
Blatt · « · Nrbmssa.
sht ö
Blsik Electkic kåpffpower co.
Ifikf
s V. cAPPs Sie-.
....... »Es-MER- Wiss-;- ss M »O-»
M Syst-oh sum-Ian- Pkl Fomyelsr.
Tcssdeøcs todt-Iso- l XII-sent ettet sys
ste Rote-d
stehest-je Klotho-. ..F’1--tn»--", Ehe-me
o s V k« sssiIuk - ’ « «
Doc. PlERcE
for Fumiture and Rugs.
Unserislsinq s ! pas-Its
E. c. PlERcE, mais Nebr
Fineste
Kvalifet at
Min Essig
kaut
Pris S l .5«;
pr. sæk
1.-N)x1.is«15
P.Z
H- e-· . s
·-.;cOn-c.
..
Mk sUlR sWE IUUPAIY.
J C 04AVEA, Its-Ack
Prisetne Dr sie-right pss Ins VII-Gelt todt-j
;-»s k tu s h — ;
H »s» h«» si» Rlc I ists-. It over-commi
Nat-- me« Ha on As-««k i-r. tdin -n. »z( (1
Ymkfti Miit In» si’-" ·««k-Jos s1s l
til-»- ssk stets-ku.s1« 1.; Eil Xa mis
F c110j. hat U-k« n.· - -·-—tnrki«-)
its-«
nsD-:-s-I fis-.- V;«« «
'«(lc-m ng H
VI « NOT-satt ms «I
Anslnsc tklus It )i« Is und nd »J» fes-s
»i--teun1 ans-sende- d nm gyliinss bej
li- est til-( syst-«- — Es fivertllrd i sin
same IN Its-. o ass- le komme-. vll M
Mive hinkt-en It weitem-se ist ff In
ieccs hu- umjekvukdetet end ovetvvtsjetet
Null-bedeute for d tust Ist-.
SLAIR SHOE cOMPANY.
Uy ek set cis at Höhe-.
da vj bar faaet vcire n)-e
Foraarsoarers
Vi bar alt hvad De ansker
Kin- ind o-« Un m- l.t- jlik Hi til m lade
Dem spuke- fm ZHj »Ur pfui al s- Vase-L
SAS BROS.
M hat«-er wie- n »l
Iok alle kamst-Mahlen
Weint-raubt vtl begynoe ers
ny Restaurant. Alt til billigsn
Priseri Kasse i) Ecnt, Lunch »C.
og betete. Et godt Maalnd 25 C
KIO for Salq til fra 4C.tjl IULi. pi
«und i hatt-Z Kodudfa lg vci
sit-en af Neste-inmitten Musik«-s
MIN MUWARBIE
frei-st- ok Kasse-wish
Oplsi It sue sit-i Zykalasusstekble.
Alle Its-I cui tokes ps- I sites tu Ost-m
himsste Pius-.
locl Wirte ktve Oveksms ps- Lin-he
Hardwar
OOO
OOO
c. hoc- en is: fte Musik« Dacht-ca stu
sm, It Je fah-c i der- gew!e, Sokåde
« O « Arndt Hat-dumm
000
(
(
l
GM TsL
In. T. c. Uiltons Madam-nich
singst-. NEM.
—-1
Korressdndifiiiir
Geda- Fnll5, Ja.
Jsrgen P. Jepsens, Mie, har haft
den Sorg sidsie Onsdag at miste de
res lille 8 Dage gamle Spu, der af
git ved Dpdem Jordfcesteisen spre
git i Fredags fta Hjemniet. Liget
for-fes hertil og begravedes paa Grun
wood Kirkegaard. hvor Pastor H. P.
Jensen forrettede Jsordpaakasteisen.
— Ca. 75—80 af Nazareth Menig:
heds Medlemmer overrafiede sidfte
Freitag den 7. April, om Aftenen J.
