Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 14, 1905, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jngas Sag stal anders-ges
(Fortscettelse sra Side 1.) -
Det er agsaa værd at lægge Mærte
til, at den sprße Grand Jury, sorn
sil sig forelagt denne lige saa merkl
vcerdige som indvilledeSag, itle fandt
nagen Grund til at fatte wogen Til
talebeslutning mod Jnga Hausen.
Videre bør man merke sig i san-me
Forbindelse, at Chicago City Railwati
Companys Repræsentanter ved nævnte
Anlcdning stemstillede Sagen i sit
eaet Lys, uden at Jnga Hansen var
representeret, hverten ved en Advotat
eller paa anden Mande; og dog er
llærede Grandjuryen, at den ille sandi
sig beføjet til at tage Sagen op.
Man bar nøje lcegge Man-le til
bette og deras draae sine Slutninger.
Dette er en vigtig Sag. Det er il
le paa nskaen Maade under denne
Forsamlings Vcrrd’ghed at have no
gen Befatning med den. Dei gæider
muligens Liv og Frihed for et fri
baarent, usinldigt Mennesle. Og det
vil sige meget.
Den Maade, hvorpaa Sagen e:
ssrt sra forst til sidst, retfærdiggør,
sor itte at siae træver, et Skkidt fra
Statens heieste dømmende Myndiq-»
hed som dettr. !
»Da hass: Der er Tnsmder af Øjne
iettet mcd edet i Dag· J hver enestel
Stat i Unissnen er der hiertevarmel
Mennesler, som vil domme denneFor
samling eftrr den Beslutning, som
bliver sattet i denne Sag. Dei er ille
Naade, vi beder am. Vi trcever Ret
fsrrdighed. Raadsør eder med Gud vg
(
eders Samvittiahed oa tag dserpaa
cders Bestemtrelse.
Jeg soreilaar denne Resolution ded
taget.«
Senator Orville F. Beten sra Han
cvct Connty, R2. Illinois Distritt,
lwor han hat Saasørersorretning i
Cartbage. »feconded« Senator Juuls
Forslag.
Da det bliver for meget for »Don-s
steten« at optage hele den paccsvlaendel
Diskussion, ital vi nøies med at siaH
at nu fulgte en Tale imod Juulsl
Forstag as Senatar Mcsienzie, men»
det blev oaiaa den eneste. Der-packt
sulgte Taler as Senatorerne JauduSJ
Berry og Hnmphrey sor Nesolutionen.
Den sidste aav et uvæientlig Wa
dr·nass-ctslaa, sarn Juul git ind paa.
Derpaa satte Senatets Forrnand,
Sherman, Forslaget under Asstem
ning: »De, som stemmer for dette
.Forsiag, vil bebage at siae Ja!"
»Jat« led det sra alle Kanten
,,M"dsat?« ;
Fra tre eller site Senatoret lød derI
et svagt »Nei«, hvorpaa Senatetizs
Tor-sinnt erllorrede Juuls N salutiani
for vedtaget. s
Dette Resultat var en stor Seit sors
Senator Juul De fleite SenatorerI
lendte lidet til Sagen, og hvis enl
mindre indfiydetsestig Mawv has-des
fremlagt denn-. Resolution, saa havdej
den nævpe gaaet igenneni. Juul var:
da -ogsaa Dagens Helt· Hans Rolle-J
gaet ilede over til hacn sor at graut-J
lere ham. da MIdet nagte Minutter
senere blev hervet Dei samme gjorde
slere Lager og medicinste Studentens
sotn hat taaet Interesse i Sagen as »
pwsessionelle Grunde. s
f I II j
Den 12. April var der i ,,Sland.«»
tvttteret sor 8263,65 til Jnga Oan-’
sens Forsvarssond.
ist
Kredsmødet .i Notthsield.
