Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    chHsEcZEMA cURED.
IKKE NOGET.-1» sit CUREhE ALT. use-« i-«—s«««si-I Nisus-O must -»---1n.-1.1
tust-r 30 Aas-. fisrkkkresven nl Ur. Burg-Es «-«n isf Lumlun las-kn- lhxdivges Apistik-thust
EUREKALOL ECZEMA CUREN (-r11«-1 Isisromtss Drum-MUle Unmut-r f til
hurtig-It lindnt »k: kul(l—l.c-tnhg Ruft-n- chnsr Sx III-m- I Hm! (-l’t-s Skulp. hut rk Ab
solnt inttisissstj—k ug —1sn-·lriesl«-n(le. l·u-im1(-r n( fixlnisslkynl um ils-te- l«’«rtr-(-sss-liz:lu-i!
sPILO lKKE lsssnsp Titl ssz Drin-w Ins-« "Knr(-nst .tlt". l)t- gut Mist-tut juhsk «--(11,
skriv per-um til »—· --».-r sur l---r. mei- EUHEKALOL E, zEMA cuns. liest vit kunkuo
Historie-nmisnsuusrlnsx1.-«-ml(—«-n«1Juli-r HI Ä mit-nennst l’rs,- pu-H,;sth. Jst-« ssg Flut-.
UD IkKE umso-r sit—(t- ti-«turi-1Hs« PILEs. Eli Änusntksldcs its cIs « Imnnnhs kuge.
kALoL P·LE cukkk ril Livks Os-.-1sl)kbc·slt«,; Liann-..-» Pri-« pupipar-I- .nt"s-nt-.
THE EUKEKALOL REMEDY c0.. 1107 ZEROEN sTREEL BROOKLVN. N. Y
com afkafter M i? Im Bu. Von-set pr. Irre-, Zoo- 40Bu. Manto-m II G IIO Vu.
Horde, 2014 Ton Rlsvctvs, anlugg Fragt vg Xavesagey tunADMsle fm Chi
cago, kq sont M- ikkr hat vkrrcttilsaxgs,faae«111 ots m- 12 Toll. pr. Akte part Af
dkag euer crw Pay-wars Nasr Jembanc og trivmae Animus-neu Kit
bcrc faar fri Nrisr. Eknv strux cftek Ratt vq va das Nstfk ellvk En1e1st.
PSTSISOU «- cOMPAUY, 59 soc-vom st» messa
W——
ELSKER DE DERES MAND
ELLER FADER ELLER BRODERP
ijd sau. lind u- form-Um hvurtlxux de kkm kurcrcs fut- (1cn fisrfu Ul· -
ljge Phing Drukkcnskakk APPLETINE fcjlcr Jl(1ri2,i,«g(1ct skksmus ves!
dette cr. at Patienten aldrig vc«.1. hvnrnimr hstn ksnn nd sxf l)rjkki-v;tncn.
Prove Behiu1dlim.»f og Urmxsanvisning —(-n(1·:»pi.««t(,-srjt for Klssdtauclxvn
as Im Fuld Behandan HIZML Al KurrcqusmLHIkJC Hirt-s sisrtriskjg
GREAT NORTH AMERICAN MFG. c0.,
1083 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
T« »aus-— Fo.H«-»»- « us, F, ,Z"»
FIE: W- x,,5 »
Ho s- ncs ro sun- Au »Sit-«s««. Im www-es »Au- »ic«
wenns etwa-M n.J. es JOHN st» new von
Ewige-s i Danifh Publisbing Dense, Bleir, Nebr.
Pianocr ca ngerH
Norss Musllimndkzztmz med
-- . Liqeiaa stark Kann-,
- Fig-san pkcmac Instrumentes-,
qucirn cnve Esrifkt oq
Li eins lene Betaut-as - Bitt-tat
Tom nogct cum-n- uask mi:
Ort-s naar Te Knorr Mac- so n
onst-g, Pum- eucc Lxgks i. «
fhs Northw sule non-L
can-l Reaktion-L älter-.
