Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1905, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «
,,Dansteren .
Esaus I 7.kail1905.
Blaiy Nebr.
Dunst Gudstjeneste paa Sindag i
vor danste lutherste Kitle til de fav
vanlige Tiber, Form. Kl. 10.30 vg
Ästen Kl. 7.30.
Sondagsstole i Bittens Basement
Kl. 9 Morgen.
J Eøndags Eftetmiddagå hav
de oi saa H. C. AndetseniFeft og
Børnehjaklpsdag pna Stolen. Past.
Anker hcldt et gansle interessant Fo
redrag som H. C. Andetsen, Prof.
C. X. Haufen oplckste et af Andersens
Eventyr naa Engelsl, Stud. H. P.
K. Hanfen et andet paa Dunst. Der
vekgledes med Musik — deriblandt en
Solo Ok: en Duet paa Piano —- oq
Sang. Lg saa lagdes der et Offer
til vexe Vornehjenn
» Atter et Bryllup. Det var en
nf vcre unae Mcend her i Pubishing
Don-Te Peter Nielsen, og Mifs Chri
stine (5k1riitiansen, det blev ægteviede
i Lnkdagij Aftes. Vielfen fandt
Ster- i Hirten, Bkyllupsfeft holdtes i
Brudensz Hiern. Vi snstet det unge
Par kncgen Lykke og Herrens rigeVel
fianelle i bete-Z Ægtestab!
J ovenncevnte Anledning var Jøti
gen Anders-ans fra Admah kommen tkl
Plain oa de aflagde et lille Bespg i
Redafwrens Hjem i Gauk.
—— Den af mange tendte, i mange
Aar nigtspge Enke, Mrs.Sanne Mel
sen, forn i lange Tiber hat haft sit
Hjem hos Mes. A. M. Christensen,
sinttede i Gaar til Sonnen, den nn
gifte Peter Nielsen, der jo ogsaa hid:
til bar haft Hjem hos Mts. Chri
stener, siden han var Bam. Man
ogfaa dette Flyt blive til Velsignelse
baade for Mrs. Christensetn der sna
saate trænger til Hvile, og for Mrs.
Nielsen. samtnen med hendes Ssn og
Soiaerdatteri I
—- J Aftes holdt vor dansteMenigs
hed sit Knartalsmssdr. Flete Ting af
Interesse forhandledeä. Metell-»kle
komiteen rappottetede. Den fubskri
berede Sum var utilftrællelig til Kle
af en and Klokle, og eftet en lokt
Drsftelfe blev det besinttet at lade«
denne Sag hvile forelsbig. Dei sy
nes at vcere Kitlegælden, der stam-4
Klolten imod. — Til Afbetaling af
denne blev del befluttet at ssge til
vejebtagt 8200 ved Substtiption fst
15. Maj. —— Sluttelig var der Pete
strvalg. Past. Anker blev genvalgt, og
han lovede inden tet leenge at meddele
Menigheden, om han modtager Kal
det eller ille.
—— .,Vi fryser«, sagt-es der enMot
gen til Janitoren et Stetig, vg for at
overbevise ham otn, hvot lvldt del
vat, viste man ham Terms-wettet
der stod paa 57.
»Bei stal vi nok faa til at stige!"
sagde Janitoren not saa polist, og san
gav han sig til at ryste Terms-me
tret.
Amsel-sprier
Plain Rein-.
dvede ..................... pr. su. Z 89
sitequ Adam-) .............. . . 37
Rufs May ................ « « R
Ost-te . ................. « « 24
M . . .. ............... « . 66
sog-» . . 25
Svm ....................... HHHZ
South Durch-.
Grube (good rot-users ........ READ-Um
Iser og Kniee siede) .......... III-DE
Ovin ....................... 5 10-—5 20
-—--s
J. P. Zuerer
hat ktbt Badgekows Mads og ask-set Spi
sg »Er-atmet nl Lagens blieer Prim.
Reel Bekundung
Samme Steh er et godt lallt Hat used
have til Leie. J P. Just-few sltir. Keil-. »
Guldgrubeu.
Syvende Bind af Gnldgtuben as
Asschenfeldt Haner er nu fætdig og
tun faas i Dan. Luth. Pub. hause
indbundm til s2.80. Syvende Bind
indeholdet 670 Sider.
Dei net-mer sig mod Enden cf
Ist-riet og det vil snatt blive fulds
steudigt Ii ca· 8 Bind.