(16.s --19. «.’Ikatts.) l
Zorn allerede meddeit i Danst Lu
therst Ritteblad var det et stsnt on
vetsignet Mode, godt befsgt og fragt
bart. Herren uddelte rig Velsignelse
til os i be Dcige, saa mange sit noget
med hjem til Bestyrtelse paa Van
dringen mod Evighedem Un Det
tagek svukgte mig, om jeg sit noget
med hiern. Ja, jeg sit meget, for me
get til at tunne sende ud iblandh
Fpll gmnem et Referat; dersok vil
jeg indftrænke det til nogle af de
tiloveröblevne Stytter af Aabning5
talerne og Behandltngen af de to
Gmner. fom bleve dvsftede.
Ved Aabntngsgudstjenestrn Tots
das Eftsm part-Jede Pastor N. P.
Lang over Kol. Z, !2—17.
Gut-H Mentghed omtales i Ghif
ten fosn et Leqeme, kwis Lein-mer et
sammenbundne med Blvdets Buond
Ltgefom d-t ttte er not for et lebende
Les-Mc at Lemmekne ek samtnen
buntwe web Sener og Mustlek uden
Ofedets Bqantx faa et det heller tlle
not for Mad- Mmtghed at vcre sams
menbunden mehhumanitetens Maul-,
sont sammenbinder de foestellige For
eningsorganismer.
Medlemmerne ckf Gudö Menighed
henævnes fom Guds udvalgte, helz
lige og elfiede. Nogle siger, hvem
kan vide det, og gaar sog eengstet sig
uden atlomme til Klarhed i den Sag;
andre gaar ad Selvsitterhedens Vei.
de stolet paa det og trot, det lan itte
fej(e. Guds Udvalgte er de som er
i Kristus Jesus. Helljae er de, soml
er helliaede, itte i sig selv, men i Kri-;
fins, ved hans Bind, sont »tenser os«
fra al Synd.«. Vi stal prøve vor
Hellighed oderfor Kkiftns, Guds elskes
de. Synden gør Stilsmisse mellem
Mennesterne vg Gud, Inen vi stal stil«
le oH overfvr Kriftus, saa han troc
der i vort Sted, og det lyder: denne
er inin Sen den elftelige, i ho7lken jeg
hat Velbehaa. At vcere elstet cf
Gnd er at vcere i hans elfielige Son.
situds elstte maa dære Medlemmer of
JGnds Meniahed da elfte den. Aposte
len Johannes siaer: »Vi vide, at vi
ere overganane fta Doden til Livet,
thi vi etste Brødrene«. Lovens for
fte Tavle handlcr ont Kæriighed til
Gild, den anden om Kæriighed til
Brodrene.
Kariitheden stal iføres. site-klin
hed i denne Verden tan sl7des op.
Noale elster for en Tin, men faa hli
der det forbi med Karliaheden til
Bis-breite Karls-Theben stal Neige-;
ca sen-noc- Ter er ilte saa storl
Fare fcr at slide Karliglcden op i
Arbejde, som mod Gudg Busens Kan
ter. Gnds Born tan have manae
stanter, saasom Staddertanter, Hom
modgtanter o. ft. a., men de sande
tstndci Born er trvdg deres Kanter
banden samtnen med Ftærliahedens
Vaand
tffter at have ertlaeket Kredsmødet
aahnet mindede Firedgtfokmandem
Pastor A. M. Nielfen, om Zeph. 1."-,
16 17. Paa den Dag ital siges til
Jerusalem: singt itte! til Zion: lad
itte dine Heender funke! o. s. v. Guds
Folt tan blive mismodiae og give
ap, derive acelder det vm itte at lade
Heendekne synke, men fom Guds Lkd
fian ,,at Mandene stulle bede paa
hvett Sted cpløftende helliae Ocen
der«. Bønnens Heender i Løntam
nieret maa itte shnle, Fokbønnensz
beendet stal holdes opve, at Guds
Dtd maa have fkit Loh. Det et
godt at have nogle lig Aron og Hur,
ivm tan hierlpe ined at holde de be
dendc Hander oppe, naat de trcettez
ca et ved at shnte. Vi ital opløfte
de akbejdende Hemden alle ftal være
need i Arbejdet for Skalenes Frelie,
men der acelder det oasaa om itts
at lade Handhrne shnte, naar det
aaar langsvntt og smaat med Arbei
det.