Its-HA) Nie-onst Ave-» bliaaespoliiy bilan
4
IWWMP »Wo
sssssALTER-Bl LLIi DE Rmss
«qu meist Iltxekbueder E s. bit-»du tu
lhcrskv Nin-St over helf Hishi-N Mu Ethik-es
udnH11her9 um tm N mwa e nf de beliin
«—’"rq-oenht«der« voran-O chnmg .«q korrekt
.dio«o:ck«ng. J g er nimman ved De b kne
ammfmnke Juminn inei og bar stnden bi
helft Kunst ved te net-su- emomr sie Kunst
grillt-net 20 Ante Wüstin Hundan
as Vsdnegbmd k-a1se«endtennhekike Pia-sur
oq Unmut-nd thuehge Busen kad k!
tek Katalog.
August Magst-id, Kunst-Iet
Mariactte, Wie
WWW I
FITT EDITI- THE-.- ..« .-« :». -;H.:,:—·- .-.,,,.-:..Z—:.-c:,.r:.-. :-—-:. k- EI
t Do UWANTÄ ge Ist Isask os- kakeligJ
D« UWANTÅ S« 35 71’· II--·:-I-- O « - » II e rIIe
HL oxs sIIII-. ., H InIx. « 1)»F« s . «:»—.e 11118 d.xIIIIII· n III-.- d 11-«I
bkudcc F;I.Ir(.lv cis-es »g- I · fII ---U.III« r
SKEPTIK
T
I
I
UVVÄNTA
» den eneste Præpamr: -- II p-« J-! ark-«I « s IIIU som Imd Hi III VII-»Is
Forstoppelses oxx Mi« I- - II »Or- III-l- -«'-!-«— u» Ä I r- s :-, -.«’s-«»«
uli «.:ex:Ied Eheuiizimwmc Ue I« »r- — -«.I- He -If — · -- ’—--:I
Ins!j u it ekter TU. neu I User Rin- "s"s- « -«s O- .:.II, :I.- nt Ic. « II- III-J.
uwANTA Ck UUCN Liszt IITUII II H .!(.ss-e:X- rdcn I Ipixs ’--.-« II n I Vsnf
sygdumme Tusmskkss iIt «- wss n( - «3:( Ich r kdn afgIve me shytd »I«
devs helbkedend«« Kraf« »L- Es DIE-( I I r
— — If UWANTA -.--I rxhk saa Send 8100 for on stor Fig
Lille 6 Flaski rfi rss U« «- I- kurerssl I)en111cl»«sk. .«!"I: - R- :
Aca.tb« ,I s k» s. ·- grau-, IIIon th rl aske, gner 1Iu.cre Un Id- .n --r
A J k« dde
JZSIIIE MIII sPEWI ISIS IIZIIIUIEIL«Z’IJSS Mstn IIIM
CZW JJH si— III-.- :«-—- ä—: xxäfk cr-. IF War-sk- ::Tr,- -.:«-- Ost-;
j I
PROTECTED BY
BLOCK slcNALs
The III-sit riIIwaIy III .XIII«-I«I(-« t« Juli-Ist tIIIs ;II-—«IIII-«
HII-(«k Syst-III III thi- Ispssrutjun III JIII IrsIIIsp nu- III
case-Aco, MIUIIAUKIEIE se
s·r. PAUL R’v
It lud-Iz- IIIIS muri- Inilsss of rIIIIII IIIIHIIIHI und-T
Not-R sIganI rule III-III unz- »tlIi-I- riIilwny -"(IIIII«IIIJ«.
The St. Paul les-sitt was Uns like-I minny t» III-III Its
trains by Isl(-(stri(-It)-, iIIIII it III-w IIIIH III«n- tIIiIII Ihn-I
tmins from Uniun Statij. ()III-III;I. t« l«ni«tI Sm
ti-.m, (.«-hi(-;Ig», evesry Iluy. s-— Fnr tim« kahle-. III-Tini
rate writi-,
F. A. NASH, G. W. A., 1524 Famam St., 0MAHA.
.
AN
..
