Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1905, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fra Trinitatis Seminariums
Hedningemissionsforcning.
Drckt med Missifonsgar
n et i K i n a.
tAfsnit as et Foredrag af Robert
Floren. Jndsendt af A. Hofgaard’«).)
Du siger: «Jeg et rig da hat Oder
flod Da fattes intet; rg du ved ilte, It
du er elendig og jammerlig og fattig
og blind og nagen· Jea raader dig,
at dn loher af mia Guld, luttret i
Jlden. at du lan bedeelle din» og at
din Nøgenheds Slam ille stal blat
tes, oq salv dine Øjne med Øjensalve,
at du lan see-« (Aat). st, 17, 18.s)
Det var i 18()7, at den første evan
acliste Missionasr betraadte Rina· Ro
bert Morrison, en Zösaaria enaelst
Nejstlia med ndmckrtede Gaver da le
dende Tro, blev af Landmier-«.Uiissi
oneer abet sendt til Rina. Gnaleen
rerne der blev banae ved hanc- An
totnst til Macao, en lidrn L i Tiger
fladenx thi de frnntede for sin Hanscl
paa Nrnnd as den tinefifte Reaeringis
Fjendstab Insd strisiendommenz der
s.·-r bezw-IV tun sia stralg viscere umd
Rloden til Canton, der tæller omtrent
en ·«.Uiillion Jnddthmere, Da· som din
Mann var den enesie BU, E lwiik , or
flasder enropaeifl Lundel blev tilladt.
Her ledede han i den stnrfte Forbor
sent-eh bar tinesist Draat, lod Haar
ra Neale votse lanae oa rettede tin i
elle Maader efter de Jndspdtee Lere
tnaaden Med al fin Kraft lastede ban
fka Oder Sproaet da dlcv snart Messer
. d(ri. Vlllcrede Aal-et derpaa maaite
txan tilliaemed alle Erialckndere sei-la
de Canton paa Grund af ndbrndte
Zieidigheder og vendte tilbaae til
TUtacao. Her blev han ansat som O
1«ersætter i det engelste Faktori og nod
rn betydelig Lon, drorved ban btijv
pansle nafhcrnaig af Europa. Bette
"(.sl)oldt hain dog itle fra oasaa at vix
re virlscin i sit Missionglald dng
flete al hanS Virten for tijuds Ring
i Ztill)ed; thi stor Forsiatiabed var
wdvendi9· Han havde finaa Privat
frreninaer, som forsamlede sia hem
nieliat mn Ratten, da for hvem ban
mn Eøndagen prasditede Evangelist
for lnltede Dort. Hans Hodcdsortie
neste var imidlertid Lisersaritelsen as
den helliae Etrift, hour-as iJan i lslss
fnldfesrte det nn-. Testainente oa i
1819 det gamle Tes:amente. Han for
fattede ogsaa flere Strifterx tkii stink
serne have en afgndift Ærefrnqt sit
Voatrntterlnntten ca lasse gerne lxele
derek Lo. Hans Veaer trlrnaie liae
ind i Skejfereng Paladg, oa man akra
rede sia overmaade meaet oder, at en
frennned kund-: flrire saa gebt Itine
sitt.
Aaret 1814 badde lsan den lijlæde
at lunne diebe Forstearvden blandt
stineserne,1sa a to, ved en afsideslia
aende Milde. Tset soreaaaende Aar
havde lmn faaet en nn jjledarbejder,
Williatn Milnr. fmn doa snart igen
maatte forladeskincn hvorfra han forft
trog til Java on ttden til Malacca.
