Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 14, 1905, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «-: As
s- —
..Yanskercn«.iss
e hatvugemcig Nyhkpgi og Optysx
Iingsblad for det danfke Folk
i A m e r i k a ,
udgivet of
DANISH LUTIL PUBL. UOU8E,
Mast-, Nebr.
«Vsnsteken« udgaak hvek Tiksdag pg Freitag
Pkis pr. Aufgang
Od- Iokenedc Statet 81.50, leaadet 0200
Blut-et betales i Fokstutx
sestillikw Betaling, Adlesfecotandting og
endet angaaendc Bladet armes-»O
DAN lsli LUTlL PUBL. HOUSK
Blatt, Nebe.
Debatten A. M. Andmetr.
Alle Bivkag til «Danfkeken«s anhold.
Ithndlmger. Lorrespondaneu og Aktikiei
ei enhvek Akt, bedes adtessmp
A. M Ankunft-L Blau-, Nebr.
Unten-d at the Post Osice U Blatt, Neh»
Is second klus matten
zävcrtisäsg ALLE-g msslts HUOII UD·""
spplicmiow
»Von s kenn-«
Uivek findt til Subskribemek, indtil udtmk
keins Lpfigelie modkages at Udgiveknk, og a:
Guid et bemit. i Lockenssiemmelse med v
Forenede Staats Posilove.
Nackt Last-me heut-endet ssg til Fels dstI
everterer iB1--det, emm for at kobe hos dem l
illa for at san megniug om det aveneiede, !
Indes de amd mumie, at de san Avektisfs. I;
mentet i dem Wod- Det vil vEte M gen (
ßbig Nym. J
1
»
H »
Røglen til Racc-Pkobirmct.
(31uttet.)
Der er ogsaa ssrrr dirars scr Er
geplejerfker — trænerede ,,nnrfei«,
Borne ,,ns.!r«se5·' oa Eclftabsdamsrr
for syge Da gansle Folk. Prof. Wash
ington tun-De aøre sin Anstalt t·l Ver
den-, kizrste ’Llnsæt:ciseikontor, on
han blot runde faa Materialet Men
forhcldzviö faa af de unae Kvinker
spger Sygeplejerste : Teparrementct
forbi de kan faa større Lon, være m-·
re uafhcengige og være til Nytxe i
sistre Udstrcekning i andre Liosftils
singen Det er nan mekeligheds
for en Graduent fra denne Stole at
faa Plads som Lcererinde, som
,,dr-essmaker« eller i andre vellønnede
Stillinget. Den ftsrfte Part af kvn
delige Gravuenter tager faabanre
Stillinger.
De mandliae Graduenter er der
lige faa stor Krav for, særlig uddani
uede Farmere. Manne af dem faar
Anscettelfe som Lastere i lignenoe
Skolerz andre faar Plads som Op
spnsmænd paa Plantager og for
chego.pdrættere, og Mejerier er vers
at blive almindelige i Syden. Prof.
Washington siger, at der for Tiden
er starre Søgning om uddannede
Mejerister end nogen anden Slags
Graduenter, og den er tre Gange san
stor, sscm han kan imødekommr. En
af Graduenterne, L. A. Smkth af
Klassen 1888, har en vigtig Plads
i Forest City Creamery, Rockford,
Jlls. M. N. Scott af Montgomom
Co» Alabama, som har det størsie
Mejeri i Staren, benytter tun Gri
duenter fra Tusiegee, og han har en
staaende Ordre hos George W. Car
ver, Forstanderen for Creamery - Af
delingen, om at sende ham enbver
Mant- han kan anbefale.
Der er vgsaa dygtig Opsving .
chegavh og TusteqeeGradnenter hat
beeret merkværdigt helsdige i den Ret
ning. Enhsver Veterincer er engafe
tet lange fst han fsorlader Anstalten.
M. C. Scott, en stok chegopdrætter
og Mejerieier, hat en Ordre inde for
tre Graduenter hvert Aar. Fra for
stellige Egne i Staren ans-get »stock
men« stadig om Elever. (
Dei samme gældet angaaende me-»
kanisie Haandteringer. Mr. Wash
ington hat nylig fra Bestyrerne nf4
»Nun-riet Pipe works-", Birmingham
modtaget et Brei-, M Tusiegoe Ele
M i deres Employ anbefales. Der
Ists: »Vi stulbe Inne, om det er
mullgt at faa en Del as Deres Gra
dneniet interessnede i stadigt at ar
«— fheil-e i vore forsiellige Bærksteder".