. OTTO-US WJIØTGI IBX AK
MÆFHU
. Pu den cult- LIp pas Bladets Fokside vil De sc, tilj
« hvilken Tid De hu betslt tot »Das-stammt E
Danish Luth. Publ. Hause-, Blatt-, Nebr. FJ
L W vjl Do M I.......»..., hvllkot bot-alo- tok .,D2nskekksn" k;
· tr- ............... m».. ok Mo- kvimket tokksx
pas dünn-tappen- CI
"D’
-N
-««
soo
- -
Un-.............·............·...............».»....... E
Music-isssssso ksoi Wes-«ova·osisosssoooisoss k«
Mtysssoissoqsissosooois-- guts -------- possesssossoop f
Us« sen-: ask-so samt vsa Ins-mus- st samm- tqk must
· »Den-knoti- hsk botclos i For-knü
Mt blivot somit, M Optik-tu mutato-, ok Moos et bot-Alt
. » — « ·- i «"»,’- -««-" i« VIII-i ,-’·«s"K-«-Ts«-""i’s’i"I-·,fsi«s«-»I« « -"’«-s"- AU- i"- -« "-"- ·-"- «« - )
- · : ::-.-t-:)»-(s)-s) «-).«.-,-) ---.-.C .-).«-.s-,--.. JOSPØDJ JO .
M
Yanmark
) Prygleloven i Foltethii-»
get. Folkethinget var den 21. Mattåi
i Anledning as Pryglelovens 2. BH
handling Genstand for et sandtl
,,kun«, under hvilket det ilke varede
lasnge, Enden hver eneste disponibel
Tilhørerplads var besat. Adslillisge
af Ttlhørerne paa de almindelige
Pladser var ikte libt uroligez ikte alesI
ne hilste de Hi Borgbjergs traftigite
Progleudtalelser med Bifald men
de begyndte ret støjende at modsige
anderledes sindede Talere.
J Diplomatlogen havde Stets-I
raadgseltetckr Koeioed og fhv. Mari
neminifter, Admiral Jøhnte MADE
li den reservetede Tilhøretloge bl. c.
Kamme-Werke Jac. vaenius sag
BlixeknFineclh Professor Ltto Bad-e
og Kaptajn Trollr. Jøvrigt fang en
Mængde Damen for cn Tel i lnie
Toileiter, foin i det smnlle Sclssin
rannede den livligste Nonne-it i!
Loogiriernes alvorliqc Forbindl inq-: r
Ivaa den anden Eka Of den Willenkss
Islmnlr.
Nonen eaenilig ftor Zpsndina
I
l
i
sporede man ilke bog Fol· Man
var øjensnnlxi nonenlunbe paa
dict rene med, at Tilnænaerne
of Legemgftrassen var i Flet
tel,ni«1det viste sic. jo Das-Ja at
flaa til allerede vers den forftg Af
fteiniiing. der gjsldt R. Anderfens
Forslaq om at erstatte Vrvnlene med
lang Fængselsftraf. Dei fertaftedes
used 56 Stemmer nmd 46.
Teile var den interessantefie Af
stemnfng Runtzer on Foxnmanm
b-k sidfteGang, man stemte cm Prim
ilestrassem var fnrcerende, samt
ITrier der da var ForInand. stemtc
nu imod Legemftmssm Tetimod
smrede Carl Haufen lSkive), Jen
fen-Knudstritp, Knop. P. Mader oq
MølnnardiNielfen, der alle sidfl
sitemte imod Proglesttaffen, denne
Gang ,,3temmer itle«.
Stok Opmærtlomhed valte det, ai
Vilbelm Laser var fraværende. Han
borde væket til Stede red Medets
Beqnndelfr.
Alle Socialdemolkatetne stemte i
ns.od. As Foltethingets Venstte stem
:c Poul Christensen for, af Hsjre N.
Anders-m, Birct, Ellinqiet, Hamme
rich, Msllet og Poul Ragmugfen i
nsod Legemsstrassm Batner, Dive
fen, Lange, M. Mahlen og Piper
fet. Qqsaa den moderaie Grupp
ftob delt.
Zu« Aarå Fest for vers-.