De, som ikke ejet dette Bett og
Hunde Inste det fuldsiændiixt, bedei
iudsende Bestilling. Dei er sittett es
as de liebste Fortlatinget, des Indes
M Dunst over hell Gle
M PublIIbItik Haus-,
Blei-, Nein-.
TGAA TIL
Mes. T. c. Hiltons Modehandei.
151«.Hli. NUle
N -
; jyot cum.
Jeg vål Skrkge euer bist-l-:.:te min ansxt
sinnt txt Vi: Srna « -". we H käme-. wr
Hus web »- LI Jst-Nr fis-. mi Zut- !). rn
yuI oq Bræn"c!1:15, gw- Ls c. d H H ,:ks·
Hund« « kurz lautet mezs Ex-.«;.::s..«1 m Mc
Ekakksn ?’uv nl
ts, El Tit-sm- Vor BUT Many Nein-.
As HEFT-f f »Es-Hv- WITH-Eis
s. V. CAPPS Zick
Den dvstigste solisjeste os tat-It olmao
III-II Tier-esti- Nessksskc
Aus- systess. Isttjcnutr. Ist Fosnyelir.
F fis-dene- tndlkcses l Rosette ettec III-»e
Fste Hemde-.
s
l
» slair Echtrjc Light spgwerca
Elektrsstlte ichs-ten »R: tun-NR Rhtsekme
O. s. v. kpkmfinjusrs gusk u«Uk-rt».
EDoc. PIERcE
) sfor Furtiiture and Russ.
Unsere-hing a Specialtv.
E. c. PlERcE, Blair, Nebr.
Fineste
Kvalifet at
Pris Si .5;
pr. sch
lJUHHLUI
P.Z
-3".«;-1esh:c;.:
Mk IUII sIllE VIIle
J. Los-wes sum-doch
Prisekne et nett-at ps- slls VIII-I todt-J
S III-et her las-s os.
VI list- hsift tos- skti site It over-eman
X skekne iu- ca sit-you til Isa Faden. nsk CI.
Sen-et i Ast- bsk ver-«- -:«l»1e-s. at III-I
Iltlce rat fremd-litt -«- ks n- til Linn-I
F dt91.I1.Ir Hosn unt- »1 Ums Fussg
amx iIk c1«-nne I Im ««I.-l.1.s
Vi et www-tu Im -II 11-.I--«clenI.oI-: II
onsker tschi-. sc Je phul uncsoskvuniere et
ones-u- Um angrsends Cum- szlclms Lej
h« weil til at spare. — t- bvekt Uns i siII
imde wins- ssst kommen ril Ue
HlIve trunken M st indkomme. It vi sus
»st- hsk und-erfordern end users-tilgst
Kmszbedekge for hIUlkt Its-.
SLAII SHOE cOM PANY.
Un erxcleixcick at hölze
(1."«. Si hxus f-.-ti«! xun nyks
Foraarsvarerk
Vi hat alt hvad De ausker
Kam ind- sik gix »p- Lss stig« ·-1 cis at lade
l)em Aparts km STJU pCL sum als-« Vers-tu
SAS BROS.
lli heisses- hoiesie Pri
Iok alle Famipkosuicter.
Weint-raubt vil beqynde er
uy Restaurant. Alt til biuqutk
Priser! Kasse 5 Cont, Lunch :'- C·
og innere. Et godt Mann-D Js- LL
Kød for Ealg til fra 4E.tj11(-LL. In
Yund i hanø Kødudsalq ou
siden af Resta11ranten. »in-i- ssxiiix «
IUHN MOWMRIE
Tasse-t- ot Umsonst-los
Ophk It III- slski Byxnlaxsmstekhte.
Alle sinkt Xul spre- pns l ace- tll Dies m
Ulllsste Frist-t
Lstl Wust-le siva Ovenmiik po- Los-I «
AK v- XI
F. n. sTEzsmmx I.
Its-e es III-sam· «
soptfclk OVII Uhu-Sitz APOTUEIL
is Ihn-. - - - »Es-. «I·
«
(
E.D Christeusen : : i
Monat-Markt
Isbefsjek sig meü set-I sauer ssg n
get lcød sont celleky og citat-es b jsk.
Dasein hojeate Print detai- for
Hut-Ie- skiud og fjs rer
M M U slsir. Neb
Blalk Stat- Bank
GaranW ,,W ooo..00
Wi
U I efokseudelin
c
,M W« me Mist tik lav Reute.