Mut-e Breve modtqges næsten
hastig fra Fabrikantet i forstellige
Oele as IN
W faa of Gras-sentence befas
»Ur sis seh Pstitit Mr. Lebst-ed
PPMPMMMIWKULM
w Wes make- siavig f-!
M Ist-teurer mod a« blanke sig 1
W II weder dem til Elle at ffge
: . - du« Its-soe- M W Sis
se Ixi a W fes-Id- sepa
I— J
inærtet sig soin faadanne Borgere.
For Ets. en sang Mond Ved Nara
Williams, som tjente 50 Cents am
Daan fom alnikndelig Atbejdeti
Mobile. Han iom her for faa Aar
fiden og git i Aftenstclen i sets Maa
neder for at leere at lcese og strive, og
km Tagen arbejdede han i Teglaaar
den og ved Muthaandværtet Ved
Enden af Terminen, da hans Pech
dar brugt ov, reiste ban tilbage til
Mobile, sit Vestæftigelfe soni rejssende
Mursvend til 8150 om Tagen. Saa
blev han ,,öof5«. siden Kontrattmh pg
nu er ban en af de velstaaende fac
vede Borsiere i denne By. Han ejer
sit Hjem oa en Faun ndenfor Bin-m
bar Penge i Banlen oa taaek lKon
traiter til 315,(«)0() og 82(),mn· »
Cratvfcrd T. Manafee kkm tilk
Tuftegee for at locke Famiina Han!
bavde ingen Benge; dein ask-eilst deI
bele Tagen for at tjene til fine li)
gifter og gik faa t«l Afteniiole i ic
Llar. Han Var tungnem i Forhoid
til Boqerne inen ban var et Geni an
iiaaende Farmina Da udviste or erac
tentlia Evne til at sinke-. Han blkv
ajort til assifterende Besten-er ch
Elolens Farin, ca den-J Frensqmssg
itnldtes for en ftcr Del bang Erim-.
Lan er nn Beftyrer af Aaerdnrlninaz
Departement-et Ved »Im-te New-II
« -ckwm "' i Tallahaisee.
TLillinTI V- Litnrinblii as Klajfn
M4 bei-mer -zsar.i!cpera!iinerne red
30 nthern Ji kirren-ern («5k., Mont
Gomorr« en Leimniiatirkh fern toEE
fix-er Jiearc pas fi: Land Da ssgeg It
W e incertvozrdia heldig
E Der omtalez faa en bel Tel Str
ilcr der er qrundede rundt Dm Z End
Istateme ai Gratnenter ita Tufieaee
l
i
I
- i cnow HilL Ala» 4«« Elererz
kwlinfknon La. 110 cflererx lltic»,
Miss, 200 EBOOK Bestiman Ins-.
Jnftitu -« Tenn» NO Eleder· Rote-i
Institute, Fla» 140 Eleverx Voorheeg
Jndufttial SchroL Tenmark, E. C,
FOO Elever. Der er desuden 10 an
dte lignende Stoler i Enden, oq :-:
frelventeres af inindft 4000 unse
snandliae ca tvindeliae Neste-, II
mete end 200 Tusiegee tijradnenier
ei beftæfiigede soni Lcetere i disk-:
Jnduftrisiolet.
Pan var ?laerk)-na:-it:in«7"er Titk
sons- Anbefalina er .". Grads-lenkt im
Tuskeaee rejft t«! Afrita i 1fws for at
lære de indfedte i de inste Prkoinfer
at avle Bomuw Ved Enden af der
andet Aar var Embedsmcendene sen
Vel tilfkedse med deres Tjeneite, at De
sendte efter tre andre Eteven cg sidise
Aar sendtes der et Hundrerse ,.BaleJ:-«
af Bomuld fra Tag-I, Afrika, til Bei
lin — den forsie Sendina ai Beim
ning. Fra denne Tid af vil Pec
duktet hurtigi sowan Bande den
cngelfte og den behier Este-gering br
nntter ogfaa Tusieaee Graduenter til
at indfsre Bomuldgavl i der-es assi
kansie R«clonier, og Hayti’s Reaetina
bar nylig gjott Forllag i lignende
Retning. Den hat sendt en Del unge
Meend iil Tusiegee for at blive nd
tannet i Farming. Porto Rico un
derholdet 18 Elevek der paa ossentlig
Bekastning.