DInste Hedninqenrisssorsp
Te: er i Aar Zsin Aar siden, a: Tun
wart Ismnpdte at Iris-e Herninqemi
sinn. J Läirlelipkxken er denne bem:
ninasfulde LUZindedokJ samtidig feloe
den ecmngeliske Missions 200 Aars
Fest: thi —— fom bekendt -—- var
Tunmark pqa dene, som paa adsiil
liqe andre Lmraober, Foregangs
land, idet Frederis den Fierde 1703
anmcdede Professorerne i Halle ok«
at udpeqe nogle Mand, som var fli!
kede tkl at dmge u: til Tranke-bat
scm Missionæren Ester Opr
dring af Francie modth Bartho!·
Ziegenbalg og Heinrich Plütschau
denne Kaldelse og blev eftet et kort
Bessq i Asdenhavn udsendte til deteå
betydningsfulde Gerning. Vi siiJl
itte i denne Sammenhæng komme ind
paa den Virksomhed, der da blev
grundlagt; thi naat 200 Aars Festen
til Efteraaret siaf feins, vil der so
blive rig Anledning vertil. Kun sial
vi minde om, at Ziegenban fandt
meget uvenlig Modtagelse hoc de
dansie Enkbedsmænd i Trankebar og
i det hele msdte meget betydelige
Vansieligheder. Senete utmckvnte
Kotigen ham ist Pkpvst for Komme-J
og han eftetlod sved sin Dsd 1719I
eu spkhordsvig vtpmsikeude Pensions-I
menkghed.
Den dnnsie Ordningemisfwns
200-Aats Fest vil selvfslgelig ille
gaa spoklss heu. Dei tilkommer .
«Det dankte Missionslelstab« at gi
ve Mindedagen et htjtideligt ngi
gusßuk or Kniuneki
Tit alle sit-nd- s
Inl I sahe sit-les tu en Dei of mlt simvle us
taidde tilltgemed ea oq tadeln-wende alt-isten Iqe
cpiasainget em, bvorledei den hvlse lod, Liv
susek Indus-u- fotltdm, forstor e er spukte
Iuts cum-auss- Mssvsrb sen-Mysti
kakti sechs-I i bei hele tu et, tun hclbceksw
n er man da at fort Im med at case mit du«-un
t. kostet det kua 12 I om qun. Z
Inte- sput htt- Otim Mr falvstcnviqe cy
losaia et om et usmlddeb Iom hell-redet Blegiot og
knickte uld Wen matten hos nagt P ek. Fe- Inslet
tie« at clqe quet, men tun at kjte ette Du III-di
veksen for alle leeadr. spie n
Mrc. M. Summa-D
st. D. sure Dame- Jud.
LET
:».-.
E-.
.
,
..
k
F
II
O
L
s
E
m
»
D
II
n
V
:
:
F
P
«Actins.« cri- stourtet Opiindelm des- hell-re
det- «lle Hie- 03 Ussetuysdomme vdcn
Operation aller Medicincr
Dei sti· inccm Notlvcnslighwi fuk n: Hksxk » ·
Senkt-sit Häu- hruksrs Moluinvr s·«r nngtst dl
Useusvgtlumx thlrt IUL srsitcm sur Ist-liqui
- Ist-gut ni clissts isk ukstssn«
ils-hinwirer Jlles Hin-s
tell-Mc ssxz sent-mith
Kssclliuslcsr erkenn-Au lu
szen krdkss Hier likspp
kitmsnunnxz tlci ’l«i.-in
tls14 f lih X in- 1.r"«n-(l( tlr
Nr Hin-Hinl. H »Hu ni
1:-«. Hast-, ' Samt i Hirn
m-« «-s Im »A- Uim J -..- !- »inn- n-«f(ssnr.---1(sics
nspk «»»-: i-«c, n:.-«r slTnir-s,-.;s mi-- Rauh-;
" it »I-. .X««-1(-IIt-ssl-.sr k..« LIHA !"i!-«.sx: isl
I Js! ksLuslu ilkc ximusingk rilc risikuilip
MS Ä. U- T. l'(-nnö:sp;t»n, sinnst Akt-Hi
Lin-L -1 »den-ist l.Il«(- lik-. fu« l-..-:I-:s— cilh
Jl» . -- »I-« It "H«srli1!«.ss A(s«.i«."- files-« Aar
HL I. sssl i J U! Ulss sank-« mir ils l Nssm LIJ fssk
W« t-v---. um«-. lss.·kk-r--!k«--- sim
.V-«Z -1«-:
d .— T. L·-( LMHJM « » .«.I
"Jc — · . T - . Ig -.;-.I- kn. « « s«.. « s-«
LU I- -U-7«Is.-1.. th :«·« Este-I
Psrsk « sei Äktmrs LIon Itt :I.-- «t «·. NJHI
Ink s «-7 «
1 s ! VI Nisus-Drin Misiim Ei is« Spri
. I ! « » Ahnuku -s’.. I ::-..i (-s«,
«t .«.-8:- II;s-v.-is1s«ri
-’ . um«-- · : :·«. min Hu
. «.