EClausen i hans Hieni. Han fyldte den
Dag de 50 Aar. Eiter at alle var
kommet inden Date og lidt til Ra,
Menatte Pastor Jenfen paa egne og
Forfamlingens Vegne med faa Ord
J. Clausen en meget elegant las-derbe
truktet Gynaestol og et sint lille Bord
fom en Fødselsdagsgave fra Menighe
den i Paastønnelse af det Arbejde, J.
Clausen i flere Aar hat udført i Me
nigheden og Sondagsskolem Clau
fen udtalte med faa Ord sin hiertelige
Tat til Forfamlinaen og sin Glcede
over denne Overraiielse, ilie blot med
Hensyn tIl den sisnne Gave men aller
mest for bete-Z Kcrriiabed og det Sin
delag, som her var blevet bevist imcv
hum; noget, ban i den senere Tid hav
tse trckngt faare haardt. Der blev op
rartet med Kasse og Kuge, hvilket Gas
iterne selv havde medbragi. Dei bleo
lidt sent, inden man stille-B; men alle
syntes at være i bedfie Stemning.
—- Mr. Anudfen fra Atlantic, Ja»
er mrd sin Familie flyttet her til
Bnen Da bar iejet kargen P Jepseng
Hus Paa Hjøknet as Biuss og 9. Gabe.
—- Paa Sønbag, Palmespndag, bli
Ver der Konfirmation i Nazareth Kit
ie, hvor 14 unae Mennesier efter For
Eeredelse vil assceaae den gode Beken
delse for mange B«dner. Gut-sämi
sten vil beqvnde Kl. 10 Formiddag.
— J Tirskaas nedbrcendte en stot
.,barn«, beliaaende 7 Mit veft for
Bnen paa Formen, for tilhstende Ja
mes Miller· Manden laa sng bin-te
fra Hjemmei. En Dei Smaafyre
bavde tcendt Jld i Narbeden af ,,tbe
darn« vg tcenkie tun lidt paa, hvad
Ende bei vilde tage. En stor Del
HI vg Havre biev brændt
i
Demn, Nebr.
Det er sogen Tib, scden Orum
Ksctrespondenten hor ladet here fes-«
sig, faa enkelte af Nyhedetne et itke
gansie ny tangere.
Vinteten et fortzi, Soer her be
gyndt at opvatme den kolde Jord, og
Blade og Gern-später mnlter frem.
Det ex flete Aar siven, at Foeaaret
er indtrusset sna t«Dligt, og Arbejdet
bar været fremhjulpet ved stavig smukt
Beit.
Af stedlige Begivenheder Ian nam
nes Jessie Hanfens Bryllup, Der net
ep var den 1. April.
Og om Aftenen beæredes de nygif
te, som garnmel Skit og Brug treuer
med Beng af Omegnens unge Karls
og halvvokfe Drenge, der i Anlcdnin
gen havde medbragt lidt nyttigt Hus
gerand, saasom gamle Thetedler og
Kassetander og desliae Og Glceken
var clmindelig, indtil de bespgende op
kagedr. at de var Aprilsnarre — Bru
depareet var forduftet og tandtes fsrft
næste Formiddag hos en Naht-.
Mr. J. Hansen et en Sen af Joka
Hausen i Blatt og en Bruder til vor
bekendte Tætstet Charles Haufen
Hos Peter Toft antom forleden en
Dotter-. »Dansteten" gratuketeet
To af vvke dansie Familiet her
vde, Jens- Cht. Sprenseng og Peter
»Ehristenfens, bat hvet adoptetet et
forældteltft Bam, Smnsens en lille
Pige paa 4 Aar og Christensens en
Dreng paa 7 Aar. De to smaa, der
ber hat fundet et godt hie-n, er Se
siende og af dansie Foræ1«dte, der i
sin Tid boede i Kennst-ed
De to. Familier, der ingen Bot-n
-havde, bar modtaget mange Lyksnsbs
ninget i Anledningen.
Erik Andersens Srigetspn og Dat
ter, Jobn Tayloks, hat faaet Familien
for-get med en lille Dotter
Barnet stulde haoe vcetet dsbt
Sondag den 2. April, men Past. Vig,
der var ventet herud den Dag, ade
biet-.