Derefter hød Stedets Præft, Pa
itoe J. Simoner Forsamlingen del
tommen ved at minde om Here-eng
Foejcettelfe ved Profetien Micha 7,
11: »Der kommer en Dag, da man
stal bygge dine (d. e. Guds Folts)
Mutes paa denne Dag sial Grcense
vceke fjern«. Saaledes endte vor
stønne Aabningsgudstjenestr.
Meniahedens Emne: »Den levende
Tro og dens Frugter«, blev indledet
af Vastot O. N. Olfen. iDet fol
aende dels af Jndledningen, dels af
Forkandlinaen):
J den hell-ge Sttift sielnes der
tlart mellem levende og dsd Tro. Ja
tob siger: «T-hi liaesom Legemet er
dsdt uden Aand, saa et og Trer
dsd uden Gerning«, og Johannes i
Anb. Z sieiver til Menigheden i
Sardest »Du hat Navn som levende,
endog du er dsd«; den levende Tto
viser dens Feugter i Livet.
Den levende Tko hat FotukdieM
ninget, nemlig Kundstab om Men
nestets Ttlftand og Fothold til Gut-,
derncest B.ifald, at man ertenderSyn
den, og man vil fsge Shndsforladel
se ved de Midler og ad de Befe, Her
ten hat anvist os. Disse Forudsæt
ninger er itte Mennesteveerl, men af
den Helligaand, ligesom man tan si
ge, at den levende Tro begyndte i
Dauben, idet herven nied helligaam
denö Gave gav Evnen til at tw, og
Aanden vil vie-te Tro, hvoe den ikte
hlivee hindtetz men den sauledes he
ghndte Tro maa udvitles og blive til
en bevtdst Tro, som giver Bished
Den lebende Teo er Guds Gove,
Eph. 2, s, herrens Vett, thi Kristns
er Tedeu- Beghndee og Fuldlomkner.
del-. 12, 2, dexfot er det- ogsaa en
seieende Tro: »Der Teo et-den Seit
lotn ovetvindet Vetden« (1 Joh.
s, 4).
Den levende Tod hat en- fqsiGeund- «
ve:-—-.; neiget hvotpaa den dessen dot
lee og forladee fig. Den fortanqees
—
Föger lot Paaske
I passiensiligt
s J n d h o l d: Palmespndaky —
Langfredscg. —- Paa Domhusets Al
«-1n. —- Ved Graveu. —- Paastemor
gen.
Ei dejligt Digt i fint Omslag 10c.
Sece Homo
(Se hvilket MennesteJ
En Sangtreds om Kristi Lidelse,
af Bifkop Thomas Ajuga Samlet og
udgivet of Pastor J. M. Hausen,
Cl)·:cago, Jll. Jndbunden 20c.
unckeksranerogpalmen
Firistelige Form-klingen Grøn
Paasie, m. si. Smukt indb. 60c.
Pisa Beisehem til Sc mai-.
Vor Herre og Frelser Jesu Kri
sti Lin eftcr be 4 Evanaelier, med Bil
leber af Bernhard Ploclhorft, og en
Bucht-S Digte af Christ-m skiichcukdi.l
Hemmt indbunden i Pragtbind, 167
ftp-re Zidcr 10 by 153 Trunknen Det
te Progwærk er nedsat fra 8540 til
Eli-THO
Döclens Engel.
Af J. O. Wallin, i dansk Gengis
relse af chr. RichardL mcd Tegnini
per af Carl Lotsen. J fint, elegunt
qutbind mcd mange sine Billeber.
«:ri5 nebsat sra 8240 til P1.00.
Jesu cic.
As Georqe stets, Prwst ved Jo
hannes Kirken i Abb. Fortalt for
Folkch bearbejdet cffek bet engclsie oq
indledet med en Digtcv-lus. Med et
Kort oq 126 Jllustratsoner efter flere
K:1nstnere. 792 ftore Sider 9 by 18
Tommer i et stærkt og solidt Bind.
Prier er nebsat fra 8750 til MEZO
faalcknge Oplaget vate.
Hei-ren- cis-.
As Carl Weid. Gn Vejviser igen-s
nem de sire Evangelier for det krist
ne Lægfolt Jndb. 81.00.