M , Basis-end
«I·I duw .Cr· XII-MU- cafb
Korrespfondfnne
et
Cedqr Falls, Ja.
Adam Boysens Huftru afgit iMan
dags Formiddag ved Døden eftet ar
have været sengeliggende i nogle Uger.
Begravelsen fandt Steh TorsdagFori
middag fra Bethlehemskiklen, ogStø
ret lagdes til Hvile paa Frebsville
Kirtegaard. Afdode lev 53 Aar
gimmel og efterlader sig sin Mond
rg 6 Born, R Senner og 3 Dotte,
lom alle er voksne, samt 2 Søftre,
Mrg. Hans Bonsen og Mrs. Peter
Jenfen, »Fredsville«.
—- Wilkkelm Jenien rejste i Man
tugs til Satifornkm bvor ban ternter
at opholde sig nogle Mannedet hos sin
dervcerende Proben
—— Ved Dort Menighedsmede, fcni
blev afholdt Lnåsdaxi i sidste Ugr.
valgtes de forftellixte Komiieer til at
foreftaa og ordne alt til det kommende
Entnfunds:91cirsmoke. Der valgtes
ialt 18 Medlemmer til at foreftaa
dette Arbeitse, oq vi trot, at de valgte
belade af Interesse og Kcerligheb til
Sagen vil være i Stand til at faI
udfort sit Arbeide faci, at de kommen
de Gasfter kan blive vel mcdtagne vo,
underlwldte tilfredässtillende, medens
de er til Huie ibliindt os. Det veds
toges ngeledeS at fita ifert baade
Prassteboliqen eq Hirten en nn Kleb
ning af Maling indenAarsmødet.
—- Vor Bornefest i Sondags, fom
blev erklwldt i Anledning as H. C.
Andersens 100-aari-,ie Fødselsdag var
rellnttet og mange af baade store og
fmoa havde givet Mode, og Festen
gab et gth Udbvtte for vore Vorne
hieni.
s— J Ists-bog blev der faa begynbt
med Nedlægning of Rør for det nye
Gasvcerh en 40 til 50 Mund satt-es
foreløbig i Arbede
Portland, Oregon.
l
’ Da jeg —- om Gud vil —- agter at
forlade Porjland den 5. eller fi. A
pril for at reife tkl Danmart efter at
have opholdt mig her i Amerika i
cmtrent 25 Aar, feler jeg Trang til
at fremsende min hierieligste Tat til
en og hver, som gennem Den fore.
Kirtes Blade hat bkagt mig Guds
Sandheds Ord, ligesom jeg taiter for
etlyvert mundtligt GudsOrd fkaLceg
man saavel fom Lærd. Tat til de
icere Pressa-. sum har verret Hyrde
for Guds Menighed her i denne By.
Scerlig Tat til edel-, Mauer, i Port
land, hvem jeg nu forlader form-)
dentlig for stedse.
Maatte Gud velsigne eder alle for
sit Navns Stnld.
Om Herren det vil, da v«l jeg atter
lade høre fra mig, naar jeg kommer
til Danmart.
Ebers ringe Brpder i herren
Hans Christensen.
.-,:FLij51 JEAN-» »
Mist-s Heut-ein
Fette-den Tag sagt-e en kobenhaonä
Jagd-ten en Mand, der særdes i sakr
kaldte fritcrnterfte Kredit, tfl mig-:
»Ist er en ren Festtagele naar man
Mir Im digse Messer as Fritcrnkere.
der sial findes. Jndkil for to Aar
siden kendte jeg ingen, der tilde bes
ncsgte Trer paa en Gab —- nu ken
der jeg en Mand, der gsr dri; men
indtil fsr to Aar sit-en kendte jeg
ingen.«
Naar man hat gaaet og haft sme
Bettenkekfghedek —- naar man bar
Lenkt son- scsar »Ist er got-S not, at
anesieaanden vinber store Seite i
vore Dage, men sprer beste ikke mere
og mere med sig, at denne Mem-sie
aand kkke vil bsje sig for noget«' —
naat man hat tænkt saulede3, saa er
bat natutligviz glædeligt at hsre en
Udtakelse som den« jeg nævnte for, oq
det fra en Mand, hvis th jeg ille
’hak Grund ti! at tvivle sm.