Men ikke uden det halve af Anstal
ten-Z Arbejde get-L pac- Stole-es
»canipns« ellet i de Hjælpesiolex, sotn
jeg hat nannt. To Agentet af Fa
kultetet rejser stadig i Alabama og un
detviser Negerfatmerne om, lfvokledes
de sial leve, hvorledes de sial atbejde
og gsre detm efie nd as detes Arbei
de, hsvoeledes de stal fotbedre detes
Fattne og anleegge Hader og avle Ha
vesager, hvordan de stal passe deres
Kreaiuker. kalte detes Hase og haands
tere deees Redstaber. De holder fort
scettende lotale Sammenkomsiee i for
stellige Nabolag, hvor Fakmetne kom
mer samtnen, og taler med dem vrn
praktisie Genstande. 70——80 Forme
te mtder hvet Maaned paa Tustegee
for at holde Konfetens vg blive un
dewist af Lætete i Agetbtugsafdelin
gen, medens en aatlig Konserens sam
lee flere hundrede Famete hvettAar.
Mnfetensen for 1905 var just tnl En
de. Dei var den mefl quantitativ-,
der nagen Stube et holde, idet den
We, at Regerfatmetne i Alabama hat
sjort sime Fremstridi bei sidste Aar
Leichnams-inde Weafdem
tkbet betet egne Diese vg Harme, fee
ee kniest-et paa Anstatt De spa
Iet M M, san de Mk seh-see
—
det ved private Swubsttiptioner Sta
teu holder tun Stole tre Mancher
om Aaret men ved at tilsthde nog.e
faa Dollars hvet et Farmerne i Na
bolaget i Stand til at forlænge Tet
minen til fem ellek sels Maaneder.—
Kirketne gar store Fremsiridt; de
Iligsr Hg for untokalsle Ptæstek og
drivet dem ud af Kommunen. Alt
rette flyldes for en stor Del Taste
gee’s Jndflydelse.
Tusiegee hat nu et Legal paa
81,030,553, men trænger til mindst
83,000,000. Deus Jndlægtet sidfte
Aar var tun 8213302 og den lunde
beuge mindst 8500,000 om Aatei ttll
ftor Fordel for Sydeu, for Landet og
for Negetkacen Problemets Losning
er fanden. Medens faa Hundrede
Etudentet gaak ud as AnstaltensPort»
lwer Sommer og opsluges af den?
10,000,000 store Negerbefollning i
rette Land, og Majoriteten as bist
forfvindet fta «Verdens Jagttagelse,"
saa bæker enhver en god Jndflndelfe
web sig fra Anstalten for moralfl. fo
cial og industriel Fotbedking af hans
Noce. W. E. C u r t i S.
.
Pebbles. l.
l Fremde-.
l(;rjn: ss tlses lmnr mul urim sliuuls tlns
l ciHlss sif Werks-NR
leidnielit liess strnrk nnsl thi- ·«ll«riz·«
l from lls »Hie- ul tsltitlk
i Los-Ins laws-ro hours-n from slwlnwcsasl
; Ins-e- ljlns n spisritsr
stunk-tor·«lu-:1r.—i-it5 f-«nl sinnt-i in klu
lmur »l· mirs-st«
Alsowinkz its link-im of Iris-f l« III« sau
nf llus fu«-l Moos-.
Lan-links on niglst air tliss sprnnnul will
us cllsI-:sir
Lust-los, — lust llm lslslls make of ist-lud
u lslmrns
"l«lmn.·2i1ntl usw-using wills clisnmnixiisal
ilikcrsirsls«
lktreiltjnxz nnltksil ln »m- sacl rplrain us
"l»st".
Sir Hartvig.
Will-in tlns tsasllsz in the« llall oslcnilelts
llnt um« is present-is like not »ne- lo»
many !
«l"l»«rs« is n» l"t-V(s«lr3«-—tl»«rk- zin- Im lijrlllickv
Wln ls lu- lusris nithuut restainprg any?