!« Axkptsr :,,« --n«I»j
« « - I I tin-t« H u -Js-. Juli-«
-’i» » Ti-: --1«!«·t«-"s..- Jus «s·!-» --I l’.kl-»
ri-« s, »i! . -!««.-.1«. «,s syst-mik»
H »l« xsls l-(--.-- K »s; x-'-«-s-- III»
Z( X s- n- .«s«-« u I « It · ·. —-«-«.-n«n,’
Es -· -’--sl«.. is, x -·.--s::-(. I. i-.«. Lust
.U«. «1« s «--i«."- "s—I«F( s: «--"·IHH
k· . l « usw«-·- U · :s-i.—---.1.s- PH
hc H :15-:-.«,.t-· -.!v·-«k(«s«.s!.
- f i
on --— efter bvad der forlydek —- hati
Dem da ogsaa allerede sat sig i Bem
Fielie for pas forstellig Bis at fejre
den enenttige Højtidsdag den 29. No
Limber
25 Aaks Prceftejub;
læu m. Den 22. Mosis fejrebe den
tendte theolcgiste Forfatter, Pastor
Jene Sprensen Voldum i Hierntnxti
en Evinninge ved Holbwi sit .-.5-aa
tige Prcestejubilænm.
Pastet- Voldum er født den 1.
Juli 1852 i anedghuset, Voldum
Sogm hrior Faderen, Gaatdejer So
ren Knudsen Jenien var bosiddende.
Efter at have taget Artium i Aarhus
MAY studerede han Theologi og tog
i Januar 1879 theologisk Einbein
cisamen med »lanbabilis«. Fokinden
bavde han ved kgL Bevilling af 1878
fnaet Tilladelse iil cii spre Nat-net
Voldum i Forbindelse tned sit TI
benavn Jens Sorenfen J Dag for
27 Aar siden modtog han —- som spat
—— gejstlig Udnævnelfe, idet hon be
ssifkedes til Sogneptceft paa Baang
J detie Embede var han til 1884,
tsa Sogneialdet Elsted cg Elev i Aar
hus Stift ber ham overdraqeL Si
ben 1900 hat han virtet i Hjembæk
cg Svinningr.
Lige fra Ungdomsbagene hat Pa
ftor Voldum haft lxttemr Interesse
Allerede i Halvfjersetne ossentliggjor
re han saaIedes i Dagpregsen en Ru
vselle ad Navn ,,Kirkegaarden«.
Zætlig ointalt er hans i Fjor under
Mel-rieb »Pauper frater« uds
givne Bog: »Bei faste Punkt«. Den
bar vatt en Dei Rote i Landets kir
keiige og theologiste Kredse og var bl.
o. Genitand for en vatm Debat ved
et offentligt Theologmsde, der nylig
holdtes i Studeniekhjemmei.
OrdinaiioniMaribo. Oas
tag den 5 April foretog Bisiov
Sophus Sstensen Ordnation i Ma
tibo Hirte. Cand.- theol. E. Wing
net, udncevnt til person-It Kapellan
hos sin Fader, Søgneprcest L. Wag
ner i Sag-hing blev otdineret.