s Der er noget glcrdeligt i bette,
Held om dizfe Mennesiers religisfe
Foresiillinger er mequ mangelfulde —
selsv om de langt fra kan kalt-es krist
ne. Der er noget glcedeligt i enhver
te!igiss LIvsytring, enten det faa er
en Neget, der beder til en Its-Unbä
eller det er en Videnstabtmand, der
grubler over Livetg Gnade og ener
med at bsje sit Vor-ed og sitze: »Es-Derl
er maaske en Gud til.« Der er4
noget gkædeligi deri, fotdk der etwas-i
muligheder deri,sigeso1n der er k en
nat saa lille levenbe Spin. Dei er
i under Spttgsmaal Me Max-heb
H 4 4 H
eller Stsrkelse, der er det afgstende,
det et Livet. Naat der er Liv,
er der Haalx
Men er der noget glcedelsfgt i disfe
teligiøse Livsyttinget, saa et der vg
saa noget vemodigt deri, noget, der
minder om en Plante, der vantrives
af Mangel paa Lns og Verde.
Der er et berpmt Maleti af en at
te aamle italienste Mestre, Giott95
det forestiller en behende Kvinde, sog
færlig ndmeerter Billedet sig vedein
dens Hemden der vrider sig i stærl
Fortvivlelfr. Jeg hat lceft om, at en
Gang tom en Kande ind cg saa dette
Maleri. Denne Kvinbe havde et sor
aeliat Minde om sin Moder. Som
lille Pige var hun kommen ind og
bavde set sin Moder ligge fortvivlet
of( strcctte sine ernder op mod sin
Mand. Huttig havde man ført Bar
net ud, og siden havde hun aldria
set sin Moden Da tmn nu tom ind
ca saa Giottis Maleri, udbred hun:
,,Tet er jo Mo’ts Hændek!" —- og
sank bevidstløs am.
Naar man nu tcrnter paa bine re
liaiøse Livånttinget lsge fra Neaeken
der i Angst tnaelet for sin Trællods,:
til Videnstabsmanden, der gxubler og
arnbler og itte tan sinde Løsningen,
saa han nødes tit at tcknte, at der
maaste er en hemmeliabedsfuld Mant,
der raader — faa set man 11viltaar:
lia for ssg en Stov af opkatte Hern
ter, bookom man maa siae: »Bei er
Mons- Heendet!"
Eaa ansier man for dem: ,,Gid det
tsoa maatte blive J ul for alle disse
Mennester!«
Lukan snsier for dem, at de maa se,
at Menneftenes Hænder, der nettes
epad i Angst cg Gm, det er tun
Halvdelen as den ketiaiøse Sandbety
ca at den anden Halvdel beste-at i,
at Himlen hat aabnet sta, og at Gud
bat ratt sine Hander nedad ämod
Mennellenr. Dette er Julen, at
Guts bat sendt sine Arme neb, disse
Llrme, der breder sig nd, alt smn det
lnder: ,,Kom hen til mig, alle J. som
strider og et besvcetede!«
J Fjenneslev Litte et der et Kalt
maleri. der forestiller Assger Rog, det;
rætter Hirten ov mod Himlen Apartsl
Hufttu staat bag ved med Kirtens
belliae Rad, og nd af Styen tommet
der en Haand, fom tager mod Hirten.
Tette er et sandt Juiebillede. Det er
Fadeken og Bsrnene, som tcktter de
res Heendet imod hinanden.
Gib vi nu alle, baade de spgknde
Sjcele og vi andre. som ttot paa Je
sus —- der er dog noget as ,,Mo’ts
Heendesi i og alle -—, gib vi ii den
kommende Jul maa tende Glasden i
at strcetle Bat-nebenher op mod en
Faden der keetter sine tærlige Ham
der imod os. Da tan vi med Sand
hed fynge om den »glade Jul«.
K. Vierte.
Den cille Pigeo Bndfkab. l
Dei var en Efteraarzaften Cn
ung Mand, bleg og afmagtet, ftod las
net op til Muten ved en Kirkegaakd.
Skyggerne tiltng osnkring ham, og
vemodige Tanket kørte sig i hom.
Han havde en Lungesygdom og
fkulde snart lckqges ned dekindenfor.
Han kendte Jesus og var vis paa at
komme hjem til Gad; men Dsden
foketom ham faa frngtelig, Graden
sag mst!.