Igennem Ilckpkövem
As Hat-old Schmidt. Fortællin
Aci- fka stirkens forste Martykaar.
288 Tiber, sint indbunden 50c·
nanish Pcsbiismng bonI-.
Blas- Hebt-.
cis koniirmanckem
As Fancm Tuer, meo Forord If
Past. J. Stern. Trytt mer- latisxfle
Zyper. J Omflag 40 (5ents. Indh
M fsentg,
As Forokdet fremscsttek ,,. .
Bogens Jndhold er fundt og sand:
bet.byder et vakmt og indtrængende
Fokmaningsord og mangt et godk
Raad fra en af »de stille i Landet«,
der med den ældres Erfating Her
med Selvoplevelsens Myndighed oq
tillige i chriigbedens Forftaaelse as
de Farer og Fristelser, der liggek for
an de unge, der stal begynde dekes
Livs Kamp«.
cis Kontirmansem
Af C. B. Kjær. Ei Ord med uk
i LiveL Med smukt Titelbilledr. J
Omslag 10c. J Shiktingsbind 3()c.
DANISH PUBL. HOUSF
sit-Alls NisILP
intet andet end Ordet fka Herreng
Mund; hvilket er rigelig jllustkeret i
Guds Otd og de historiste Beretnin
get om Blodvidnerne eller Mario
reme. Læs bl. a. Heb. 11 og Berei
ningen om Hsvedsmandem Apostlene
o. s. v. Den levende Tro er en til-s
egnende og betendende Tro: »Mco
Hiertet trok man til Retfækdiglxed
og med Munden belender man til
Saliggørelfe« (R-om. 10, 1()).
Den levende Tw er en Tro, sotn
wides, 1 Pet. 1, 7. Djawelen vil
hindre den, dersor borttager han
Guds Ord fra Mennesienes Hinter
at de ikke stal tko og blive salige;
han vkl her-ne Gudö Folt Troen, fna
dem til at tvivle og falde fra Troen.
Vi kender, hvotledes Job blev prøs
net. Den Tro, som Djævelen itle
agter værd at angribe, er verdilsz
Den lebende Tko kendeö og mer
kes. Saaledes Guds Folkö Tro i·
Rxom omtaltes i den ganske Verden,
Rom. 1, 8. Paulus apmuntcedes til
at falle og prise Oetten for deres
Tro, ligesom vgsaa for flete andre
Menigheder, hvis Tro han hsrte om,
ja neusten alle de Menigheder han strev
til. Den merkes paa Karlighed M
«·.«.«.8almebiigor til ltonfirmationon.«.. «
VI imr i Aar do sit-jligstts ng link-Str- ug messt elegantes salmehøgek for Konssrmationem
sum vi klugensintie hur imst, i Dzmisli Lutli Publ. Nimm-, — -- ja vi tm- endog sige de fineste
Saitmsipøgisr, desr ungern-indes hisr wer-et snigt insri Lan-let og i Danmarlq Mage til Bind i
Eis-Laune its-r aldrig sør Mknst pkm singe-n dznisk Sohne-bog De er sna link-, at en Beskrivelse
ksm ikkes givcs singt-n klar l«««r.-it;melse; sie inm- Hes sur sit kunne Anderes Diese salmebøger
or xiiiv inipurttsrpe10. ug Ä rhojdtst esr uiifgrt i Vorm-us hat«-ti- Bogbinderiek i Belgietk En sal
nnsi)»;.Z. iinlintnclcn i l);ni:!i:irk. esr simpoi le Sich-n nf disse
Mnn Hkuhle tru, at Priscrncs wir tut-got lmjm nnsn (l(-t kmt ikke siges i smnmenligning
niml sintlns Rind.