Her lagde han Grunden til en Mante
stole for unge Forlyndere as Ordet.
dannede Kinesere, Inen desverrre fuld
end-te denne Herres tro Tiener sit for
ditle Leb allerede 1822 J 1816 be
gav ogfaa Morrison sig til Malacca,
hvor shan fejrede den slønneste Triumf
paa en Kinesetz Leang-?lfa, fom han
der dsbte. Denne brave unge Kristen
breendte af Begeerliahed efter at em
vende sin Slwgt Der-for vendte han
tilbaae til Canton og forfattede et
Strift, hvortil han lelv siar Innern-:
Men Politiet opdagede hans Foreha
vende, han blev vel losladt. men
maatte forinden udholde 30 Slag at
den flvre Bambusstol og betale en be
tndelig Bengel-ad Senere hen blev
imidlertid baade hans Huftru, en Sen
og en Dattek og mere end 10 andre
Kinesere vmvendte ved hom. Ogsaa
Morrtlon dsbte endnu nogle, og under
beftandige Faree dannede stg en lille
Hob. sont fordlev fast i Trer og
undetftsttede Gerningen meget. Saa
ledes vlrlede Motrtfon med beenden
de Jver og under synlig Velsignelte·
navnlig sgfaa ved Grundlæggelsen at
et Siegeln-L ved Sjeelesorg for de tri
stelige Matt-vier fra alle Lande, og
siuttede sit Dagvætls» n l. August
1834 t Canton med b« glatte heut-,
at Maus Nat un endeltg stielvt de
gyude at vtge.
Og denen hat-de vtrtelig «opvakt
heim en Osterftlger t en preussifl
lll) Degen-et Maget efter ,,De unge
Blad« smn Fortsættelfe og Sluts
ntng til N.T.Tatlsens Jndsendelse
t Nr. B.
Gjørtlersvend, Karl Friederich Güti
lass, Kinesernes bernnite Apostel. Ftdt
af fattige Forceldre i Pomrnern, men
begavet med ndmærtede Sprogtalen
ter og triftelig Troöiveh var denne
Mand ved Understøttelse af Kong
Friederich Wilhelm den Tredie af
Preussen bleven uddannet i Berlin til
Missionckr og ndsendt af det holland-«
ste Missiongfelslab til Batavia. Dra
snart ertendte han sit eaentlige Kaldx
at fortnnde den Herre Jefum i Kinn,
oa efter at have forberedt sig i tre
Aar i Bangtol i Siam for sin store
Netnina tned det ineft benndrinasvær
isige Udbntte, tiltraaote han i Juni
lRItl sin førfte Reife til Kinas So
previnfer. Da han var det linesiste
Sproa fnldlommen masatia oa tilmed
en fuldcndt Fiinefer i Ecrdvsaner Ja
·.!.lcanerer, derhoss overalt omailleg sto
re oa smaa, saa bleo han aatet. frna
tet oa elftet oa tilfidft af Zeineferne
enden optaaen under Navn af Schili
Li i Familien Fon i Provinfen Fo
Mien. J Vlarene lsjst 554 ajorde
bim i lfaenflab af Lasae oa Tcll o-;
Bord vaa et enaelsi Flriaszsstib vidtloi
tiae Nester lang-J sein«-, lioreas oa
Japan-:- Fil)ster, loin enpoa ind i det
ndre af liine Lande oa udoelte for
ikemmelia lristeliantrifter, lwille oa
faa operalt modtoaes med lttlasde, ni«
dens han paa den anden Eide maat
te betlaae fig reer den Sløvlied Fli
neterne viste under libanaelietss For
tnndelfe »Tet aaat de Haltet-J tti
netere«, striver klan, ,,soni alle egen
ietfasrdiae, ja sont ethvert natnrlizrt
’I.tlennefte. Te sinde sia riatig no! i
-«.t linke en Tale om lttndg Eaenftaber,
rnrd Jlfander oa Afnudsstjeneite Heu
naslme ltar man lsegnndt at tale oin
strifti sichs-, om Zund oa Binde
iorladelse, for de søaer at komme bort
fra Genitanden ved alle Stags darn
aatiae Sporastnaal; de lnnne da sizie
tort oa aodt: .,Meaet riatigtE Jean
var eders Landsniand. liaesvm Con
fu«-ins vors beaae have ajort en Re
liaivn for sine Landsmann on enhver