Den ene Tanke jagede den anden —
men idet femme her-te han Fodtrin,
som nckrmede si·g. Dei var en lille
Pige, sum kom. Hun aabnede Por
ten vg siyndtk sig ind pas Kitkegaar
den- »Er du flle bange, Kristine, for
at gaa soa sent over Kitkegaatden?«
spnrgte han; »det er jo aldeles must-"
,,Bange?« genfog hnn fmilende og
saa forundret paa hom. »Nei, dei er
jeg Me; jeg gaar bat-e denne Bei for»
at komme hjem desto hurtigere. Der-!
ever paa den anden Side of Kiste-«
gaarden er mit Hjem, set De.«
Hun pegede med Fingeren paa et
lidet klart LUS, som straalede fra et
lille Vindu Paa den nnden Side 1f
Kirkegaardm Dermed sagde hun
Godnat og ssyndte sig afsted hjemad,
cver Gravene.
Kristines Otd gjorde et forunder
ligt Jndttyk paa Ynglingem Dei
var Jesus selb, som kalte gennem
disse Otd til hom.
»Ja, des et fandt,« fagde han ved
sig fein, »mit Hjem, mit rette Hjem
kog min Faders Hug ligger pas den
»anden Side af Graveu. Al, hvokfor
ystal jeg da krygte for den msrte V ,
fom ssm diM Pan den anden -
de venter mig idel Lyt, Gicrde, Met
lighed —- ja evigt VII
Og han gik trfstet hiern.
H
1110 Gatschow cash stark l
K. A. Ihnen-san liestzskor.
Zedss Ist bis-u- v(-», store- Lager
It (-I-- cerIsd ljkygisuds og shal
Vl fll come visk Dem vokt IIyGros
ceky-Depaktme11t ; : . :
Dass-as IIoszins Prisosk bot-los tot alle
Fismmmdukten
goanbandel oa SIIIedcvccrkIted
I ni- n ---sic sn ishs lnnchsmnnti Sol-IN JEA
HEN. III-I »Im III-» I ksu Ism- hyeqning MI
kixh UI · »so-— -« In stosuzis til rinnshps
Pl Ue I- H. I « - s Ugvf l ist-— ssg Fug-II « III-II
fIIlIchIpHII.!-. l(.IIs-§IIII1«- tkhd Ilorn I
Ughi-Ia tm- ils-Hub - WIIIlsski mutn
»Hm I ;«i- N, II I II IIIHI ItIl m uøn an.
III Fuge-II » - II-«
«I--lI---«-Hnn. :
PIIIIIIcI d Tanlor, Mk M
Apothek. ToilthlIlIslch Ich-, Ion
Im og Kamme. Mahag, LIIc oq Tau-In
»Jerelty«. Lamme- og IIIII-.I:e.
Zokcmlitetx TIloagxIIIIg as Pulte-IF : : :
W. II- MARTML
—- FI)III«!.-Ii-Igi -——
»Hardware,« Landhrugsrssm ka
der. »Buggies«, De Lavals Ho
de Seperatok og symasicincr.
ank H. StradliIIq.
»O sAhkUkElL .
Alknindelig stichsrrrfurrctnTnIk merk
Komm-i ·'«l·hc l’IlI-I".8 II)-I;IIEIII:.
III-In Bebt-.
I
TELEFON NR. 20.
J. l. U N R U H.
II« Msbeliokketnins os «Undertaking"
Last Gulvmpptm lkisjwtmmmr .
List-or »j: läjlleilrammestn
Slslh Nebs
Land i den dmIITe IIoIoni
veb Larimoj kad l«’urks(’«., N. Im
kom, baade Pkctne og opkixnket Fano as
III-weiss gob RvalIIeL Anchaenbe Pmec op
Weimar-Her deIIoeIIdet IImII Its-« III
Kikek s- Cbsmben. Keal Egtate Ase-Its
But-, Ast-mita
B. MUERS
:M«L-HDICINALIA :
BLAIR - - - NEbks
Dust Haus-re bete-.- re n« mmkskr :-.I: I: :m
Uben nkket Hub cxsiJs II un ."«(:1::1::
Iohn n. theka
BUva Pdvuls hiIx-(1-!k(-·-»(-«rn—-hl li
Ikens lallt-su- Fuss-»
Potusllamsvmet l list (’-1-.-»H;.
Ntbkuks Moos is. ZW- Ptmnt XII
Instit-· Nrbrnuksk
c. S. NIELSENS
Grocertes and Meat Market.