Da Passe-r Vig Elle selv kunde kom
me, havde han sen-tot Student Ander
sen, der eftet Mit-et fremdem mev
den for adsttlltge ltdt meetlelige Be
kendtgeeelle, txt-da den standtnavtstd
Mensng We seit- havde kaldetk
PM, ansagt det for unspvendt
est-Masse W pfterr.
H
Rigtignok hat Menigheden, deri
hidtil hat væket betjent af den notstej
Synode, kaldet en danst Werkst, Past.’
Oentiksem tilhstende den tyste Mis-(
sions - Syuode, og som ventes at
komme om nogen Tid, men det fere
kommer mange befynderligt, at dei
stulde kunne afbryde den fokenede d.
Kitkes Arbejde hetude
Minnenpolis, Minn.
Mifs Matgtethe Jørgensen og H.
Petersen blev for en Tid siden regte
viet af Pastot Nielsen. Til LykkeS »
—- Pastor Nielsen holdt Konsitmas
tion sidste Søndag i Marks. Der vark
14 Konsirmander. Den folgendest
daq holdt han sin Afstedsprædsten.——
Bsgge Dage var Kirken fyldt med
Folt Sidsie Sondag holdt han Af
sfedsptædiken i Stilwater.
—- Den B. April holdt vor bekendte
Landsmand Jakob A. Riis, paa For
anftaltning af Byens Y-. M. C. A»
et meget interessant Fonde i My
mouth Küsten
—- Sidste Mandag Affen samledes
Mensan og dens Vennet ved Kit
ken og gik i Flok og Følge til Prceftes
boligen. Dei var for at tage Afsied
med vor botttejfende Peckstefamilie.
txt Poe behagenge Timet tilbkagtes
samtnen med dem. Maa Gnd følge
dem og dtage med dem, hvor de gaar
ben. Pastcr Nielsen har, fom vel be
tendt, modtaget Kaldet som Pastrr
Christianscns Eftermand i Omaha
fta 1. Juli.
-- Lsrdag Aften holDleg, ifslge
,.’folkebladet«, en oratorial Conteit
paa Augsburg Sem. FtikitkensBog
handel kavde udlovet en Prckmie pas
henhokdsvis 810 og 85 for den bedste
oq nasffbedsie engelsie Tale, udarbejdet
og foredtaget of Studentek i Festes
og Eouege - Afdelingen. Der var to
Komiker of Mcend udenfot Stolen
admian den ene til at bedømme Sti
len, den anden til at bedømme Fore
dtaget af Talen. En af voee dansie
Studenten P. W. Etiksen, deliog on
saa og vandt anden Prcemie. Dette
taler jo godt for den unge Monds Flid
og Dygtigbed O. R.
Apoll-h og haus Elen.
Læteten Adallah sad ved Dagens
Stutning i Pettene as Caito, Ægmv
ten-I betsmte Lastde - Sabe, Umgi
vet af sine Etwa-, der fad paa Hug
cmlting ham i en Halvltedg, paa det
siidte Fortoug.
»Hvad hat du lett iDag, min
Zøn2« spsngte Lceteten en sinnl,
instlhaatet Yngling med ltøllede Lot
let, som sad vaa hans hsjte Side.
,,Jeg hat lcett mangehoande fysisle
Gebet-'s svatede Eleven Abodigh
»Hm hvad Stags hat dts lctkt?«
»Hm Heldteb cg Ktctsim om
Slsnhed og mange andre Ting.«
»Da hvillet et, eftet dine Begre
bet, det siøtsie Gode?«
»Man lcm itle sige, at dette ellet
hint et det bedfte, siden de alle et gode
og lige suslelige", svatede Hasel-.
,,Hvotledes flal vi da udttylke os?