Alics die-im- Sultneiwgcsr tsr nie-il miit unsier Guidsnit ug med runde Hjørnen De. vi hat«
mi, tsr nnski ist Tiiixkg ug insggc Tekstrxckkmri Ut- lmr nilc tu MærktkbaamL er i hver en Æslte
ug sinkst-H tsfttsr Nimmt-. Linien-i er Hort, undtxigesn mutet ist« »man
HUsK nt insiiytte iieuno l-(-j1igin,scl ug insstii die-»u- tims Sohne-bogen inden de er u(1solgt·
«Xll(-· sum Hot- (1(-n1, Unskcr ist (»-jc Jens; th: tkr Suc- (l(-jijge, at nlfln kalt fristes til ist læggc den
gximle til Siclts ug keins en nzll
NE. Nat-n psxasiettes Mike disk-m iims sitlmchøgcsr, ilii sie-i ville vansyne Bindi-L
QXWIILES nedenstaaende Beskriveiser as de forskeilige Bind og bemærk Prisemcxsz
Iris-»Is-« lind-»W«W"Zkky·soåy«0pgiv Bogstav elier Numer ved Indsendeise af OrdraMMMOBIIGK
NR. l IS
Nopperet franft Chagrtin bøjeligt
Læderbinh Ordet Salmebog i Guid
paa Rnggen, med speciel Honigsei
Forsirina over angen og paa For
oxi Baqsidem med 4 gansie fmaa Kurs
paa begge Sider og en sin Linie ons
irinq Kanten. — Pris: 82.20.
NR. I I4
Ameriiansk Sælsiind, bøjeligt Lee
derbind. Ordet Salmebog paa Ryg
oq Side i Guld, et sint Kurs i det ne
berste Hjøme paa Forsiden i Guld
Fosiring, et lille Kurs i en Rosette
von Ryggen, og et Baanp tundt om
Bindet. —- Pris: 82.20.
NR. I is A
Glut tysi Kalveftindsiæder. Ordet
Salmebog paa Ryagen og forneden
paa Forsidem Ei sint Kors med Dru
er i symbolft Fortisan i Guid og
blanit i det øverste Himme, en fin Li
nie omkring Kanten« beseligt Bind.
Pris: 82.60.
NO. I IS B
Summe Bind som 116a, lidt for
siellig Fotsiring. — Pris: s2.60.
NR· l l7
Denne Salmebog er indbunden ef
ter det almindelig kendte engem-ame
srikcmsie Manster »devinity citht
’binding«, Ovcrfaldsbind, et Baand
omiring, løs Ryg Tyriist Chagrin
Særdeles ftærk og solidt indbunden,
med Ordet Salmebog i Gnld paa
Rvggen, forsirei L nie paa Bindet og
forei med Læder, saa det er bøjeligt!
og siætiL — Pris: 82 50.
i
NR Il8 1
Fini mai tyfk bøjeligt Kalvestinds-«
bind Ordet Salmebog i Guid paa!
Rnaaen og Forsiden, ei fini Kors med
Guid og blank Forsiring foroven paa»
Forsiden, en fin Linie omkring Kan
ten, og Guld- -Forsiring indvendig paa
Kanten af Bindei. —- Nris: 83.25.1
NR. l29 A
J fini tysk Marokko, politret Bind,
med Ordet Saimebog i Guid paa
Nnggen og Forsiden, samt en sinl
Blomfi i blank Forsiring vaa FOR-i
den og Linier paa Rv««en, en fin Li-;
nie rundt med Kanten. Pris s2.80.l
NR. s298 · l
med wirket-di, «dark wine colot«,»
Lakdeu iog forsiellig Forstring 82.80.
NR. lsl
« J nopveret Læderbind, franst Ein-.
otin, polfirei Bind Ordet Salmebog
ki Guld paa Ryg og Side, forgyidt og
blank Forsiring i det Oberste Hiern
paa Forsiden og paa Ryggen. 82.40.
NR. l82
J stortmsopperet Læderbind, ame
rikanfk STIMan polftret Bind. Or
ket Salmebog i Guld paa Nun-wem et
lille sint Kurs paa Forsiden, en btcd
sin blank Forsiring foroven og some
den paa Bagsiden. —- Pris: 82.40.
NR. 134 A
Fint alai Kalveskindsbind, pokftret
Bind. Med Ordet Salmebog iGuld
paa Ryggen, et sint lille Kors iGuld
Paa Forsiden, kine Hjørner paa For
siden med Blind- og Guldkryk. 32.75.
NR. 184 S
Samme Bind mcd fokfkellige Mon
stre i Blindttyk. — Pris: 82.75.