Den ny danske Ponetning ved siden J «
Jan-Eh P«b. Hause. Reel Behandling.
flink Betj«:nsng.
Anl« !.-1s-r sit ny LJgisr di Umch
L-«-—s)1":«- Tik l« «- n- 1.1«·"«-,,1-« Pri wr.
Is; )-«-r ffm r. .’-««.. »k- l««j--rk(r.ss samt
wir-« I««.i-11Hs!si-Jlxl(se-r til (1-«I! Lustqu
«1--.—-«« Punkt-J (Z·-(H()Isitk« di
isstn Hnsl DIJ I« « i jIIUtHsitSss Ut- V.I
Nil »Hm-. at «·u:«. NO wn hisr ssxsru l
»Er Km «-«- iu. del »Hier dig atf
»und-i its-s hum. .
Ok. c. cr. Coidxz
Is. Verlust I
Forer mcsspks subsid- galant-us
man-. Fuhr-.
vpzzwdwarc : : :
« hoad m fmte mass-s Hatt-make Stdn «
-.n, vtl De finde I den gamle, solid
: : : Arndt Hart-ware.
Dr.N.J.Mukdoch: : :
: : Physikian og Sumcon
Tags og Jin Kalb heim-im
csstee I t-. ist«-ais Braun-H idem-H N. Its-CI
Oh udt m. Isle .su junge Sude-.
plait s « - Nil-komd
oaa til cll061l’s:
- ,-.lluk(lwaro store.
llkm tot-ot- bodste Kvnllust as sagt-e
tjlvulimmd Hutte-. llosr svnrierugsuk
til »Im-(- onhvok Verv, disk sit-Ugo- u.
stimme Prls sum tm blank-komier Wom
(’-». mou Tillus-- uk Fragt-. Il» give
Ftsm l'k·sct.«nt-Mit-Merng IllØnlsvoles
» gyldig i demu- l·’«»etning. Akt-. tm
Wöc- - Whlss Wes-klug Mit-blas
l
!
L
E. .F,O-.MIU99,IEL
kaute-Klasse- Fotoxznßorketvlvgs
Alt »Im to du«-P pas Ihm-Umsons
Ommsst Enlivw A rt fisrsmrret At »
letlo mit-Ortes i Kiyo-um Hast-ei ellnk »
Zum-. Vnndt«·-xrv0. Jst-tm
s . -« » ,
szcns etate Bank. .
Gakmmfond WANT Ell-n Bankiomtning.
Zeuge laanes paa Land og Los-ke.
Invisninget paa Penge for Isid- pg Udland
fclges til Dageui billigste Kuts
s. h. Mammon- I. Matthias-,
sum-est- slee Inst-nnd
D. s. III-M, Geiste-.
Ultid toneanqivende i
Mclforretning.
Folget Mc ethvm Fremstridt. Absolut
Gatanti for hver emer Soet Mel. Vtsv m
Sak. Bebt-e Bad —- bikxigere Pris.
ACME Mkkgstco
Mille-m of sQuelle-III Plonr.
Blair Gloihing Go.
» conesnglvemlel X
M Mode o- Ists-en
A. cASTETTER.
Bmklorketnmz Blau-, Nebr.
Ranken aabIIsdes I VIII-r ’Ni - med
en sknmml CI Fik- III-II og I Tag
vornhqu von MIIIIII m both :."II1
lion Rot HoIIrIIIIIIq e( IIIIIII Io(
m oIkre » m Imunmm III-F
strmshidt Ksm III?I II .SI MINI. IIzIa met
os. IIIIhvek LIIIIIs ung, n steuer IIUk u
os vrlloIIIIIIm
THONE Fc FARNBERC
HTRTR J Hfsffssz
ITcIaSIotteket Fprreminq I ,andquk«
»unter- og .?iIIIonrk « Wme mass-I
«’iIIek med Ihm-on III. zolIbIIeI og innig
s-1rheh. Pusune vIllIge m beIIsJIIIun zot
wann-Ums eIIhoer Deus-cum IIIIIomt rul.
FiI·-IIbI-:de udienss quIgt og geht«
waIIe It Jan-IIIer Blum Krüc
eIIoIII TH- mIEkeI AND-e ellet
. TIeIIc-II(I.;:II, ’«I«e.I:-!.-IIIII.;«":
aIIIIst, s- II. vNu- MI EII
l.
v Var-L IIIe III-II III II Issmlek
. dec Ic« m I k-: IIl nIUIqs og
"«N CL be« we ils-»F !