Skal vi sige, at imellem de fysisle Go
det, sotn et givet Mennesiet, intet en
lelt et at fctettcelte fot de andre,men
at de et alle lige snsieliqc?« fputgie
Leeretetn
,,Nej, jeg trot, at det et et Gove,
fotn staat vvet alle de andre.«
,,Og hvillet et det, der eftet bin
Mening et det bedsfe af den alle?«
»Helbted.«
»Hm-that fotekommet net dig, at
helbted et af hsjete Vætd end Kraft
og Sksnhed?«
«·’fotdi. at naat man hat det fstste,
besiddet man ogfaa de to sidsie, men
bat man ille Helbted, hat nsan ejhel
let de to andre.«
»Min -Ssn, det et vel «vatet; og
denne Dag lan du tegne foin bin
bedfte; thi du hat lett den ltote Hem
melighed, sont ligget til Grund fot et
langt icg lytkeligt Liv. Lag dig den
ne Lætdmn vel paa Hinte, Dafed.«
Vi, sotn smigtet ns few med, at vi
tklhøtet en mete ftemsiteden .Civili
fation, lan vgl-Ia dtage Nrme af den
ne Otienteng Visdotm
Men hvillen et da den ststste Besin
gelse for godt Heldde Saat-D traf
ttgt Blei-. Livskklden maa bedeutex
ten og feist, ellet alt fysill Velvqete et"
sotbi. Dette vkl Dr. Petet’g Kuriko
neite for ever, som ingen anden Medi
ein kan. Den tenset og siytter less
silberne og gst del mullgt lot edee
at genvlndehelbtetheestet og sten
hed. De Peter Wuch, 1121141
»So-its- ooyise um« TM It (
L AI
naa tn Moor-»s
-» Ilattlwako store.
Heu kokok Mut-s lcvalltot oß sieh-ko
tU billig-w Puder-. Her »mei- ogsu
til Ordn- enhvsk Von-. der sit-this t:
samme- l’kls som tm blank-konner War
co. tut-d Tillus-; of Pfg-L liest- gis-«
Fesm krumm-Mastdka cll entwele
est gyldig l demn- ls«orretthng. Ast. s»
Gos - Wiss-I Wes-Uns Miedin
Ps END-ZWEI
kørste-Iclasses Fotogkasorrstninx
Alt Hm to date« pim Forum-Mon
Omraada Both A rt kunner As
imjdo ndfqrcs i lklyimh Dazu-l edler
fu«-Alte. Vmmämrvo. NEU
Citizcns Stute Bank«
Namntciond Ozttslll Alm Vaniior enting
Venge las-les paa Land og www
Anvmmnget vcm Penqe soc Jud- oq Udlnm
rastqu til Tagens qumne Kurs-.
F. h Mamsieien. M. M ist« est-I
Pniwosnh Izu-e V eilt-ent
D. Z. Mut-merk Umhnm
he Gntscslmw Canh san-E
Ic. A. 1«t-Tsman. Bestykon
seh-g at bog-s v(-rt sturo Lagist
If Gks rekiokx Urygmds og Sko
Vl fil sen-is visi- Dem vurt ny Gro
cek)·-l)eip·nrnneut. ; : : :
Dissens ltqum Pris» bist-Ale- kot Illd
Feinopkmlnktor.
Eggnbagdel og Smedeværkfted.
Vor void-meh- l.tmrlsmuml Rock-' JUN
kiIHJnn susthugpt en sm- Himsymäng II
Fth Ist’u(.ss--. sum soc-lisp- til time-Ism
Pc Ist-f. »Hu »Hm-! Lein-an YOU-ten use-il
i«11«l Unrunti. III-«- Hssss tlcsx its-list (I c» n «
li« sur-Hist nnd en Ins Cis-nim-LUIIOIUUUW
ou z-- d ««·- Ums-D k Hahn-let til It Este Il(
til Festes-I dumm-mode
V ··- — -' »Es-«- lslsl Impi han«-.
s IgHsg d: qujlgkLVizpp M
Apothek. Toiletsxslknkln, Zwist Vor
Im og Kamme- Maling, clie og Inseln
,,Jewelky«. Lamme- og Erim-D
Stummen Itlpasmng as Butten : :
W- Il- MARTIVL
—- Foynstning i —
»l-lardwake,« Landbrugsreds ka
bek, »8uggies«, De Lavals Pla
de-Seperatok og Symaskinck
Franka Stradlinq, : :
,- sACkCKEK. «
Almindcjic siigforerforkcminq mcd
Kumm- i "Thc Pi10t"s lkygning.