rassel- for sit F-vll·«
J lhttki blev litiitzlaff anfat sokn
ferfte Toll oed det britiite Odem-»
inneembede i liina ca virtede nn for
nemmelig i oa omlkina Macao san«
rnen med Ameritanerne Bring-nun oa
Partei oa linalasnderen Medlnnsl
ined ftor Fruat for tfrsanaeliet, dels
ded Bivlerg oa triiteliae Strifterglld
lsredelsc del-J ved tinesifte Werth Op
Draaelie oa Undervignina oa dels vcd
steife as aandelEg oa leaemlia Hin-tr
Da ndbrød i 18J9 Ariaen mellem Fei
na oa England ca afbked det faa vat
lert begunnte Verri. Toa ogsaa n::
Vifte del sin, hvillen udmsasrlet An
telfe litiitzlass nnd hoc- slineserne2 thi
medens den tinesisle steifer lod steti:
en liin Pris- lnxa fiere lsnalxrndereg
.s)ooed, ajorde han alene med litiitzlaff
en llndtaaelfe. Ved Freven, der bleo
sinttet mellem de lriaszferende Manier
i Ananft 1812 var lmn ogsaa ineaet
Virtfom. Den lille D Honaliong blei
aanfle afsiaaet til England, og sei
Fardsel blev tilsiktet Paa de fem Ho
vedbavne: Canton, Amoy, Futchnfn,
Ninapo og Shanahai. Derded var
tilligt ndvirlet Ret til at bygge Kir
let i diese fein Bner. de Kriftnes Fri
lsed til at holde Gudstjenesie sillert.
tiaescm Forbudet mod Overgang til
Aristendoinmen blev ophcevet.
Saale-des var da endelia ved Gudg
Rande aabnet en Der for Evangeliet
i Kina, oa fra nn af lappedes JR
Missionsselsiaber (tnsie. engelsie eg
amerikanste) i Virtsomhed paa denne
nye Eædemarl. J 1885 arbejdede
allerede 86 Missionceter i de fern Fri
ttceder og paa Øen Hang-Konn, 12
Avifer udlorn paa linesisi i evangelisi
Aand, og flere peotestantiste Kirler
reistes. Frem for alle var Glitzloss
som nu saa sine hsjesie Lasters Maal
naaet, utrcettelig virksom. J Cam
siab af den engelsleRegeringsEmbeds
mand tog han sit Sæde paa Hongi
Kong og ofrede hele sin Fritld, sin
Jndflydelse og sine Jndtægter til Ki
nesernes Omvendelse. Mai-dem hour-«
paa han forfulgte dette Maul, var
ganste ejendom·melig. han stiftede l
1844 en saalaldet linesisi Fokenina,
for ved hjælp af omvendte Kinesere
at prcedile Evangeliet og udbrede Bib
ler i alle Dele af det uhyre the.
Bisse linesisieMissioncerer bleve tmid
lerttd ille uddannet i noaet bestemt
Institutstf men.-»Ii;emgangpmaaden var
simpelt den den, at laalnart en em
vendt Klneser ftlte Trang hvs sig til
at forlynde sine Landsmænd Frelsen
than selso hasvde fundet l Krista, saa
tog thtzlass ham til sig i sit Vus og
afkede sin Fotmiddagstld paa disfe
sine Kineseee, laa han leite og bav
A
l; —
med dein, medens en gammel erfaren
Mand Underviste dem i Bibelfotlla
:ina. J Astentimerne gjorde Güs
lass sniaa Udslngter med dem og losd
dem prædite, niedens lmn selv stritte
de nied en Bon. Paa denne Maade
lasrte han at lende cnhvers Gaver og
Dnatiahed. Deres Prckbilener be-;
stode i Fortcellina af den bibelsie Hisl
storie, fornemmelia om Jesu Liv vg;
Dad, hvartil de lnyttede Fornianiiri
laer til Bad Da Omvendelse fra de fal
iste Giider til den eneste sande Gud ig
jbang Søn »Jasu Kito«. Naar nu
kForeninaen bestemte sia for at lade
;pra-dite Evangeliet paa et eller and-It
Fied, m udmrgtk iniitziaff den der-s
til hnatiaste Mand. Man aav hasn
znn kliejiepenae on linderhold for nogle
iMaaneder on lob liain faa en Satt
jined ttisteliae Vøaer on en Daaboai
ätnsori ltan lsavde at opteane, hvad han.