ED. MATTHIESEN,
I.l AlR :: .. :: :; NIDBR.
O-.
;
Esse- JIIII CIIIIII stark gg Y
AlsiiLAMellnmsn as ««l’he Ecken-Its
Uve NekrIImIts’ Co. of Unten-»O Ul
kpydesr flohen-e III alle- Fm1I-- Ale
Klnsclesvskek HItssstmIisIIdes Fund-leg
Von Firma III-» m sit-Its Genua-rek
soknstningosk nzz III l)e-tni1fnkrts«sin
spr. Dis-I Av««(-I-,.-(I»I ins-Ins Kot-«
III-End Ist-lockst (ktsI.--c-««rI»-. als-list VI
nuer von- kcumlesr. W III-Usz-·1k«-I)ss
(I(«l Ists-Ist« Voke Lustslsnmsml IH II
hunan 0« viru- Ist-Imh1--IIImI-h»s os
um«-c III-W CIplstIltI I the-h Nyc
"lte»knins-" Ins-- Un
0 c. THOMISON Eier.
Thos. P. LippsncoI
The- lnsplnmpnt las-Us- isn Sltslr ZE»
Kluft-. NssL hu-UI-«l»)1»-.un«,,: H iicks
LI-! sur-»F Ums- !.-.«.1-! Is« HIM WIVOYV
Un- nth Mcløysts Ums-in- lsssnhsts.
Nov-ists Recht-- is--·1Tus«--. Artus-SUI( Iet
snd sw--eI-s, Seins-ruf Sus· kescs G sum-Dos.
ROC JIcIeU»1»«p«-. Ak-r.««h)k Wiss-l Mist-.
J. E. LUTZ.
Cravmonumenter.
MARMOPL ERKLle
Blsir I Nebr.
Paul klingt-Ingka bss s-! Salz-i
SussOs !- ,-s··lix, Tiitpkqssss Fuss-I Ins
by in. — A «l - Hin-til Jst-nd lnf Kf«·lsskU-kk
u«.z T«-H«- PHUIUF Its-Ins Ins Fis--Isss.
sitt-es list- sma Lillikse smm
Undanks Unmitt
ssis Ins-es- t« Uns-»n- lmnsutis III-ist«
Komm-en Livesy Sule Blasi. Nod-.
Hjcm for Danskc
im Hing By tut-d den imervsdc Sm
ch Stute ssq en inuck ny uirke med
en swr haust :"·’m:c;l)esd.
Ovid nagen Dunste skulde onike at
leve der-i gamle Tage iblandl derei
Landgut-end da ftriv til underte ne
de om et Hsem i Byen ellek ens
Nached sams- d. Plau.
Blon. Arka- Landsscmt
Jus uvtsrnsrssr 1 vixn ist«-til
not bot-O com-nimmst- dus sit-m
The
Northwestern
L l N E
Laufes g
Vobbelt spot
Jkknvsae mellem Missouri Rivek
ug Lhicisgo
Dis-cito Linie tit st. Paul-Hin
nespolls.
Direkte Linie til Block llills
llenvend Dem til »Ernst-sie
Axt-m iok l'tiset, Hort ojk Kote
p«sn·-k.
J embaneliste. s
Mk
Shiro-N ti. Psal.
Minute-pou- « out-ds.
S yd pas-.
Nr. 7 Ums-Ini- l ums-enger . .·.8201·’km.
1. do. do · . .1(«1
- ö. Co do. . . -8.21 Est
N okd pas.
- 4. Twin(«.ty1'asnmigo·r . 7,171«km
· 2. himm( uy l« sum-user . . 248 Dek(
S Uns-Um l Its-wogen . .635 —
Ni. s s 7 os « das-U- um«-sen stach-,
Glut-ge F U. W. K. II.
V o s d p n ti
Nr. U. Lincoln Paris-enger . . . TM Priv.
—- 7. Black llil s Fuss-. .. « . TM litt-.
A H t p u a.
- s. Mavsklov l'asscngck. 10.15 Erm.
- SC. Obicaso Limitod 4.551«Jkt«.
Its-et Nr. (. s. 7 o- S Inst Nord os Hyd. os
cou- sssk ou o- Ven its-Its unmitte
WO