Why due-s lne skirt nncssusingly lle lsall.
Nil-wenng- iswry pnrlal ln its wall I
ll·- is then n« primus-r to vnlxrnr now-r
Tlmngls psjn lliislktso wes provlailn a
trying hour.
llås gray east konnten-inn- of n«l-le-,
Inmle
ls Rorrows tln«nn«e——ea(sli matter is its
inan
The-F- pminf an anmnslksosisrful to sie-holst
Worsks t» enclnr9—il«s «lli-ll licener tlse
(;rinse".
llaresfootssd and in Iillgrims gnrb like
walks-.
Ancl connts upon ltls »Es-als ils-e rounds
lud walks
Thirlren ljrnes tlilrl·-e-n» llijspntchwn
on lllss
Give-; llart8«iu«s pennancse are-oft llnra
Illl t
A mile trawrsetl lle Erz-sp- his lmnling
lmm
And lsnrriiss to the winden «-nol t» call
llls troop ot« lara-es from tlu ir als-pp of
morn
To girsl tlielr misde lor fray l)-«yor»l llto
wall.
Nor to spur on list-l lmntsmen to make
Wes-,
And get thi« lsonnds in trim sur parly
edit-Ha
Rut- tm give pssnt up kekllngs srnplpr
kuom
lle blast-m 1.08L—l«o.-t——My Huld —-My
Friede-My- l)«»tn!
Ost-on again. usiotlier mile to seount
Towarcl tultillmont of lsjs explatlon
To jonrnoy baretoot to the «lloly
Mosmt"
Wut-ro Glis-ist, tlto snn ut Mars-. gavo
salvstionz
This vow lse mode-, when wild with
griek newbom
0s hi- own part-umsc-a prostruto. tor
lot-ts,
llo sought ablutlon at the «lloly Musik«
0k Chriska vioegorent, wno liospplio
blas txt-ir
«Myso11! your sin is kreist ern-l Frost
your von-,
It cloes you credit, but you oon not ot
present
insowm it. slnoo the Iloly country now
l- ist onolrcloo by Uoliommocks Gros
l cont.
» But yet-M ln me is tho Holy Powor
» To staat Mo olspoasotlon from this
hour,
Mut ovsry stop you pllkrimwlso shsll
toll
,No matt-r where-want- nsoror klon
I « soll.
lud when th- loosau TM you nnd
«llolv Gan-«
lYou Ums have sitt-am oomo to me
sur-In.
for my Indus-oh spü. your soal to san,
M chrht by us tin-onst- Uary alser
your Ima.
sm- so, lasset-. don't tritt-r latho last
Rost-in s lag-links of the Choral- 1 ak.
Aug stulk no nor-, hat am tot- th
M
W Wall- oa you the urmä to
I , view
s
sinke tlisn Mo spkiug made gossen slx
times tlio Manch
Tlle Knijxlit will soon kedoem lsis liess-t
Imnkx pro-mise
A Yassul ln the day to Gomit Gewal.
At nigiit a glan« to grief wlsicsll (lon,t
deniinisli- s
lle feels no torturks est-lag pmsa(-ea,
The burden is as Its-at as on this day
llo slew liis san to gloriky lus with-.
dncl muglst Ilse- wlsli lliat lie« insleatl
liml die-d
Ukulse conli Jseclu FATTUI M A N U.
—
Ktcdsmsdct i Nord Dakota.
J Dagene fra 16.—«19. Marts af-l
holdt Nord Dakota Krebs sit For
aarstnøde i Trinitatis Kitte. Til
ftede var Kredfens Priester sonst
Missionocr Jens Tixm
Mødei aabnedes Ined Prædilen
over Ap. Ger. 10, 33. af undekteg
nede.