»:wlei«ede on ersarebe under sin Mis
Iiionsvirlsoinhed
? thn lan man da ilke iølae has-.
stasnaerey inan Ved ilte, am lian er
Idnatia trn ca redelia eller ej; incnz
sman er under Vetinnrina besan;
la«.i.1etitn3 Da ferlanaer tun af bain ai:
lkan heuifssr sin Trost-ab i literninaeii.i
Jsa Fette ihr da Dasaa swrvaiiliat;;
Ttlii naar Tiben er online indfinds:r»
Ten lidiendte sin iaen, asleverer sin»
HTaabca Da niedbrinaer imnPant pinl
ssin Jrnslab en eller to Nnomvendi·,’
idissie bitte nn eiidraane paa lianende
Jxlsiaaise for iknere at wende tilbaae tii;
Yberegs Hieni.
i iiiiitjlaif selv tvivleoe ilte paa de
Deliiancde Folger af denne iin Maade
at miisionere paa oa forstod at vat
te, iornexsninelia i TiidsllanD, letzenke
Innres-se ca Virtiam ilntseritøttelie
ser sin tinefifle Forenina. Terimod
blev lian, ester livaD slere af hanJ
Jliecarbejdere i Ziina sorsitrede, for
let nieit bedraaen af de forslaane Ki
tiefere· Derior besluttebe han i 18
ist at soretaae en Reise til Europa
for at oplive Missionsinteressen for
liina, heinate Enziland Da Tystland
:«a lioldt i alle større Stadt-r, saa
leoeis onsaa i Berlin oa LeipziL
lnsiit interessante Forebrag ever Fii
tm Da detiz tristeliac Freititid. Don,
Herren satte snart ester den ntrast
ieliae Wind-J Tilbaaetoinst til Kinn
en isirasndie for lians qiirtioinbeb ca
listisa liam den it. August 1851, lilot
48 Aar aamnieL i srn Heriiaheix Tei
rar i Victoria paa lhenatona Eiter-·
retninnen am hang- Død sokaarsaae«fse
han«-: risanae Venner on sorøvriat en
irrer, rer band-e et bierte for K?na,
en dnli Zorn J 15454 snlate trc
anbre, sein oaiaa tiente Herren der,
eiser lian i Dodem en tnit Larerinde
ved Tliavn Paler, blot eiier et Aars
Jnlicld der, derpaa Liliigiirncrr Led
lers Hniirn Da endelia ·JJiisi-iionasr
Hainbera fra Basel. Tjenerne aaa
dort, men Herren bliver. Qa saa
lech sirider Gewinan ined Kraft
fremad, de manne nidlcere Troesvid
ner arbesbe Ined nircettelig Jver sa
nied snnlia Velsianelse, Rina bere:
tiaer alle Niissionsvenner til store
Forbaabninaer ca netop nn foer
redes der Beginnen-heben hvis ansang
ca Virkning bog endnn silke lan be
dømmes, lige saa lidt som man lan
have noaen Menina ern, hvorhvidi de
rille faa en aavnlia Jndflydelse vaa
Evangeliets Udbredelse. Kan gaar
niedHensyn til sin indre politisi Stil
lelse laa vel sont til ssne reliaiøse For
holde en stor Omvasltning i Mode.