NR lss A
Fint petsisk Kalvefkindsbind, pol
ftret Bind, Ordet Salmebog paa
Rnagen og Fotsiden, samt en sin sym
bolfk B.lomfker-Forsirina i det oberste
Hjørm paa Forsiden. Guldforsiring
omkring Kanten indvendia paa Bin
det, fom aiver del Bindek sint Udfe
ende. — Pris: Is.50.
NR. lss S
Summe Bind med lidk forstelligt
Guld og blank Fotktring. 83.50.
——)se-—--Z..:Z For (10. der øssskor en Sjitslclen An snlmehog. MARTHE-—
Sssn Inn- vi thm sxtlmehmxmz der lxmgt cwtsrzxsmr de csvenfok nævnte. Digse vil give
klesn Amt-sitt- (hsi-rr:n-ikels(s. cln de lmnsr til Sjasldenhcstlesr pkm Bogbinderkunstens 0mmade.
Vi lmr knn usi lkinci us tust-r Mag-A. hojcligt »g- pnlstrtsL De er alle med rødt under Guld
gnih rund« Iljørmm H Tillnsg ug Insgge ,l«(--kstrækk(sr, i en tin for-et Æske, med Kantfofsiring
i Huld Ins-I (l(«n indwsmligts l«-I-,(1(·rk;mt nf Bindeh ozz metl tn bvide silke-Mækkebasnd med
Kwistmx l)(- Auslgsss esftpr lsngsmwtimcn
Kun csn kurt lsisskrivplsts knn her giviss nf disso elegantes Zahne-bogen
chpgiv ved Bestilling Bogstav-Numer. og om De onst-er bojeligt ellek polsttet Sind-AS
Sohne-hon A
J sint voleret Kalveskindsbind, —
Kuløren falder i brune Forder, spejl
blank, Kulører i dotierende harmonist
Smaa og fin Aspudsning. Pris: i
bøjeligt Bind 83807 i polftret Bind
s4.00.
sahns-bog B
O( fint polcret fransk »levant« Kal
vesiindsbind, Kuløren af Lcederet fal
der i mørkeqwnne Farben Pris:
i bøjeligt Bind P4.20: i polstret
Bind 84.40.
Snlitiekms c
J fint blødt ,,nndresfed« Kidskind,
Ledetet falder i lyfegrønne Forder,
»Mir Green«. — Pris: i bøjeligt
Bind s4.00.
Salnmhssz D
Fint poleret Kalvestindsbind, franst
»evant« Læder. Kuløren falder i
fpejlblanke bkune msodulerede Farben
Pris: i bøjeligt Bind 84.80; i pol
stret Bind 85.00.
salmebogf E
Lig B, men i lysebtune modulerede
Farvey »tan«, oa spejlblank poleret
Leben Pris: i bøieligt Bind 84.20;
i Polstret Bind M.40.
sahn-bog F
J ægte fort Chaatin. med Spende
fvrsiring vg to Guldstjernet paa For
csg Bagsiden. Pris: i bøjeligt Bind
sit.00; i pols1·ret Bind MAX
sitt-nebon G
J det fineste ægte fort Chagrin, med
fint Silleforfats i hvidL Pris: i
bsjeligt Bind 84407 i polstret
Bind s4.60.
Sitimeboxx H
J storiinopperet sint Lcederbind,
Alaska Sælfiind, solidt Udfeende og
iicrrli indbundm Pris: 33.80; i
polstrei Bind 84. 00.
; Si timehoq I
’ Liq H, men lidi fotsselliqi udsivrei
Bind Pris: i bøieliqt Bind 83. 807
i polsirei Bind 53400
Salmehog J
iK det sineste market-di Russian
I Kalvesiind, spejlblanl poleret Lcedek.
lPris: i bøjeliai Bind c12400, i pol
)
i
strei Bind S4. 20.
Salmeboq K
Summe som J, men i fort. Pris:
I bøxeliqt Bind 84. 00; i polstrei Bind
snlmohoe L
J mørkerødt Russian Kalvesiind,
,,wine color«. Pris: i bøieligi Bind
83.90; i polstret Bind s4.10.
saiineboks M
Lig L, men fort Laden Pris: i
bøjeligt Binsd 83.90; i polsirei Bssnd
s4.10.