Tvendc Puntter blev tsaavegede
fom Bstinqelse for, at detie Mode
lnnde blive til Vklsignelse for den
;nlelte, nemlig:
1.:)1t di er alle til Etede fort
Eitde AasmL (
Z. th vi ital alle horc, hvud der est
»L·-.falet ois of Gud. »
I Bi er alle til Etede for Gudg
Ulafyn lnmde vantro rg ttoende. Vi
ftal alle bitte, hvad der er befalet af
(8ud, neknliq: at der ,,forkyndes chd
ved« Jesug Krist115«, at han »drager
rmtring on got vel og helbreder alle,
der er Odervældede af chcvelen«. AS
han er de »levendes og dpdes Dom
met«. Lg endeli«a, ,,-.1t hist-r den« de:
tror Von darn, sial faa Zyndetnes
Fotladelie ved hans Navn.«
Eftcrmiddnqsmodet Toksdaqen anb
nedes meo Sang og Oplckgning of
Guds Ord, lkaeitet Kredfens For
mand, Paftor P. M. Petetfen, frem
.s.1tte nogle opmuntrende Tanket i
Anledning of vore Forhandlingen
Deteftet indledtek stredfens cran
»Gudsbilledet«, as undertegnede. Z
Punktet bleve sasrliat frembckvede,
nemliq:
l. Hvad Gudsbilledet ikle er.
2. Hvad Gudsbilledet er·
Z. Hvathtdgbilledet ketndet for os.
Gudsblledet beste-at ille i Membr
flets Legetnsform ej heller i bang
Herstekstilling, som nogle have ment,
men del bestaar i dette, at Mennesiet
er flabt med Guds Aand i sig. Da
derive var Menneflet oprindeligt siabt
tetfærdigt. helligt og udødeligi. Da
disie er Guds sætegne Egenstaber, da
stttlde vor Netfckrdighed Hellighed
oa Udødeligbed væke en Afglans of
Nudg Retfckrdigbed, Hellighed Jg
lldodelighed Og dei et, hvad Guts-Z
billedet betydet for os·
tsfter Jndledningen var der en
long Diskussion af Florsamlingen
Med Hensyn til »Gudsbilledets
lldflckttelse«, i Menneftet, sont m
Folge as Syndefaldet, saa var der
delte Meningek, sont der jo altid hat
dekret. Men dei var en almindelig
Mening, at det, fotn det gældek om,
er: at Gudsbilledet mere og mere faat
Lov til at ftemttckde hos det enlelte
Mennestr.
Frist-eng Morgen: Pasi. Peietsen
oplceste et Guds Ord og gjotde nogl:
Bemerkninger dessngaaende og hold
Bon, hvoteftet Dkøftelsen af «Guds
billedet« fortsattes. Det, som mas
fasrligt lom ind paa, vat: At trotz-·
det, at Mennestet havde tobt baut
lRetfærdigheden og helligheden, sa
bavde det dog Udsdeligheden tilbagi
og man menie, at deite maatie hol
med til Gndsbklledet i Menneflet.
Dette Msde fluttedes med Bin a«
Jens Dier, hvoeefter Sangkvtek
sluttede med en Sang.
Ftedag Eftetmiddag: Modet aab
nedes med Bsn as undertegnede, hvor
efter Meteighedens Emne: »Ssndagg
stolen« blev indledet as Post-ers C.
H. Seht-übt Som Knytningöpunl
havde han valgt Ordene: «Opdeage
«eders Born i Tugt og Herrent For
maning.«
Bstu hat Krav paa at faa en
kristelig Undervisning, da de er dtbte
i den leistue Kiste. Detfor maa Sm
dagsstolen have en Pladi idlansdl os.
—- Hvekdagisivlen burde have den
firste Plads og denkest Smdagb
steten.
Monden at holde Sindagsstolu
I. Bis-neue flal undeevises ii de
sees Viertel-wom.
2. Der bit viere »seading« l Sin
dagssidlew f
s. Indus-Hosen Ihr sechs-des
med Gang, Mdetse as Jeden og
dein-est Sang. W Unter-vis
ulng ok- Cltztnisg med M og Sang.
» Use-i tpi Wes-te
qrfor lide i ftilhed?
cis De er Inn-eh uns euer i Deus biss- ur.
Jeg can hell-rede Dem.