Ort niæatigt Oprør imod det nuva-«
rende Herslerhus bar rejst sig nickssten
ever bei hele Nige, og Mingfoliene,
som Oprøretne lalde sig, gøt under
sin Ansprer Hunq-Sin-Tsinen daas
lca stote Fremsiridt, saa at de allere
de tkue Keiserens Residents Pelina.
Nygtet vil vide, at de ingenlunde ere
fjendtlige mod Kriitendommenz flete
as dein, der staa i Spidsen for Bedie
gelsen, siulle vgsaa aabent have be
lendt sig til leistelige Grunvsætnin
get. Hvor meget nu detaf i Viele
liaheden medfsm Sandhed, vil Her
ren aabenbarex saa weget er imidler
tid visi: Han hat noget sætdeles
for med Kinm En mægtig Forstw
relse i Missionzgerningkn hat rig
tignol den nu i 1857 ckfEnsgland mov
Kan begyndte Krig fotaatsaget, men
netop denne Handelse lan i Gall-s
Haand blisve Mit-del til at aalme sdet
bit-til saa tillullede Rige og til at
staffe Evangeliet fti Bei til Vierter
ne. Dei være vor Ban, at alt man
tjene til Ftelse for disse mange Mil
lisonet Siæle, der sidde i Dsdens
Slyager, vg til Guds ag han« Steig
Heriigheds Lov sva Pris. Herre,
hist vor Bsm vg ltg selv bit Amen
destil.
·.«.·.salmeii·o"gor til lloiiiirmiiiiiiiioii.«.. «
Yi lim« i Äm- (l(.- iitsjligkite ng linisstis ug misst sslisgxiiite Siiliiitsliøgcr for K()nlirm-iti«iii«ii.
sum vi iiugisiisiiiilirliiirlikil"1,i l)ziiiisli l«iiili Publ. Hutte-sey jii vi lizrtsnilng sige (l(- link-sti
Sziliiiislivgiki-« (l(-r iiiigisiisiiiilis likir vstsrist sulgt liisri l,;iiiil(-i ng i l)-itimnrlc; Magie til lkiiiii i
Eli-Hunn- iiiir ;il(li-ig sør wish-i jin-i iinkzisii iliiiiisik S:iliiii-ling. Ut- isr sit-i limi, At en lieslcrivitlsr
kxiii ikkis giv« iingisii klxir Furthikitslsis; ilis lim« Hin- fin- :it liiiiiiiis Wink-res- l)iss(s Siiliiiislmgisr
isr alle iiiiliurttsrisilos, »g- 4Xrliisjilisl isr iiilfiirt i Visi-(l«-iis i)i-(ii-.ti- lingliinilisriisr i lchgieiL l«Iii Sal
iiiisliiig. iiiilliiiiiil(-ii i l)-iii:!i;irk. isr simptsl Viscl Sichin zis slissu
Ilsiii skuliitk tru, sit l)riHi-rii(- wir tin-get li»j·-. misii clist likiii ilckis sigissi sximiiiisnligiiiiig
tin-il :iii(li·(- lkiiiiL
Alles ilisiiiis sxiliiiisliugisr er mHl røilt iiii(l(-r ( iultlsiiil sichs ins-il ruinlis lljørtitkn l)i-, vi liin
mi. isr niisil isl «l«ill;i-g »g« litsggc ,l«(elisir;iskkisr l)(- li:ii- ;ill(- l» MmrliislisiiiiitL er i livisr isii III-ske
sz Hislgiss sitt-r Nimth l«;i-(l(«i·i-t isr Hirt. iiiiiltsigikii iiiiiltst or misan
HUSK sit liisiiyitp (li-iiiii- Lisjligliisil »g· lieh-til (iii-e-i(s liiiis Snliiiisliøgikh ilideii (li- ist« uilsulLsL
Alls-. sum Jst-r (li-iii, miskisr iil (-ji,- (li-iii; tlis ist- Hin il(-jlii,-;(s, sit iiimi knii fristtsg til sit liisggis ilisn
gniiilc til Siilis iig k»li·- isii ii)".