Et cobbelt Ulyikestil
sælde paa Christianghavu
Bed 12sTiden forleben Nat kom ;c«
balvgamle, ftættt forfaldne Mennes
ster, fbv· Konbitot Emil Lund og
Madam Gerber, gaaende gennem So
siegade med Retning mod Kanalem
Begge var stcktkt bekusede og sang og
ftp-jede paa Gaben; men da de ikte
gjorde nogen Fortræd, sit de Lov at
passe sig fe1o. Bed Hjørnet af So
Fiegode og Overgaden over Bandci
orejede de om og fotksatte Vejen ned
Emod Christianshavns Bald, stadig
flingkende og afvekslende ude paa Ko
rebanen cg Ende paa Faktor-et
Faa Minutter senere htttes Raub
sra Kanalem Foll kom Munde til
Ig saa de to berusede Mennesier platz
sie forvildede om i det mudrede Band.
bvorledes de var kommen verned, vib
fte ingen, og de forulyikede kunde Me!
felv give Besied. Med strrste Vesper
sit nogle Mænd dem bjerget op paa
Land, men begge var nu bwidstlsse.
De blev derpaa i en Ambulancevogn
Isrt til Kommunehospttalet, hvor
mon foretog de sckdvanlige Vollb
ningsforspg, der doq viste sig resul
lpse for Madam Gerbets Bot-kom
mende; Land com detimod til sig
fes-o og levebe endnu Dagen efter.
dem var kmidlettid meget frag.
L -- .--—- —«----·
t
? Satstpbingttedsen Ef
xter Jndbydelse af Foltethingsmand
lergen erderitsen holdtes ifolae
»Nytpbing Dagblad«, Sondag For-i
middag den 19. Marts et Privatka
ne i Øster Ulslev as ca. 40 Veelgerc’
frasatstobingtredsm Hensigten med
Modet var at faa enAdtesse i Stand
thvori Foltethingsmand RørDam op-j
Tfordres til at nedleegge sit Mandatj
Nordam, der itte Var tndbudt, var
imidlerttd bleoen nnderrettet om Mo
det og tom tkl Stehe. Eftet en starb;
Diskussion endte Møbet med, at man»
vedtoa at tndbnde en af MinistreneJ
eg to af Venstrereformpartiets Zone-(
thingsmænd til at holde et eller to4
Medu- i Krebsen, samtnen med Rot-it
dam. l
Bedtaaerietne hos Se
gelcke Fc Co. Bogholderl
Haufen arresteret. Det etj
den 2«. Marts lytkedes Polittet atl
arteftere den for en Maaned siden for-I
smtndne Bonholdet C. Hanfen, sont ii
de to Aur, han havde vceret ansat hast
Firmact Segelcte ice Co. i Ketten-(
haon, sbavde befveget dette for cn.1
mmo Kr. i
Vesviaetserne blev sont bekendt opss
daqet ded, at et Bele paa 600 Kr«
som Hansen kavde tilbudt at gaa hen
med i Landmandsbantem ikke sandte-s
sofort t Bogen. Pna Forespotgsel
svarede Hans-m, at Belpbet Var inb
betalt, men at Banlen bavbe noget
starre TTlgodehavende hos Firmaet ot
dersor bavde afsitevet Belabei. Ta
man imidlekttd fortnden bavde spukgt
Banken,»oa denne havde bencegtet at
have modtaget Penae ftaFirtnaet den
Tan, blev bet foreboldt Hausen, oa
kenne indrommede faa, at han itte
bar-de indbetalt Belebet men laant det
til at betale sin Husleje med. H
Firmaet hnvde htdtil nceret en urotss
tet Tillid til Haner, men efter det«
stete, blev man bettentetig og under-I
tastede hans Boger et Eftersnn. Maus
traf forft et Forstnd af 800 Fir. par-,
bang Konto, men fornvriqt efter en
sanfte tort Revision Besvigelser tEl
et Belpb as 3——-4000 Kr. Da Han
fen nægtede at have gjort sig stnldka
i sie-ne Befvigelser, fotetkak Gros-f
ferer Ecgelcte at afsiebige ham i Stil
bed: bog trævede han fuld Tilftaaelsef
af bam forinden oa beotdrede Von-«
bolderen til at indsinde sig paa Kon
toret eftet Lutketid for samtnen med
harn at aennemgaa Bogernr. Haner
tom imtblertid ille om Aftenen, og
paa Forespsrgsel i hans Hjem svris
rede Huttenw, at han itte var kommen
hjem men fokmodentlkgt var flygteL «
Næfte Morgen stete Anmeldelsenf
tic winke t
En fortsat Revision bragte omsider«
Bestiigelsessummen op vaa 16,0W»
Kr. i
Anholdelsen den ZU. Max-Es fanbt
Eted pna Anmger i en lille Lejlighesy
---- et Vasrelse og Rollen ---- som han
for fort Tid siden bavde lejet. En«
Jena og en Stol var hele Møblesp
neentet. Og of de ftore Sinnan
ban havde besveget Firmaet for, hats I
be ban tun Ä Kr. 87 Øte i BeholtJ
J bei sorelebige Fcrhør tilssod han«
de ham tillngte Besviqelfer, hviss
Snmmer bcm bog ikke kunde nærmerf
csngive, men som han felv ansiaak til
en Snes Tusind Kr. Han fortaltc'
endvEderh at han hele Tiden havde
været i Byen og steaks harke
sijult sig paa Amager. — Om hang
Hustru hat vasket vidende om hansi
Skjulesteo vides iste.