Mta inekialitrt for orek Adam tm- vasm st beim-die private, vers-se
kkonistrlquommr. Im var ovtagct dnmr brauche of met-Mac- fom II
Ursein-hinan Im amqsk aldtm im Iandbebcnti alt brav Im fkkmhnfvck til de
va of heller Mk vaamgctsea mka Umltskedkltgt iquommt Lfn Damm so
uades aftckfmmin bnmndlmg wmmnkt irg en fu«-totan og »von-rate
hellsteon o mit lwnomr » lum »
Ungk Jena-, fom ku»kc-1sdcskkcrkkeltge Mle of Mahoms-senden kaa
leg httd nd gienovtrm til den«-ists
Imts over 40, bei maka smk tin-Indus I using-ade, Ikm Hssq sum-e
nlvsmndig og ocvvmsmdc Bindi-kai«niuf, armme um«- m kak
Itqbvmmth nsnmalismr. nkkvrintckti"k, umn- N t«vr1"mqnmssve, h zusteht-Okt
U
der.ovsoulmrdrIlcktskkogonr tmbnmdunnnckttreksclmcns isqicksvam15k
-s«s «- Mis
« s ckk e s v i r ! Im lamk onst-« Mqu ns vggnqssv kskspH
Hut. — I alle minr nah-met ihivet IN ich-, vrrionl a, og pas dknssi met sprug
Vks Nodks wcskkclks m opqivet gloria til en nvrdhsnnnch tnnm » met-dein miq. J min bevor-ti
. tm er allt- dc nimm-tun e medic-act icmkscsmncdk vq feliq k-« Mis- v«-ttmn’i.1
m e d te en - S . R a - «
Tunsi:»s:«n«l"ågs:kkka at mmts lese-mer blu: tluavcde paa den um »Hast Mel-stunk Zeus-»- «:-ct
· vele verriet-.
Læs min sidfte udgivne bog! Scndes frit FU«
ctsttfthvommeim«eq:irfor1nerid. Demu- boq iudtmlbck nmnkc Illnfkmnvm s m « rjq von Mkkssk
for bmmr smmlc oq Utah sum link-r as hukkcdr Imflkk cui-r Ost-Jenas as s »must-Inmgkmluw !
domIJIHlslksvssmifnnmk Inm- oq limsnsnmdonnnc Trn Nitsin kwothsdii 4ckiu1fulmmmng !.:
felvt e tskkd rat-! lijem pg udcu at vastkis nong svm helft oviigt
Fkt IUIUUUMIUIL I t met: ·1:-kkkm,» in i c m. Eisnzmae l« ssi e m.
samst- Ouiie u, 129 Den-vorn Il. Zwei-an oq rast-um nl « « is m. muss-Ost
Dr. Rohr Illuestkelt 8 Eo»
129 Dem-vom Streit, K 7, Ein-age- Jll.
rund
s inq
-- rc Tun-·
Wiege Iwmdcr - lerantcnde modrc
Sygeljgc Digcr
vil finde Sand-Ich og Inn-te i
Dr. pcter’
Kuriko.
Trin- amnle, vclxsnsmdx Nuddtl Inn vmqi -x-i«-«·» .-.» : n. :: .: ·
ulnfhl u kcni Ist u zum (-«1111::1(1s Up J i: « . -: « sitt! ier « »
shlwr : tmqu Nmp onuut v«1.8c1——sim(ns,- nHuu -T1«:uutsi:---.
Ohre-r pumdxsk sum-Ninu, gxcngnusx ruht Diutzzi nun 1i12m1«u-H:
w hilf Zum-nut.
Dr. Pktkks Knriko kan Uhr-Ich as Eva-»Hi- Ltzxxskstez eins-: k seiW
fm ,Iuloutattlm. Lhiv til
Dr. Peter fuhran 112414 Sci. Hozms Am-, This-»Hm N
Amt-.- ,
-mmek,;-—1
« YIIVL ,
Vom-n Om!-.—.:desr
dommhhnnmmqe -
si.!H-’s(«.: s «
« « "-r« Us.:.9 s: «
"· ss·«:!! i «.« !
Nackt Po .
N.ROSENBEM SO»
Motgenen et Iiden for Sendagsz «
stolz-, ils-i Da et Batnetg Tontet Un
rest, og det et mest modtageligt for
Unretvigningen Med Hensyn til,
hoem der burde holde Sondagsstcle,
saa stulde det vckke saadanne, sont el
sset Jesus, og sont hat Kendssab til
den Hellige Strift.«
! Mødet sluttedes nteb Herrens Ben.
Ftedag Aften ptæbitebeg der over
Ltdene Joh. 1, 47: »An-n og sek«
as undertegnede. Der hat jo saa tiDt
lndt et «tom cg se« sta Werden, og
monge hat deåværte lyttet dett’l, saa
ket er blevet til detes Fotdcetvelse.