NZ. Nin-n Hing-this ilikis die-ists iiiii- S:iliii(-i)«g(sr» ilii ilisl villp vimsynik Binde-L
LVWLIHLXS nedenstaaende Beslcrivelser af de forskeliizxe Bind og bemærk Priserne."si-1-i·skiu«?»u
ils-. lass-« usw zip-is its-sk- i;-««-." Opgiv Bogstxav eller Numer ved lndsendelse ak 0rdre.««(ckm«sisixi««stii Eis-in «sk-11«·’72s«.!tl
NR. I IS I
Nrpyerct ftansk Fhagrin Højeliqt
zum RUMUL med speciel HasngseL
Forsirinq over Nimqu og paa For
oa Vimsidsem med 4 ganske smaa Kurs
Nu beuge Zider oq en fin Linie on«
krinq Kanten. « Prkst 82.20.
NR. ll4
Hlmerik nft Sælskind bøjeligt LE
derbind eret Salmeboq pcm ka
oki Zide i Guld, et fint Kors i det ne
derftc Hjøtne paa Forschen i Guid
Fosirina, et lille Kors- i en Rosette»
pcm Ringen oq et Baand rundt omi
Bindet — Pris: 82. 20. i
i
NR. l IS A »
Mai tyst Knlveftindslæder. Ordet
Sohneng paa Rnggen og forneden
paa Fiorsidcm Ei sint Kors med Dru
er i spmbolst Forsiting i Guld og
blankt i det oberste Hjørne, en fin Li
nie omkring Kanten, bøjeligt Bind.
Pris: 82.60.
NR. I IS B
Samme Bind som 116a, lidt for
siellig Forsiring. — Pris: 82.60.
NR. l l7
Denne Sialmebog er indbunden ef
-ter det almindelig kendte engem-ame
i
i
i
i
rikansie Mønster »devinity circut·
binding« med Klapper og et Baand
otnkring, lag an. Tyrkist Chagrin.
Særdeles stcerk og solidt indbunden,
med Ordet Salmebog i Gulb paa
Rvgnem foksirei Linie paa Vindet og
forei med Læder, saa det er bøjeligf
on steckst --— Pris: 8250
NR. l l 8
Fint mnt tysi bøjeligt Kalvefkinds·s
bind, eret Salmeboq i Gnld Pan
Runan og Forsiden, et fint Kors med
Gnld og blank Forsiring for-oben paa
Forsidem en fin Linie Vrnkring Kan
ien, oq Guld-Forsiring indvendig paa
Kanten af Binden —- Nris: 33.25.
NR. l29 A
J fint inft Marokkk), polftret Bind,
med Qrdei Salmebsog i Guld paa
Rnggen og Forsiden, samt en sini
den og Linier paa RvMen en sin Li
nie rundt med Kanten Pris 82 80.1
NR. l29 B i
Den samme Bog i famtne Bind, !
med mørkerødt, ,,dark wine color«,
Leder, og forskellig Forsiring. 82.80.
NR. lss
; nopperet Læderbind, franfk Eha
stin, polftret Bind, Ordet Salmebog
,i Gnld paa Ryg oa Side, forgnldt sog
blank Forsiring i det Oberste Hjørne
paa Forsiden og paa Ryggen. 32.40.
NR. 132
J- stortsnospperet Læderbind, ame
rikanst Scelstind, polstret Bind. Or
ret Salmebog i Guld paa Normen, et
lille sint Kors paa Forsidem en bred
fin blank Forsiting foroven og form
den paa Bagsiden. —- Pr-is: 82.40.
NR. ls4 A
Fint glat Knlveskindsbind, polstret
Bind. Med Ordet Salmebog iGuld
paa Ryggen, et sint lille Kors iGuld
paa Forsiden, fine Hjørnek paa For
siden med Blind- og Gukdtrnt s2.75.
NR. l84 B
Summe Bind med fsorstellige Mon
stre i Blindtryk. ——— Pris: 82.75.