Sagen vil nu blive henvist til Kri
minaltetten og bliver næppe uden Jn
tekessr. Hans Jndbv i Hjemmet i
Vodross Tvcetgade hat Fikmietladet
sig udlceggez en Blomstetforretning,
som han var Medejek af, er bleven
kealiserei. Its-s Vdeb hat det bog
ille indbtagt.
Ort-Mann Gyldendalsie Bog
bandeL Noedkst Fotlag, hat udsendt
Subsitiptivnsindbydelse paa L My
lius - Erichsens og Harald Molttes
»Gt-n1and«, illustreret Sklldring as
den danste litten-te Grinlands - Ex
pedition 1902——4. Dei vil blive et
Hort pg peagtfuldt Both der ist-kom
—
Katarrh kan ikke helbredes
v « « ydke M x blit. da di Im can naa Syst-eminen
Save. Aatqtkh » ca Mod- ell-r Avmmukmnsssyq
dom, th,'·sr athelbredr den« maa TO tagt Medium
:ud. «.«.s s Cis-s kl« Ums-— t«.-,Ict' iccd ou Ums-r bit-m
wo Blum Slnnhnmmr. Il-.·,t«oi tut-»st- »un
ek Witz-. Aha IntuetiMthut Den tun-c sur-ves- fus
reist-« « usw as de heb-» Wqu tm it« »so-I. m er et
nimmst-s-e»;,c»-si«’)el. Uhr Lucan-Hat « de bkdsst
StytlcuItJIsT tmu Ismfsstz tote-m nnd de bkdste Mod
kktsssstxlgz«")dtb-ssc. d c ukskk buckl. u« Qlisiilzsndcme
Im sulbtomne Sammenmtisum ei de to Zugs-dressie
Isk Mk. Nest html-»Hu io tm simde Petri-Ins lich Oel
vredeticn N Zustand Sskw erstri- thdnegbmb. ink.
Z. E Jener « Co» Eier-.
cum-s s- uec-passeka soc-« 7.s-e.
list-s- t« wy Ut- u s- bedilr.
I—
HVORLEDES MAN Vle
DER I V-«E(-"P
Fadens Liv er dct chtstnf,
den jndeholdcr—j0 met-c Freit
St0f, des men- virkelig Nyttu af
Fodcm Dct cr dcrfnr at Tor
kkclcvcrtmn er en kraftig Up
l))«g«(..xcr ak I«c,(.kcinsvus;xnsn.
South Emulsiun af txin Tur
slxclcwrtmn lnscr thlunct
um lnsurlcdcss man glml mgc
(1cnn(:. Duttc or en nf Umn
(Icnc. hvnrfnr I«:1sgcmc i ins-Hut
Zu Am- hxtr furcskrcvct JOHN
Emulsinn for alle Sygdnmnux
du« bring-er Tab, Hohn-. F
kulclscr ug l;1«()m’hifis.
lIt af du Lokkunikllcr du«
Any-des for at erst-du«- S.,e-tt’s
Emulsiun mcd nngxst mais-i u
PrisslsnrgsmuaksL Man spare-r
noglc fim Tuns pxm --Lt Hel
hnsds 13k-k()8111511g. Hkas
Emnlsinn kustcr mer«-. ins-di
dct udrcttcr men- ng gis-w bit-r
bedu- cnd Erst-»Uning --nIi(lIx-;-nc.