Men det gelber om, at man hom
Røsten fra Herren: »kom og se«
faaletes, at man fet Jesus, sotn sit!
Ftelier.
Derefter Preditede Jens Dixen
over 2 Rot. fi: 1--—--2, hvot der stet
Iigt bleo lagt Bergs paa Okdene:
,.?(t J Mc fotgceves maa have insb
taget Guds Naade.« Guds Nacwe
bat jo vætet bevist mod Mennestene
mange Gange. Qa der et vel nceppe
een Gang, at Guds Qtd lydet, uden
of det ogfcm iydee fotgaeves for ewng
Det, som det« gældet am, et at man
kan siqe med Paulus: »Guds Naade
imod mig hat ille vortet forgceves.«
Lsrdag Morgen. Modet aabnedez
med Sang on bereitet ledte Jens
Dixen i Bon, hvoteftet han indledei
de Emneh ,,Hedningemissionen«.
Han gis ud fta Ordene hos Math.
24, 12—14. Der blev sætligt lagt
Vogt paa at ftemstille det stsote An
spat, der hviler paa os, idei hetten
hat budt os «at npde Hedningetne at
gaa ind« i vot Fadets Sus.
Dekeftet inges fat paa Stolesagen
igen. Stolelsomiteen havde war
bejdet en Plan, som blev vedtaget as
Krebsen. Og Substtiptionslistet
blev sat i Omlth med det samme.
Man mente, at en passende Stole for
Stedek vilde fbste den- ved W.
Dei holde af benne Smn Uebwaategss
net under Mwet Dei blev bed
»lagei If Mem Mc at bemde It
.bygge, fis-end den mtænksesum var
"tegneck. «
Stabe-gen var en fertig Opbygs
Heißt-dem- Men bei et ip vgssa »Dek
reni W. Jeg stal me indlabe mis
pas at Imsipe de sotsiellige Taler,
der bieo holdt. men tun fige, at det
me en ftor Dach og det, sokn gjotde
ten stot, vat, at Jesus Xev stok
iblandt os· Det var dog særligt om
Aftenen, at man inckrkede, at Guds
Aand vsetede i Hiertetne i den Grad,
at adfkillige tom frem og anraabte om
Gut-S Rande. Ja, Venner det ee en
alvoriig Stund, naar Djævelen stal
lastes vaa Døten og Jesus indlades i
Hjeeteene. Lav mig endvideee sitze:
Vækkelsen siandfede ikte denne Aste-h
men hat vætet fortsat siden, saa der
et mange, der er kommen med Jesus.
Det et iblandt de leere unge at denne
Vettelse sinder Sied. De hat haft
mange Moder siden, cg det hat under
tiden væeet nsdvendigt at holde paa
til langt nd paa Ratten, fordi der
var saa mange i Syndentd. Jeg
tcentet, at de havde des noget ligt
Jacob, da han sagt-» »Jeg stippee dig
iste, fstend du velsignee MAX
Ja, »Bei-ten hat gjokt store Ting
Tblandt os, vi blev SICH
E.M. Nieisem
...l(oniirmation...
umset- www-auch
En ny Bog ,,Under Faderhaand«
cg ,,Et Haandslag« begge i et Bind.
Jndbunden iet pænt tomponetet
Bind. Bogen et trylt med latiitste
Typer paa det sinefte Gyauswpir.
128 Sitzen
Jndhold: Veb en Konsima
tion, Konsirmationgdagem Rig,
Gamle Gkkthes Trost, Daabskjokte
len, Den sisnneste bannt-, Bag him
lus gyld1.e Rande, To Konsevejh
Faders Fottcelling, Drag ud, Kuu
en Æblestive, Bsn, Ei haandsag,
Var ftimodig -g statt, Ved Stoppe
stedet, Konsitmationsttæet, hold fast,
Guds Nat-des Bord, Rom og se,
Neffen et Evenwr, Unge- Ven, Den
sprste Time-str, Gudg Frei-.
Denne nye Bog anbefales us Den
Richtsde erening for den indte
Mission i Danmark vg et en as de
bedst passende Bsget som Gabe til
Konsirmander. Pris 40 Senkt-.
DÄNISII WHUSMNO IOUSE
IcsswthEK is