NR lss A
Fint persist Kalveskindsbind, pol
siret Bind, Ordet Salmebog paa
Rvggen sog Forsiden, samt en fin sym
bolft Blomster-Forsirina i det øverste
Hjøtne paa Forsiden. Guldforsiring
omkring Kanten iindvendiq pasa Bin
det, som giver bei Bindet sint Udfe
entde. — Pris: 83.50.
NR. lss B
Summe Bind med lidt fotskelligt
Guld og blank Fotfiring. 83.50.
———D»-»-«—-—--.Zi»;:s For (1(-. der onslmr on s·ia-l(l(s.n tin sulmeiwgu X ·»——W
Sau hin· vi Hulnu sthncshogesr, kltsr limgt cwtsrgnnr di- uvcsnfor nævnte. Diese vil give
sit-n siturstts Unsrmskislsm cl« M- lmnsr til sj;1-l(l(-nlus(1(-r pxm Rugbinderkunstens 0mma(1(-.
! Vi Inn- ktm csest lkjncl ns Inn-r Mag-A lmjoligtogp()1.-xt.nst. De er Alle mcd todt under Guld
kinit. rundes Iljurtnsr. et Tillus-z ug Dogge «l«(-kstr«-.kktsr, i on tin fnret XESMH med Kantfnrsiring
i Huld Im« den indvtsnilizch l«;(-(1(srkxmt us Hindet. ujx mul tu hvidck silk(-—M;ckkel)mm(l mod
Kruste-L l)(- Hin-ichs oft-si- Hugstxsv—XI-sne-r.
) knn csn kurt Reh-kriva knn h(-r Lin-s us disscs sitt-Laute sztltnel)«ger.
iM««II-:3««"Opgiv ved Bestilling Bogstav-Numek, og om De ønsker bøjeligt eller polstret Einwqu
Ruhm-bog A
J sint polcret Flalvesiindsbind, —
Luloren falder i brune Forder, spejls
Mani, siiilører i varierende harmonisk
Zmag Da fin Afpudsning. Pris: i
lsøjcligi Vind Sätwuz i politret Vino
Um
Fiximssimzz B
K fmi polerci frunsi ,,levant« FW
iscftindisbinkx Finløren Of Lmderei fol
der i mørkmrønne Farver. Brig-J
i bøjeliqi Bind VII-: i polfirei
Wind »Ist-NR
snlmpimg c
J- fini Gemsestind, Aal-ten af
Læderet falder i lyfegrønne Forder,
.,Nile Green«. « Pris: i bøjeligt
Bind 84.00.
Bahnewa D
Fint poleret Kalvestindsbind, fransk
»levani« Locken zinløren falder i
spejlblanke brune mioDulerede Farben
Pris: i bøjeligi Bind 34.80; i pol
firei Bind säm
Salmeimkx E
Lig B, men i lysebrune modulerede
For-den ,,ton«, oa spejlbkank polerei
Læder. Pris: i bøjeligt Bind s4.20;
i polftret Bind 84·40.
Satan-bog F
J regte fort Chaarin, med Spende
forsikinq vg to Guldstferner paa For
og Bagsiden. Pris: i beseligt Bind
s4.00; i polstrei Bind 84.20.
salineboq G
J det sineste ægte fort Chagrin, med
sint Sillefotsats i hvidL Pris: i
beseligt Bind S4.40; i polstret
Bind 84.60.