gir
Vt ( Ist-n(I-s'l- »I« ««n HAN- !« t( «’ n »k-: Sis.
soff-I »I- lkcswsikz. h«le-«-u·.-1-Iss««,T---i.s T- ist-I
mer i ca. 40 Hefter. J ReisestiLs
dringen-Z Nummer givet Forfattetne
alle sine Qplevelser, eventnklisge Til
dtagelser og brogede Jagttagelsee,
hele Expeditionens For-lob og et in
teressant livfulbt og ydietsi passive
ligt Billede af den ejendommelige esti
moiske Rate i dens Livgtamp og hele
materielle og aandelige Tilvozrelfr.
Ei yderst omfattenbe Materiaxe til
Jllusttetingen foreligger i de·af Ex
pedkiicnen tagne ca. 1000 Fotogkas
sieh hvomf en. udspgt Dei vil blive
gengivet i denne Bon til Supplering
as Grev Moltkes Malerin og Teg
ninger, der udgøk Bogens Hovedillm
strationåstof.
,,(Fn Stuffetnve Soda
aer«· En praktist Qpsindelse, der
tat til Opgave at forhindke de mange
Pengesiuffetyvekier, sum mt unt-Stun
der et sag almindeligr. Opsindelsen
siyldes Trikotaaehandlek W«m. Mark
Nielsen.
Dei et en Laus med Tangentee
inde i Grebet, tun den, der sendet
Laufen kan aabne Stussen Indivka
for alle andre, der forspger at met
ke den ud, givet den Allarmsignal og
rotteg Elle ub af Siedet. Trnttek man
pag de forterte Tangenter, limet läge
leteg Motten og Mder Fort til.
Loner kcm paascrttes enfwer
Stusse. «
Flnfitet Jntxxsston tfn
mnstift fremnxed Mund tureoe for
Isken omtring fra den etie Ver-wet
ziinn til Den nnden i diene on lob
sihnnumqnen sinke ixnnne Baner.
Mandcn er, ester hvad «L«;stsjckllnnds
FolkeblaW optnfet, en liqefkem Be
drnner; de ntange Wkenqe, bnit ssoq otn
sig med, var nemlig itte hnns egne.
Hnn er en Mastinngsiftemä sont for
nogen Tid siden singtede frn bist Fir
nm i støbenbavm bvor ban Var ans-at,
med et Beleb, sont bcm hnvde Wim
oet. fsn af de førfte Dnne i denne
TRanned sont han til Hngkv, hvok
lian hckvede 1100 Kennst-, fom Fir
maet havde tilgode for et Vandvcrrk,
det havde anlegt i en af Landsbyerne
Z tsgnen Han gasv en flot Frotost
for Vandværkets Bestyrelse og deev
detefter otntring, indtil hatt blev pla
tntfuld. Ratten tilbragte hon i en
Bagersvendg Seng, eftet at hast et
Var Gange havde forspgt at trænge
ind i en Ksbmands Privatlejlighed i
sen Tro, at det var en Beocettntng.
Neste Morgen tog than cned Toget
til Kege. Da han kom vertil, havde
«,an vistnok ca. 800 Krone-r paa Lom
rnen, men antagelig er der gaaet stemt
Svind i dem paa hans Futter t Be
mrtningernr. Fta Kige spfte ban
Billet direkte til Berlin; tangere hat
man ilke tunnet spare hom.
Lynqebæksgaard bkændi.
Sondag Eftermiddng den 19. Worts
oed 1-Tiden vpstsod der Jld paa
Lyngebcetggaaed ved Mona, og t LI
bet af Eftermiddagen nedbrændte
Gaatdens Hovedbygning og Famag
terbolig, der var sammenbyggede og
ttlsammen dannede en Wange. Jl
den, der opftod paa Luftet over For
pagtetboltgen, vg som formentltg fid
rsrte fra en Utctlyed t en af Skor
stenene, beedte sig med forbavsende
butttghed ad det tstte Spaantag o
ver t dovedbygningens da Specke
ne fta hie-heim og ea den mtlttcre
Kledefadrtk t Ulsetpd ved EIN