M III-IN bebt
M THE-on Nit. Zo.
J. l. U N R U H.
ji Iobelfomtnins o- «Uadekt«king«.
« Gulftsppfsh lsejskstssppesh
I List« »F Hiilwirummet
SICH-, Ists-.
Land t den danske slolom
ved Larimol Grind l-’»rks(’u., N. tm
kotb, boode Pia-ne og osdytset Yaho a
sckcdeles geb Kvalnen Anqnomde Puder oz
Veringklfkk dem-endet mein nq nl
Kikek ö- ckumbskx Rest Eitste Azentx
Ist-hu Hiermit-.
U. HAUERS
: MEDICINALIA :
SLAIR - - - NEBF
Dust Holler-s hemmte medwiktske 117 sszmmm
Uden sikket Hetbredelie jagen sLsemlnw
Iohn It. peeble.
Stdn cklvslfl If heil-se Gmceties til l
sea- blmsste Fuge-.
Poscellsimsvsuu I visit käm-Is
Iehnsh Phio- l5. slsöi Phan- O:
Risik. Nebraska.
on
F. R. STEMRITL
cost O- Maus-.
somos ovssk thue-s Amme-.
s Ist-All - - . Its-. J
D.Christenien : :
: : Meist-Maria
dabei-let Its med senk- saltet og ro
set st nun celleky os canaed Fis
Wens spie-te Print betales kot
Usdet. sbjmt og kjorkrs
M M O. IM-. Neh
Blslk Stute Bank
Oatqnmond N5,000.00.
Ilmiadelig Bankfomknin .
Bslli ste Kenfeioksendeliei
Maule Vern« mo nagst Ii lqv Mem-.
I.W. man-. Ot» Profit-em.
Isidor-es- McessltreL ITSMWL Uaib
c.s.N-ELSt-:Ns
Ckoceriez and Meist Musket.
Den ay Jan-he Fortetnins wcl sidea II
Osnish Pub. »oui- Recl Bebt-Müns
flmk imstan
Anmkaler sit ny Lager If Lade
Dir-mode til Dasein lasset-te Frisch
Kober Smmx Ac« osx Fjerkkc samt
.«1dke. Farcnpmduktek til den dort-te
Pris. smn sum betete-· Goüt Oplas si
pkimss lcsd tm P cui-choose De v11"
ums-l ände, at Chr. Niclsea list sitt-«
com Kod. og It Cet bekam- sik It
handle hos list-. - ’ !
The-. P. LIpplnooI
The lwpletaest Oeslek on sests st
slslh Not-. ds- ths follow-Ins soods
In html Obst most be Ioltl sittli
che next I) dsysx Deetlns glatter-.
Hofes-. Rates Inst III-me- Acmestsckcks
l satt sveepm supetloc stocken s ssoepk
I Ists Jschet Many-. Aeknsotnk Wind Illus
J.E.I.u1·z.
Cravmonumenter.
!u«nmon. enA»n:
l gis-r q Nebr.
Poul Nasmugfkn W silng
Zwilli- lligsslhh Tnvshiukp Frmd lot
sx »s» Mk in. Wand Null lu- Irr-Une
ng swlls Puulny flunk- lms Pieris-.
sitt-es llse III billigt sont
im dwllts Ums-ht
svfn hol-es tll Dosen- lmusole Ptlser.
Its-manch Uvecy stahl-. til-in Nebe.
Hicm for Danfkc
ien heilig Nu med den lorenkde Kir
keg Elule is en html ny Ilirle med
en slot dan k Memglsed
! Livis nogen Dunste lkuldc snlke qt
leve der-I gamle anr lblandt dkkes
wademasnd, da ilnv tll nndntkqnei
de om et Hiem i Byen eller dens
Mindest samt- V. plus-.