Sitlnkebog H
J storisnopperet fint Lcrdcrbinb,
Alaska Emlsiinlx solidt Udseende oq
Ttærkt indbunden. Brig-: VII-TM i
Politret Bind SMDU
Saumean I
Liq. , men lidt forfkelligt udsinret
Bind. Pris: i bøjeliat Bind 8.·3.80;
i polstret Bind 8400 l
Salmebog J i
J det fineste mørketødt Rugsian
Kalvefkind, spejlblank poleret Last-er
«1kris: i bøjeligt Bind R4.00; E pol
strei Bind 53420
sahn-bog I(
Summe som J, men i sori. Pris:
i bøieligt Bind s4.00: i possirei Bind
MAX
Salnwhojk L
J mørkerødt Russian K·alvef!ind,
»wine color«. Pris: i bøjeligt Bind
MAD; i polstrct Bind 84.10.
snlmoboq M
Lig L, men fort Leder. Pris: i
beseligt Bind 83.90; i polsttet Bind
P4.10.
saltncbokk N
J fint præpateret »undressed«
Kidsiind, ,,motelt«, blødi Lieder, men
ffcerki. Farve morkegrøn eller ,,oli
ve«. Pris: i bøjeligt Bind S4.00; i
polstret Bind s4. 20
salmeboq O
Lig N, men i tosentød Farve, »olb
rose evlsot«. Pris: i bsjeligt Bind
S4.;00 i Polftret Binb 84H20
Sühnebe « P
Lig A, men Fakverne falder i spr
siellige røde Kuh-ten Pris: i bøjeltgt
Bind Eis-BE i polstret Bind JEAN
Sohne-bog
Lig A og P, men Fatvetne falpex i
mørkegraat og fort. Pris: i bøjeligt
Bind MZOx i polstret Bind J4.00.
Salinebog R
Jndbunden i sjælden ejendommelig
farvet Kalvesiind, efteklignende gam
melt Kobber i Farbe vg Udfeende..
Pris: i bøfeliqt Bind PRO; i pol
firet Bind s4.00.
salntelmg s
Fint Kalvesiind i delikat lyfebrun
Farbe. Pris: i bøieligt Bind M.80;
i spolsstret Bind 84.00.
salmebok T
J møtkebrun farvei Kisdsiind, fiel
den mai Kultur —- Pris: i bøjeliqt
Bind M.80; ei polstret Bind M.00.
saht-ebog U
J Kalvestind, i mai Farve efter
shimmelblaa, med et sint Gukdkors oa
Lillie i Guld. J polstket Bind säm.
salmehog W
Lysebrtmt ægte ægyptist Krokodils--s
lelæder, med sin Polituxn Pris: i
beseligt Bind s7.00; i polsiret
Bjnd 87.50.
salmebog x
J delikate Famtoner, lyse og Ins-r
kk, meget blsdi sog sint fslende Leder,
ltg Plys i Udseende. Poss: 83.90.
salmebeg Y
Lig Salmebog X, men i pvkstret
Bind. Pris: M.10.
Danish Luth. Publ. Hause, Blei-F NebrÆ
Gut-S Frei-.
En Huspostile af A. C. L. Grima
Rasmussen Sogneprceft ved Allerup
m Davinde. 686 Sider godt indiv.
Prisen er nedsat til s1.00 Netto. De»
som maatte sønsie denne Bog bebe-II
snaresi mutig inbsende Bestillingen
,for samme.
Frimccrker modtages som Betaling.
lmnish Publlshlng lloaso
: : Blair.Neb1-. : :
. Hvad er Summede 1
Ei Jndlcegj vore Dages Troesss
strid, af Frederik Jungersen. 228
Sider, indb. Prifen er nedfat fta
81.80 til 90c·
Nut! NUU Nyc!
Blandt Højswlefoli. Ei Sommer
billede, af A. Nord-abl-Petetsen. 238
Eider i Vælstbind, P »Es MML
M Pol-Nilus III-.
slsih Nebst-U
Sunglsog med Melodiek
fsot Bsrn og Ungdom.
Samling af do, tre og sikstemcnige
Sange for Mandskot og blandet Kor.
Til Brug for Hjemmet, Stolen, Kir
ken og Sangforeninger samt ved
festlich Anledninger. Tillskge med en
praktisi Sanglckre, udgivet af C. Jen
sen. 205 Si«dek, Pkis 81.00.
M Mist-s M
still-. tschi-.