Zahne-bog N
! J sint prævareret ,,undresfed«
Kidskind, »moteli«, blødi Lieder, men
siærki. Farve markean eller ,,oli
ve«. Pris: i bøieligt Bind M.00; i
polsiret Bind 84.20.
salinehmx o
Lig N, men i rosentsd Fam, »old
rose colot«. Pris: i bsieligt Bind
s4.00; i polfitet Bind s4.20.
salmebocx P
Lig A, men Fatvetne faldet i for
sisellige røde Kuh-ten Pris: i bøjeligi
Vind W.80; i polftret Bind S4.00.
STIMCDOL
Lig A og P, men Farvetne salder i
mørkeqraai vg sovi. Pris: i bøjeligt
Bind PR.80; i polsiret Bind sci.00.
Sahnebrvg R
Jndbunden i sjcelden eiendommelig
farvet Kalvesiind, effeklignende gam
melt Kobber i Farbe og Udfeende.
Pris: i bøjeligi Bind 83.80; i pol
siret Bind 84..00
Saimcboq s
Kalvefkind, delikat chocoladebrun
Forde. Pris: i bøjeligi Bind 83.80;
i polstket Bind M.00.
saltnebogf T
J møtkebrw farvei Kidfkind, Titel
den mai Kalt-L — Pris: i bøjeligt
Bind M.80; si polsitei Bind M.00.
salmebog U
J Kalvesiind, imat Farve efter
-bimmelblaa, med et sini Guldkotö v
Lillie i Guid Pris: i bøieligt Bins
84.80; i polstret Bind 85.00.
salmebog W
Lysebtuni regte ægyptisi strebt-il
lelceder, med sin Poliiur. Pris:
bøjeligt Bind 87.00; i polftret
Bind 8750
salmeboc X
J »undre5fed« Kidstind, specielt
og kunstnerisk tillavet, i smukke og
delikate Farvetoner, lyse vg mar
ke, megei blpdt sog sini fslende Leder,
lig Plys i Udfeende. Prit: 83.90.
salmebeg Y ,
Lig« X, men polstret Bind, 84.10·
Danish Luth. Publ. Hause-, Blair, Naht-.
alle be hellige, Eph. 1, 15. Den ten-l
des i Livet: ,,J ere Kristii B.rev«, 21
Cor. 1, S, vg: ,,J Kristo Jesus gælJ
der hverien Omsicetelfe eller Forbud,
men Troen, som er vikksom nehmer
lighed«, Gal. 5, 6; viser sig som: »en
Fragt af Leber, fom bekender hansl
Navn«, Heb. 13, 15; hvor Bekendelq
sen ·oph-øret, standsee Livei, og DI-;
den indirekt-en .
sDen lebende Tro er en stridende
og sejrende Tro. Detfsot hedder det: I
»Jeg hat stridt den gode Strid, full
kommet Løbet og bedaret Troen« v. f.
v., 2 Tim. 4, 7, vg: »strid Troens
gobe Strid, gtib det evige Liv, til
shvilket du og er kaldet«, v. s. v» 1»
Tim· 6, 12. Den blEver beftandig»
og bestaar sotn et trofast Vidne sele
vmgiven af Ugudeliahed og Bann-a
Ei saadani lebende Troesvitme sinder
Hi -i Noah, som ikke alene felv blev ved
i Trer men ogsaa blev ved at vidne
og pro-dik- fpk Form i de 120 Aqu
trods bet, at der tun var fau, sum
fvoede bang Forlyndelfe.
Som den levende Trog fertige
Frugtet kan ogsaa net-ones Stint-er
nes Fotladelse, Fred med Gub, Ret
fckrdighed, Glæde og Salighed; men
ogsaa her i denne Bett-en Verbeu
Had og Forsplgelse, se Joh. 17, 14;
1 Joh. 3, 13; 2 Tim. Z, 12.
Forbaanngen af Kredsth Gnme
vil Ienere blive meddell.
E. hausen