Mal-, Nrle Land-samt
Alcid toneanglvende l
Niclforrctning.
Islget nsie elhvm ermlkndu Absolut
Damms lot hvek enefte Sasl Mel. Pksv m
Sak. Bedke Brod —- bnlizme Put
ACM E M UJJNLLLO
Mille-n of klxmsllesm Hund
Blair Zlolhing Zo.
coneanlwmäe l .
X most o- Pklier. Ä
A. cASTETTER.
Doktor-etwas Bläsc. Nebr.
Bank-n aabnedes i Blau Wi» med
en Komml as Riij og I Tag
oversnger oore Alt-on en balv Mil
lion. sllm Fomnnnq et anlet soc
m vers et as Sommers mang
Ftsemfhidk Kam ind oq ask zormum met
os. Enhvekcmsikmmg, not ellet lI e. it
oI villotmneth
TiioNk F- ARNizch
Rsffs ff HfsffsffI
Tieingiotmel Fort-innig i »Vorhin-UT
»Staat«-so »Minder«-C »Uni- mass-I
Mut med Jeiiioii iil Lolibiiet og Smags
ssildhed. Qui-tin billiqe og bei-inne For
ieiiiingmi eiiliuek Heiiiemde adiolul kal.
jiiimbkide udisies billigt og godi.
Thone it .itiriiii»q. Blum liebr.
etiom Te siiim Herre- ellec
s . Treiiqebiagiei, Veilskdiiiiiqss
music Pai, ihn-, lieli Eli-i,
I Vadictkle ell» lasset beialec .
-— I
» ., - , d» iig ai lebe iil billige og
» «0«Y.z· beileiiite Piist link-· IX
ED. MATTHIESEN,
".l«AlR, :: :: :: ;; NE8R.
The Jlisi Isiiie Zion- gi- Y
slsirAitiellnseu si »Th- ci«)peks
tlve Herein-cit-’Co. of (Jhl(·ss0" Ill
lsytsec Lohe-ne si alle Forlk- eilst
Kittel-wisset Unwissende Formel-.
Von Firm- hst to sime Ums-ekel
lokteniinset o« All ljelailimnsinlw
sec. Den AvsnceJmm smlke lith
mtnll bei-let Thomasfest-h Tit-let II
med von- Kunde-. H lisdlsyrlest ps
üei heil-u- vose Lands-nichts til II
komme CI vol-e com isjkmme lms CI
Its-le- detes Opiiolcl i syst-· Nys
«Vsksains" fis-» imst- - : -
o. c. Tiioiipsodi Eiss. «
or Dei-s- l-’omsmmger ils-s weni,
der nverikror l vnil Wqu
The
Northwestem
l- l N E
contes s
Vol-helf Spot
Jikmvime mellem Missouri Alve
o chlcsgm
ikeite Linie til st. Paul-Uly
mm solls
Diteite Linie til Block Hllls
Kern-end Dem til nwtmests
Ase-it for Print- lcokt og liste
plain-k
embänelisfe. I
Milan it. Psal. :
minnt-vom « bund-.
s y il p in
Nr. 7. Omslus Passe-enger . . . TM Pisa-.
- l. Co. klo. . . . ji«-:
- so do— das s I s sj21 En
N otil pos.
· 4. Twlti City Possen-ko- . 7.17 ka
- s. blon- city Fussovsot . . lMs ls II
- s. Umnhu Pia-enger . . . TO -—
st. l. I. 's as s cis-U- nmut-s- sinds-.
chiesgo C n· W. II. R.
» V est pau
Nr. Is. Licicoln Passe-isol- . . . MS km.
i - I. til-ci- Hii s Pia-« .. .3«20 im
Crit Ins-.
— s. Kavalle Passe-i ei-. 10. 5 km.
- Is. cllicssu leltoil S«4.5;)17'3t.
sagst Nr. t. s. 7 os s sssk Not-ei ok sys. es
iscsssstt Ost o- Vsst Cuslls undisk
W